Page 1

Studiewijzer Ruimte en techniek Auteur: Jan Allegaert en Pamela Kerkhove Studiegebied onderwijs Bachelor lager onderwijs Dagonderwijs Academiejaar 2013-2014

1


Ruimte en techniek Lector: Jan Allegaert en Pamela Kerkhove Toledocursus: Ruimte en techniek (V5I385)

SITUERING ECTS-fiche Dit officiële document geeft een beknopte omschrijving van dit opleidingsonderdeel. Je kan dit raadplegen op de VIVES-website onder opleidingsprogramma. Neem dit eerst eens door want hierin staan de vooropgestelde eindcompetenties genoteerd welke je moet verwerven bij dit opleidingsonderdeel. Omvang Studiepunten: 3 Studiebelasting: 75 à 90 uren Motivering Beste student Het onderdeel ‘Ruimte’ bestaat uit twee luiken. Ten eerste en meteen ook de focus van dit onderdeel is het opfrissen of bijschaven van je (achtergrond)kennis omtrent aardrijkskundige onderwerpen. Dit is belangrijk om je in staat te stellen kwalitatieve lessen uit te werken die de leerlingen kunnen boeien. Leerlingen van de lagere school hebben een brede interesse. Ten tweede worden ook een aantal onderwerpen uit de bestaansdimensie ‘mens en ruimte’ didactisch bekeken. Hoe leer je kinderen omgaan met kaarten? Hoe en wanneer komt verkeersveiligheid aan bod in de lagere school? Enz. In het onderdeel ‘Techniek’ wordt het kader van technische geletterdheid als leidraad genomen. Dit kader buigt zich over de twee grote vragen : “Wat is techniek ?” en “Wat is techniek leren ?” Het is in deze cursus niet enkel de bedoeling om te focussen op de antwoorden van beide vragen en techniekactiviteiten te plaatsen binnen dit kader. Het is vooral zaak om je eigen kijk op techniek te evalueren en ter discussie te stellen. Tenslotte is techniek alomtegenwoordig en wie als leerkracht zijn/haar kinderen niet op deze technische wereld voorbereidt, biedt geen werkelijkheidsnabij onderwijs. Veel succes! Inhoud De inhoud van dit opleidingsonderdeel baseert zich op volgende cursusonderdelen:

2


Onderdeel RUIMTE: Na een inleiding (I. Inleiding) waarin we de bestaansdimensie ‘Mens en ruimte’ verkennen en de manier waarop kinderen ‘ruimte’ ervaren, gaan we onze wereld aardrijkskundig bekijken. We beginnen met het herhalen van de nodige basisvaardigheden en begrippen (II Van wereldbol tot kaart en III. Landschappen). We bekijken ook de didactiek van kaartvaardigheid. Het ontdekken van onze eigen leefwereld en de wereld om ons heen gebeurt van dichtbij naar veraf (IV. België, V. Europa, VI De overige werelddelen en VII De aarde in het heelal). Ook mobiliteit maakt deel uit van de bestaansdimensie ‘mens en ruimte’. We koppelen daar verkeerseducatie aan (VIII. Mobiliteit). Onderdeel TECHNIEK: De cursus valt uiteen in twee delen. Het theoretisch deel focust op de positieve verwezenlijkingen van techniek in de basisschool, het kader van technische geletterdheid, het onderscheid tussen wetenschappen en techniek en techniek in het leerplan wereldoriëntatie. In het praktisch luik staan werkvormen, materialen en de opbouw van een technieklesje centraal. Leermiddelen -

Allegaert, J. & Kerkhove, P. (2014). Ruimte en techniek. Niet gepubliceerde cursus. Tielt: VIVES Aanvullende documenten die via Toledo beschikbaar worden gezet. Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. (2010). Leerplan wereldoriëntatie. Brussel: Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. Plantyn Basisatlas. (2013). Mechelen: Uitgeverij Plantyn. Plantyn Basisatlas takenboek. (2013). Mechelen: Uitgeverij Plantyn.

EVALUATIE Opleidingsonderdeel (OPO) Ruimte en techniek

Evaluatievorm(en)

Indiendatum ?

Schriftelijk examen

80 %

Deel 1: RUIMTE zonder atlas Deel 2: RUIMTE met atlas Deel 3: TECHNIEK

Opdracht ‘Als straten gaan praten’ Luik 1: Ruimte, mobiliteit en maatschappij Luik 2: Techniek

Puntenverdeling

27 % 30 % 23 %

23 mei 2014

20 % 10 % 10 %

Beide opdrachten moeten apart op papier ingediend worden. De opdrachten en het schriftelijk examen bepalen samen voor 100 % het eindcijfer van dit opleidingsonderdeel. 3


Een student krijgt een niet-tolereerbaar onvoldoende wanneer niet alle onderdelen van de evaluatie worden afgelegd. Voor de 2de examenkans geldt dezelfde evaluatie. De opdracht waarvoor geen 10/20 werd behaald, moet worden herwerkt. Opdrachten worden mondeling toegelicht (geen mondeling examen).

OPDRACHT 1 : Als straten gaan praten – omgevingsboek – onderdeel ruimte, mobiliteit en maatschappij Basiscompetentie + gedragsindicatoren : 1.2 De lkr kan doelstellingen kiezen en formuleren. - De student behandelt een wero-onderwerp multiperspectief. 3.2 De lkr kan de verworven kennis en vaardigheid met betrekking tot de leergebieden en vakgebieden aanwenden op een geïntegreerde manier. - De student selecteert en concretiseert leerplandoelen uit het leerplan wereldoriëntatie.

Wat ? De student ontwerpt in episodes een omgevingsboek. Daarbij gaat hij/zij een zelfgekozen straat analyseren vanuit natuurlijk, ruimtelijk, technisch en historisch oogpunt. Bedoeling is niet enkel om de interesse voor omgevingsonderwijs aan te wakkeren, maar ook de multiperspectieve kijk op die omgeving te benadrukken. BELANGRIJK Deze opdracht dien je apart op papier in.

Concreet: Specifieke aanwijzingen omtrent de inhoud van deze opdracht staan beschreven in de bundel ‘Als straten gaan praten’ – het ontwerpen van een omgevingsboek – onderdeel ruimte, mobiliteit en maatschappij.

4


EVALUATIE (10% van de punten van het opleidingsonderdeel Ruimte en techniek)

1. Voorstelling van de straat

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uitstekend

De straat wordt niet of in onvoldoende mate voorgesteld.

De straat wordt degelijk voorgesteld, maar biedt niet voldoende zekerheid naar diversiteit.

De voorstelling van de straat gebeurt nauwgezet, maar er is weinig betrokkenheid merkbaar.

0/1

0,5/1

0,75/1

Er is een persoonlijke binding met de straat. De voorstelling van de straat gebeurt nauwgezet (situering in gemeente, voldoende diversiteit) 1/1

De kaart is onduidelijk (bijv. onleesbare straatnamen) en/of er is geen schaal aanwezig op de kaart.

De kaart is duidelijk (leesbaar). De schaal wordt vermeld. Er is een (beperkte) legende aanwezig.

0/2 De kaart is onduidelijk (bijv. slechte kopie) en/of er is geen schaal aanwezig op de kaart. OF Dit is geen topografische kaart. 0/2

1/2 De kaart is duidelijk (in kleur). De schaal wordt vermeld.

De kaart is duidelijk (leesbaar). De schaal is goed gekozen en wordt vermeld. Er is een legende aanwezig. De gekozen straat is aangeduid op de kaart. 1,5/2 De kaart is duidelijk (in kleur). De schaal is goed gekozen en wordt vermeld. Er is een (beperkte) legende aanwezig. De gekozen straat is aangeduid op de kaart. 1,5/2

De kaart omvat de volledige gemeente en is duidelijk (leesbaar). De schaal wordt vermeld. Er is een volledige legende aanwezig. De gekozen straat is aangeduid op de kaart. 2/2 De kaart is duidelijk (in kleur). De schaal is goed gekozen en wordt vermeld. Er is een volledige legende aanwezig. De gekozen straat is aangeduid op de kaart. 2/2

2. Kaarten 2.1. Kaart van de omgeving

2.2. Topografische kaart

1/2

5


2.3. Luchtfoto

De luchtfoto ontbreekt.

De kwaliteit van de luchtfoto is matig (bijv. wazig)

De luchtfoto is van goede kwaliteit.

2.4. Bijkomende info (ligging gemeente, provincie, …)

0/1 Er is geen bijkomende info voorzien of de info is volkomen ontoereikend.

0,5/1 De bijkomende info is beperkt, maar interessant.

0,75/1 De bijkomende info is uitgebreid en interessant. De bijkomende kaarten vormen ook een meerwaarde.

0/1

0,5/1

0,75/1

Het verkeer werd niet geobserveerd (of < 3) of kwantitatieve gegevens ontbreken.

Het verkeer werd op minimaal 3 verschillende momenten geobserveerd. De gegevens worden overzichtelijk weergegeven.

0/1 De kwantitatieve gegevens worden niet of onvoldoende besproken. De bespreking is geen meerwaarde voor dit omgevingsboek. 0/2

0,5/1 Er wordt minstens één alinea gewijd aan de bespreking van het verkeer in de straat. Deze bespreking is zinvol.

Het verkeer werd op maximaal 5 verschillende momenten geobserveerd. De momenten zijn zinvol gekozen. De gegevens worden overzichtelijk weergegeven. 0,75/1 Er wordt minstens één alinea gewijd aan de bespreking van het verkeer in de straat. Deze bespreking is zinvol en duidelijk gebaseerd op de observaties. 1,5/2

De luchtfoto is van goede kwaliteit. De grootte van het afgebeelde gebied is goed gekozen. 1/1 De bijkomende info is uitgebreid en interessant en is via extra onderzoeksdaden (met bronvermelding) verwezenlijkt. De bijkomende kaarten vormen een meerwaarde. 1/1

3. Verkeer 3.1. Het verkeer observeren

3.2. Het verkeer bespreken

1/2

Het verkeer werd op minimaal 5 verschillende momenten geobserveerd. De momenten zijn zinvol gekozen. De gegevens worden overzichtelijk weergegeven. 1/1 De bespreking van het verkeer in de straat is uitgebreid en zinvol en duidelijk gebaseerd op de observaties. In de tekst wordt verwezen naar de observaties. 2/2 6


3.3. Gevaren?

De beschrijving van gevaarlijke situaties in de straat (of veilige) is onduidelijk of te beperkt.

De beschrijving van gevaarlijke situaties in de straat (of veilige) wordt niet aangevuld met foto’s of illustraties.

0/2

1/2

De beschrijving van gevaarlijke situaties in de straat (of veilige) is duidelijk, voldoende uitgebreid. De beschrijving wordt aangevuld met foto’s of illustraties. 1,5/2

De beschrijving van gevaarlijke situaties in de straat (of veilige) is duidelijk, voldoende uitgebreid. Er zijn ook goede foto’s aanwezig. Daarnaast is ook een element uit de actualiteit opgenomen. 2/2

4. Wie woont er in mijn straat? 4.1 Enquête

4.2 Aantal enquêtes (Representativiteit)

Het aantal vragen is té beperkt. De enquête is onvoldoende zorgvuldig opgesteld.

De enquête is verzorgd, maar de vragen beperken zich tot de voorbeeldvragen.

0/1 Er wordt geen informatie gegeven over het aantal afgenomen enquêtes. Er werden slechts enkele enquêtes afgenomen.

0,5/1 In een straat met minder dan 20 huizen vulden min. de helft van de bewoners de enquête in. In een straat met meer dan 20 huizen vulden meer dan 15 bewoners de enquête in.

0/1

0,5/1

De enquête is verzorgd. De voorbeeldvragen werden aangevuld met eigen zinvolle vragen, met respect voor de privacy van de bewoners.

De enquête is verzorgd. De voorbeeldvragen werden aangevuld met eigen zinvolle vragen, met respect voor de privacy van de bewoners. De vragen zijn op die manier opgesteld dat er degelijk onderzoek mee kan verricht worden. 0,75/1 1/1 In een straat met minder dan In een straat met minder dan 20 20 huizen vulden min. drie huizen vulden bijna alle vierde van de bewoners de bewoners (ongeveer 90%) de enquête in. enquête in. In een straat met meer dan In een straat met meer dan 20 20 huizen vulden ongeveer huizen vulden meer dan drie de helft van de bewoners de vierde van de bewoners de enquête in. enquête in. 0,75/1 1/1

7


4.3 Voorstellen van de verzamelde gegevens

4.4 Conclusies

5. Leerplandoelen

De verzamelde gegevens worden niet weergegeven op een manier om er vlot informatie uit te halen bijv. in een tabel.

De verzamelde gegevens worden in grafieken weergegeven.

De verzamelde gegevens worden in grafieken weergegeven. De grafieken worden per vraag zorgvuldig gekozen, bijv. cirkeldiagram, staafdiagram, lijndiagram, …

0/2 De kwantitatieve gegevens worden niet of onvoldoende besproken. In de bespreking worden veronderstellingen opgenomen. OF De bespreking bevat veronderstellingen / vooroordelen. 0/2 Er zijn geen doelen genoteerd of de geselecteerde doelen hebben geen binding met de taak.

1/2 De bespreking van het sociocultureel profiel van de bewoners van de straat is aanwezig en gebaseerd op de verzamelde informaties.

1,5/2 De bespreking van het sociocultureel profiel van de bewoners van de straat is uitgebreid en zinvol en duidelijk gebaseerd op de verzamelde informaties.

1/2 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn niet volledig genoteerd (bij één van de leerplandoelen ontbreekt het tussendoel of het nummer) De binding met de taak is aanwezig. 0,5/1

1,5/2 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn volledig genoteerd (leerplandoel + tussendoel). De binding met de taak is aanwezig maar niet beschreven.

0/1

0,75/1

De verzamelde gegevens worden in verzorgde, aantrekkelijke grafieken weergegeven. De grafieken worden per vraag zorgvuldig gekozen, bijv. cirkeldiagram, staafdiagram, lijndiagram, … 2/2 De bespreking van het sociocultureel profiel van de bewoners van de straat is uitgebreid en zinvol en duidelijk gebaseerd op de verzamelde informaties. Bijkomende berekeningen of kwalitatieve feedback van de bewoners werd opgenomen. 2/2 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn volledig genoteerd (leerplandoel + tussendoel). De binding met de taak is beschreven.

1/1

8


6. ALGEMEEN

TOTAAL ALGEMENE OPMERKINGEN

Er is geen inhoudstafel voorzien of de lay out is onvoldoende of deze taak bevat een pak spellingfouten.

Er is een inhoudstafel voorzien of de lay out biedt voldoende structuur. Hoogstens twee grove spellingfouten OF geen bronvermelding.

0/1

0,5/1

Er is een inhoudstafel voorzien. De lay out is onberispelijk. Geen grove spellingfouten. Bronnen zijn niet allemaal volgens APA-normen vermeld. 0,75/1

Er is een inhoudstafel voorzien. De lay out is onberispelijk. Geen grove spellingfouten. Bronnen zijn volgens APAnormen vermeld.

1/1 /20

9


OPDRACHT 2 : Als straten gaan praten – omgevingsboek – onderdeel techniek Basiscompetentie + gedragsindicatoren : 1.2 De lkr kan doelstellingen kiezen en formuleren. - De student behandelt een wero-onderwerp multiperspectief. 3.2 De lkr kan de verworven kennis en vaardigheid met betrekking tot de leergebieden en vakgebieden aanwenden op een geïntegreerde manier. - De student selecteert en concretiseert leerplandoelen uit het leerplan wereldoriëntatie.

Wat ? De student ontwerpt in episodes een omgevingsboek. Daarbij gaat hij/zij een zelfgekozen straat analyseren vanuit natuurlijk, ruimtelijk, technisch en historisch oogpunt. Bedoeling is niet enkel om de interesse voor omgevingsonderwijs aan te wakkeren, maar ook de multiperspectieve kijk op die omgeving te benadrukken. BELANGRIJK Info van het internet plukken is geen doodzonde, uiteraard niet. Maar vanuit technisch oogpunt is het wel een stuk indrukwekkender als je de dingen ‘in real life’ waarneemt. Stel daarom bij de start van het werk een eigen logo (voorwerp,…) voor, dat je ook telkens in de foto’s opneemt. Het gaat hier wel niet om knippen en plakken (of Photo Shop), maar het effectief plaatsen van het logo binnen het lensbereik. Indien het logo niet is opgenomen, dan zorg je er zeker voor dat de bronvermelding correct is.

Evaluatie ? 10% (opgenomen in ECTS-fiche) Specifieke aanwijzingen omtrent de inhoud van deze opdracht staan beschreven in de bundel ‘Als straten gaan praten’ – het ontwerpen van een omgevingsboek – onderdeel TECHNIEK.

10


EVALUATIE

7. Voorstelling van de straat

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Uitstekend

De straat wordt niet of in onvoldoende mate voorgesteld.

De straat wordt degelijk voorgesteld, maar biedt niet voldoende zekerheid naar diversiteit.

De voorstelling van de straat gebeurt nauwgezet, maar er is weinig betrokkenheid merkbaar.

0/1

0,5/1

0,75/1

Er is een persoonlijke binding met de straat. De voorstelling van de straat gebeurt nauwgezet (situering in gemeente, voldoende diversiteit) 1/1

Er is geen beroep uitgewerkt OF de keuze laat niet toe om het beroep verder te ontleden OF de informatie is niet ter plaatse vergaard.

De keuze biedt voldoende mogelijkheden voor een technische analyse. De informatie is slechts gedeeltelijk ter plaatse vergaard (maar wel correct in de bronvermelding gerefereerd). 0,5/1 De opsomming van gebruikte materialen en instrumenten is volledig. De technische uitleg blijft oppervlakkig en/of er is te weinig intentie om de correcte terminologie te hanteren.

8. Beroepen 2.1. Keuze

2.2. Materialen â&#x20AC;&#x201C; instrumenten - machines

0/1 Er zijn geen of nauwelijks materialen en machines besproken.

De keuze biedt voldoende mogelijkheden voor een technische analyse. De informatie is volledig ter plaatse vergaard.

0,75/1 De opsomming van gebruikte materialen en instrumenten is volledig. De technische uitleg is diepgaand, interessant en correct.

1/1 De opsomming van gebruikte materialen en instrumenten is volledig. De technische uitleg is diepgaand, interessant en correct. Het geheel is ook perfect geĂŻllustreerd.

11


2.3. Proces grondstofafgewerkt product

0/1

0,5/1

0,75/1

1/1

Het proces van grondstof naar afgewerkt product ontbreekt en/of essentiële stappen in het proces ontbreken.

Het proces van grondstof naar afgewerkt product is volledig. De technische uitleg blijft oppervlakkig en/of er is te weinig intentie om de correcte terminologie te hanteren en/of het proces is niet zo makkelijk te volgen. 1/2

Het proces van grondstof naar afgewerkt product is volledig. De technische uitleg is diepgaand, interessant en correct. De info is ter plaatse verzameld.

Het proces van grondstof naar afgewerkt product is volledig. De technische uitleg is diepgaand, interessant en correct. De info is ter plaatse verzameld. Het geheel is ook perfect geïllustreerd. 2/2

Er is geen bijkomende info voorzien of de info is volkomen ontoereikend.

De bijkomende info is beperkt, maar interessant.

De bijkomende info is uitgebreid en interessant. De illustraties vormen ook een meerwaarde.

0/1

0,5/1

0,75/1

De bijkomende info is uitgebreid en interessant en is via extra onderzoeksdaden verwezenlijkt. De illustraties vormen een meerwaarde. 1/1

De beschrijving van de werf is ontoereikend.

De beschrijving van de werf en de werkzaamheden is voldoende.

0/1 De vooruitgang van de werf

0,5/1 De werf werd min. 2 keer

0,75/1 De werf werd min. 4 keer

De beschrijving van de werf en de werkzaamheden gebeurt heel nauwgezet en bevat extra interessante informatie. 1/1 De werf werd min. 4 keer

0/2

2.4. Bijkomende infofoto’s (ligging,…)

1,5/2

9. Een werf 3.1. Beschrijving (Wie ? Wat ? Waar ? Waarom ?)

3.2. Opvolging werf

12


3.3. Beroepen-materialen

10. Het leven onder de straat

11. Over techniek gesprokenâ&#x20AC;Ś

is onvoldoende beschreven en in beeld gebracht.

bezocht. De vooruitgang wordt hierbij voldoende beschreven en in beeld gebracht.

bezocht. De vooruitgang wordt hierbij voldoende beschreven en in beeld gebracht.

0/2 De opsomming van beroepen en gebruikte materialen is volledig ontoereikend.

1/2 De opsomming van beroepen en gebruikte materialen is voldoende.

1,5/2 De opsomming van beroepen en gebruikte materialen is voldoende. Bij een aantal items is extra info voorzien.

0/1 De nutsvoorzieningen onder de straat zijn onvoldoende besproken.

0,5/1 De nutsvoorzieningen onder de straat zijn in beeld gebracht en van degelijke commentaar voorzien. De opsomming is niet volledig.

0,75/1 De nutsvoorzieningen onder de straat zijn in beeld gebracht en van degelijke commentaar voorzien. De opsomming is volledig.

0/2

1/2

1,5/2

bezocht. De vooruitgang wordt hierbij voldoende beschreven en in beeld gebracht. De geboden informatie getuigt van degelijk opzoekwerk. 2/2 De opsomming van beroepen en gebruikte materialen is voldoende. De bijkomende info bij bepaalde items is absoluut verrijkend. 1/1 De nutsvoorzieningen onder de straat zijn in beeld gebracht en van degelijke commentaar voorzien. De opsomming is volledig. De geboden informatie getuigt van degelijk opzoekwerk. 2/2

Er zijn weinig (1) of geen actuele artikels bijgevoegd. Verwerking in de klas ontbreekt, is niet verrijkend

Er zijn minstens twee actuele artikels bijgevoegd, die haalbaar zijn voor gebruik in klasverband. De

Er zijn minstens twee actuele artikels bijgevoegd, die haalbaar zijn voor gebruik in

Er zijn minstens twee actuele artikels bijgevoegd, die haalbaar zijn voor gebruik in klasverband. De 13


12. Leerplandoelen

13. ALGEMEEN

of is niet haalbaar.

voorgestelde klasactiviteiten bieden geen meerwaarde of zijn niet haalbaar.

0/1 Er zijn geen doelen genoteerd of de geselecteerde doelen hebben geen binding met de taak.

0,5/1 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn niet volledig genoteerd (bij één van de leerplandoelen ontbreekt het tussendoel) OF één van de doelen komt niet uit ‘mens en techniek’. De binding met de taak is aanwezig. 0,5/1 Er is een inhoudstafel voorzien of de lay out biedt voldoende structuur. Hoogstens twee grove spellingfouten OF geen bronvermelding.

0/1 Er is geen inhoudstafel voorzien of de lay out is onvoldoende of deze taak bevat een pak spellingfouten.

0/1 TOTAAL ALGEMENE OPMERKINGEN

0,5/1

klasverband. De voorgestelde klasactiviteiten zijn interessant maar weinig actief en/of innovatief. 0,75/1 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn volledig genoteerd (leerplandoel + tussendoel). De binding met de taak is aanwezig maar niet beschreven.

voorgestelde klasactiviteiten zijn interessant, actief en innovatief

0,75/1 Er is een inhoudstafel voorzien. De lay out is onberispelijk. Geen grove spellingfouten. Bronnen zijn niet allemaal volgens APA-normen vermeld. 0,75/1

1/1 Er is een inhoudstafel voorzien. De lay out is onberispelijk. Geen grove spellingfouten. Bronnen zijn volgens APAnormen vermeld.

1/1 De twee geselecteerde leerplandoelen zijn volledig genoteerd (leerplandoel + tussendoel). De binding met de taak is beschreven.

1/1 /15

14


Het examen bestaat uit drie delen: (1) een deel ‘RUIMTE’ zonder atlas, (2) een deel ‘RUIMTE’ met atlas en (3) een deel ‘TECHNIEK’.

1. Examendeel ‘RUIMTE’ zonder atlas (zie cursus: kaders Parate kennis) Er geldt volgende cesuurscore voor het examendeel 'zonder gebruik atlas': de student moet 70 % scoren om een voldoende m.a.w. 10/20 voor het eerste deel 'zonder atlas / blinde kaarten' te behalen. Vergeet je kleurpotloden niet, want… aanduiden op een blinde kaart = kleuren met kleurpotlood + de naam van het land, gebergte, oceaan, … erbij plaatsen.

Voorbeeldvragen examendeel 1 Op kaart 1 (België – geografische streken): a) Overtrek met kleur(potlood) de volledige grens tussen België en Nederland (heel nauwkeurig). b) Duid op de kaart de ligging van de ‘Oostkantons’ aan (omcirkel het gebied). De eerste officiële taal is daar het ………………………… c) Duid aan (arceer) op de kaart van de geografische streken van België (bijlage 1): Ardennen, Land van Herve en Polders. Op kaart 2 (Europa – staatkundig) a) Duid onderstaande landen aan op de blinde kaart van Europa (bijlage 2). Vul ook onderstaande tabel aan. Land Lid van Euro als munt? Hoofdstad EU? (enkel in te vullen indien lid van EU) Noorwegen

ja / nee

ja / nee

Wit-Rusland

ja / nee

ja / nee

b) Welke twee landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie? …………………………………………en…………………………………………. c) Duid aan op de blinde kaart van Europa (bijlage 2): ‘Kaukasus’ en ‘Kaspische Zee’. Op kaart 3 (wereld – staatkundig) a) Duid (arceer of kleur) op de kaart aan: - Irak - Sahara b) De hoofdstad van Canada is …………………………………………. c) Het gebergte in het westen van Zuid-Amerika is ………………………………

15


2. Voor het deel ‘RUIMTE’ met atlas moet de leerstof uit de cursus gekend zijn. De cursus bestaat uit: o

Deel I. Inleiding  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel II. Van wereldbol tot kaart  Zie leerdoelen in de cursus  O.a. opzoeken in de atlas – oefeningen met gebruik atlas

o

Deel III. Landschappen  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel IV. België  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel V. Europa  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel VI. Ontdek de wereld  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel VII. De aarde in het heelal  Zie leerdoelen in de cursus

o

Deel VIII. Mobiliteit  Zie leerdoelen in de cursus

Voorbeeldvragen examendeel 2 1. Zoek op in de atlas: a. Welk land ligt ten no orden van de Noordzee? b. Geef de breedteligging van Tielt. 2. Zoek de breukschalen van de volgende kaarten in de atlas: …. Rangschik vervolgens deze schalen van groot naar klein. 3. a) Waarvoor zijn de gemeenschappen bevoegd (uitleg + 2 voorbeelden)? b) Som de gemeenschappen van ons land op: 4. De seizoenen (begin van de winter) a. Welke datum is dit? b. Teken de stand van de aardbol t.o.v. van de zon bij het begin van de winter. Benoem op je tekening de zon, de aardas, de evenaar, de steenbokskeerkring en de kreefstkeerkring.

16


3. Examendeel ‘TECHNIEK’ Het examen bestaat uit kennisvragen (benoem, som op, geef de naam van…), begripsvragen (verklaar, bespreek, leg uit,…) en toepassingsvragen (geef een voorbeeld uit de werkplek van…). Feitenkennis wordt slechts beperkt bevraagd. Toepassingsvragen waarbij praktijkervaring gekoppeld wordt aan het leerplan wereldoriëntatie of aan didactische kennis nemen de bovenhand. Tijdens de volledige duur van het deelexamen mag het leerplan wereldoriëntatie (VVKBaO) gebruikt worden.

1.

“Techniek is altijd in evolutie” is één van de technische principes die aan de basis liggen van de doelen in het leerplan wereldoriëntatie. Wie trouwens met de kinderen terugblikt op de oorsprong van een aantal technische snufjes, merkt dat er een aantal terugkerende wetmatigheden zijn. Zo is de oorsprong van de meeste technische instrumenten ons eigen lichaam. Voordat het mes werd uitgevonden, waren de tanden van de mensen hun ultieme snij-instrument. Omschrijf minstens twee andere wetmatigheden bij het terugkijken in de geschiedenis van techniek. (kennis)

2. Hieronder zie je (een deel van) het kader van technische geletterdheid. Bekijk nu de elektrische tandenborstel vanuit de vier kerncomponenten van techniek. M.a.w. hoe kerken je elk van de vier kerncomponenten in de realisatie van de elektrische tandenborstel ? Argumenteer voldoende, zodat je kan aantonen wat de betekenis van de vier kerncomponenten is. (begrip) Wat is techniek ? Kerncomponenten van techniek TECHNISCHE SYSTEMEN

TECHNISCHE PROCESSEN

HULPMIDDELEN

KEUZES

3. Tijdens het bakken van een appeltaart moeten de appels in dunne schijfjes gesneden worden. Voor kinderen (en studenten) die het nooit gedaan hebben, is dat niet zo eenvoudig. Van jou verwacht ik een mini-stappenplan om dit proces zo goed mogelijk te sturen (een viertal stappen graag !). Hou wel rekening met de stelregels die we bij het ontwerpen van een fries of handleiding hebben geleerd. (toepassing)

3 17


Nog enkele richtlijnen bij het examen: 

Je voorziet in volgend materiaal: ATLAS (zonder takenboek) balpennen (blauw en nog een ander kleur) kleurpotloden potlood en gom passer lat leerplan wereldoriëntatie: Het leerplan wereldoriëntatie zal je ter plaatse krijgen indien nodig. Het examen is een gesloten boek examen. De zakrekenmachine is niet toegelaten. Er moeten geen moeilijke rekensommen gemaakt worden.

o o o o o o o  

ONDERWIJSORGANISATIE & BEGELEIDING ONDERWIJSORGANISATIE Enerzijds worden een aantal werkvormen aangewend op studentniveau, waarbij informatieoverdracht centraal staat : hoorcollege, doceren, demonstreren, onderwijsleergesprek. Hierbij worden de competenties van ‘inhoudelijk expert’ nagestreefd. Tevens worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de leerplandoelen van de bestaansdimensie ‘mens en techniek’ en ‘mens en ruimte’ binnen wereldoriëntatie besproken. Competenties uit ‘begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen’ staan hierbij centraal. Op 21 maart 2014 gaat een workshop van 3u door in VIVES Tielt met als inhoud ‘de Europese Unie’. Hierin zullen een aantal inhouden uit de cursus aan bod komen, alsook tips om de EU in de klas te brengen. Anderzijds zullen een aantal aangewende werkvormen illustratief zijn voor een manier van werken bij kinderen (en waarbij gezocht wordt naar achterliggende didactische principes). Omwille van het beperkt aantal contacturen en de voorkeur die gegeven wordt aan actieve werkvormen is het onmogelijk om alle cursusonderdelen in de les te overlopen. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de cursus door zelfstudie verworven moet worden. BEGELEIDING Elk cursusonderdeel start met een doelenlijst, die aangeeft welke inhouden in de cursus gekend moeten zijn voor het schriftelijk examen. In de cursussen zelf zijn ook denk- en weetvragen opgenomen. Ze helpen je om de inhoud van de cursus te begrijpen en/of een eigen mening te vormen omtrent didactische vragen en problemen. Antwoorden op deze vragen worden ofwel in de cursus zelf opgenomen ofwel (minstens één maand voor het schriftelijk examen) op Toledo geplaatst. Het schriftelijk examen kan voorbereid worden a.d.h.v. een proefexamen (met verbetersleutel) dat op Toledo onder ‘cursusdocumenten’ terug te vinden is.

18


De opdrachten uit deze cursus worden in de les voorgesteld. Vragen hieromtrent kunnen tijdens contactmomenten gesteld worden. Het verkrijgen van tussentijdse digitale feedback op delen van de opdracht is echter niet mogelijk. COMMUNICATIE LECTOREN Tijdens de contacturen is er de mogelijkheid om vragen te stellen bij de leerinhoud. Je kan ons ook na de les aanspreken voor nog mogelijke vragen of buiten de contacturen via e-mail: pamela.kerkhove@vives.be en jan.allegaert@vives.be.

19

1314balo1dag studiewijzer ruimte en techniek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you