Page 1

At fotografere og filme byen: visuel etnografi Jonas Larsen, Geografi, ENSPAC, RUC


Hvad er (visuel)etnografi? • Man skal ikke distancere sig fra byens bevægelser, men blive en del af dem. Man skal mærke dem på sin egen krop. Man skal med andre ord udforske byens rum (eller naturen) ved at hænge ud i dem. Etnografien er optaget af, hvordan byliv foregår, og hvad folk gør byen • Metoden adskiller sig fra andre metoder som fx distancerede kulturelle læsninger af byen, artificielle interviews over en kop kaffe, upersonlige spørgeskemaer, abstrakte kortlægninger og kønsløse statistiske beregninger.


Visuel etnografi • Etnografisk observation vha. af kamera, billeder og film • Forskeren fotograferer og filmer – eller beder sine informanter om det (med efterfølgende interviews) • … og bruger fotografier/filmklip i artikler og bøger – eller laver film! • Disse er ikke kun illustrationer men producerer aktivt mening, og de skal forklares og fortolkes. • Der gives plads til fotografier – mere ligeværdig relation mellem tekst og billeder: fotoessays


Geografi og etnografi •

Geografers etnografier tager ofte udgangspunkt i specifikke steder såsom pladser (fx Jensen 2010), shoppingcentrer (Degen, DeSilvey og Rose 2008), turistattraktioner (fx Larsen, 2005), cafeer (fx Laurier, Whyte og Buckner, 2001), eller urbane mobile praksisser såsom at køre i bil og cykle (Laurier et al. 2008; Spinney, 2010) • interesseret i hvordan forskellige folk gør (oplever, sanser, (mis)bruger og lever med), knytter sig til, kæmper for og identificerer sig med steder, og hvordan sådan gøren og identifikation skaber steders rytmer, identiteter, meninger og konflikter. • Antagelsen er, at hvor steders rumlige orden og symbolik har indflydelse på, hvordan de bruges og forstås, determinerer de det ikke. Derfor undersøges samspillet mellem den intenderede brug (det planlagte/designede rum) og den faktiske hverdagsdaglige og kropslige brug af stedet (se De Certeau 1984; Cook et al. 2004; Watson and Till, 2010).


Geografi og etnografi • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

En geografisk (urban) etnografi skal også indeholde observationer af: Steder (pladser, turistattraktion, skaterpark osv) Steders materialitet, identiter og symboler Hvad (u)muliggør ting (”afforder”) Samspillet mellem mennesker, ting (og symboler) og stedets rumlige design Samspillet mellem den intenderede brug (det planlagte/designede rum) og den faktiske hverdagsbrug af stedet Hvordan steder opleves gennem kropslige performances Følelsesmæssig tilknytning til og kampe om steder


Styrken ved det etnografiske kamera •

Kamera er nemme at bruge

Indfanger ‘virkeligheden’ ‘virkelighedsnært’

Kan få os til at se virkeligheden på en ny måde

Indfanger eller stopper det flygtige

Fremhæver kroppes, interaktioners og steders materialitet

Genopleve situationen

Visuel ”dokumentation” i ens tekst (af ens måde at se et bestemt sted på)

Et fotografi kan (nogle gange) sige mere end 1000 ord


Begrænsninger ved det etnografiske kamera • Kan kun dokumentere et kort øjeblik af en situation eller interaktion (’før’ og ’efter’ mangler) • Kan kun indfange det visuelle og ’materielle’ – ikke ord og det imaginære • Bliver meget fokuseret på det visuelle og overser det ikkevisuelle • Skal suppleres med interviews


Feltnoter og Videooptagelser • Videooptagelser er særligt gode til at opfange situationer og interaktioner i forløb, hvor man både får billedsiden og lydsporet med i detaljeret grad, som er uopnåelig, når man fotografere og skiver feltnoter. • Pink bruger ligeledes videokameraet til at lave etnografiske videointerviews in situ. Hendes filminterviews beskæftiger hvordan folk ”laver” deres steder (fx haver) og til det formål bruger hun videokameraet til at indfange hvorledes folk taler om og gør deres steder (2007, 2008).


Mine kameraetnografier • Sommeren 2001 og 2002 på Hammershus: observere og beskrive, hvordan turister ‘performer’ turistfotografi • Som led i forskningsprojektet Tourism, Performance, the Everyday: Consuming the Orient foretog jeg over sommeren i 2006 og 2007 igen etnografiske studier af turisters fotografiske ‘performances’ for at undersøge hvordan og i hvilket omfang digitale kameraer ændrer hvordan turister fotograferer • Paparazzi-etnografi! Forklædt turist! Ingen poserede for mit kamera! Etisk forsvarligt?


Visuel Etnografi - Jonas Larsen  

Mere info: www.bypaany.tumblr.com

Visuel Etnografi - Jonas Larsen  

Mere info: www.bypaany.tumblr.com

Advertisement