Page 1

             

Simon Nyholm-Hansen Kea PBA Communication Design 2013


Indholdsfortegnelse

Indledning ......................................................................... 2 Problemformulering ......................................................... 2 Metode og Teori................................................................ 2 Afgrænsning ..................................................................... 3 Idé-beskrivelse ................................................................. 3 Analyse og Fortolkning ................................................... 4 Koncept-beskrivelse ........................................................ 6 Vurdering........................................................................... 8 Konklusion ........................................................................ 8 Litteraturliste .................................................................... 9 Bilag ................................................................................. 10

1


Indledning Vi lever i en tid, hvor velfærd og grundtanken om at være et sundt og velfungerende individ er meget vigtig. På trods af det danske velfærdssamfund vi lever i, bliver flere og flere dog hjemløse, og nogle af disse har endvidere meldt sig helt ud af ”systemet”. Statistisk set er antallet af hjemløse steget markant de seneste år1; denne kraftige stigning på landsplan, vidner om et samfundsmæssigt problem. Årsagerne til hjemløshed kan være meget forskellige. Dog ses økonomi, dårligt netværk, sociale samt psykiske problemer og misbrug som nogle af de hyppigste årsager2. Når man først er havnet på gaden, kan det være svært at få en hverdag til at fungere, og man er ofte afhængig af udefra kommende hjælp og tiltag, for at undgå en kriminel levevej. Her har organisationen Hus Forbi hjulpet mange hjemløse på ret kurs igennem de seneste 17 år3. At få et arbejde som Hus Forbi sælger, betyder dog stadig ikke at alle problemer er løst; for livet som hjemløs rummer stadig mange udfordringer. Ofte har hjemløse intet, eller et meget begrænset socialt netværk.

Problemformulering Hvordan kan man udvikle et koncept for Hus Forbi, der kan være med til at forbedre livsbetingelserne og medvirke til at skabe sociale netværk for de hjemløse, ved hjælp af frivillig arbejdskraft?

Metode og Teori Problematikken vil analyseres og fortolkes ud fra en socialkonstruktivistisk vinkel, med henblik på at kunne forstå, hvordan enkeltindivider erkender, forstår og kommunikerer med hinanden. Af empirisk indsamling vil der til projektet både gøres brug af en kvantitativ undersøgelse i form af et udsendt spørgeskema og to kvalitative undersøgelser, som hhv. består af semi-strukturerede interviews med en Hus Forbi sælger, og med en frivillig iværksætter indenfor problemfeltsområdet. Ved den kvantitative undersøgelse gives et mere generaliserbart resultat, mens man ved de kvalitative undersøgelser kan komme mere i dybden, ved at stille ”åbne” spørgsmål. Alt i alt giver disse undersøgelser et indblik i både målgruppens samt den hjemløses forståelseshorisont og behov. Målgruppedefinitionen vil herefter blive udarbejdet på baggrund af                                                                                                               1

http://politiken.dk/indland/ECE2055511/kraftig-stigning-i-antallet-af-danske-hjemloese/ http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/Pdf/Rapporter/2013/1321-Hjemløshed-i-Danmark-2013.pdf 3 http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=43 2

2


undersøgelserne og ved brug af segmenteringsværktøjet Minerva-modelen, til at præcisere denne. Målgruppen vil i sidste ende komme til at være afgørende for projektets kommunikative samt designmæssige valg. Til konceptets visuelle designløsning lægges fokus især på et kritisk design og udfyldelse af målgruppens emotionelle behov i forhold til dette og trendmæssige tendenser. Derudover gøres der brug af desktop research og yderligere statistiske undersøgelser omkring problematikken.

Afgrænsning De samfundsmæssige årsager til den stigende hjemløshed og hvordan disse tendenser kan afværges, tages ikke op i opgaven. Dog ses der primært på, hvordan man kan forbedre den nuværende situation for de eksisterende hjemløse. Der afgrænses tidsmæssigt til vinterperioden, da denne tid er særlig hård at komme igennem for de hjemløse. Der vil i denne sammenhæng afgrænses geografisk til København, da landets største antal af hjemløse befinder sig her. Der lægges i projektet hovedsageligt vægt på Hus Forbi-sælgere frem for hjemløse generelt. Der afgrænses fra økonomiske overvejelser. Dog ser projektet ikke ud til at få særlige omkostninger for Hus Forbi (udover lønninger af medarbejdere), da projektet primært er tiltænkt at kører på kommunal støtte.

Idé-beskrivelse For nylig blev foreningen Hus Forbis vedtæger ændret, så de i fremtiden kan lave andet end at udgive avisen. Fremtidsplanen er at udvikle nye aktiviteter4. Idébeskrivelsen til et koncept, hvis overordnede formål er at forbedre livsbetingelserne og medvirke til at skabe sociale netværk for de hjemløse, er, at Hus Forbi skal skabe rammerne for tre ”pop up” caféer i vinterperioden. De skal placeres på tre centrale og velbesøgte pladser i København. Caféerne skal hedde Café Forbi. Dette navn refererer til Hus Forbi, og har samtidig dobbeltbetydningen, at caféerne kommer forbi og ikke vedvarende skal ligge på lokationerne. Selve konceptet vil blive beskrevet senere på bagrund af analysen og fortolkningen.

                                                                                                              4

http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=43

3


Analyse og Fortolkning Da mennesket er et socialt væsen er et netværk og sociale relationer vigtige for dets udvikling. For hjemløse, der ofte lider af psykiske problemer kan det være svært selv at skabe disse relationer. Derfor er det vigtigt at udefra kommende hjælp, kan være med til at styrke dette og give de hjemløse en bedre hverdag. Her fungerer Hus Forbi fx som de hjemløses talerør, og er med til at skabe dialog mellem de hjemløse og omverdenen5. Hus Forbis vision er at få færre hjemløse i samfundet6. Avisen bruges som et værktøj, og er en del af missionen, til at forbedre de hjemløses livsituation7. Hus Forbi arbejder på at få de hjemløse væk fra ”offerollen”, og i stedet blive en del af samfundet, ved at de tjener deres egne penge, fremfor fx at tigge/stjæle. Det vurderes at foreningen bygger på begrebet ”hjælp til selvhjælp”. Ifølge socialkonstruktivismen er al menneskelig erkendelse socialt konstrueret. Relationen mellem de enkelte individer er afgørende for, hvordan vi erkender og forstår verden. Vi er som mennesker med til at reproducere begreberne gennem sproget8. Hvis hjemløse fx kun omgås andre hjemløse, kan dette medføre erkendelsen af, at man ikke kan eller dur til noget. Her kan kontakt til andre (”ikke-hjemløse”) mennesker styrke deres selvværd og måske gøre at de bedre kan føle sig som en del af samfundet. Ligeledes kan problematikken vendes om, set fra samfundets vinkel, hvor man ved at skabe denne dialog og kontakt, kan ændre folks fordomme og syn på de hjemløse. Her er Hus Forbis nuværende månedlige informationsmøder bl.a. med til at styrke relationer ved at skabe dialog, og dette skal Café-Forbi-projektet være med til at forstærke yderligere. Hus Forbis budskab intensiveres, ved at det sendes ud i det offentlige rum, hvor folk ikke kan undgå at lægge mærke til det. Her er målet, at det omgivende samfunds fokus skal gå fra ”dem og os” til ”vi”, dvs. at vi som ét samfund, ligegyldig social status, skal kunne skabe relationer, forstå og hjælpe hinanden. Hus Forbis medarbejdere påpeger at hjemløshed ikke kun skyldes social arv, men at rigtig mange af de hjemløse Hus Forbi-sælgere har haft egen virksomhed og uddannelser som fx lærere, læger, psykologer mv.9. Målet er endvidere, at få målgruppen til at forstå, at hjemløse, som en defineret ”gruppe”, er ligeså forskellige som alle andre mennesker, og at mange forskellige faktorer har spillet en rolle for den                                                                                                               5

http://www.husforbi.dk/default.aspx?m=2&i=36 Kilde: Info fra Hus Forbi medarbejder ved informationsmøde d. 8/10-2013 http://www.husforbi.dk/media/vedtaegter_husforbi_nye_august_2011.pdf 8 Fuglsang m.fl. Kap. 10, Klaus Rasborg, 2005 9 Kilde: Info fra Hus Forbi medarbejder ved informationsmøde d. 8/10-2013 6 7

4


pågældendes hjemløshed. En dialog kunne forhåbentlig i sidste ende føre til, at man opdager, at man egentlig i bund og grund har mere til fælles med hinanden, end man skulle tro, og at der faktisk ikke er så langt imellem ”dem og os”. Hvis man ser på spørgeskemaundersøgelsen, ses det at 67% af besvarelserne er foretaget af unge mellem 18-25 år og 27% fra 25-35 år. Ud fra besvarelserne, ses det at 100% kender til Hus Forbi og er opmærksomme på de hjemløse i gadebilledet. Dog køber kun 35% avisen og gør det primært for at støtte hjemløse og ikke pga. indholdet i avisen. Kun 7% ved at antallet af hjemløse er steget markant de seneste år. Det lægger meget godt op til besvarelsen på, at hele 67% ikke mener, at der er nok fokus på problematikken i samfundet. Det viser sig, at der ikke er mange, som arbejder frivilligt pt., men at hele 46% godt kunne tænke sig at arbejde frivilligt til gavn for de hjemløse. Grundet denne store interesse for frivilligt arbejde for hjemløse er der blevet kigget nærmere på et relevant og frivilligt projekt, der har kørt med stor succes hver december måned siden 2010 i København. Projektet hedder ”Lav En Lasagne til en Hjemløs”10. Der er blevet foretaget et kvalitativt interview, med Nicolas Tristan på 28 år, som er studerende/iværksætter og en af mændene bag dette projekt. Med henblik på, hvem der møder frivilligt op på dagen og hjælper til med arrangementet siger han: ”…der kommer folk i alle aldre, dog måske en lille overrepræsentation af unge studerende”. Da der bliver spurgt, hvad hovedparten af de deltagende beskæftiger sig med til dagligt, bliver der svaret: ”Dem som hjælper med de praktiske og logistiske ting er unge/studerende og personer som har en kontakt til socialt udsatte enten i form af studie eller arbejde…”. I forhold til reaktionen og respons fra omverden vedr. ” Lav En Lasagne til en Hjemløs”, nævner Nicolas desuden at: ”Det er ret overvældende, så mange der virkelig godt vil gøre noget godt for andre, hvis det blot bliver faciliteret.” Ud fra dette materiale kan en definition af den mest relevante målgruppe til Café Forbiprojektet nu udarbejdes. Den målgruppe som projektet primært skal ud og ramme, vil hovedsageligt bestå af unge idealistiske personer, som er menneskeligt og socialt engagerede. Ud fra Minervamodellen kan denne målgruppe kategoriseres som det Grønne Segment. Segmentets fokus ligger på, at gøre de rette ting ud fra, hvad individet selv mener, er etisk og moralsk korrekt11. Folk i dette segment er desuden                                                                                                               10 11

http://www.facebook.com/LavEnLasagne http://www.samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=350

5


ofte kendetegnet ved at have social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed. Geografisk set bor de ofte I de større byer, dog med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Det vurderes derfor at Café Forbi-projektet, primært skal henvende sig til en målgruppe fra dette segment af unge 20-30 årige. Deres sociale status vil primært være som studerende eller evt. nyuddannede akademikere.

Koncept-beskrivelse Idéen til Café Forbi er først og fremmest blevet udviklet, på baggrund af et interview med Hus Forbi-sælgeren Lars (”Den Flyvende Hollænder”) og diverse research omkring, hjemløses mangler og behov. Der er bl.a. set på problemstillingerne vedr. at være hjemløs om vinteren, de overfyldte herberger12 og Larsʼ ønske om væresteder i dagtimerne for Hus Forbi sælgere i København13.

Til Café Forbi-konceptet tilhører 3 grundlæggende idéer: • Hus Forbi-sælgerne kan få nogle væresteder i dagtimerne, hvor de kan få varmen, socialt samvær med andre og en kop kaffe/noget at spise. • Vække forbipasserendes interesse via. caféernes udsmykninger og synlige placeringer i det offentlige rum. Dette skal være med til at skabe en øget opmærksomhed omkring foreningen Hus Forbi og hjemløseproblematikken generelt. • Caféerne skal opfordre og benytte sig af frivillig arbejdskraft. Dette skal opnås ved at danne rammer og facilitere, for på denne måde at gøre det nemmere, for frivillige, at komme med tiltag til gavn for de hjemløse og skabe sociale relationer. Caféerne skal være åbne fra mandag-lørdag fra kl. 7.00 – 19.00 for alle Hus Forbi sælgere. Der er kun adgang til caféerne, og den gratis forplejning, for hjemløse med et gyldigt Hus Forbi id-kort. Lokationerne kunne fx være Vesterbro Torv, Gammel Torv og Sankt Hans Torv. Café Forbi-Projektet er som Hus Forbi, non-profit14, dog med økonomisk støtte og tilladelse fra Københavns kommune til opsætning og rådighed af caféerne. Der Co-brandes med fx Coop-Danmark, som får en annonce i Hus Forbi avisen, med kvittering i form af kaffe m.m. til caféerne. Dette kan styrke Coopʼs profil

                                                                                                              12

http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2013/Hjemløsestrategien%20afsluttende%20rapport.pdf Se bilag 14 http://www.husforbi.dk/media/vedtaegter_husforbi_nye_august_2011.pdf 13

6


udadtil i en CSR-mæssig kontekst, da vi lever i en tid, hvor det er en stor fordel og god brandværdi, for virksomheder at støtte op om et godt formål15. Der vil til hver af caféerne være tilknyttet en Hus Forbi medarbejder, som skal sørge for servering og opsyn af stedet. Kl. 20.00 vil der 2 gange ugentligt blive afholdt åbent hus arrangementer for alle interesserede, hvor en medarbejder fra Hus Forbi og en hjemløs hhv. holder oplæg om foreningen og fortæller om livet som hjemløs. Aftenerne kan desuden fungere som debatklub. Her kan folk og ildsjæle fx komme med idéer, og selv blive initiativtagere til frivilligt socialt arbejde i samarbejde med Café Forbi. Et initiativ kunne fx være at lave en madordning, hvor frivillige, alt efter hvor mange, der melder sig til projektet, kan komme i caféen og lave mad nogle af ugens dage til/eller sammen med de hjemløse. Mindre initiativer, som fx blot at komme forbi caféerne med en kage kunne også være en mulighed. Udenfor caféerne ophænges posters om projektet, og det skal desuden være muligt at kunne give donationer til Hus Forbi på stedet. Til caféerne benyttes skurvogne/pavilloner, fx fra firmaet Fredericia Skurvogne A/S16. Det er vigtigt at caféerne skaber opmærksomhed og blikfang i gadebilledet. Derfor kan en kunstner dekorere dem udvendigt. Målgruppen skal helst kunne relatere til kunstneren i en trend-og samfundsmæssig kontekst. Fx kunne man samarbejde med streetart-kunstneren ”Husk Mit Navn”, som bl.a. er kendt for sin kritiske tilgang til kunst, hvor politiske og sociale emner ofte tages op med et gennemtænkt budskab. Streetart (gadekunst) understøtter livet på gaden og appellerer samtidig til målgruppens emotionelle og holistiske behov/holdninger. Dekorationerne skal, ud over at vække opsigt i gadebilledet, få folk til at stoppe op og tænke over problematikken. Logoet til Café Forbi skal ligne Hus Forbis logo så man, i forhold til en semiotisk afkodning af logoet, nemt vil skabe associationer til Hus Forbi.

Vurdering Validiteten i forhold til de empiriske undersøgelser kan diskuteres, idét der fx kun er foretaget ét interview med en hjemløs, samt et begrænset antal svar på spørgeskemaet, og en lidt snæver aldersdiversitet herpå. Det kan derfor være svært at generalisere, men ved foretagelse af interviewet med Nicolas Tristan vurderes det, at hans erfaring, og de øvrige resultater, tilsammen giver et rimeligt realistisk billede af                                                                                                               15 16

http://www.business.dk/karriere/virksomheder-prioriterer-csr-paa-trods-af-krise http://www.mobilhouse.dk

7


virkeligheden. Generaliserbarheden ved brug af Minerva-modellen kan ligeledes diskuteres, da segmenter kan være svære at definere og ”sætte i bås”. Dog bliver den ikke brugt til at udvælge målgruppen, men som et præciserende og beskrivende værktøj.

Da alle informanter i spørgeskemaundersøgelsen faktisk kender Hus Forbi, og et relativt stort antal af disse kunne tænke sig at arbejde frivilligt til gavn for hjemløse, kan Café Forbi, i forhold til at ramme målgruppen, ses som et realiserbart projekt. Café Forbi-projektet skaber værdi for Hus Forbi, sælgerne og målgruppen da: • Hus Forbi bliver mere synlige i det offentlige rum og får nemmere ved at nå ud med deres budskab i samfundet. • Sælgerne får et trygt sted at komme i dagtimerne, og det skaber merværdi, ved dét at være Hus Forbi-sælger. Måske kunne det fremtidigt være med til, at flere hjemløse ville melde sig ind i foreningen, for selv at få del i den gratis gode. • Vi lever i en tid, hvor det er meget oppe, rent trendmæssigt, at arbejde frivilligt i en social og samfundsmæssig kontekst17. Her kan projektet være med til at skabe værdi til målgruppens selvopfattelse, og forme dens sociale identitet. Forhåbentlig vil det i sidste ende få målgruppen til at sende budskabet videre ud i verden. Hvis projektet skulle gå hen og blive en succes, kunne initiativet også have sin berettigelse i andre større byer i Danmark.

Konklusion Det viser sig ud fra undersøgelserne at mange gerne vil gøre en indsats for at hjælpe de hjemløse, men at det kræver store ressourcer af den enkelte. Her gør Café Forbi det nemt for de frivillige at komme i gang, ved at facilitere og danne rammerne om deres kommende hjælp og tiltag. På denne måde får målgruppen en mulighed for at handle, uden selv at skulle etablere ressourcekrævende arrangementer op fra bunden. Når frivillige får mulighed for at vise solidarisk omsorg og skabe relationer til de hjemløse, kan man håbe på, at der kan blive åbnet yderligere op for dialog og handling i samfundet i forhold til hjemløseproblematikken. Forhåbentlig kan det medvirke til en bedre inklusion af de hjemløse i samfundet og at antallet, på sigt, forhåbentlig begynder at falde i stedet for fortsat at stige.                                                                                                               17

http://www.b.dk/livsstil/danskere-arbejder-frivilligt-som-aldrig-foer

8


Litteraturliste Bøger/aviser: Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag 2. Udgave, 2005

Hus Forbi Nr. 10, Oktober 2013, 17. Årgang

Kjær, Henrik m.fl.: Organisation. Trojka/Gads Forlag A/S, ISBN, Kbh, 2010

Rapporter: Hjemløshed i Danmark 2013, SFI, Det Nationale Forskningscenter For Velfærd

Hus Forbi, Vedtægter, ”En anderledes avis om anderledes mennesker”, August 2011

Artikler: Bruun-Schmidt, Maria, “Kraftig stigning i antallet af danske hjemløse”, Politikken, 23. August 2013

Pries Jensen, Charlotte, ʻVirksomheder prioriterer CSR på trods af kriseʼ, Berlingske Business, 21. April 2009

Nørr, Christian, ”Danskere arbejder frivilligt som aldrig før”, Berlingske, 1. Juli 2006

Internetsider: www.husforbi.dk www.dst.dk/da www.google.com/trends www.samfundsfag.com www.business.dk www.facebook.com/LavEnLasagne http://www.mobilhouse.dk

9


Bilag Bilag 1 – Visuel identitet og designløsning   Logo normal: Logo sort/hvid:

Eksempel på Café Forbi set udefra:

10


Eksempel på poster, der skal ophænges ved caféerne:

11


Bilag 2 – Spørgeskemaundersøgelse

12


13


14


15


16


17


Bilag 3 - Interview med Nicolas Tristan fra ”Lav En Lasagne Til En Hjemløs”.

1. Hvordan opstod idéen til jeres projekt med at hjælpe hjemløse? "Lav En Lasagne Til En Hjemløs" startede i 2010, da min ven, Ivan Emil og jeg sad og spiste lasagne og talte samme om alle mulige forskellige ting... En af dem var velgørende formål - og en anden ting var Facebook. Vi tænkte at vi ville prøve at se om vi kunne udnytte Facebooks virale egenskaber til at skabe opmærksomhed og interesse, indenfor et område som vi begge mente var højaktuelt: "De hjemløse fryser og nogen dør af kulde!". En væsentlig pointe var at vi aldrig ville aggressivt "pushe" arrangementet ud til folk, men udelukkende alliere os med folk som var proaktive omkring vores projekt - især på de sociale medier. Sagen havde rørt flere end vi havde forventet og det endte med at blive et relativt stort arrangement, som vi afholdte på Kultorvet og Vesterbro Torv (i 2010). Det lykkedes os desuden at sprede det til Odense, hvor en anden initiativtager satte noget op (samme dag). I år afholder vi arrangementet for tredje år i træk.

2. Hvem står bag projektet og hvor mange er pt. involveret? Nicolas Tristan og Ivan Emil står bag projektet og assisteres af forskellige mennesker hvert år selvom der er flere som melder sig som frivillig flere år i træk.

3. Hvilken aldersgruppe tilhører størstedelen af dem, som hjælper/deltager i projektet? Har vi ingen statistik på, men et overslag baseret på fremmødte er, at der kommer folk i alle aldre, dog måske en lille overrepræsentation af unge studerende.

4. Hvad beskæftiger hovedparten af de deltagende sig med til dagligt? Man kan deltage på mage måder. Dem som hjælper med de praktiske og logistiske ting er unge/studerende og personer som har en kontakt til socialt udsatte enten i form af studie eller arbejde (dette er et forsigtig gæt ud fra hvem jeg har været i kontakt med, men vi fører ikke nogen egentlig statistik over det).

5. Hvordan får i formidlet budskabet, så flest muligt deltager? Facebook bruger vi til at få budskabet ud i første omgang og i anden omgang så er det personer med kontakter på herberg og i hjemløsemiljøet generelt som står for formidlingen. Herbergerne hjælper så med at formidle budskabet videre.

6. Får I økonomisk støtte eller anden hjælp udefra? Hvert år opretter vi en begivenhed via www.billetto.dk hvor det er muligt at bidrage økonomisk ved at købe lasagne, eller tøj, men derudover får vi ingen decideret støtte. Vi skaffer desuden sponsorater for at holde omkostningerne nede, men der er mere tale om remedier end penge i forhold til disse sponsorater.

18


7. Er det udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft? Ja, udelukkende.

8. Hvordan reagerer de hjemløse på dette tiltag? Har ikke mødt eller hørt om nogen som ikke var utrolig glade for initiativet – og ikke mindst tanken og den massive opbakning.

9. Hvilken reaktion har I fået fra folk i almindelighed? Utrolig stor opbakning og en kæmpe interesse for at hjælpe og være med til at gøre en forskel. Det er ret overvældende, så mange der virkelig godt vil gøre noget godt for andre, hvis det blot bliver faciliteret.

10. Har I andre lignende projekter i gang eller under udvikling? Der er helt klart ambitioner om større og flere projekter udfordringen går på at finde en hensigtsmæssig løsning i forhold til de tidsmæssige ressourcer – i hvert fald for mit og Ivan Emils vedkommende.

19


Bilag 4 - Interview med Lars ” Den flyvende Hollænder” Van Wijnen, 55 år. -

Er du hjemløs?

Har været, men har nu fået bolig. - Hvor lang tid var du hjemløs? 5 år. - Hvad synes du at du får ud af at sælge Hus Forbi? Det giver mig mulighed for at skabe kontakt til andre mennesker, og komme i dialog med dem osv. - Mødes I fra Hus Forbi tit og har I et godt fællesskab? Vi har møde hver måned, bl.a. sælger møde og så er der generalforsamling, hvor vi hører om, hvordan det går med folk rundt omkring. Og vi kan altid ringe til Hus Forbi, hvis vi har brug for det. - Da du var hjemløs, hvad var så en god dag for dig? Det er svært at svare på, for jeg synes aldrig en dag er god. -

Er der så nogle væresteder I kan opholde jer i løbet

af dagen eller går I meget rundt ? Nej, der er ikke så mange væresteder, hvor man kan være om dagen. Der er faktisk kun steder, hvor man kan være om natten, og det synes jeg er synd. Der kunne godt være nogle flere væresteder, som er var åbne om dagen. Fx lukker de allerede nede på Bragesgade kl. 14. - Synes du så det er lidt hårdt at gå rundt hele dagen ? Jeg synes ikke det er hårdt, jeg synes det er dejligt. Jeg går nogle gange fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om aftenen. Det er en god arbejdsdag! - Hvad var det værste for dig ved livet på gaden ? Det er alle de slagsmål som man ser, og mennesker, der kommer med bemærkninger som ”se at få jer et arbejde” osv. - Har du en ide til hvordan man kan forbedre livet for en hjemløs ? Man kunne bygge nogle flere af de der ”skæve boliger”, så man kan få en bolig i stedet for at leve på gaden. Der er også nogle, som så får en bolig, men så bor de der kun en måned, fordi de synes bedre om livet på gaden. Men ved de ”skæve boliger” kunne der fx være en slags vicevært, som går og holder opsyn med beboerne, så der ikke sker dem noget. Det synes jeg er godt! -

Synes du der skal være flere væresteder for hjemløse der sælger Hus Forbi?

Der mangler rigtig mange steder, når man tænker på at vi er 1600 sælgere på landsplan. Der mangler steder, hvor man kan gå hen og få en kop kaffe om eftermiddagen. Og især om vinteren, for der er det rigtig hårdt! -

Da du var hjemløs benyttede du dig så af et herberg?

20


Ja, der boede jeg ude på Sundholm, hvor man fik lidt gulvplads med en madras. Søvn får man ikke meget af, for der er ofte 30-40 mennesker i det samme lokale. Og så er der ofte tyverier, ballade, slagsmål og hundefight osv. - Er der mange interne problemer blandt hjemløse? Det er der meget af, fordi man kæmper jo om pladserne! - Kender du til nogle tiltag og arrangementer fra frivillige, som gavner de hjemløse? Der er mange, der støtter os fx Roskilde Festival og andre forskellige fonde. - Er der mulighed for at frivillige borger kan få en dialog med de hjemløse? Det kan man sagtens. Oppe ved os (Hus Forbi) er der mange frivillige medarbejdere, der fx arbejder i køkkenet og laver mad, hvor de andre som er fastansat ikke har tid til sådanne ting. Jeg synes folk generelt er søde. Man skal selvfølgelig heller ikke være grov overfor dem, eller være stang stiv, så kigger de bare skævt på en. Og så behøver man heller ikke at lige en bums, man kan godt prøve at klæde sig pænt på. - Er du selv med til/deltage i Hus Forbi arrangementer? Ja, nu vi har vi jo fx Hjemløsedagen her d. 17 inde på Kongens Nytorv. - Hvorfor blev du hjemløs? Det var efter jeg havde været gift, så blev vi skilt, og så beholdt hun lejligheden og jeg røg på gaden. - Havde du ikke et job, så du kunne få bolig igen? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg har tidligere arbejdet som opvasker i over tyve år. Og det ville jeg godt igen, men det er også svært at få fat i. Der er jo mange mennesker, der gerne vil have et opvaskerjob. - Søger du stadig sådan jobs? Ja, jeg søger da lidt af sådanne jobs engang imellem; det bliver man jo nødt til. - Hjælper I hinanden på gaden, hvis det kan være lidt svært at tage sig sammen? Jo, det gør vi. Jeg har fx en veninde som jeg tit deler de beløb, vi hver især sælger for, med. Vi hjælper hinanden på vej. - Har I en fast makker? Nej vi står for os selv, men det er hyggeligt en gang imellem at stå to og to og snakke sammen. - Hvor længe har du solgt hjemløseavisen? Jeg har solgt Hus Forbi i ti år. - Har du bestemte områder du står? Jeg står faktisk over hele Nørrebro, og jeg holder mig kun på Nørrebro. Jeg bor her på Nørrebro, så jeg skal helst have mine kunder herfra.

21


Projektet bliver udarbejdet ud fra udviklingsmetoden, spiralmodellen, som er en iterativ procesmetode18. Denne er valgt, da det er nødvendigt for det endelige resultat, at delelementer i processen bliver genovervejet flere gange for at nå det bedst mulige resultat. Metoden giver mulighed for at analysere og designe for efterfølgende at ændre, forbedre og implementere opgaven på baggrund af undersøgelser og rettelser.

Vinteren i Danmark er lang, mørk og kold. For nogle er det årets hyggeligste tid (inkl. julen) med indbegrebet af hjemlig hygge, god mad, samvær og fællesskab. For andre kan vinteren, rent fysisk og psykisk, ligefrem kan være livstruende og svær at komme igennem.

4 Pleasures… Annonce i avisen Hvilke pladser i kbh

                                                                                                              18

Kjær mfl. 2010, s. 426

22

Hus forbi  
Hus forbi  
Advertisement