Page 1

Osebe z avtizmom naj imajo enake pravice in privilegije kot vsi državljani Evropske Unije, če so te primerne in v interesu posameznikov z avtizmom.

Listina pravic

oseb z avtizmom

Pravice oseb z avtizmom naj bodo zagotovljene in podprte z ustrezno zakonodajo v vsaki državi članici Evropske Unije. Pri uveljavljanju pravic oseb z avtizmom naj se upošteva deklaracija Združenih narodov o pravicah oseb z duševno motnjo (1971), pravice oseb z zmanjšanimi sposobnostmi (1975) in druge ustrezne deklaracije o človekovih pravicah. Za osebe z avtizmom pa naj še posebej veljajo naslednje pravice:

1. PRAVICA oseb z avtizmom do neodvisnega in polnega življenja v mejah njihovih sposobnosti 2. PRAVICA oseb z avtizmom do dostopne, nepristranske in natančne diagnoze in ocene 3. PRAVICA oseb z avtizmom do dostopnega in primernega izobraževanja 4. PRAVICA oseb z avtizmom (in njihovih skrbnikov) do soodločanja o vsem, kar vpliva na njihovo prihodnost; želje posameznikov naj se v največji meri izpolnijo in spoštujejo 5. PRAVICA oseb z avtizmom do dostopnega in ustreznega bivališča 6. PRAVICA oseb z avtizmom do opreme, pomoči in podpornih storitev, ki so potrebne za njihovo ustvarjalno, dostojanstveno in neodvisno življenje 7. PRAVICA oseb z avtizmom do dohodka ali nadomestila, ki jim zagotavlja primerno hrano, obleko, prebivališče in zadovoljevanje drugih življenjskih potreb 8. PRAVICA oseb z avtizmom do sodelovanja, kolikor je to mogoče, pri razvoju in vodenju storitev za njihovo dobrobit 9. PRAVICA oseb z avtizmom do ustreznega svetovanja in skrbi za njihovo fizično, mentalno in duševno zdravje; kar vključuje dostopnost do primerne obravnave in zdravljenja, ki delujeta v najboljšem interesu za posameznika in ga ščitita 10.PRAVICA oseb z avtizmom do smiselne zaposlitve in strokovnega usposabljanja brez diskriminacije ali stereotipiziranja; usposabljanje in zaposlitev naj bosta v skladu s sposobnostjo in izbiro posameznika 11.PRAVICA oseb z avtizmom do njim dostopnega prevoza in svobodnega gibanja 12.PRAVICA oseb z avtizmom do vključevanja v kulturne, zabavne, rekreacijske in športne aktivnosti 13.PRAVICA oseb z avtizmom do enakopravnega dostopa in uporabe vseh možnosti, storitev in aktivnosti v skupnosti 14.PRAVICA oseb z avtizmom do seksualnih in drugih odnosov, vključno z zakonsko zvezo, brez izkoriščanja in prisile 15.PRAVICA oseb z avtizmom (in njihovih skrbnikov) do pravnega zastopanja in pomoči in do zaščite vseh državljanskih pravic 16.PRAVICA oseb z avtizmom, da se jih neupravičeno ne ustrahuje in jim grozi z zaprtjem v psihiatrično ali drugo ustanovo zaprtega tipa 17.PRAVICA oseb z avtizmom, da niso fizično zlorabljeni ali zanemarjeni 18. PRAVICA oseb z avtizmom, da niso zlorabljeni v farmakološke namene in da jim niso predpisana napačna zdravila 19. PRAVICA oseb z avtizmom (in njihovih skrbnikov) do dostopa do vseh informacij, ki se nahajajo v njihovih osebnih, zdravstvenih, psiholoških, psihiatričnih in izobraževalnih dosjejih

Valjhunova
11, 1000
Ljubljana,
 Slovenija T:
+386
31
470
187 E:
info@av?zem.org W:
www.av?zem.org


Listina pravic oseb z avtizmom  

Listina pravic oseb z avtizmom

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you