Page 1

Д а л и ра зм ис л у ва те за

Бизнис академија за менаџмент на човечки ресурси

к а рие ра во обл а с та н а м е на џм е нт н а ч ове ч к и ре с у рс и? М у д ра од л у к а !

Уписи за Ниво 1: Модул1 Стратегиски МЧР Модул 2 Организациски дизајн од аспект на МЧР

Модул 1: Стратегиски МЧР H R пр о ф е си о на л ц и те н е

-

са мо ш то пр и д о не с ув а а т за р а зв о ј о т на б и зн и со т п р е к у

-

стр а те ш к о у пр а в ув а њ е со ч о в е ч к и о т к а пи та л , т ук у и

-

са ма та пр о ф е си ј а с та н ув а по п ул а р е н и з б о р по р а д и

-

мо ж но с та д а се и з гр а д и в и с ти н ск а к а р и е р а .

-

Уч е с ни ц и те на о в а а Б и зн и с а к а д е ми ј а ќ е и ма а т мо ж но с т д а се за по з на а т со сл о ж е на та пр о б л е ма ти к а на у пр а в ув а њ е со ч о в е ч к и те

-

Значење и неопходност на стратегиски менаџмент во работењето на современите компании; Поврзување на функцијата на менаџментот на човечки ресурси со стратегиските цели на организацијата; Определување на главните стратегиски улоги на менаџментот на човечки ресурси; Избирање на модел за стратегиски МЧР соодветен на организацијата; Адекватно имплементирање на избраниот модел на стратегиски МЧР; Осигурување дека вработените ги знаат стратегиските цели на организацијата и нивната улога во остварување на истите; Секторот за менаџмент на човечки ресурси како главен бизнис партнер на стратегискиот менаџмент на организацијата.

р е с ур с и , сф а те но к а к о пр о ц е с на и зв р ш у в а њ е на ни за а к ти в но с ти и ф ун к ц и и

Кратка агенда за Ниво 1

со ц е л , л уѓе то , к а к о на ј в а ж ни р е с ур си в о о р га н и за ц и ј а та , д а се

Стратегиски МЧР

08.05.2014 год.

09:00 – 16:00 часот

Стратегиски МЧР

09.05.2014 год.

09:00 – 16:00 часот

Организациски дизајн од аспект на МЧР

15.05.2014 год.

09:00 – 16:00 часот

Организациски дизајн од аспект на МЧР

16.05.2014 год.

09:00 – 16:00 часот

и ск о р и с та т на на ј е ф е к т и в е н и на ј е ф и к а се н на ч и н .


Бизнис академија за менаџмент на човечки ресурси

Модул 2: Организациски дизајн од аспект на МЧР Како активно да придонесете во процесите на организациски дизајн или редизајн преку формирање на јасна слика за начинот на кој организациите се структурирани за да функционираат во насока на остварување на стратегиските цели?; Примена на адекватни методи за анализа на работата во организацијата; Групирање на работни активности; Воспоставување на линии и методи на комуникација; Како вработените да ја сфатат нивната улога и улогата на колегите во остварувањето на организациските цели?; Како да се реши вечната „организациска дилема“ на успешно поврзување на индивидуалните со организациските цели?; Како да се обезбеди доволно ниво на флексибилност на организацијата за следни промени при креирање на описите и спецификациите на работни места? Како да се управува со промените вообичаени при редизајнирање на организацијата и како најдобро да се справите со очекуваниот отпор?

  

Ниво 1 опфаќа вкупно 40 часа; Цена: 320 евра; 10% попуст за втор учесник од иста компанија, за студенти и за невработени лица.

Лица за контакт: Симона Ристоска Тел. 02 32 44 067 simona@mchamber.mk

Борис Тримчев 072 207 091 boris@mchamber.mk

Предавач: Доц. Д-р Љупчо Ефтимов

Доц. д-р Љупчо Ефтимов е вработен на Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ уште од 2005 година, најпрвин како помлад асистент и асистент, а во 2012 година е избран за доцент по предметот Менаџмент на човечки ресурси. На истоимениот факултет го предава и предметот Управување со резултати на прв циклус на студии, а на втор циклус на студии ги предава Стратегиски менаџмент на човечки ресурси и Менаџмент на перформанси. Доц. д-р Љупчо Ефтимов е Раководител на студиската програма од втор циклус на студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси. Член е на Управниот одбор на Македонската асоцијација за човечки ресурси. Член е на Комитетот за човечки ресурси при Националниот совет за претприемништво и конкурентност на Р. Македонија. Член е на Техничкиот комитетот за менаџмент на човечки ресурси при Институтот за стандардизација на Р. Македонија. Член е на оперативната група при Министерството за образование и наука на Р. Македонија која работи на проектот Стоп Brain Drain. Покрај бројните активности и работни ангажмани во Македонија, тој е и меѓународно активен и признат во областа менаџментот на човечки ресурси за што сведочат неговите членства во разни уредувачки и рецензентски одбори на влијателни меѓународни научни списанија како што се Journal of Human Resource Management – Slovakia, Journal of Economic and Business Sciences – Slovenia, MEST (Management Education Science Technology Economics) Journal – Serbia, FBIM Transactions – Serbia, MHRA e-journal и сл.

Kако добитник на престижната стипендија Chevening Scholarship која ја доделува Open Society Institute и UK Foreign и Commonwealth Office, како професионален истражувач од областа на менаџмент на човечки ресурси и управувањето на организациските перформанси има остварено и деветмесечен студиски престој на престижниот Oxford University, Oxford, UK.

Бизнис академија за менаџмент на човечки ресурси - НИВО 1  
Бизнис академија за менаџмент на човечки ресурси - НИВО 1  

Модул 1: Стратегиски МЧР Модул 2: Организациски дизајн или ре-дизајн

Advertisement