Încheiere 27.11.2018

Page 1

1 Document finalizat Cod ECLI contestaţie la executare

Dosar nr. 1755/216/2018

ROMÂNIA JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ ÎNCHEIERE Şedinţa publică de la 27 noiembrie 2018 Completul constituit din: PREŞEDINTE Marian - Ionuţ Dragomir Grefier Ana - Marcela Covaşă - Ungureanu Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare titlu executoriu nr. 207/2018. Părţile în proces sunt: contestatoarea Nicolescot Simone-Lucie, intimatele PRIMĂRIA COMUNEI BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea, U.A.T. BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea. Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre judecătorească, când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 27 noiembrie 2018. INSTANŢA Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele Prin cererea de contestaţie la executare, înregistrată pe rolul Judecătoriei Curtea de Argeş, la data de 31.05.2018, sub nr. 1755/216/2018, contestatoarea Nicolescot Simone-Lucie a solicitat în contradictoriu cu intimatele PRIMĂRIA COMUNEI BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea, U.A.T. BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea, să se dispună, în principal, nulitatea titlului executoriu nr. 207/2018 şi pe cale de consecinţă anularea executării silite. În motivarea în fapt a cererii, s-a arătat că este nelegal actul atacat, precum şi faptul că nu a primit decizie de impunere pentru bunurile deţinute. În continuare, s-a menţionat că, titlul executoriu este îndreptat împotriva debitorului Niculescu Simona-Lucia, pe când titular al obligaţiilor fiscale şi proprietar este Nicolescot Simone-Lucie. S-a mai susţinut că titlul executoriu contestat a fost efectuat cu nesocotirea dispoziţiilor imperative ale legii, fiindu-i transmis fără a fi existat vreodată un act administrativ fiscal anterior (decizie de impunere), pretinzând inclusiv majorări de întârziere. S-a învederat că actul respectiv nu poate fi considerat decizie de impunere întrucât nu corespunde exigenţelor legale, valoarea terenului nu este stabilită, rangul comunei nu este comunicat, impozitul pe clădiri nu este stabilit pe metru pătrat, impozitul pe terenuri nu individualizează tipurile de teren stabilite conform normelor cadastrale şi i se pretind sume de bani pentru PSI şi Pază în absenţa oricărui contract şi fără a beneficia de aceste pretinse servicii. S-a precizat că taxele de timbru plătite pentru diversele procese la care a fost nevoită să participe adeveresc faptul că nu deţine obligaţii fiscale restante la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nici măcar sub numele de Niculescu Simona-Lucia.


2 S-a mai menţionat că amenda PV/PF/0709616/26.04.2016 face obiectul dosarului penal nr. 693/P/2016 pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş în care deţine calitatea de parte vătămată, solicitând instanţei să suspende obligaţia plăţii acestei amenzi în cuantum de 500 lei până la soluţionarea definitivă a cauzei penale. S-a arătat că, în subsidiar, autoritatea publică locală este datoare, aşa cum dovedesc încuviinţarea la executare pronunţată în dosarul nr. 3881/216/2016 al Judecătoriei Curtea de Argeş, cât şi titlul executoriu încuviinţat la executare, sentinţa civilă nr. 859/24.09.2015 a Judecătoriei Curtea de Argeş, astfel că dacă instanţa n-ar dispune suspendarea obligaţiei de plată a amenzii nr. PV/PF/0709616/26.04.2016 să dispună compensarea acesteia. S-a mai indicat faptul că se contestă atât existenţa, cât şi întinderea şi valabilitatea creanţei abuziv pretinsă prin actul atacat. În drept, s-au invocat disp. art. 58, art. 97, art. 226 Cod de procedură fiscală. În dovedirea cererii, s-au solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriu. Intimata Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băiculeşti a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Băiculeşti şi excepţia lipsei capacităţii procesuale a Primăriei Băiculeşti, motivându-se că primăria este o structură funcţională, fără personalitate juridică, ce nu are capacitatea de a sta în proces, iar legea administraţiei publice locale recunoaşte instituţia primarului şi nu primăria, actele de executare contestate fiind emise de unitatea administrativ teritorială. Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, arătându-se că actele de executare silită au fost emise pentru sume de bani datorate de debitoare bugetului local cu titlu de impozit pe clădiri, impozit pe terenuri, amenzi, taxa PSI şi taxa pază, precum şi pentru majorări de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală – art. 183. S-a susţinut că suma impusă cu titlu de impozit pe clădiri are la bază declaraţia proprietarului clădirii, în conformitate cu art. 461 din Codul fiscal, iar în ce priveşte impozitul pe teren, acesta se datorează în funcţie de suprafaţa terenului, rangul localităţii, zona şi categoria de folosinţă conform încadrării făcute de consiliul local. S-a mai învederat că debitoarea nu poate contesta pe calea contestaţiei la executare încadrarea făcută de consiliul local, ci eventual pe calea contenciosului administrativ. În ce priveşte amenda s-a arătat că aceasta a fost constatată printr-un procesverbal întocmit de către agentul constatator, iar singura cale de a se suspenda executarea sancţiunii contravenţionale este plângerea prevăzută de O.G. nr. 2/2001. S-a precizat că debitoarea nu a făcut obiectul unei inspecţii fiscale finalizată printr-un raport de inspecţie fiscală şi nu este în situaţia de a fi fost verificată cu privire la obligaţiile pe care le-ar datora cu titlu de impozit pe venit. S-a mai arătat că, în cazul de faţă nu s-a emis o decizie de impunere şi nici nu era necesar să se emită o decizie de impunere prealabil emiterii titlului executoriu pentru că sumele impuse nu fac parte din categoria creanţelor determinate în urma unor verificări documentare, a unei verificări a situaţiei fiscale personale şi nici în urma stabilirii sau modificării bazei de impozitare. S-a mai menţionat că debitoarea nu neagă calitatea sa de proprietar al unei construcţii situate în Băiculeşti, nu neagă calitatea sa de proprietar de terenuri amplasate în Băiculeşti, nu neagă calitatea de contravenient, iar împrejurarea că debitoarea este şi cetăţean francez sau doar cetăţean francez nu are ca efect exonerarea de obligaţiile impuse prin titlul executoriu şi nu atrage nulitatea titlului executoriu. Referitor la solicitarea de compensare a datoriilor înscrise în titlul executoriu cu creanţe pentru care debitoarea ar deţine la rândul său titluri executorii, s-a învederat că


3 hotărârile anexate contestaţiei la executare au fost desfiinţate în căile de atac şi debitoarea nu deţine nici un titlu executoriu împotriva unităţii administrativ teritoriale. Prin răspunsul la întâmpinare formulat de către contestatoare s-a solicitat instanţei să constate de asemenea nulitatea titlului executoriu – somaţie nr. 435/12.06.2018, act pe care l-a primit ulterior promovării cererii de chemare în judecată, dar subsecvent titlului executoriu atacat. Contestatoarea a mai arătat că a fost corect îndreptată cererea de chemare în judecată câtă vreme pe actele atacate apare ştampila „Primăria”, lăsând la aprecierea instanţei soluţionarea excepţiilor invocate de intimată, prin întâmpinare. În esenţă, contestatoarea a mai susţinut că intimata nu a răspuns în fapt şi în drept cererii de chemare în judecată. La termenul de judecată din data de 20.11.2018, instanţa a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Primăriei comunei Băiculeşti, invocată de intimata Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băiculeşti, prin întâmpinare. La acelaşi termen de judecată, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri şi totodată, a luat de renunţarea exprimată de către contestatoare la proba cu interogatoriu. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: La data de 16.05.2018 contestatoarei NICOLESCOT SIMONE-LUCIE i-a fost comunicat de Primăriei Băiculeşti titlul executoriu nr. 207/10.05.2018. Asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Primăriei Băiculeşti invocată prin întâmpinare instanţa reşine că actele de executare au fost emise de Primăria Băiculeşti, prin organele sale fiscale. Pe de altă parte, Primăria a fost chemată în judecată prin Primar Art. 62 - (1)din L 215/2001 precizezază că Primarul reprezintă unitatea administrativteritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. Potrivit art. 61 din aceeaşi lege, Primăria reprezintă aparatul de specialitate al primarului în exercitarea atribuţiilor sale executive, fiind reprezentată de acesta În atare condiţii, Primăria fiind organul care a emis titlul executoriu şi somaţia contestate, aceasta are calitate procesulă atâta timp cât este reprezentată de Primar, motiv pentru care instanţa va respinge această excepţie Referitor la fondul cauzei, instanţa reţine că potrivit Codului Fiscal autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente. Deci Primăria are obligaţia într-o primă fază de a stabili valoarea impozitelor şi taxelor locale Stabilirea impozitelor şi texelor trebuie făcută individual printr-un Actul administrativ fiscal ce trebuie comunicat contribuabilului şi care poate fi atacat în contencios administrativ, respectiv o decizie de impunere. Acest aspect rezultă din coroborarea art. 47, 93 alin 2 lit b şi art. 95 Cod penal.fiscal. Pe de altă parte, analizând conţinutul notiunii de „declaraţie de impunere”, astfel cum este explicat în art. 1 pct. 18 din Codul de proc. Fiscală, rezultă că titlul executoriu emis de Primarie, nu putea avea la bază declaraţia contribuabilului, taxele şi impozitele reţinute în acest titlu executoriu neîncadându-se în disp. art. 1 pct. 18, rezultând încă o dată că legea prevede emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal. Instanţa reţine că în lipsa acestei decizii, respectiv a titlului de creanţă, în cauză nu se putea emite un titlu executoriu sau somaţie. Trebuie de asemenea precizat că


4 somaţia a fost emisă şi comunicată ulterior titlului executoriu, cu încălcarea disp. art. 230 alin. 1 C.p.fiscal. Faţă de disp. art. 453 Cpciv. ,

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DISPUNE Respinge excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Primăriei Băiculeşti prin Primar. Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea NICOLESCOT SIMONE-LUCIE, CNP 2700412434554, domiciliată în comuna Băiculeşti, satul Valea Brazilor, punctul „Acasă”, numărul 150, judeţul Argeş, intimate fiind PRIMĂRIA COMUNEI BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea, cu sediul în comuna Băiculeşti, satul Argeşani, numărul 31, judeţul Argeş, U.A.T. BĂICULEŞTI, reprezentată prin primar Niculaie Dragnea, cu sediul în comuna Băiculeşti, satul Argeşani, numărul 31, judeţul Argeş. Anulează somaţia din 12.06.2018 şi titlul executoriu nr 207 din 10.05.2018 emise pe numele reclamantei Nicolescot Simone Lucie (Niculescu Simona Lucia) de către Primăria Băiculeşti . Obligă intimatele la plata către reclamantă la plata sumei de 78,36 lei reprezentând cheltuieli de judecată cu taxa de timbru Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Curtea de Argeş. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.11.2018. Preşedinte, Marian - Ionuţ Dragomir

Red. MID Tehnored. AMCU 5 ex./ 03.01.2019 Comunicat: 2 contestatoare, 2 intimate Operator de date cu caracter personal nr. 5012

Grefier, Ana - Marcela Covaşă - Ungureanu