__MAIN_TEXT__

Page 1

www.zalozba-chiara.si


O avtorju Tom Stone je mednarodno priznan svetovalec in govornik, iznajditelj, podjetnik in pisec. Večino življenja je razvijal tehnike, ki omogočajo kar najbolj učinkovito in uspešno reševanje problemov s katerimi se soočamo. Pri svojem delu uporablja načela in tehnike iz področja biofizike. Tom je pionir na področju razvoja Programskega inženiringa za človeka (Human Software Ingineering ali HSE), pri katerem je prišel do številnih edinstvenih odkritij. Med njimi je tudi niz globokih spoznanj o naravi pogojevanja, ki se zgodi v našem otroštvu in ga imenuje Temeljni pogojni odzivi, ki oblikujejo človekove navade. V delu, ki je pred vami, boste našli posamezne tehnike, s katerimi boste z lahkoto odstranili ovire, ki vam preprečujejo, da bi živeli življenje kot si ga resnično želite. V zadnjih letih se je Tom usmeril k iskanju učinkovitih rešitev za probleme kot so tesnoba, depresija in ADD/ADHD, s katerimi se sooča današnja družba, saj se dozdeva, da zanje ne poznamo prave rešitve. Ta knjiga povzema izkušnje nekajletnih raziskav na tem področju. Tom prihaja iz Združenih držav Amerike. Danes potuje po svetu in promovira kampanjo »Global Campaign for Emotional Competence«, v kateri s svojimi seminarji ljudem pomaga razvijati sposobnosti ravnanja z njihovimi čustvi. Več o njegovem delu lahko izveste na spodnjih spletnih naslovih: www.greatlifetechnologies.com in www.thepowerofhow.com


Naslov izvirnika: Tom Stone

THE POWER OF HOW

Simple Techniques to Debug Your Ego and Your Pain–body Featuring the 12 Core Dynamics of Human Conditioning & the 8 Pure Awareness Techniques Great Life Technologies, LLC www.greatlifetechnologies.com Copyright © 2008 by Tom Stone

Slovenska izdaja:

KAKO? Pravice za slovenski jezik: © Založba Chiara Za založbo: Simona BOC Prevedla: Lejla MARINKO Lektura: Zarja FIŠTER Postavitev:CAMERA d.o.o. Tisk: Smatros d.o.o. Naklada: 700 izvodov Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe CHIARA, je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 159.923.2 133.2 STONE, Tom, biofizik Kako? / Tom Stone ; [prevedla Lejla Marinko]. - Ljubljana : Chiara, 2013 Prevod dela: The power of how ISBN 978-961-93134-5-9 266926080


Vsem, ki na poti duhovnega prebujanja iščejo odgovor na svoj »Kako?«


Kazalo

O avtorju

III

Zahvale

VII

Predgovor

XI

Uvod

1

Prvo poglavje Kaj manjka večini duhovnih učenj

5

Drugo poglavje Kaj manjka večini programov za osebnostni razvoj

17

Tretje poglavje 12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade

29

Četrto poglavje Kratek pregled tehnik za doseganje stanja čiste zavesti

57

Peto poglavje Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti

67

Šesto poglavje Izkušnje uporabnikov tehnik za doseganje stanja čiste zavesti

221

Sedmo poglavje Viri na internetu

243

Dodatek — Bistvene značilnosti Temeljnih pogojnih odzivov

249


Uvod Kar se boste naučili v tej knjigi, bodo najverjetneje nekatera od najglobljih in najpomembnejših spoznanj in tehnik, ki se jih boste naučili kdajkoli v življenju. Preproste tehnike, ki jih bom opisal, vas lahko osvobodijo iz primeža vaših čustev. Lahko vas popeljejo iz objema trpljenja. Lahko vam pomagajo najti in odpraviti probleme, za katere ste mislili, da jih ni mogoče rešiti. Lahko vam dajo izkušnjo tega, kar resnično ste. Lahko vas povežejo z vašo najglobljo naravo, torej z vašim bistvom in z bistvom vsega kar je. S tehnikami za doseganje stanja čiste zavesti lahko neposredno izkusite tisto, kar kvantna fizika imenuje enotno polje. Tehnike vam lahko pomagajo ves čas živeti v »coni«1. Z njimi se lahko rešite notranjih konfliktov in iluzij. Pomagajo vam lahko na preprost način spremeniti navade, ki ste jih vedno želeli spremeniti. Rešijo vas lahko iz primeža odvisniškega vedênja. Prinesejo vam lahko občutek globoke in trajne izpolnjenosti, ki je bolj dragocen kot katerikoli drug dosežek do katerega boste prišli v življenju. In poleg vsega so te tehnike povsem preproste, lahko se jih je naučiti in enostavno izvajati. Ko boste pričeli uporabljati tehnike za doseganje stanja čiste zavesti, ne bo dolgo trajalo pa se boste začeli osvobajati strahu, jeze, krivde, obžalovanja, zamer, depresije, tesnobe, zaskrbljenosti, razdražljivosti in trpljenja. Doživljati boste začeli več veselja, izpolnjenosti, uspeha in sreče v življenju kot kdajkoli prej. 1

Posebno čustveno in telesno stanje, ki ga npr. dosegajo vrhunski športniki in bi ga še najlažje opisali z besedo zanos. Op.prev. 1


To so resnično velike obljube, vendar jih je povsem preprosto uresničiti. Seveda se to ne bo zgodilo, če boste le prebrali knjigo. Zgodilo pa se bo, če se boste tehnik, ki so v njej predstavljene, naučili in jih redno izvajali. Le spomniti se morate, da jih uporabite. Te tehnike so najhitrejši način, s pomočjo katerega se lahko osvobodite trpljenja in problemov. In vse kar morate storiti je, da jih osvojite in jih redno uporabljate — in vse našteto in še več bo vaše. Če ste prebrali mojo prvo knjigo, Čista zavest — pet preprostih tehnik s katerimi boste začutili svojo najglobljo naravo, vam bo mnogo konceptov v tej knjigi že poznanih. Z novo knjigo sem želel razširiti in izboljšati prvo knjigo. Na novo sem dodal natančen opis treh novih tehnik za doseganje stanja čiste zavesti (SEE, SANYAMA in GPS), povzetek delovanja vsakega od 12 Temeljnih pogojnih odzivov in razlago razvijajočega se področja Programskega inženiringa za človeka. Dodal sem tudi poglavje o tem, kaj manjka večini duhovnih programov in programov za osebnostni razvoj, in še nekatere druge vsebine. Vem, da vam bodo novosti v knjigi všeč in da boste zadovoljni z dodanimi tehnikami. Uživajte v čisti zavesti, saj je to edino kar resnično ste.

Tom Stone januar 2009 Carlsbad, Kalifornija

2


Drugo poglavje | Kaj manjka večini programov za osebnostni razvoj?

Intelektualno razumevanje ali raje neposredno doživljanje Intelektualno razumevanje duhovnega prebujenja je čudovito, a razumevanje tega kako je živeti v stanju razsvetljenja, samo po sebi še ne pomeni, da boste razsvetljenje tudi dosegli. Če že ima kakršenkoli vpliv na vas, prej zaplete ta proces, ker se ujamete v zanko in začnete o prebujenju razmišljati, namesto da bi ga neposredno doživeli. Da bi karkoli resnično vedeli oziroma razumeli, morate to najprej doživeti oziroma izkusiti na lastni koži. Naj vam dam primer. Za trenutek pomislite na okus jagode. Če ne bi nikoli prej poskusili jagode, imeli pa bi natančen opis njenega okusa (sladek, sočen, kiselkast itd.), bi vam bil opis dovolj, da bi resnično vedeli kakšen okus ima? Seveda ne! Najprej morate ugrizniti vanjo. Šele potem, ko boste jagodo enkrat poskusili, boste lahko z gotovostjo razumeli in vedeli kakšen okus ima. Podobno je s čisto zavestjo — če je niste nikoli okusili, če niste nikoli doživeli prebujenega stanja zavesti, vam vsi opisi razsvetljenja ne bodo pomagali, da bi ga resnično prepoznali. Zato vas ne bom dolgočasil s preveč natančnimi opisi izkušenj čiste zavesti, preden je ne boste sami doživeli. Ker pa kljub temu verjamem, da je dobro poznati vsaj nekaj osnovnih pojmov, da se boste bolje znašli v svetu tehnik za doseganje stanja čiste zavesti in v svetu ovir, ki nam preprečujejo neposredno doživetje čiste zavesti, vam bom predstavil: x Uvod v novo, razvijajoče se področje Programskega inženiringa za človeka. x Pregled 12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo člo25


Kaj manjka večini programov za osebnostni razvoj? | Drugo poglavje

vekove navade — niz globokih spoznanj o naravi pogojevanja, ki se zgodi v obdobju, ko še ne znamo govoriti in nam preprečuje, da bi izkusili stanje čiste zavesti in v tem stanju ves čas živeli. Model Temeljnih pogojnih odziviv nam bo služil kot zemljevid, ki nam kaže ovire, zaradi katerih ne moremo trajno živeti v stanju čiste zavesti. x Pregled osmih tehnik za doseganje čiste zavesti, s katerimi se boste osvobodili pogojevanja.

Programski inženiring za človeka: Kako najti in odpraviti »hroščke« v svoji notranji »programski opremi« in kako jo »nadgraditi« Od sredine 1990–ih let sem se ukvarjal z razvojem novega področja, imenovanega Programski inženiring za človeka oziroma v angleščini Human Software Engineering (HSE). Programski inženiring za človeka temelji na zamisli, da smo ustvarili računalnike, da bi samodejno opravljali nekatere človekove naloge. Ker je človek tisti, ki je ustvaril računalnik, se le-ta v mnogih primerih obnaša podobno kot ljudje. Seveda velja tudi obratno. To pomeni, da lahko svoje delovanje primerjamo z delovanjem računalnikov in se na ta način naučimo precej o nas samih. V Programskem inženiringu za človeka tako govorimo o pojmih kot so odpravljanje »hroščkov« in »nadgradnja« naše notranje »programske opreme«. Notranje ovire, ki nam preprečujejo, da bi v življenju dosegli kar si želimo, opisujemo kot »hroščke« v naši notranji, človeški »programski opremi«. Takih vzporednic z računalniškim svetom se rad poslužujem, saj jih zaradi razširjenosti uporabe računalnikov danes razume mnogo ljudi. 26


Drugo poglavje | Kaj manjka večini programov za osebnostni razvoj?

Pri svojem delu na področju Programskega inženiringa za človeka sem delal s tisoči ljudi, zato sem se naučil kako pomembno je najti in razumeti pravo naravo naših notranjih ovir. Začel sem jih natančno raziskovati in skozi leta dela sem jih vse globlje in globlje spoznaval, želel sem priti prav do njihovih temeljev. Ugotovil sem, da ovire pri doživljanju čiste zavesti lahko vedno razvrstim v dve glavni skupini, ki sem ju že omenil: x poistovetenja in x nedokončane čustvene izkušnje. Obe skupini ovir sta nekakšna »hroščka« v naši notranji »programski opremi«. Temeljita na pogojevanju, ki se je zgodilo zelo zgodaj v našem otroštvu — v obdobju, ko še nismo znali govoriti in smo se na okolje odzivali na druge načine kot z besednim izražanjem. Pogojevanje v našem otroštvu predstavlja eno od glavnih vrst »hroščkov«, ki jih želimo odpraviti. Pri raziskovanju narave našega zgodnjega pogojevanja mi je postajalo vedno bolj jasno, da smo imeli vsi že v navsezgodaj v življenju ogromno izkušenj, ki jih seveda takrat še nismo mogli razumeti, prepoznati in opisati z besedami. Namesto tega smo jih neposredno izkusili. Izgleda pa, da so te izkušnje za nas še vedno pomembne, saj na njihovi osnovi tudi zdaj sprejemamo odločitve o nas samih in o svetu, ki nas obdaja — te odločitve imenujem »odločitve na ravni občutkov«. To so odločitve, ki jih sprejmemo brez besed in sestavljajo niz globoko zakoreninjenih omejitev, ki nam narekujejo, kaj bomo sami sebi v življenju dovolili izkusiti. Odločitve na ravni občutkov tudi ohranjajo naše navade kot je npr. ta, da se poistovetimo s stvarmi, ki niso naš pravi Jaz, ali da ne dokončamo svojih čustvenih izkušenj. Tako oblikujejo naš ego in naše »bolečinsko telo«. 27


Kaj manjka večini programov za osebnostni razvoj? | Drugo poglavje

Programski inženiring za človeka ne obsega samo spoznanj iz Modela Temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo naše navade in tehnik za doseganje stanja čiste zavesti, ampak še druge tehnike za odpravljanje »hroščkov« in »nadgradnjo« naše notranje »programske opreme«. Obstaja več skupin »hroščkov« v naši notranji »programski opremi« in pogojevanje je le ena od njih. Druge so npr. »hroščki«, ki smo jih podedovali od generacij naših prednikov, »hroščki«, ki jih povzročajo elektromagnetna polja patogenov, toksinov, alergenov itd. A to so druge zgodbe, s katerimi se bomo ukvarjali v drugih knjigah. Zdaj se bomo posvetili raziskovanju tistih vidikov Programskega inženiringa za človeka, ki se nanašajo samo na odpravljanje »hroščkov« in nadgradnjo naše notranje »programske opreme« in nam bodo omogočili, da nenehno živimo v stanju čiste zavesti.

28


Tretje poglavje 12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade

Obstaja veliko oblik pogojevanja, do katerega pride v našem najzgodnejšem otroštvu, ko še ne znamo govoriti. Glavne od njih so povzete v spodnji sliki. Imenujem jih Temeljni pogojni odzivi, ki oblikujejo človekove navade. Da bi prikazal medsebojni odnos med Temeljnimi pogojnimi odzivi, sem uporabil razširjen Vennov diagram.

Temeljni pogojni odzivi, ki oblikujejo človekove navade Zamenjevanje potrebe za ljubezen

Nedopuščanje mnenj drugih

Upiranje Poskušanje, Iskanje sebe spremembam da bi izsilili Frustracije tam, kjer izid nas ni Iluzije Omejevanje Pretirano reagiranje Boj Ločenost izražanja samega na okoliščine sebe

Izmišljanje zgodbic

Upiranje temu, da bi polno čutili Ignoriranje Izogibanje svoje intuicije sedanjosti Obsojanje

Vsak od Temeljnih pogojnih odzivov je izraz neke odločitve na ravni občutkov, ki smo jo sprejeli, ko smo bili še zelo mladi. Teh odločitev nismo sprejeli v besedni obliki, saj takrat še nismo znali govoriti in naše sposobnosti razmišljanja so bile omejene. Ko smo 29


12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki oblikujejo človekove navade | Tretje poglavje

odrasli in pridobili besedni zaklad in kognitivne sposobnosti, smo pozabili, da smo kdajkoli brez besed, le na osnovi svojih občutkov sprejeli tako močne odločitve. A njihov vpliv na naše odločanje ostaja. Še vedno živimo znotraj njihovih meja. Na sredini diagrama so trije Temeljni pogojni odzivi (Poskušanje, da bi izsilili izid; Iskanje sebe tam, kjer nas ni; Upiranje temu, da bi polno čutili), ki predstavljajo raven »operacijskega sistema« naše notranje »programske opreme«. Vsak od teh treh Temeljnih pogojnih odzivov se izraža na tri osnovne načine, ki so prikazani v ustreznih razširjenih elipsah. Teh devet Temeljnih pogojnih odzivov predstavlja naš »programski nabor« uporabniške »programske opreme«, ki je polna »hroščkov«.

Trije vidiki vsake človekove izkušnje

Subjekt izkušnje

Objekt izkušnje Zavest

Proces doživljanja izkušnje

Model Temeljnih pogojnih odzivov je zemljevid, ki kaže naravo našega najzgodnejšega pogojevanja. Da bi razumeli, kako to pogojevanje vpliva na nas, si najprej poglejmo osnovne elemente, ki sestavljajo vsako našo izkušnjo. 30


Četrto poglavje Kratek pregled tehnik za doseganje stanja čiste zavesti

Prvi del — Kako doživeti izkušnjo čiste zavesti GAP Začeli bomo z najpreprostejšim načinom, na katerega boste lahko takoj sami izkusili stanje čiste zavesti — uporabili bomo tehniko, ki jo imenujem GAP — beseda GAP pomeni presledek in je akronim za »Greater Awareness Place« ali »Kraj, kjer najdemo razširjeno zavest5«. Čisto zavest je lahko najti — svojo pozornost preprosto usmerite tako, da se je boste zavedli v obliki tihega ozadja, v katerem se porajajo vaše misli. V naslednjem poglavju boste dobili jasna in natančna navodila, ki vam jo bodo pomagala izkusiti. Tam boste našli tudi podrobnejši opis tehnike GAP in odgovore na vprašanja, ki se vam bodo morda porodila pri izvajanju tehnike. 5

Akronimi tehnik so navedeni v izvirnem jeziku, saj je tehnike razvil Američan in bi jih bilo nemogoče prevesti v slovenščino. Pomen akronimov pa je zaradi lažjega razumevanja preveden tako, da povzema bistvo tehnike. Op. prev. 57


Četrto poglavje | Kratek pregled tehnik za doseganje stanja čiste zavesti

Tretji del — Kako vedeti, da veste Lastnost, ki je značilna za prave duhovne izkušnje, je tudi Védenje, ki izvira globoko iz vaše notranjosti in ga ni potrebno zagovarjati z uporabo razumskih razlogov. Zamisel Védenja se mnogim ljudem zdi precej tuja, saj smo zaradi pogojevanja navajeni, tako rekoč programirani, da se zanašamo le na naš um in naše intelektualne sposobnosti — navajeni smo vedeti stvari na razumski način. A ko gre za pomembne odločitve v vašem življenju, npr. s kom se boste poročili, kakšno poslovno pot boste izbrali v prihodnosti, kje boste živeli in podobno, uporaba golega razuma morda ni najprimernejša. Tudi sicer vsak dan sprejemamo mnogo odločitev. Kaj ne bi bilo krasno, če bi bile naše odločitve usklajene s tistim kar je za nas v tem trenutku in tem življenju najboljše? Kaj ne bi bilo čudovito, če bi se lahko zanesli na svoje notranje Védenje prav pri vseh stvareh v življenju? Ko ves čas živite v stanju čiste zavesti, lahko vedno sprejemate svoje odločitve globoko v svoji notranjosti, od koder prihaja pravo Védenje.

SANYAMA Svojo sposobnost notranjega Védenja lahko razvijete z uporabo tehnike za doseganje stanja čiste zavesti, ki vam bo pomagala jasno razlikovati med Védenjem in razmišljanjem, ki je plod pogojevanja. Imenuje se SANYAMA. SANYAMA je v izvirniku sanskrtska beseda, ki opisuje tehniko, pri kateri neko željo ali vprašanje spustimo v čisto zavest in od tam dobimo odgovor. Jogi Patanjali, ki ga imajo mnogi za očeta joge, je to tehniko opisal v svojih »Joga Sutrah«.

61


Peto poglavje Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti

Prvi del — Kako doživeti izkušnjo čiste zavesti Kako takoj zdaj izkusiti čisto zavest Tehnika GAP — »Greater Awareness Place« ali »Kraj, kjer najdemo razširjeno zavest« »Tako preprosto je! Ko je Tom vodil našo skupino skozi tehniko GAP, sem si mislila, da bo to gotovo neka težka vaja. A na moje veliko presenečenje in veselje, sem jo že prvič z lahkoto obvladala. Samo pogledaš stran od tistega, kar navadno gledaš — svoje misli — in že je tam, tvoja lastna zavest. In tisoče ljudi so se tako trudili, da bi našli Sebe, medtem ko so bili ves čas tu, prav tu, tik ob robu svojih misli. Samo vedeti moraš, kje iskati. Neverjetno!« — Patricia Coleman

Da bi vam ta knjiga koristila in da jo boste sploh razumeli, je potrebno, da neposredno izkusite čisto zavest, preden gremo naprej. 67


Peto poglavje | Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti

Tretji del — Kako vedeti, da veste Velika večina ljudi živi v glavnem kot jim narekuje njihovo pogojevanje. Njihove osebne odločitve in dejanja temeljijo na tem kar mislijo, da bi morali delati oziroma temeljijo na njihovih čustvenih odzivih in razpoloženjih. Ko živite kot vam narekuje vaše pogojevanje, izgleda kot da se za svoja dejanja zavestno odločate, da imate možnost izbirati in ste zvesti sami sebi, čeprav v resnici ni tako. Dejansko živite svoj lažni Jaz. Niste sposobni videti, da delujete v skladu s svojimi programi ali v skladu s svojim lažnim Jazom, ker ste se tako močno poistovetili s pogojevanjem, s svojimi navadami, da verjamete, da ste to vi. Problem pa se pojavi, ker tako življenje povzroča napor in trpljenje. A obstaja tudi drugačno življenje. Tako, v katerem svoje odločitve namesto na podlagi pogojnih odzivov sprejemate iz Védenja, ki je skrito globoko v vas, ki je popolnoma uglašeno z vami in je resnično vaše. Se spomnite vprašanja: »Se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli neko željo in ko ste že pozabili nanjo, se je kot po čudežu uresničila, ne da bi vi karkoli naredili za to?« Skoraj vsak, komur sem ga postavil, mi je odgovoril z da. Kaj ni čudovito, ko se to zgodi? Bi vam bilo všeč, če bi se vse vaše življenje odvijalo tako lahkotno in brez napora, kot da ste v »coni«? To se lahko zgodi, če se boste naučili tehniki SANYAMA in WAIT ter ju redno vadili. Preden vas naučim, kako uporabljati ti dve tehniki za doseganje stanja čiste zavesti, bi vam rad opisal še nekaj stvari, da boste razumeli kako in zakaj tako dobro delujeta. Spomnili se boste, da sem že omenil, kako celotno vesolje deluje v skladu z načelom najmanjšega napora. Včasih utegne izgledati kot da ste imeli pomembno vlogo v nekem dogajanju, spet dru131


Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti | Peto poglavje

gič kot da se je vse odvilo popolnoma brez vaše pomoči. A ne glede na to, če so imeli vaše telo, vaš um ali vaša osebnost kaj vpliva na dogajanje ali ne, bosta obe tehniki za doseganje stanja čiste zavesti vaše orodje, s katerim se boste uskladili z Zakonom najmanjšega napora. Mnogo ljudi je že doživelo to lahkotnost bivanja, ko so nekaj preprosto »védeli« ali so bili o nečem popolnoma prepričani, ne da bi se pri tem opirali na logiko ali razum. Tako Védenje prihaja globoko iz naše notranjosti. In večini ljudi se ne dogaja prav pogosto. Če pa se vam je kdaj zgodilo, morda niste mogli ločiti tega notranjega Védenja od svojega razmišljajočega uma, ki je vajen dvomiti v vsako podobno izkušnjo. Zaradi Temeljnega pogojnega odziva Upiranja temu, da bi polno čutili, v svojih rosnih letih sprejmemo odločitev, da si ne bomo dovolili polno izkusiti močnih doživetij. Želimo se izogniti temu, da jim ne bi bili kos, zato razvijemo navado dojemanja teh doživetij na razumski način — skušamo jih razložiti s pomočjo logike. Večina se nas tako navadi zanašati se na svoj razum, da morda niti ne prepoznamo izkustva »Védenja« globoko v svoji notranjosti, ko ga doživimo. Zato bomo najverjetneje svojim razmišljanjem ali dvomom dali prednost pred tem Védenjem. In posledica bo, da razmišljanja in Védenja ne bomo znali jasno ločiti med seboj. Védenje prihaja iz neposredne izkušnje neke stvari ali dogodka, ne pa iz razmišljanja ali razumevanja tega dogodka. Morda ste globoko v sebi védeli, kakšen poklic boste izbrali v življenju in so se kasneje na tem področju stvari res odvile točno tako kot ste védeli, da se bodo. Ali ste morda nekoga srečali in začutili, da boste z njim osnovali nek odnos, nato pa se je to res zgodilo. Takšni izkušnji rečemo neposredno notranje spoznanje ali slutnja. Če ste 132


Peto poglavje | Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti

Podpora na tej poti V začetku, ko se boste teh tehnik še učili, bi bilo dobro, da se založite z vsem, kar vam bo pri tem lahko v pomoč. Najbolje je, če najamete coacha dinamike Temeljnih pogojnih odzivov, če seveda imate to možnost. Odlično usposobljeni coachi znajo tehnike za doseganje čiste zavesti izredno dobro uporabljati, najdete pa jih lahko na www.thepowerofhow.com. Lahko ustanovite podporno skupino, ki vam bo pomagala pri tem, da boste tehnike res vključili v svoje življenje, da jih boste obvladali in da boste deležni vseh prednosti, ki jih prinašajo. Poiščite nekaj ljudi, ki si kot vi, tega prav tako želijo in se z njimi dogovorite za osebna srečanja ali srečanja po telefonu ali skypu. Na srečanjih si boste lahko izmenjali svoje izkušnje in drug drugemu pomagali z nasveti. To je odličen način, da se o tehnikah za doseganje stanja čiste zavesti pogovarjate in se jih spomnite uporabiti v svojem vsakodnevnem življenju. Na strani www.thepowerofhow. com lahko ustanovite svojo podporno skupino ali se pridružite obstoječi skupini. Informacije o uporabi Programskega inženiringa za človeka boste našli na strani podjetja »Great Life Technologies«: www.greatlifetechnologies.com. Več o sproščanju tesnobe lahko preberete v knjigi »Vaporize your Anxiety«, v kateri se boste naučili, kako lahko tesnoba »izpuhti« brez zdravil ali terapije. V letu 2009 naj bi zaključili tudi znanstveno študijo, ki bo izmerila učinke 213


Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti | Peto poglavje

izvajanja tehnik za doseganje stanja čiste zavesti na zmanjšanje tesnobe. Če bi si radi prebrali več o novih dosežkih na področjih, s katerimi se ukvarja podjetje »Great Life Technologies«, se lahko pridružite mailing listi na www.greatlifetechnologies.com.

Uporaba tehnik za doseganje stanja čiste zavesti na srečanjih s coachem dinamike Temeljnih pogojnih odzivov Če boste najeli coacha dinamike Temeljnih pogojnih odzivov, da vam bo pomagal naučiti se tehnik za doseganje stanja čiste zavesti in jih uporabljati v svojem življenju, boste na najučinkovitejši način napredovali. Odlično vas bo vodil skozi tehnike in vas podprl pri tem, da boste kmalu sami sposobni ves čas živeti v stanju čiste zavesti. Ne samo da se boste z njim naučili teh tehnik, pomagal vam bo tudi ugotoviti kateri vzorci pogojevanja vam preprečujejo, da bi si ustvarili življenje v skladu z vašimi željami. Vsi coachi dinamike Temeljnih pogojnih odzivov so bili vključeni v poseben postopek usposabljanja, ki jim omogoča, da hitro in z veliko natančnostjo najdejo in vas vodijo do kakršnekoli čustvene bolečine in ostankov poistovetenj, pričakovanj in projekcij, zaradi katerih še vedno verjamete iluziji, da ste vaš ego. Srečanja s coachem dinamike Temeljnih pogojnih odzivov, ki vam bo pomagal v postopku odstranjevanja temeljev vaših notranjih konfliktov, ovir in iluzij, je verjetno najhitrejša in najboljša pot, da začnete ves čas živeti v novem stanju bivanja — v čisti zavesti.

214


Peto poglavje | Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti

Kako izgleda življenje, če ga živite iz čiste zavesti Jasno je kaj so ovire in razlogi, ki nam preprečujejo, da bi ves čas živeli v stanju čiste zavesti in zakaj svet je, kakršen je. A zdaj, z razvojem novih tehnologij na področju Programskega inženiringa za človeka, lahko kdorkoli, ki želi odpraviti te ovire in vsak dan bolj živeti iz čiste zavesti, to tudi stori. Vse dokler ne bo prišel dan, ko bo odpadel celo naš lažni občutek, da smo osamljeni posamezniki, ločeni od preostalega sveta in se bomo prebudili v stvarnost. Spoznali bomo, da smo čista zavest in da je čista zavest v resnici – vse kar obstaja. Kako pa izgleda življenje v takem stanju zavesti? x Vedno zaupate svoji intuiciji in delujete v skladu z njo. x Vedno ste zvesti sami sebi. x Sposobni ste oblikovati zares intimne odnose z drugimi ljudmi, obenem pa se počutite popolnoma neodvisni in samozadostni. x Veselite se dejstva, da ste po naravi popolnoma svobodni in vas ne vežejo okovi preteklosti, niti niste zaskrbljeni ali vznemirjeni glede prihodnosti. x Živite polno, zavedajoč se vsega kar se dogaja in ste popolnoma prisotni v vsakem trenutku posebej. x Nikoli se ne znajdete v primežu svojih čustev. x Polno doživljate svoja čustva, veliko bolj polno kot prej, a se v njih ne izgubite, temveč vas bogatijo. 215


Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti | Peto poglavje

x Imate prirojeno sposobnost čutenja vsega okoli sebe in v sebi, izkušnje, ki jih doživljate s svojimi čutili, pa so bolj žive, bogate in polne kot ste si lahko kdaj predstavljali. x Čutite globoko povezanost z naravo in vesoljem, in globok občutek enosti z njima. x Čutite, da ste uglašeni z zakoni narave in da vas podpirajo. x Ves čas se počutite, kot da živite v »coni«. x Spontano delujete v skladu z naravo, zato izgleda kot da ste glasnik narave in vesolja. x Spremlja vas globok občutek notranjega miru in harmonije z vsem okoli vas; zunanje okoliščine ga ne morejo zamajati. x Vaše življenje se odvija brez trenja — kot neke vrste čarovnija – dogodki si sledijo, kot si jih prej niste mogli niti zamisliti, a kljub temu imate občutek, da je vse naravno in popolno. x Stalno vas prežema občutek notranjega miru. x Počutite se popolnoma svobodni. x Vaše želje se uresničujejo lahkotno in brez napora, niste več navezani na to, kdaj in kako se bodo uresničile. x Čakanja ne vidite več kot problem, saj je včasih potrebno; pravzaprav se ne počutite, da čakate, ker niste več navezani na pričakovanja, odvrgli ste navado ustvarjanja pričakovanj in navezanosti nanje.

216


Sedmo poglavje Viri na internetu

Glavna internetna stran, na kateri boste našli dodatne informacije v zvezi s knjigo KAKO? (»The Power of How«) je: www.thepowerofhow.com. Če boste želeli dobiti dostop do vseh informacij na strani in do družabne mreže, se boste morali registrirati. Vaš elektronski naslov ne bo na razpolago nikomur in kadarkoli se lahko izpišete iz mailing liste. Z registracijo boste pridobili dostop do posnetkov primerov uporabe tehnik za doseganje stanja čiste zavesti. V družabni mreži lahko najdete druge bralce knjige in se povežete z njimi, lahko se pridružite študijski skupini ali ustanovite novo skupino, lahko najdete nove prijatelje ali povabite svoje prijatelje, ki bi radi obvladali tehnike za doseganje stanja čiste zavesti in ves čas živeli v stanju čiste zavesti. Lahko preverite in se vpišete v program coachinga dinamike Temeljnih pogojnih odzivov. Ker boste na mailing listi, vas bomo obveščali o seminarjih na temo knjige in o drugih dogodkih in novicah povezanih s to temo. Stran podjetja »Great Life Technologies« boste našli na naslovu: www.greatlifetechnologies.com. Če želite prejemati obvestila o razvoju na področju Programskega inženiringa za človeka ter dogodkih in programih, ki jih organizira podjetje »Great Life Technologies«, se lahko pridružite mailing listi. Spletna stran in obvestila so bogat vir informacij o različnih možnih uporabah Programskega inženiringa za človeka. 243


Viri na internetu | Sedmo poglavje

Na strani »Great Life Coaching«: www.greatlifecoaching.com se boste lahko povezali s coachi dinamike Temeljnih pogojnih odzivov in coachi, ki delajo z napravo »WaveMaker« in so bili usposobljeni v podjetju »Great Life Technologies«. Programi s področja coachinga, ki so vam na voljo so: x »Core Dynamics Coaching« (Coaching po Modelu Temeljnih pogojnih odzivov) x »WaveMaker Coaching« (Coaching s pomočjo naprave »WaveMaker«) x »Be Smoke Free Now Program« (Program za odvajanje od kajenja, ki neverjetno učinkovito pomaga ljudem, da hitro in z lahkoto postanejo nekadilci in to za vedno tudi ostanejo; program temelji na delu z napravo »WaveMaker« in tehnikami za doseganje stanja čiste zavesti.) x »Extraordinary Wellness Coaching« (Coaching, ki temelji na Modelu Temeljnih pogojnih odzivov in napravi »WaveMaker«; namenjen pa je razreševanju notranjih konfliktov, ki ljudem preprečujejo, da bi dosegli zdravje in dobro počutje.) x »Extraordinary Relationship Coaching« (Coaching je namenjen temu, da se naučite sprostiti zamere, izboljšate svoje sposobnosti sporazumevanja, se naučite kako v razmerjih biti intimni in neodvisni obenem, najdete pravega partnerja zase, če ste samski itd.) x »Extraordinary Prosperity Coaching« (Pogojevanje na področju denarnih zadev ima globoke korenine in je zelo pogosto. Delo s coachem dinamike Temeljnih pogojnih odzi244


Sedmo poglavje | Viri na internetu

vov ali coachem, ki dela z napravo »WaveMaker«, vam lahko pomaga odstraniti pogojevanje, ki vam stoji na poti, da bi bili resnično uspešni na vseh področjih svojega življenja.) In še več…

Članki Toma Stona http://greatlifetechnologies.com/articlesindex.shtml Povezava vas bo vodila do kazala člankov, ki jih je napisal Tom Stone o različnih vidikih Programskega inženiringa za človeka in s tem povezanih temah.

Skupinske diskusije na področju Programskega inženiringa za človeka (HSE) na Yahoo http://health.groups.yahoo.com/group/HumanSoftwareEngineering Stotine ljudi v skupini razpravlja o Programskem inženiringu za človeka in njegovih številnih možnih uporabah. Na voljo boste imeli tudi arhiv, ki omogoča iskanje po ključnih besedah in temah, ki bi vas utegnile zanimati.

»The Peace of Mind Program« http://greatlifetechnologies.com/PeaceOfMindQuickUpgrade.shtml Z bioresonančnimi kapljicami HSE lahko odpravite enega glavnih razlogov za ADD in ADHD. Kapljice se prilagodijo vsakemu posamezniku in jih dobite po pošti. 245


Viri na internetu | Sedmo poglavje

»The Squeaky Clean Program« http://greatlifetechnologies.com/SqueakyCleanProgram.shtml Izvedeli boste za neverjetna spoznanja vodilnih evropskih znanstvenikov in uporabnikov naprav HSE, ki jih uporabljajo že nekaj desetletij pri odstanjevanju vzrokov kroničnih bolezni, alergij, toksinov, patogenov itd. S tem programom se boste ozdravili naštetih bolezni in njihovih vzrokov in ostali zdravi. Programa se lahko udeležite tudi na daljavo s pomočjo bioresonančnih kapljic HSE.

Usposabljanje za coache dinamike Temeljnih pogojnih odzivov ali »Core Dynamics Coach Training« http://greatlifetechnologies.com/CDCTraining/Options.html Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi radi pri svojem delu pomagali drugim razreševati njihove notranje ovire, ki jim preprečujejo, da bi živeli življenje kot si ga resnično želijo. Coachi dinamike Temeljnih pogojnih odzivov uporabljajo tehnike za doseganje stanja čiste zavesti, s katerimi je mogoče razrešiti notranje ovire hitreje in bolj popolno kot pri drugih oblikah coachinga ali terapije. S svojim delom postavljajo nove standarde na področju coachinga. Usposabljanje vas bo pripravilo na programe International Coach Federation.

246


Sedmo poglavje | Viri na internetu

Program za delo z napravo »WaveMaker« ali »The WaveMaker Mastery Program« http://greatlifetechnologies.com/NewMasteryProgram.html Šestmesečni program, v katerem vas bo Tom Stone usposobil za vrhunske coache za delo z napravo »WaveMaker«, pomagal vam bo tudi očistiti vaše lastne notranje ovire, tako da boste kar najbolj pripravljeni in zmožni svetovati svojim strankam. Postali boste nekdo, za katerega si ljudje želijo, da bi jim svetoval. Začutili bodo, da hočejo imeti tudi sami »… to, kar ima ta človek!«

12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki povzročajo naše običajne probleme — zbirka zvočnih CD– jev http://greatlifetechnologies.com/CoreDynamicsCDSet.html 12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki povzročajo naše običajne probleme je dvodnevni seminar, ki ga vodi Tom Stone — poučili se boste o vseh 12 Temeljnih pogojnih odzivih, pridobili globoka spoznanja o naravi našega pogojevanja in poslušali Toma, kako vodi udeležence seminarja skozi prvih pet tehnik za doseganje stanja čiste zavesti.

247


Dodatek — Bistvene značilnosti Temeljnih pogojnih odzivov

Kako se rešimo 12 glavnih ovir, ki nam preprečujejo, da bi ves čas živeli v stanju čiste zavesti in v tem uživali Od vsake ovire, ki nam preprečuje, da bi živeli v stanju čiste zavesti, se lahko nečesa naučimo. Za vsako od njih bom naštel naslednje značilnosti: x Temeljni pogojni odziv x Je način vedênja, ki je nastal kot posledica pogojevanja v času, ko se še nismo izražali z besedami. x Odločitev na ravni občutkov x Je odločitev, ki smo jo sprejeli na ravni svojih občutkov, torej ne da bi jo ubesedili in na osnovi katere smo začeli omejevati svoje doživljanja življenja. x Pogojni odziv x Je določena priučena oblika vedênja oziroma reagiranja, ki temelji na naši odločitvi na ravni občutkov. x Spoznati je treba razliko med x Za vsako oviro bom opisal, kaj je pomembno razumsko dojeti, da bomo prepoznali svoje pogojne

249


Dodatek — Bistvene značilnosti Temeljnih pogojnih odzivov

odzive in se odločili za primerno tehniko za doseganje stanja čiste zavesti. x Česa se je treba naučiti x Gre za kombinacijo dveh stvari – potrebno je, da se zavemo prej nezavednih pogojnih odzivov in se nato na tej podlagi zavestno odločimo, da bomo svoje vedênje spremenili. x Kaj je treba izboljšati x Za vsako oviro boste našli opis sposobnosti ali veščine, ki jo je potrebno razviti in osvojiti, da bi polno živeli v novem stanju bivanja. x Tehnika za doseganje stanja čiste zavesti x Za vsako od ovir so primerne določene izkustvene tehnike, s pomočjo katerih se bomo rešili pogojnih odzivov, ki so značilni za vsakega od Temeljnih pogojnih odzivov.

250


Dodatek — Bistvene značilnosti Temeljnih pogojnih odzivov

12 Temeljnih pogojnih odzivov, ki nam povzročajo probleme 1 – Upiranje temu, da bi polno čutili x Pogojevanje: izogibanje močnim čustvom 2 –Ignoriranje svoje intuicije x Pogojevanje: dvom 3 – Obsojanje x Pogojevanje: ločenost od drugih 4 – Izogibanje sedanjosti x Pogojevanje: odvisnosti in odvračanje pozornosti 5 – Iskanje sebe tam, kjer nas ni x Pogojevanje: hrepenenje 6 – Zamenjevanje potrebe za ljubezen x Pogojevanje: odvisnost 7 – Upiranje spremembam x Pogojevanje: nadziranje 8 – Omejevanje izražanja samega sebe x Pogojevanje: zadrževanje samega sebe 9 – Poskušanje, da bi izsilili izid x Pogojevanje: izsiljevanje 10 – Nedopuščanje mnenj drugih x Pogojevanje: navezanost, ego, dogmatičnost 11 – Izmišljanje zgodbic x Pogojevanje: napačno razlaganje dogodkov 12 – Pretirano reagiranje na okoliščine x Pogojevanje: delovanje na podlagi reakcij 251


Mnenja o Tomu Stonu »Tom Stone je preprosto genijalen. Resnično pozna naše Temeljne pogojne odzive in njegova energija je resnično čista, najbolj od VSEH ljudi, kar sem jih kdaj srečal. Običajno coachi naredijo povprečno okoli dvajset napak na srečanje, a ko sem srečal Toma, je naredil eno samo in še pri tej se je takoj popravil! Takoj me je navdušil in nemudoma sem ga vprašal, če bi bil moj coach. Očitno to pomeni, da je coach coachev coachev!« Thomas Leonard, pionir na področju coachinga in ustanovitelj svetovne virtualne skupnosti CoachVille »Tehnike za doseganje stanja čiste zavesti, ki jih Tom Stone predstavlja v svoji knjigi, so globoko vplivale na moje življenje. Pred tem sem se ukvarjal z energijsko psihologijo in verjamem, da Tomove metode lahko uporablja vsak terapevt, svetovalec, strokovnjak na področju odvisnosti, coach in vsak, ki bi rad izboljšal svoje življenje. Prijetno boste presenečeni nad tem, kako hitro njegove tehnike delujejo in kako globoko preobrazbo vam bodo omogočile.« George J. Pratt, Ph.D., predstojnik oddelka za psihologijo v zdravstvenem centru Scripps Memorial Hospital, La Jolla, Kalifornija in soavtor knjige »Instant Emotional Healing: Acupressure for the Emotions« Mnenja o tehnikah za doseganje stanja čiste zavesti in coachingu dinamike Temeljnih pogojnih odzivov »Te tehnike sem uporabljala in jih še naprej uporabljam vsak dan. Zato danes živim z občutkom notranjega miru in povezanosti s Sabo, ki je stalno prisoten.«


Coleen Moore, zakonska in družinska terapevtka, Auburn, Kalifornija »Potem ko sem se udeležila usposabljanja za coache dinamike Temeljnih pogojnih odzivov, sem pozabila vse druge strategije coachinga in odvrgla vse druge tehnike, ki sem se jih kdaj naučila, ker jih več ne potrebujem. Ljudje iz vseh koncev in krajev se dogovarjajo za srečanja z mano in mi nato sporočajo, da so dosegli preobrazbe ob katerih jim zastaja dih. Ne morem prehvaliti usposabljanja za coache dinamike Temeljnih pogojnih odzivov.« Wendy Down, coach dinamike Temeljnih pogojnih odzivov (»Master Certified Coach«) »V preteklosti smo očitno prišli do nekaterih napačnih zaključkov in metoda Temeljnih pogojnih odzivov mi je pokazala, kako lahko svoj pogled na svet spremenim in posodobim, da bom bolj uspešna in učinkovita v svojem poklicnem in zasebnem življenju. Pogosto mislimo, da bi morala posel voditi predvsem logika in razum, a na usposabljanju za coache dinamike Temeljnih pogojnih odzivov sem se prepričala, kakšno moč imamo na razpolago, če uporabljamo vse svoje sposobnosti, vse kar smo ʊ vključno z našimi čustvi.« Val Williams, coach dinamike Temeljnih pogojnih odzivov (»Master Certified Coach«)

Profile for Simona Boc

Kako?  

Učinkovite in preproste tehnike, s katerimi boste LAHKO POČISTILI NAKOPIČENA NEGATIVNA ČUSTVA IN ZAŽIVELI SVOBODNO.

Kako?  

Učinkovite in preproste tehnike, s katerimi boste LAHKO POČISTILI NAKOPIČENA NEGATIVNA ČUSTVA IN ZAŽIVELI SVOBODNO.

Advertisement