Page 1


Страница 2

Бизнес журнал

Бизнес обзор

Telerik : Работодател номер 1 в България Българската софтуерна компания Телерик за пореден път е обявена заработодател номер едно на България. Телерик АД печели приза “най-добър работодател за 2012 г. за България” в категорията “средни предприятия” според найавторитетното международно проучване на работодателите в Централна и Източна Европа, проведено от международната консултантска компания Aon Hewitt. Телерик е иновативна софтуерна компания, която разработва продукти в помощ на софтуерните инженери по целия свят и е световен лидер в няколко индустрии със своите платформи и инструменти за продуктивност при разработката на софтуер, системи за управление на съдържание, инструменти за тестване и за управление на проекти, както и платформи за мобилни приложение в cloud среда. Телерик печели наградата “най-добър работодател за България” не само през 2012 г. От 2007 г. насам Телерик винаги е сред топ работодателите на България:

 

Телерик е най-добър работодател за 2007 г.

Телерик е 2-ро място в класацията на найдобрите работодатели за 2009 г.

Телерик е работодател #1 за 2010 г.

Телерик е на 4-то място в класацията за найдобър работодател за 2008 г.

Българският топ работодател Телерик купува американски компании и наема директори от Майкрософт Телерик е не само най-добър работодател за България за 2012 г. Фирмата е основана от четирима българи през 2002 г. и се развива като успешна продуктова компания на световния пазар. С годините Телерик се налага като световен лидер в доставката на компоненти за разработка на софтуер за платформи .NET и HTML5 и като лидер в системите за управление на уеб съдържание (CMS), продуктите за автоматизирано тестване на софтуерни системи, инструменти за управление на проекти и платформи за разработка на мобилни приложения и облачни (cloud) технологии. Към момента в Телерик работят около 700 души, предимно софтуерни инженери, от които 550 в централата на фирмата в София. Първоначално фирмата е ориентирана към платформите на Microsoft, но в последните години преминава към хетерогенни среди и технологии и във фирмата се ползват Linux, Java, MySQL, MongoDB и други технологии с отворен код. През годините Телерик расте бурно и непрестанно разширява продуктовата си гама чрез иновации и чрез придобиване на външни компании, предимно в САЩ, Канада и Германия.


Страница 3

Бизнес журнал

Chriss Sells напуска позицията “Principal Program Manager for Visual Studio @ Microsoft” и се присъединява към българската софтуерна фирма

Телерик през 2011 г. Clemri Stein напуска

позицията

“ALM

Product

Management Lead at Microsoft” за да се присъедини към семейството на българската софтуерна

компания Телерик през 2012 г. Jesse Liberty напуска позицията

“Developer

Community Evangelist for the Microsoft Windows Phone Team” и се присъединява към екипите на българската софтуерна фирма Телерик през 2012 г.

Brandon Satrоm напуска позицията “Developer Evangelist at Microsoft” и се включва да работи към екипите на българската софтуерна фирма Телерик през 2012 г.

Световноизвестни софтуерни инженери и мениджъри, присъединили се към Телерик (2007-2012) В последните години Телерик много сериозно разширява екипа си и присъединята световноизвестни софтуерни инженери и мениджъри от Майкрософт (Редмънд) и други водещи технологични фирми от силициевата долина. Ето някои от тях (хронологично):

Todd Anglin (Experts Exchange ASP.NET Master) се присъединява към българската софтуерна фирма Телерик през 2007 г.

Stephen Forte (Microsoft Regional Director for NYC) се присъединява към българската софтуерна компания Телерик през 2008 г. Joel Semeniuk (световноизвестен експерт по гъвкави методологии за разработка) се присъединява през 2010 г. към българската софтуерна фирма Телерик при поглъщането на канадската фирма Imaginet

Doug Seven напуска позицията “Product Manager for Visual Studio LightSwitch” и се присъединява към българската фирма Телерик през 2011 г.

софтуерна

Ню Йорк Таймс и Форбс пишат за Телерик През 2012 г. Телерик става толкова известна и значима компания, че New York Times и Forbes пишат за нея и разказват за “чудото на българската софтуерна индустрия”. С развитието на софтуерната академия Телерик се утвъдждава не само като най-добрата и найуспешната българска софтуерна фирма, но и като регионален лидер в обучението на кадри за софтуерната индустрия с огромно значение за развитието й.


Страница 4

Бизнес журнал

Софтуерната академия на Телерик Софтуерната академия на Телерик е най-големият и най-сериозният учебен център за обучение на софтуерни инженери в България и региона. През 2012 г. Академията на Телерик обучава над 7 000 души в26 безплатни курса по 13 различни специалности. Само за учебната година 2012-2013 г. са приети заприсъствено обучение 2 050 души, включително рекордните 1 000 курсисти за присъствено обучение вСофтуерната академия, 600 души в Детска академия по програмиране, 300 души в Училищна софтуерна академия, 150 души Алго академия. Още около 5 000 души ползват онлайн обученията, които са достъпни по целия свят и гледат видео уроците по програмиране, за да учат професията “софтуерен инженер”. Академията на Телерик фокусира върху практическата разработка на софтуер със съвременните софтуерни технологии и платформи. В Академията за софтуерни инженери има няколко направления:Софтуерна академия (за студенти и работещи), Училищна академия по разработка на софтуер (за ученици 7-12 клас), Национална детска академия по програмиране (4-6 клас), Алго академия(състезателно програмиране за ученици и студенти) и онлайн курсове. Обученията в академията на Телерик се провеждат присъствено и онлайн.

Само за 3 години Светлин Наков и Телерик успяват да изградят цялостна алтернативна образователна система за софтуерни инженери, която дава на България и на софтуерната индустрия развитие чрез достъп до висококвалифицирани кадри. Образователната система на Телерик обхваща цялостната подготовка на софтуерни инженери от деца (4-5 клас в училище) до гимназия (7-12 клас) и след това на университетско ниво до започване на работа по софтуерните фирми и последващо продължаващо обучение през целия живот. Всички обучения в софтуерната академия на Телерик са безплатни!


Бизнес журнал

Страница 5

Икономическо развитие на България 2012 - 2013

Обзор на макроикономическото състояние и политики 2012 – 2013 година Според експресните оценки, БВП на България се по-виши с 0.5% през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо година по-рано. С основен принос за икономичес-кия растеж бе нарастването на индивидуалното потребле-ние с 3.5%. Растежът на инвестициите се ускори до 2.7%. Нетният износ също бе с положителен принос след отче-тения спад на вноса на стоки и услуги. В същото време БВП за ЕС 27 регистрира спад за трето поредно тримесе-чие, като се понижи с 0.6% на годишна база. Оборотът на промишлените предприятия набра ско-рост през ноември под влияние на благоприятното разви-тие при продажбите на външния пазар. В същото време промишленото производство и продажбите на дребно от-четоха понижения, а нарастването на строителната про-дукция се забави. Годината започна с понижение и при индикатора за бизнес климата, но публикуваните през януари данни от Наблюдението на потребителите показа-ха подобрение в оценката за финансовото състояние на домакинствата спрямо октомври 2012 г. Регистрираната безработица се повиши минимално до 11.4% през декември, поради слабото търсене на първич-ния трудов пазар. Инфлацията според ХИПЦ остана почти без промяна на ниво от 2.8% в края на 2012 г., а средногодишното изменение на индекса бе 2.4%. Балансът на текущата сметка бе положителен през ноември с натрупан излишък в размер на 0.1% от БВП от началото на годината. Подобрение спрямо съответния ме-сец на предходната година бе отчетено в балансите на всички съставни статии. Така дефицитът при търговията със стоки се сви, а положителните салда при услугите и нетните текущи и капиталови трансфери нараснаха. Фи-нансовата сметка също бе положителна. Нетните ПЧИ възлязоха на 1.2 млрд. евро за единайсетте месеца на годината, след като привлечените чуждестранни инвести-ции се повишиха с 15.1% на годишна база за разглеждания период.

Текущото издание на Месечния обзор на българската икономика е изгот-вен със статистически данни публикувани до 18 ноември 2013 г. Инфор-мация от бюлетина може да се ползва без специално разрешение, но с изрично позоваване на източника. Публикуваните оценки и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане на определени инвестицион-ни решения. Настоящият обзор, както и предишните издания, може да намерите на интернет страницата на МФ.


Страница 6

Оборотът на промишлените предприятия набра скорост през ноември, като растежът му се ускори до 2.3% на годишна база. Както и през предходния месец, това се дъл-жеше изцяло на благоприятното развитие при продажбите на външния пазар, които нараснаха с 9.3%. Положителен принос имаха както добивната, така и преработващата промишле-ност, най-вече поради доброто представяне при добива на метални руди и производството на изделия от каучук и пластмаси. В същото време, спадът при оборота на вътрешния пазар се забави до 1.7% на годишна база. Въпреки отчетения положителен принос на преработващата промишленост, спадът при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия продължи да определя динамиката на индикатора.

Промишленото производство отчете понижение от 1.8% спрямо година по-рано. Слаба бе активността във всички промишлени отрасли. Производството на основни метали, чийто дял в промишленото производство е над 12%, имаше основен принос за наблюдаваното неблагоприятно развитие. Производството и разпределението на електрическа и топ-линна енергия също продължи да регистрира отрицателен принос към общата динамика на производството. Спадът при търговията на дребно се задълбочи до 4.8% спрямо ноември 2011 г., като всички позиции отчетоха пони-жение. Най-голям спад от 11.9% бе отчетен при продажбите на битова техника, мебели и други стоки, следвани от търго-вията на дребно с компютърна и комуникационна техника и продажбите в неспециализирани магазини с разнообразни стоки с понижение от 6.9%.

Бизнес журнал

През ноември растежът на индекса на строителната про-дукция се забави до 1% спрямо същия месец на предходната година. Гражданското строителство забави своя растеж до 7.5%, докато сградното строителство отчете спад от 3.9% на годишна база. Годината започна с понижение от 3.2 пункта на индикатора измерващ бизнес климата в страната. В промишлеността беше отчетен спад на поръчките спрямо предходното триме-сечие и недостиг на търсене в страната. В търговията на дребно броят на анкетираните, посочващи като основен проблем недостатъчното търсене, се повиши с 16.3 пр.п., а обемът на продажбите в сектора се понижи. Нагласите сред предприемачите в строителството и услугите са оптимистични въпреки послабото търсене през последните месеци. Наблюдението на потребителите от януари 2013 г. отчете подобрение в оценката за финансовото състояние на дома-кинствата спрямо октомври 2012 г. Според анкетираните об-щата икономическа ситуация в страната е поблагоприятна, а по отношение на инфлацията и безработицата не се очаква повишение.

Безработицата в България е изключително сериозен проблем.Тя води редица последици след себе си. Статистиките сочат че коефициента на заетост през второто тримесечие на 2013 г. е 59.5% на населението от 15-64 години.Той е с 1.3 процентни пункта повисок в сравнение със същия период на 2012 г. Но през същотото това второ тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 12.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. отбелязва увеличение с 0.6 процентни пункта .


Бизнес журнал

Процента на скритата безработица също се е увеличил в сравнение с 2012 г.Данни от анализ на Евростат за безработицата сочат че миналата година у нас е имало около 815 хил. млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хил. са били наети на работа, 70 хил. са били безработни, а 567 хил. са били икономически неактивни.Смята се че големия брой неактивни млади хора се свързва главно с факта,че ммного от тях не участват активно в образователните програми или преждевременно са прекъснали образованието си.Това изследване говори за слабата образователна система в страната ни и за неспособността учениците да бъдат стимулирани,насърчавани и насочвани към определена свера за развитие и работа.Отчита се тревожната тенденция че младите хора в областта на образованието постепенно се понижава с увеличаване на възрастта,тъй като те порастват и влизат в пазара на труда .Поради безперспективността която младите съзират в България те се насочват към трудовия пазар в чужбина и страната губи изключително голям брой ценни кадри. Въпреки страшните последствия и множеството статистики и репортажи за случващото се,продължава драстичното закриване на работни места.Единственото нещо,което настояща политика на властите прави за справянето с безработицата е насърчаването на имиграцията.Работещите напускат страната,вместо да развиват българската икономика и пазари Наречете го грешка на управляващите,на политиката,дори на образователната система,но тази тенденция трябва да бъде прекратена колкото е възможно по-скоро. Инфлацията остана почти без промяна на ниво от 2.8% на годишна база в края на 2012 г., а средногодишната й стойност възлезе на 2.4%. Потребителските цени се повишиха с 0.3% през декември, до голяма степен под влияние на сезонните повишения в цените на туристическите услуги в края на годината. Цените на па-кетните почивки и услугите по настаняване нараснаха съот-ветно с 12.4% и 6.4% спрямо предходния месец, като заедно допринесоха с 0.23 пр.п. за повишението на общия индекс. Самолетните билети на нискотарифните авиокомпании отче-тоха поскъпване с 40.5% само през декември, добавяйки още 0.1 пр.п. за изменението на общия индекс. Хранителни про-дукти също имаха принос за повишаването на ХИПЦ. Техните цени нараснаха с 0.6% през месеца почти изцяло за сметка на поскъпвания при пресните зеленчуци и хляба.

Страница 7

Те отчетоха поевтиняване от 2% спрямо предходния месец, а отрицателният им принос се оценява на 0.17 пр.п., с което компенсираха до известна степен поскъпванията при предходните компоненти на ХИПЦ. Вътрешните цени на автомобилните горива се понижиха за втори пореден месец водени от благоприятната конюнктура на международ-ните пазари и стабилизирането на еврото спрямо щатския долар.

Балансът по текущата сметка възлезе на 89.7 млн. евро през ноември, като натрупаното от началото на годината сал-до по сметката бе положително в размер на 50.4 млн. евро или 0.1% от БВП при 1.2% от БВП за същия период на пред-ходната година. Подобрение спрямо съответния месец на 2011 г. бе отчетено в балансите на всички съставни статии. Така дефицитът при търговията със стоки бе 138.2 млн. евро, като отбеляза спад от 59% спрямо ноември 2011 г. Растежът на износа достигна 11%, докато вносът отчете спад от 0.1%.


Страница 8

Бизнес журнал


Страница 9

Бизнес журнал

Икономика на кравите Традиционен капитализъм Имате две крави. Продавате едната и купувате бик. Стадото ви се умножава и отбелязвате икономически растеж. Продавате ги и се пенсионирате с дохода. Американска корпорация Имате две крави. Продавате едната и насилвате другата да дава мляко за четири крави. Изненадани сте, когато кравата пада мъртва. Френска корпорация Имате две крави. Стачкувате, защото искате три крави. Японска корпорация Имате две крави. Променяте дизайна им, така че да са с една десета от размера на обикновена крава и да дават двадесет пъти повече мляко. Тогава създавате сполучлив анимационен филм с крави, наречени Каукимон и гипласирате по целия свят. Германска корпорация Имате две крави. Реконструирате ги, така че те живеят по 100 години, ядат веднъж на месец и се доят сами. Английска корпорация Имате две крави. И двете са луди. Италианска корпорация Имате две крави, но не знаете къде са. Правите кратка почивка, за да обядвате.

Руска корпорация Имате две крави. Броите ги и научавате, че имате пет крави. Броите ги отново и научавате, че имате 42 крави. Пак ги броите и разбирате, че имате 12 крави. Спирате да броите крави и отваряте друга бутилка водка. Швейцарска корпорация Имате 5000 крави, но нито една от тях не е ваша. Взимате други, за да ги държите на склад. Индуска корпорация Имате две крави. Обожавате ги. Китайска корпорация Имате две крави. Имате 300 човека, които ги доят. Претендирате за пълна заетост, висока волска производителност и арестувате репортерите, които са съобщили числата. Израелска корпорация Е, ето ги тези две еврейски крави, нали така? Те отварят млечна фабрика и магазин за сладолед, и тогава продават филмовите права. Изпращат телетата си в Харвард, за да станат доктори. Така че, за какво са им хора?


Страница 10

Бизнес журнал

Разрешете загадкате


Страница 11

Бизнес журнал

Новини и събития

Студентски протести в България

Студентските протести продължават вече 12ти ден и се разрастват все повече и повече.В окупираните университети младежите организират своята борба за промяна в името на по-добро бъдеще. Софийският университет беше окупиран на 25 октомври и занятията бяха отменени в понеделник, като още няколко университета подкрепиха окупацията. Сред тях са Националната академия за театрално и филмово изкуство, Нов български университет, Университетът за национално и световно стопанство, Медицинския университет и Пловдивския университет, който се намира на около 120 км от столицата. Този бунт е израз на дързостта на едно ново поколение, че желаната промяна в държавата може да се случи само с действия, в това число и със студентски окупации. Всъщност тези действия са нужни за израстването на гражданското самосъзнание на българите. Студенстката окупация е мотивираща и от излючително значение,тя ясно посочва пътя на промяната,че има бъдеще и тук,но то трябва да бъде извоювано. Протестите в столицата са под наслов: "Искаме бъдещето си днес,тук и сега" Този призив ясно заявява твърдата позиция на студентите и желанието им за реформи в името на една по-добра перспектива за развитие,образование и живот .

Българската младеж се надява на трайно разбуждане сред обществото - да бъде по-активно в отстояването на позицията си по отношение на решенията на правителството,вместо да се примирява със сегашното положение. Управляващите,както и цялото общество трябва да се отскубнат от аптията,която ги е превзела,защото този студенски лозунг е бил в хиляди съзнания още преди години,но повечето от тези млади и образовани кадри са зад граница именно поради неумението на правителството да се вслушва в народния глас. Има лъч надежда за български студенти заели се с нелесната задача да отворят очите на управляващите според национално представително проучване на социологическата агенция " Алфа Рисърч" 60 % от българите подкрепят студените. Но правителството не успява адекватно да реагира на спонтанните и водени от чувство за справедливост младежи. Отказът на управляващите да влязат в диалог по същество, като понесат политическата отговорност, може да доведе до ескалация на напрежението и до рухване на авторитета на институциите.

Сривът на институциите и на авторитетите е една много опасна спирала, водеща до изключително сериозни последици. Политиците и целият парламент трябва да поемат своята отговорност и да не се държат като странични наблюдатели на процес, към който те нямат отношение и сякаш не са предизвикали.


Страница 12

Бизнес журнал

Бежански проблем в България

Бежанският проблем в България възникна през втората половина на 2013 г. Свързан е с притока на бежанци, най-вече от Сирия и неспособността на държавата да се справи ефективно с възникващото социално напрежение сред българските граждани. . През 2012 г. общо 1387 човека са потърсили закрила в България. Към 16 октомври 2013 г. на територията на България има 6445 нелегални емигранти, които навлизат в България основно през границата с Турция. От тях 4400 са сирийци.Жителите на Казанлък изказаха своето несъгласие за настаняването на бежанци в полицейската школа в града чрез простест. На 20 октомври гражданите блокираха прохода "Шипка". Безспорно е, че когато бежанците са хиляди, с очаквания за още много

до края на годината, трябва да имаме ясна визия какво предприемаме и конкретно в областта, която касае здравната сфера - по отношение на епидемиологичната обстановка, по отношение на заболеваемост и то на хора, които все пак са тук със своите болести, проблеми, със своя здравен статус, още повече, че става въпрос за жени, някои от тях са бременни, някои имат деца. Хуманитарната криза е факт, защото когато две години се води война на по-малко от 2 000 км от територията на България, това няма как да не се отрази и на нас. В този смисъл, се търсят варианти не само за техническа и методологическа помощ за овладяване на тази ситуация, но и финансова подкрепа.Надяваме се да има такава по отношение на различни хуманитарни организации, агенции, Световна здравна организация и ако това се наложи, ще бъде една

възможност да се справим със ситуацията.В никакъв случай не бива средствата, които се отделят за тези хора, да ощетят българските граждани. Това е безспорно. Има клаузи, които уреждат правата на бежанците, тези хора имат право на достъп до здравна грижа и те ще я получат. Ще се търсят, когато те надхвърлят 6 хиляди души, помощи от международни организации, агенции. Поради нарастващия брой на бежанците се смята,че разходите на страната до края на годината ще бъдат около 30 млн. лв. Това заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев.В МТСП в момента се работи по специална национална програма, която ще бъде за заетост и квалификация на бежанци,което ще допринесе за намаляване на напрежението сред българските граждани.


Страница 13

Бизнес журнал

Редакционна колегия

Марияна Стойнова

Виолета Моллова

Симона Сталинова

Теодора Кирова

Марио Енчев


Страница 14

Бизнес журнал

Zadanie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you