Page 46

Независимо от многото нови открития по отношение на туберкулозния причинител, а също така и за лечението на заболяването, все ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА още всяка секунда някой в света се инфектиT SPOT TB ПРИ НЯКОИ ра с туберкулоза. Приблизително една трета ИЗВЪНБЕЛОДРОБНИ ФОРМИ НА от световното население е инфектирано. Над ТУБЕРКУЛОЗА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 8 милиона в света се разболяват всяка година и между 2-3 милиона умират от туберкулоза. Поради глобализацията и неконтролируTоракална Медицина емата миграция въпреки засиления контрол Том III, март 2011, бр.1 на туберкулозното заболяване, то изживява ренесанс в края на 90-те години на 20-ти век (16, 18). За 2008г. в България са регистрирани 269 болни с туберкулоза деца, което представлява 8% от всички новооткрити болни с това заболяване. Смъртността от туберкулоза в детската възраст е сравнително малка, но прави впечатление, че тя се задържа на едно ниво от 2000 година до сега (0.2 – 0.3%). Това говори за късно откриване на първичните форми на туберкулоза и специално на туберкулозния менингит, който неизменно държи първото място като причина за леталитет в детската възраст – 58% (3, 13, 14). Последните открития в имунологията позволиха класирането на Т-клетките в две групи: ефекторни Т-клетки и Т-клетки на паметта. T-клетките с памет носят на организма дългосрочен имунитет или "памет" за инфекция причинена от патогена след всяко инфектиране. Измерване присъствието на ефекторни T клетки диагностицира текуща инфекция. Tефекторните клетки се борят с патогена пряко и в различни форми, и са предназначени да убиват патогените по различни начини. Поради краткия живот на ефекторните T клетки, тяхното присъствие посочва клетъчен имунен отговор в момента на борбата срещу патоген някъде в тялото. Най-ефективният метод за установяване на този процес е технологически да може да се измерва гама интерферон. След новите открития в областта на имунологията и генезиса на туберкулозния бактерий, като алтернативен на туберкулиновия тест се оказа преброяването на Т клетките продуциращи гама интерферон (1, 9). След много изследвания е установено, че при стимулация на Т лимфоцитите със специфични протеини характерни за M.tuberculosis, настъпва стимулация на Т ефекторните клетките с продукция на гама интерферон. Затова тези тестове са наречени анализи на гама интерфероновата продукция (10, 11, 12). Две фирми откриха метод за изолиране на специфичните антигени и стимулиране с тях на Т-ефектортите клетки за продукция на гама интерферон. Това са тестовете Quantiferon Gold (Celestis, Australia) и T SPOT TB (Oxford Imunotec UК) (13, 14, 15). Извънбелодробните форми на туберкулоза в детската възраст са много и разнообразни.

оригинални статии

46

В детската възраст те са причина за тежки усложнения. Диагностичните възможности са сравнително малко и затова поставянето на диагнозата е доста трудно. Целта на настоящето проучване бе да установим ефективността на T SPOT TB при деца с някои извънбелодробни форми на туберкулоза. Материал и методи За периода на проучването ние наблюдавахме 25 деца с извънбелодробна форма на туберкулоза. Диагнозата бе поставена въз основа на анамнестични, физикални, биохимични, микробиологични, хистологични и имунологични методи. В групата на изследваните деца не бяха включени тези с туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли. Като най-честа форма на първичната туберкулоза те спадат към белодробна туберкулоза. Децата бяха изследвани с туберкулинов тест на Манту с 5МЕ ППД туберкулин, като пробата бе отчитана на 72ч. Всички деца бяха изследвани с T SPOT TB в Централна имунологична лаборатория на УМБАЛ„Александровсака”. За статистическа обработка бяха използвани следните методи: Карра – коефициент на надеждност на номинални данни. Статистическа мярка за корелация, когато имаме две измервания при един и същи човек, във взаимно изключващи се категории 0.0 — 0.20 Слаба корелация 0.21 — 0.40 Умерена корелация 0.41 — 0.60 Добра корелация 0.61 — 0.80 Значителна корелация 0.81 — 1.00 Почти перфектна корелация Concordans (коефициент на корелация) – като мярка между две променливи при възпроизведими изследвания, за да се проследи съгласуваността между два резултата. Тя дава оценка за това, колко хомогенни или съгласувани са две променливи. Laclihood ratio – показва вероятността за увеличение на болестта при положителни резултати. Това съотношение комбинира информацията за чувствителност и специфичност. Дава информация за разпространението на болестта, характеристиките на групата пациенти и информация за конкретния пациент. Статистическият анализ бе изработен със статистическата програма SPSS 17.0 Резултати Изследвани бяха 25 деца с извънбелодробна форма на туберкулоза. Броят на момчетата бе по-голям (56%) и повечето от децата бяха в групата над 8 годишна възраст. Това е логично, познавайки етиопатогенезата на извънбелодробната туберкулоза и времето за възникването й. Средната възраст на изследваните деца беше 9,78±1,03 (95%CI 7,63-11,93). Най-голям бе относителният дял на децата с туберкулозен плеврит – 8 деца (34.8%), следван от туберкулоза на периферните лимфни

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement