Page 33

флуорохинолоните (ciprofloxacin, levofloxacin), аминогликозидите (gentamicin, amikacin) и цефалоспорините от втора и трета генерация (cefuroxime, ceftazidime) (Фиг. 3). Особено важен е въпросът, касаещ резистентността към цефалоспорините от III-та генерация, която е показателна за продукция на широкоспектърни β-лактамази (ESBLs). В настоящото проучване, изолатите K. pneumoniae, продуценти на ESBLs, се доказват в относително нисък процент (8%), като са с напълно съхранена чувствителност към карбапенемите imipenem и meropenem (0% резистентност). За сравнение, изолатите K. pneumoniae, продуциращи този тип ензими, но причиняващи инфекции на уринарния тракт, в скорошно наше проучване се идентифицират в 48-55%. Появата и разпространението на ESBLs продуциращи щамове е многофакторно обусловен процес, но сред сигурните рискови фактори е антибиотичната свръхупотребата. При проследяване на тоталната антибиотичната консумация в болницата за периода 2006 – 2008 г. се установява тренд към нарастване – от 26.4 DDD/100 легло-дни през 2006г. до съответно 33.6 и 39.7 през 2007/2008г. Употребата на ceftriaxon и ceftazidime в същия период е постепенно нарастваща и достига фактор 3.1 (2008г.), като е налице почти трикратно увеличение в сравнение с 2004г. (5). В този смисъл повишената употреба на посочените антибиотици корелира с тенденцията за увеличаване дела на ESBLs продуцентите, проследени във времето. Широкоспектърните β-лактамази са придобити ензими, които кодират резистентност към широкоспектърните цефалоспорини (III-та и IV-та генерация), но са неактивни срещу карбапенемите. Imipenem и meropenem са първо средство на избор при инфекции, причинени от ESBL продуциращи бактерии. Националната система за надзор на антибиотичната резистентност съобщава за 2008г. по-високи нива на ESBLs продуценти сред болнични респираторни изолати K. pnеumoniae (14.7%), както и по-висок относителен дял на резистентнoст към gentamicin (14.5%) и ciprofloxacin (11.8%) (2). В аналогично проучване от Турция, авторите съобщават за доста по-високи нива на резистентност към цефалоспорините от III-та генерация (29%), cefuroximе (53%) и amoxicillin/clavulanic acid (93%) (11). Мащабно проучване на нозокомиалните пневмонии в САЩ от 2004г. демонстрира много близки до нашите резултати, касаещи цефалоспорините от III-та генерация и хинолоните. Средният относителен дял на ЕSBL K. pneumoniae е 5.4%, а резистентността към ciprofloxacin и levofloxacin e в границите 3.3 – 3.4% (12). Haemophillus influenzae Средство на избор за лечение на инфекциите, причинени от H. influenzae, са аминопеницилините. След 1974г. се отбелязва нарастване нивото на тази резистентност, свързана с участието на ензимни и не-ензимни механизми (продукция на β-лактамази, промяна в пеницилин-свързващите протеини (РВРs)). Смята се, че увеличената употребата на орални цефалоспорини и amoxicillin/clavulanic acid е допринесло за появата и разпространението на β-лактамаза не-продуциращите ampicillin резистентни щамове H. influenzae (BLNAR).

BulSTAR съобщава за 25% резистентност на H. influenzae към ampicillin в България (2). Установената в представеното проучване резистентност (38%) е по-висока от съобщената в националните АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ данни, както и от резултатите, съобщени в ма- НА БАКТЕРИАЛНИ РЕСПИРАТОРНИ щабни английски, испански и канадски проучва- ПАТОГЕНИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ ния, обхващащи периода 1999 – 2006 г. (15.45%; ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ 15.7%; 19.3%) (17, 18). В подкрепа на тези факти, трябва да се отбележи, че данните от големи Европейски и световни проекти показват много големи интеррегионални различия, нo средно Tоракална Медицина резистентността към ampicillin се движи между Том III, март 2011, бр.1 15.5% и 16.9%, проследена в периода 1998 – 2005 г. (13, 14). В представеното проучване установяваме, че продуценти на β-лактамаза (BL) сред проучваниMEM 0 те щамове са 33%, а β-лактамаза не-продуцираIMP 0 щите ampicillin-резистентни H. influenzae, съотLVX 4 ветно 5% от изолатите. Според лонгитудинално CIP 4 проучване, проведено в 11 европейски държаAM 1 ви от Jansen и колектив в периода 2004 – 2005 г., процентът на BL и BLNAR е между 0% и 17.6% G 4 (средно 7.6% за BL) и между 0% и 33.9% (средно CAZ 8 8.8% за BLNAR) (14). Aвторите установяват, че неCXM зависимо от големите вариации в9отделните дърCF за периода 1997 – 2005 г. резистентността 19 жави, AMC amoxicillin в Европа показва тенденция да към 15 намалява за сметка на на BL0 5 намаляване броя 10 15 20 % продуциращите щамове, докато процентът на Легенда: AMC, amoxicicllin/clavulanic acid; CF, cephalothin; CXM, cefuroxime; BLNAR се запазва относително постоянен.

оригинални статии

CAZ, ceftazidime; G, gentamicin; AM, amikacin; CIP, ciprofloxacin; LVF, levofloxin; IMP, imipenem; MEM, meropenem

Фиг. 4. Резистентност на изолати H. influenzae (n=135) от храчки на хоспитализирани пациенти (в %).

ST

6

LVF

0

CIP

3

CLR

24

AZM

13

CRO

0

CXM

2

AMC

6

A

38 0

10

20

40 %

30

Легенда: A, ampicillin; AMC, amoxicicllin/clavulanic acid; CXM, cefuroxime; CRO, ceftriaxone; AZM, azithromycin; CLR, clarithromycin; CIP, ciprofloxacin; LVF, levofloxacin; ST, trimethoprim/sulfomethoxazole

Фиг. 5. Резистентност на изолати S. pneumoniae (n=113) от храчки на хоспитализирани пациенти (в %). ST

30

T

32

CLI

6

MXF

2

AZT

13

ERY

14

OX

36 0

10

20

30

40 %

Легенда: OX, oxacicllin; ERY, erythromycin; AZT, azithromycin; MXF, moxifloxacin CLI, clindamycin; T, tetracycline; ST, trimrthoprim/sulfomethoxazole

33 ST T

7 10

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement