Page 21

МнОжесТВени МаКрОнОдУЛарни иЗМенениЯ При ПаЦиенТи с БеЛОдрОБни ГранУЛОМаТОЗи оригинални статии

Tоракална Медицина Том III, март 2011, бр.1

ст. иванов, д. Маринова, а. Гочева, М. евгениева, с. ангелова, Я. славова, д. Костадинов СБАЛББ „Света София” – Медицински Университет, София Резюме Въведение: Нодул е кръгловата сянка, с гладки или неравни граници до 3cm в диаметър. Множествените нодуларни сенки в белите дробове включват, както нодули по хода на въздушните пътища и съдовете, така и интерстициални нодули. Според отношението си спрямо вторичния белодробен лобул, което се установява чрез високо разделителна компютърна томография (HRCT), нодулите биват с перилимфатично, центрилобуларно или дифузно разпределение. Цел: да опишем основните рентгеноморфологични характеристики – под формата на двустранни множествени макронодуларни изменения при група пациенти с доказани грануломатози с белодробно ангажиране. Материал и методи: Проучени са двайсет пациента с хистологично доказани грануломатози с белодробно ангажиране, с картина на двустранни множествени макронодуларни изменения от конвенционалната рентгенография и HRCT. Резултати: С картината на саркоидоза са 6 пациента, Вегенерова грануломатоза – 4, белодробна Лангерханс клетъчна грануломатоза – 4, синдром на Churg-Strauss – 2, некротизираща саркоидална грануломатоза – 2, хиперсензитивен пневмонит – 2. Болните със саркоидоза и некротизираща саркоидална грануломатоза бяха с картината на предимно перилимфатични нодуларни изменения. Предимно центрилобуларни бяха измененията при белодробна Лангерханс клетъчна грануломатоза и хиперсензитивния пневмонит. Дифузни нодуларни сенки се наблюдаваха при Вегенерова грануломатоза и синдром на Churg-Strauss. Заключение: Множествените макронодуларни сенки в белите дробове са диагностично предизвикателство с широка диференциална диагноза. Най-често се мисли за метастазирал карцином, но и грануломатозите с белодробно ангажиране могат да дадат подобна картина. Ключови думи: белодробни грануломатози, образна диагностика, множествени нодуларни изменения

21

Thoracic Medicine Journal issue 7  
Thoracic Medicine Journal issue 7  

Official Journal of the Bulgarian Thoracic Society

Advertisement