Page 1

in het veld

Simavi nieuws september 2009

project in beeld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

niet ondervoed raakt.’

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

en in de droge tijd haalden ze water een

een op zonne-energie werkend waterpijp

Biswas en haar familie in Bangladesh

weinig kennis van gezondheidszorg.

een project van begin tot eind zien, namelijk

paar kilometer verderop. Van het water

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

dat niet schoon was, kregen de inwoners

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

ners van Naukadih ook over hun recht op

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

Devi uit India haar verhaal.

partnerorganisatie NEEDS (Network for

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

ten. Daarom steunde Simavi samen met

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

Enterprise Enhancement and Develop-

overheid opgezette programma’s moeten

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

ment Support) een gezondheidsproject

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

te voorkomen.

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

met bewoners om te kijken hoe hun

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

het dorp een comité en vroegen opheldering

komsten, waarin de inwoners informatie

bij de lokale overheid over het gebrek aan

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

verbeterde, nadat haar dorp schoon

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Graven van de waterput.

Wat gebeurde er met uw gift?

Estafette voor wereldmoeders

Interview: Susan Kayetta

pag. 2

pag. 3

pag. 4

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Bouwen aan de opvangwaterbak.

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

Devi meedeed aan het project was ze net

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

Simavi werkt samen met moeders

vaders. In de Central Region, één van de

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

een medische post was moeilijk. We had-

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

aan de gezondheid van mensen in

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

dat niet en is de man bang dat hij niet de

den geen idee wat te doen en niemand

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

for Future Generations (HFFG) aan de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

beperking en gezonde zwangerschappen:

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

zijn de gezondheid van henzelf, hun

gezondheid van moeder en kind. Deze

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

rechten op te komen en het is fijn om betere

familie en dat van de gemeenschap

lokale organisatie die dit Simavi project

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

het oosten van India. Jharkhand telt 269

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

waarin zij wonen, te bevorderen.

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

een kliniek.’

miljoen inwoners, van wie 80% op het

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

de inwoners voorlichting krijgen over onder

Het is daarom van belang om mannen

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer gezonde zwangerschappen, voeding

te betrekken bij projecten voor gezonde

in een privé kliniek in de stad werken. De

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

meer dan een half miljoen vrouwen

en preventie van ziekten. De ‘daddies

zwangerschappen. De organisatie HFFG

aan de gevolgen van complicaties

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

heeft eerst voorlichting gegeven aan

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

Senior Programma Medewerker Erik van de

de dorpshoofden die vervolgens erop

in veel gevallen door medische hulp

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

en kraamzorg voorkomen had kunnen

zouden vaders betrokken moeten worden

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

worden. Als meer mensen hiervan op

bij de gezondheidsproblemen van hun

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

aankomende leiders training van HFFG

worden. Daarom houdt Simavi de

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

over gezondheidszorg van moeder en kind,

estafette voor wereldmoeders, waarover

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

en leren ze welke traditionele gebruiken

u verderop in deze nieuwsbrief meer

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

kunt lezen.

mag gaan om zich te laten onderzoeken

van hun familie. Hierna zullen de leiders

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

we u graag vertellen over een bijzonder

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

kunnen steunen om gezamenlijk te

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

thuis een kind ter wereld brengen de naam

zorgen voor de afname van de kind- en

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

moedersterfte in deze dorpen.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

over de cartoonist

colofon

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Magazine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Europese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!) Fotografie: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen Cartoon: Lectrr Vormgeving: These Days Drukwerk: Hoekmantotaal Simavi Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem www.simavi.nl

5

Aanleg van waterreservoirs.

Telefoon Fax Giro

023 531 80 55 023 532 85 38 300100

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij. 6

8/18/09 11:32:01 AM


Wereldmoeders Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moedersterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terugdringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 september 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwangerschappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen. Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwangerschap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwangerschap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroedvrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben. Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlichting over het voorkomen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drinkwater niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzetten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

wat gebeurde er met uw gift?

nieuws

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid van scholieren

interview

VN luidt noodklok over millenniumdoelen

‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’ Interview Simavi-partner Tanzania

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

meer mensen in extreme armoede dan voor

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

len om armoede en honger in de wereld

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

te bestrijden. De economische crisis, de

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

pakken?

voedselcrisis en de klimaatverandering

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

school, de kindersterfte is teruggedrongen

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

en ook het aantal mensen dat is besmet

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

door de hogere voedselprijzen wederom

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

benadrukt dat inspanningen ook op deze

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

gaat over het algemeen te traag om deze

gebieden nodig zijn.

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

scholen komen wc’s en watertanks die

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

De onderwijzers leren deze te onderhou-

want een groot deel van de Kenianen

den en de schoolkinderen les te geven

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

over goede gezondheid.

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

Wilt u ook meelopen in de estafette voor wereldmoeders?

Veilig drinkwater voor Malawi

om arme mensen geld te vragen? ‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekkelijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

Gemeente kan iedereen meelopen.

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

Samen met de burgemeester of

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

wethouder, een bekende Nederlander,

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

laat weten een enorm verschil te zien:

vrouwen aan de gevolgen van

inwoners van de gemeente en de

goed en het water is niet schoon. Bovendien

De dorpelingen die het gezuiverde water

complicaties tijdens de zwangerschap.

estafette-ambassadeurs maakt u een

hebben veel Malawianen geen geld om een

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

uit de waterbronnen drinken, hebben

Zoals we al schreven in de vorige

rondwandeling van een uur.

aansluiting op een waterleiding te betalen.

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

sindsdien geen diarree meer. En op de

nieuwsbrief organiseert Simavi

Voor meer informatie kunt u op onze

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

3 scholen die al wc’s, watertanks en

de estafette voor wereldmoeders

website www.simavi.nl kijken.

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

van deze inwoners verbeteren. Samen

getrainde leraren hebben, is het aantal

om meer aandacht te vragen voor

We zijn tussen 5 en 26 september in

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

met onze partnerorganisatie Community

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

moedersterfte. In elke Millennium

de onderstaande gemeenten.

met hun emmer water tappen en hiervoor

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

Asset Building and Development Action

wege zware diarree, drastisch gedaald.

afrekenen bij de verkoper.

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

International en advies- en ingenieursbureau

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

heerst er diarree, waaraan volwassenen, maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

Het project loopt een jaar en 2510

vendien hebben veel arme mensen weinig

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

Voor moeders in ontwikkelingslanden

kennis over het voorkomen van diarree

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

is de gezondheidszorg niet goed

en andere ziekten. De Keniaanse regering

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs aangelegd, maar niet in Murhanda, de Western Province van Kenia.

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar een project, waarin de 9.000 inwoners

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

drinkwater voor de rest van het gebied

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

en voert de projecten op de andere drie

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

heel Murhanda over veilig water beschikt

water in de gaten gehouden. Bovendien

Data estafette wereldmoeders 2009

buiten de deur kunt houden.’ Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Telefonisch spreekuur

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

Gemeente

Datum

Gemeente

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

sloot.

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

5 september

Haarlem

16 september

Hengelo

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

6 september

Maastricht

17 september

Heerenveen

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

7 september

Gemert-Bakel

18 september

Sneek

organisaties technische assistentie geven;

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

leren de inwoners ziekten te voorkomen

zodat de gezondheid van de bevolking

8 september

Den Haag

19 september

Zaanstad

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

Tanzania nog iets van gemerkt?

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

en de waterbronnen te onderhouden.

sterk verbetert.

9 september

Groningen & Ten Boer

20 september

Goes

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

10 september

Hoogeveen

21 september

Nijmegen

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

11 september

Teylingen

22 september

Meppel

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

12 september

Culemborg

23 september

Utrecht

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

13 september

Beuningen

24 september

Almelo

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

in de open lucht.’

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

14 september

IJsselstein

25 september

Hoorn

van een beleid zodat medewerkers die besmet

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

15 september

Wassenaar

26 september

Hilversum

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Dit project van Simavi: • Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van goede hygiëne om ziektes te voorkomen

Datum

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid • Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Rolien Sasse, Directeur 2

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2

3

4

8/18/09 11:32:09 AM


Wereldmoeders Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moedersterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terugdringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 september 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwangerschappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen. Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwangerschap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwangerschap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroedvrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben. Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlichting over het voorkomen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drinkwater niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzetten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

wat gebeurde er met uw gift?

nieuws

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid van scholieren

interview

VN luidt noodklok over millenniumdoelen

‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’ Interview Simavi-partner Tanzania

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

meer mensen in extreme armoede dan voor

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

len om armoede en honger in de wereld

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

te bestrijden. De economische crisis, de

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

pakken?

voedselcrisis en de klimaatverandering

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

school, de kindersterfte is teruggedrongen

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

en ook het aantal mensen dat is besmet

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

door de hogere voedselprijzen wederom

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

benadrukt dat inspanningen ook op deze

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

gaat over het algemeen te traag om deze

gebieden nodig zijn.

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

scholen komen wc’s en watertanks die

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

De onderwijzers leren deze te onderhou-

want een groot deel van de Kenianen

den en de schoolkinderen les te geven

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

over goede gezondheid.

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

Wilt u ook meelopen in de estafette voor wereldmoeders?

Veilig drinkwater voor Malawi

om arme mensen geld te vragen? ‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekkelijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

Gemeente kan iedereen meelopen.

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

Samen met de burgemeester of

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

wethouder, een bekende Nederlander,

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

laat weten een enorm verschil te zien:

vrouwen aan de gevolgen van

inwoners van de gemeente en de

goed en het water is niet schoon. Bovendien

De dorpelingen die het gezuiverde water

complicaties tijdens de zwangerschap.

estafette-ambassadeurs maakt u een

hebben veel Malawianen geen geld om een

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

uit de waterbronnen drinken, hebben

Zoals we al schreven in de vorige

rondwandeling van een uur.

aansluiting op een waterleiding te betalen.

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

sindsdien geen diarree meer. En op de

nieuwsbrief organiseert Simavi

Voor meer informatie kunt u op onze

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

3 scholen die al wc’s, watertanks en

de estafette voor wereldmoeders

website www.simavi.nl kijken.

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

van deze inwoners verbeteren. Samen

getrainde leraren hebben, is het aantal

om meer aandacht te vragen voor

We zijn tussen 5 en 26 september in

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

met onze partnerorganisatie Community

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

moedersterfte. In elke Millennium

de onderstaande gemeenten.

met hun emmer water tappen en hiervoor

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

Asset Building and Development Action

wege zware diarree, drastisch gedaald.

afrekenen bij de verkoper.

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

International en advies- en ingenieursbureau

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

heerst er diarree, waaraan volwassenen, maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

Het project loopt een jaar en 2510

vendien hebben veel arme mensen weinig

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

Voor moeders in ontwikkelingslanden

kennis over het voorkomen van diarree

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

is de gezondheidszorg niet goed

en andere ziekten. De Keniaanse regering

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs aangelegd, maar niet in Murhanda, de Western Province van Kenia.

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar een project, waarin de 9.000 inwoners

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

drinkwater voor de rest van het gebied

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

en voert de projecten op de andere drie

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

heel Murhanda over veilig water beschikt

water in de gaten gehouden. Bovendien

Data estafette wereldmoeders 2009

buiten de deur kunt houden.’ Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Telefonisch spreekuur

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

Gemeente

Datum

Gemeente

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

sloot.

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

5 september

Haarlem

16 september

Hengelo

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

6 september

Maastricht

17 september

Heerenveen

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

7 september

Gemert-Bakel

18 september

Sneek

organisaties technische assistentie geven;

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

leren de inwoners ziekten te voorkomen

zodat de gezondheid van de bevolking

8 september

Den Haag

19 september

Zaanstad

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

Tanzania nog iets van gemerkt?

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

en de waterbronnen te onderhouden.

sterk verbetert.

9 september

Groningen & Ten Boer

20 september

Goes

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

10 september

Hoogeveen

21 september

Nijmegen

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

11 september

Teylingen

22 september

Meppel

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

12 september

Culemborg

23 september

Utrecht

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

13 september

Beuningen

24 september

Almelo

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

in de open lucht.’

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

14 september

IJsselstein

25 september

Hoorn

van een beleid zodat medewerkers die besmet

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

15 september

Wassenaar

26 september

Hilversum

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Dit project van Simavi: • Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van goede hygiëne om ziektes te voorkomen

Datum

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid • Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Rolien Sasse, Directeur 2

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2

3

4

8/18/09 11:32:09 AM


Wereldmoeders Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moedersterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terugdringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 september 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwangerschappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen. Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwangerschap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwangerschap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroedvrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben. Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlichting over het voorkomen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drinkwater niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzetten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

wat gebeurde er met uw gift?

nieuws

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid van scholieren

interview

VN luidt noodklok over millenniumdoelen

‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’ Interview Simavi-partner Tanzania

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

meer mensen in extreme armoede dan voor

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

len om armoede en honger in de wereld

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

te bestrijden. De economische crisis, de

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

pakken?

voedselcrisis en de klimaatverandering

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

school, de kindersterfte is teruggedrongen

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

en ook het aantal mensen dat is besmet

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

door de hogere voedselprijzen wederom

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

benadrukt dat inspanningen ook op deze

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

gaat over het algemeen te traag om deze

gebieden nodig zijn.

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

scholen komen wc’s en watertanks die

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

De onderwijzers leren deze te onderhou-

want een groot deel van de Kenianen

den en de schoolkinderen les te geven

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

over goede gezondheid.

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

Wilt u ook meelopen in de estafette voor wereldmoeders?

Veilig drinkwater voor Malawi

om arme mensen geld te vragen? ‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekkelijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

Gemeente kan iedereen meelopen.

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

Samen met de burgemeester of

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

wethouder, een bekende Nederlander,

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

laat weten een enorm verschil te zien:

vrouwen aan de gevolgen van

inwoners van de gemeente en de

goed en het water is niet schoon. Bovendien

De dorpelingen die het gezuiverde water

complicaties tijdens de zwangerschap.

estafette-ambassadeurs maakt u een

hebben veel Malawianen geen geld om een

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

uit de waterbronnen drinken, hebben

Zoals we al schreven in de vorige

rondwandeling van een uur.

aansluiting op een waterleiding te betalen.

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

sindsdien geen diarree meer. En op de

nieuwsbrief organiseert Simavi

Voor meer informatie kunt u op onze

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

3 scholen die al wc’s, watertanks en

de estafette voor wereldmoeders

website www.simavi.nl kijken.

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

van deze inwoners verbeteren. Samen

getrainde leraren hebben, is het aantal

om meer aandacht te vragen voor

We zijn tussen 5 en 26 september in

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

met onze partnerorganisatie Community

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

moedersterfte. In elke Millennium

de onderstaande gemeenten.

met hun emmer water tappen en hiervoor

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

Asset Building and Development Action

wege zware diarree, drastisch gedaald.

afrekenen bij de verkoper.

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

International en advies- en ingenieursbureau

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

heerst er diarree, waaraan volwassenen, maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

Het project loopt een jaar en 2510

vendien hebben veel arme mensen weinig

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

Voor moeders in ontwikkelingslanden

kennis over het voorkomen van diarree

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

is de gezondheidszorg niet goed

en andere ziekten. De Keniaanse regering

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs aangelegd, maar niet in Murhanda, de Western Province van Kenia.

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar een project, waarin de 9.000 inwoners

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

drinkwater voor de rest van het gebied

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

en voert de projecten op de andere drie

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

heel Murhanda over veilig water beschikt

water in de gaten gehouden. Bovendien

Data estafette wereldmoeders 2009

buiten de deur kunt houden.’ Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Telefonisch spreekuur

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

Gemeente

Datum

Gemeente

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

sloot.

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

5 september

Haarlem

16 september

Hengelo

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

6 september

Maastricht

17 september

Heerenveen

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

7 september

Gemert-Bakel

18 september

Sneek

organisaties technische assistentie geven;

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

leren de inwoners ziekten te voorkomen

zodat de gezondheid van de bevolking

8 september

Den Haag

19 september

Zaanstad

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

Tanzania nog iets van gemerkt?

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

en de waterbronnen te onderhouden.

sterk verbetert.

9 september

Groningen & Ten Boer

20 september

Goes

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

10 september

Hoogeveen

21 september

Nijmegen

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

11 september

Teylingen

22 september

Meppel

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

12 september

Culemborg

23 september

Utrecht

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

13 september

Beuningen

24 september

Almelo

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

in de open lucht.’

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

14 september

IJsselstein

25 september

Hoorn

van een beleid zodat medewerkers die besmet

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

15 september

Wassenaar

26 september

Hilversum

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Dit project van Simavi: • Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van goede hygiëne om ziektes te voorkomen

Datum

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid • Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Rolien Sasse, Directeur 2

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2

3

4

8/18/09 11:32:09 AM


in het veld

Simavi nieuws september 2009

project in beeld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

niet ondervoed raakt.’

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

en in de droge tijd haalden ze water een

een op zonne-energie werkend waterpijp

Biswas en haar familie in Bangladesh

weinig kennis van gezondheidszorg.

een project van begin tot eind zien, namelijk

paar kilometer verderop. Van het water

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

dat niet schoon was, kregen de inwoners

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

ners van Naukadih ook over hun recht op

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

Devi uit India haar verhaal.

partnerorganisatie NEEDS (Network for

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

ten. Daarom steunde Simavi samen met

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

Enterprise Enhancement and Develop-

overheid opgezette programma’s moeten

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

ment Support) een gezondheidsproject

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

te voorkomen.

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

met bewoners om te kijken hoe hun

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

het dorp een comité en vroegen opheldering

komsten, waarin de inwoners informatie

bij de lokale overheid over het gebrek aan

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

verbeterde, nadat haar dorp schoon

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Graven van de waterput.

Wat gebeurde er met uw gift?

Estafette voor wereldmoeders

Interview: Susan Kayetta

pag. 2

pag. 3

pag. 4

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Bouwen aan de opvangwaterbak.

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

Devi meedeed aan het project was ze net

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

Simavi werkt samen met moeders

vaders. In de Central Region, één van de

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

een medische post was moeilijk. We had-

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

aan de gezondheid van mensen in

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

dat niet en is de man bang dat hij niet de

den geen idee wat te doen en niemand

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

for Future Generations (HFFG) aan de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

beperking en gezonde zwangerschappen:

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

zijn de gezondheid van henzelf, hun

gezondheid van moeder en kind. Deze

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

rechten op te komen en het is fijn om betere

familie en dat van de gemeenschap

lokale organisatie die dit Simavi project

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

het oosten van India. Jharkhand telt 269

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

waarin zij wonen, te bevorderen.

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

een kliniek.’

miljoen inwoners, van wie 80% op het

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

de inwoners voorlichting krijgen over onder

Het is daarom van belang om mannen

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer gezonde zwangerschappen, voeding

te betrekken bij projecten voor gezonde

in een privé kliniek in de stad werken. De

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

meer dan een half miljoen vrouwen

en preventie van ziekten. De ‘daddies

zwangerschappen. De organisatie HFFG

aan de gevolgen van complicaties

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

heeft eerst voorlichting gegeven aan

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

Senior Programma Medewerker Erik van de

de dorpshoofden die vervolgens erop

in veel gevallen door medische hulp

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

en kraamzorg voorkomen had kunnen

zouden vaders betrokken moeten worden

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

worden. Als meer mensen hiervan op

bij de gezondheidsproblemen van hun

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

aankomende leiders training van HFFG

worden. Daarom houdt Simavi de

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

over gezondheidszorg van moeder en kind,

estafette voor wereldmoeders, waarover

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

en leren ze welke traditionele gebruiken

u verderop in deze nieuwsbrief meer

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

kunt lezen.

mag gaan om zich te laten onderzoeken

van hun familie. Hierna zullen de leiders

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

we u graag vertellen over een bijzonder

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

kunnen steunen om gezamenlijk te

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

thuis een kind ter wereld brengen de naam

zorgen voor de afname van de kind- en

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

moedersterfte in deze dorpen.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

over de cartoonist

colofon

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Magazine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Europese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!) Fotografie: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen Cartoon: Lectrr Vormgeving: These Days Drukwerk: Hoekmantotaal Simavi Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem www.simavi.nl

5

Aanleg van waterreservoirs.

Telefoon Fax Giro

023 531 80 55 023 532 85 38 300100

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij. 6

8/18/09 11:32:01 AM


in het veld

Simavi nieuws september 2009

project in beeld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

niet ondervoed raakt.’

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

en in de droge tijd haalden ze water een

een op zonne-energie werkend waterpijp

Biswas en haar familie in Bangladesh

weinig kennis van gezondheidszorg.

een project van begin tot eind zien, namelijk

paar kilometer verderop. Van het water

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

dat niet schoon was, kregen de inwoners

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

ners van Naukadih ook over hun recht op

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

Devi uit India haar verhaal.

partnerorganisatie NEEDS (Network for

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

ten. Daarom steunde Simavi samen met

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

Enterprise Enhancement and Develop-

overheid opgezette programma’s moeten

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

ment Support) een gezondheidsproject

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

te voorkomen.

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

met bewoners om te kijken hoe hun

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

het dorp een comité en vroegen opheldering

komsten, waarin de inwoners informatie

bij de lokale overheid over het gebrek aan

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

verbeterde, nadat haar dorp schoon

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Graven van de waterput.

Wat gebeurde er met uw gift?

Estafette voor wereldmoeders

Interview: Susan Kayetta

pag. 2

pag. 3

pag. 4

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Bouwen aan de opvangwaterbak.

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

Devi meedeed aan het project was ze net

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

Simavi werkt samen met moeders

vaders. In de Central Region, één van de

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

een medische post was moeilijk. We had-

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

aan de gezondheid van mensen in

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

dat niet en is de man bang dat hij niet de

den geen idee wat te doen en niemand

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

for Future Generations (HFFG) aan de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

beperking en gezonde zwangerschappen:

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

zijn de gezondheid van henzelf, hun

gezondheid van moeder en kind. Deze

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

rechten op te komen en het is fijn om betere

familie en dat van de gemeenschap

lokale organisatie die dit Simavi project

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

het oosten van India. Jharkhand telt 269

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

waarin zij wonen, te bevorderen.

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

een kliniek.’

miljoen inwoners, van wie 80% op het

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

de inwoners voorlichting krijgen over onder

Het is daarom van belang om mannen

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer gezonde zwangerschappen, voeding

te betrekken bij projecten voor gezonde

in een privé kliniek in de stad werken. De

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

meer dan een half miljoen vrouwen

en preventie van ziekten. De ‘daddies

zwangerschappen. De organisatie HFFG

aan de gevolgen van complicaties

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

heeft eerst voorlichting gegeven aan

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

Senior Programma Medewerker Erik van de

de dorpshoofden die vervolgens erop

in veel gevallen door medische hulp

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

en kraamzorg voorkomen had kunnen

zouden vaders betrokken moeten worden

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

worden. Als meer mensen hiervan op

bij de gezondheidsproblemen van hun

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

aankomende leiders training van HFFG

worden. Daarom houdt Simavi de

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

over gezondheidszorg van moeder en kind,

estafette voor wereldmoeders, waarover

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

en leren ze welke traditionele gebruiken

u verderop in deze nieuwsbrief meer

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

kunt lezen.

mag gaan om zich te laten onderzoeken

van hun familie. Hierna zullen de leiders

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

we u graag vertellen over een bijzonder

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

kunnen steunen om gezamenlijk te

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

thuis een kind ter wereld brengen de naam

zorgen voor de afname van de kind- en

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

moedersterfte in deze dorpen.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

over de cartoonist

colofon

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Magazine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Europese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!) Fotografie: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen Cartoon: Lectrr Vormgeving: These Days Drukwerk: Hoekmantotaal Simavi Fonteinlaan 5 2012 JG Haarlem www.simavi.nl

5

Aanleg van waterreservoirs.

Telefoon Fax Giro

023 531 80 55 023 532 85 38 300100

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij. 6

8/18/09 11:32:01 AM

Nieuwsbrief september 2009  

Nieuwsbrief september 2009

Nieuwsbrief september 2009  

Nieuwsbrief september 2009

Advertisement