Page 1

DRAUDZES VĒSTIS

1

Nr. 6

DRAUDZES VĒSTIS VALMIERAS SV. SĪMAŅA EV. LUT. DRAUDZE NO SENATNES UZ MŪŽĪBU

2013.gada 28.jūlijs, Nr. 6 (101)

Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. /Mat.5:8,9/

Jūlijs — ātri, darbīgi, dziesmoti, karsti — aizvēris savas laika durvis! Jūlijs vienmēr ir kapu svētku zīmē, kad pieminam savus mīļos, kuri aizgājuši mūžībā. Paldies mūsu vīru ansamblim! Viņu skanīgais dziedājums iepriecināja baznīcēnus. Augustā kopā ar pilsētu atzīmēsim mūsu Dievnama 730.gadskārtu! Būsim kopā, godinot nolieksim galvas Latvijas zemei, Dievnamam, pateicībā Dievam par žēlastības laiku... Redkolēģija


DRAUDZES VĒSTIS

2

Nr. 6

Jēzus skoliņas bērni — 02.jūnijā — Zupas virtuves pateicības pusdienās Neko lielāku savai rītdienai neapsolu kā nepārtraukt mīlēt, neko lielāku savai rītdienai neko lielāku -man gaisma ir izvēlē. /M.Laukmane/ Zupas virtuves pateicības pusdienās visus iepriecināja mūsu draudzes Jēzus skoliņas bērni, skolotāji, bērnu vecāki — ar dziesmām, ģitāras, klarnetes un flautas skaņām.

Paldies Jums, mīļie!

30.jūnijā Valmierā Sv.Sīmaņa baznīcā dievkalpojumā kopā ar mums bija prāvests Jenss Kristians Vēbers (Jens Christian Weber, viņa sprediķi lasiet 6.lpp.) un baznīcas pārvaldnieks Fricis Ellervēgs (Fritz Ellerweg) no Vācijas pilsētas Halle, kā arī Valmieras prāvesta iecirkņa mācītāji ar ģimenēm.


DRAUDZES VĒSTIS

3

Nr. 6

Sinodē pieņēma sekojošu lēmumus:

Jūnijā Rīgas Domā notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas 26. Sinode. Sinodē piedalījās 395 dalībnieki – arhibīskaps, bīskapi, garīdznieki, draudžu priekšnieki un citi draudžu pārstāvji. Sinodes darbā piedalījās arī 18 ārzemju viesi. LELB Sinode (LELB Satversmē "Latvijas Sinode") ir Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcējas vismaz vienu reizi trijos gados. Latvijas Sinodi sasauc un sagatavo LELB Virsvalde. Sinodi sasauc un sagatavo Virsvalde, atklāj arhibīskaps, vada Sinodes ievēlēts prezidijs, kura sastāvā ir arhibīskaps. Sinodei ir tiesības pieņemt un grozīt Satversmi, izdot Baznīcas noteikumus vai atcelt un grozīt pastāvošos noteikumus, apstiprināt LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju, apstiprināt jaunas un likvidēt pastāvošās LELB darba nozares, lemt jautājumus par LELB attiecībām ar valsti un citām konfesijām, lemt par LELB pievienošanos starpkonfesiju līgumiem, par iestāšanos starptautiskās reliģiskajās organizācijās un baznīcu apvienībās un par izstāšanos no tām, dibināt diecēzes un ievēlēt diecēžu bīskapus, noteikt draudžu iemaksu apjomu LELB vispārējām vajadzībām, noklausīties un apspriest pārskatus par LELB saimniecisko dzīvi un ziņojumu par LELB garīgo dzīvi un stāvokli u.c. LELB Sinodes pārējie uzdevumi ir noteikti LELB Satversmes 74. pantā. No Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes Sinodē piedalījās prāvests Arnis Bušs, mācītājs Magnus Olsson, draudzes priekšnieks Egils Juitinovičs un draudzes mantzinis Uģis Švalbe. Svarīga šajā Sinodē bija vēsts – piedošana. Atlaist nenomaksātā LELB kopīgo vajadzību maksājuma parādus draudzēm, kas apņēmušās turpmāk godprātīgi pildīt noteiktos maksājumus.

“Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie žēlastību dabūs.” Mat.5:7 Mūžīga pateicība, gods un slava Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam un mums kalpojošajiem svētajiem eņģeļiem par vadību, palīdzību un apsardzību manos 85.dzīves gados!

*Par parādu atlaišanu un izlīgšanu. *Par maksājumiem LELB kopīgām vajadzībām. Noteikt, ka maksājumi LELB kopīgām vajadzībām – 10 % no draudzes ieņēmumiem. Noteikt, ka maksājumi LELB kopīgām vajadzībām draudzēm ar mēneša ieņēmumu apjomu virs 400 latiem veicami reizi mēnesī, bet pārējām draudzēm – ne retāk kā reizi ceturksnī. *Par LELB kopējo vajadzību budžeta vadlīnijām 2014.2016.gadam. *Par garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma (GASN) projekta vadlīnijām 2014.-2016.gadam. *Par palīdzību fondu mācītājiem 2014.gadam ārkārtas situāciju risināšanai. LELB Virsvaldei no GASN īpašumu pārdošanā iegūtiem līdzekļiem paredzēt palīdzību fondu 2014.gadam līdz 35 000 latu apmērā mācītājiem ārkārtas situāciju risināšanai. *Par LELB revidentu ievēlēšanu. *Par LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju. 2014.-2016.gadam noteikt sekojošus LELB atrisināmos jautājumus: 1. Sagatavot LELB mācītāju izglītības un tālākizglītības standartu. 2. Sagatavot LELB mācību par ziedošanu. 3. Pārskatīt un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilst šodienas apstākļiem. 4. Atrast risinājumu dievnamu uzturēšanai tām draudzēm, kas to vairs nespēj pašu spēkiem. *Par jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu LELB draudžu dievkalpojumos. LELB apstiprina jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu draudžu dievkalpojumos līdztekus līdz šim lietotajiem. *Par jaunos LELB Dziesmu grāmatu. Apstiprināt ieviešanai jaunā LELB Dziesmu grāmatas visas sadaļas, par kurām līdz LELB 26.Sinodei ir saņemts LELB mācītāju konferences atzinums. Pēc visu jaunās LELB Dziesmu grāmatas sadaļu apstiprināšanas, LELB Virsvaldei organizēt tās ieviešanu. *Noteikumi „Par kārtību, kādā tiek sagatavoti LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi.”

Ar prāvestu ArniBušu sarunājās A.Martinsone

Pateicos draudzei un mācītājiem — mācītājam Magnusam Olsonam un prāvestam Arnim Bušam par sirsnīgo apsveikumu manā jubilejā un Dieva svētību novēlējumu nākamajiem gadiem. Pateicos Jums par līdzšinējām aizlūgšanām baznīcā draudzes kopībā un Sv.Vakarēdiena sakramentu. Pateicos par mīļiem sveicieniem jubilejā un Dieva svētību vēlējumiem arī no draudzes padomes, diakonijas un “Saulgriezēm”. Pateicos mācītājam emeritus Andrejam Kavacim. Pateicos Jums, mani dārgie līdzgaitnieki, par ilggadējo sadarbību Dieva valstības lietās Sv.Sīmaņa draudzē, par līdzjūtīgo attieksmi grūtību reizēs manā dzīvē un par aizlūgšanām draudzē un mājās — Mārai Rozenbergai, Zigfrīdam Rozenbergam, Gaidai Ungurei, Mārai Svārpstonei, Irēnai Ķelpei, Ilgai Palejai, Velgai Pētersonei, Lindai Pētersonei, Anitai Martinsonei, Edītei Glāzerei, Maijai Mangulei. No sirds pateicos Jums visiem par manis iepriecināšanu! Lai Dievs bagātīgi svētī Jūs un Jūsu kalpošanu mīlestībā savam tuvākajam.

Jūsu Asja Blaua


DRAUDZES VĒSTIS

Bērnu un jauniešu nometnē „CEEL 2 jeb Zaļā Gaisma” piedzīvotais „CEEL” atšifrējums ir „Cik Es Esmu Laimīgs”, un tas ir ietverts nosaukumā Vidzemes svētdienas skolu bērnu un jauniešu nometnei, kas no 25.-28.jūnijam risinājās Svētā Sīmaņa draudzes namā, tā pagalmā un dažādās citās vietās Valmierā. „2” nozīmē, ka tā ir otrā nometne ar šādu nosaukumu (pagājušajā gadā tā notika Limbažos), bet „zaļā gaisma” norāda uz luksoforā redzamo gaismu, caur kuru Dievs pa Saviem ceļiem mūs katru ved uz Debesīm. Draudzei piederošo Veides ielas teritoriju šajā laikā izdaiļoja eleganta telšu pilsētiņa un ap 80 dažādu vecuma bērnu klaigas un rosība. Katru dienu brokastīs, pusdienās un vakariņās devāmies uz Valmieras pamatskolu. Katru dienu bija arī kāds īpašs notikums, kā arī praktiskās un „garīgo vitamīnu” nodarbības, kas nemainīgi caurvija visu nometni. Bērniem nometnes laikā bija iespēja citam citu iedrošināt ar uzmundrinošiem vārdiem un dāvaniņām, rūpējoties citam par citu caur „slepeno draugu spēli”. Katru nometnes rītu sagaidījām, sveicot jauno žēlastības dienu ar aktīvu rīta rosmi, Dieva dotiem iedvesmojošiem vārdiem, kurus teica dažādu draudžu

pārstāvji — pirmajā dienā Lauris no baptistu draudzes, otrās dienas rītā Aldis no Septītās dienas adventistu draudzes, trešās dienas rītā Andis no Vasarsvētku draudzes un ceturtās dienas rītā Andis no mūsu pašu luterāņu draudzes. Ļoti aktīvi un daudz dziedājām pašu jauniešu vadībā dziesmas Dievam gan no rīta, gan pirms katras ēdienreizes, gan vakaros.

4

Nr. 6

Pirmajā vakarā devāmies ekskursijā pa pilsētu un tikām mīļi uzņemti Septītās dienas adventistu, Svētā Sīmaņa un katoļu baznīcās. Otrās dienas lielāko daļu pavadījām pie Gaujas, Daliņa pludmalē, gūstot ikdienišķo nometnes „garīgo vitamīnu” devu, peldoties, sauļojoties un izspēlējot volejbola zibensturnīru. Trešajā dienā nekur nedevāmies, bet pavadījām emocijām bagātu pēdējo nometnes vakaru pie ugunskura turpat pie draudzes nama.


DRAUDZES VĒSTIS

5

Nr. 6

Ceturtajā dienā policijas pavadīti, īpaši šim gadījumam sagatavotiem karodziņiem plīvot bērnu rokās, dziesmām Dievam par godu skanot, devāmies gājienā no draudzes nama uz Svētā Sīmaņa baznīcu,

kur mācītāja Arņa vadībā piedzīvojām noslēguma dievkalpojumu. Pēc tam sekoja noslēguma koncerts amfiteātrī pie Valmieras pamatskolas, kurā bērnu sagatavotos priekšnesumus skatījās vecāki. Kopā dziedājām dziesmas, teicām pateicības vārdus. Domāju, visa šī nometne ļoti spilgti parādīja to, ka kristietība ir nemitīga būšana ceļā un došanās laukā pie tiem, kuri Dievu vēl nepazīst. Šinī gadījumā es pirmo reizi tik spilgti to mācījos kopā ar bērniem. Dieva mīlestība var uzplaukt un kļūt pilnīga vienīgi tur, kur upurējam savu egoismu, palīdzot viens otram atklāt, cik īpašu mūs katru Dievs ir radījis un kā Viņš mūs mīl. Personīgi ļoti novērtēju man doto iespēju būt klāt šajā mācību stundā. Laura Jursone

Mēs savā dzīves gaitā Tev, Kungs, vien piederam Un gadus mūža skaitā no Tevis saņemam, par ko Tev pateicos, mans Dievs! Mīļš paldies Mārai Rozenbergai, mācītājiem Magnusam Olsonam un Arnim Bušam, kuri draudzes vārdā sveica mani 85 gadu jubilejā! Īpašs paldies aprūpētājai Rasmas kundzei par viņas dāsnumu un izpalīdzību!

Pateicībā, Maiga Bārīte

Jēzus Kristus Mīlestībā Aina pateicas draudzei par Dieva uzklausītām lūgšanām. Īpašs paldies mācītājam Magnusam, draudzes priekšniekam Egilam, Dievnama dežurantēm Rutai un Mārai par piedalīšanos slimnīcā Svētā Vakarēdienā un svaidījumā ar eļļu. Slava Dievam! Viņš mani dziedināja. Lai Dieva žēlastība un svētība ienāk ikvienā ģimenē!

Pateicībā, Aina Stoka


DRAUDZES VĒSTIS

6

Nr. 6

Šie abi punkti ir ļoti vienkārši – tie ir par meklētāja kontaktu ar kādu, kuram jau ir pieredze ticībā. 3. vietā ir evaņģēlija pasludināšana. Taču katram Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva pašam ir jāļauj sev pasludināt evaņģēliju. Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar mums pēdas varbūt ir atrodamas dabā, taču priecīgo pesvisiem! Āmen. tīšanas vēsti koki mums nevar pavēstīt. Jo tam ir Dārgie brāļi un māsas! nepieciešams Vārds, vai nu tas ir pasludinātais Kas ceļo, tam ir, ko stāstīt. Šis pie mums Vācivārds vai svētība, kura kādam tiek dota. Mūsu jā zināmais izteiciens ir patiess un vienmēr atbilst stāstā Filips bija tas, kurš atdarīja muti un pasludirealitātei. nāja prieka vēsti. To noteikti piedzīvoja arī prāvests Bušs un Pēdējais solis stāstā ir visgrūtākais, jo to vismazāk prāvests Krauliņš, kad abi janvārī apmeklēja mūs var saplānot. Tā ir gatavība beigu beigās pieņemt Hallē, un to šobrīd piedzīvojam arī mēs, ciemojoticību savai dzīvei. ties pie Jums Latvijā. Etiopiešu augstmanis to izdarīja. Kad viņš no Es šodien vēlos runāt par Rakstu vietu, kurā stāstīts par šādu Filipa mutes bija dzirdējis prieka vēsti, viņš tam jautāja: „Kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts?” Augstmanis pieņēma ticību, braucienu. Etiopiešu augstmanis devās uz Jeruzalemi, lai templī nodotos un tieši tajā brīdī, kad viņu evaņģēlijs uzrunāja mainīt viņa dzīvi, lūgšanām, un stāsta beigās viņš tiek kristīts un ir ticīgs Kristietis. “viņš līksms turpināja savu ceļu.” Šis ir stāsts par veiksmīgu braucienu. Es vispirms nolasīšu RakŠis stāsts ir par pievēršanu ticībai, kura šajā gadījumā noritēja stu vietu no Apustuļu darbiem: ļoti gludi. Dažs tagad varētu teikt: „Labi, ar augstmani tas izdeBet Kunga eņģelis uzrunāja Filipu, sacīdams: „Celies un ej uz dien- vās, bet ar mani gan nebūs tik vienkārši.” Un vēl dažs labs varbūt vidiem pa ceļu, kas ved no Jeruzalemes uz Gazu; tur ir tuksnesis.“ Viņš varētu apgalvot, ka ir meklējis palīdzību, lai varētu ticēt, ka apcēlās un gāja. Un, redzi, tur bija kāds vīrs, etiopietis, Etiopijas ķēniņiekārt ir bijuši cilvēki, kuri par viņu ir rūpējušies. Turklāt viņš ir nes Kandakes varens augstmanis, viņas mantnīcas pārzinis, kas bija nācis uz Jeruzalemi pielūgt Dievu. Nu viņš bija atceļā un sēdēja savos dzirdējis evaņģēlija pasludināšanu un ir arī gatavs izdarīt secināratos un lasīja pravieti Jesaju. Tad Gars sacīja Filipam: „Ej klāt un jumus. Un tāpat nespēj ticēt. Attiecības ar Jēzu Kristu neveidojas. Uz šiem jautājumiem stāstā atrodama kāda norāde. Proti, viss turies līdzi šiem ratiem.” Pieskrējis klāt, Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un jautāja: „Vai tu arī saproti, ko tu lasi?“ Tas atbildēja: stāsts šķiet radīts tikai pievēršanai ticībai. Galminieks garajā un „Kā gan es to varētu, kad neviens man nepaskaidro?” Un viņš uzaicinā- sākotnēji vienmuļajā braucienā dodas tikai tāpēc, lai atpakaļceļā ja Filipu iekāpt un apsēsties sev līdzās. Bet vieta, ko viņš Rakstos lasīja, sastaptu Filipu. bija šī: viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, kā jērs, cirpēja priekšā kluss, Viņš vientuļajā apkārtnē noteikti nevienu nebūtu saticis, ja un viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ taisnīga tiesa viņam kāds Dieva sūtnis turp nebūtu nosūtījis Filipu. Un tieši tajā brīdī, likta. Kas izskaidros viņa paaudzi? Jo Viņa dzīvība tiek paņemta prom kurā augstmanis lasīja izšķirošo Rakstu vietu Jesajas grāmatā. Un no zemes. Ķēniņienes augstmanis Filipam jautāja: „Saki, lūdzams, par ko pravietis te runā? Par sevi vai par kādu citu?“ Tad Filips, ar šo Rak- cik nejauši, ka tieši tur tuvumā atrodas arī piemērota vieta kristīstu vietu sākdams, pasludināja viņam evaņģēliju par Jēzu. Turpinot bām. Tādējādi stāsts mums parāda, cik daudz Dievs dara, cik meisbraukt pa ceļu, tie nonāca pie ūdens, un augstmanis sacīja: „Redz, kur ūdens! Kas gan kavē mani, lai es tiktu kristīts?” Filips viņam atbildēja: tarīgi viņš sasaista dzīves pavedienus, lai beigās iznāktu līksms „Ja tu no visas sirds tici, tad var.” Tas teica: „Es ticu, ka Jēzus Kristus cilvēks. Šīs pūles Dievs velta katram no mums. Kas savukārt ir Dieva Dēls.” nozīmē apbruņoties ar pacietību, ja ar ticību tā īsti nesanāk. Jo Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāpa mēs nezinām, kurā pieturvietā savā ticības ceļojumā šobrīd atroūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad viņi iznāca no ūdens, Kunga Gars damies. Mums nav sevi jāmoka un jāmeklē ticība. Mums nav sev aizrāva Filipu prom, un augstmanis viņu vairs neredzēja. Viņš līksms jāuzspiež līksmība. turpināja savu ceļu. (Apd 8:26-39) Jo ticība nav nekas tāds, ko mēs varam „darīt“, taču mēs vaŠis stāsts ir jāaplūko no tā beigām: „Viņš līksms turpināja ram lūgt Dievu, lai viņš mūsos modina ticību. Tam Dievs mums savu ceļu!” Vai gan tas nav brīnišķīgs evaņģēlija pasludināšanas blakus ir devis cilvēkus – cilvēkus, kuri pavada mūs mūsu meklē„panākums”? Vai Filipam neizdevās viss, kas patiesībā saistās ar jumos, un cilvēkus, kuriem mēs stāvam līdzās. Tie var būt draugi Jēzu Kristu – ka cilvēki kļūst līksmi un savu dzīves ceļu turpina un radinieki, tas var būt mūsu kaimiņš, un tie var būt arī mūsu ticībā un paļāvībā uz Dievu? latviešu brāļi un māsas. Šajā stāstā, kura beigās notiek visiem zināmā pievēršana Tieši tāpēc šī sadraudzība ir tik svarīga – mēs viens otru savticībai, patiesībā ir jājautā, kā tas nākas, ka viens cilvēks, kā šis starpēji varam padarīt bagātākus. „Neviens no mums nezina, vīrs no Etiopijas, faktiski nonāk pie ticības. Pārskatot stāstu, re-

Sprediķis dievkalpojumam Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā 2013. g. 30. jūnijā

dzamas četras pieturvietas: 1. Viens cilvēks piedāvā otram savu palīdzību – palīdzību ticībā. Vācijā šobrīd ļoti aktuāli ir ticības kursi, kuros atbalstu saņem katrs, kurš interesējas par kristīgo ticību. Viņam apkārt ir kristieši, kuriem jau ir pieredze ar ticību, tādējādi kristīgā ticība tiek iepazīta, tā teikt, no iekšpuses. Savukārt mūsu Bībeles tekstā Filips ir tas, kurš piedāvā šādu palīdzību, jautājot augstmanim: „Vai tu saproti, ko tu lasi?“ Bībeles teksti ne vienmēr ir saprotami bez palīdzības un norādījumiem. Lai kādu Bībeles tekstu ne tikai saprastu, bet arī pieņemtu savai dzīvei, nepieciešams atbalsts, norādījumi un zināšanu apmaiņa. Šāds stāsts, protams, var arī sākties ar to, ka 2. kāds lūdz palīdzību. Augstmanis aicināja Filipu iekāpt ratos. Ticības meklētājs var arī pats meklēt un veidot saskarsmi. Jebkurā gadījumā tālāk seko kristīgās ticības iepazīšana un diskusija par to.

kā viņš darbojas un ko viņš dod cilvēkiem. Viņš ir mūsu acīm apslēpts, un tādam viņam ir jāpaliek. Vien lai nezaudētu drosmi, reizēm mēs drīkstam nedaudz ieraudzīt.“ Tā teicis teologs Alberts Šveicers (Albert Schweitzer). Neviens no mums nespēj pilnībā izprast cilvēku savstarpējās attiecības. Tieši tāpēc šāda sadraudzība dara mūs bagātākus. Mēs viens otram stāstām par savu pieredzi, kopīgi runājam par Dievu un kopīgi lūdzam Dievu. Un kas zina, varbūt pēc latviešu brāļu un māsu no Valmieras un vācu brāļu un māsu no Halles tikšanās kāds par sevi varēs teikt, ka līksms turpināja savu ceļu. Lai Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargā Jūsu sirdis un domas Jēzū Kristū. Āmen.

Prāvests Jenss Kristians Vēbers (Jens Christian Weber) no vācu valodas tulkojusi Elīna Gēringa


DRAUDZES VĒSTIS

Valmieras pilsētas un Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcas

7

Nr. 6

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga vārdu, tiks izglābts /Romiešiem 10:13/

730 gadu jubilejas svinībām

Bībeles lasījumu kalendārs

veltītās aktivitātes baznīcā

Augusts

8.augusts (ceturtdiena) 21:00 — Tezē lūgšanas (dziedājumi) 22:30 — Kino nakts sadarbībā ar Luterāņu stundu — Fridrik Thor Fridriksson filma “Mamma Gogo”

1.

Ps 31

2Tes 1

1L 9-10

1.

2.

Ps 32

2Tes 2

1L 11-12

2.

3.

Ps 33

2Tes 3

1L 13-14

3.

12:00 — 14:00 skanēs F.Lādegasts 1886.gadā būvētās ērģeles. Spēlēs ērģelnieki: Līga Īvāne (Valmiera), Olita Neimande (Cēsis) 18:00 — Mūzika no torņa (kvartets Mārtiņa Birņa vadībā) 21:00 — Tezē lūgšanas (dziedājumi)

4.

Ps 34

1Tim 1

1L 15-16

4.

5.

Ps 35

1Tim 2

1L 17-18

5.

6.

Ps 36

1Tim 3

1L 19-20

6.

7.

Ps 37

1Tim 4

1L 21-22

7.

8.

Ps 38

1Tim 5

1L 23-24

8.

10.augusts (sestdiena)

9.

Ps 39

1Tim 6

1L 26-29

9.

10.

Ps 40

2Tim 1

2L 1-2

10.

11.

Ps 41

2Tim 2

2L 3-4

11.

12.

Ps 42

2Tim 3

2L 5-6

12.

13.

Ps 43

2Tim 4

2L 7-8

13.

14.

Ps 44

Mk 1

2L 9-10

14.

15.

Ps 45

Mk 2

2L 11-12

15.

16.

Ps 46

Mk 3

2L 13-14

16.

17.

Ps 47

Mk 4

2L 15-16

17.

18.

Ps 48

Mk 5

2L 17-18

18.

19.

Ps 49

Mk 6

2L 19-20

19.

20.

Ps 50

Mk 7

2L 21-22

20.

21.

Ps 51

Mk 8

2L 23-24

21.

22.

Ps 52

Mk 9

2L 25-26

22.

23.

Ps 53

Mk 10

2L 27-28

23.

24.

Ps 54

Mk 11

2L 29-30

24.

25.

Ps 55

Mk 12

2L 31-32

25.

26.

Ps 56

Mk 13

2L 33-34

26.

27.

Ps 57

Mk 14

2L 35-36

27.

28.

Ps 58

Mk 15

Jer 1-2

28.

29.

Ps 59

Mk 16

Jer 3-4

29.

30.

Ps 60

Tit 1

Jer 5-6

30.

31.

Ps 61

Tit 2-3

Jer 7-8

31.

9.augusts (piektdiena)

11:00 — Valmieras Sv.Sīmaņa draudzes muzikālo kolektīvu veltījums pilsētas un baznīcas dzimšanas dienā

“Lai paceļas balsis un slava skan Dievam”. Koncertā dziedās Draudzes vīru vokālais ansamblis (soliste Ārija Švēde) un Draudzes koris

11.augusts (svētdiena) 11:00 — Svētku Dievkalpojums Pēc dievkalpojuma svētku kliņģeris un sadraudzība pie baznīcas. Līdzi jāņem cienastiņš! Pilsētas un baznīcas jubilejas svētku laikā baznīcā būs vērojama

A.Rundēļa fotoizstāde “Lidojums” www.simanadraudze.lv

Aicinām pieteikties kalpošanai Dievnamā par dežurantu! Lūdzam zvanīt —Egīls Upe — mob. 26556999


DRAUDZES VĒSTIS

8

Lietvedības sekretāre — Bekija Ose — Kancelejā, draudzes namā Veides ielā 2, Valmierā otrdienās 09:00 — 13:00 trešdienās 13:00 — 18:00 ceturtdienās 13:00 — 18:00 piektdienās 15:00 — 18:00 tālrunis: 642 32224 e-pasts: kanceleja@simanadraudze.lv Valsts un Baznīcas svētkos kanceleja nestrādā.

Draudzes bibliotēka augustā — slēgta

Vīru vakari katra mēneša 1. un 3. piektdienā 18:30 draudzes namā koordinators Egils Juitinovičs (mob. 29190568)

Grupa “Saulgriezes” katra mēneša pēdējā piektdienā 16:00 draudzes namā koordinatore Māra Rozenberga (mob. 26813153)

Nr. 6

Dievkalpojumi: svētdienās 11:00 baznīcā, darbadienas dievkalpojumi, ceturtdienās 18:00 baznīcā, sākot ar 06.jūniju. Baznīca atvērta katru dienu, izņemot pirmdienas no 11:00 līdz 17:00. Tālr.64200333. Piektdienu vakaros baznīca atvērta līdz 22:00, aizlūgumu un pateicības svētbrīdis 17:30, Tezē lūgšanas (dziedājumi) 18:00. Katra mēneša pirmajā otrdienā 11:00 baznīcā notiek svētbrīdis ar Svēto Vakarēdienu.

Mācītāju pieņemšanas laiki: ceturtdienās no 14:00 līdz 17:00 draudzes namā Prāvests Arnis Bušs (tālr. 29102673) atvaļinājumā: 29.— 12. un 19.— 24.augustā

Magnus Olsson (tālr. 26191743) Valsts un Baznīcas svētkos mācītāji nepieņem.

Draudzes koris trešdienās 18:00 baznīcā kora vecākā Maija Dukure (mob. 29283215)

Vīru ansamblis ceturtdienās 18:45 — 19:45 baznīcā vadītājs Leons Āķeris (mob. 26862723)

Liturģiskais koris “Avots” Otrdienās 18:15, svētdienās 9:15 draudzes namā koordinatore Aiga Paidere (mob. 26409312)

Jauniešu ansamblis “Cum laudem Deo” sestdienās 13:00 draudzes namā, Veides ielā 2 koordinatore Krista Buša (mob. 20243449)

Jēzus skoliņā un Sīmaņa skolā tiksimies rudenī!

Lai sapostu mūsu Dievnamu dzimšanas dienas svinībām, izsludinām akciju:

“Dāvini ziedus savai baznīcai” Ja Tev dārzā ir ziedi, kurus vēlētos uzdāvināt savai baznīcai dzimšanas dienā, tad gaidīsim Tevi ar ziediem

8.augustā 10:00 — 11:00 baznīcā!

Un, kad nebūs nevienas zvaigznes, Kas debesu augstumos mirdz, Lai ceļu tev rāda gaisma, Ko izstaro tava sirds. Un tici tam brīnumam sevī, Lai ceļš ir cik tāls un grūts! Ne slavu, ne mantu, ne varu, Vien mīlestību sev līdz! /Kristīne Dina Bitēna/

Mīļi sveicam visus jūlija un augusta gaviļniekus! Pateicamies Dievam un visiem ziedotājiem! Dievkalpojumu un dežūru kolektes: 21.05.2013. – 02.06.2013.... .................... 04.06.2013. – 09.06.2013. ....................... 11.06.2013. – 16.06.2013. ....................... 18.06.2013. – 30.06.2013. ....................... 02.07.2013. – 14.07.2013 ........................ 16.07.2013. – 21.07.2013 ........................ Ziedojumi Draudzes namā....................... 10 tiesas ziedojumi baznīcā uz 02.06.2013. 10 tiesas ziedojumi baznīcā uz 10.06.2013. 10 tiesas ziedojumi baznīcā uz 30.06.2013. 10 tiesas ziedojumi baznīcā uz 14.07.2013. 10 tiesas ziedojumi baznīcā uz 21.07.2013. Ziedojumi Centra kapos 07.07.2013. ..... Ziedojumi Dīvala kapos 14.07.2013. ......

Draudzes Vēstis veidoja: Anita Martinsone, Inese Eglīte, Linda Pētersone, Silvija Adamoviča. Par teksta saturu un faktiem atbild autori. Tajos paustais viedoklis ne vienmēr atbilst redkolēģijas viedoklim.

Ls 667.68 Ls 565.28 Ls 461.63 Ls 780.36 Ls 693.13 Ls 440.34 Ls 70.05 Ls 82.00 Ls 146.20 Ls 497.00 Ls 170.34 Ls 106.00 Ls 120.21 Ls 74.34

Jūlija draudzes vēstis  

Jūlija draudzes vēstis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you