Page 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

1


POLIFEST este un eveniment organizat de către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în zilele de 3-5 aprilie 2013, eveniment care și-a propus să contribuie la dezvoltarea colaborării dintre universitatea noastră şi mediul socio-economic din România, reprezentat prin angajatorii săi de top. Dorim ca manifestarea POLIFEST să devină o referinţă – un “brand” anual recunoscut al Universităşţii noastre, la nivel naţional şi internaţional. La prima ediţie a manifestării POLIFEST – cel mai mare eveniment de gen din România, găzduită de Universitatea POLITEHNICA București în luna octombrie 2012, au fost prezente toate părţile interesate de procesul educativ-formativ din Universitatea noastră: liceeni, studenţi, părinţi, personal didactic, firme mari, mici şi mijlocii, autorităţi centrale şi locale, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în ţara noastră. POLIFEST a reprezentat un alt fel de contact, o altfel de abordare şi deschidere faţă de mediul economic şi social, un concept unic în lume. Manifestarea a reprezentat un real succes, atât ca participare, cât şi din punct de vedere al conţinutului său, concretizat prin elaborarea unor protocoale de colaborare în domeniul educaţional şi al activităţii de cercetare.

2

www.unsr.ro


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţia instituţiei noastre, acumulată în cei 195 de ani prin eforturile unora dintre cei mai mari dascăli ai neamului, dar şi ale generaţiilor de studenţi, nu reprezintă însă singurul argument convingător. Astăzi, Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti cunoaşte un continuu proces de modernizare, aflându-se într-un permanent dialog cu mari universităţi din lume. În zilele noastre, este de neconceput ca o persoană să supravieţuiască fără toate lucrurile create de ingineri. Locul unde trăim, hrana zilnică, bunurile din casele noastre, medicamentele şi cosmeticele, apă, energia electrică şi termală, maşinile şi echipamentele, mijloacele de comunicare, automobilele sau avioanele, într-un cuvânt toată concepţia materială este munca şi rezultatul gândirii inginerilor. Conştientă de rolul fundamental jucat de universităţile şi de organizaţiile studenţeşti de pe Scena Învăţământului Superior European, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are ca prioritate dezvoltarea calităţii învăţământului superior la nivel european, are în vedere reorganizarea prin adoptarea unui sistem bazat pe cicluri a cărui implementare a început în anul 2005, încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice, realizarea parteneriatelor cu studenţii în vederea luării deciziilor şi transformarea educaţiei continue în realitate. Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti doreşte să fie prezentă în rândul universităţilor din Europa capabile să schiţeze şi să optimizeze procesele care duc către o societatea a cunoaşterii, pentru a atinge idealurile creşterii economice durabile, pentru a obţine locuri de muncă mai bune, pentru a îndeplini prevederile Consiliului European din Lisabona din anul 2002 şi pe cele ale Consiliului European din Barcelona din acelaşi an. Pentru a face faţă acestor provocări complexe, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are în vedere planificarea unei politici educaţionale şi de cercetare-dezvoltare temeinice, la care să participe întreaga comunitate.

Ministru delegat pentru Cercetare Ştiinţifică şi Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

3


C uprins Cuvânt înainte Bun Venit la Politehnica Despre Politehnica Facultăți Tabere & Burse Absolvire Bun Venit În Campus Campus Timp liber Unde mâncăm Unde petrecem UNSR Asociații studențești Hartă campus Bun venit în București De ce să studiezi în București

4

www.unsr.ro


Bun venit la Politehnica Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

5


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingineri din România. Tradiţiile ei sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Şcoli tehnice superioare cu predare în limba romană la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înfiinţată “Scoala de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectura”, care la 30 octombrie 1867 devine “Scoala de Poduri, Şosele şi Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituţia capătă o nouă structură sub denumirea de “Şcoală Naţională de Poduri şi Şosele”, iar la 10 iunie 1920 a fost înfiinţată Scoala Politehnica din Bucureşti, având patru secţii: Electromecanica, Construcţii, Mine şi Metalurgie, Secţia Industrială. Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din Bucureşti. La data de 3 august 1948 a fost înfiinţat Institutul Politehnic din Bucureşti, care cuprindea iniţial 4 facultăţi şi în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăţilor actuale. În baza rezoluţiei Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din Bucureşti a devenit Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti. În momentul de faţă Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti are în componenţa 15 facultăţi. Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigentelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională. Ea îşi propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerinţelor unei societăţi în plină competiţie, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii, care să aibă cunoştinţe economice şi manageriale şi care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învăţare care să-i asigure şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

6

www.unsr.ro


Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

7


FACULTĂȚI

Facultatea de Inginerie Electrică asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice in domeniul ingineriei electrice, prin formarea de abilităţi tehnice şi informatice pentru cercetare, proiectare şi creare de software dedicat. Facultatea are o bază materială importantă, realizată in principal prin programe europene, programe şi granturi de cercetare naţionale şi prin fonduri de investiţii de la bugetul de stat, dispunand de laboratoare performante in care se desfăşoară activităţile didactice pentru cele 44 discipline prevăzute cu laborator, dar şi activităţi de cercetare. O realizare notabilă o constituie Centrala fotovoltaică de 30 KWp, cea mai mare din sud-estul Europei. In cadrul laboratoarelor informatice studenţii au posibilitatea de a invăţa diverse limbaje de programare C++, LabVIEW, TESTPOINT şi a cunoaşte şi utiliza platforme software MATLAB, COMSOL, SIMULINK, PSIM, EDSA FLUX 3D, FIDAP+GAMBIT, INFOLYTICA 3D.

Studenţii facultăţii de Energetică au posibilitatea de a se pregăti în toate domeniile Ingineriei Energetice, dobândind competenţe în domeniul proiectării, construcţiei, exploatării, mentenanţei, conducerii şi planificării activităţii din centralele electrice clasice (termoelectrice, hidroelectrice, nuclearoelectrice), din centralele bazate pe surse regenerabile de energie (fotoelectrice, eoliene, microhidrocentrale, ferme marine), respectiv din sistemele de transport şi distribuţie a energiei. Pregătirea studenţilor se realizează în laboratoare modernizate, cu echipamente de ultima generaţie, tehnică de calcul, multimedia şi acces la Internet, care însumează peste 750000 Euro investiţi în dotare în ultimii 5 ani. Printre facilităţi pot fi menţionate: Centrală termică de co-generare, Modelul de sistem electroenergetic cu instalaţii la scară industrială din Laboratorul denumit Partea electrică a centralelor şi staţiilor, Laboratorul de tehnica tensiunilor înalte cu platforma exterioară de experimentare, Laboratorul de echipamente electrice, Laboratorul de maşini hidraulice, Laboratorul de acţionari hidro-pneumatice etc. Facultatea de Automatică şi Calculatoare pregăteşte ingineri specialişti în domeniile Ingineria Sistemelor şi Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pe baza unor programe de studii moderne, în care aspectele teoretice sunt îmbinate cu excelenta practică. Studenţii facultăţii beneficiază de un mediu de învăţământ competitiv care stimulează creativitatea, iniţiativa ştiinţifică şi tehnică, dezvoltarea personală şi implicarea activă a viitorilor specialişti în construirea societăţii cunoaşterii. Facultatea de Automatică şi Calculatoare pregăteşte ingineri în următoarele domenii: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligentă artificială şi sisteme expert şi ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, bioinginerie şi sisteme inteligente, automatizări industriale . Datorită cursurilor organizate de Facultatea de Automatică şi Calculatoare, diploma acordată este echivalentă cu diplomele celor mai prestigioase universităţi din lume. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ocupă un spaţiu impresionant de circa 20000 m2, în campusul Leu. Campusul oferă condiţii foarte bune. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ocupă două clădiri conţinând laboratoare şi săli de curs în centrul campusului. Alte clădiri importante sunt Centrul Studenţesc cu aproximativ 500 de camere confortabile, sala de sport, centrul medical, trei restaurante etc. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei oferă studenţilor şi absolvenţilor săi un ansamblu armonios de avantaje educaţionale. Toate cursurile sunt alcătuite astfel încât să îndeplinească toate cerinţele educaţionale şi de instruire, cerinţe impuse de tehnologia de vârf actuală şi pentru a fi de folos în industria şi afacerile corespunzătoare bazate pe transfer de tehnologie în România. Ca rezultat al unor puternice legături şi colaborări cu industria şi mediul de afaceri, facultatea a răspuns la creşterea cererii de recrutare a absolvenţilor din industrie printr-un bagaj mai larg de cunoştinţe, incluzând atât o calificare în domeniul tehnologic cât şi în domeniul economic şi managerial.

8

www.unsr.ro


Pregătirea viitorilor studenţi la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică este bazată în principal pe orientarea către activitatea legată de procesele industriale de profil, asigurându-se iniţierea in utilizarea completa a tehnologiei de cel mai înalt nivel, iniţierea în proiectarea asistată a componentelor şi subansamblelor mecanice cu ajutorul sistemelor CAD-CAE, în simularea virtuală a funcţionarii acestora, precum şi în conceperea şi utilizarea sistemelor de achiziţie, stocare şi prelucrare de date pentru aparatura de cercetare aflată în dotarea laboratoarelor facultăţii. Trebuie remarcat faptul că în ultimii ani dotarea tehnica a laboratoarelor Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică a fost completată cu aparatură şi produse software de un nivel tehnic foarte ridicat pe baza programelor de finanţare naţională şi internaţională. În învăţământul superior din România, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Thenologice se plasează între cele mai mari, ca număr de studenţi, dispunând de cămine în Complexul Studenţesc Regie, care oferă condiţii propice de studiu şi odihnă pentru absolut toţi studenţii din provincie care solicită cazare şi masă. Potrivit situaţiei şcolare sau familiale, studenţii primesc burse de merit, de studiu sau ajutoare sociale, care le asigura posibilitatea unui trai decent. Cei mai merituoşi studenţi pot aspira la obţinerea unor burse în străinătate. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în urma acceptării unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS, etc. sau prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Pe de altă parte, unele dintre dotări sunt obţinute prin donaţii din partea unor firme de prestigiu: Siemens (Germania), Mazak (Japonia), Autodesk (SUA), AT&T ISTEL (SUA), Digital (SUA), Naţional Instruments (SUA). Industria alimentară, protecţia mediului şi agricultură sunt sectoare fundamentale ale tuturor economiilor naţionale, ele reprezentând garanţia existenţei independente a naţiunilor. Reglementările internaţionale stricte privind protecţia mediului se impun a fi respectate şi în ţara noastră. Acestea sunt doar câteva motive pentru care necesarul de specialişti din domeniile sus-amintite este din ce în ce mai ridicat. Posibilităţile de angajare ale absolvenţilor facultăţii Ingineria Sistemelor Biotehnice sunt deosebit de variate; ei îşi pot pune în valoare cunoştinţele ca ingineri, în cadrul unor firme care au în obiectul de activitate concepţia, proiectarea, fabricarea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor destinate industriei alimentare (industria cărnii, a laptelui, industria extractivă şi fermentativa, panificaţie, prelucrarea legumelor şi a fructelor etc.), instalaţiilor pentru protecţia mediului şi biotehnologii, pentru exploatarea şi repararea sistemelor tehnice din agricultură, precum şi activităţi manageriale în domeniile sus-menţionate.

In prezent, Facultatea de Transporturi are patru specializări la cursuri de zi: Autovehicule rutiere - in domeniul Ingineria Autovehiculelor, Vehicule pentru transportul feroviar - in domeniul Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor şi a traficului - in domeniul Ingineria transporturilor şi Telecomenzi şi electronică in transporturi - in domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii. Absolvenţii Facultăţii de Transporturi au competenţe in concepţia, construcţia şi exploatarea vehiculelor rutiere şi feroviare, trafic şi siguranţa circulaţiei, managementul transporturilor, legislaţie in transporturi, electronică şi telecomenzi in transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Calitatea pregătirii profesionale in concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenţilor facultăţii să işi găsească in scurt timp loc de muncă.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

9


FACULTĂȚI

Contribuţia românească la naşterea aviaţiei este deosebita, având recunoaştere internaţională. Nume ca: Traian Vuia (primul zbor complet cu un mijloc propriu, 1906), Henri Coandă (primul motor cu reacţie folosit pentru propulsie in aviaţie, 1920) si Aurel Vlaicu (inventator cu mari performanţe, 1910) sunt binecunoscute in aviaţia mondială. Secţia de Aviaţie, existentă la Politehnica din Bucureşti in perioada 1933-1971, devine, in anul 1971, Facultatea de Inginerie Aerospaţiala , având 180-200 locuri la admitere în fiecare an.

Dezvoltarea prelucrării materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcţiune a numeroase uzine şi combinate răspândite pe întreg teritoriul ţării care produc semifabricate şi piese destinate industriilor de vârf: microelectronica, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate. Cerinţele moderne ale pregătirii inginereşti în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât şi în formă, a facultăţii de Metalurgie în cea de Ştiinţă şi Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitară studiul şi proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice şi ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultrauşoare, materiale magnetice, materiale antifricţiune, materiale superplastice, etc. Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor îşi are rădăcinile încă din anul 1867, în fosta Şcoală de Poduri, Şosele şi Mine când s-au introdus cursuri de Chimie predate de către profesorul Emanuel Bacaloglu. În mod firesc, facultatea s-a dezvoltat apărând noi specializări, laboratoare şi centre de cercetare ce corespund dezvoltării ştiinţifice şi tehnologice. Actualmente, facultatea formează ingineri (cinci ani) în specializări foarte diverse din industria chimică. Cursurilor de ingineri li se adăugă cursuri de studii aprofundate, şcoli academice postuniversitare etc.

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o şcoală de ingineri în care învăţământul se desfăşoară integral în 3 limbi de circulaţie internaţională: Engleza, Franceza şi Germana. Scopul Facultăţii de Inginerie cu predare în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinaţi să lucreze în folosul României, asigurând interfaţă cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Străine este deschisă studenţilor străini care sunt astfel scutiţi de necesitatea învăţării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durata de patru ani şi absolventilor care au promovat examenul de diploma li se acordă o diplomă de licenţă, recunoscută internaţional.

10

www.unsr.ro


Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată in anul 2005, la propunerea Departamentului de Matematică şi a Departamentului de Fizică.Se asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine. Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe in specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizica). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi in modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, invăţămant, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie. Înfiinţată în anul 2010 facultatea integrează programe licenţă în Inginieria Medicală şi programele de masterat ale Departamentului (derulate începând din anul 2002) într-o structură distinctă, care asigură spaţiul academic necesar acestui domeniu, ce se constituie într-o nouă specializare inginerească. Facultatea de Inginerie Medicală, se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate al corpului profesoral şi programelor de instruire oferite, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină, ştiinţele vieţii. FIM organizează activităţi didactice şi de instruire la nivel de Licenţă, Masterat, Doctorat, calificări/recalificări postuniversitare de scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate. Facultatea de Inginerie Mediclă asigură absolvenţilor competenţe teoretice şi practice în domeniul ingineriei medicale, prin formarea de abilităţi tehnice, medicale şi informatice pentru asistenţă tehnică, cercetare, proiectare şi creare de software dedicat. Facultatea se adresează tinerilor interesaţi să-şi construiască o carieră în mediul afacerilor (în domeniul industrial şi în alte domenii), precum şi celor ce doresc să-şi dezvolte propriul business. FAIMA oferă studenţilor o bază materială consistentă, dispunând de o bibliotecă modernă, dotată cu cărţi din domeniile de interes aferente specializării “Ingineria şi Managementul Afacerilor”, cum ar fi: management, marketing, managementul resurselor umane, dezvoltare organizaţională, finanţe, management de proiect, comunicare în afaceri, management strategic, precum şi alte monografii, cărţi şi tratate de mare valoare, specifice domeniilor conexe. După cei 4 ani de studii de licenţă, masteratele oferite de FAIMA, asigură o compatibilitate foarte bună cu cerinţele de calitate impuse de standardele europene în privinţa învăţământului universitar, în contextul unei evoluţii continue a pieţei muncii din Uniunea Europeană. Biblioteca Centrală UPB Colecţii 1.340.762 unităţi biblioteconomice (cărţi, periodice, colecţii speciale, standarde, materiale audio-vizuale) 453 titluri publicaţii periodice ştiinţifice româneşti şi străine 289 abonamente publicaţii periodice ştiinţifice româneşti şi străine 14 titluri lucrări patrimoniu Cititori Utilizatori înscrişi: 4103 Frecvenţă utilizatori: 118.704 Tranzacţii împrumut individual: 175.674 Parteneri schimb internaţional : 130 Schimb internaţional din 30 de ţări

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

11


Tabere De două ori pe an, ai posibilitatea să mergi în tabără pentru studenţi, gratuită, la mare sau la munte, pe unul dintre locurile oferite universităţii de către structurile guvernamentale. Dacă ai terminat anul de studiu fără restanţe, ai toate şansele să primeşti un loc în tabără. Tot ce trebuie să faci este să urmăreşti afişarea repartizării locurilor în tabere şi să faci o cerere pentru unul dintre ele. Alte aspecte care te vor ajuta să obţii un loc în tabără sunt rezultatele obţinute la învăţătură, participarea activă în cadrul organizaţiilor studenţeşti, implicarea în diverse manifestări ştiinţifice, culturale, sportive, performanţele în activitatea de cercetare. Taberele sunt gratuite, adică nu plăteşti nimic pentru cazare şi primeşti bonuri valorice de masă pentru toată durata taberei. Tot ce trebuie să achiţi este costul transportului între localitatea ta şi staţiunea unde îţi vei petrece sejurul. La munte, îţi poţi petrece vacant în locaţii că Sinaia, Predeal, Pârâul Rece sau Voineasa. Pe litoral, taberele sunt găzduite în staţiunile Costineşti şi Eforie Nord. Vacanţă oferită la munte sau la mare are o durată de cinci zile şi se organizează în serii. Locurile se împart fiecărei universităţi de stat în funcţie de numărul de student finanţaţi din bugetul statului. Burse Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, dar şi de burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Bursele de performanţă şi de merit se distribuie în ordinea crescătoare a mediilor, de către fiecare facultate în parte. Cuantumul burselor pentru anul universitar 2012-2013 Bursa de performanţă 600 RON Bursa de merit gradul I 450 RON Bursa de merit gradul II 350 RON Bursa socială 250 RON

12

www.unsr.ro


Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

13


ABSOLVIRE

În fiecare an, la Sala Palatului, peste 3.000 de tineri devin ingineri, cu diplomă. Tinerii participă la festivitatea de absolvire a Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Emoţii, mii de balone, buchete de flori şi blitzuri, concert susţinut de Voltaj şi Proconsul - aşa sărbătoresc terminarea facultăţii cei peste 3000 de absolvenţi ai Politehnicii Bucureşti. Îmbrăcaţi în robe, tinerii jura că îşi vor face meseria aşa cum au învăţat de-a lungul celor 4 ani de studii. După strigarea pentru ultima oară a catalogului, şefii de promoţie care au absolvit cu 10 facultatea, rostesc Jurământul Inginerului, împreună cu colegii lor. „Eu, absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti, jur să-mi construiesc traiectoria prin viaţă în respect, cinste, corectitudine şi demnitate pentru mine şi profesia aleasă. Jur să apăr prestigiul şcolii în care m-am format şi al cărui ambasador devin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”, rostesc absolvenţii în cor. Studenţii au primit chiar şi câteva sfaturi care să-i ajute în cariera lor. Ceremonia se încheie cu tradiţionala aruncare în aer a togilor, de departe cel mai spectaculos şi aşteptat moment de către absolvenţi. Sala se umple de togi negre şi baloane pentru câteva momente. „Cred că este unul dintre cele mai frumoase momente din facultate: am dat licenţa, am scăpat, profesorii ne-au felicitat. Am avut un pic de noroc pentru că am terminat cu 10, dar mi-a plăcut extraordinar de mult acestă facultate. Trebuie să fii pasionat de ceea ce faci, ca să poţi obţine rezultate foarte bune”. Secretul stă în echilibru: „Nici prea multe petreceri, nici prea mult învăţat. Trebuie să înveţi să îmbini utilul cu plăcutul.”

14

www.unsr.ro


Bun venit テ始 Campus Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

15


CAMPUS In complexele studentesti REGIE si LEU sunt disponibile un numar de peste 15.000 locuri de cazare. Toate camerele au fost cablate la internet, acest serviciu fiind gratuit pentru toti studentii nostri. Cele 30 de cămine ale universităţii au trecut printr-un proces complet şi costisitor de reabilitare (toate camerele au fost renovate, grupurile sanitare reconstruite, modernizate şi igienizate, mobilierul din camere a fost înlocuit complet) s-a realizat securizarea prin camere video. În prezent dispunem de cele mai bune şi sigure condiţii de cazare din complexele studenţeşti bucureştene. În cadrul campusului, funcţionează cabinete medicale specializate, renovate şi utilate complet de care beneficiază gratuit toţi studenţii UPB. Este o tradiţie ca în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti să fie practicate sporturi individuale sau de echipă, atât în sălile de sport proprii, cât şi în aer liber. Pe lângă sala de sport multifuncţionala dispunem şi de sală de fitness, sală pentru gimnastică şi dans, precum şi de 4 terenuri ultramoderne (dotate cu suprafaţă sintetică) de baschet şi 2 terenuri cu suprafaţă artificială pentru fotbal.

16

www.unsr.ro


Căminele dispun de camere cu două,trei sau patru locuri, fiecare facultate din cadrul U.P.B. are repartizat un număr de locuri de cazare, proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

Venind în întâmpinarea studenților, au fost amenajate săli de lectură în toate căminele, aceştia putând beneficia de spații adecvate pentru studiu. Amenajarea spațiilor verzi a fost o altă prioritate a conducerii U.P.B., s-au amenajat foişoare şi s-au plantat peste 1.500 de arbori și arbuști. Fiind o zonă cu o mare concentraţie de studenţi, aici găseşti magazine, terase, restaurante şi cluburi care te aşteaptă tot timpul săptămânii cu oferte şi preţuri studenţeşti.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

17


TIMP LIBER Concurs de tir

Plantare de copaci テョn Politehnica

Parcul Herastrトブ

Biliard Complex Regie 18

www.unsr.ro

Patinoar AFI Palace

Parcul Tineretului


Concurs de pescuit pe Dâmbovița

Echipa de handbal feminin Știința București

Tenis de masă Complex Regie

Petrecere studențească

Parcul Politehnicii

Baschet Campus Politehnica

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

19


UNDE MÂNCĂM Restaurantul “La Măria şi Ion” vă pune la dispoziţie cele mai gustoase mâncăruri tradiţionale, cu specific românesc, servite ireproşabil într-o atmosferă plăcută. Locaţia este perfectă pentru a petrece clipe de neuitat într-un cadru rustic, atât în interiorul salonului, cât şi pe terasă. Seară de seară aici se cântă muzica lăutărească, cum în puţine localuri mai ai ocazia să asculţi în ziua de azi în Bucureşti. Un punct forte este serviciul de livrare pentru acasă, care acoperă complexele studenţeşti Regie şi Belvedere. www.mariasiion.ro / 0753.473.781

TRATTORIA 20 este o combinaţie unică de bucătărie italiană, bucătărie tradiţională românească, decor rafinat şi preţuri accesibile. Meniul bogat,atmosfera destinsă, serviciile profesioniste şi prietenoase fac din timpul petrecut în Trattoria 20 o adevărată plăcere. Este locul perfect pentru a bea cafeaua dimineaţa, pentru a lua prânzul sau pentru a petrece seara în compania prietenilor. www.trattoria20.ro / 0757.534.928 Am putea începe cu „a fost odată…” sau cu „astăzi este…” şi, până la urmă, am ajunge în acelaşi punct! PIRANHA este mai mult decât un club, este ideea de orice, de tot, de distracţie! IDEEA de „Piranha” s-a născut în sufletele multora dintre noi, din nevoia de a retrăi visurile şi poveştile copilăriei, de a retrăi acele vremuri când încă viaţă ni se părea mult mai liniştită şi îngăduitoare! 20

www.unsr.ro


Acum 22 de ani, un student politehnist și fratele său au intrat în lumea primelor afaceri românești de după revoluție,punând bazele a ceea ce acum este PUB 18. De atunci,conduşi permanent de promisiunea Friends Only, construim o relaţie cu totul specială cu prietenii noştri - Consumatorii!

Situat în inima complexului studenţesc Regie,ROXY PUB, îmbinând bucătăria românească cu cea internaţională, este locul ideal în care, într-o ambianţă plăcută, vă puteţi petrece timpul liber, puteţi servi oricare dintre mesele zilei, vă puteţi distra copios împreună cu prietenii sau vă puteţi celebra zilele de naştere. Roxy Pub dispune şi de o terasă răcoroasă dotată cu sitem de climatizare exterioară, care vă va aduce răcoarea atât de mult dorită în zilele toride de vară. Cum era de aşteptat, în CLUB 21, meniul este studenţesc. Adică ieftin şi foarte săţios. Ai de ales dintre 8 tipuri de salate, iar în materie de pizza, meniul e ceva mai variat decât la salate, găseşti în jur de 16 tipuri de pizza. Cum spune şi numele, e foarte uşor de găsit, fiind situat în vecinătatea căminului P21.

Mon Cafe - un local elegant în care, spune lumea, găseşti cea mai bună cafea din oraş. Studenţii care vin aici apreciază sortimentele de cafea şi ciocolata caldă, dar găsiţi fără probleme şi răcoritoare şi bere.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

21


UNDE PETRECEM Pe locuri, fiţi gata, start! La 1 octombrie începe anotimpul petrecerilor în campus. Complexul studenţesc Regie se pregăteşte să-şi primească „bobocii”!!! Club Princess a devenit unul dintre cele mai apreciate cluburi din Bucureşti, pentru concertele, prezentările de modă şi petrecerile tematice săptămânale, fiind totodată centrul distracţiei din Complexul Studenţesc Regie, DJ Piticu’ & DJ ENERGY K fiind ‘’stapânii’’ mix-urilor. Intrarea este liberă pentru studenţi până la miezul nopţi în serile de miercuri, joi şi vineri. Localul e cunoscut pentru petrecerile la care sunt invitate fotomodele de primă mână din România. Intrarea pentru studenţi e gratuită până la miezul nopţii, iar distracţia e condimentată cu recitaluri susţinute de artişti români şi străini. Locaţia are o suprafaţă de 1300 mp şi o capacitate de 2500 de locuri, din care 1500 pe scaune. Unul din cele mai longevive cluburi din Regie, Blue Club şi-a schimbat recent înfăţişarea, fiind renovat şi redecorat de arhitecţi italieni. Arată foarte bine, atmosfera e plăcută, iar preţurile studenţeşti. Intrarea e liberă, pe baza carnetului de student.

Arena Pub, din Regie, este locul care în care te poţi distra diferit în fiecare seară. În funcţie de seara în care alegi să ne vizitezi te întâmpinăm cu karaoke, spectacole de stând up comedy, petreceri studenţeşti, concerte live ori teatru. 22

www.unsr.ro


Restaurantul La Măria şi Ion este o locaţie care nu poate fi trecută cu vederea. Din punct de vedere arhitectural, restaurantul oferă o ambianţă care te plasează într-o atmosferă specifică peisajelor de la ţară. Spaţiul este flexibil, cu muzică ambientală zonala şi instalaţie proprie de sonorizare pentru muzica live. orchestra de lăutari reuşind de fiecare dată să îi scoată la dans pe meseni, în fiecare seară, după orele 23.30, vă puteţi delecta cu o paletă variată de muzică live, de la muzică uşoară până la muzică lăutărească.

Pentru serile în care doriţi să vă susţineţi echipa favorită, puteţi viziona meciurile Naţionalei sau meciuri din campionatul intern sau din campionate străine. De asemenea vă punem la dispoziţie terasă în aer liber, dotată cu sisteme moderne de răcire.

Unul din primele cluburi deschise în complexul studenţesc Regie, care a dăinuit şi s-a dezvoltat în timp. Clubul are şi o terasă acoperită, dar popularitatea lui rezidă în aglomeraţia de fete frumoase şi băieţi dornici de distracţie în fiecare seară, iar impactul complexului studenţesc aspura mediei de vârsta a celor care vin aici este pur şi simplu devastatoare. Cu o reputaţie fără cusur, Dumars îi atrage pe studenţi cu intrare gratuită (în baza carnetului de student), animatoare sexy, prezentări de modă, petreceri tematice. Pentru rezervări nu se percepe nici un fel de tarif.

Clubul Taboo se află în incinta campusului Regie .Sub sloganul “Feel the experience of TABOO în YOU” şi sub un management avizat în domeniul muzical, clubul aduce un plus de valoare petrecerilor din Bucureşti, unde veţi avea parte de experienţe memorabile până dimineaţă, care vor continua şi afterhours.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

23


Uniunea Naţională a Studenţilor din România este o federaţie apolitică ce are ca scop reprezentarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor din România. Federaţia a fost înfiinţată în urma întâlnirii liderilor din cele mai importante centre universitare din ţară, care au decis conturarea şi promovarea la nivel naţional şi internaţional a unui set de valori comune mişcării studenţeşti din România. Grupul de iniţiativă a acestei federaţii naţionale a hotărât înfiinţarea acesteia ca urmare a puternicelor critici aduse sistemului educaţional potrivit căreia politicul a fost şi rămâne un factor decisiv în rândul studenţilor. Având ca principal obiectiv înlăturarea influenţelor politice din rândul organizaţiilor de tineret, dar şi o mai puternică informare a studenţilor, cât şi susţinerea de programe şi proiecte de educaţie şi cultură. Uniunea Națională a Studenţilor din România (UNSR) dezvoltă o nouă viziune a ceea ce înseamnă implicare în societate. Uniunea Naţională a Studenţilor din România îşi propune să pună bazele unor proiecte şi programe de impact ce au apărut ca o necesitate în procesul de educaţie şi culturalizare a mediului academic şi studenţesc. Misiunea noastră este simplă şi plină de substanţă, concentrând principalele valori promovate de UNSR: “COMUNICARE, ORGANIZARE, SOLIDARITATE”

24

www.unsr.ro


De ce să faci parte dintr-o organizaţie studenţească? 1.Ai şansa să faci ceva plăcut şi util în acelaşi timp şi să nu ai o studenţie monotonă împărţită doar între cursuri, laboratoare şi seminarii. 2.Programul în cadrul unei asociaţii studenţeşti este unul flexibil, dar este foarte variat prin prisma activităţilor. 3.Activând într-o organizaţie, poţi câştiga “experienţă”, lucru pe care angajatorii îl urmăresc când doresc să angajeze proaspăt absolvenţi. 4.Îţi poţi dezvolta abilităţi atât în plan profesional, cât şi personal: lucrul în echipă, public speaking, abilităţi de comunicare şi prezentare, de organizare a evenimentelor. 5.Cunoşti foarte mulţi oameni care pot contribui prin diversitatea lor la formarea ta că persoană. 6.Prin organizaţiile studenţeşti şi prin proiectele pe care le întreprind, poţi participa la schimburi de tineri, şcoli de vară, traininguri, team-buildinguri, conferinţe, etc.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

25


Asociații Studențești & Proiecte Viaţa de student nu se rezumă doar la frecventarea cursurilor, ieşirile cu prietenii şi un eventual job care să te facă să te simţi independent. Ca student ai multe oportunităţi cu care poate că nu o să te mai întâlneşti niciodată, ai entuziasmul specific vârstei şi ai multe calităţi de îmbunătăţit până o să ieşi “în the big world”. Experienta într-un ONG cumulează toate aceste caracteristici, iar ideea de voluntariatul se ridică la un nou nivel. Întreg conceptul de ONG studenţesc se învârte în jurul voluntariatului. Munca ta este voluntară şi “pe gratis”. La finalul zilei tu rămâi doar cu sentimentul unui lucru bine făcut, care poate o să ai ajute pe alţii. Tu decizi cât din timpul tău poţi acorda activităţilor şi dacă ele merită efortul tău. Experienţa într-un ONG nu se rezumă doar la muncă prestată. Prietenii pe care ţi-i câştigi, evenimentele la care participi, emoţiile de care ai parte, realizările care o să le dobândeşti, toate contribuie într-un fel la “colorarea” vieţii de student. Este până la urmă o experienţă personală, un prim pas adoptat, care te va ajuta într-un fel în viitoarea carieră. Studențiada Studențiada este un festival studenţesc, iniţiat de către UNSR şi organizat la nivel naţional începând cu anul 2006. Peste 40 000 de tineri din 14 centre universitare, au participat la diverse activităţi studenţeşti, pe parcursul a şapte zile. Studențiada urmăreşte acoperirea unor teme importante, precum: interculturalitatea, educaţia nonformală, voluntariatul, cultură, sănătatea, ecologia şi sportul. Astfel, timp de o săptămână, tinerii şi studenţii beneficiază, gratuit sau parţial gratuit, de activităţi distractive, culturale, sportive şi de carieră, printre care spectacole de opera şi teatru sau proiecţii de film.

26

www.unsr.ro

Campania Naţională de Donare de Sânge În fiecare an Uniunea Națională a Studenților din România desfășoară campania națională de donare de sânge voluntară și contribuie la recrutarea de donatori, mai ales din rândul tinerilor. Se urmărește ca prin intermediul acestei campanii să fie atrași cât mai mulți donatori, în special din rândul tinerilor și să le creeze un obicei de a dona în mod regulat sânge.


Târg Anual de Joburi La absolvirea facultăţii, unui student i se cer aplicaţii practice; astfel, mulţi încep să lucreze încă din anul II, considerând că experienţa le va oferi beneficii ulterioare în carieră. DNA-ul Studenţesc DNA-ul Studenţesc este un proiect început în 2006 care are drept scop reducerea corupţiei din mediul universitar. Este realizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi cu Consiliul Naţional al Rectorilor. Recrutări UNSR Te-ai gândit vreodată cum ar fi să faci parte dintr-o echipă alături de care să realizezi toate lucrurile pe care până acum le credeai imposibile? Vrei ca lumea să te cunoască şi să te aprecieze pentruceea ce eşti? Te-ai săturat să-ţi faci planuri de unul singur şi să se spulbere doar pentru că nu ai prieteni care să te ajute? E confirmat atunci!Ai nevoie de noi!

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

27


28

www.unsr.ro


Bun venit în București

Universitatea Politehnica din Bucuresti

www.upb.ro

29


De ce să studiezi în Bucureşti? - Este capitala ţării, cel mai mare centru universitar din România; - Centrul universitar cu cea mai îndelungată tradiţie în inginerie; - Cel mai mare şi mai atractiv centru cultural din ţară; - Posibilităţi nenumărate de petrecere a timpului liber; - Cele mai mari posibilităţi de angajare şi cea mai scăzută rată a şomajului Arcul de Triumf

Ateneul Român

Centrul Vechi

30

www.unsr.ro

Piata Revoluției


AFI Palace Cotroceni

National Arena - Finala Europa League 2012

Parcul Cismigiu

Stația de metrou Gara de Nord

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Pasajul Basarab

www.upb.ro

31


32

Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucureşti www.upb.ro

www.unsr.ro

UPB_Brosura  

Brosura Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you