Page 1

Treball de Final de Grau Sílvia SANZ i MEGÍAS Vic, juny del 2014


1. Introducci贸 Fonamentaci贸 te貌rica Pregunta inicial i objectius de la recerca

Metodologia

Discussi贸 i Conclusions


2. Fonamentació teòrica Les Tecnologies de la informació i la Comunicació Les TIC a l’escola i el paper de l’infant Comunicació com a mètode d’aprenentatge Projectes innovadors al voltant de les TIC

Llegir i cercar llibres Adquirir noves idees i conceptes Creació d’un marc teòric coixí de la investigació posterior


3. Pregunta inicial i objectius de la recerca 3. Analitzar la relació entre l’actitud i els aprenentatges i/o retencions dels infants.

-

-

-

Identificar l'actitud que tenen els infants per conèixer un altre context a través de les eines TIC. Conèixer l'aprenentatge i/o retenció dels infants sobre els elements d’un altre context. Analitzar la relació entre l’actitud i els aprenentatges i/o retencions dels infants.

1. Identificar l'actitud que tenen els infants per conèixer un altre context a través de les eines TIC.

Què aprenen i/o retenen els infants de dos contextos a partir d’una comunicació generada entre ells amb les TIC?

2. Conèixer l'aprenentatge i/o retenció dels infants sobre els elements d’un altre context.


4. Metodologia

Paradigma interpretatiu

que parteix de la interacció que es genera entre dos contextos, seguint la teoria de Gómez (2000) .

Recerca fenomenològica Estudi de cas

Es parteix de la informació i dades que es recolliran per explicar, sense prejudicis previs.

Investigació relativista La realitat està construïda a partir de dues escoles de diferents contextos.


4. Metodologia

Total de la Població

 La franja d’edat  La disponibilitat TIC  La facilitat de contacte amb un centre  Disponibilitat d’afegir un projecte de comunicació entre aules.  Disponibilitat per mantenir contacte  El context de les escoles.

Infants

Infants de dos contextos diferents

Infants de dos contextos de 5 a 7 anys


4. Metodologia Mostra context 1: Birch Lake Elementary School (Minnesota)

Mostra context 2: Escola El Carmel (Barcelona)

Tipologia d’escola Horari escolar Llengües maternes Llengües estrangeres Característiques dels alumnes Característiques de les mestres

Tipologia d’escola Horari escolar Llengües maternes Llengües estrangeres Característiques dels alumnes Característiques de les mestres

Comunicació entre elles

La mostra escollida és intencional i no probabilística perquè es fa una selecció específica del total de la població.


4. Metodologia

Observacions Segons Anguera (1983) “ [...]és susceptible de ser aplicada a qualsevol conducta o situació, i caldrà delimitar aquelles conductes que es pretenen observar” (p.11).

Dibuixos Piaget afirmava que permet aconseguir l’expressió dels infants de manera més lliure i generar una resposta més profunda a través del seu posterior anàlisi.

Grups de Discussió Krueger (1991) emmarca les idees dels autors anteriors definint els grups de discussió com una conversa planejada prèviament enfocant un tema d’interès, en un ambient permissiu i no directiu.


4. Metodologia

Activitats a cada aula Es van posar en contacte els dos centres durant un temps determinat.

Comunicació a temps real Skype o Hangout Mitjà Social Blog

Intervenció Les mestres exposaven continguts diferents.


4. Metodologia 2 1

1 Revisió de les dades recollides i buidatge de la

informació.

1 Revisió de les dades recollides i buidatge de la informació. 2 Comparació de resultats. 3 Organització de les dades en figures.

2 Identificació de sub-ítems per trobar aquells elements que hi hagi en comú. 3 Categorització dels elements comuns per

poder arribar a elaborar ítems més concrets, i a partir d’aquí sorgir els Indicadors i per últim Dimensions.

Observacions

4 Organització de les dades en figures.

Dibuixos i Grups de Discussió


5. Resultats Primer nivell d’anàlisi: Anàlisi per instruments

Segon nivell d’anàlisi: Anàlisi per objectius S’analitzen els instruments a partir de l’objectiu que persegueixen.

S’obtenen resultats de les observacions, els dibuixos i els Grups de Discussió

3. Analitzar la relació entre l’actitud i els aprenentatges i/o retencions dels infants.

1. Identificar l'actitud que tenen els infants per conèixer un altre context a través de les eines TIC.

2. Conèixer l'aprenentatge i/o retenció dels infants sobre els elements d’un altre context.


5. Resultats Primer nivell d’anàlisi: Anàlisi per instruments

• Resultats de les observacions 35

Comparació entre contextos

30 30

24

Puntuació

25

22

20 15

12

11

10

8 5

5 0 0

Minnesota

Barcelona

Molt

Minnesota

Barcelona

Minnesota

Nomal

Poc Escala

Barcelona

Minnesota

Barcelona

Gens


Elements paisatgístics 2 0

Persones

Minnesota

7 0

Barcelona

4 0 1 0

Elements relacionats amb la revista digital

0

Elements característics de l'aula

22

Components característics del context Ítems

Eines utilitzades

7 9

Elements característics d’alguna festa popular o típics del context

6

Personatges festius

3

Nens i nenes de l'altre context

7

Persones desconegudes

36

Ell/ella mateix

No naturals

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Naturals

Quantitat

5. Resultats • Resultats dels dibuixos Comparació entre contextos

15 20

0 3

Metodologia a l'aula


Elements paisatgístics Persones

Minnesota 1 0

Barcelona

4 3 0

Components característics del context Ítems

1 0 Eines utilitzades

5

Elements relacionats amb la revista digital

2

Elements característics de l'aula

1 0 3

Elements característics d’alguna festa popular o típics del context

7

Personatges festius

8

Nens i nenes de l'altre context

4

Persones desconegudes

7

Ell/ella mateix

Elements No Naturals

14 12 10 8 6 4 2 0 Elements Naturals

Freqüència

5. Resultats • Resultats dels Grups de Discussió

Comparació entre contextos

12 5 4

0

Metodologia a l'aula


5. Resultats Segon nivell d’anàlisi: Anàlisi per objectius

Anàlisi objectiu 2

2. Conèixer l'aprenentatge i/o retenció dels infants sobre els elements d’un altre context.

Anàlisi objectiu 3 3. Analitzar la relació entre l’actitud i els aprenentatges i/o retencions dels infants.


6. Discussi贸 i Conclusions Noves eines de treball a les aules

Canvien els rols dels alumnes

Tfg 1  
Tfg 1  
Advertisement