Page 1

wellantcollege Westplas Mavo ll

Schoolgids 2010-2011 Wellant vmbo


Inhoud 1

Algemene informatie

4

2

Het onderwijs

5

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Hoe ziet een gemiddelde schoolweek eruit? Onderbouw en bovenbouw Bovenbouw Toetsen en Examens

5 6 6 7 10

3

De begeleiding

13

3.1 Wie is wie op school? 3.2 Samen houden we bij hoe het gaat 3.3 Extra hulp

13 15 15

4

Praktische informatie

18

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Functies en namen Vakanties Schooltijden Rechten en plichten op school Landelijke regels: leerplicht Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Verzekeringen

18 19 21 21 24 25 26 27

Juist van het doen leer je! Wellantcollege westplas mavo 3


1. Algemene informatie Schoolprofiel De Westplas is een kleinschalige school met 400 leerlingen en 40 medewerkers. Wij geven aandacht aan begeleiding op veel gebieden. We willen namelijk dat alle leerlingen het maximaal haalbare bereiken en het beste uit zichzelf kunnen halen. De school biedt leerlingen de mogelijkheid het vmbo-t/mavo diploma te behalen. De persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Dus we bieden meer dan alleen goed onderwijs, namelijk: • een veilige school met een gezellige sfeer; • aandacht en respect voor elkaar; • persoonlijk gerichte begeleiding door betrokken docenten; • direct contact met de leerlingen en de ouders.

Huisvesting Wellantcollege Westplas Mavo is het schooljaar 2010-2011 gehuisvest in twee gebouwen : de 1ste en 2e klassen krijgen het merendeel van hun lessen in het gebouw ‘de Populier’, Jac. P. Thijsselaan 12 te Aalsmeer. De 3e en 4e klassen volgen hun lessen in het mbo-gebouw van Wellant­college, Linnaeuslaan 2 in Aalsmeer. De lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven in onze eigen gymnastiekzaal aan de 1ste J.C. Mensinglaan 40. Per 1 augustus 2010 wordt er gestart met de renovatie en nieuwbouw van het schoolgebouw aan de 1ste J.C. Mensinglaan. In het algemeen gedeelte van de schoolgids kunnen je ouders en jij lezen welke keuzes Wellantcollege heeft gemaakt. Ook kun je resultaten bekijken van ons kwaliteitsonderzoek. Het algemeen gedeelte van de schoolgids is te vinden op de website van Wellantcollege. Op verzoek kun je een papieren exemplaar krijgen.

Adresgegevens Wellantcollege Westplas Mavo Wellant mavo Tijdelijk adres: J.P. Thijsselaan 12, 1431 JH Aalsmeer Telefoon: 0297-325244 Fax: 0297-342272 E-mail: westplas@wellant.nl Website: www.wellant.nl 4

2. Het onderwijs 2.1 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? Elke school heeft zijn eigen manier van lesgeven. Wij ook. Aan de Westplas Mavo volg je onderwijs dat voor een deel van de week door de school wordt ingevuld. Een ander deel van de week mag je meer zelf bepalen wat en op welke manier je wilt leren. Op die manier doe je ervaring op met vaardigheden voor vervolgopleidingen. Ook ontdek je zo je eigen kwaliteiten en talenten. In het onderwijsprogramma van het eerste en tweede leerjaar wordt er wekelijks tijd ingeruimd voor projectonderwijs. In kleine groepjes wordt er gewerkt aan keuzeopdrachten. Per project werk je tegelijkertijd aan verschillende vakken. Gedurende het schooljaar zijn er vijf tot zes projecten. Naast het verzamelen van kennis gaat het ook om het onder de knie krijgen van allerlei vaardigheden. Je krijgt dan te maken met leren luisteren, samenwerken, organiseren, presenteren, plannen, e.d. Je werkt aan opdrachten die niet alleen door leraren van de school worden gegeven, maar ook aan opdrachten die van opdrachtgevers van buiten de school afkomstig zijn. De komende schooljaren zal dit ook in hogere leer­ jaren worden ingevoerd.

Havo-kansklas Als je een ‘kansadvies’ vmbo-t/havo hebt gekregen is het erg moeilijk om een schoolkeuze te maken. Misschien word je minder uitgedaagd als je in Aalsmeer naar de Westplas gaat. En als je naar de havo gaat, moet je misschien teveel op je tenen lopen. Daarom hebben wij een havo-kansklas. In samenwerking met het Hermann Wesselink College (HWC) te Amstelveen kunnen leerlingen die kans maken om door te stromen naar de havo, bij ons een speciaal traject volgen. De Westplas biedt geen havo-onderwijs aan, maar een plustraject, gericht op de doorstroom naar de havo. Als je in de havo-kansklas komt, krijg je aan het einde van het tweede leerjaar, de mogelijkheid om aan zogenaamde opstroomlessen mee te doen. Daarna wordt bekeken of je de overstap naar de havo kunt maken. Ook je werkhouding speelt een belangrijke rol bij een mogelijke overstap.

Wellantcollege westplas mavo 5


2.2 Hoe ziet een gemiddelde schoolweek eruit?

Actief burgerschap

Hieronder zie je hoe een schoolweek er ongeveer uitziet. leerjaar Vakken

1

2

3

4

Nederlands

3

3

3

4

Frans

3

2

3

4

Engels

3

2

3

4

2

3

4

2

2

Duits Spaans wiskunde

4

natuurkunde

3

4

4

2

2

4

2

4

biologie

2

2

3

4

aardrijkskunde

2

2

2

4

geschiedenis

2

2

2

4

1

1

3

4

scheikunde

maatschappijleer economie

2

muziek

1

1

1

lichamelijke opvoeding

3

3

2

mentorles

1

1

1

beeldende vorming

2

1

2

projectonderwijs

7

4

Totaal

33

32

30/33

2.4 Bovenbouw Je hebt je voor de Westplas Mavo aangemeld. Dat betekent dat je hebt gekozen voor de mavo en daarom doe je examen in zes theoretische vakken. Sommige leerlingen kiezen voor een zevende vak. Met het mavodiploma kun je doorstromen naar niveau 3 en 4 van het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en onder bepaalde voorwaarden naar de havo.

2.4.1 Keuzes 3 Mavo

2

27/31

* onderstreepte uren: indien gekozen

2.3 Onderbouw en bovenbouw Je mavo-opleiding bestaat uit twee delen: de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar). Het lesprogramma is in de onderbouw voor iedere leerling hetzelfde. In de bovenbouw moet je een keuze maken uit verschillende vakken. Die keuze maak je aan het eind van het tweede leerjaar. De keuze is afhankelijk van je eigen interesse maar heeft ook te maken met de opleiding die je na de Westplas Mavo wil gaan volgen. Aan het eind van het derde leerjaar kies je een sector. Later hierover meer.

6

Wij willen jou goed voorbereiden op het leven en werken in onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat je wat weet over de verschillende culturen en achtergronden binnen onze samenleving en dat je respect toont voor alle mensen. Ook willen we je leren hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe je daar op een actieve manier een bijdrage aan kunt leveren. Terwijl je bij ons op school zit doe je mee aan activiteiten die gericht zijn op actief burgerschap. Kijk voor meer informatie in het algemeen gedeelte van de schoolgids.

Het vakkenpakket bestaat uit 13 vakken Als je in 3 mavo zit, volg je lessen in de onderstaande verplichte vakken: • Nederlands • Engels • geschiedenis • aardrijkskunde • lichamelijke opvoeding (gymnastiek) • maatschappijleer • culturele en kunstzinnige vorming (muziek en tekenen) • scheikunde (nask2) Daarnaast kies je aan het eind van het 2e leerjaar uit de zes onderstaande vakken er vier : ( de decaan en de vakdocenten adviseren je hierbij) • Frans • Duits • natuurkunde (nask1) • economie • wiskunde • biologie

Wellantcollege westplas mavo 7


Techniek Bij de sector Techniek zijn wiskunde en natuurkunde (Nask1) de verplichte sectorvakken. Zorg & Welzijn Bij de sector Zorg & Welzijn is biologie het verplichte vak. Voor het tweede sectorvak moet je kiezen tussen: wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde. Economie Bij de sector Economie is economie het verplichte sectorvak. Voor het tweede sectorvak kies je tussen: wiskunde en Frans of Duits. Landbouw Bij de sector Landbouw is wiskunde het verplichte sectorvak. Voor het tweede sectorvak kies je tussen: biologie of natuurkunde (Nask1).

4 Mavo Aan het eind van het 3e leerjaar kies je voor een sector. De decaan en de vakdocenten adviseren je hierbij. De sectoren van 4 mavo zijn: • Techniek • Zorg & Welzijn • Economie • Landbouw Je examenpakket stel je op de volgende wijze samen: A. Het gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands Engels maatschappijleer lichamelijke opvoeding

C. Vrije deel De laatste twee vakken worden gekozen binnen het vrije deel; er kan een keuze gemaakt worden uit: • Frans • Duits • wiskunde • nask 1 • nask 2 • biologie • aardrijkskunde • geschiedenis • economie Opmerkingen Vanzelfsprekend kan een vak maar één keer gekozen worden.

2.4.2 Stages: rondneuzen in de praktijk Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Wij hebben een stageplan gemaakt waarin staat hoe we de stage organiseren. Voorafgaand aan elke stageperiode teken je een stageovereenkomst. Dan ben je meteen ook verzekerd tijdens de stage.

Maatschappelijke stage in het tweede jaar B. Het sector gebonden deel Iedere sector heeft sectorgebonden vakken, waaruit je een keuze maakt. 8

Maatschappelijke stage is een vorm van leren door het doen van vrijwilligerswerk. Wellantcollege westplas mavo 9


Je leert ervan en je kunt jezelf verder ontwikkelen. Bovendien help je er ook een ander mee. Je kunt dan bijvoorbeeld stagelopen bij een kinderboerderij, een zorgcentrum, de gemeente of de bibliotheek. Je kunt de stage volgen zowel binnen als buiten schooltijd. Maatschappelijke stage is dus van groot belang voor onze samenleving. In het schooljaar 2010-2011 volg je in het 2e leerjaar een aantal uren maatschappelijke stage.

Examendossier Je resultaten worden bijgehouden in je examendossier. Alle resultaten en beoordelingen die je haalt voor onderstaande toetsen komen daarin te staan.

Stage in het derde jaar

1. Schriftelijke en/of mondelinge toetsen Voor elk vak krijg je een aantal schriftelijke en/of mondelinge toetsen. In deze toetsen wordt beoordeeld wat je allemaal hebt geleerd.

In het derde leerjaar loop je een week ‘snuffelstage’. Je gaat naar een bedrijf toe om stage te lopen. Tijdens een stage doe je echte werkervaring op en daar leer je altijd veel van. Waar kun je zoal stage lopen? Je kunt bij veel verschillende bedrijven terecht. Dat kan een winkel zijn, maar bijvoorbeeld ook een kapsalon of een kinderdagverblijf. Hoe kom je aan een stage? Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan kan de school je helpen zoeken. Stagebegeleiding Tijdens je stage word je begeleid door school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand waar je terecht kunt met vragen. Na de stage word je beoordeeld. De stagebegeleider van school bekijkt je stageverslag. Het bedrijf beoordeelt of je jouw werk goed hebt gedaan.

2.5 Toetsen en examens In de bovenbouw zal je toetsen en examens krijgen die uiteindelijk leiden naar een diploma. Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal examen.

In het derde en vierde leerjaar krijg je afhankelijk van je opleiding en leerweg, verschillende soorten toetsen. Samen vormen ze het schoolexamen.

2. Praktische opdrachten Sommige vaardigheden zijn maar moeilijk te testen met een mondelinge of schriftelijke toets. Daarom krijg je ook een aantal praktische opdrachten. Je moet dan bijvoorbeeld een product of een werkstuk maken of een presentatie geven. De docent kijkt niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar de manier waarop het is gemaakt (hoe heb je het aangepakt?). Je maakt twee grote praktische opdrachten waar meerdere vakken bij komen kijken. 3. Handelingsopdrachten Niet voor alles wat je doet krijg je een cijfer. Sommige onderdelen moet je gewoon doen om ervaring op te doen. Denk bijvoorbeeld aan een museum bezoeken of het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering. Achteraf schrijf je er een verslag over, vul je een vragenlijst in of heb je een gesprek met de docent over wat je van de opdracht hebt geleerd. Als je de opdracht naar behoren hebt uitgevoerd, dan heb je aan de opdracht voldaan. 4. Sectorwerkstuk Het sectorwerkstuk gaat over een onderwerp dat past bij de sector die je hebt gekozen. Met zo’n werkstuk laat je zien dat je alles wat je geleerd hebt ook echt kunt toepassen.

A. Het schoolexamen: 2 jaar lang laten zien wat je kunt Het schoolexamen begint al in het derde leerjaar en gaat verder in het vierde leerjaar. Aan het begin van het derde jaar en aan het begin van het vierde jaar krijg je het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA staat per vak wanneer je een toets, werkstuk, prestatie of opdracht moet maken en waar deze over gaat. Zo krijg je aan het begin van het jaar al een goed beeld van wat je per vak allemaal moet doen. 10

B. Het centraal examen Als je in het vierde leerjaar zit doe je vanaf april of mei centraal examen. Dit zijn de officiële, landelijke examens die je tot slot aflegt. Het centraal examen bestaat uit een aantal onderdelen. De organisatie van het centraal examen wordt uitgelegd in de examenregeling.

Wellantcollege westplas mavo 11


3. De begeleiding

Wellant = leuk!

3.1 Wie is wie op school? Docenten De docenten verzorgen de lessen.

Mentor Elke groep heeft z’n eigen mentor(en). Hij of zij houdt samen met jou in de gaten of je studie goed verloopt. Je hebt elke week een mentoruur waar je met je mentor(en) je vragen of problemen kunt bespreken. De mentor heeft ook contact met je ouders/verzorgers.

Teamleiders De teamleiders zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op school en de begeleiding goed verlopen. Teamleider onderbouw: dhr. P. Lievaart Teamleider bovenbouw: dhr. G. Bruins

Zorgcoördinator De zorgcoördinator is de spil van alles wat met zorg te maken heeft op school. De zorgcoördinator onderhoudt contacten met externen, zoals ambulant begeleiders, leerplicht, schoolarts en onderwijshulpverlener. Als een mentor er niet meer uitkomt met een leerling wordt de zorgcoör­ dinator en eventueel de teamleider geraadpleegd om te kijken welke actie er verder nodig is. Het kan zijn dat de zorgcoördinator een gesprek heeft met de leerling om te kijken of hij/zij doorverwezen moet worden. Deze verwijzing kan intern of extern zijn. Onze zorgcoördinator is: mw. E. Vischer

Decaan Meer weten over stages, werk en vervolgstudies? Stap op de decaan af! De decaan weet bijvoorbeeld precies welke vervolgopleidingen er zijn, welk vakkenpakket je daarvoor nodig hebt en wanneer er voorlichtingsdagen op mbo-scholen of de havo zijn. Onze decaan is: dhr. F. Beijnvoort

12

Wellantcollege westplas mavo 13


Zorg Advies Team (Zat) Op school hebben we een Zorg Advies Team. Dit team bestaat o.a. uit de decaan, zorgcoördinator, schoolarts, leerplichtambtenaar en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Als een mentor er niet meer uitkomt met een leerling, bespreekt het ZAT hoe er zo goed mogelijk hulp geboden kan worden aan deze leerling.

Altra Jeugdzorg De mentor of zorgcoördinator kan je o.a. doorverwijzen naar Peter v.d. Broek, onderwijshulpverlener bij Altra Jeugdzorg. Hij is wekelijks een paar uur op school en is er voor zowel eenvoudige vragen als meer ingewikkelde problemen.

Bureau Jeugdzorg Naast de mogelijkheid voor hulp op school kunnen leerlingen en ouders ook met hun problemen terecht bij Bureau Jeugdzorg. De toegangswerker voor Bureau Jeugdzorg is dhr. Mes. Alle geïndiceerde jeugdzorg loopt via hem.

Leerplichtambtenaar De school onderhoudt nauwe contacten met de leerplichtambtenaren in de regio. Als je gedrag vertoont dat echt niet kan, veelvuldig te laat komt of verzuimt, dan roept de leerplichtambtenaar je op. Ook in geval van ongeoorloofd ‘vakantieverlof’ kan de leerplichtambtenaar actie ondernemen. Aalsmeer: mw. S. Fakhrai tel. 0297-387685 Haarlemmermeer: mw. N. Eloussari tel. 023-5676730 Uithoorn: dhr. D. de Boer tel. 0297-513264 Amstelveen: dhr. L. van der Velden tel. 020-5404048 mw. M. Meuleman mw. J. Schmidt (leerplicht plus)

Schoolarts De schoolarts heeft contact met de school. In leerjaar 2 brengen alle leerlingen een bezoek aan de schoolarts. Zij vullen van tevoren een vragenlijst in. Onze schoolarts is: mw. S. Kapma. Ze is te bereiken op 020-5555911, e-mail: skapma@ggd.amsterdam.nl GGD Amstelland - de Meerlanden, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam.

14

3.2 Samen houden we bij hoe het gaat Docenten en de mentor letten niet alleen op je vorderingen, maar kijken ook hoe het met jou persoonlijk gaat. Als je even niet zo lekker in je vel zit of wat minder scoort, hebben we dat in de gaten. We bekijken dan samen met jou hoe dat komt. Maar vooral: hoe we kunnen zorgen voor verbetering. Het is uiteraard van groot belang dat je ouders en jijzelf op de hoogte blijven van je prestaties. Via intranet kunnen je ouders jouw resultaten inzien. Ook krijg je driemaal per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport wordt persoonlijk uitgereikt aan je ouders. Na het tweede rapport is er een spreekavond. Dan kunnen je ouders spreken met verschillende docenten. Ook krijg je driemaal per jaar een tussenrapport mee naar huis. Hierop kun je zien wat de stand van zaken op dat moment is. De cijfers van het overgangsrapport zijn bepalend voor de overgang. Bij vaststelling van dit cijfer worden de prestaties over het gehele jaar betrokken. De volgende formule wordt dan toegepast: Periode 1 cijfer A, niet afgerond Periode 2 cijfer B, niet afgerond (1xA, 2xB, 2xC) : 5 = eindcijfer overgangsrapport Periode 3 cijfer C, niet afgerond

3.3 Extra hulp Als je ergens problemen mee hebt of moeite hebt met leren, kun je dat altijd bespreken met je mentor. In veel gevallen is er extra hulp beschikbaar. Op onze school werken verschillende mensen die veel ervaring hebben met het geven van extra hulp en / of ondersteuning, bijvoorbeeld bij problemen met lezen of schrijven. Wellantcollege westplas mavo 15


Dyslexie Heb je moeite met lezen of schrijven, dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dat te onderzoeken. Als je dyslexie hebt, wordt dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen. Zo kunnen we er op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. De contactpersoon voor dyslexie is mw. E. Vischer.

Faalangst De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je je heel erg druk blijft maken. Dat je bijvoorbeeld niet kunt slapen als je de volgende dag een presentatie moet geven. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je daarbij helpen. Onze faalangstreductietrainer is mw. E. Vischer.

Sociale vaardigheden Niet voor iedereen is contact maken met leeftijdgenoten eenvoudig. Sommige leerlingen voelen zich erg ongemakkelijk op school of met vrienden.

Misschien stel jij jezelf ook wel eens vragen als: Hoe begin ik een gesprek? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe werk je op een goede manier samen? Op onze school zijn twee docenten opgeleid om leerlingen van leerjaar 1 en 2 trainingen te geven in sociale vaardigheden. Leerlingen kunnen aan­ gemeld worden door de mentor, coördinator en door de ouders. Onze sociale vaardigheidstrainers zijn mw. E. Vischer en mw. Y. Fluri.

NIO test De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een intelligentietest die is gemaakt om je te helpen bij een juiste keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs. De NIO-test wordt na het 2e rapport in leerjaar 1 en 2 afgenomen (als je daarvoor in aanmerking komt).

Huiswerkbegeleiding Als je moeite hebt om je huiswerk helemaal zelfstandig thuis te maken of je maakt regelmatig je huiswerk niet dan kun je je opgeven voor huiswerkbegeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding maak je jouw huiswerk of een deel daarvan op school. Er is dan een docent aanwezig die controleert of je het huiswerk inderdaad maakt. Ook kan de docent je helpen als je dat nodig hebt. Huiswerkbegeleiding wordt drie dagen per week gegeven. Aanmelding voor huiswerkbegeleiding kan gebeuren op verzoek van je mentor, je ouders of door jezelf. Als je je opgeeft voor huiswerkbegeleiding, dan ben je verplicht om dit minimaal een maand te doen.

Hulplessen Voor rekenen (leerjaar 1 en 2) , wiskunde, Nederlands (leerjaar 1 en 2) en Engels kun je hulplessen volgen. De vakdocent onderzoekt samen met je mentor of je in aanmerking komt voor hulples. In een hulples krijg je extra uitleg en (extra) oefenstof voor bovengenoemde vakken met als doel het vereiste niveau van een vak te halen.

Vertrouwenspersoon Krijg je te maken met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten, dan kun je altijd contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van onze school. De vertrouwenspersonen op de vestiging zijn: dhr. L. Hertog mw. C. den Haan mw. Y. Fluri

16

Wellantcollege westplas mavo 17


4. Praktische informatie 4.1 Functies en namen Schoolleiding Westplas Dhr. R. Elbersen

Directeur

r.elbersen@wellant.nl

Dhr. P.J. Lievaart

Teamleider onderbouw

pj.lievaart@wellant.nl

Teamleider bovenbouw

g.bruins@wellant.nl

Dhr. G. Bruins

Onderwijsgevend personeel

18

Mw. R. Ramdien

Engels

r.ramdien@wellant.nl

Mw. M. Schoonemann

nask, wiskunde

m.schooneman@wellant.nl

Dhr. H. Trommel

muziek

h.trommel@wellant.nl

Mw. G. Veldhuisen

Nederlands

g.veldhuisen@wellant.nl

Dhr. H. Venema

biologie

jjh.venema@wellant.nl

Mw. E. Vischer

projecten

eah.vischer@wellant.nl

Mw. J. de Vries

maatschappijleer, aardrijkskunde, projecten

jde.vries@wellant.nl

Dhr. T. Woerde

economie, wiskunde

tj.woerde@wellant.nl

Dhr. R. van der Zalm

economie

rvander.zalm@wellant.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Dhr. F. Beijnvoort

lichamelijke opvoeding, projecten

f.beijnvoort@wellant.nl

Mw. M. van Veen

Administratief medewerkster

mvan.veen@wellant.nl

Dhr. R. Blom

aardrijkskunde, geschiedenis

r.blom@wellant.nl

Dhr. W. Franzen

Conciërge

w.franzen@wellant.nl

Mw. S. Groot

Secretaresse

Mw. Y. Blomjous

Frans

s.groot@wellant.nl

y.blomjous@wellant.nl

Mw. A. Contreras

Dhr. P.J. Veenkamp

Conciërge

pj.veenkamp@wellant.nl

Spaans

a.contreras@wellant.nl

Dhr. A. Knol

a.knol@wellant.nl

Dhr. B. van Duijn

Nederlands, aardrijkskunde, projecten

bvan.duyn@wellant.nl

Technisch onderhoud

Dhr. B. van Duijn

Engels

bjvan.duyn@wellant.nl

Mw. Y. Fluri

beeldende vorming

y.fluri@wellant.nl

Mw. C. den Haan

Nederlands

cden.haan@wellant.nl

Dhr. P. den Hartog

nask

prden.hartog@wellant.nl

Herfstvakantie

23 t/m 31 oktober 2010

Dhr. L. Hertog

geschiedenis, projecten

l.hertog@wellant.nl

Kerstvakantie

18 december 2010 t/m 2 januari 2011

Voorjaarsvakantie

19 t/m 27 februari 2011

Mw. L. Hinderks

Engels

l.hinderks@wellant.nl

Dhr. H. Jongkind

Nederlands

kj.jongkind@wellant.nl

Paasweekeind

22 t/m 25 april 2011

Mw. L. Kuipers

wiskunde

l.kuipers@wellant.nl

Meivakantie

30 april t/m 8 mei 2011

Mw. I. Leeuwenkamp

Duits

i.leeuwenkamp@wellant.nl

Hemelvaart

2 en 3 juni 2011

Dhr. L. Lindenau

Duits

l.lindenau@wellant.nl

Pinkstervakantie

13 juni 2011

Mw. P. van Paddenburg

biologie, projecten

pvan.paddenburg@wellant.nl

Zomervakantie

16 juli t/m 4 september 2011

Dhr. M. Peters

lichamelijke opvoeding

mlcf.peters@wellant.nl

Overige vrije dagen:

Nog nader bekend te maken

Dhr. R. Pordon

economie

r.pordon@wellant.nl

Mw. P. Prins

Frans

p.prins@wellant.nl

4.2 Vakanties van het schooljaar 2010-2011

Wellantcollege westplas mavo 19


4.3 Schooltijden We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Natuurlijk krijg je een duidelijke planning, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken. Soms vindt ‘schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw plaats.

Lestijden alle leerjaren

1e uur

50 minuten

40 minuten

08.15 - 09.05

08.15 - 08.55

2e uur

09.05 - 09.55

08.55 - 09.35

3e uur

09.55 - 10.45

09.35 - 10.15

pauze

10.45 - 11.05

10.15 - 10.35

4e uur

11.05 - 11.55

10.35 - 11.15

5e uur

11.55 - 12.45

11.15 - 11.55

pauze

12.45 - 13.05

11.55 - 12.15

6e uur

13.05 - 13.55

12.15 - 12.55

7e uur

13.55 - 14.45

12.55 - 13.35

8e uur

14.45 - 15.35

13.35 - 14.15

9e uur

15.35 - 16.25

14.15 - 14.55

4.4 Rechten en plichten op school Op de Westplas hechten wij veel waarde aan de wijze waarop leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan. We hebben hiervoor met elkaar een aantal leefregels opgesteld. Hieronder tref je ze aan. Deze leefregels worden in de mentorlessen besproken.

Leefregels Westplas: Zo willen wij met elkaar omgaan

Wellant = jouw school 20

Als wij (leerlingen en personeel) ons aan deze afspraken houden, is de school voor ons allemaal een fijne omgeving om met elkaar te leven en te leren. 1. Wij zetten ons in voor een prettige, veilige en schone (werk) sfeer. • Wij gebruiken fatsoenlijke taal en gebaren, ook als we boos zijn. • Wij houden ons aan het anti-pestcontract.

21


• Problemen zijn om over te praten; daarvoor kun je naar je mentor of een docent gaan bij wie jij jezelf veilig voelt. • Bij ongewenst gedrag helpen de docent en medeleerlingen mij. • Wij zetten onze fietsen in de fietsenstalling achter de school. • Bij ons wordt niet gerookt en geen Energy drank, alcohol of drugs gebruikt. • School in, petten af. 2. Volgens de wet, en dus ook bij ons, is er geen plaats voor bedreiging, fysiek geweld, wapens, drugs en vuurwerk. • De ander mag anders zijn dan ik, maar iedereen is gelijkwaardig. • Ik oordeel niet te snel over anderen. • Wij houden meer van samenwerken dan van buitensluiten. 3. Wij luisteren naar elkaar. • Wij laten elkaar uitpraten. Er is één persoon tegelijk aan het woord. • Als ik iets wil zeggen, steek ik mijn hand op en wacht op mijn beurt. 4. Wij eten en drinken in de aula of buiten, niet tijdens de lesuren. • De automaten gebruiken wij alleen in de pauzes. • Tijdens de pauze gelden de pauzeregels. De pauzeregels hangen in de aula.

Leerlingenstatuut: alles op een rij 5. Zo gedragen wij ons in de school en tijdens lesuren: • Alleen na overleg met de verantwoordelijke docent kan ik: - de lokalen in en uit. - aan tafels, stoelen, kasten en ramen komen. - aan de computers en andere apparatuur komen. • Aan het einde van iedere les ruimen wij samen alles op. Ook in de aula. • Wij zetten samen het meubilair in de juiste opstelling. Ook in de aula. • Tijdens lesuren is mijn mobiele telefoon uit, thuis, of in mijn kluis. • Jassen en sjaals hangen we aan de kapstokken buiten het lokaal. • Er wordt niet gerend. • Wij volgen zonder discussie de aanwijzingen van de docent op. • In de pauze en tijdens leswissel kun je naar het toilet. 6. Wij komen goed voorbereid in de lessen. • Ik ken mijn rooster en ben op tijd op de juiste plaats. • Ik weet wanneer ik welke boeken bij me heb. • Ik heb mijn huiswerk op tijd af. • In de les heb ik de juiste spullen bij me. 7. In alle andere dan de hierboven beschreven gevallen beslist de docent. 22

Naast de leefregels van de Westplas is er ook het ‘leerlingenstatuut’ van Wellantcollege. Hierin staan al je rechten en plichten beschreven. Handig om te weten dat je het kunt vinden op de website www.wellant.nl

Wat gebeurt er als je je misdraagt? Om ervoor te zorgen dat we je rechtvaardig behandelen, is er op basis van onze leefregels een sanctiebeleid opgesteld. Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf krijgen, maar ook een officiële waarschuwing. Bij een officiële waarschuwing nemen we in ieder geval contact op met je ouders. Als je je erg misdraagt, kunnen we overgaan tot schorsing, herplaatsing of zelfs verwijdering. Maar voor het zover is, zullen we eerst de nodige gesprekken voeren met jou en je ouders. Wil je hier meer over weten? Kijk op de website van Wellantcollege.

Klachten? Laat van je horen! Wanneer er op school iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, kun je een klacht indienen. In eerste instantie bij je mentor. In erge gevallen kan dat ook bij de vertrouwenspersoon of de directie. Wil je meer weten over de klachtenregeling? Kijk op de website van Wellantcollege. Wellantcollege westplas mavo 23


4.5 Landelijke regels: leerplicht In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplichtige leeftijd eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden. Als je dan nog geen startkwalificatie gehaald hebt, ben je daarna tot je achttiende – of tot het moment waarop je een startkwalificatie hebt behaald – kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo 2- diploma.

In schooltijd op vakantie Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal twee weken extra vrij te geven. Voordat je begint te juichen: ze moeten bewijzen dat het écht niet anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Gemeente houdt een oogje in het zeil Niet naar school? Afmelden Als je een dag niet naar school kunt komen, laat je je door één van je ouders/verzorgers afmelden. Ze vertellen dan waarom je niet kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte of een bezoek aan de dokter.

Iedere gemeente heeft een ‘leerplichtambtenaar’. Die controleert of iedereen zonder startkwalificatie staat ingeschreven bij een school. Wanneer je zonder een geldige reden niet op school komt, geeft de school dit door. Meer informatie kun je vinden het algemeen gedeelte van de schoolgids.

4.6 Betrokkenheid ouders en leerlingen Ouderadviescommissie Op Wellantcollege Westplas Mavo is een ouderadviescommissie actief. Deze commissie bestaat uit ouders en verzorgers van onze leerlingen. Je ouders kunnen zich hiervoor altijd beschikbaar stellen. De ouderadviescommissie biedt hulp bij verschillende activiteiten, zowel op school als daarbuiten. Ook denkt de commissie mee met de plannen van de school en geeft hierover advies. Het is een belangrijke schakel in de contacten van de school met de ouders en de leerlingen. Verder houdt de ouderadviescommissie zich bezig met tegemoetkomingen in de volgende kosten: • aanschaf van niet-gesubsidieerde leermiddelen; • deelname aan culturele activiteiten (binnen en buiten de school); • uitvoeringen op cultureel gebied (op school). Voor meer informatie over de ouderadviescommissie kunnen je ouders contact opnemen met de school.

De Leerlingenraad Op de Westplas Mavo is een leerlingenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle leerjaren. De leerlingenraad kan wensen en eventuele klachten van jullie bespreken met de schoolleiding.

24

Wellantcollege westplas mavo 25


Leerjaar 3

4.7 Alles over geld

Extra voorziening of activiteit (vrijwillig)

Bedrag

Boeken en overige leermiddelen

Sinterklaasviering + Wintermarkt

€ 11,-

De school betaalt de boeken en ander lesmateriaal. Wel moeten je ouders persoonlijke schoolspullen aanschaffen, zoals een atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d.

Sportdag Poldersport

€ 15,-

3 schoolfeesten (huur locatie)

€ 4,-

Excursie vervoer

€ 15,-

Totaal maximaal

€ 45,-

Ouders/leerlingen bestellen op de gebruikelijke wijze de boekenpakketten en deze worden aan huis afgeleverd. Van Dijk brengt de bestelde zaken die niet onder de gratis schoolboeken vallen in rekening.

Vrijwillige ouderbijdrage Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Ze zijn niet verplicht. Hieronder kun je zien welke activiteiten er per leerjaar worden georganiseerd en welke kosten daaraan verbonden zijn.

Extra voorziening of activiteit (vrijwillig)

Bedrag

Sinterklaasviering + Wintermarkt

€ 9,-

3 schoolfeesten (huur locatie)

€ 4,-

Excursie Winterberg langlaufen all inclusive

€ 50,-

Gala-avond (diner, drankjes, discotheek)

€ 35,-

Eindfeest

€ 60,-

Bedrag

Sportoriëntatie (paardrijden, zeilen, golfen, fitness)

€ 40,-

Wendagen (poldersport, feest, workshops)

€ 31,-

Totaal maximaal

€ 198,-

Sinterklaasviering + Wintermarkt

€ 11,-

Sportdag A’damse bos

€ 11,-

Een deel van je studiekosten vergoed

3 schoolfeesten (huur locatie)

€ 4,-

Schoolreis bv. Efteling/Six Flags incl. vervoer

€ 33,-

Sommige gemeenten kennen een tegemoetkoming in de studiekosten. Informeer hiernaar in de gemeente waar je woont.

Excursie bv. Naturalis, Archeon incl. vervoer

€ 30,-

Westplas gymshirt

€ 20,-

Totaal maximaal

€ 140,-

Leerjaar 1 Extra voorziening of activiteit (vrijwillig)

Leerjaar 2

26

Leerjaar 4

Extra voorziening of activiteit (vrijwillig)

Bedrag

Sinterklaasviering + Wintermarkt

€ 11,-

Sportdag A’damse bos

€ 11,-

3 schoolfeesten (huur locatie)

€ 4,-

Schoolreis bv. Efteling/Six Flags incl. vervoer

€ 33,-

Excursie bv. Nemo, scheepvaartmuseum incl. vervoer

€ 30,-

Totaal maximaal

€ 89,-

4.8 Verzekeringen Ook een school moet zich verzekeren. Juist op een school waar zoveel mensen samenkomen kan altijd iets gebeuren. Meer informatie hierover staat in het algemeen gedeelte van de schoolgids van Wellantcollege.

Wellantcollege westplas mavo 27


Wellantcollege Westplas Mavo Wellant mavo Tijdelijk adres: J.P.Thijsselaan 12 1431 JH Aalsmeer Telefoon: 0297-325244

Fax: 0297-342272 E-mail: westplas@wellant.nl Website: www.wellant.nl

Schoolgids Westplas 2010-2011  
Schoolgids Westplas 2010-2011  

Schoolgids Westplas Mavo 2010-2011

Advertisement