Page 1


UDRUŽENJE OBRTNIKA I PODUZETNIKA

Bosanska Krupa Adresa: ulica 511 Slavne brdske brigade bb, Bosanska Krupa Tel/fax: 00387 37 471 250 E-mail: uobk@uobk.org Web stranica: www.uobk.org Djelatnost i ciljevi udruženja • učestvuje u donošenju zakona i drugih propisa kao i mjera ekonomske politike kojima se uređuje položaj obrtnika i poduzetnika na području općine, kantona, federacije i države BiH, • promocija obrtnika i poduzetnika u zemlji i inostranstvu, • pružanje pomoći članovima udruženja u skladu sa zakonom, • vođenje jedinstvene evidencije članova udruženja, • ostvarivanje saradnje sa Obrtničkom komorom USK i drugim udruženjima i asocijacijama, • Predstavljanje obrtnika i poduzetnika u sredstvima javnog informisanja i na sajmovima u zemlji i ino­ stranstvu, • organizacija izložbi i prezentacija u oblasti obrtništva i poduzetništva, • podstiče stalno i permanentno obrazovanje članova udruženja iz oblasti fiskalne politike i drugih zakon­ skih propisa sa nivoa općine, kantona, federacije i države BiH, • Dan obrtnika i poduzetnika Bosanska Krupa proglašen je 25. novembar Dan državnosti BiH, • udruženje njeguje tradiciju dodjele priznanja za bavljenje obrtništvom i poduzetništvom preko 30 go­ dina i do sada je dodijeljeno 17 plaketa “Plaketa za njegovanje tradicije u obrtništvu i poduzetništvu”, • udruženje i članovi udruženja aktivno učestvuje u pružanju pomoći prilikom provođenja humanitarnih akcija koje se pokreću na području naše općine. Upravna struktura udruženja • • • • •

Skupština Upravni odbor Nadzorni odbor Sud časti po potrebi Predsjednik udruženja

Na području naše općine ima registrirano trenutačno 620 poslovnih subjekata. Od toga je 300 pravnih lica ili njihovih poslovnih jedinica a 320 su samostalne i obrtničke radnje. Katalog je obuhvatio broj najznačajnijih privrednih subjekata i onih koji su izrazili želju i potrebu za predstavljanje putem ovog kata­ loga. Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su izrazili želju i pomogli izradu ovog kataloga.


OPĆINA

BOSANSKA KRUPA Adresa: Općina Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka bb. Tel/fax: 00387 37 471 084, 00387 37 471 083 E-mail: opcinabkrupa@bih.net.ba www.opcinabosanskakrupa.com Općinsko vijeće Telefon: 00387 37 471 085, 00387 37 471 096 Kabinet općinskog načelnika Telefon: 00387 37 471 084, 00387 37 471083 Bosanska Krupa je grad na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, smješten na 176 m nadmorske visine u trouglu koji čini rijeka Una i njena desna pritoka Krušnica. Na sam grad, kao centralni dio bosanskokrupske općine, naslo­ njeno je područje Podrgmreča i područje Cazinske krajine, zapadno od Une. Teritorija bosanskokrupske općine se prostire na 561 km², pretežno je brdovita i planinska, a najviše uzvišenje je planina Grmeč (1209 m). Općina Bosanska Krupa graniči sa osam općina (Bihać, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanski Novi i Dvor u Republici Hrvatskoj). U 23 mjesne zajednice živi oko 32 000 stanovnika, a prosječna gustina naseljenosti je 57,7 stanovnika/km². Područje općine ima kontinentalnu klimu, polovina teritorije je pokrivena šumama, posjeduje ogromni vodeni potencijal, te prirodne resurse za razvoj poljoprivrede, osobito zdrave hrane. Prirodne ljepote i očuvan okoliš pružaju izuzetne uvjete za razvoj turizma. Bosanska Krupa je staro naselje, prepoznatljivo po brojnim kulturno-historijskim spomenicima iz svih razdoblja povijesti. Prvi put ime Krupa spominje se 1284. godine, a kao njena osobenost najljepši dio rijeke Une i staro­ gradska srednjovjekovna tvrđava na vrhu kamenog brežuljka, sa akropolom pod kojom je bilo predgrađe, opasano jakim zidom. U XIII vijeku nastala su i krupska naselja Otoka, Arapuša i stari grad Jezerski sa svojom zanimljivom starogradskom tvrđavom.

Važniji telefoni na području općine Bosanska Krupa Policija Vatrogasna služba Dom zdravlja Apoteka Autobusna stanica Željeznička stanica

471 125 472 781 471 047 471 054 471 016 471 051

(00387 37)


Vrelo Krušnice

Stari grad, Jezerski

Bosanska Krupa, pogled sa Starog grada

Stari grad, Bosanska Krupa


IZDAVAČ Udruženje obrtnika i privrednika Bosanska Krupa UREDNIK: Avdagić Husnija GRAFIČKA OBRADA: Silverfrog Design ŠTAMPA: Grafičar Bihać TIRAŽ: 1000 komada

UOBK Biznis katalog  
UOBK Biznis katalog  

Udruzenje obrtnika i poduzetnika Bosanska Krupa, biznis katalog

Advertisement