Page 1

PrivatBoligen Skybrud

Nr. 4 2011

- forebyggelse og drift

Bladet til bestyrelser i andelsbolig- og ejerlejlighedsforeninger


Naturskifertage & tegltage www.falk-tag.dk

• Facaderenovering Naturskifertage • Betonrenovering & tegltage • Flade tage www.falk-tag.dk • Stålpladetage • Eternittage . Facaderenovering • Tegltage . Betonrenovering . Flade•tage Døre og vinduer

. Stålpladetage . Eternittage Navervej 30, 4000 Roskilde, Tlf. 4675 5970 . Tegltage . Døre og vinduer

I dette nummer af PrivatBoligen Monster regn - et monsterproblem

3

Klimakommision, Energirenovering, Skybrud 5 Mange værdier ligger i jorden

7

Skybrud

10

One-stop-shopping

12

Renovering har kæmpe potentiale

16

Servicenøglen

20

Navervej 30, 4000 Roskilde, tlf. 4675 5970

Jysk firma men landsdækkende som blandt andet tilbyder følgende: Containervask

Affaldsøer over og under jorden Dørtelefoner

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden

vi bringer de bedste oplevelser ind i din forening! ComX leverer kvalitets tripleplay løsninger til bolig- og antenneforeninger. Vi forsyner over 300 foreninger med underholdende Tv, lynhurtigt Internet og Telefoni til lave priser. Kontakt os og få en snak om hvad vi kan tilbyde din forening og få et uforpligtende tilbud.

se www.comx.dk - ring 70 22 22 28

Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør. NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

Vi har løsningen på en vedligeholdelsesfri og naturlig belægning til veje, stier og pladser. Overfladebelægningen forlænger levetiden på den eksisterende belægning og giver et naturligt udseende passende til omgivelserne. Udføres nu også med 100% vegetabilsk og farveløs bindemiddel.

FØR

EFTER

2 · Privatboligen

Dansk Overfladebehandling I/S | Rugårdsvej 206 | 5464 Brenderup | www.dob.dk Tlf. 64 44 25 33 | Fax. 64 44 25 07 | info@dob.dk


Monster regn - et monsterproblem

Af kommunikationskonsulent Pia Rasmussen, Frederiksberg Forsyning

Vi har i år og sidste år her i Danmark været ramt af utrolig store regnmængder, der er faldet på kort tid. Det har overbelastet det eksisterende kloaksystem og skabt store problemer og skader på såvel de offentlige veje og bygninger som de private boliger. Faktum er, at der ikke findes nogen entydige løsninger på problemet. Både kommunen, kloakforsyningen og den enkelte boligejer må gøre sit til at lede vandet steder hen, hvor vandet gør mindst mulig skade.

Vand i kælderen?

Et tilbagevendende problem, der kræver en fælles indsats. Læs mere på www.frb-forsyning.dk.

Frederiksbergs nye spildevandsplan Frederiksberg har som resten af København været hårdt ramt af det, vi kalder monsterregn, og selv om Frederiksbergs nye spildevandsplan så vidt muligt tager hensyn til problematikken klimaændringer, så er der ikke tale om en enkeltstående løsning på problemet og heller ikke løsninger, der kan afhjælpe monsterregn 100 %. Kloakforsyningens ansvar Kloakforsyningen har ansvaret for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra stueplan, hvilket betyder planmæssigt vedligehold af kloakforsyningens hovedkloakker og stik (typisk i vejareal) samt Privatboligen · 3

▶▶


synindefinerer kloakfor en an pl ds an ev ild Sp ng skal u. Ved nykloakeri gens servicenivea n kun må , så vand på terræ der dimensioneres ert 10. år emsnit én gang hv forekomme i genn det andophobning) i (v ng ni uv st op af som følge al Klimaændringer sk . m te ys ks oa kl e offentlig for ves ingen garanti gi il dt hi m So . es medregn mes lationer oversvøm al st in bs lø af is hv kældre, ved kraftig regn.

information til kunderne om ansvar og muligheder. Planer for begrænsning af ekstreme vejrfænomeners ødelæggelser er en kommunal opgave, hvor kommunen samarbejder med kloakforsyningen. Afledning af vand fra kælderen er husejerens eget ansvar Kælderen er naturligt mest udsat for vandindtrængen - både ved kraftig regn om sommeren og ved høj grundvandsstand om vinteren, og det er derfor utrolig vigtigt så vidt muligt at forebygge og sikre boligen. Det er meget individuelt, hvilke løsninger, der vil være mest effektive, og derfor anbefaler vi, at kontakte en autoriseret kloakmester, der kan kortlægge problemet og foreslå en eller flere af følgende løsninger: 10 gode råd til at hjælpe miljøet og sikre kælderen: 1. Ændring af driften på installationerne, fx annullering af ubenyttede afløb i kælderen 2. Reparation af afløbsinstallationer, fx tilstoppede eller ødelagte tagrender, sandfangsbrønde eller egne stikledninger 3. Udskiftning af evt. trægulv i kælderen med klinker eller et malet betongulv 4. Dræning rundt om huset, således at vandet ledes væk fra husets kældervæg og gulv 5. Installering af højvandslukke i kælderens gulvafløb, så klo4 · Privatboligen

akvandet ikke kan stige op i (tilbagestuve til) kælderen. Evt. kan det i stedet være nødvendigt med en pumpebrønd til afløbsvandet fra kælderen. En sådan vil rigtigt indrettet være mindst lige så sikker som et højvandslukke 6. Sørg for, at belægninger og øvrigt terræn omkring huset så vidt muligt hælder væk fra huset, og at en evt. kældernedgang har en høj opkant, før man går ned. 7. Anlæg af en faskine, et underjordisk hulrum, der kan opsamle regnvandet fra taget, så det langsomt kan sive ud jorden og tilbage til grundvandet. 8. Anlæg af et grønt tag af fx stenurter, der fanger en stor del af regnvandet. 9. Opstilling af en regnvandstønde, som tilsluttes nedløbsrøret. Vandet kan bruges til havevanding. Sørg for overløb til kloakken. 10. Endelig er det selvfølgelig en god idé at sætte ting af værdi op på hylder i kælderen, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Mange af ovenstående tiltag kræver en forundersøgelse og en tilladelse fra kommunen, samt at installationen udføres af en autoriseret kloakmester. Se flere løsninger på kloak problemer på www.frb-forsyning.dk.


Betydning for andels- og ejerlejlighedsbeboere i den ældre boligmasse Jean Mathiesen, Administrations- og projektchef, Holmsgaard a/s, Rådgivende ingeniører Det er nu knapt et år siden at, den af regeringen nedsatte klimakommission, udgav en rapport om, hvorledes vi i Danmark kan gøre os uafhængige af fossile brændsler (olie, gas og kul) og samtidig nedbringe udslippet af drivhusgasser. Rapporten er endnu mere aktuel i dag end den var for et år siden. Tidens store regnskyl har fået både videnskabsfolk og menigmand til at overveje, om det er tilfældigheder, eller om det er klimaændringer, der har medført disse store ukontrollerbare skybrud. Klimaændringer er netop ét af hovedpunkterne i rapporten. Man mener at disse ændringer er en følge af store mængder drivhusgasser, som produceres ved afbrænding af fossile brændsler. Et andet udgangspunkt for rapporten er klodens begrænsede mængder af fossile brændstoffer, som i fremtiden kommer til at betyde stærkt stigende priser på olie, gas og kul.

Kommissionen konkluderer, at det er muligt for Danmark massivt at reducerer udledning af drivhusgasser, samtidigt med at Danmark gøres uafhængig af fossile brændsler. Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvorledes Danmarks energipolitik bør ændres i de kommende 40 år, således at vi netop opnår dette. I det følgende kan du læse hvad disse anbefalinger betyder for andels- og ejerlejlighedsbeboere og foreninger. El udgør ca. 20 % af vores samlede energiforbrug. I fremtiden forventes 40 – 70 % af det sam-

I dag dækkes 80 % af vort energiforbrug af fossile brændsler, så hvor skal fremtidens energi komme fra?

T: 32 97 01 07 www.holmsgaard.com

lede energiforbrug at være el produceret af havvindmøller, der derfor bliver en meget vigtig del af fremtidens energiforsyning. I dag er mange andels- og ejerboliger opvarmet via fjernvarme. Det vil de også være fremover, blot med den store forskel, at kraftvarmeværkerne skal producerer varme primært via eldrevne varmepumper og sekundært med, biomasse, solvarme og geotermisk varme. Dette betyder altså, at der ingen installationsmæssige ændringer bliver i forbindelse med brugen af fremtidens fjernvarme. Foruden en omlægning til grøn energi, anbefaler Kommissionen, at energiforbruget til opvarm-

ning af vore boliger i gennemsnit, skal reduceres med 60 % og at elforbruget til lys og el-apparater reduceres med 50 %. Det er her vi som beboere og andels- og ejerforeninger, direkte påvirkes af Kommissionens anbefalinger. Det betyder nemlig, at stort set alle ældre ejendomme skal investerer i forbedringer, der reducerer energiforbruget. Dette vil bl.a. foregå ved forbedringer af klimaskærmen (husets yderside) samt husets installationer (varme, brugsvand og ventilation samt el og belysning). Mht. reduktion i el-forbrug på 50 %, er det fornuftigt allerede nu, at se efter energirigtige løsninger, når der alligevel skal udskiftes vaskemaskine, fladskærm etc. På den måde opfyldes kravet om 50 % reduktion af el-

Holmsgaard a/s Irlandsvej 5, 2300 København S

ENERGIRENOVERING  VEDLIGEHOLDELSESPLANER ENERGIMÆRKER  TILSTANDSVURDERINGER FREMTIDSSIKRING AF EJENDOMME  BÆREDYGTIGT BYGGERI 

Privatboligen · 5


forbruget i løbet af en årrække, uden at der skal foretages store uventede udgifter/investeringer. Dette er dog under forudsætning af, at nye apparater og elpærer fortsat udvikles med henblik på at være energirigtige. Hvad er det så præcist Kommissionen anbefaler, som direkte berører andels- og ejerboliger? 1) Afgifter på fossile brændsler, som betyder, at jo tættere vi kommer på år 2050, hvor vision rækker til, jo mere betales i afgift for brugen af fossile brændsler.

2) Indførelse af ”energiopsparing”, for bygninger i høj energiklasse. Præcis hvordan lovgivningen bliver sat sammen ud fra Kommissionens anbefalinger, vides ikke på nuværende tidspunkt. Året, der er gået efter rapportens udgivelse, har vist at andelsog ejerforeningerne samt parcelhusejerne er på rette vej. I dag er ”energirenovering”, ”grønne tage” og ”grønne gårde” blevet en del af det danske sprog. Mange Andels- og Ejerforeninger

ser på muligheder som disse, når vedligehold af ejendommen alligevel skal finde sted. Vi danskere har indset, at det betaler sig, at energirenovere den gamle boligmasse og købe energirigtige produkter. De sidste års store skybrud og de udfordringer de medfører, gør at vi er opmærksomme på fordelene ved, at forsinke og formindske tilløbet til vores kloakker og i stedet bruge nedsivning af regnvandet i egnede områder. Grønne tage og grønne gårde bidrager til, at opsamle og forsinke regnvandet samt til at lede det til steder egnet for nedsivning. Overborgmester Frank Jensen har været ude og varsle en ”skybrudsplan”, der skal sikre veje og kældre mod oversvømmelse. Alligevel er der udfordringer nok, også til den enkelte boligforening, hvis oversvømmede kældre og gårde, skal undgås i fremtiden. Der er mange udfordringer forbundet med vedligeholdelse og fremtidssikring af ikke mindst

vores ældre boligmasse. Mange Andels- og Ejerforeninger står overfor, at skulle vælge og prioritere tiltag på vedligehold og fremtidssikring af deres ejendomme. Energirenovering i den ældre boligmasse med bevaringsværdige facader har en ekstra udfordring, i det den umiddelbare løsning med at isolerer udenpå facaden, ikke er en arkitektonisk attraktiv løsning. Hvorledes en tilfredsstillende energibesparelse opnås i sådanne bygninger er en teknisk udfordrende opgave for arkitekter og ingeniører. Vel ikke overraskende, vil jeg anbefale, at I i samråd med en rådgivende ingeniør, får fremstillet en plan for vedligeholdelse og fremtidssikring af jeres ejendom. Ved at kombiner jeres visioner for ejendommen med ingeniørernes tekniske viden om energirenovering og bæredygtighed, får I overblik over det teknisk mulige, økonomien for dette og tidshorisonten, for at gennemføre de ønskede tiltag.

privatboligen.dk

Kære boligforeninger vi er igang med at udvide vores hjemmeside til en portal, hvor vi tilfører en række nye ydelser. Leverandørregister Vi har store ambitioner med portalen, du kan allerede nu finde den rigtige leverandør til netop dit projekt, vores leverandørregister bliver udbygget hele tiden, der kommer dagligt nye leverandører til. Tidligere numre af privatboligen Du kan finde tidligere numre af privatboligen som PDF, få inspiration, læse informative artikler og aktuelle nyheder for boligområdet.

Nyhedsbrev Du kan allerede nu tilmelde dig vores nyhedsbrev, nyhedsbrevet vil bl.a. indeholde informationer om nye udgivelser af Privatboligen, meddelelser om nye leverandører der har tilmeldt sig leverandørregisteret og informationer om spændende opdateringer til www.privatboligen.dk Portalen vil løbende blive udbygget, bl.a. med lovstof og rådgivning m.m. Har du gode ideer til indholdet på den nye portal eller har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til info@privatboligen.dk Velkommen til privatboligen.dk

privatboligen.dk bliver lanceret overfor boligforeningerne i efteråret 2011

6 · Privatboligen


Mange værdier ligger

i jorden

Bevillinger til kloakering svarer slet ikke til de aktuelle behov. Det har sommerens skybrud med al tydelighed bevist. Men ved at vedligeholde kloakker og håndtere regnvandet kan man sikre sin spildevandsafledning på fornuftige budgetter

Af Rolf Sylvester-Hvid Når det drejer sig om kloakker, så skal der som regel ”lig på bordet” – eller døde rotter i kælderen – før det offentlige tager problematikken alvorligt. For kloakkerne ligger bare i jorden og ”passer deres opgaver”, og de kan være meget nedslidte, før deres funktion ophører. Men når der så pludseligt opstår et skybrud eller en høj belastningssituation, så går det op for de fleste, at der faktisk er store værdier bundet op mod installationerne i jorden. Og i takt med, at såvel samfund som forbrugere bliver stadigt mere miljøbevidste, så

skal man huske på, at både kloakering og spildevandshåndtering bør være en aktiv del af bl.a. virksomhedernes miljøpolitik. ”Der er meget ”ude af øje – ude af sind” over kloakker – og spildevandsafledning. Derfor er det som oftest svært at få fornuftige budgetter bevilget til at sikre, at kloakkerne er i ordentlig stand og dimensioneret til at klare spidsbelastninger. Men når det drejer sig om voldsomme regnskyl, så kan man med fordel bremse regnvandet og lede det langsomt ud i det offentlige ledningssystem. Det kan beskytte mod pludselige lokale syndfloder, men som entreprenørvirksomhed er det sjældent en let opgave at overbevise kunderne om, at vedligehold og et moderat redesign af afløbssystemerne kan være en god, langsigtet forsikring”, siger Morten Andersen, der er ingeniør og salgsleder for Bolig og Industri i Østdanmark hos Per Aarsleff A/S. Ikke desto mindre kan man stoStrømperne kan også bruges til foring af skorstene, som ved renovering af bygninger ønskes anvendt til ventilationsformål eller som alternativ til traditionel udskiftning af faldstammer.

Ulrik ipsen

har igennem mange år hos Barfoed & Mørk A/S opbygget en stor viden og erfaring med udskiftning og montage af vinduer og døre.

le på, at entreprenørerne har set alt – både de løsninger, der virker, og dem der ikke virker.. ”Mange tænker i drift og produktion, men det er kun sjældent, at virksomhederne vender blikket nedad. Der er faktisk store værdier bundet op i jorden, og lovlige og vedligeholdte kloakker er faktisk guld værd. Det kan regnvandet på sigt også blive, og det er derfor både uhensigtsmæssigt og urealistisk at dimensionere kloakkerne til at håndtere de mængder af regnvand, som optræder under et skybrud”, forklarer Morten Andersen. Vandet kan benyttes rekreativt Selvfølgelig ville en oplagt løsning være at øge diameteren af spildevandsledningerne, så de kunne klare de større vandmængder, som vi nok fremover må forvente at skulle håndtere, hvis vi ikke skal opleve konstante oversvømmelser af kældre og kloakvand, som trænger op gennem afløbene. Men ifølge Morten Andersen er det meget dyrt at foretage opgravning og udskiftning af en eksisterende kloakledning. Han peger derfor på en anden løsningsmodel.

Denne erfaring og indstilling arbejder vi nu aktivt videre med til gavn for vore kunder..

København tlf. 71 11 58 66 Odense tlf. 66 10 83 38 Administration/kontor: Brolandvej 48, 5320 Agedrup www.boholmvinduescenter.dk

”Hvis man eksempelvis ser på Kastrup Lufthavn, hvor man igennem længere tid haft fokus på et vedligeholdt afløbssystem, så råder de over et stort areal, hvor der i sagens natur skal afledes meget store mængder af vand. Men lufthavnen havde ingen problemer under sommerens voldsomme skybrud. Det skyldes bl.a., at Kastrup Lufthavn har etableret en række forsinkelsesbassiner der tilbageholder den øgede vandmængde i området og udleder den så ikke kloakkerne overbelastes. Det er en meget effektiv måde at løse problemet med store regnvandsmængder på”, fortæller Morten Andersen. Han peger også på den rekreative anvendelse af regnvand, som kan give basis for flere småsøer og lignende, der opsamler regnvandet og bortleder det kontrolleret. Vand er ikke nogen billig ressource, så der er selvfølgelig også en potentiel økonomiske vinding ved at kunne opsamle regnvandet.” Gennem Lokal Afledning af Regnvand – eller LAR som det også kaldes – kan man med fordel håndtere regnvandet på egen grund – og det kan i høj grad spare fornyede investeringer i kloakkerne”, vurderer Morten Andersen.

BOHOlM VinDUesCenTer

speciAlfirmA iNdeN fOr ViNdUeseNtreprise

Vi leverer KUN døre og vinduer i allerhøjeste kvalitet og monterer og servicerer i samme høje kvalitet.

Privatboligen · 7


TV-inspektion kan vise, hvor galt det kan se ud i kloakkerne. Aarsleff tilbyder at plotte data ind i et program , der fortæller, hvornår man bør renovere sine kloakker, hvor galt det ser ud, og hvad man kan forvente det vil koste at udbedre skaderne i ledningerne.

Flowet i spildevandafledningen skal være optimalt Når alt er sagt og gjort omkring regnvandet, så er der omvendt ingen tvivl om, at det er en rigtig god idé at sikre sig, at kloakkerne fungerer optimalt. Det gælder ikke kun for virksomheder, for alle – også større beboelsesområder og villaejere vil have fordele ud af et ordentligt fungerende spildevandsanlæg.. ”Meget ofte er kloakledninger i en meget dårlig forfatning. Eksempelvis kan antallet af skader på ledningerne i jorden øges som følge at større vægt- og trafikbelastninger på arealerne. Det kan give risiko for, at kloakledningerne forskydes i forhold til hinanden, som så igen kan føre til, at spildevand bliver ledt ud i undergrunden under virksomhed eller boligblok frem for ud i hovedkloakken. Dårligt vedligeholdte kloakker kan ganske hurtigt blive en dyr fornøjelse”, siger Morten Andersen. Men man må heller ikke glemme, at kloakker også bliver naturligt slidt. Når først det glaserede overfladelag i keramiske afløbsrør bliver slidt ned, så går korrosionen virkelig hurtigt. Tilsvarende slides betonrør, så over8 · Privatboligen

fladen bliver ru og derfor binder slam og større emner, der på sigt forringer flowet af spildevand og til sidst måske helt tilstopper rørene. ”Man kan gøre sig selv en meget stor tjeneste ved at udføre TVinspektion af kloakkerne med regelmæssige intervaller. Det er en meget effektiv metode til at få den nødvendige viden om, hvordan kloakkernes tilstand er. TV-kameraerne er i stand til at komme

igennem selv meget små rørdiametre, og derfor kan vi blandt andet hjælpe virksomheder, boligforeninger og mange andre brugere med at få – bogstaveligt talt – et klart billede af behovet for vedligehold af kloakkerne”, forklarer Morten Andersen. Per Aarsleff A/S har et program, der på en enkel og overskuelig måde fortæller, hvor kritisk tilstanden er for f.eks. en virksomheds kloakker. Med røde, gule og grønne felter viser oversigten, hvor man hurtigt bør renovere sine kloakledninger, hvor man på sigt kan sætte ind med vedligeholdsarbejder, og hvor kloakledninger eventuelt er funktionsdygtige og i orden. For de folk, der har ansvaret for en virksomheds daglige rutiner (og herunder også kloakkerne), kan det være et glimrende værktøj til at overbevise ledelsen om, at det er nødvendigt at afsætte ressourcer til en udbedring af kloak-

Fornyelse af faldstammer

Ingen gener for beboerne Aarsleff er markedsleder i Danmark, når det gælder fornyelse med strømpeforing i og under ejendomme. Fornyelse af faldstammer kan foretages uden store,

besværlige nedbrydninger af eksisterende konstruktioner. Ring til os på 3679 3404 og få et uforpligtigende tilbud.

kerne. Aarsleffs data bliver med andre ord plottet ind som enten prioriteret eller budgetteret skadeudbedring – hvornår bør man skride ind, hvor galt er det – og hvad koster det? Det er et sprog, som alle kan forstå. ”Strømpen” kan bruges flere steder Mere eller mindre tilstoppede kloakledninger skal selvfølgelig spules igennem, hvorefter man kan danne sig et bedre billede af ledningernes forløb og generelle tilstand. Hvis der er begyndende brud eller tegn på forskydninger, så kan man i mange tilfælde udbedre forløbet uden at skride til dyre opgravninger af ledninger – hvad der i øvrigt også kan vise sig at være en besværlig løsning. En løsning, som Morten Andersen peger på som særdeles anvendelig er en indvendig foring med en strømpe, som kan installeres i rørene fra brønde – uden op-


gravning. Det er en ganske enkel proces, hvor strømpen, med vand eller trykluft, krænges in i ledning og efterfølgende udhærdes med varme, efter renovering af ledningen ligger et slidstærkt, glat og langtidsholdbart materiale inde i den eksisterende ledning. Strømpens levetid afhænger af hvor hårdt belastet et spildevandssystem er. Morten Andersen kan ikke sætte generelle tal på levetiden af en sådan foring, da strømpen selvfølgelig også slides afhængig af mediet som transporteres. Men han definerer løsningen som ”meget langtidsholdbar”, og i ”normalsituationer” tøver vi ikke med at sige at materialet har 100 års levetid. ”Det fine ved strømpen er, at vi hos Per Aarsleff A/S kan udføre renoveringsarbejdet som en del af en virksomheds generelle vedligeholdelsesplanlægning. Vi kan udføre arbejdet, uden at en virksomhed behøver at afbryde sin produktion, hvad der i mange tilfælde er meget væsentligt

for en virksomheds daglige drift og økonomi. Renovering uden driftsstop har i mange tilfælde været en særdeles populær model”, siger Morten Andersen. Han slutter med at fortælle, at strømperne kan fås i alle di-

mensioner lige fra de mindste ledningsmål op til diametre på næsten to meter. Metoden med en indvendig foring kan også bruges i de tilfælde, hvor man ønsker at benytte en eksisterende skorsten til ventilation i

forbindelse med bygningsrenovering eller –ombygning samt i alle former for faldstammer. Det er et godt og ofte billigere alternativ til genanvendelse og fornyelse af eksisterende anlæg.

NYOPGANG.NU Malerfirma med speciale i renovering af opgange Telefon

40 13 06 88 Refshalevej 169B • 1432 Kbh K. mail: info@nyopgang.nu Refshalevej 169B • 1432 Kbh. SV mail:www.nyopgang.nu info@nyopgang.nu

Besøg vores leverandørguide på WWW.PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Byfornyelse Byøkologi Bygningsrenovering Driftplaner Indretning Tagboliger Tagterrasser

HuSK

at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen til info@privatboligen.dk eller brug formularen på vores hjemmeside www.privatboligen.dk

Tilstandsrapporter Trapperenovering

Arkitekter A/S Svanemosegaardsvej 9A DK 1967 Frederiksberg C Tlf +45 35 39 11 99 Fax +45 35 39 40 99 info@plan1.dk www.plan1.dk arkitekter maa / par

Privatboligen · 9 10364_nyopgangnu.indd 1


SKYBRUD

SKYBRUD SKYBRUD John Bergelin A/S Rådgivende ingeniører og arkitekter

Er I også en af de foreninger, der har oplevet vand i kældrene, efter det store skybrud i hovedstadsområdet, følger I sikkert bekymret med i vejrudsigten, hver gang der meldes om risiko for skybrud og tænker i den forbindelse: ”Måske skulle vi gøre et eller andet for at undgå det igen”. Her på vores rådgivende ingeniør og arkitekt kontor på Frederiksberg har vi mere end 300 m2 kældre, som bliver brugt til møderum, køkken og arkiv, alt i alt meget pæne lokaler. For at sikre os mod vandindtrængen fra de offentlige kloakker, er der monteret højvandslukker i de rum, hvor der er gulvafløb.

Det var glædeligt at konstatere, at disse højvandslukker holdt tæt under skybruddet – men – vi har også et gæstetoilet i forbindelse med møderummet, hvorfra en blanding af regnvand og kloakvand fossede ud i kælderen i ca. 50 cm’s højde. Som det fremgår af billedet, var en død rotte skyllet op og sad fastklemt under toiletbrættet. I andre år med tendens til oversvømmelser af kældre, har vi altid været forskånet, fordi højvandslukkerne virkede. Det er meget svært at forestille sig, at når firmaet har haft til huse i de samme kontorlokaler i mere end snart 25 år uden problemer, at der så kan

opstå

sådanne

store

skader.

Såfremt man har haft vand i kælderen, vil vi anbefale, at man: 1. Finder årsagen til vandindtrængningen.

2. Planlægger fremtidige forbedringsarbejder, således at man undgår, at der sker vandindtrængninger igen. 3. Foretager forbedringerne.

Viden om forbedring og vedligeholdelse af ældre ejendomme ? ?

? ? ? ? ?

? ?

• • • • • • • • • •

Tage Vinduer Altaner Badeværelser Tagboliger Minielevatorer Nabostøj Opstigende grundfugt Vedligehold Digital renovering

www.ejendomsviden.dk

?

?

68649_GI_Privatboligen.indd 1

10 · Privatboligen

03/07/08 10:21:48


DANSK STØBE ASFALT ApS Å GÅRDE, P-DÆK VEJE, PLADSER ALTANER, TERRASSER GULVE SPECIEL MALING TIL ASFALT & BETON

dem lidt væk fra væggene, idet der i forbindelse med de store skybrud efterfølgende er meget fugt i kældervæggene og gulvene. Hvis ejendelene herefter er placeret direkte op af de fugtige kældervægge eller på gulvet, er der stor risiko for, at der udvikles skimmelsvamp, som kan beskadige både ejendelene, men også selve bygningen. Som tidligere nævnt, er det det allervigtigste, at man har sikret sig mod at kloakken løber over ved at placere højvandslukker med svømmere i brøndene eller højvandslukker med klapper i gulvafløbene og samtidig vil det være en god ide, at få fulgt op på ejendommens vedligeholdelsesplan, hvis der findes en sådan og i modsat fald at sørge for at få udarbejdet en. Derfor vil vi anbefale, at man kontakter et rådgivende ingeniør/arkitekt firma, som har kendskab til alle de forhold og tiltag, der skal til for at minimere denne risiko og komme med oplæg til Jer som forening, med anbefalinger af de muligheder der findes. Man skal være opmærksom på, at ejendommens beboere ikke selv må udføre arbejdet med ejendommens kloaknet. Det er kun en autoriseret kloakmester,

der må udføre arbejdet i jorden og i brøndene/gulvafløbene.

kan være medvirkende til vandindtrængning, forsikringen dækker da ikke for skaderne.

Ved forkert udført højvandslukke kan man risikere, at ejendommens eget regnvand 44447747#9461

I den forbindelse vil vi anbefale, at man kontakter ejendommens rådgivende ingeniør og arkitekt, for at fremkomme med løsningsforslag på de aktuelle opgaver, samt at indhente priser og tilbud på udførsel af arbejdet. Man kan måske forvente, at der efterfølgende ved ejendommens forsikringspolice, vil være forbehold for skader i forbindelse fremtidige voldsomme skybrud, eller anden vandindtrængning, såfremt man ikke selv har foretaget afværgeforanstaltninger. Allerede på nuværende tidspunkt kan man begynde at gøre tiltag til at begrænse skaderne mest muligt, I forbindelse med de ting (løsøre) der opbevares i kælderen. Man kan sørge for at holde alle ejendommens regnvandsbrønde og kloakker rensede, således at eventuelle store mængder vand har en mulighed for at komme væk. Ligeledes bør man sørge for, at gulvafløbene er rene, således at, såfremt der kommer vand ind i kælderen, det har en mulighed for hurtigt at løbe ud igen. Samtidig kan man anmode de beboere, som har effekter opbevaret i kælderen, om at hæve disse fra gulvet og også gerne flytte

J.P. AS blev etableret 1896 og J.P. Hoverby Hoverby AS blev etableret i 1896i og vi har en lang tradition bag os med fokus på kvalitet og vi har en lang tradition bag os med fokus service. på kvalitet og service. Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og

Vifacader. udfører alt arbejde på vinduer, trapper og facader. Som en del af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el

arbejde totalentreprise. Som en idel af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægModerne malerarbejde er mere ninger samt el arbejde i totalentreprise.

end godt håndværk!

Moderne malerarbejde er www.hoverby.dk mere end godt håndværk! FALKON A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRER 30 års erfaring i rådgivning Tilstandsrapport Energimærkning Byggeledelse Drift og vedligehold Projektering og tilsyn Bygningskonstruktioner Tekniske installationer Bygningsrenovering Nybyggeri Fjernvarmeanlæg Jordvarme Kloak

NAVERVÆNGET 9 4000 ROSKILDE

46 75 61 11 e-mail: dsa@danskstobeasfalt.dk www.danskstobeasfalt.dk

Tagboliger Altaner og tagterrasser Altan- og karnaprenovering Nordre Fasanvej 43 • 2000 Frederiksberg • Medlem af F.R.I. • Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 • Fax: 35364570 • Mail: falkon@falkon.dk • Web: www.falkon.dk • CVR: 25244826

Privatboligen · 11


One-stop-shopping kan sikre Boligforeninger unik energioptimering One-stop-shopping er blevet et nøglebegreb og et særkende for Clorius Controls, der har taget et tigerspring hen imod at levere nøglefærdige løsninger inden for energibesparelser med egne produkter og risikofri finansiering skræddersyet til bla. Boligforeningernes til tider anstrengte økonomi

Clorius Controls A/S Energi - optimisterne -Boligforeninger vil også gerne spare penge. Vi læser og hører hver eneste dag i medierne, at alle skal skære ind til benet. Det mest oplagte sted for at spare er på energiforbruget. Det kan man med vore løsninger gøre ”uden” at investere en krone. Det fastslår afdelingschef Henrik Lassesen fra Clorius Controls. Vi har efterhånden markeret os som en seriøs og ekspansiv energivirksomhed i den tunge klasse, og fra at være ”dem” med radiatormålerne, er

12 · Privatboligen

vi i dag en moderne virksomhed, der kan tilbyde alt lige fra simpel varmeregulering til de mest komplicerede løsninger indenfor CTS – systemer og bygnings automatik. -Vi kan tilbyde boligforeningerne noget, der er helt unikt med produkter fra egen fabrik. Clorius producerer sine egne ventiler og styresystemer. Prismæssigt betyder det besparelser og mere brugbare helhedsløsninger, da selskabet både producerer, leverer, samt monterer, derved sprin-

ges fordyrende led over. Vor optimerede løsninger og one stop shopping filosofi er et så effektivt koncept, at vi kan garantere slutbrugerne betydelige besparelser. For at kunne tilbyde disse besparelser stort set uden risiko for kunden, er det vigtig at teknikken dagligt overvåges, dette gøres via vores Energistyrings koncept. Vi har I år været repræsenteret ved en række messer, som er et meget vigtigt forum for os, vi får

her muligheden for at formidle vores budskaber overfor driftspersonalet og de driftsansvarlige rundt om I landet. Vi er meget proaktive også når vi er kommet ind som leverandør og sparrer med kunderne når der kommer nye produkter eller tiltag som kan optimere deres tekniske anlæg. De færreste leverandører af energioptimering gennemfører selv projekter fra A – Z, men hos os gør vor one stop shopping


det ekstra let for kunden at gå i dialog med os omkring en energioptimeringsopgave, eller måske endda et helt nyt projekt med den nyeste teknologi. Hurtige besparelser på energien Der er mange årsager til at mange virksomheder stadig ikke har energieffektiviseret, mener han og peger på manglende information fra leverandørerne, håndværkeres bevidstløse udskiftning til det sad der i forvejen, akut tidspres og ensidig fokusering på indkøbsprisen. Vi gør løbende kunden opmærksom på den mest energirigtige og driftsoptimerede løsning, når ventiler, ventilatorer, pumper og andre komponenter udskiftes. Kunden bestemmer selvfølgelig selv, men han skal da have et valg. Clorius Controls er så sikker på sine produkter og løsninger, at selskabet som regel kan love kunden en besparelse på mindst 10 pct. på energibudgettet. Får selskabet lov til at arbejde dybere med projekterne, kan man oftest nå væsentligt højere besparelser. Selskabet er kendt for sine KC styringer og komplette CTS anlæg med egne ISCere til at styre bygningens installationer. Det er CTS systemer der kører efter åbne protokoller og giver muligheden for åben kommunikation. For drift afdelingerne betyder det, at de ikke længere behøver at være bundet til faste leverandører, men er sikret et frit valg mellem leverandører og produkter,

så de kan indhente flere tilbud og sikre sig konkurrencedygtige markedspriser. For at garantere besparelserne, er det nødvendigt at installerer et komplet CTS system der over internettet kan overvåge teknikken. Energistyringen genererer hver måned en rapport om forbrug som kunden får udlevet. Er der større udsving end det acceptable i den daglige drift, sendes der en alarm til en teknikker og til kunden enten via SMS eller mail, på denne måde sikres der et konstant optimal drift. I projektperioden servicerer og vedligeholder Clorius Controls teknikken, men efter endt tilbagebetalings tid, er det muligt for kunden eventuelt at vælge en anden CTS leverandør uden omkostninger, da systemet som omtalt kører med åbne protokoller. De ansvarlige driftchefer er meget interesserede i at få indført åbne protokoller, så de kan vælge blandt leverandører som de har lyst til og sikre de rigtige priser på markedet og fuld konkurrence, siger Henrik Lassesen. Uberettiget skepsis omkring ESCO Energieffektivisering og ESCO er ikke for alvor er slået igennem på hospitalerne og Henrik Lassesen mener der hersker en helt uberettiget skepsis og uvidenhed i sektoren. Finansieringen har i mange år bevist sin eksistensberettigelse og fungeret problemfrit.

Glasforsikring med stærk dækning

Glas håndteres bedst af fagfolk – også når det skal forsikres Forsikring af glas, sanitet, lysskilte, spejle, og keramiske/induktions kogeplader i erhvervs- og boligejendomme. Få et uforpligtende tilbud

Boracol 20 er et topkvalitets produkt mod både svamp og insekter. Mere end 30 år på markedet giver tryghed for produktets gennemprøvede og effektive virkning. Er grundigt forbruger- og laboratorietestet. Har du spørgsmål om Boracol 20, så ring til os for professionel rådgivning.

DANSK GLASFORSIKRING A/S Telefon 45 87 13 66 danskglasforsikring.dk Privatboligen · 13


Clorius tilbyder endda 13/09/07 en usædH_Friedmann.pdf vanlig attraktiv ESCO model ved at garantere og hæfte for de besparelser, selskabet finder i projekterne. Kunden får hele 80 pct. af de ekstra besparelser, der måtte opstå undervejs og kan hurtigere betale projekterne ud. Clorius samarbejder med Nordea om finansieringen af deres egne optimeringsprojekter, men er samtidig med i en ESCO gruppe sam-

men 9:16:13

med Energirådgivere, Rådgivende ingeniører Korsbæk og Partnere, og KPF Arkitekter A/S. Energirådgiverne i Hjørring stiller finansiering til rådighed til laveste markedsrente så kundernes besparelse bliver maksimal. Energirådgiverne skal ikke tjene på finansieringen, men er interesseret i at sikre sig CO2-kvoterne fra projekterne. -Vi er de eneste der kan tilbyde kunden så store fordele. Det er

markedets mest enkle og lukrative ESCO model. Der er faktisk ingen risiko for kunden, da vi garanterer besparelsen i perioden, siger Henrik Lassesen. -De fleste Folk kender Clorius Controls A/S fra forbrugsmålerne på radiatorerne, men er i dag højt specialiseret i energioptimering som vort nøgleområde. Clorius controls A/S ønsker at komme ud og fortælle om de nye produkter indenfor regulering.

Så kontakt os gerne, for at få lavet aftaler med vore salgskonsulenter som gerne kommer ud til jer og afholder seminarer, og eller produktpræsentationer, eller kom til os i vore lokaler i Ballerup, her vil I få rig mulighed for at få uddybet spørgsmål omkring produkter og løsningsforslag til netop jeres afdeling.

Besøg vores leverandørguide på PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Hans Trebbien Stataut. ejendomsmægler og Valuar

Landsdækkende rådgivning ved valuarvurdering af andelsboligforeninger. Vurdering af andelskronen. Køb, salg & vurdering af fast ejendom samt vurdering af forbedringer i de enkelte lejligheder. medlem af DE/Dansk Ejendomsmæglerforening.

Peder Skrams Gade 27 DK-1054 København K Tlf. + 45 33 14 07 38 Fax + 45 33 14 08 38 hanstrebbien@mail.tele.dk

14 · Privatboligen

Tilsluttet / Member

Dansk ejedomsmæglerforening

• Ejendomsservice • Vicevært • Vinduespolering • Erhvervsrengøring

Tlf. 40 74 85 25

Vestermannagade 6 • 2300 København S info@kh-ejendomsservice.dk

www.kh-ejendomsservice.dk


- garanterer besparelsen efter energioptimering af Deres varme- og ventilationsanlæg. Clorius Controls A/S · Tempovej 27 · 2750 Ballerup · Tlf.: 77 32 31 30 · mail@cloriuscontrols.com · www.cloriuscontrols.com

Clorius_Statement_no.2B_A5R.indd 1

11-04-2011 10:01:47

Privatboligen · 15


Renovering har kæmpe potentiale

Af kommunikationsmedarbejder Bo Bjerre Hansen, GI

Jeg vil slå et slag for renovering Henrik Lindved Bang repræsenterer de professionelle bygherrer, og det er dem der træffer mange af de afgørende beslutninger for Danmarks bygninger. ”Danmark har som marked en høj grad af modenhed med rigtig mange m2 pr. person. På den måde, er stagnationen i nybyggeriet ikke så alvorlig. Det giver til gengæld plads til at renoveringsområdet kan udfolde sig.”, fortæller han. Henrik Lindved Bang har været med til mange initiativer i nybyggeriet, og kæmper i øjeblikket for projektet Værdiskabende Byggeproces, som skal tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriets kvalitet og organisering. Formålet er at udvikle en ny fælles praksis forbyggeprocessen på tværs blandt byggeriets aktører, og projektet har deltagelse af byggeriets toneangivende organisationer. Se mere på www.vaerdibyg.dk.”Renovering er den stille pige, som nu skal udfolde sig, og jeg kan se for mig, at vi udvikler et renoveringsspor i Værdibyg”, lyder det fra Henrik Lindved Bang. Øjenåbner ”Tidligere tænkte jeg ikke så meget på udviklingsprojekter inden for området renovering. Men jeg har fået åbnet øjnene bl.a. takket være kampagnen Renover.” Henrik Lindved Bang opfordrer derfor kraftigt GI til at fortsætte kampagnen for renovering, så den kan blive bredt mest muligt ud. ”Det er nødvendigt, for 16 · Privatboligen

Bygherrernes direktør Henrik Lindved Bang fyrer løs med synspunkter om renovering

der bliver altså lavet mange forfærdelige løsninger derude. En dårlig udført renovering kan jo give negativ værditilvækst, og det er der ingen der har glæde af – tværtimod”, siger Henrik Lindved Bang, som nævner et eksempel på en vellykket renovering. Urbanplanen, som er et boligbyggeri på Amager. Her har en større renovering i tæt dialog med beboerne blandt andet givet bygningerne nye facadermed bedre isolering, men også nyanlagte arealer mellem bygningerne, mener han. Udvikling og uddannelse Bygherrernes repræsentant mener også, at der bliver satset for lidt på udvikling på renoveringsområdet. Både hvad angår processerne i arbejdet (effektivisering), men også på uddannelserne hvor interessen hos de dygtigste traditionelt samles om nybyggeri. ”Nye imposante bygninger

tiltræk ker mest opmærksomhed, og de fleste kan også huske stribevis af spektakulære nybyggerier, men hvem husker spektakulære renoveringer?”, spørger han retorisk. Koncepter ”Jeg savner opmærksomhed på koncepter, som er rettet særligt mod renovering, som fx præfabrikerede vådrum. Mange markedsaktører ser ud til at give renovering for lidt opmærksomhed,” siger Henrik Lindved Bang, som også mener, at det dækker over et uudnyttet potentiale. For øget opmærksomhed kan give bedre produkter, koncepter og kvalitet, som vil øge indtjenin-

gen hos ejeren og give større komfort for beboeren. Henrik Lindved Bang om værktøjer fra Renoverprojektet ”Jeg synes, at det er glimrende med denne stribe værktøjer til branchen, og jeg håber de vil blive brugt. Selv har jeg hæftet mig særligt ved RISK, som handler om optimering af processer. Det emne optager mig meget, og her trænger vi i udpræget grad til forbedringer. Desuden er energikoncept.dk interessant. Klima er jo i den grad på dagsordenen, og selve hjemmesiden har en fin googleagtig tilgang. Den er ikke så abstrakt og giver resultater med et minimum af input.”


Jysk firma men landsdækkende

• Bygherrerådgivning

som blandt andet tilbyder følgende:

• Bygningseftersyn

Containervask

Dørtelefoner og overvågningssystemer Dørtelefoner

Indgangspartier samt vinduer i aluminium Underjordiske affaldsøer og affaldsøer på jorden Se i øvrigt vores hjemmeside www.eurogp.dk, hvor I kan se hvilke områder, vi er jeres ideelle leverandør.

• Bærende konstruktioner • Tagrenovering • Betonrenovering • Facaderenovering • Altanrenovering • Vinduesudskiftning • Energikonsulent

EKAS arbejder for boligforeninger, boligselskaber og private. Vore væsentligste arbejdsområder ligger indenfor den eksisterende bygningsmasse i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger. Herudover udfører vi 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden.

NB: Vi har også en afdeling på Sjælland (Gladsaxe)

Rådgivende ingeniøReR A/S

Overskovvej 27 8362 Hørning Tlf. +45 86 51 21 16 Fax +45 32 12 21 16 mail@eurogp.dk www.eurogp.dk

Trørødvej 74 | 2950 Vedbæk | tlf: 45 65 01 11 www.ekas.dk | ekas@ekas.dk

DER ER ET HAV AF CO2 AT SPARE ... for alle typer ejendomskomplekser f.eks. andels- og ejerlejlighedsforeninger

Den ideelle Løsning til Boligforeningen der vil have styr på sit energi- og vandforbrug, dagligt drift og komfort – 24 timer i døgnet. Løbende kontrol med ejendommens forbrug, og spar op til 20% på energi og vand. Få et samlet tilbud på installation og overvågning. Vi udfører TEKNISK MANAGEMENT for varmecentralens installationer, som tilsyn, service, vedligehold, drifts- og energirådgivning. Rådgivende ingeniør inden for VVS. CTS SYSTEMHUS

Læs mere på www.mylliin.dk Nordre Fasanvej 31 • Postboks 11 • 2000 Frederiksberg • Tlf. 3887 4900 • mylliin@mylliin.dk

Privatboligen · 17


Syv værktøjer er afleveret til branchen, og det markerer en milepæl i det årelange samarbejde mellem GI og Realdania under navnet Renovering 2010. Den mangeårige indsats med at skabe ny viden og samle eksisterende viden i anvendelige værktøjer viser sig at passe overordentlig godt med konjukturerne. Nybyggeriet er gået i stå, og derfor vil der naturligt blive lagt flere kræfter i renovering af bygningsmassen.

Redskabsoversigt Benspænd Med Læringsspillet Benspænd kan du se en byggeproces fra både dit eget og de andre fagfolks sted. Benspænd er et digitalt læringsprogram, hvor du kommer til at kende de problemer og udfordringer, som du og din kolleger typisk vil komme til at stå over for i et renoveringsprojekt. Dermed er du bedre rustet, når et renoveringsprojekt støder på problemer. Projektet afsluttes i løbet af 2011.

ninger på energiforbruget og gode råd til, hvordan du renoverer mest energirigtigt.

Dansk Byggeskik Med hjemmesiden danskbyggeskik.dk har du direkte adgang til et digitalt bibliotek, om byggeteknikker og materialer anvendt ved opførelsen af etageboligbyggeriet i Danmark fra 1850 til 1970. Hjemmesiden gør det muligt at finde oplysninger om bygninger hurtigt, og hjælper dig dermed med at kortlægge forudsætninger for din renoveringsopgave.

Danske Bygningsmodeller Med Danske Bygningsmodeller kan du nærstudere de skjulte detaljer i gamle etageboliger gennem 3D-tegninger. Modellerne gør det muligt at researche en bygnings konstruktioner hjemme fra pc’en. De viste detaljer er valgt ud fra, at konstruktionerne er særligt sammensatte – og derfor ofte består af komplicerede samlinger og materialesammensætninger.

Den Gode Håndværker Den Gode Håndværker er eftertragtet og nødvendig for at føre fortidens værdier ind i fremtiden. Uddannelsesprogrammet styrker håndværkeren ved oplæring i de byggeteknikker og metoder, som ældre bygninger er bygget efter. Desuden får deltagerne en bred indsigt i, hvad der kræves af andre faggrupper.

Energikoncept Med Energikoncept får du et hurtigt overblik over, hvor din bygning bruger mest energi, og hvordan din energirenovering bliver en god investering i fremtiden. Ved at indtaste stamdata på din bygning, prøver du dig frem i vores renoveringssimulator. Undervejs får du overslagsbereg-

Projektering· Byggestyring · Byggestyring Projektering Byfornyelse· Renovering · Renovering · Nybyggeri Byfornyelse · Nybyggeri Vurderinger· Tilstandsrapporter · Tilstandsrapporter Vurderinger VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg VVS anlæg · Fjernvarmeanlæg Altaner · Tagboliger Altaner · Tagboliger Drift- & vedligeholdelsesplaner Drift- & vedligeholdelsesplaner EM-Konsulent for store ejendomme EMEM-Konsulent for store ejendomme

LARSEN & SØNDERGAARD BYGGERÅDGIVNING

BYGGERÅDGIVNING 18 · Privatboligen

Arkitekter & Ingeniører H C Ørsteds Vej 33 1879 Frederiksberg C Telefon 33 24 34 70 · www.ls-b.dk

RISK Risk er et erfaringsforum, hvor en række faglige aktører i renoveringsbranchen har gennemgået et workshopforløb med fokus på risikohåndtering i renoveringsprocessen. Resultatet er samlet i en formidlingspakke, som giver dig inspiration til at reducere risikoen i renoveringsprojekter. Se rapport på www.renover.dk

BIPS beskrivelsesværktøjer Beskrivelsesværktøjerne fra BIPS omfatter nu også renoveringsarbejder og giver dig en mere effektiv renoveringsproces og en mere klar kommunikation mellem parterne. Med beskrivelsesværktøjerne får kunder, rådgivere og leverandører et fælles sprog i renoveringsprocessen. Projektet afsluttes i løbet af 2011.


Film om renovering PĂĽ youtube.com/ejendomsviden kan du se over 50 film om renovering og vedligehold af etageejendomme. Blandt andet en serie i 12 afsnit om opbygning af badevĂŚrelse. Desuden film om fugtstandsning, vinduer, tage, dampspĂŚrre og noget sĂĽ specielt som smedede murankre. Mere end 19.000 visninger er det blevet til i skrivende stund.

A/S

Lejrevej 2 Brønshøj Tlf. 38 89 01 55 Fax 38 60 89 22 EJENDOMS VEDLIGEHOLDELSE * * * * *

Varmemester VicevÌrt Trappevask Vinduespolering Grønne omrüder

TILBUD UDEN FORBINDENDE - RING PĂ…:

38 89 01 55 E-mail: post@lundgruppen.dk

+DU,KXVNHWDWHQHUJLP UNHMHUHV HMHQGRP" 9LJLYHUJHUQHHWWLOEXG  9LKM OSHURJVnJHUQHPHG

x x x x

7LOVWDQGVUDSSRUWHU

x x x x x x x

%\JQLQJVUHQRYHULQJ

'ULIWÂąRJYHGOLJHKROGHOVHVSODQHU 7HUPRJUDIHULQJ

,QGUHJXOHULQJ  'HVXGHQUnGJLYHUYLRP 1\E\JJHUL %\JQLQJVLQVWDOODWLRQHU 7DJWHUUDVVHU 9LQGXHVXGVNLIWQLQJ $OWDQHU

7DJEROLJHU  9LNRPPHUJHUQHWLOHQXIRUSOLJWHQ GHEHVLJWLJHOVHKYLV,KDUSODQHU RPHQVWÂĄUUHHOOHUPLQGUHUHQRYH ULQJ 7DDVWUXS+RYHGJDGH‡7DDVWUXS‡7OI‡ZZZGDQDNRQGN‡SRVW#GDQDNRQGN

ENERGIMÆRKNING ER EN LANGSIGTET OG GOD INVESTERING

Kontakt botjek pĂĽ 70 26 11 99 EnergimĂŚrkning er lovpligtig, og det er ejer eller sĂŚlger, der har pligt til at bestille og fĂĽ foretaget energimĂŚrkningen

Danmarks største leverandør af tilstandsrapporter og energimÌrker! Se mere pü www.botjek.dk

Privatboligen ¡ 19


Service nøglen unitedreklam.se

Altaner HAR DU RÅD TIL AT LADE VÆRE?

STØRST INDEN FOR ALTANER I EUROPA

DIN ALTAN

Aluminium eller stål? Med mange års erfaring og sans for detalje rådgiver vi, samt hjælper vores kunder med div. totalløsninger samt tegningsudførelse. Vi udfører alt inden for trapper, gelændere, altaner, porte og låger. Vi kan tilbyde portautomatik til alle vores porte.

Vi samler brikkerNe

CPHSTEEL Refshalevej 169 B 1432 København K Tlf.: +45 3510 7000 Fax: +45 3526 7014 Mail: info@cphsteel.dk

www.cphsteel.dk


15711 Priv.Bolig · bureauLIST.dk

Altaner Skal vi ikke invitere altanmontørerne?

Altan.dk klarer alt til sidste skrue ... Altan.dk leverer altaner med et smil. Fra inspiration over myndighedsgodkendelse til færdig, smuk og funktionel altan.

God idé, de var så flinke …

Ring til os på 70 26 83 03 for et uforpligtende tilbud.

Blandet

GG EJENDOMSSERVICE

VICEVÆRT / VARMEMESTERSERVICE Viceværtservice

• Renholdelse af ejendommen • Tilsyn med ejendommen • Beboerkontakt • Pasning af grønne arealer • Alm. Vicevært arbejde • Snerydning / saltning

Varmemesterservice

• Tilsyn med varmeanlæg • Beboerkontakt • Elo • Alm. Varmemester arbejde

Rengøring

• Trappevask • Vinduespolering

Tag og blikkenslager

Ejendomsvedligeholdelse

Fjern- og centralvarme

Energioptimering

Badeværelser

Kloak

Faldstammerensninger

Damp

Døgnvagt

TEGLSTRUPVEJ 25 · 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 3927 9090 · FAX 3927 9095 · BIL TLF. 4075 8408 WWW.GG-EJENDOM.DK · GG@GG-EJENDOM.DK

32 58 06 91 TAXBØL VVS A/S – Jorisvej 13 -2300 København S.

www.taxboel.dk

VI STOPPER FUGT i din bolig, med Vandex Drysse r maling pudsen og e n bob – få et konsule ler op ntbesø g

k • Opstigende grundfugt r.d e lem • Fugt i kældervægge b o tpr g • Fugt i kældergulve u w.f Murerfirmaet

ww ^

MAX LEGENE

af 22.1.79 ApS

Tværgade 10 • 2605 Brøndby • Tlf. 36 47 14 81

EnTrEprEnør og AuT. KloAKmEsTEr • Alt i kloak og drænarbejde • Spuling og TV-inspektion • Årlig aftale om oprensning og eftersyn af brønde • siKring Af KældrE mod ovErsvømmElsE

Et varmt bad uden forstyrrelser... Techems vand-, varme- og elfordelingsmålere overfører data automatisk.

• Nedsivning og minirenseanlæg i det åbne land • Beton arbejde, asfalt og flisebelægning • Øvrigt entreprenør arbejde udføres, ingen opgave er for lille

Derfor behøver du ikke at give adgang til lejemålet ved årsaflæsning og registrering af flytninger. Se dit forbrug på din pc via Techem Portalen - nemt og hurtigt.

Tlf. 44 99 56 21 · www.aheftf.dk www.techem.dk

Techem Danmark A/S Tlf.: 33 32 57 00

FORDELINGSREGNSKABER FJERNAFLÆSNINGSSYSTEMER FORDELINGSMÅLERE


Rådgivning

BYGGERÅDGIVNING ARI har gennemført mere end 400 forskellige projekter bl.a. indenfor følgende områder: Kontorlejemål • tagrenovering • facader & vinduer • altaner • fundamenter • dræn og kloak • renovering af trapper og kældre • VVS og faldstammer

70 22 77 15

www.ari.dk

Forsikringsmæglere med speciale i forsikringsløsninger til store ejendomme, andels- og ejerforeninger Forsikringsmæglerselskabet assurance partner a/s

Gl. Kongevej 160 · 1850 Frederiksberg C Tlf. 33 25 20 10 · Fax 33 25 20 30 www.assurancepartner.dk info@assurancepartner.dk

Wismann Property Consult A/S Typisk Kr. 30.000-250.000 i årlige besparelse Andelsboligforeninger tilbydes en gratis analyse af mulighederne for bedre drift, finansiering og værdiansættelse. Læs mere på www.wismann-as.dk! Vores rådgivning er enestående, direkte og konkret. Hermed opnås lavere boligydelse og højere handelspriser på andelsbeviser. Beskyt dig i tide mod spildte penge og den ny off. vurderinger pr. 01.10.2010, der med sikkerhed bliver lavere og lige så tilfældig som den nuværende. Vores rådgivning er vel dokumenteret hos vores knapt 100 boligforeninger og trofaste kunder. Åboulevard 1, st., 1635 København V, www.wismann-as.dk Tlf.: 7020 1658, mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.dk Kontakt: Lars Wismann, cand. merc. statsaut. ejd. mgl. & valuar

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning Slotsgade 21, 3400 Hillerød info@fruergaard-larsen.dk www.fruergaard-larsen.dk

48 24 12 98 70 26 12 98

Byggeteknisk rådgivning · Projektering og tilsyn Tilstandsrapporter · By og bygningsfornyelse Energimærkning af små og store ejendomme Renovering Specielt for andelsboliger: Vurdering af andelsboliger ved salg

Tegnestuen tilbyder alle former for arkitekt- og ingeniørbistand. Lad os være jer behjælpelig med tegninger, beskrivelser, renovering, byfornyelse, baderum, altaner, tagterrasser, elevatorer, økonomiske overslag, licitation, byggetilladelse, vurderinger m.m. Tilstandsrapporter fra kr. 10.000

Fruergaard Larsen A/S Bygningsrådgivning

ENERGISCREENING & OPTIMERING KONSTRUKTION, EL & VVS Boligselskabets uafhængige rådgiver for attraktive og sikre boliger, der er tilgængelige for alle – med godt indeklima og lavt energiforbrug. Kontakt os for sparring omkring nybyggeri og

ELEVATORER BOLIGNET M/ TV-OVERVÅGNING

renovering samt optimering af drift og vedligehold. Balslev A/S ∙ Tlf. 7217 7291 ∙ www.balslev.dk

ADGANGS- OG SIKRINGSANLÆG


PRIVATBOLIGEN · 21. årgang Udkommer 6 gange årligt. Sendes til bestyrelser i private andelsboligog ejerlejlighedsforeninger m.fl. Udgiver: De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 · 2840 Holte Telefon: 33 22 98 88 Telefax: 45 42 07 65 www.privatboligen.dk info@privatboligen.dk

DEPI De Private Boligers Informations­center er bestyrelsens kontakt til kvalificeret rådgivning samt deres sikkerhed for god service og prisbillige tilbud. Telefon: 33 22 98 88

Medlem‑af

Dansk Fagpresse

Besøg vores leverandørguide på PRIVATBOLIGEN.DK og find din leverandør

Redaktionen: Telefon: 33 22 98 88 Annonceekspedition: Telefon: 33 22 98 88 Layout: Tryk: Illustrationer: Trykoplag:

Grafikeren.nu P.J. Schmidt A/S Henry Voss 7.000

Redaktionen påtager sig intet an­svar for manuskripter, fotografier og tegninger, som indsendes uopfordret. De i bladet nævnte produktbeskrivelser, kvalitets- og firmabetegnelser er kun vejledende, og redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, ligesom den heller ikke påtager sig ansvar for fejl i eventuelle produktinformationer, reklamer, an­vis­ninger m.v. Artikler og billeder fra bladet må ikke anvendes til reklame eller anden salgsvirksomhed uden Forlagets tilladelse. Eftertryk af artikler i uddrag er tilladt med kildeangivelse. Artikler, underskrevet af andre end redaktionen, behøver ikke nødvendigvis at dække bladets mening, og står for underskrivernes egen opfattelse.

John bergelin arkitekt m.a.a. Rådgivende ingeniører og arkitekter a/s Specielt for andels- og ejerforeninger • • • •

Byggeteknisk rådgivning Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter Vurdering af andelslejligheder Renovering og ombygning: tage • kviste • tagterrasser • facader vinduer altaner • trappeopgange • badeværelser • indretning af lofts- og kælderarealer • gårdanlæg kloakanlæg

Rosenørns Allé 65-67 • 1970 Frederiksberg C • Telefon 35 36 01 02 • bergelin.dk

✁ Husk at give os besked, hvis der er kommet ny formand i boligforeningen på mail: info@privatboligen.dk eller brug blanketten: Du kan også vælge at benytte kuponen på privatboligen.dk

Undertegnede forening har skiftet formand:

PORTO

ARC Registreringsnr. (se bagside): __________________________ Foreningens navn:___________________________________ Ny formand:________________________________________

Modtager:

Adresse:___________________________________________

De Private Boligers Informationscenter ApS Fyrresvinget 10 2840 Holte

Postnr./By:_________________________________________ Telefon:____________________________________________ E-mail:____________________________________________ HUSK at udfylde mailadresse så i på den måde modtager vores nyhedsbrev.


Returneres ved vedvarende adresseændring

Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forening

Magasinpost SMP ID-nr. 42461

Nykredit er en ny bank, som baserer sig på 160 år med realkredit. Derfor tager vores finansielle rådgivning udgangspunkt i foreningens samlede økonomi, så du får det fulde overblik. Samtidig får foreningen en aktiv samarbejdspartner, som kan bidrage med forslag til finansiering af forbedringer samt effektive værktøjer til styring af betalinger. Kontakt et af vores 34 rådgivningscentre på 70 22 28 33 eller se på nykredit.dk/bank-til-erhverv, hvad en ny bank kan gøre for din forening.

Tænk nyt

DISTRIBUERES VIA: P.J. Schmidt PortoService Fabriksvej 6 9490 Pandrup

Privatboligen 04 2011  

Privatboligen nummer 4 2011

Privatboligen 04 2011  

Privatboligen nummer 4 2011

Advertisement