__MAIN_TEXT__

Page 1

K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R


K A B E L F Ø R I N G SS YS T E M E T SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelig­ hed af hensyn til grundig rengøring og varmeafgivelse. Den åbne konstruktion forhindrer såle­ des ophobning af brandbart støv, vækst­ betingelser for bakterier og be­grænser ophedning af kablerne. Endvidere er systemet særdeles let at arbejde med under selve montagen og ved eventuelle senere udvidelser. SILTEC kabelføringssystem er et lang­ tidsholdbart kvalitetsprodukt fremstil­ let af stål af bedste kvalitet, hvilket forhindrer tendens til korrosion og giver fremragende kemisk modstands­ dygtighed. SILTEC kabelføring er velegnet til • Fødevareindustrien • Kemisk industri • Træindustrien • Maskinbyggere • Kontor og EDB miljøer • El-installation generelt

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. Kabelbakker med individuelle mål kan fremstilles efter ønske. Alle kabelbakker er fremstillet af runde materialer, der er skånsomme mod kab­ ler og slanger. Kabelbakker med lås er et patenteret produkt, hvor ledningerne er frit tilgæn­ gelige for rengøring, samtidig med at de ligger fast. • Velegnet til bløde ledninger og slan­ ger • Ledninger »flettes« fast i bakken uden værktøj • Hurtig at rengøre • Velegnet til steder, hvor ledninger jævnligt skal flyttes • Velegnet på maskiner og konstruktio­ ner, hvor der ønskes stor fleksibilitet ved montage af kabelbakker og led­ ninger • Velegnet hvor der ønskes hurtig service. Man kan følge den enkelte ledning fra start til slut og hurtigt udskifte den

2

Siltec kabelbakker er fremstillet i • Rustfrit stål • Varmegalvaniseret materiale • El galvaniseret materiale Siltec kabelføringssystem løser proble­ mer med transport af energi i kabler - enkelt, effektivt og miljørigtigt.


E T F O R E N K L E T, M E N U T R O L I G F L E KS I B E LT K A B E L F Ø R I N G SS YS T E M Montageplader og skillevægge SILTEC leverer et komplet program for montage af lysstofarmaturer, afbry­ dere, samledåser m.v., skilleplader for adskillelse af styrestrøm samt vinkler til diverse formål. Se produktinformationen side 4 og 5.

Specielle ophængsbeslag Til samtlige kabelbakker finder der specielle ophængsbeslag i rustfrit stål for såvel skruemontage som svejse­ montage. Det rustfrie ophængsbeslag er kon­ strueret således, at der kun er lodrette flader samt minimale anlægsflader, hvor beslaget påskrues væg eller maskiner. Derudover giver det kabelbakken en passende afstand til mur/maskine, hvor­ ved der opnås mulighed for rengøring.

Projektering

Montage

Systemet består af få dele, som er meget enkle at arbejde med.

Til montering af SILTEC kabelføringssystemer kræves kun ganske lidt værk­ tøj.

Af en standard kabelbakke kan man fremstille vinkler, T’er og bøjninger af enhver art. Hermed et minimum af komponenter.

Det er utrolig nemt at fremstille bøj­ ninger og vinkler. Disse fremstilles uden brug af specielt værktøj og laves på ste­ det ud fra en standard kabelbakke.

Se produktinformationen side 6 og 7, der giver en hurtig oversigt over kom­ ponentforbruget.

Samling & ophæng Der findes komplet sortiment af dele for samling og ophængning af alle kabel­ bakker. Se produktinformationen side 2 og 3.

Se produktinformationen side 7.

3

Vertikale bøjninger fremstilles på samme måde ved at skære felter ud. Afgreninger, fremstilles på samme måde som T’er. Se montagevejledning i produktinfor­ mationen side 10 og 11.


S I LT EC K A B E L F Ø R I N G SS YS T E M

Horisontale og vertikale bøjninger fremstilles ud fra standard kabelbakker, hvilket forenkler og billiggør såvel montage som komponentforbruget.

SILTEC kabelbakker er velegnede til såvel svære som tynde kabler. Netåbning på 45 x 86 mm giver god støtte og mulighed for fastgørelse af kabler.

4


S I LT EC SV Æ R B A K K E R

SILTEC Sværbakker er konstrueret med zik-zak langsgående tråde samt dobbelt side- og bundstråde, der tilsammen giver stor bæreevne. Bakken kan med en konsolafstand på 3000 mm. klare en punktbelastning på 200 kg. uden at tage skade, hvilket f.eks. betyder, at en person uden videre kan gå på bakken.

Bakken er tre gange stærkere end en traditionel trådbakke eller på niveau med en kabelstige. Der kan – på samme nemme og hur­ tige måde, som med den traditionelle trådbakke – fremstilles T-stykker, bøj­ ninger og vinkler. Alle samlebeslag og montagebeslag er de samme, som til den traditionelle trådbakke.

5

Vinkelkonsoller og pendler er fremstillet i en sværere udførelse. SILTEC Sværbakke fremstilles fra 100 til 600 mm. i bredden i henholdsvis varm­ galvaniseret og rustfrit syrefast stål.


H YG I E J N E I F Ø D E VA R E P R O D U K T I O N E N Der stilles større og større krav til hygiejnen

SILTEC kabelføringssystem indeholder – på

hos fødevareproducenterne. Skjulte og sam­

grund af den åbne konstruktion – den ide­

menbundtede ledninger giver den ideelle

elle løsning på disse problemer.

baggrund for uønskede bakterier, fugt samt opsamling af støv og snavs.

Rengøring og inspektion kan foretages over alt.

Derfor er det meget vigtigt, at kablerne føres på en sådan måde, at de er nemme at rengøre.

6


H YG I E J N E I F Ă˜ D E VA R E P R O D U K T I O N E N

Rengøring og inspektion kan foretages over alt.

7


K A B E L F Ø R I N G SS YS T E M E T M E D UANEDE MULIGHEDER ... Siltec ledningsklemmer af kunststof adskiller og fix­ erer ledninger og kabler lagvis i kabelbakker med diameter

Derudover kan de enkelte kabler let udskiftes. Det skal bemærkes, at ledningsklemmerne kan anvendes igen og igen.

50 x 50 mm 75 x 75 mm 100 x 100 mm 125 x 125 mm.

Med Siltec ledningsklemmer undgås de mange hulrum og lommer, der opstår, når man bundter ledninger sammen med strips.

Klemmerne sikrer en dejlig orden rent optisk, optimal mulighed for rengøring, inspektion og varmeafgivelse.

8


L E D N I N G S H YG I E J N E I KO N T O R - O G E D B - M I L J Ø E R Med SILTEC’s kabelbakker føres led­ ninger og kabler nemt ind og ud af kabelbakken. Er en ledning for lang, og man ikke ønsker at afkorte den, føres den frem og tilbage, indtil den passer. Bemærk, at stikket hele tiden holdes fri.

EFTER Så enkelt og diskret kan det gøres. Og ledningerne kan nemt tages ud af kabelbakken igen. Nu er der ingen, der falder i ledningerne, og det er nemmere at gøre rent omkring arbejdspladsen uden at beskadige installationerne.

FØR Vi kender alle det roderi, der opstår, når ledningerne bare hænger.

SILTEC CPU-holder i fleksibelt og funktionelt design giver mulighed for praktisk og individuel placering af CPU-enheden. Ved anvendelse af SILTEC CPU-holder og kabelbakker får man styr på kablerne, lettere rengøring, skabt plads og øget sikkerheden.

9


S I LT EC K A B E L B A K K E FOR ÉT KABEL

Siltec kabelbakke for ét kabel er specielt velegnet, hvor der skal fremføres ét enkelt kabel til motorer, kontakter etc. Ligeledes er den meget fleksibel med hensyn til at bøje og ændre retningen. Der findes montagebeslag i rustfrit stål for såvel svejsning og påskruning, ligesom der findes montagebeslag i plast. Kabelbakken fås med forskellige øje-størrelser afhængig af kablets tykkelse.

10


D E T E N K L E S YS T E M . . . ... TIL DE MANGE FORMÅL

Til SILTEC-bakkerne findes der beslag for sammenkobling, der muliggør anvendelse af bak­ kerne til hylder, reoler, stativer, reklamesøjler m.m.

11


SILTEC udvikler og producerer kabelføringssystemer med vægt på enkelthed og hygiejne. SILTEC’s systemer løser problemer i forbindelse med transport af energi under vanskelige forhold. SILTEC er en serviceorienteret leverandør af kvalitetssystemer, der sætter ledninger og kabler på plads og skaber orden indenfor såvel industrien som på kontoret.

SILTEC SILTECA/S A/S Funder Kirkevej 7 2-6 Funder Dalgårdsvej DK DK ­- 8600 8600 Silkeborg Silkeborg Tlf. +45 18 00 00 Tlf. +45 86 86 85 85 18 Fax Fax+45 +4586 86 85 85 10 10 44 44 siltec@siltec.dk siltec@siltec.dk www.siltec.dk www.siltec.dk

Profile for SILTEC

Imagebrochure_DK  

Imagebrochure_DK