Page 1

ความหมายและประวัตขิ องอินเตอร์ เน็ต

ความหมายของอินเทอร์ เน็ต ( Internet ) คือ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครื อข่าย คอมพิวเตอร์ทวั่ โลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครื อข่ายโทรคมนาคมเป็ นตัวเชื่อม เครื อข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพือ่ ให้ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่ อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็ น เครื อข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบนั เนื่องจากมีผนู ้ ิยมใช้ โปรโตคอล อินเทอร์เน็ตจากทัว่ โลกมากที่สุด


อินเทอร์ เน็ต อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครื อข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื อข่ายหลายๆ เครื อ ข่ายทัว่ โลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผูใ้ ช้เครื อข่ายนี้สามารถสื่ อสารถึงกันได้ใน หลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสื บค้นข้อมูลและ ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้


อินเทอร์ เน็ต(Internet) คืออะไร

อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครื อข่ายนานาชาติ ที่เกิดจาก เครื อข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็ นเครื อข่าย เดียวกันทั้งโลก หรื อทั้ง จักรวาล อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครื อข่ายสื่ อสาร ซึ่ งเชื่อมโยงกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ งั หมด ที่ตอ้ งการเข้ามา ในเครื อข่าย อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครื อข่าย


อินเทอร์ เน็ต(Internet)คือ เครือข่ ายของเครือข่ าย (A network of network)

สำาหรับคำาว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำา คือ คำาว่า Inter และคำาว่า net ซึ่ ง Inter หมายถึงระหว่าง หรื อ ท่ามกลาง และคำาว่า Net มาจากคำาว่า Network หรื อเครื อข่าย เมื่อ นำาความหมาย ของทั้ง 2 คำามารวมกัน จึงแปลได้วา่ การเชื่อมต่อกัน ระหว่างเครื อข่าย


การประยุกต์ ใช้ งาน อินเทอร์ เน็ต

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ทำาได้หลากหลาย อาทิเช่น ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อีเมล์ (e-Mail) , สนทนา (Chat), อ่านหรื อ แสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข่าวสาร, การสื บค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรื อซื้ อสิ นค้าออนไลน์ , การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ขอ้ มูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์, การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (eLearning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์ เน็ต (Video Conference), โทรศัพท์ผา่ นอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอับโหลดข้อมูล หรื อ อื่นๆ


ประวัตขิ องอินเตอร์ เน็ต

ประวัติของอินเตอร์เน็ต คือช่วงต้นปี คริ สต์ศตวรรษ 1960 (ประมาณปี 2503) ซึ่ง เป็ นยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริ กา กับโซเวียต มีความเสี่ ยงทางการทหารและความเป็ นไปได้ที่จะถูก โจมตีดว้ ยอาวุธปรมาณูหรื อ นิวเคลียร์ การทำาลายล้างศูนย์ คอมพิวเตอร์และระบบการสื่ อสารข้อมูล อาจทำาให้เกิดปัญหาทางการ รบและในช่วงนี้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่ อสาร ข้อมูล อาจ ทำาให้เกิดปั ญหาทางการรบ จึงมีแนวคิดในการวิจยั ระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่ องคอมพิวเตอร์และแลก เปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่ แตกต่างกันได้


อินเทอร์ เน็ตจึงถือกำำเนิดขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยองค์กรทำงทหำร ของสหรัฐอเมริ กำ ชื่อว่ำ U.S. Defense Department คิดขึ ้น เพื่อให้ มีระบบเครื อข่ำยสื่อสำรที่ไม่มีวนั ตำย แม้ จะถูกโจมตีจำกสงครำม เรี ยกเครื อข่ำยนี ้ว่ำ ARPAnet ได้ ทำำกำรทดลองเชื่อมคอมพิวเตอร์ กบั มหำวิทยำลัยหลำยแห่งใน สหรัฐอเมริ กำ นำำมำพัฒนำใช้ ประโยชน์ในกำรสื่อสำรรับส่งจดหมำย อิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข่ำวสำร แฟ้มเอกสำรต่ำง ๆ ในงำนวิจยั ทำงวิชำกำร ปี พ.ศ.2523 คนทัว่ ไปเริ่ มสนใจอินเทอร์ เน็ตมำกขึ ้น


จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2528 (ค.ศ.1985) ระบบอินเทอร์ เน็ตถือเป็ น เทคโนโลยีที่สมบูรณ์พร้ อมรองรับกำรใช้ งำนด้ ำนกำรสื่อสำรแพร่ขยำย ในวงกว้ ำง โดยเฉพำะกำรใช้ งำน E-Mail, Chat, ในประเทศไทยเริ่ มใช้ งำนครัง้ แรกใน ปี พ.ศ.2532 มหำวิทยำลัยสงขลำ นคริ นทร์ ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต (ผ่ำนระบบโทรศัพท์ทำงไกล ระหว่ำงประเทศ) กับมหำวิทยำลัยในออสเตรเลียเพื่อกำรรับส่งอีเมล์ และ ปี พ.ศ.2535 ได้ มีกำรเชื่อมโยงกับเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตอย่ำงถำวร


ข้ อดีของ internet คือ

- ด้านการติดต่อสื่ อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่ งไปรษณี ย ์ อิเล็กทอนิกส์หรื อการพูดคุยด้วยการส่ งสัญญาณภาพและเสี ยง - มีระบบการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต - สามารถค้นหาความรู ้ในด้านต่าง ๆ ได้ผา่ นบริ การ www - ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ตอ้ งเรี ยนและสอนในเวลาเดียวกัน - ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนไม่ตอ้ งมาพบกันในห้องเรี ยน - ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่ไม่พร้อม ด้านเวลา ระยะทางในการมาเรี ยนเป็ นอย่างดี - ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีความมัน่ ใจกลัวการตอบคำาถาม มีอิสระ


ข้ อจำากัดของ internet เช่ น

- อินเตอร์เน็ตเป็ นระบบอิสระทำาให้การควบคุมทำาได้ยาก - มีขอ้ มูลที่มีผลเสี ยต่อการศึกษาเผยแผ่อยูเ่ ป็ นจำานวนมาก - ไม่มีระบบจัดการที่ดี ทำาให้การค้นหาทำาได้ไม่ดีเท่าที่ควร - ข้อมูลบางอย่างไม่จริ ง ต้องดูให้ดีเสี ยก่อน อาจถูกหลอกหรื อ โดนกลัน่ แกล้งจากผูไ้ ม่หวังดี - ข้อมูลบางอย่างไม่เหมาะสมกับเด็ก - ผูเ้ รี ยนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้


ประโยชน์ อนิ เทอร์ เน็ต

- รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนำดใหญ่ได้ อย่ำงรวดเร็ว - กำรดำวน์โหลดซอฟต์แวร์ จำกอินเทอร์ เน็ต - กำรดู VDO และ กำรประชุมทำงไกล - กำรประยุกต์ใช้ สำำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัยของบ้ ำน - กำรเชื่อมต่อระหว่ำงสำำนักงำนด้ วยกันในรำคำที่ประหยัด - กำรสำำรองข้ อมูลจำกสำำนักงำน หรื อจำกอินเทอร์ เน็ต - กำรเล่นเกมส์ออนไลน์ที่เร็วและสนุกกว่ำเดิม


บริการต่ างๆ บนอินเตอร์ เน็ต

บริ กำรต่ำง ๆ บนอินเตอร์ เน็ต บริ กำรบนอินเทอร์ เน็ต มีหลำยประเภท เพื่ออำำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ใช้ ได้ เลือกใช้ ให้ เหมำะสมกับลักษณะงำน ซึง่ ในที่นี ้จะยกตัวอย่ำงบริ กำรบน อินเทอร์ เน็ตที่สำำคัญดังนี ้


1.บริการด้ านการสื่อสาร

1.ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (electronic mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรื อเรียกกันโดยทัว่ ไปว่ำอีเมล์ (Email) ถือได้ วำ่ เป็ นกิจกรรมประจำำวันของผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ต ซึง่ กำรส่ง และรับจดหมำย หรื อข้ อควำมถึงกันได้ ทวั่ โลกนี ้จำำเป็ นจะต้ องมีที่ อยูอ่ ีเมล์


2. การสนทนาออนไลน์ (On-line chat)

กำรสนทนำออนไลน์ เป็ นบริ กำรหนึง่ บนอินเทอร์ เน็ตที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถคุยโต้ ตอบกับผู้ใช้ คน อื่น ๆ ได้ ในเวลำเดียวกัน กำรสนทนำหรื อ chat หรื อ IRCได้ มีกำรพัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่อง ปั จจุบนั กำรสนทนำระหว่ำง บุคคลหรื อ กลุม่ บุคคลสำมำรถใช้ ภำพกรำฟิ ก ภำพกำร์ ตนู หรื อภำพเคลื่อนไหวต่ำง ๆ แทนตัวผู้สนทนำได้ นอกจำกกำรสนทนำแล้ ว ผู้ใช้ ยงั สำมำรถแลกเปลี่ยนข้ อมูลและไฟล์ได้ อีก ด้ วย


3.เทลเน็ต (telnet)

เทลเน็ตเป็ นบริ กำรที่ให้ ผ้ ใู ช้ สำมำรถใช้ บริ กำรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ตงอยู ั ้ ร่ ะยะไกล โดย จะใช้ กำรจำำลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่กำำลังใช้ งำนอยู่ ให้ เป็ นจอภำพ ของเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ระยะไกลเครื่ องนัน้ กำรทำำงำนในลักษณะนี ้ จะช่วยประหยัดทังเวลำและค่ ้ ำ ใช้ จ่ำยในกรณีที่ต้องเดินทำงไปใช้ งำน เครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะไกล กำรใช้ งำนเทลเน็ตจะ เป็ นกำรแสดงข้ อควำมตัวอักษร โดยปกติกำรเข้ ำไปใช้ บริ กำรเครื่ องคอมพิวเตอร์ ระยะไกล จำำเป็ นต้ องมีรำยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน แต่ก็มีบำงหน่วยงำนที่อนุญำติให้ เข้ ำใช้ บริ กำรโดย ไม่ต้องระบุรหัสผ่ำนเพื่อ เป็ นกำรให้ บริ กำรข้ อมูลแก่ลกู ค้ ำ ทัว่ ๆ ไป


2.บริการด้ านข้ อมูลต่ าง ๆ

1. การขนถ่ ายไฟล์ (file transfer protocol)

กำรขนถ่ำยไฟล์ หรื อที่เรี ยกสัน้ ๆว่ำ เอฟทีพี (FTP) เป็ นบริกำรที่ใช้ สำำหรับกำรแลกเปลีย่ นไฟล์ระหว่ำงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทำง อินเตอร์ เน็ต เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ที่ให้ บริ กำรไฟล์จะเรี ยกว่ำ เอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (FTP sever หรื อ FTP site) ข้ อมูลที่ให้ บริ กำรขนถ่ำยไฟล์จะมีลกั ษณะหลำยรูปแบบ ได้ แก่ ข้ อมูลสถิติ งำนวิจยั บทควำม เพลง ข่ำวสำรทัว่ ไป หรื อโปรแกรมฟรี แวร์ (freeware) ที่สำมำรถดำวน์โหลดและใช้ โปรแกรมฟรี

งานคอมพ วเตอร  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you