__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

et tilbud ind i

ÅBEN SKOLE

Fællesskaber | motivation | trivsel | 1 |


Først og fremmest tak for et godt samarbejde i det forgangne skoleår.

Vi har derfor begrænsede antal forløb og udbyder

I skoleåret 2019-2020 valgte 8 skoler at benytte sig af Ungdomsskolens tilbud ind i Åben Skole. Vi afholdte 24 temadage, en treugers intensiv trivsels- og læringscamp på egen matrikel, forløbet ”Playing for succes” i samarbejde med SIF og 4 trivselsdage for elever og deres forældre. Endelig gennemførte vi ”Viljen til at ville”, i forskellige udtryk, på henholdsvis Thorning skole og Sølystskolen. Vi har i løbet af sidste skoleår erhvervet mange brugbare erfaringer og har modtaget evalueringer fra de skoler vi har samarbejdet med - tak for dem! Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt igen i år at udbyde ”Samskabelse” med forbedringer og nye tiltag - version 2.1.

• • • • •

I Skoleåret 2020-2021 udbyder Silkeborg Ungdomsskole: •

• • • • •

25 elev-workshops 10 trivselsdage/trivselsdøgn 4 lejrskoledøgn 5 temadage for forældre 5 inspirationsdage for lærere i skoleåret 20/21.

I bestræbelsen på at nå så mange som muligt håber vi, at I vil melde hurtigt ind på de tilbud der kunne have jeres interesse. Har I spørgsmål eller ønsker om særligt tilrettelagte forløb, er I altid velkomne til at kontakte os. Vi ser frem til et godt samarbejde.

Lars Buchholt Kristensen

Ungdomsskoleinspektør

23 71 60 69 lbk@silkeborg.dk

Temadage for eleverne med fokus på sociale og personlige kompetencer Temadage for eleverne med fokus på demokrati Outdoorbaserede trivselsdage Trivselsdage og trivselsdøgn Temadag for forældre Temadag for lærere

Anne Jensen

Afdelingsleder for Fritidsafdelingen

20 57 73 52 aksj@silkeborg.dk

| 2 |


Personlig og social udvikling/klassekultur

04

28

Klassetrivsel

06

KLar-parat-up

30

Trivselsdag på ungdomsskolen

08

Velkommen i overbygningen

32

trivselsdøgn i andre rammer

10

motivation og selvværd

12

klassekultur og trivsel

14

Mind-sets og eksamen

16

viljen til at ville

18

milife

19

de 7 karaktertræk

20

demokrati 22

introduktion til silkeborg ungebyråd

24

demokrati, debat og kompromisser

26

politiker på prøve

34

outdoor 36

En dag på mountainbike

38

En dag på vandet

40

Sammen på øen

42

Skolepakker bestilles senest

1. september 2020. Kontakt afdelingsleder Anne Jensen på

aksj@silkeborg.dk I vil få en bekræftelse så snart vi har jeres bestilling.

| 3 |

til forældre og lærere 44

Hjælp jeg har fået en teenager

46

4mat-baseret undervisning

48

4mat

49

playing for success

50

Brandkadet

51

Kontakt os

52

vigtige datoer

Fællesskaber motivation trivsel


TEMA

Personlig og Social udvikling/ klassekultur Som de foregående år tilbyder Silkeborg Ungdomsskole en række temadage, der har fokus på elevens motivation for egen skolegang og den generelle trivsel i klassen. Vi kommer ud til jer og jeres elever og faciliterer undervisningen i elevernes vante rammer. Disse temadage bygger blandt andet på ”de 7 karaktertræk”, Læringslokomotivet, MILIFE, 4MAT og kommer omkring begreber som: Mindset, kropssprog, værdier, adfærd, fællesskab, læringsrum og selvværd. I vil altid kunne kontakte os, så vi sammen kan finde den “pakke”, der passer bedst ind i netop det, I efterspørger.

klar-parat-up

velkommen i overbygningen

motivation og selvværd

klassekultur og trivsel

mind-sets og eksamen

viljen til at ville

og trivsel klassekultur

og eksamen mind-sets

at ville viljen til

| 4 |


| 5 |


7.

årgang

Klar – parat – UP I 8. klasse skal eleverne vurderes på deres uddannelsesparathed. På denne temadag skal eleverne arbejde med begrebet UPV. De skal dykke ned i de 8 personlige og sociale kompetencer, som de vurderes på, og få en forståelse af, at de otte kompetencer ikke kun handler om at blive vurderet parat. Endeligt får eleverne nogle redskaber, der kan gøre dem i stand til, i højere grad, at have indflydelse på lærernes vurdering af dem.

læringsmål: • • • •

Eleverne forstår, hvad de skal vurderes på Eleverne får nogle redskaber til at arbejde proaktivt hen imod, at de skal vurderes Eleverne skal få en forståelse af, at de 8 kompetencer også kan bruges fremadrettet, efter endt folkeskole Eleverne bliver bevidste om sammenhængen mellem deres adfærd og skolevaner, og lærernes vurdering

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 6 |


Se også ”Velkommen i overbygningen” ”Trivselsdage” ”Trivselsdøgn”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR.

| 7 |


7.

årgang

velkommen i overbygningen Det kan for nogle elever være en stor omvæltning at starte i overbygningen. Ydermere er der mange elever der, i forbindelse med opstarten, skifter skole. Målet med denne temadag er at give eleverne en forståelse og nogle redskaber, der kan gøre skiftet fra mellemtrinnet til udskolingen lettere. Vi vil på denne temdag arbejde med, hvilke skolevaner og mind-sets der skal til for at få mest muligt ud af de sidste år i folkeskolen.

læringsmål: • • •

Eleverne skal blive bevidste om de forventninger, der er til at indgå i et læringsrum Eleverne skal omsætte “de 7 karaktertræk” til egen skolegang Klassen skal arbejde med forskellen på den sociale og den faglige dagsorden

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 8 |


Se også ”Klar-parat-up” ”Trivselsdage” ”Trivselsdøgn”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR. | 9 |


8.

årgang

Motivation og Selvværd

For nogle elever kan der være en tendens til, at motivationen i de sidste skoleår er faldende. Manglende motivation kan oftest have mærkbare konsekvenser for klassen som helhed og den enkelte elevs eget selvbillede og selvværd. På denne workshop får eleverne en dybere forståelse for de to begreber og viden om, hvordan de aktivt kan forsøge at ændre status quo.

læringsmål: • • • •

Eleverne skal blive bevidste om, at man kan arbejde med sit eget selvbillede og sin egen motivation Eleverne skal øves i at forstå, hvordan man kan finde motivation til det kedelige Eleverne skal få øje på sammenhængen mellem det de gør, og den person de gerne vil være Eleverne skal undersøge, hvilken betydning klassen, vennerne og familien har for deres egen motivation og selvværd - og omvendt

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 10 |


Se også ”Klassekultur og trivsel” ”Trivselsdage” ”Trivselsdøgn”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR. | 11 |


8.

årgang

klasse kultur og trivsel

En sund klassekultur har stor betydning for den enkelte elev og klassens trivsel og læringsudbytte. Målet med denne dag er, at klassen som helhed forstår, hvor afgørende en positiv læringskultur er - og at eleverne får redskaber til at kunne påvirke denne kultur i en positiv retning.

læringsmål: • • •

Eleverne skal blive bevidste om hvordan klassekulturen kan have indflydelse på deres læring og trivsel Eleverne skal undersøge hvordan læringskulturen skabes og herunder få øjnene op for egen rolle Klassen skal nå frem til nogle redskaber, de selv kan benytte for at understøtte trivsel og læring i klassen

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 12 |


Se også ”Velkommen i overbygningen” ”Trivselsdage” ”Trivselsdøgn”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR. | 13 |


9.

årgang

Mind-sets og eksamen Elevens mindset om sig selv og den kommende eksamen har enorm betydning for den sidste tid i folkeskolen og resultaterne til prøven. På denne dag vil vi give eleverne nogle bud på, hvordan ikke kun den enkelte, men også klassen kan få mest muligt ud af slutspurten.

læringsmål: • • •

Eleverne skal arbejde med en model til at strukturere deres egen indsats i læseperioden Eleverne skal blive bevidste om, hvilke små ændringer, der kan have en positiv effekt på deres resultat Eleverne skal undersøge eget mind-set, og forstå hvordan dette kan påvirke de resultater de opnår

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 14 |


Se også ”Trivselsdage” ”Trivselsdøgn”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR. | 15 |


7.-9.

årgang

Et intensivt læringsforløb med fokus på de Sociale og Personlige kompetencer Som et led i ”åben skole” har Silkeborg Ungdomsskole i samarbejde med Videnscenter for Udskoling udviklet forløbet ”Viljen til at ville”. Skoleåret 2019/2020 er tredje år det er gennemført på blandt andet Thorning skole. Derudover har vi i indeværende skoleår, afprøvet en model i samarbejde med Sølystskolen, hvor undervisningen foregik på Ungdomsskolen for de få, og resten af klassen blev undervist på egen skole. ”Viljen til at ville” tager altid udgangspunkt i den konkrete udfordring, og i samarbejde med den enkelte skole tilpasses forløbet, med et blik for en lokal forankring.

| 16 |


Det overordnede læringsmål med forløbet er tredelt: 1. 2. 3.

At styrke læringsfællesskabet og derigennem give eleverne en forståelse og et ejerskab for et sundt læringsmiljø At give den enkelte elev redskaberne til at få og fastholde motivationen for at gå i skole At lærerne gennem observation, deltagelse og sparring reflekterer over egne undervisnings-praksisformer og udvikler nye

Som det fremgår af ovenstående læringsmål har Silkeborg Ungdomsskole en bagvedliggende forståelse af elevers skolegang, der bygger på sætningen:

Med andre ord tror vi på, at en vilje til at tage ansvar og foretage kvalificerede valg, kan give den fagligt svage og stærke elev, motivationen til faglig og social udvikling. Indholdet og formen for dette projekt bygger på Silkeborg Ungdomsskoles erfaring med tidligere korte læringsforløb, MILIFE og gældende forskning indenfor inklusion og robustheds-begrebet. Overordnet har projektet en socialkonstruktivistisk tilgang til læring og forståelse af målgruppen. Silkeborg Ungdomsskole har derfor vægtet, at projektet planlægges og gennemføres i det store fællesskab, med deltagelse af lærere og inddragelse af alle elever og forældre. Vi tror på, at hvis et projekt af denne type skal have sit fulde udbytte og effekt, er det vigtigt, at elevernes forskellige fællesskaber og arenaer tænkes ind. Alle Viljen til at ville forløb, tilrettelægges i samarbejde med den pågældende skole, med udgangspunkt i elevgruppen og den problemstilling der søges løst.

| 17 |


mere om “MILIFE er baseret på den nyeste forskning, der med al tydelighed viser, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

MILIFE vil hjælpe de unge til at lære: • • • • • • • • • •

At forstå sig selv og andre mennesker. At finde deres styrker og kunne bygge videre på dem. At mestre deres følelser og tanker på den mest konstruktive måde. At opbygge sunde og robuste relationer med andre. At kunne indgå i forskellige sociale relationer og bidrage til et positivt samarbejde med andre. At opbygge og fastholde et stærkt selvværd, der kan holde hele livet. At blive gode forældre. At håndtere et liv i evige og gennemgribende forandringer. At bidrage konstruktivt til et demokratisk samfund.

Kilde:

MILIFE.DK MILIFE.DK Kilde:

| 18 |


mere om

st Sammen ed re sig tak Ba

B

, se og læ øv

r

aldrig op iv

o på det Tr

Pr g

“Karaktertræk er ikke medfødte talenter. Det er styrker, som kan læres, trænes og udvikles gennem hele livet. I daglig tale anvendes styrkebegrebet typisk om noget, som mennesker er gode til. Mange vil derfor være tilbøjelige til at forveksle karaktertræk med talenter, evner eller færdigheder. Men hvor talenter, evner eller færdigheder ofte knytter sig til et domæne, kan karaktertræk være nyttige på tværs af situationer og sammenhænge.”

for det du nd

vil

De 7 karaktertræk

l til 10 tæ

Bræ Kilde:

01 lit læt

Drengeakademiet Drengeakademiet Kilde:

| 19 |


TEMA

demokrati

Silkeborg Ungdomsskole ønsker at være med til at fremme den demokratiske forståelse og interesse blandt kommunens unge, og vi har derfor i skoleåret 2020/2021 valgt at sætte ekstra fokus på unge-demokrati. Vi mener, at man som ung i Silkeborg Kommune skal have mulighed for at blive en del af demokratiske fællesskaber og for at deltage i demokratiske processer og samtaler med andre unge - for dermed opleve at have indflydelse. Vi har i skoleåret 2019/2020 været en del af samarbejdet om Silkeborg Ungebyråd, og vi ønsker, at endnu flere unge i kommunen får øjnene op for denne mulighed. Vi har sammensat en demokrati-vifte med tilbud, der både imødekommer unge, der skal kende til muligheden for selv at trække i det politiske arbejdstøj i Ungebyrådet, samt unge der generelt gerne vil vide mere om, hvordan demokrati fungerer i praksis. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet! Introduktion til silkeborg ungebyråd

Demokrati, debat og kompromisser

politiker på prøve

ungebyråd silkeborg Introduktion til

kompromisser debat og Demokrati,

på prøve politiker

| 20 |


| 21 |


7.-9.

årgang

Introduktion til Silkeborg ungebyråd

Målet med dette oplæg er at give eleverne kendskab til Ungebyrådet og dets arbejdsprocesser samt viden om, hvordan man bliver en del af det. De unge får et indblik i, hvordan de kan få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Silkeborg Kommune. Som medlem af Silkeborg Ungebyråd får man erfaring med demokrati i praksis og øvelse i at argumentere og forhandle. Frem mod valgperioden primo oktober tilbyder vi disse introduktions-oplæg i august og september, så eleverne introduceres for selve valget og muligheden for at stille op til Ungebyrådet.

læringsmål: • • •

Eleverne får kendskab til politisk involvering i kommunen Elevernes interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger styrkes Eleverne skal kunne se muligheder for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 22 |


Se også ”politiker på prøve” ”Demokrati, debat og kompromisser”

1 LEKTION MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR.

| 23 |


8.-9. årgang

Demokrati debat og kompromisser De fleste elever i folkeskolen kan godt forklare hvad et demokrati er, men hvordan kommer forståelsen til udtryk, når det skal afprøves i praksis? På denne temadag vil klassen blive opdelt i partier, der hver har en mærkesag. De skal fordele ressourcer indenfor børne- og ungeområdet, ældreområdet og jobog uddannelsesområdet. Med andre ord handler dagen om den demokratiske samtaleform, at kunne argumentere for sine mærkesager og at kunne gå på kompromis. Undervejs vil skattefar evt. blande sig, hvis riget mangler penge. Eleverne vil få en hands-on oplevelse af, når virkelighed og ideologi skal mødes.

læringsmål: • • • •

Eleverne skal afprøve demokratiske principper i praksis Eleverne skal styrkes i deres demokratiforståelse Elevernes interesse i og indflydelse på demokra tiske beslutninger styrkes Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 24 |


Se også ”politiker på prøve” ”introduktion til silkeborg ungebyråd”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 0 KR. PRIS 0 KR.

| 25 |


8.-9. årgang

Politiker på prøve

På denne workshop kommer eleverne med ind i kommunens maskinrum, og de bliver styrket i deres politiske bevidsthed og samarbejdsevner. Workshoppen vil starte med en rundvisning på Silkeborg Kommune, hvor eleverne vil få indblik i dagligdagen på rådhuset. De vil herefter arbejde med bl.a. informationssøgning, at tage stilling til lovforslag, retorik til brug ved taler og at deltage i afstemninger. Workshoppen er for elever, der undervises i demokrati, og den kan derfor indgå i både samfundsfag, historie og dansk.

læringsmål: • • • •

Eleverne får større kendskab til den demokratiske dannelse Eleverne får indblik i det kommunale politiske arbejde Eleverne oplever at kunne deltage aktivt i det danske demokrati Elevernes styrkes i deres evne til at kunne være en aktiv medborger i samfundet

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 26 |


Se også ”demokrati, debat og kompromisser” ”introduktion til silkeborg ungebyråd”

4 LEKTIONER MAX 32 ELEVER OG 2 LÆRERE PRIS 0 KR. PRIS 0 KR.

| 27 |


TEMA

klassetrivsel Som mange af jer ved, har vi de sidste år tilbudt en trivselsdag på Ungdomsskolen. Det vil vi fortsætte med. Herudover vil vi i skoleåret 2020/2021 yderligere tilbyde et trivselsdøgn, som foregår væk fra elevernes egen skole og Ungdomsskolen. Overordnet set, ser vi trivsel som et begreb, der skal forstås i en kontekst, og det er netop i denne kontekst, at mulige styrker og løsninger skal findes. Trivselsarbejdet skal derfor foregår med alle elever som deltagere og med involvering af lærere og forældre. Vi vil sætte fokus på elevernes individuelle trivsel og den generelle trivsel i klassen ved at invitere i nye rammer, til nye udfordringer og give dem muligheden for at opløse gamle vaner og måder at se hinanden på. Trivselsdag på ungdomsskolen

trivselsdøgn i andre rammer

ungdomsskolen Trivselsdag på

i andre rammer trivselsdøgn -

| 28 |


| 29 |


7.-9.

årgang

Trivselsdag på Ungdomsskolen

Denne dag har trivsel på programmet. I løbet af dagen skal eleverne forholde sig til begrebet trivsel og herunder tage stilling til egen rolle i klassens trivsel. Derudover skal eleverne gennem forskellige workshops, hvor de vil blive udfordret på egne selvfortællinger og deres samarbejdsevner. Elevernes forældre inviteres til et oplæg, hvor vi giver vores bud på, hvordan de kan støtte trivslen i klassen bedst muligt. Dagen afsluttes med en fælles middag, hvor vi nyder den mad eleverne har lavet - og eleverne holder mini-oplæg om det, de har arbejdet med og lært.

læringsmål: • • • • • •

Eleverne skal blive bevidste om hvordan klassekulturen kan have indflydelse på deres læring og trivsel Eleverne skal undersøge hvordan læringskulturen skabes og herunder få øjnene op for egen rolle Klassen skal nå frem til nogle redskaber, de selv kan benytte for at understøtte trivsel og læring i klassen Forældrene skal inspireres til hvordan man kan rammesætte den unges skolegang Forældrene skal have et bud på hvad man kan forvente af unge i overbygningen Forældrene skal have nogle konkrete redskaber der omhandler “de gode vaner”

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag. | 30 |


Se også ”klassekultur og trivsel” ”trivselsdøgn”

KL. 09-19.30 MAX 55 ELEVER, MIN 2 LÆRERE PRIS 80 KR. PR. ELEV PRIS 80 KR. PR. ELEV

| 31 |


7.-9.

årgang

trivselsdøgn i andre rammer Vil du give eleverne et anderledes læringsrum, med mulighed for at få nye roller og at få øje på hinandens ressourcer? På dette døgn vil vi stille skarpt på ”samarbejde og fællesskab”. Eleverne skal med ud i naturen, lave mad på bål og sove i det fri. I løbet af døgnet vil vi præsentere dem for forskellige udendørs-aktiviteter, opgaver og udfordringer, som skal løses ved brug af egne og fælles ressourcer. Dagen rundes af med at nyde den fælles lejr og et fælles måltid. Klassen bliver udfordret på de sædvanlige dynamikker, der er i gruppen, og den enkelte elev udfordres på eget selvbillede, egne vaner og grænser. Der vil naturligvis også være god tid til hygge ved bålet. Trivselsdøgnet kan med fordel kombineres med ”En dag på vandet” eller ”En dag på MTB”.

læringsmål: • • •

Eleverne får indsigt i, hvor de kan hjælpe hinanden og gøre brug af hinandens ressourcer Eleverne får indsigt i egne ressourcer og bevidsthed om, hvilken betydning hver enkelt har for gruppedynamikken Eleverne får nogle fælles oplevelser i en anderledes ramme, som de senere kan trække på

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag. | 32 |


Se også ”klassekultur og trivsel” ”trivselsdag”

KL. 10-10 MAX 32 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 120 KR. PR. ELEV PRIS 120 KR. PR. ELEV

| 33 |


TEMA

outdoor undenfor alting men midt i det hele

Vi har på Silkeborg Ungdomsskole valgt at tilbyde flere temadage med Outdoor som overskrift. Vi ser store kvaliteter i at bruge naturen som ramme for aktiviteter hvor en styrkelse af fællesskabet er i fokus. Naturen er fuldstændig konsekvent, og i outdoor får du dens umiddelbare “respons” på dine handlinger. Enten er er du mæt eller sulten, tør eller våd, beskyttet eller under åben himmel. I outdoor arbejder vi med et mildt ”konstrueret” pres. Man reagerer på verden ved enten at løse problemet, eller ”fjerne” sig fra det, således at man i mindre grad havner “midt i”, hvor der ikke handles. Det er essentielt at arbejde med at tage vare både på sig selv og gruppen for derigennem at udvikle øget selvtillid og empati. Naturen som arena er et konkurrence-frit miljø, hvor man arbejder sammen om at problemløse - med naturen og omgivelserne som aktive med- og modspillere. Her har man, som gruppe i øvrigt, en personlig fordel af at have opmærksomhed på gruppens behov. Det bliver et mål at være aktiv medspiller og at opdyrke handleberedskab, for herved at støtte op om fællesskabet. Ultimativt handler det om at være:  TRYG, TØR OG MÆT! Derudover må man gerne føle sig sét,  glad og veltilpas i det fri, sammen med sine venner! Vi glæder os til at være samme med jer i Silkeborgs unikke natur og bruge de muligheder, der er i vores allesammens baghave. en dag på

en dag på

sammen på

en dag på

en dag på

sammen på

mtb mtb

vandet vandet

øen øen

| 34 |

trivselsdøgn - i andre rammer rammer - i andre trivselsdøgn


| 35 |


7.-9.

årgang

en dag på mountain bike

Giv dine elever mulighed for at opleve Søhøjlandets unikke MTB-muligheder. Eleverne vil blive introduceret for MTB-basisteknik og vi øver teknik med forskellige lege. Når basistenikken er på plads, bevæger vi os ud i terrænet. Vi tilpasser turen efter gruppen. Vi vægter den fælles oplevelse højt og vil derfor - i høj grad - bevæge os gennem terrænet i samlet flok. Silkeborg Ungdomsskole har MTB og hjelm til alle elever. Eleverne må gerne medbringe egen MTB og/eller hjelm. Denne temadag kan med fordel kombineres med vores trivselsdøgn. Aktiviteten kan afvikles i perioden: - uge 43 - 50 - uge 8 - 20

læringsmål: • • • •

Eleverne lærer grundlæggende MTB-teknikker Eleverne øves i at fastholde koncentration og fokus Eleverne får et indblik i de muligheder, der er i nærområdet ift. udendørsaktiviteter Klassen får en oplevelse sammen i et anderledes læringsrum

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 36 |


Se også ”en dag på vandet” ”trivselsdøgn”

3 ELL. 6 LEKTIONER MAX 32 ELEVER, MIN 2 LÆRERE PRIS 20 ELL. 30 KR. PR. ELEV PRIS 20 ELL. 30 KR. PR. ELEV | 37 |


7.-9.

årgang

En dag på vandet

Tag dine elever med til en oplevelsesrig undervisningsdag på Silkeborgsøerne. Giv dem et indblik i, hvad Silkeborg rummer fra vandsiden. Vi har kanoer og kajakker, som kan fragte os til steder, vi normalt ikke ser. Vi sejler på sø og på å og spiser madpakken undervejs. Eleverne lærer basisteknikker, og vi fokuserer på det gode samarbejde, og øver os i at være afsted som en samlet gruppe. Temadagen foregår som udgangspunkt fra Søsportens Hus ved Silkeborg Langsø, men destinationen kan flyttes ift. vejr og vind. Denne temadag kan med fordel kombineres med vores trivselsdøgn. Aktiviteten kan afvikles i perioden: - uge 34 - uge 42 2020 - uge 20 - uge 26 2021

læringsmål: • • • •

Eleverne lærer grundlæggende kajak eller kano teknik Eleverne øves i at fastholde koncentration og fokus Eleverne får et indblik i de muligheder, der er i nærområdet ift. aktivitet Klassen får en oplevelse sammen i et anderledes læringsrum

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 38 |


Se også ”en dag på mtb” ”trivselsdøgn”

6 LEKTIONER MAX 24 ELEVER, MIN 1 LÆRER PRIS 30 KR. PR. ELEV PRIS 30 KR. PR. ELEV | 39 |


7.-9.

årgang

sammen på øen

Tag dine elever med på lejrskoledøgn og oplev ø-stemningen på Møgelø. Vi sejler med eleverne i kajakker til Møgelø, hvor vi vil facilitere diverse teambuilding-opgaver. Øen og dens muligheder præsenteres og udforskes gennem fælles og individuelle aktiviteter. Ungdomsskolens medarbejdere tager hjem kl. 20 efter endt aftensmad, hvor klassens lærere eller forældreråd tager over. Ungdomsskolens medarbejdere kommer retur kl. 08.00 og hjælper med nedpakning og står for morgenmaden og transport til startstedet i kajakkerne. Vi har lejet Juulsborg, hvor der er plads til 55 overnattende gæster. Der er et stort industrikøkken og stor spisesal. Der er også bålplads og boldbane. Der er derfor mulighed for at sove, lave mad og spise indendørs - dette afhænger af vejret og klassens ønsker. Aktiviteten kan afvikles i perioden: Mandag-tirsdag, tirsdag-onsdag, onsdag-torsdag, torsdag-fredag i uge 40

læringsmål: • • • •

Eleverne lærer grundlæggende kajak eller kano teknik Eleverne øves i at fastholde koncentration og fokus Eleverne får et indblik i de muligheder, der er i nærområdet ift. aktivitet Klassen får en oplevelse sammen i et anderledes læringsrum

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi have materialer med til to lektioner, som klassens lærere og elever kan arbejde videre med efter endt temadag.

| 40 |


Se også ”en dag på mtb” ”trivselsdøgn”

KL. 11-11 MAX 24 ELEVER, MIN 1 LÆRER [OG 4 FORÆLDRE] PRIS 150 KR. PR. ELEV PRIS 150 KR. PR. ELEV

| 41 |


TEMA

Til forældre og lærere Som tidligere nævnt arbejder Silkeborg Ungdomsskole med et udgangspunkt i kontekster og fællesskaber, og ser det derfor, som en naturlig ting, også at tilbyde temadage til lærere og forældre. Temadagenes fælles omdrejningspunkt er forståelsen af, at alle elever er forskellige. På disse dage har vi fokus på roller, rammer og på hvorledes man som voksen kan se bag den adfærd, den enkelte elev kunne have. Vi ser elevernes skolegang som en fælles opgave mellem forældre, lærere og andre aktører - og vi vil altid have et blik for, hvordan de forskellige grupper kan understøtte hinanden, for i sidste ende at fremme elevernes læring og trivsel. Hjælp! Jeg har fået en teenager

4-mat baseret undervisning

teenager Jeg har fået en Hjælp!

undervisning 4-mat baseret

| 42 |


| 43 |


forældre

7.-9.

årgang

hjælp! Jeg har ået en få teenager

Denne workshop er ment som inspiration til et optimeret samarbejde forældrene imellem. Vi vil komme omkring, hvordan forældregruppen kan støtte den gode trivsel i klassen men også komme med input til, hvordan man, som forældre, kan støtte sit barn i læringssituationer. Vi vil i samarbejde med lærerne tilpasse temadagen i forhold til de opmærksomhedspunkter, der er for klassen.

læringsmål: • • •

Hvad kan man som forældre gøre i forhold til rammesætning, for sit barn? Hvordan kan forældregruppen skabe og understøtte trivslen i klassen? Hvad kan man forvente af sit barn?

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen.

| 44 |


Se også ”trivselsdag”

2 LEKTIONER MAX 50 FORÆLDRE OG MIN 2 LÆRERE PRIS 0 KR. PRIS 0 KR. | 45 |


Lærere

8.-9. årgang

4 matbaseret undervisning

Mange elever har svært ved at finde mening med det, de lærer i skolen. Denne temadag har til formål at give et bud på, hvordan man som lærer kan arbejde med ”THE BIG WHY”. Vi vil herudover komme med bud på klasserumsledelse og hvilket mind-set, der kan gøre en forskel for eleven. Vi vil inddrage erfaringer og eksempler fra de intensive læringsforløb Ungdomsskolen udbyder. Vi vil, i samarbejde med lærerne og ledelsen, tilpasse temadagen i forhold til de opmærksomhedspunkter, der er i lærergruppen.

læringsmål: •

• •

Lærerne skal have et bud på hvordan man kan arbejde bevidst med en form for undervisningsplanlægning, der tager udgangspunkt i motivationen hos eleven Lærerne skal have et blik for hvordan man kan motivere de umotiverede Lærerne skal have et indblik i de konkrete værktøjer Ungdomsskolen benytter

MATERIALER:

Ungdomsskolen medbringer alle relevante materialer til temadagen. Yderligere vil vi udlevere en undervisningsplans-skabelon til inspiration. | 46 |


Se også

1

Udføre

Ring til os, og lad os sammen undersøge hvad i har brug for

4

Forbinde

H

H

V

V

V

Udvide

H

Øve

PRIS 0 KR. | 47 |

Forestille sig

Informere

3

MAX 16 LÆRERE

Deltage V

H

4 LEKTIONER

PRIS 0 KR.

Forfine

2


mere om

4MAT er en metode til at hjælpe mennesker med at forstå deres egen læringsstil og andres. Det er en metode, der giver opskriften på, hvordan du kan undervise, kommunikere og formidle på en måde, der sikrer at dit budskab kommer igennem til alle de forskellige læringsstile også når de er samlet i en gruppe/klasse. 4MAT er en dyb- og samti dig let implementerbar metode, der er skaler bar og derfor brug bar i alle lærings sammenhænge.

1

Udføre

4

Forfine

Forbinde

H

V

H

H V

Udvide

Deltage

H

V

Øve

V

Forestille sig

Informere

3

Kilde:

4MAT.dk 4MAT.dk Kilde:

3 | 48 |

2


OPSTART

Uge 43

tirsdage KL. 15.30-17.30 VARIGHED

9 UGER Undervisningssted

Eleven indstilles gennem egen skole Kontakt ungdomsskolen

aksj@ silkeborg .dk

Særlige læringsmiljøer

Jysk Park Playing for Success handler om motivation og succesoplevelser. I Silkeborg samarbejder Ungdomsskolen med SIF, som stiller lokaler, spillere og andre nøglepersoner til rådighed. til rådighed.

| 49 |


Undervisningsstart

Undervisningssted

Midtjysk brand og redning

OPSTARTS WEEKEND

varighed

Hold dig opdateret på ungsilke borg.dk

Særlige læringsmiljøer

Hold dig opdateret på ungsilke borg.dk

16 uger

Eleven indstilles gennem egen skole. Kontakt ungdomsskolen

aksj@ silkeborg .dk

| 50 |


Silkeborg Ungdomsskole Oslovej 2 8600 Silkeborg

Anne Jensen Afdelingsleder for Fritidsafdelingen Silkeborg Ungdomsskole

20577352 aksj@silkeborg.dk 20577352 | 51 |


VIGTIGE datoer

Hovedparten af vores temadage og tilbud, kan planlægges til at forløbe hen over hele skoleåret.

I skal dog være opmærksom på: Uge 32-40 Uge 34-42 Uge 40 Uge 43-50 Uge 8-20 Uge 20-26

“Intro til Silkeborg Ungebyråd” “En dag på vandet” “Sammen på Øen - et lejrskoledøgn” “En dag på MTB” “En dag på MTB” “En dag på vandet”

Har I spørgsmål eller ønsker der ikke umiddelbart fremgår af programmet, må I endelig kontakte os, så vi sammen kan finde det tilbud, der passer til jer.

| 52 |

Profile for Silkeborg Ungdomsskole

Samskabelseskatalog 2020/21  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded