Page 1

velkommen i Dagplejen

1


Velkommen Vi byder jer og jeres barn velkommen i Silkeborg Kommunale Dagpleje. I denne pjece vil vi gerne fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen er normeret til 1320 børn og modtager fortrinsvis børn i alderen 0-3 år. Børn over 3 år kan blive i dagplejen, indtil de får tilbudt en børnehaveplads. I dagplejehjemmet vil der maksimalt være 4 dagplejebørn og eventuelt 1 gæstebarn. Der er ansat ca. 370 dagplejere.

Hvad er dagpleje ? Dagplejen er et lille overskueligt miljø, med tæt følelsesmæssig tilknytning til én voksen. Det er den samme voksne, der varetager barnets behov i løbet af dagen i et hjemligt miljø, hvilket er med til, at give det lille barn en tryg og overskuelig dag i dagplejen. I dagplejen er børnene med i den praktiske hverdag, og de deltager aktivt i de mange gøremål og oplevelser, der er i et hjem. Der arrangeres frokost, borde dækkes, der tændes lys, der leges, danses, krammes, og børnene inddrages i dagplejerens familieliv. Dagplejens styrke ligger i det hjemlige miljø og karakteriseres ved omsorg. Dagplejen har det nære, det tætte, det varme og trygge, hvilket giver det enkelte barn en oplevelse af at være noget særligt.

2


Mål Dagplejens mission – hvad er vi her for ? Dagplejen i Silkeborg er et pædagogisk udviklende pasningstilbud til 0-3 årige børn i overensstemmelse med dagtilbudsloven og Silkeborg Kommunes Sammenhængende Børne- og unge politik. Dagplejen medvirker til at skabe sammenhæng både fagligt og tværfagligt. Dagplejen skal skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling og trivsel baseret på principper vedtaget af forældrebestyrelsen indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af byrådet i øvrigt.

Dagplejens vision – hvad vil vi ? Vi vil med udgangspunkt i en relationel tænkning stræbe efter at alle børn i dagplejen oplever livsglæde og et godt børneliv. Vi vil arbejde hen imod at gøre dagplejen til en bæredygtig arbejdsplads med trivsel og dialog.

Dagplejens værdier – hvad vil vi kendes på? Livsglæden i en genkendelig og udfordrende dagpleje er kendetegn på en anerkendende og inkluderende hverdagspraksis. Dagplejeren kendes på nærvær og omsorg, og har ansvaret for at relationerne er bæredygtige. I dagplejen skal børnene opleve fællesskaber der er båret af forpligtende samvær, demokrati, nysgerrighed, lyst til at lære samt anerkendelse. Disse værdier og holdninger, som dagplejen i Silkeborg kan kendes på beskrives nærmere i pjecen ”Det gode børneliv i dagplejen”. Du kan finde den på Silkeborg Kommunes hjemmeside under dagplejen.

3


Læreplaner I dagplejen ønsker vi at bidrage til at børns læring understøttes. Den enkelte dagplejer støtter og udfordrer barnets læring. Det kan være gennem leg, spontane oplevelser samt ved at dagplejeren skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. Læring foregår i processer, der både omfatter målsatte læringsforløb og spontane aktiviteter styret af børnene selv.

Vi arbejder ud fra seks temaer, der er beskrevet i Dagtilbudsloven under Socialministeriet: •B arnets alsidige personlige udvikling I tæt samarbejde med forældrene prøver dagplejeren at aflæse det enkelte barns signaler. Fremme selvfølelse og selvstændighed. Fokus på relationer og dialog. Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne, da det øger barnets selvfølelse.

•S ociale kompetencer Give barnet en oplevelse af, at det er rart at være sammen med andre børn og voksne. Vi vil støtte børnene i selv at løse konflikter. Vi støtter børnene i at danne ven­skaber og indgå i grupper. Børnene skal lære at sætte grænser for sig selv - sige til/fra.

•S prog Vi vil hjælpe børnene med at benævne og skelne verden. Knytte begreber og lyde til handling. Sætte ord og begreber på de oplevelser, der er i hverdagen. Der vises interesse for det barnet fortæller, så det får lyst til at fortælle mere.I dagplejen læses der bøger.

4


•K rop og bevægelse Aktiviteter der giver børn glæde ved kroppen og lyst til at bruge den. Dagplejehjemmet skal give plads til fysiske aktiviteter både ude og inde. Vi vil benytte naturen, skoven med det ujævne terræn, der giver barnet mulighed for at styrke dets balance og motorik. Fysiske aktiviteter der svarer til de enkelte børns udviklingstrin. Dagplejere og børn er sammen om glæden ved bevægelse, musik og dans.

Natur og naturfænomener Omverdenen skal udforskes. Børnene skal have oplevelser i naturen. Der arrangeres udflugter og gåture i den omkringliggende natur. Opfordre til nysgerrighed. Eksperimentere, lege i og med naturen.

• Kulturelle udtryksformer Give mulighed for at bruge kreativiteten ude og inde. Dagplejeren vil tage initiativ til aktiviteter, der giver børnene viden om kultur og traditioner. Tid til fordybelse. Spillerum og stor frihed er karakteristisk for dagplejen. Derfor er der mange måder at arbejde med læreplaner. Det er op til den enkelte dagplejer/legestuegruppe i samarbejde med den pædagogiske leder at finde arbejdsmetoder.

5


Start i dagpleje Dit barn skal nu starte i dagpleje - et nyt kapitel i barnets liv begynder. Ja, oftest det første møde med den store verden uden for hjemmets trygge vægge.

Inden barnet starter i dagplejen afholdes et kontaktmøde, hvor den pædagogiske leder vil deltage. Formålet med mødet er først og fremmest, at både du/I og dit/jeres barn bliver trygge ved det sted, barnet skal passes.

Og hvordan kan dagplejeren og forældre så bedst lette overgangen ? I dagplejen lægges vægt på en stille periode med få udadvendte aktiviteter, hvor der er god tid til at lære det nye barn at kende. Samtidig er det vigtigt at arbejde på at få den nye børnegruppe til at fungere sammen. Vores mål er at gøre jer trygge som forældre da vi ved, at det er afgørende for jeres barns trivsel.

6


Den pædagogiske leder vil kort efter barnets start i dagplejen komme på et besøg i dagplejehjemmet. Måske er der behov for en hjælpende hånd eller flere opfølgende besøg. Som forældre er det vigtigt, at I spørger, hvis der er noget, I er i tvivl om/undrer jer over. Kom endelig med gode råd, der kan lette starten - I kender barnets rutiner og vaner bedst. Langt de fleste børn falder hurtigt til i dagplejen. Det er trygt og godt hver dag at blive afleveret til den samme voksne. Ligesom det er overskueligt for et lille barn kun at skulle forholde sig til en lille børnegruppe. En ting, vi hvert år erfarer, er dog at det kan være svært at sige farvel. Drøft det med dagplejeren og find i fællesskab ud af, hvad der er bedst for barnet. Det er svært, men naturligt for et barn at græde ved aflevering i dagplejen. Hvis dit barn havde sprog ville det sige: ”Du skal vide, at jeg helst vil være ved dig - så det er bare det, jeg vil fortælle dig”. Her er det godt at sige til barnet: ”Jeg kan godt forstå, du er ked af det, men jeg skal på arbejde”. Det viser, at du har forstået barnet og ved, hvorfor det græder. Det er helt normalt, at barnet reagerer med gråd og fortvivlelse, når det afleveres i dagplejen de første gange. Det ved jo endnu ikke, at far og mor kommer igen senere på dagen. Det er en erfaring, barnet gør sig i løbet af de første uger. Hvis det er svært at sige farvel kan man hjælpe sit barn ved helt konkret at markere, nu går far eller mor. Altså ikke noget med at snige sig ud, når barnet ser ud til at være optaget af at lege. Barnet skal vide, hvad der foregår - og når forældrene har sagt, at de går - så skal de kysse, kramme, vinke og gå. Også selvom barnet græder fortvivlet og gør alt for at holde på forældrene. Det er de færreste børn, der aldrig falder til i dagplejehjemmet, for nogle børn kan det tage adskillige uger, nogle få gange helt op til 2-3 måneder. Hav tålmodighed. Som regel bliver de børn, der har svært ved at falde til i dagplejehjemmet senere svære at få med hjem.

7


Forældresamtaler Forældresamtaler gives som et tilbud to gange i dagplejeforløbet. Første samtale afholdes ca. 3 måneder efter start. Anden samtale afholdes omrking 2 års alderen mellem forældre, dagplejer og den pædagogiske leder. Samtalerne foregår hos dagplejeren i tidsrummet fra kl. 12-14. Der afsættes en halv time til hver samtale.

Den pædagogiske leders arbejde • Rådgiver og vejleder dagplejeren om barnets alsidige udvikling. • Samarbejder med dagplejeren og er med til at sikre dagplejerens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I er som forældre altid velkomne til at rette henvendelse til den tilknyttede pædagogiske leder eller dagplejekontoret.

Tavshedspligt Dagplejeren har pligt til at tale med den pædagogiske leder om alle forhold, der gør sig gældende vedrørende barnets trivsel. Dagplejeren samt personale, der arbejder på dagplejekontoret har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om barnet og dets forældres private forhold. Tavshedspligten gælder også efter barnet er udmeldt af dagplejen, og ligeledes efter at dagplejerens eller den pædagogiske leders arbejdsforhold er ophørt.

Ansættelse af dagplejer Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at dagplejeren viser forståelse for børns udvikling og behov samt er indstillet på samarbejde med både forældre, andre dagplejere og dagplejens pædagogiske personale. Det er også af stor betydning, at dagplejerens familie er positiv indstillet til arbejdet som dagplejer. Røgfri hjem foretrækkes Dagplejere får løbende tilbud om forskellige kurser, der dygtiggør dem i deres dagligdag.

8


Legestuegrupper Hver dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe, hvor de har et tæt samarbejde. Dagplejerne i gruppen mødes i legestue mindst hver fjortende dag i vinterhalvåret, hvor de tilrettelægger fællesaktiviteter. Ligeledes mødes dagplejerne spontant enten for at lave små ture sammen eller besøge hinanden. Gennem dagplejernes samarbejde får børnene mulighed for at afprøve sig selv i større grupper. De lærer andre børn og dagplejere at kende, hvilket er en forudsætning for, at gæsteplejen kan fungere tilfredsstillende. Samarbejdet mellem dagplejerne giver også dagplejeren mulighed for kollegial sparring. De bliver inspireret af hinanden, og der kommer flere øjne på det enkelte barn, hvilket ellers kan være svært at tilgodese på en ene arbejdsplads.

Tværfagligt samarbejde Vi vægter højt, at børn med behov for støtte tilbydes denne så hurtigt som muligt. Hvis vi vurderer at et barn vil have gavn af støtte fra andre fagpersoner, vil kontakten altid foregå i samarbejde med forældrene.

Vi samarbejder med: • Sundhedsplejerskerne • Socialrådgiverne • Bibliotekerne • Tandplejen •B ørn- og ungerådgivningen, hvor der er ansat tale/høre pædagoger, fysioterapeuter og psykologer • Pædagogiske konsulenter og vejledningspædagoger • Daginstitutioner Da dagplejen er forankret i lokalmiljøet, vil der være personer og lokaliteter den enkelte dagplejer/legestue samarbejder med.

9


10


Vi ønsker at gøre børnenes overgang fra dagpleje til børnehave så let som muligt. Vi har derfor et tæt samarbejde med de børnehaver, hvor afstanden gør det muligt.

Åbningstider Der er mulighed for 3 tidssatser i dagplejen. •O p til 45 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 - 17.00, fordelt på ugens 5 hverdage. •O p til 48 timer pr. uge i tidsrummet kl. 6.00 - 17.00, fordelt på ugens 5 hverdage. •D eltidsdagpleje op til 32 timer pr. uge. Der er p.t. mulighed for deltidsdagpleje i sydbyen, Silkeborg, hvor vi har 2 deltidsdagplejere. Her kan børnene blive passet 32 timer pr. uge, fordelt på ugens 5 hverdage i tidsrummet kl. 7.30 - 15.00 (højst 7 timer dagligt). Hvis du bliver nødt til at ændre de daglige møde- og afhentningstidspunkter, kan det aftales med dagplejeren senest dagen i forvejen og inden arbejdstids ophør. Ændringer skal holdes inden for dagplejerens åbningstid. Ønsker du en fast ændring af mødetiden, kan det ske efter aftale med den pædagogiske leder eller dagplejeren. Mødetiden begynder når du kommer med barnet og slutter, når du forlader hjemmet. Afleverer du dit barn mere end en halv time efter aftalt tid, kan dagplejeren af hensyn til de andre børn ikke forventes at være hjemme. Hvis barnet hentes af andre end forældrene, skal dagplejeren have besked.

Rygepolitik i dagplejen I den kommunale dagpleje må der i dagplejens åbningstid ikke ryges i dagplejehjemmet. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

11


Ændring af bopæl og telefonnumre Hvis der sker ændring i de forhold, som er oplyst ved barnets indmeldelse, skal du meddele det til dagplejekontoret. Det gælder f.eks. adresse, telefonnummer eller arbejdssted m.v.

Befordring af dagplejebørn Hvis dagplejeren ønsker at tage barnet med til skov eller strand i egen bil, må det kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse og når børnene er forsvarligt fastspændt, efter gældende regler i færdselsloven. Ved brug af offentlige transportmidler kan man ikke forvente at barnet er fastspændt.

Forældrebestyrelsen I dagplejen er der oprettet en forældrebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 1 pædagogiske leder og 1 dagplejeleder fra dagplejen. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med dagplejen skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed, baseret på principper vedtaget af forældrebestyrelsen og indenfor de mål og rammer, der er fastlagt af byrådet. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen hvert år inden udgangen af oktober. Forældre har altid mulighed for at rette henvendelse til forældrebestyrelsen. Se mere på Dagplejens hjemmeside. ”Håndbog for forældre i dagplejens bestyrelse”.

12


Kost i dagplejen Dagplejen har en kostpolitik der tager sit udgangspunkt i sundhedsstyrelsens kostråd for de 0-3 årige. Dagplejerne • giver børnene en sund og varieret kost • lærer børnene gode kostvaner • gør måltiderne hyggelige og rolige • lader børnene være mest muligt aktive både i forhold til forberedelse og under selve måltidet Vi anbefaler, at dit barn har spist morgenmad hjemme. Der kan dog laves en særlig aftale med dagplejeren, hvis dit barn møder før kl. 7.30. Forældre skal selv medbringe special kost - dvs. mad der normalt ikke indgår i en almindelig husholdning - f.eks. modermælkserstatning, spædbørnsgrød, speciel allergi kost, økologisk mad.

13


Opsigelse af dagplejeplads Udmeldelse af barnet skal ske med mindst 1 måneds varsel fra den 1. eller den 15. i måneden.

Garantiplads Silkeborg Kommune tilbyder en garantiplads i dagplejen til forældre, som i en periode selv ønsker at passe deres barn. Garantiplads kan kun gives max. 1 år, og kun så længe at barnets alder svarer til dagplejens målgruppe.

Tøj Det er meget vigtigt, at barnet er hensigtsmæssigt påklædt efter årstiden. Sørg altid for et ekstra sæt tøj - der kan jo ske uheld. Det er vigtigt med gode sko/støvler til udendørs leg samt hjemmesko til indendørs brug. Vi anbefaler velcrolukning. Det giver barnet mulighed for tidligere at blive selvhjulpne og samtidig få oplevelsen af ”jeg kan selv”. Rummelige flyverdragter giver gode udfoldelsesmuligheder, når barnet klatrer, løber eller sidder på den fugtige jord. Allerede børn fra 10 mdr. alderen har glæde af at komme ned og bevæge sig og undersøge ­naturen frem for at sidde passive i barnevognen.

14


Huskeseddel • Bleer • Undertøj • Hagesmække • Sovedyr • Sutter • Salve/pudder/solcreme • Håndklæder • Engangsvaskeklude • Papirlommetørklæder ved forkølelse • Ekstra tøj • Støvler/sko til udendørs brug • Regntøj/gummistøvler + evt. termotøj • Flyverdragt, hue, vanter halstørklæde • Hjemmesko • Plasticposer til snavsetøj • Dyne/pude • Barnevogn med godkendt sele, insektnet og regnslag Dagplejerne vejleder gerne vedrørende beklædning og fodtøj. Eksperter er de ikke, - men næsten. Af hensyn til barnets sikkerhed skal snore i jakker fjernes eller udskiftes med elastik. Suttekæder frarådes.

15


Sundhedsstyrelsens retningslinier

om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i dagpleje/daginstitution for børn og unge Formålet med forholdsreglerne er at hindre eller begrænse spredningen af alment farlige sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

Hvornår er barnet igen parat til at komme i dagplejen, vurderes ud fra om: Hvornår må et barn ikke komme i dagpleje? • Barnet spiser og drikker normalt • Barnet ikke har temperaturforhøjelse • Barnet har fået sit normale humør igen • Barnet interesserer sig igen for leg • Barnet kan følge den normale hverdag i dagplejen Der henvises desuden til dagplejens sygdomsvejledning. Ved særlige sygdomme skal dagplejen omgående have besked, hvorefter disse tilfælde indberettes til embedslægen. Dette gælder: Tyfus - paratyfus - dysenteri - meningitis - polio difteri - tuberkulose. Bliver barnet sygt i dagplejen, kontaktes forældrene af dagplejeren.

Besked til dagplejeren Dagplejeren skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor ikke kommer i dagpleje. Husk at give dagplejeren besked i arbejdstiden, mindst én dag før dit barn igen kommer i dagpleje.

16


Dagplejers sygdom Såfremt en dagplejer ikke kan modtage børn på grund af egen eller eget barns sygdom kan gæstepleje anvises. Barnet tilbydes gæsteplads hos den fastansatte gæstedagplejer, såfremt der er plads. Ellers tilbydes gæsteplads indenfor legestuegruppen, hvis dette er muligt og helst hos en dagplejer, som barnet kender.

Ved sygemelding er praksis følgende: •D agplejeren kontakter telefonisk ­morgenvagten på dagplejekontoret • Morgenvagten kontakter forældre med tilbud om gæstepleje •L igeledes kontakter morgenvagten ­gæsteplejeren, så hun er informeret om, at barnet kommer.

Husk at aflytte eventuel telefonsvarer inden hjemmet forlades om morgenen. Barnet kan blive i den tildelte gæsteplads, indtil der er givet besked om, at den faste dagplejer er raskmeldt. I særlige situationer kan det blive nødvendigt at tildele et barn en ny gæsteplads. Forældre, der i første omgang takker nej til en gæsteplads, kan ved henvendelse til dagplejekontoret tildeles en gæsteplads, hvis behovet alligevel skulle opstå.

Ved raskmelding er praksis følgende: • Er barnet i gæstepleje får forældre besked der igennem •E r barnet ikke i gæstepleje kontaktes forældre telefonisk i løbet af dagen.

17


Dagplejeres ferie En dagplejer har ferie i henhold til gældende ferielov (5 uger + 6. ferieuge) Derudover optjener en dagplejer 6 fridage grundet arbejdstid på 48 timer pr. uge. Ligeledes optjener en dagplejer fridage for deltagelse i aftenmøder. En del af dagplejerens fridage er hvert år lagt fast på dage, hvor meget få børn har brug for pasning. Dagplejen er lukket på lørdage og søn- og helligdage inklusiv 5. juni og 24.december. Derudover er der ferielukket i dagplejen i nedennævnte perioder, men der tilbydes fælles feriepasning i 4 områder: •   De tre dage op til påske •   Dagen efter Kr. Himmelfartsdag •   3 uger i skolernes sommerferie Ønsker forældre at aflægge besøg hos en tildelt gæstedagplejer, er de velkommen til dette. Besøget skal aftales telefonisk og foregå i dagplejerens åbningstid.

18


19


Dagplejens pædagogiske/ administrative personale Sekretær

Bettina Svejgaard

tlf.nr.  89 70 16 63

Sekretær

Dorte Nielsen

tlf.nr.  89 70 16 64

SYD/ØST (Århusbakken, Syd/midtby, Virklund, Gjessø, Them, Salten, ­Bryrup, Gjern, Voel, Sorring, Linå, Sejs, Resenbro, Nørreskov, Gødvad og Dybkær) Dagplejeleder

Lone Meilstrup

Mobil 30 66 43 10

Pædagogisk leder

Lotte Hansen

Mobil 30 66 43 22

Pædagogisk leder

Laila Højen

Mobil 30 66 43 25

Pædagogisk leder

Eva Rand

Mobil 20 35 41 27

Pædagogisk leder

Kirsten Hansen

Mobil 30 66 43 19

Pædagogisk leder

Annette Krause

Mobil 20 35 41 31

Pædagogisk leder

Ulla Byskov

Mobil 30 66 43 14

Pædagogisk leder

Gudrun Jensen

Mobil 30 66 43 12

Pædagogisk leder

Henriette Grønvad Larsen

Mobil 30 66 43 15

20


21


NORD/VEST (Sjørslev, Kjellerup, Ans, Fårvang, Grauballe, Lemming, Skægkær, Nørrevang/Søholt, Vium, Hvam, Thorning, Vinderlslev, Kragelund, Funder, Hvinningdal, Buskelund, Balle, Nordre) Dagplejeleder

Kirsten Hessellund

Mobil 20 35 41 32

Pædagogisk leder

Bodil Lauge Jakobsen

Mobil 30 66 43 16

Pædagogisk leder

Grethe H. Nielsen

Mobil 30 66 43 17

Pædagogisk leder

Ellen Hilmer

Mobil 30 66 43 11

Pædagogisk leder

Lisbeth Larsen

Mobil 20 35 41 37

Pædagogisk leder

Mette Breuner

Mobil 30 66 43 24

Pædagogisk leder

Jeannette S. Pedersen

Mobil 30 66 43 18

Pædagogisk leder

Margit Rabjerg

Mobil 20 35 41 33

Pædagogisk leder

Janne Hummelshøj

Mobil 20 35 41 35

Pædagogisk leder

Karin Dürr

Mobil 20 35 41 34

Pædagogisk leder

Bente Stewart

Mobil 30 66 43 13

Pædagogisk leder

Lone Meier

Mobil 20 35 41 25

22


Dagplejekontoret Dagplejens administration Søvej 1 8600 Silkeborg telefon 89 70 16 63/ 89 70 16 64

Kontoret har åbent: Mandag - onsdag

kl. 08.00 - 15.00

Torsdag

kl. 08.00 - 16.30

Fredag

kl. 08.00 - 14.30

I følgende telefontider kan en pædagogiske leder træffes: Alle hverdage

kl. 08.00 - 09.00

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

kl. 12.30 - 14.00

Torsdag desuden

kl. 15.30 - 16.30

Læs mere om dagplejen på www.silkeborgkommune.dk

23


24

Layout og tryk:

路 B&F.2039 路 12.2012

Velkommen i dagplejen  
Velkommen i dagplejen  

Velkommen i dagplejen Silkeborg Kommune

Advertisement