Page 1

Ydelseskatalog


Silkeborg Kommune Familiesektionens ydelseskatalog 2010 Indholdsfortegnelse

C. Knaps Minde

3

Akut observationsafdelingen

4

Udviklingsafdelingen

5

Børne- og Ungehuset på Oslovej

6

Højen

7

Silkeborg Kommunes Familiecenter

8

Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling

9

Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte

10

Samspilsundersøgelse

11

Åben forældrerådgivning

12

Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre

13

Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem

14

Ungerådgivning

15

Ung Mødregruppe

16

Støttet samvær

17

Overvåget samvær

18

Silkeborg Kommunes UngeCenter

19

Socialpædagogisk behandling for anbragte unge

20

Socialpædagogiks støtte fra Ungecenteret

21

Rusmiddelbehandling

22

Rusmiddelrådgivning

23

Silkeborg Krisecenter Krisecenteret

Familieplejen Familieplejen

Støtte- og kontaktpersoner

24 25

26 27

28

Fast kontaktpersoner

29

Personlig rådgiver

30

Støtteperson til forældre med anbragte børn

31


C. Knaps Minde Silkeborg Børne- og Ungdomspension Aldersrovej 1-3 8600 Silkeborg Telefon 86 82 11 66 Fax 86 80 55 01 www.c-knaps-minde.silkeborgkommune.dk ckm@silkeborg.dk C. Knaps Minde blev oprettet i 1887 og har således eksisteret som lokalt børnehjem i Silkeborg i 122 år. Institutionen er selvejende med driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune.

3


Personale: Afdelingsleder, socialpædagoger, socialrådgiver samt TAP. Visitation:

Visitation sker via forstander

Takst:

Kr. 1.693,- pr. døgn

Særydelser: Observationsopgaver foretages over en periode på 4 måneder.

Akut observationsafdelingen jf. SL § 67, stk. 4 Målgruppe Børn og unge i alderen 4-15 år, som i en kortere eller længere periode har brug for at bo uden for eget hjem. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle problemer. Børnene kan både anbringes af sociale årsager eller med behov for en pædagogisk observation.

Lovgrundlag og antal pladser: SL § 52, stk. 3. nr. 8, 9 pladser

Formål Sikre børnene socialpædagogisk behandling og omsorg. Der kan være tale om følgende tre formål for opholdet: •  Ophold af sociale årsager •  Ophold med henblik på observation •  Ophold med henblik på udredning

Indhold  ersonalet yder omsorg og opmærksomhed, således at P barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Det pædagogiske arbejde tager altid sit udgangspunkt i det enkelte barn eller den unge. Der gives støtte til at fastholde fokus på barnets eller den unges resurser og hjælp til at kunne forandre det uhensigtsmæssige. Der arbejdes med at give barnet eller den unge en realistisk forståelse af egen situation og der gives hjælp til at fastholde relationer til forældre, søskende og andre vigtige personer i barnets eller den unges netværk. Alle børn og unge tilknyttes et kontaktteam bestående af to pædagoger for at sikre kontinuitet og en bæredygtig relation. Der lægges stor vægt på et tæt forældresamarbejde. Formålet er at sikre en tæt og bæredygtig kontakt mellem barn, ung og forældre.

4


Udviklingsafdelingen jf. SL § 67, stk. 4 Målgruppe Børn og unge mellem 10-16 år der i en længere periode har brug for at bo udenfor eget hjem. Der kan være tale om både akutte og planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder.

Lovgrundlag og antal pladser SL § 52, stk. 3, nr. 8, 9 pladser.

Formål Sikre børnene og de unge en relevant og omsorgsfuld socialpædagogisk behandling.

Indhold Afdelingens personale yder omsorg og opmærksomhed, således barnet eller den unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt.

Det enkelte barn eller den unge mødes med tillid, tryghed, troværdighed og tålmodighed. Der gives støtte til at fastholde fokus på det positive og hjælp til at kunne forandre det uhensigtsmæssige for at opbygge konkrete færdigheder. Der arbejdes med at give barnet eller den unge en realistisk forståelse af egen situation og give muligheden for at foretage hensigtsmæssige valg i forhold til egen person. Der gives hjælp til at fastholde og udvikle relationer til forældre, søskende og andre vigtige personer i barnets eller den unges netværk. På baggrund af kommunens handleplan udarbejdes den pædagogiske behandlingsplan og den daglige pædagogiske indsats. Forældresamarbejde vægtes højt.

Personale:

Afdelingsleder, socialpædagoger, socialrådgiver samt TAP

Visitation:

Visitation sker via forstander

Takst:

Kr. 1.693,- pr. døgn

Særydelser: Afdelingen kan udføre observationsopgaver. Endvidere har afdelingen en bred erfaring i arbejdet med seksuelt misbrugte børn og unge.

5


Børne- og Ungehuset på Oslovej jf. SL § 67, stk. 4 Målgruppe Børn og unge mellem 5 og 18 år. Det er børn og unge der i en længere periode har behov for at være døgnanbragt. Barnet eller den unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. Børne- og Ungehuset på Oslovej har stor erfaring med uledsagede flygtningebørn og -unge.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 8 , 7 pladser.

Formål Sikre børnene og de unge en relevant og omsorgsfuld socialpædagogisk behandling i et trygt, genkendeligt og udviklende miljø.

Indhold Afdelingens personale yder omsorg og opmærksomhed, således at børnene og de unge i en vanskelig situation kan udvikle sig så optimalt som muligt. Barnet/den unge tilknyttes et team bestående af to kontaktpædagoger og afdelingslederen. Det enkelte barn

6

Edio conse sendi aut v lique vend eller den unge mødes med tillid, tryghed, troværdighed og tålmodighed. Der gives støtte til at fastholde fokus på bus am, qu det positive og hjælp til at kunne forandre det uhensigtsmæssige for at opbygge konkrete færdigheder. nus enimo Der arbejdes med at give barnet eller den unge en realistisk forståelse af egen situation og give muligheden for Nequiam q at foretage hensigtsmæssige valg i forhold til egen person. test eser Der arbejdes på at genetablere og udvide barnets eller den unges netværk, både i forhold til familien, skole og/ enempor ei eller arbejdsplads, men også i forhold til foreninger og klubmiljøer. På baggrund af kommunens handleplan officta ti udarbejdes den pædagogiske behandlingsplan og den ut facepta daglig pædagogiske indsats. ametur aut sam recae. Personale: Afdelingsleder, socialpædagoger, pædagogmedhjælper og socialrådsiogsåconsec giver. Der er på afdelingen ansat personale med anden etnisk a baggrund. Visitation: Visitation sker via forstander Equiatur a Takst: Kr. 1.693,- pr. døgn sundae Otatatius. aboratur, nim olupta rum Adicipis dolupta s hic temol commolum er sperum sinvenduci liquatate aliae none chitaque p et di sinve ommolori res nobis a nita qui s tem haribu um il idun laut aci o


Ediodendite consequas denditebea equas mporemo bea sendipelautiunt vid mporemo que poriorpore vidsimusandae que poriorpore pel iunt deri doluptatiHøjen jf. SL § 67, stk. 4 Personale: Afdelingsleder, socialpædagoger, lique venderi simusandae ue dolora con pero tem qui Målgruppe socialrådgiver og TAB. Børn indenfor normalområdet, der ved visitering er mellem Visitation: Skeram, via forstander doluptatibus que dolora olu pidisqu idiciissit fuga. 0 - 12 år. Børnene har brug for et længerevarende ophold Takst: Kr. 1.900,- pr. døgn udenfor hjemmet og de skal kunne frekventere almindelige connihil peromaximil tem qui idusdant, nusomenique Særydelser:  Der kan aftales tilbud hhv. efterskole- og fritidstilbud. og aflastning for defuga. unge, når moluveniam pidisquværn idiciissit riam ilicten daepreh Børnene kan eventuelt blive boende til det 23. år. de skal udskrives fra Højen. Nequiam que nihil maximil iciliquunt es vendisit es si Lovgrundlag idusdant, test eseriam veni- SL § 52, stk.3, nr. 8, 8 pladser. iaecusant velent, necture, am ilicten daepreh enempor atur, nis eserehenis deribus Formål er at give børnene de bedst mulige opvækst- og eiciliquunt vendisit esposi Målet tatis ius, siesdoluptate udviklingsbetingelser gennem socialpædagogisk behandDet anbefales, at de bor på afdelingen, indtil de naturofficta velent, . Dus amtiaecusant ni conseditet eos ling. ligt flytter ”hjemmefra”. ut faceptatur, nis Indhold cunecture, llitiscimaio mo mi, quis er koncentreret om følgende indsatsområder: eserehenis deribus ametur Arbejdet autem autectus. indsats: autatis ius, si doluptate po- Pædagogisk Hverdagens genkendelighed vil nærme sig den rytme, der andebist expella cersperum familie - periodisk vil den være mere struktureret samexeriae recae. Dus am ni con- ermedi enudgangspunkt nis voluptatius. i det enkelte barn og hele børnegruppens behov. Vi arbejder bliver integreret seditet si consecuquaesti lliti- i lokalområdet og læggerpå,vægtat børnene Aquam eos recaborem på, at børnene benytter scimaio mo mi, quis autem skoler og daginstitutioner i nærområdet, ligesom børnene ut as eatem reperem adig- støttes i at deltage i fritidsaktiviteter. autectus. ati re, omniet audignitae se- Forældresamarbejdet: laves individuelle aftaler om, hvornår forældrene Equiatur expella Derkan komme mquid mo andebist exeratur? på besøg, og hvornår barnet kan komme på cersperumatibusa sundaemusdae nis exe- weekend hos forældrene. nonsequ Undervisning og beskæftigelse: riae voluptatius. spelit aute ium facearum Børnene frekventerer som hovedregel de lokale skoler Vi deltager i skole/hjem samtaler og så Otatatius. Aquam lorro exerem duntrecabout que ogvidtfritidstilbud. muligt i arrangementer på skolen. aboratur, ut Fritid: m rem ent, quaesti ulla pelis mo diciaUdover de aktiviteter der foregår på afdelingen, vil børnene eatem reperem adignim m as eriti omnimus nisim etur blive støttet i at bruge de lokale muligheder og fritidsakre, omniet iaoluptati nis simin non reaudignimagnihi tiviteter. Det prioriteres højt, at det enkelte barn bliver integreret i tae serumquid mo exeratur? og på den måde kommer til at indgå i sammenrem volupitatem quis est nærmiljøet hænge hvor der kan knyttes venskaber. Adicipis nonsequ atibusa ectae dolupta pratet evermusdae dolupta spelit aute pos ad enti doluptatque ilis ium facearum hicettemolorro entem corenimo qui ut ut que isexerem est ipiddunt quam, te comvolomolumvolut ent, ulla mo diautae ut pelis am quasperi ciaerdolupis sperumciuntibus eriti omnimus sum adi eturestem sinvenducia nis usnisim cimost re, odisti7 non am re magnihi ntsimin laceat faci tetliquautet tate rem volupitatem quis omnitatus atur aut squo


Silkeborg Kommunes Familiecenter Skolegade 39 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk cd@silkeborg.dk Familiecentrets overordnede behandlingsmetoder: Familiecentret er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og resurseorienteret. Støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien. Familiecentrets værdigrundlag: • alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men i perioder kan der opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp •  der er resurser i alle •  ansvaret for familiens liv er hos familien • forandringer skabes kun, hvis familien selv ønsker det og medlemmerne er aktivt deltagende

8


Familiekonsulentstøtte/ Familiebehandling Målgruppe Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel.

Lokalitet:

Familiecenteret og/eller eget hjem

Personale: Familiekonsulenter (socialpædagoger /socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation: Visitation sker via lederen af Familiecentret på baggrund af en bevilling fra socialrådgiveren i Familiesektionen. Takst:

Kr. 135,- pr. døgn

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3.

Formål •  at styrke barnets udvikling og trivsel •  at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets •  behov •  at bevare familien samlet

Indhold Indsatsen tager sit udgangspunkt i familiens aktuelle resurser og vanskeligheder samt børnenes behov. Ved behandlingens start laves der, sammen med familien, en skriftlig samarbejdsaftale (behandlingsplan). Familiens vanskeligheder kan være af psykosocial art eller dreje sig om samspillet i familien. Problemerne kan f.eks. dreje sig om: Opdragelsesformer - hvem bestemmer hvad - konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene • forstå hinandens behov - hvordan taler man sammen - sengetider - samarbejde med børnenes institutioner - problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samkvem m.v.

Opfølgning Sammen med familien og familierådgiveren vurderes det løbende, om der sker udvikling/forandring i retning af de fælles mål, og dette er bestemmende for varigheden af forløbet. Opfølgningen sker første gang senest efter 3 måneder og herefter min. hver 6. måned. Familiekonsulenten laver referat af evalueringsmødet, og dette fremsendes senest 14 dage efter, at mødet er afholdt. Ved afslutningen laves en afsluttende skriftlig evaluering.

9


Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Målgruppe Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker: •  umodne forældre

Lokalitet: Støtten ydes primært i familiens hjem. Personale: Familiekonsulenter (socialpædagoger/ socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse)

• forældre med sindslidelser - det forudsættes, at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse

Visitation: Visitation sker via lederen af Familiecentret på baggrund af en bevilling fra teamlederen i Familiesektionen.

•  intellektuelt svage forældre med svagt netværk

Takst:

Kr. 378,- pr. døgn

•  at styrke barnets udvikling og trivsel • at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov

+

Formål

? ??

SL § 52, stk. 3, nr. 2

+ + 8

Lovgrundlag

•  at bevare familien samlet

Indhold Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens resurser, erfaringer og ønsker for fremtiden kombineret med bekymringen fra Familierådgivningen. Ved behandlingens start laves der, sammen med familien, en skriftlig samarbejdsaftale (behandlingsplan). Støtten retter sig mod forældrenes samspil med barnet. Støtten kan også bestå i at hjælpe familien med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Ofte er der behov for, at familiekonsulenten agerer rollemodel, dvs. ved direkte at vise hvordan forskellige situationer kan håndteres. Forældrehjælp kan ikke træde i stedet for bostøtteordning og hjemmehjælpsordning. Andre forældre har mere behov for, at de fastholdes i at udføre deres forældreopgaver. Det kan også dreje sig om støtte til: At børnene kommer i fritidsaktiviteter, lægebesøg, træning af familien i at tage på ture for at bryde en evt. isolation m.v. Der kan være behov for at ledsage forældrene til møder vedr. børnene. Offentlige og private netværk inddrages i udstrakt grad.

Opfølgning Når der ydes forældrehjælp er der i særlig grad behov for, at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet kommer. Det forventes, at effekten af forældrehjælp skal kunne ses på andre områder af barnets liv. Derfor skal der etableres et stående ”sagsteam”, der mødes min. hver 6 måned for at vurdere om formålet med forældrehjælpen er opfyldt. Familierådgiveren er koordinator og fast deltager i sagsteamet.

10

++-8+??

?

(?

&5)

--”

# %#

5 -2**

5?+4

5%

##

--”


Samspilsundersøgelse Målgruppe Familier med børn under 3 år, hvor børnene er truet i deres udvikling og med væsentlige åbenbare behov for støtte. Familier med børn over 3 år, hvor børnene er truet i deres udvikling og med risiko for at lide alvorlig skade. Den endelige målgruppeafgrænsning sker ved hjælp af ”Børnelinealen” udviklet af Egelund og Hillgaard (1995)

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 3.

• Tilknytning, herunder bl.a. indlevelse, tilsidesættelse af egne behov mv. • Stabilitet og struktur, herunder bl.a. holde daglig rytme • Stimulation og opdragelse, herunder bl.a. evne til at støtte og fremme barnets udvikling Senest 14 dage efter at undersøgelsen er afsluttet fremsendes der en rapport, som beskriver hvilke observationer der har været samt vurderinger, anbefalinger og problemstillinger.

Formål Forudsætning for samspilsundersøgelsen er, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Samspilsundersøgelsen skal ses som et element, der kan indgå i § 50 undersøgelsen og derved kvalificerer denne og tilvejebringer et bedre beslutningsgrundlag i forhold til valg af foranstaltning.

Indhold Familiecentret anvender en evidensbaseret arbejdsmodel til undersøgelsen. Arbejdsmodellen kan rekvireres i Familiecentret. Modellen er baseret på Kari Killén’s forskning og afhandling om omsorgssvigt. Undersøgelsen tager afsæt i familierådgiverens bekymring for barnet. Undersøgelsen vil typisk rette sig mod en eller flere af flg. hovedområder;

Lokalitet: Undersøgelsen vil finde sted i familiens eget hjem og i Familiecentret Personale: Familiekonsulenter (socialpædagoger /socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation: Visitation sker via lederen af Familiecentret på baggrund af en bevilling fra socialrådgiveren i Familiesektionen. Det forudsættes, at familierådgiveren har gennemgået § 50 undersøgelsen med forældrene, og familien er indforstået med hvad der skal observeres. Takst:

Kr. 378,- pr. døgn

11


Åben forældrerådgivning Målgruppe

Formål

Forældre med børn under 18 år, bosat i Silkeborg Kommune, som har brug for rådgivning i forhold til problemer, der gør at familien ikke trives. Der er mulighed for at være anonym.

At bedre familiens trivsel og at forebygge, at familien får behov for mere indgribende foranstaltninger.

Tilbuddet er rettet mod forældre, hvor det på forhånd vurderes, at et afgrænset samtaleforløb er tilstrækkelig til at hjælpe familien videre – hjælp til selvhjælp. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt ikke er omfattet af målgruppen.

Lovgrundlag SL § 11, stk. 1.

Indhold Der kan ydes rådgivning om problemstillinger der har betydning for børns trivsel, f.eks.: •  opdragelsesmetoder •  hvem bestemmer hvad i en familie •  hvordan løser man konflikter i en familie •  hvornår skal der fastsættes sengetider •  hvordan forstår man hinanden •  hvordan taler man sammen •  hvordan håndterer man forældreansvar

Lokalitet: Samtaler afholdes i Familiecenterets lokaler Personale: Familiekonsulenter (socialpædagoger /socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation: Sker via lederen af Familiecentret, som familien selv skal rette henvendelse til. Takst: Tilbuddet er gratis og der kan max. tilbydes 7 samtaler.

12

•  hvordan håndterer man teenage-problemstillinger •  at være en sammenbragt familie Samtalerne er primært sammen med forældrene, men hvor det skønnes relevant, deltager børnene også. Samtalerne kan foregå både som personlige samtaler eller som telefoniske samtaler.


Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Målgruppe Grupperne henvender sig til børn mellem 8 og 16 år, som har en forældre eller søskende, der har haft eller lider af en psykisk sygdom. Der oprettes ikke en sag på børn der er med i børnegruppen. Børnene skal være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Lovgrundlag SL § 11, stk. 3.

Formål At bedre barnets trivsel og forebygge, at barnet får behov for mere indgribende foranstaltninger.

Indhold Børnene tilbydes et frirum, hvor der er mulighed for: •  At møde ligestillede •  At få tilført en øget viden om sindslidelser • At få hjælp til at imødegå og begå sig i en svær og uforudsigelige hverdag • At få hjælp til at bede om støtte fra omgivelser, når de har behov for det Det bærende princip i børnegruppen er ”børn hjælper børn”, hvor hvert enkelt barn bliver givet mulighed for at tale om deres dagligdag og få hjælp til at handle i en ofte uforudsigelig hverdag. Et gruppeforløb er på 10 møder af 2½ time. Tilbuddet er udviklet på baggrund af Ken Heaps principper om socialt gruppearbejde.

Lokalitet: Samtalerne finder sted i Familiecenteret Personale: Gruppen ledes af to familiekonsulenter (socialpædagoger/socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation: Forældre eller samarbejdspartnere kan rette henvendelse til Familiecentret for at få et barn skrevet op. Takst:

Tilbuddet er gratis.

13


Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Målgruppe Grupperne henvender sig til børn mellem 8 og 16 år, som har en forældre, der har haft eller har et alkoholproblem. Der oprettes ikke en sag på børn der er med i børnegruppen. Børnene skal være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Lovgrundlag SL § 11, stk. 3.

• At få hjælp til at bede om støtte fra omgivelser, når de har behov for det Det bærende princip i børnegruppen er ”børn hjælper børn”, hvor hvert enkelt barn bliver givet mulighed for at tale om deres dagligdag og få hjælp til at handle i en ofte uforudsigelig hverdag. Et gruppeforløb er på 10 møder af 2½ time. Tilbuddet er udviklet på baggrund af Ken Heaps principper om socialt gruppearbejde.

Formål At bedre barnets trivsel og forebygge, at barnet får behov for mere indgribende foranstaltninger.

Indhold Børnene tilbydes et frirum, hvor der er mulighed for: •  At møde ligestillede •  At få tilført en øget viden om alkoholproblematikker • At få hjælp til at imødegå og begå sig i en svær og uforudsigelige hverdag

14

Lokalitet: Samtalerne finder sted i Familiecenteret Personale: Gruppen ledes af to familiekonsulenter (socialpædagoger/socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation:

 orældre eller samarbejdspartnere F kan rette henvendelse til Familiecentret for at få et barn skrevet op.

Takst:

Tilbuddet er gratis.


Ungerådgivning

Lokalitet:

Målgruppe Unge mellem 12 og 17 år, som er motiveret for at samtale og hvor det skønnes at et afgrænset samtaleforløb på max. 6 måneder er tilstrækkeligt jf. § 11, stk. 3, nr. 3. Unge der har behov for længerevarende forløb kan henvises jf. § 52. De unge skal være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Personale: Familiekonsulenter (pædagoger/ socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse) Visitation: Sker via lederen af Familiecentret på baggrund af en bevilling fra det Rådgivende Team i Familierådgivningen. Takst:

Lovgrundlag

Familiecentret

Tilbuddet er gratis

SL § 11 stk. 3 eller SL § 52, stk. 3, nr. 3

Formål At give den unge mulighed for at øge indsigt, få flere handlemuligheder og afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer. At bedre den unges trivsel og forebygge, at den unge får behov for mere indgribende foranstaltninger.

Indhold Den unge får mulighed for vejledning/rådgivning og støtte i forhold til de emner, som den unge har svært ved at tale med sine forældre om. Emner kan f.eks. være: •  Ensomhed •  Konflikter i forhold til forældre og venner •  Gruppepres •  Usikkerhed •  Mindreværd • Tab og •  Omsorgssvigt Forældre eller andre involverede inddrages, når det vurderes hensigtsmæssigt

d e h m Enso

Gruppepres Mindrev

ærd

d e h r e k k i Us

15


Ung Mødregruppe Målgruppe Unge mødre under 25 år med særligt behov for støtte, som for nylig har født. Mødrene skal være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Lovgrundlag SER § 11, stk. 1.

Formål At give den unge mor mulighed for at tale med andre i samme situation samt øge mødrenes viden om børns behov og udvikling.

Indhold Mødrene tilbydes: • Samvær og aktiviteter med andre unge mødre bl.a. babysvømning, juletræsfest og sommerudflugt • Mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende børns udvikling • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre unge mødre • Mulighed for at dele glæder og sorger med ligestillede •  Mulighed for at få nyt netværk Et gruppeforløb strækker sig over 2 år. Gruppen mødes hver 14 dag i 2 timer.

Lokalitet: Gruppen mødes i Nylandshuset, Nylandsvej 14, Silkeborg Personale: Gruppen ledes af en sundhedsplejerskeog en familiekonsulent Visitation: Sker via familiens sundhedsplejerske Takst:

16

Tilbuddet er gratis


Støttet samvær Målgruppe Støtten er til forældre, der har deres barn anbragt uden for hjemmet og er primært rettet mod de forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet.

Lovgrundlag SL § 72, stk. 2, 5 pkt. og vejledningens pkt. 478.

Formål At støtte forældrene og barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet, så det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn. Det er § 140-handleplanen der beskriver formålet med støtten, omfanget, hvem der kan deltage, sted og tidspunkt. Ydermere fastsætter familierådgiveren hyppighed og varighed for støtten.

Indhold Støttende samvær er både støtte til forældrene og barnet/ den unge. Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. Der kan udarbejdes en kortfattet skriftlig tilbagerapportering, der alene beskriver om forældre og barn har profiteret af støtten.

Lokalitet: Samværet kan forgå på Familiecenteret eller på forældrenes bopæl. Personale:

Familiekonsulenter

Visitation:

Sker via lederen af Familiecentret.

Takst:

Tilbuddet er gratis.

17


Overvåget samvær Målgruppe Anbragte børn og unge, som skal have samvær med en eller begge deres forældre. Det overvågede samvær etableres af hensyn til barnet eller den unge.

Lovgrundlag SL § 71, stk. 3 og vejledningens pkt. 484.

Formål At forældre og anbragte børn kan have samvær under kontrollerede forhold. Det primære formål er at sikre barnet eller den unge mod fysisk eller psykisk overlast under samværet. Hvis der er bekymring for barnet eller den unges Det er familierådgiveren der træffer afgørelse om omfang, hyppighed og varighed.

Indhold Familiekonsulenten indtager en observerende rolle og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge. Familiekonsulenter kan om nødvendigt afbryde samværet, hvis det er påkrævet af hensynet til barnet eller den unge. Der skal være klarhed om familiekonsulentens kontrolfunktion og det er vigtigt, at vigtigt at familierådgiveren har informeret forældrene om familiekonsulentens rolle. Der skal efter hvert samvær udfyldes et tilbagerapporteringsskema, som sendes til familierådgiveren.

18

Lokalitet: Samværet kan foregå i Familiecenteret eller på barnets anbringelsessted. Det er problemstillingen der afgør, hvor samværet er mest hensigtsmæssigt. Personale:

Familiekonsulenter

Visitation:

Sker via lederen af Familiecenteret

Takst:

Tilbuddet er gratis.


Silkeborg Kommunes UngeCenter Kejlstrupvej 90 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 2244 9703 www.ungecentret.com aoa@silkeborg.dk Ungecentret er primært et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. Ungecentret har kontakt til ca. 85 unge, og råder over boliger til 24 unge i Silkeborg by. De unge, der ikke bor i Ungecentrets boliger, bor på lejede værelser beliggende i hele Silkeborg Kommune. Ungecentret råder over 2 akutboliger, som er klar til øjeblikkelig indflytning. Ungecentret yder endvidere støtte til et antal unge, der bor hjemme. Vi tilbyder også ambulant behandling til unge rusmiddelmisbrugere, og åben rusmiddelrådgivning af unge og/eller deres pårørende.

19


vanskel

igheder

relat

ion

r

e følels

Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Målgruppe

Indhold

Unge mellem 15 og 18 år, der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling.

Det primære afsæt for arbejdet med de unge er en relationspædagogisk praksis, hvor den unge forstås i relation til andre mennesker – og hvor der trænes intensivt med at skabe bæredygtige relationer. Dette suppleret med en socialpædagogisk behandling og træning i at udvikle nye strategier og redskaber.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 8 og for unge over 18 år § 76, stk. 3, nr. 1 for unge over 18 år.

Formål

Der er endvidere fokus på at benytte aktiviteter (et fælles tredje) som metode til at danne relationer for den unge. De unge gennemfører almindelig botræning, og de lærer at have struktur på deres hverdag.

Formålet er at sikre, at de unge får mulighed for at arbejde intensivt med de personlige udfordringer og vanskeligheder, som har udløst anbringelsen. De unge skal på sigt kunne bo i egen bolig uden støtte.

Personale:

Socialpædagoger

Visitation:

Der visiteres til tilbuddet via Ungecentrets forstander.

Takst: De unge kan indskrives på to satser afhængigt af behovet for støtte. For begge grupper gælder det, at de har adgang til døgnvagten og kan deltage i diverse aktiviteter Ydelse A. Den unge tilbydes personlig kontakt hver dag. Kr. 600,- pr. døgn. Ydelse B. Den unge tilbydes personlig kontakt 3-4 gange om ugen. Kr. 464,- pr. døgn. Såfremt det vurderes, t den unge har rug for mere støtte en A eller B, kan der bevilges en ekstra ydelse svarende til hhv. 50 % og 100 % af A og B. Unge:

20

Akutplads. Unge kan ved behov visiteres til en akutplads. Kr. 927,- pr. døgn.


Socialpædagogiks støtte fra Ungecenteret Målgruppe

Indhold

Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte.

Det primære afsæt for arbejdet med de unge er en relationspædagogisk praksis, hvor den unge forstås i relation til andre mennesker – og hvor der trænes intensivt med skabe bæredygtige relationer. Dette suppleret med en socialpædagogisk støtte og træning i at udvikle nye strategier og redskaber.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7 og for unge over 18 år § 76, stk. 3, nr. 3.

Formål

Der er endvidere fokus på at benytte aktiviteter (et fælles tredje) som metode til at danne relationer for den unge. Den unge tilbydes hjælp til de i handleplanen anførte mål.

Formålet er at sikre, at de unge tilegner sig tilstrækkelige kompetencer til på sigt at kunne klare en selvstændig til værelse. De unge er karakteriseret ved at have behov for støtte til at håndtere personlige og sociale udfordringer.

gode relationer

lærer struktur på hverdagen

Personale:

Socialpædagoger

Visitation:

Der visiteres til tilbuddet via Ungecentrets forstander.

Takst: De unge indskrives til det antal støttetimer, som handleplanen tilskriver. Timetaksten pr. støttetime er kr. 335,Særydelse: Såfremt den unge har brug for at benytte vagttelefon og/eller deltage i UngeCenterets andre aktiviteter kan dette tilkøbes som en ekstra ydelse.

21


Rusmiddelbehandling Målgruppe Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 1.

Formål Sikre, at de unge kommer ud af deres misbrug, samt forebygge recidiv.

Indhold De unge tilbydes først tre afklarende samtaler, som skal afdække det efterfølgende behov for behandlingsindsats. De unge placeres derefter i en af nedenstående tre kategorier: 1.  Eksperimenterende misbrug 2.  Overforbrug af /truende misbrug 3.  Misbrug/afhængighed. Behandlingen er ambulant og der vil typisk være to til tre terapeutiske samtaler om ugen. Den overordnede behandlingsmetode er kognitiv terapi suppleret med løsningsfokuserede samtaler, gruppeterapi, assertionstræning, livshistorier, aktiviteter, motiverende samtaler og akupunktur. assertionstræning, livshistorier, aktiviteter, motiverende samtaler og akupunktur.

Personale: Socialpædagoger med rusmiddeluddannelse Visitation: Der visiteres via Ungecentrets forstander. Takst:

22

Kr. 341,- pr. døgn


Rusmiddelrådgivning Målgruppe Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. De unge skal være bosiddende i Silkeborg Kommune.

Lovgrundlag SL § 11, stk. 1 og 3.

Formål Sikre en nem og hurtig adgang til råd og vejledning for unge med et overforbrug af rusmidler med henblik på at forebygge et egentligt misbrug.

Indhold Tilbuddet omfatter: •  Motiverende samtaler •  Rådgivning om behandlingsmetoder •  Rådgivning til forældre og pårørende •  Rådgivning om rusmidler •  Opsøgende og forebyggende virksomhed Der kan både være tale om personlige møder og telefoniske samtaler.

Personale: Socialpædagoger med rusmiddeluddannelse Visitation: Der kan henvises via Familierådgivningen eller andre. Der er tale om et åbent tilbud, hvor interesserede kan komme uanmeldt eller efter aftale. Takst :

Tilbuddet er gratis

Særydelser:

Ingen

23


Silkeborg Krisecenter Grønnegade 14 8600 Silkeborg Tlf. nr.: 89 70 35 00 krisecenter@silkeborg.dk www.silkeborg-krisecenter.silkeborgkommune.dk Silkeborg Krisecenter tog sin begyndelse i 1980, hvor en stor flok aktive kvinder fra Silkeborg tog initiativ til at lave et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn. I de første år var stedet udelukkende drevet på frivillig basis. Silkeborg Krisecenter har eksisteret siden og er i dag en selvejende institution med driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune. driftsoverenskomst med Silkeborg Kommune.

24


Personale: Leder, to pædagoger, en socialrådgiver, en tilsynsførende assistent, en kontorassistent og ca. 60 frivillige kvinder.

Krisecenteret Målgruppe Kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold

Lovgrundlag og antal pladser SL § 109. Midlertidigt botilbud med plads til fem kvinder og deres børn

Formål • At tilbyde voldsramte kvinder og deres børn mulighed for beskyttelse, omsorg og tryghed.

Visitation: Kvinderne henvender sig selv til Krisecenteret. Lederen har visitationskompetencen. Takst:

Kr. 1.404,- pr. døgn

Ydelser i tilknytning: Kvinderne tilbydes familierådgivning jf. SER § 109, stk 5. Børn tilbydes psykologsamtaler jf. SER § 109, stk. stk.4. Egenbetaling: Kostpris pr. døgn kr. 64,- pr voksen/ 25 kr. pr barn.

• At tilbyde den voldsramte kvinde støtte i at tage ansvar for eget liv og genfinde og udnytte egne resurser, så et liv uden vold kan etableres.

Indhold Kvinder, der tager ophold på Krisecenteret, tilbydes følgende kerneydelser: • Akut krisehjælp, krisebearbejdning og støtte til afklaring •  Fysisk beskyttelse og sikkerhed •  Råd og vejledning ved etablering af et liv uden vold •  Støtte til udslusning og efterværn • Ydelser rettet mod børn; pædagogiske aktiviteter, samtaler og krisebearbejdning

Tryghed

e s l e t t y besk

r e l a t m a S

Støtte

25


Familieplejen Rüdhuset Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89 79 17 10 Mobil: 20 58 62 40, 51 18 54 23 og 51 18 54 17 www.familieplejen.silkeborgkommune.dk

26


Familieplejen Målgruppe Børn fra 0 til 15 år, som grundet sociale omstændigheder har brug for døgnophold eller aflastning ved en plejefamilie. Børnene kommer ofte fra familier med marginaliserede voksne og har brug for et ophold i forudsigelige og trygge rammer.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 2, nr. 4 og 5

Formål Sikre at Silkeborg Kommune kan tilbyde de børn og unge, der har behov for døgnophold og aflastning, et relevant tilbud i en godkendt plejefamilie.

Indhold Plejefamilier vil som udgangspunkt inddrage børnene som en naturlig del af deres hverdagsliv og vil derigennem give børnene mulighed for at skabe nye relationer og tilknytning. Ydermere vil børnene få en værdifuld indsigt i og viden om hvordan en normal familiestruktur er. Familieplejekonsulenter varetager opgaver med at: •  opsøge og godkende kommende plejefamilier •  matche plejebørn og plejefamilier •  føre det generelle tilsyn med plejefamilien •  ajourføre plejefamiliekartoteket •  yde sparring/supervision til plejefamilier •  etablere netværksgrupper •  afholde temaaftner for plejefamilier •  rekruttere nye plejefamilier

Personale:

Familieplejekonsulenter

Visitation: Visitation sker via barnets familierådgiver Takst: Der er tale om en individuel foranstaltning, hvorfor vederlag fastsættes efter beskrivelse af barnets behov.

27


Støtte- og kontaktpersoner Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.nr.: 89 79 17 10

28


Fast kontaktpersoner Målgruppe Børn og unge fra 0 til 18 år, som grundet sociale vanskeligheder har behov for støtte på det nære personlige plan, som ligger ud over det deres forældre vurderes at kunne give dem.

Personale: Ansatte i støttekontaktpersonskorpset Visitation: Visitation sker via barnets eller den unges familierådgiver Takst: Støttekontaktpersonen aflønnes med honorarer svarende til omfanget af opgaven

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 7

Formål Tilbyde barnet eller den unge mulighed for at få deres behov for voksenkontakt og støtte opfyldt.

Indhold Barnet eller den unge tilbydes en voksen, som kan støtte, guide og danne relationer på linje med en forældreopgave. Omfanget og indsatsen afhænger alene af barnet og den unges ønsker og behov. Der skal foreligge en § 50 undersøgelsen inden indsatsen kan iværksættes.

29


Personlig rådgiver Målgruppe Større børn og unge, som grundet sociale vanskeligheder har behov for vejledning og rådgivning om f.eks. arbejde, uddannelse, fritid m.v., som ligger ud over det, deres forældre vurderer at kunne give dem.

Lovgrundlag SL § 52, stk. 3, nr. 6

Formål Tilbyde barnet eller den unge mulighed for at få deres behov for rådgivning og vejledning opfyldt. Indhold Barnet eller den unge tilbydes en voksen, som kan rådgive og vejlede på et mere praktisk plan. Omfanget og indsatsen afhænger alene af barnet og den unges ønsker og behov. Der skal foreligge en § 50 undersøgelsen inden indsatsen kan iværksættes.

30

Personale: Ansatte i støttekontaktpersonskorpset Visitation: Visitation sker via barnets eller den unges familierådgiver Takst: Den personlige rådgiver aflønnes med honorarer svarende til omfanget af opgaven


Støtteperson til forældre med anbragte børn Målgruppe Familier, som har et barn anbragt.

Lovgrundlag SL § 54

Formål Sikre, at familien får en relevant støtte, mens deres barn er anbragt. Personale: Ansatte i støttekontaktpersonskorpset Visitation: Visitation sker via barnets eller den unges familierådgiver Takst: Støttekontaktpersonen aflønnes med honorarer svarende til omfanget af opgaven

Indhold En støtteperson kan hjælpe forældrene til at overskue og acceptere den nye situation ved at lytte og tale med forældrene. Støttepersonen skal ikke deltage i en eventuel behandling af forældrene, men har til opgave at lytte og være der for at støtte forældrene. Støttepersonen kan også hjælpe og støtte forældrene til at få det bedste ud af samarbejdet med kommunen og det sted, hvor barnet er anbragt.

31


Layout og tryk:

路 B&F.2530路 11.11.2009

Ydelseskatalog 2530  
Ydelseskatalog 2530  

Silkeborg Kommune Familiesektionens ydelseskatalog 2010 børn og familie familiesektionen

Advertisement