Page 1

Erhvervsplan 2010


Indholdsfortegnelse Handleplan 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vækstdriver 1: ­Viden og kompetence . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vækstdriver 2: Iværksætteri og i­nnovation . . . . . . . . . . . . 8 Vækstdriver 3: Internationalt udsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vækstdriver 4: IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vækstdriver 5: O ­ plevelsesøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vækstdriver 6: Silkeborg erhvervsservice . . . . . . . . . . . . 14

Silkeborg Rådhus

Handleplan 2010 | 2


Handleplan 2010

Michael Drewsen, Silkeborgs første vækstiværksætter.

Handleplan 2010 | 3


Erhvervsplan 2010 beskriver de initiativer, som Silkeborg Kommune i særlig grad stiller skarpt på i 2010. Målet med erhvervsplanen er at styrke omstillingsparatheden, så vi trods globalisering og finanskrise også fremover har en alsidig og fremtidssikret erhvervsstruktur. En erhvervsstruktur som matcher arbejdsstyrkens kvalifikationer og dermed bidrager til ønsket om et arbejdsmarked som rummer mulighed for alle. Derfor er det bl.a. vigtigt, at vores fremstillingsvirksomheder inspireres til at se nye muligheder, så virksomhedens værditilvækst og dermed konkurrencekraft ikke smuldrer.

Initiativerne er udvalgt på baggrund af dialog med de aktører, der skal veksle initiativerne til handling og således, at de matcher erhvervsudviklingsstrategi 2007 – 2011. Derudover er initiativerne suppleret af nedenstående tre strategiske pejlemærker. Pejlemærker der i særlig grad skal præge 2010 erhvervsfremmeindsatsen. Pejlemærkerne er:

1) erhvervSilkeborg godt i gang Med erhvervSilkeborgs etablering og placering som omdrejningspunkt i den udførende erhvervsservice, er det vigtigt, at erhvervsplanen bringer erhvervSilkeborg konstruktivt i spil. erhvervSilkeborg skal være det naturlige valg, når virksomhederne søger ny viden og afsøger nye muligheder. Samtidig er det ambitionen, at erhvervSilkeborg manifesterer sig som erhvervslivets mødested og talerør.

2) Det er helheden der tæller Vækst i virksomheder og jobs påvirkes både af de generelle rammer for at drive virksomhed som af de direkte erhvervsfremmende initiativer. Derfor rækker denne erhvervsplan også udover de hårde erhvervsfremmeinitiativer som eksempelvis iværksætterrådgivning og inkluderer rammevilkår. Eksempelvis adgangen til velkvalificeret arbejdskraft, en attraktiv by-profil og en Kommune, som bakker op og aktivt inspirerer til nytænkning og innovation.

3) Vækst via oplevelser I Silkeborg er vi i førerfeltet, når det gælder om at anvende oplevelsesbaseret forretningsudvikling som innovationsværktøj i erhvervslivet. Hvor den rigtige pris og kvalitet før var afgørende for købsbeslutningen, så er det nu blot en forudsætning. I fremtiden skal der mere til, når ordren skal i hus og dette mere er ofte en unik kundeoplevelse. Det er derfor en strategisk prioritet, at konsolidere og bringe vores viden indenfor oplevelsesbaseret forretningsudvikling i spil. Mange af Silkeborgs virksomheder kan med fordel styrke deres konkurrencekraft ved at arbejde strategisk med oplevelser. På den måde kan virksomheden adskille sig fra konkurrenterne, øge konkurrencekraften og samtidig få virksomhedens ”DNA” (kernekompetencer, produkter, historie mm) til at stå tydeligere frem. I lighed med tidligere år vil erhvervsplanen blive udmøntet og konkretiseret ved indgåelse af aftaler med erhvervsfremmeaktørerne. Aftalerne favner Silkeborg Kommunes fulde økonomiske back-up til erhvervSilkeborg, Turistfonden m.m. Hvorimod nærværende erhvervsplan udelukkende fokuserer på det, der ligger udover basis-tilskuddene, og som i særlig grad skal præge Silkeborg Kommunes erhvervsfremmeindsats i 2010. Endelig bemærkes det, at erhvervsplanen ikke disponerer hele den finansielle 2010 ramme til erhvervsfremme, da der i første del af 2010 udarbejdes en ny erhvervsstrategi, som også vil kræve finansiel back-up. Silkeborg Kommunes erhvervspolitiske handleplan for 2009 | 4


Handleplan 2010 | 5


1 2

3

4

5

6

Vækstdriver 1: ­ Viden og kompetence Kapløbet om viden og kompetence er skærpet. Såvel for virksomhederne, som for den enkelte medarbejder, er ny viden og nye kompetencer blevet den afgørende faktor for værdiskabelse og vækst. Dette sammenholdt med stigende arbejdsløshedstal gør det relevant at intensivere arbejdet med at skabe sammenhænge mellem uddannelse, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken. Konkret tages der i erhvervsplan regi følgende initiativer.

Kortlægge mulighederne for en styrket og fremtidsorienteret ­efteruddannelsesindsats Der er allerede momentum i efteruddannelsesindsatsen, men hvad skal der til, hvis Silkeborg vil være helt i front med livslang læring? Og hvilke jobs og kvalifikationer præger fremtidens arbejdsmarked i Silkeborg Kommune? Silkeborg Kommune inviterer arbejdsmarkedets parter, Kompetencecenter Silkeborg, udbydere af uddannelser og andre aktører med interesse og ressourcer indenfor området til en handlingsorienteret dialog. Målet er i første omgang at kvalificere og dele fremtidsbilleder for fremtidens arbejdsmarked, for derefter i fællesskab at accelerere efteruddannelsesindsatsen markant. Alt sammen i erkendelse af, at såfremt alle skal have muligheder på fremtidens arbejdsmarked – og det skal de – så er flere og nye kompetencer nødvendige. Samtidig vil en fokuseret indsats på opkvalificering af arbejdsstyrken være med til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, der er behov for i fremtiden. Økonomi: 150.000 kr.

Kjellerup højspænding

Handleplan 2010 | 6


1 2

3

4

5

6

Styrket VIA Campus i Silkeborg Det er strategisk vigtigt for Silkeborg Kommune at fastholde og udvikle de mellemlange videregående uddannelser. Med seminariet og sygeplejerskolen som kerne, er det målsætningen, at supplere Campus Silkeborg med nye uddannelser, der bidrager med volume og synergi på området for velfærdsuddannelser. Silkeborg Kommune vil derfor aktivt understøtte VIA’s arbejde med etablering af nye uddannelser og aktivt assistere campusudbygningen i Silkeborg. Økonomi: 50.000 kr.

Netværk for klimarelaterede virksomheder erhvervSilkeborg skal etablere og facilitere et virksomhedsnetværk, der arbejder med viden-spredning, teknologi og produkter, som afhjælper og forebygger klimaforandringer. Oplagte områder at tage fat på, er bl.a. byggeri og energistyring, hvor spredning af viden om energi rigtige løsninger til kommunens mange bygge- og håndværksvirksomheder rummer perspektiver. Formålet med netværket er, at deltagerne får mulighed for at danne samarbejdsrelationer og sammentænke mere komplette klimarelaterede produkter/ydelser, og derved styrke deres konkurrenceevne. Økonomi: 75.000 kr.

Forskningens døgn Silkeborg Kommune har i makkerskab med DMU i 2008 og 2009 intensiveret indsatsen i forhold til Forskningens Døgn. Når arrangementet i 2010 afvikles, er det ambitionen, at forskningens døgn skal være endnu større, og ikke mindst skal have endnu mere effekt i forhold til at skabe interesse for forskning hos kommunens borgere og virksomheder. Økonomi: 25.000 kr. Silkeborg plakatsøjle

Handleplan 2010 | 7


2 1

Vækstdriver 2: Iværksætteri og ­innovation Data viser, at Silkeborg er godt med når det gælder iværksætteri. Mange starter ny virksomhed, men endnu flere skal ind i solide vækstscenarier. Samtidig kan iværksætterindsatsen – via branchemålrettede forløb – fokuseret så indsatsen i særlig grad understøtter Silkeborgs erhvervsmæssige styrker eksempelvis inden for miljø og it. I forhold til de etablerede virksomheders innovative beredskab, så viser Region Midtjyllands seneste innovationsanalyse fra 2009, at Silkeborgs virksomheder i et regionalt perspektiv er i top, når det gælder innovation og innovationsparathed. Vores virksomheder lærer af hinanden, og de har også mod på at lære af forskningsinstitutioner. Med ovenstående in mente er opgaven, at holde fast og udbygge vores iværksætter- og innovations momentum.

Fokuseret iværksætteri-indsats: Endnu flere iværksættere og etablerede erhvervsvirksomheder med vækstpotentiale skal ind i solide vækstforløb. Derfor skal båndene til den specialiserede erhvervsservice i Væksthus Midtjylland styrkes, og erhvervSilkeborg skal tidligt yde udvidet back-up til de iværksættere, hvis potentiale træder frem. Eksempelvis bør disse iværksættere tidligt introduceres

3

4

5

6

til netværk og mentorordninger, ligesom erhvervSilkeborg vil gøre en særlig indsats for at matche nystarterne med interessante samarbejdspartnere m.m. Økonomi: 200.000 kr.

Etablering og facilitering af tre virksomhedsnetværk Netværk for kernekreative virksomheder: Alle virksomheder er kreative – men nogle er ekstra kreative og besidder kompetencer, som med fordel kan bringes i spil i forhold til mere ”traditionelt tænkende” virksomheder. Samtidig har mange af de små kreative virksomheder ikke tilstrækkelig tyngde til at manifestere sig som komplette sparringspartnere og opgaveløsere. Derfor ønskes etableret et business netværk af virksomheder med særlig kreative kompetencer og et organiseret match mellem netværkets medlemmer og Silkeborgs øvrige erhvervsliv. En udløber af initiativet kunne eksempelvis være at de kreative virksomheder sammen tilbød et oplevelsestjek til de mere traditionelt tænkende virksomheder. I forbindelse med den endelige etablering skal vurderes, i hvilket omfang netværket dækker Oplevelsesøkonomisk Forums virke.

Netværk for vandmiljøvirksomheder: Silkeborg rummer både virksomheder og videninstitutioner med spidskompetence indenfor vandmiljø. Mange af dem er oven i købet lokaliseret sammen på Ferskvandscentret. erhvervSilkeborg skal etablere og facilitere et vandmiljø netværk med det klare formål, at bidrage til deltagernes konkurrencekraft og dermed skabe nye arbejdspladser indenfor området. Handleplan 2010 | 8


2 1

3

4

5

6

Netværk for viden- og rådgivningsvirksomheder: Virksomheder indenfor viden- og rådgivningssegmentet har i flere år scoret markant bedre end eksempelvis hele segmentet af produktionsvirksomheder. Samtidig spiller netop denne type virksomhed en væsentlig rolle for hele vores erhvervslivs dynamik og udvikling. Der ønskes derfor en særlig indsats målrettet dette segment. erhvervSilkeborg skal etablere og facilitere et viden- og rådgivningsnetværk. Formålet med netværket er at give mindre viden- og rådgivningsvirksomheder mulighed for at danne samarbejdsrelationer og sammentænke mere komplette rådgivningsydelser, og dermed styrke deres konkurrenceevne. Endeligt skal erhvervSilkeborg bringe netværket i spil som en del af vejledningsservicen til iværksættere og etablerede virksomheder. Økonomi: 225.000 kr.

Sådan får du et nærbillede af dine kunder Meget forretningsudvikling udspringer af et solidt signalement af virksomhedens kunder. Men hvordan kommer man helt tæt på, og får systematiseret sin viden om kundernes behov. erhvervSilkeborg arrangerer og afvikler to vækstgruppeforløb, hver med cirka 15-20 virksomheder, hvor der stilles skarpt på kortlægning og segmentering af nuværende og kommende kunder. Gode eksempler trækkes frem til inspiration, og virksomhederne rådgives mht. konkrete værktøjer, som kan benyttes, når kundens behov skal afdækkes. Vækstgruppeforløbet afsluttes med en evaluering, som sætter fokus på, hvilke initiativer deltagerne har taget som følge af forløbet. Økonomi: 100.000 kr.

Åbning af Norups Plads

Handleplan 2010 | 9


3 1

2

4

5

6

Vækstdriver 3: Internationalt udsyn At globaliseringen både rummer muligheder og trusler er der ikke noget nyt i. Ej heller at flere af vores produktionsvirksomheder har ”outsourced” de mest lønintensive dele af produktionen, mod til gengæld at have oprustet indenfor andre – og mere værdiskabende - dele af værdikæden. Derimod er det relativt nyt, at viden- og rådgivningsbrancherne har fået appetit på udlandet. I undersøgelse af Silkeborgs IT-virksomheder svarer 22 pct. at de satser på eksport. Men udover et godt produkt og en konkurrencedygtig pris, hvad er så de bestemmende kriterier for videns- og rådgiver virksomhedens succes eller fiasko, når der skal eksporteres?

Nye markeder for viden- og rådgivningsvirksomhederne At globaliseringen både rummer muligheder og trusler er der ikke noget nyt i. I første omgang har globaliseringen påvirket vores produktionsvirksomheder, men nu er turen kommet til vore mange viden- og rådgivningsvirksomhederne. De har i stigende omfang kig på udenlandske markeder og står overfor en stribe udfordringer, når udenlandske eksportmarkeder skal erobres. erhvervSilkeborg skal derfor bistå virksomhederne i viden- og rådgiversegmentets eksportambitioner. Herunder informere og etablere kontaktformidling til relevante aktører, der kan bistå virksomhederne i realiseringen af deres internationale potentiale. Kontaktformidling kan eksempelvis rettes mod vores EU-kontor i Bruxelles. Økonomi: 50.000 kr.

Mc Phone Silkeborg

Handleplan 2010 | 10


4 1

2

3

5

6

Vækstdriver 4: IT I slutningen af 2009 er der udarbejdet et signalement af Silkeborgs IT-virksomheder. Signalementet viser at områdets mange IT virksomheder primært er B2B orienteret og at spidskompetencerne findes indenfor software udvikling og rådgivning om anvendelse af IT. Som opfølgning på signalementet har IT-Forum Silkeborg anbefalet, at der tages følgende initiativer med IKraft som tovholder, og gerne i makkerskab med erhvervSilkeborg og andre relevante netværk.

Virksomhedsdag – hvor videnintitutionerne skal melde ind med løsninger IT-virksomhederne i Silkeborg efterspørger viden fra og dialog med videninstitutioner indenfor IT området. For at råde bod herpå tager i-Kraft, i samarbejde med IT-Forum Silkeborg, initiativ til at styrke dialogen, men ved at vende den grundlæggende præmis om. Hovedvægten lægges derfor på virksomhedens præsentation af en udfordring (produkt eller markedsmæssigt), hvorefter videninstitutionerne byder ind med ideer til udfordringens løsning. Økonomi: 25.000 kr.

Salg- og markedsføringstræning målrettet IT branchen Som opfølgning på analysen i 2009 af IT branchen i Silkeborg tager I-Kraft, gerne i makkerskab med erhvervSilkeborg og IT-forum Silkeborg, initiativ til en stribe møder, der skærper IT-virksomhedernes viden om, og interesse for salg og markedsføring. Bl.a. vil der i møderækken blive stillet skarpt på best-practice indenfor salg og markedsføring med særligt fokus på IT-branchen. Økonomi: 50.000 kr.

IT netværksagent Der er indgået en flerårig aftale om Silkeborg Kommunes medfinansiering af IT-netværksagenten. Økonomi: 425.000 kr. Nyt IT-hus i Silkeborg.

SHandleplan 2010 | 11


5 1

2

3

4

6

Vækstdriver 5: ­Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomien rummer et stort erhvervsmæssigt potentiale. Mest åbenlyst i forhold til vores turisterhverv, men mange andre virksomheder kan også med fordel stille skarpt på, hvad det er for en oplevelse de giver vores kunder. Når det kommer til beslutning om køb, bosætning eller valg af turistdestination, er pris og kvalitet ikke de eneste afgørende kriterier – Vi vil have noget mere, vi vil have oplevelser. Oplevelser som giver os identitet, oplevelser som får os til at føle os som noget særligt, oplevelser som vi kan fortælle andre om. Så både i almindelige virksomheder, på turistkontoret og på rådhuset kan vi med fordel sætte fokus på, hvordan vore kunder oplever os, og hvordan vi gerne vil præge oplevelsen.

Oplevelser i detailhandlen I januar 2010 holder Silkeborg Handelsråd et inspirationsmøde for kommunens mange forretningsdrivende, hvor der sættes fokus på oplevelser i detailhandlen. Som opfølgning på mødet afvikles en række inspirationsmøder, der konkretiserer, hvordan forretningsdrivende med fordel kan implementere oplevelser i de enkelte forretningers koncepter. Møderne vil både være inspirationsgivende, men også give deltagerne konkrete værktøjer, således at flere af kommunens detailhandlende tager oplevelser til sig som et effektfuldt konkurrenceparameter. Økonomi: 50.000 kr.

Handleplan 2010 | 12


5 1

2

Silkeborg i et bosætningsperspektiv Adgang til velkvalificeret arbejdskraft bliver i fremtiden endnu vigtigere for vores erhvervsudvikling. Kommunens udviklingsstrategi indebærer markante vækstambitioner til gavn for erhvervslivet. For at fastholde den positive nettotilflytning gennemføres primo 2010 en analyse, som detaljeret kortlægger tilflyttere og potentielle tilflytters motiver for at flytte til Silkeborg Kommune. Analysen vil give os viden og resultater, som skal bringes i spil i form af en styrket og målrettet markedsføring af Silkeborg som bosætningsområde. Materialet skal også bringes i spil i forhold til fx ejendomsmæglere og de aktører, der arbejder med rekruttering af arbejdskraft. Økonomi: 150.000 kr.

Indhentning af best- og next practice erfaring for en fokuseret og effektfuld turismeindsats Silkeborg er en populær destination i forhold til endagsturister og kortere ophold. Men hvordan kan vi via nye IT-værktøjer markere os endnu tydeligere, som en attraktiv og helstøbt turistdestination, når ønsket er effekt i forhold til antal gæster og den afledte økonomi. En turistdestination med et klart image. Der ønskes på baggrund af en analyse af bestog next practice for turismeindsatsen brug af ”Papirfabrikken”, beboelse og hjemsted for flere af Silkeborgs internationale virksomheder.

3

4

6

IT-værktøjer, en stribe konkrete anbefalinger til IT-markedsføringsinitiativer, der med fordel kan implementeres i Silkeborg, og som bidrager til et fokuseret og tydeligt billede af Silkeborg overfor gæsterne. Alt sammen med det formål at maksimerer besøgstallene, og den afledte økonomiske effekt heraf. Samtidig er det et mål, at initiativerne bidrager til et harmonisk billede af Silkeborg som turistdestination. Økonomi: 100.000 kr.

Nye veje til vækst Initiativet fortsætter til primo 2011. Økonomi: 250.000 kr. Vækst via oplevelsesbaseret forretningsudvikling I forlængelse af Silkeborg Kommunes hidtidige arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling bl.a. i regi af initiativet ”Nye veje til vækst” og det afholdte symposium om oplevelsesbaseret forretningsudvikling, er det oplagt at tage en række opfølgningsinitiativer i 2010. Herunder bl.a. undersøgelse af mulighederne for etablering af et vidennetværk indenfor oplevelsesbaseret forretningsudvikling og videreførelse af vækstgruppekonceptet fra ”Nye Veje til Vækst” i samarbejde med andre østjyske erhvervsfremmeaktører m.m. Økonomi: 150.000 kr. Handleplan 2010 | 13


6 1

2

3

4

5

Vækstdriver 6: Silkeborg erhvervsservice Silkeborg Kommunes hidtidige erhvervsudviklingsstrategi udløber med 2010, og står dermed overfor revision. Samtidig er den udførende erhvervsservice nytænkt og reorganiseret i 2009. Derfor er tidspunktet inde til en gennemgribende revision af kommunens erhvervsudviklingsstrategi. Samtidig er det helt afgørende, at erhvervSilkeborg kommer godt i gang og manifesterer sig som erhvervslivets naturlige omdrejningspunkt og en anerkendt partner for virksomheder, der ønsker vækst og udvikling.

Vækst i erhvervSilkeborg ErhvervSilkeborg blev stiftet primo maj 2009 og har pr. 1. januar 2010 ca. 350 medlemmer. Det har lige fra etableringen været sigtepunktet, at antallet af medlemmer skal hæves markant. For at understøtte dette etableres en incitamentsstruktur, hvor 450 betalende medlemmer udløser en samlet bonus på 50.000 kr. og hvert medlem herover frem til 1. december 2010 yderligere 1.000 kr. Økonomi: 100.000 kr.

Etablering af lederforum erhvervSilkeborg etablerer og driver et forum, hvor topledelse og ledertalenter mødes, inspireres, udvikles og danner netværk. Emnekredsen kan være bred, men særligt emner indenfor det personlige lederskab og arbejdet med den professionelle bestyrelse står centralt. Afgørende er det, at vidensniveauet og formidlingen heraf sker på absolut topniveau – således at effekten af lederforummets virke bliver stor. Af samme grund vil erhvervSilkeborg undersøge muligheden for at koble Silkeborgs lederforum med en førende national eller international managementskole. Teknisk Skole

Driftstilskuddet til initiativet er etårigt, idet erhvervSilkeborg venter, at initiativet i 2011 og fremover er selvfinansierende via deltagerbetaling. Økonomi: 200.000 kr.

Foranalyse af nyt erhvervsfremmemiljø Der ønskes en foranalyse af best/next practice for etablering af et fysisk erhvervsfremme miljø / Udviklingspark for iværksættere. Analysen skal bl.a. kortlægge virksomhedernes behov, læring fra andres erfaringer og i forlængelse heraf opstille de afgørende kriterier, som er vigtige at have blik for, når et succesfuldt erhvervsfremmemiljø skal etableres. Foranalysen skal således ikke være bundet op på specifik geografi, men skabe grundlaget for en kvalificeret beslutningsproces om etablering af et eventuelt nyt erhvervsfremmemiljø. Økonomi: 100.000 kr.

Udarbejdelse af ny erhvervsstrategi Primo 2010 iværksættes forarbejdet til den nye erhvervs- og udviklingsstrategi. Forarbejdet vil bestå af dels en talmæssig kortlægning af det erhvervsmæssige udgangspunkt og dels dialog med de mange aktører med interesse, indsigt og ressourcer i forhold til strategiens indhold. På baggrund heraf udarbejdes et udkast, og der inviteres til dialog om strategiens endelige udformning og implementering. Forventningen er, at erhvervs- og udviklingsstrategien vedtages medio 2010. Økonomi: 75.000 kr. Handleplan 2010 | 14


Handleplan for 2010 | 15

Erhvervspolitisk Plan 2010  

PDF om kerhvervspolitiske planer 2010

Erhvervspolitisk Plan 2010  

PDF om kerhvervspolitiske planer 2010

Advertisement