Page 1

Re ality Bliv elev hos Silkeborg Kommune 路 www.silkeborgkommune.dk


Få premiere på elevholdet Silkeborg Kommune At være medarbejder i Silkeborg Kommune er en spændende, udfordrende og lærerig oplevelse, og der er rigtig mange opgaver, som en kommune skal løse. Udviklende arbejdsopgaver og godt sammenhold er en naturlig del af hverdagen i Silkeborg Kommune, lige såvel som gode arbejdsforhold, attraktiv flekstid og spændende karrieremuligheder er faste elementer. Som elev ved Silkeborg Kommune får du et veltilrettelagt uddannelsesforløb og bliver en del af den store gruppe elever, som er under uddannelse ved kommunen.

Skynd dig - ansøgningsfristen er mandag 17. januar 2011 Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online via vores hjemmeside. Klik på Send ansøgning og vedhæft din ansøgning, samt bilag (dataliste, kopi af (termins)karakterer, udtalelser m.v.) Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg Kommune, Organisation og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Vil du vide mere? Læs mere om kontoruddannelsen hos Silkeborg Kommune på de følgende sider. Du er også velkommen til at kontakte Tine Engemand, Central uddannelsesansvarlig i Organisation og Personale (direkte tlf. 89 70 12 97), hvis du har yderligere spørgsmål.


VI TILBYDER DIG: Alsidig uddannelse, der starter den 15. august 2011 Du kommer til at arbejde i minimum 2 forskellige afdelinger.

Spændende og selvstændige arbejdsopgaver Du får udfordringer, ansvar og egne opgaver, hvor du udvikler personlige kvalifikationer som ansvarlighed, selvværd og arbejdsevner.

God løn under uddannelse Du får en højere elevløn end i det private. 1. år er lønnen pt. ca. 12.291 kr. pr. måned 2. år er lønnen pt. ca. 12.936 kr. pr. måned Hvis du er 25 år eller derover, får du ca. 18.485 kr. pr. måned. Du får løn under hele uddannelsen, også når du er på skoleophold.

Attraktiv arbejdstid Du får en suveræn arbejdstid uden weekendarbejde og med flextid.

Arbejdstiden er: Mandag – onsdag . ...kl. 8.00 – 15.00 Torsdag . ....................kl. 8.00 – 17.30 Fredag . ......................kl. 8.00 – 14.30


Godt sammenhold og sociale kontakter • Du kan blive medlem af elevklubben, der mødes i flere forskellige sammenhænge • Du kan vælge at blive medlem af Rådhusets sportsklub, motionsrum m.v • Du kan deltage i sociale arrangementer f.eks. julefrokost m.v.

Studietur til Bruxelles Som en del af den teoretiske uddannelse, får du mulighed for at komme på en studietur til Bruxelles. Turen betales af kommunen, og du får lommepenge med.

Du kan altid få hjælp Din uddannelsesansvarlige og dine øvrige kolleger hjælper, støtter og oplærer dig i din uddannelse. Den centrale elevansvarlige er kontaktperson for alle eleverne.

Uddannelsesplan Du får en uddannelsesplan, der følger dig i hele uddannelsesforløbet. Uddannelsesplanen gennemgås løbende for at sikre, at du kommer rundt om alt og lærer en masse.


Kontoruddannelsen Kontoruddannelsen består af en elevtid på to år. I løbet af de to år bliver du uddannet som assistent inden for specialet Offentlig administration. Elevtiden indeholder 15 ugers skoleophold, hvor du følges med andre elever fra din årgang. Skoleperioderne er fordelt over de 2 år og i 4-5 uger ad gangen. Du vil blive undervist i kommunikation, lovgivning, politik og økonomi, organisation og samarbejde.

Efter uddannelsen Kontoruddannelsen kan være et springbræt til at læse videre. Det kan f.eks. være Kommunom el. Forvaltningshøjskolen.

Krav til dig: For at komme i betragtning skal du have følgende kvalifikationer: • Du skal have bestået el. forvente at bestå Højere Handelseksamen (HHX), Studenter-/HF/HTXeksamen suppleret med handelsskolernes 12 ugers skoleforløb (HGS) eller Handelsskolernes Grunduddannelse på 2 år (HG2). • Herudover spiller dine personlige egenskaber og din lyst til en bred kompetencegivende uddannelse også en stor rolle. • Det er vigtigt, at du har lyst til at yde en god og professionel service, og komme i kontakt med mange mennesker (borgere og kolleger), samt være beskæftiget med både tal og kommunikation (mundtligt og skriftligt).


Ejendomme og Intern Service “Undskyld, men min vandhane er i stykker!!” Det er en sætning vi ofte hører i Ejendomme og Intern Service. Administrativ Sektion udlejer og administrerer kommunens bolig- og erhvervslejemål og skal derfor kunne hjælpe lejerne med lidt af hvert. Du vil komme til at have borgerkontakt både via telefon og personlige henvendelser og du vil deltage i besigtigelser i forbindelse med fraflytninger og fremvisninger af lejemål. Du vil få et godt kendskab til udarbejdelse af lejekontrakter og får derfor viden om lejeres og udlejeres rettigheder og forpligtelser, og du vil selvstændigt skulle stå for proceduren i forbindelse med indflytning og fraflytning i kommunens boliger. En væsentlig del i forbindelse med administration af ejendomme er den økonomiske styring, og du vil selv komme til at stå for afstemninger af konti og medvirke ved budget- opfølgning og regnskabsaflæggelse. Hos Ejendomme og Intern Service vil du aldrig komme til at kede dig – der er ikke to dage der er ens.


Handicap- og Psykiatriafdelingen Handicap- og Psykiatriafdelingens elevplads er i afdelingssekretariatet. Du vil få arbejdsopgaver inden for områderne administration, intern service og økonomi. Du vil være med til at lave politiske dagsordner, indberette til KMD-systemer i forbindelse med anbringelser og foranstaltninger, betale fakturaer, sende opkrævninger til andre kommuner, lave budget og regnskab og lave administrationsopgaver for rådgivere og ledelse. Nogle arbejdsopgaver vil du få ansvaret for bliver udført og dermed får du også indflydelse på din egen arbejdsdag. Endvidere vil du få mulighed for at komme ud på en institution og der få et kendskab til arbejdsopgaver “ude i marken”.


Job og Borgerserviceafdelingen Job- og Borgerserviceafdelingen er den primære indgang til kommunen. Det betyder, at det næsten altid er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere er åbne, imødekommende og kan lide kontakten med borgerne. Vi har elevpladser i Borgerservice, Jobcentret og i Kontanthjælpsteamet. I Borgerservice får du et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer. Vi arbejder med en masse forskellige opgaver, blandt andet pas og kørekort, familieydelser, barselsdagpenge, folkeregistre, skat, pension og boligstøtte. Derudover er kommunens Telefoniske Borgercenter placeret i Borgerservice. Vi satser på at være med helt fremme på det digitale område inden for de kommende år. Så har du flair for IT og fingeren på pulsen, kan du måske også bruge disse kompetencer hos os. Jobcentret som er den største afdeling i Job og Borgerservice og er en stor og spændende arbejdsplads i et stort hus med 6 meget forskellige afdelinger. Jobcentret er en serviceorganisation og kontakten til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere er både personlige og telefoniske. Eleven vil indgå i tæt samarbejde med medarbejderne i de forskellige afdelinger bl.a. sygedagpenge og revalideringsafdelingen, beskæftigelsesafdelingen, telefon- og reception og økonomiafdelingen. Kontanthjælpsteamet er en del af den sociale sektion. I tæt samarbejde med Jobcentret betjener vi ca. 1200 borgere inden for kontanthjælps- og aktiveringsområdet. Der er tale om borgere med meget forskellig baggrund og årsager til, at der søges om kontanthjælp.


Du vil derfor opleve, at komme meget tæt på borgeren. Som elev vil du få ansvaret for: beregning, udbetaling og opfølgning af kontanthjælp, beregning og bevilling af enkeltydelser, brevog journalskrivning, telefonbetjening og en fast dag med ekspedition ved skranken. Som elev i Job og Borgerservice kommer du til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver.


Økonomi- og IT-staben Økonomi- og IT-staben består af tre centre: IT, Regnskab og Rådgivning, Analyse og Udvikling, der alle servicerer kommunens øvrige enheder og i nogen udstrækning virksomheder og borgere. Du vil blive tilknyttet Regnskab og Rådgivningscentret. Du skal som elev bl.a. arbejde med lån til betaling af ejendomsskatter, ferie/fravær for hele staben, eksterne kasser, prisme-økonomisystem, afstemning af konti/ bankkonti, interne kontrolforanstaltninger, indbetalinger til kommunen, kommunale lån og garantier. Derudover kommer du til at deltage i opgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen, kontoplanvedligeholdelse, moms og indkøbsaftaler. I Analyse og Udvikling får du indsigt i budgetudarbejdelse og budgetopfølgning. Da Økonomi- og IT-staben er fælles for hele kommunen, vil du få mange berøringsflader både telefonisk og personligt til ansatte i kommunens øvrige enheder, ligesom du vil få kontakt med borgere, når du arbejder med lån til betaling af ejendomsskatter.


Skoleafdelingen Som elev i skoleafdelingen vil du få arbejdsopgaver inden for både økonomi og administration. Du vil komme til at beskæftige dig med bl.a. befordring af skoleelever, ajourføring af elevadministrationssystem, udlejning af Høgdal og Kompedal og borgerbetjening generelt. Endvidere vil du få opgaver i forbindelse med mellemkommunale opkrævninger, betaling af regninger, budgetlægning og brugen af vores elektroniske dokumenthåndtering. Vi vil bestræbe os på, at din hverdag bliver så indholdsrig og afvekslende som muligt, bl.a. ved at du vil få mulighed for at få indblik i både PPR og konsulenternes arbejdsopgaver ligesom du deltager i forskellige møder og prøver dagligdagen på en af kommunens skoler.


Børne- og Familieafdelingen Børne- og Familieafdelingen er en spændende arbejdsplads, som består af både Dagtilbud, Sundhedsplejen og Familierådgivningen. Desuden er der et Sekretariat, som arbejder på tværs af sektionerne. Som elev i Børne- og Familieafdelingen vil du høre til et sted, men du vil også få mulighed for at komme rundt i de øvrige sektioner. På den måde vil du få kendskab til de mange forskellige arbejdsopgaver, som løses i afdelingen. Dine opgaver vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, andre vil tage længere tid og kræve, at du indhenter informationer andre steder fra. Dine faste opgaver vil blandt andet omfatte telefonbetjening, modtagelse og fordeling af post, betaling af regninger samt diverse ad-hoc opgaver. Du vil selv få ansvar for nogle opgaver, mens andre opgaver løses i samarbejde med dine kolleger. Du vil komme til at bruge alle de ikke fagspecifikke administrative systemer, f.eks. elektronisk dokumenthåndtering, økonomisystem, journalsystem samt Officepakken. Du vil desuden komme til at arbejde med mindst et fagsystem.


Organisation og Personale Staben Organisation og Personale er opdelt i forskellige sektioner. Som elev i Organisation og Personale vil elevernes fysiske placering blive i sektionen Personaleservice, der ud over at producere løn også servicerer ledere og ansatte med diverse spørgsmål bl.a. vedr. ferie, barsel, løn, ansættelse, afsked, samarbejdsproblemer og fravær. Du vil som elev få mange spændende, selvstændige og forskelligartede opgaver, primært indberetning og afstemning af løn, sagsbehandling og udfærdigelse af breve i forbindelse med ansættelser og afsked af medarbejdere. Du vil få kendskab til personalepolitik, lønforhandlinger, forskellige overenskomster, ferieaftalen og meget andet. Der er mange ekspeditioner, både personlige og telefoniske, og du vil komme til at hjælpe medarbejdere og ledere vedr. løn- og personalespørgsmål. Herudover vil du som elev være med til at ansætte kontorelever. Du er med til udvælgelsen blandt ansøgerne, der skal til samtale og med til selve ansættelsessamtalen. En meget lærerig og inspirerende proces at være med til.


Teknik- og Miljøafdelingen Du vil som elev i Teknik- og Miljøafdeling komme rundt i følgende sektioner: Informatik: Sektionen arbejder med kort, ejendomsdata, ESDH og geokodning, adresser og vejnavne, Geografiske Informationssystemer og stabsopgaver for ledelsen. Dine opgaver vil bl.a. være: Udarbejdelse af div. dagsordener, indskanning af post, vedligeholdelse af bygnings- og boligoplysninger i register, påtegning af skøder i forbindelse med ejendomshandler, administration af regninger og økonomi samt administration af personaleforhold. Natur og Miljø: Sektionen arbejder med besigtigelse af forurening, tilsyn med landbrug, eftersyn af vandløb og åer, vedligeholdelse af grønne områder mv. Dine opgaver vil være: Telefonbetjening, arkiveringsopgaver, indsamling af oplysninger fra arkivet, indtastningsopgaver, kopierings- og scanningsopgaver, varetagelse af annoncering og fremlæggelse af afgørelser og sager samt i mindre omfang regningsadministration og personaleadministration.


Plan og Byg: Sektionen giver tilladelser til privat og offentligt byggeri, desuden arbejdes der med lokalplaner, kommuneplaner, udstykningssager mv. Dine opgaver vil være: Registrere nye byggeansøgninger, udsende tilladelser og udfærdige fakturaer for byggesagsbehandling, journalisere indgået post i elektronisk sags- og dokumentsystem, og deltage i diverse ad hoc opgaver i sektionen. Vej og Trafik: Sektionen arbejder med vedligeholdelse af kommunale veje, byggemodninger, trafiksikkerhedskampagner, kollektiv trafik mv. Dine opgaver vil være: Registrering af indtægter fra parkomater, udarbejdelse af diverse årlige statistikker vedrørende parkering, udfærdigelse af “standardbreve” vedrørende råden over vejareal.


· O&P.2745 · 11.2010

Organisation og personale Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, Telefon 89 70 10 00

Layout:

ist r f s g n i Ansøgn dag man 11 0 2 r a u 17. jan

Elevkampagne 2010 uden film  

Elevkampagne 2010 uden film

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you