Issuu on Google+

Budget 2013

Budgetoverslag 2014 – 2015 – 2016 - i detaljer


Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder: •

Budget- og anlægsoversigt

Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o

God læselyst.

Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt


INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn ...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center ........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437 Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446


BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1


Budgetopgørelse 2013 - 2016 Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Ekstraordinært finansieringstilskud Betinget balancetilskud

Budget 2012

Budget 2013

Overslagsår 2015

3.890,9 1.184,5

48,0

64,1

64,3

64,6

4.947,5

5.095,2

5.139,5

5.263,4

5.379,1

-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7

-694,8 -115,1 -134,9 -1.358,2 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.692,3

-646,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.642,9

-618,6 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.614,8

-585,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.581,9

-22,5 -1.040,8 -15,8 -1.079,1

-21,2 -1.147,5 -0,9 -1.169,6

-21,2 -1.139,1

-21,2 -1.160,8

-21,2 -1.182,5

-4.677,8

-4.861,9

-1.160,3 -86,3 -4.889,4

-1.182,0 -173,9 -4.970,6

-1.203,7 -262,5 -5.048,1

3. Renter m.v.

-21,5

-20,5

-18,8

-18,3

-17,9

Resultat af ordinær drift

248,3

212,9

231,3

274,5

313,0

-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 -3,0 -30,5

-64,2 -54,6 -3,8 -45,2 -7,7 -2,5 -21,7

-65,0 -54,9 -14,3 -28,7 -3,0 -98,3 -21,5

-65,5 -82,4 -19,7 -24,6 -3,5 -104,3 -16,0

-53,5 -69,6 -31,3 -22,5 -3,5 -80,9 -16,0

-210,2

-199,5

-285,7

-316,0

-277,3

38,1

13,4

-54,4

-41,5

35,8

38,1 67,1

13,4 34,0 48,0 -84,0 -11,3

-41,5 35,3 30,0 76,0 -85,3 -8,3

35,8 23,3

-97,1 -7,0

-54,4 34,2 34,0 76,0 -84,2 -6,0

38,0 -73,3 -8,3

1,1

0,1

-0,4

6,3

15,5

2. Driftsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område

3.977,6 1.221,5

2016

3.802,2 1.182,1 46,8 64,0

Indtægter i alt

3.608,3 1.291,2

2014

4.053,3 1.261,2

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Energiinvestering-låneoptag Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver

Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud

2


SKATTEFINANSIERET ANLÆG

3


Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør om- og udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i om- og udbygningsplanerne.

4


Anlægsoversigt 2013-2016 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser

Budget 2013

2014

Budgetoverslag 2015 2016

Senere

Bevilling 12 Ejendomme

52.000

37.500

33.500

3.500

18.500

Salg Køb Energi-investeringer Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

-35.000 35.000 48.000

-25.000 25.000 34.000

-25.000 25.000 30.000

-25.000 25.000

-25.000 25.000

4.000

3.500

3.500

3.500

15.000 3.500

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

7.650

26.500

31.000

49.000

16.000

1.000 5.000 1.650

11.500 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000 18.000

1.000 10.000 5.000

ØKONOMIUDVALGET

64.150

65.000

65.500

53.500

37.500

25 Veje

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.500 1.250 2.000

3.000 2.500 15.200

2.500 2.500 7.000

2.000 2.500

6.000 17.500

1.500

500 1.500 1.000

2.000

Bevilling 15 Fælles formål Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Pulje til særlige indsatser / vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Anlægspulje til senere disponering

Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej Sejling Hedevej Vest Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV Øster Bordingvej, udbygning og forlægning Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Balle Kirkevej, cykelstier Nørrevænget, cykelstier Søndertorv, renovering Vestergade, renovering af gågaden Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan Jernbaneoverskæring i Silkeborg

1.500 2.000 1.500

9.500

5.000

5.000

58.000

8.000

23.000

26.500

4.500 30.000

2.000

10.000 2.000 500

8.000

1.500

1.500

4.000 5.000 1.500

4.000

2.000

1.500

4.500

3.000 22.000 12.000 2.300

6.700 10.000 3.000

10.000 1.000

5.400 3.000

4.600 30.000

3.500

500

20.000 4.000 9.000 3.000 5.000 8.000 8.000 3.000

500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportscenter Renovering af søbade, generelt

5

3.500

3.500

3.500

3.500

24.500 80.000

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

1.500 500

1.500 1.000 500

1.000 1.000 500

500 500

500 500

8.000 500 2.000 30.000 3.000 1.500


ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads

Budget 2013

Budgetoverslag 2015 2016

2014

750

750

750 300

750 300

1.500

1.000 500

200 1.000 1.500

200 1.000 1.500

7.000

7.000

7.000

500

500

500 400

500 12.000 500

1.000

1.000

Senere 3.000 3.000 300 900 3.000 25.000 1.000 500 1.000

3.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler

1.500

4.000

4.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

42.200

14.500

14.300

20.500

201.000

5.000

29.000

Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. Modernisering, Kjellerup Skole Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning

24.000

Bevilling 43 Børn og Familie

1.500

13.200

9.300

1.000

97.730

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000 3.000 4.000

500

12.200

8.300

8.000 500

14.000 1.500

1.500

1.500

1.500

8.700

13.000

12.300

20.000 7.000 10.000 80.000 50.000 5.000

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Funder ny daginstitution: 1. etape 2. etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne

23.930 30.000 31.000 4.800

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

1.500

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning Modernisering af Regnbuen, Solbo Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

1.000

1.000

1.000

12.400

1.000

1.000

1.000

200 12.200

45.200

28.700

24.600

22.500

311.130

7.650

3.000

3.500

3.500

165.400

3.000

3.000 500

3.000 500

67.500 500 5.500 3.700

1.500

BØRN OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner Frydenslund Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere

7.650

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

56.100 22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

10.000

SOCIALUDVALGET

7.650

3.000

3.500

3.500

165.400

Bevilling 73 Ældreområdet

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

11.370

11.370

5.685

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) Genoptræning Remstruplund Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

7.580 9.000 76.023 8.447

76.023 8.447

38.011 4.223 50.683 5.630

6


ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Velfærdsteknologi mv. Daghjem Center/cafe Administration

Budget 2013 2.500

2014 2.500

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

Bevilling 81 Natur og Miljø

2.100

3.500

2.000

1.000

3.800

300 300 500

200

300

300

300

300 100 300

300 100 300

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Krabbes Grønne Ring Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Fiskebroer, forbedret adgang Naturhandleplaner Udarb. af vandløbsregulativer

Budgetoverslag 2015 2016 1.000 4.000 22.500 5.000 5.000 2.500 1.500

Senere 7.000 2.500

600

500 1.000 300 300 300 300 300 200 300 1.000

2.500

1.000

19.550

18.000

14.000

15.000

139.000

3.000 500 500

3.000 1.000

3.000 500

2.500 2.000

2.500 2.000

200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe Bundgården, Sorring Løgagervej, Gjessø Fårvang (nye områder) Øst for Turkuvej, Silkeborg Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL Kjellerup syd (forbrænding) A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Dybkærcenteret - 2. etape Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

1.750

1.000 6.000

1.500 2.800

1.500

1.500

1.500

1.000 2.500 1.000

1.000 3.000

3.000

4.000

5.000

2.000

4.500

1.000

500 1.000 4.000 6.000 17.500 8.000 5.000 24.000 14.000 25.500

2.500 7.500

2.500 7.000 10.000 3.500 1.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

21.650 199.450

7

21.500 285.690

16.000 315.990

16.000 277.269

142.800 1.155.923


ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

8


Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt

Budget 2012 -3.000

Budget 2013 -3.000

Overslag 2014 -3.000

Overslag 2015 -3.000

Overslag 2016 -3.000

-260

-260

-260

-260

-260

-1.340 0 26.066 21.466

-1.340 0 25.061 20.461

-1.340 0 23.360 18.760

-1.340 0 22.944 18.344

-1.340 0 22.527 17.927

9


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.000

-3.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-260

-260

-260

Overslag 2015

Overslag 2016

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.340

-1.340

-1.340

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

26.066

25.061

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.360

22.944

22.527

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 02 Renter

25.061

­4.600

  4 Renter

25.061

­4.600

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

25.061

­4.600

    22 Renter af likvide aktiver

­3.000

     05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

­3.000

    28 Renter af kortfristede tilgodehavender i        øvrigt

­260

     14 Tilgodehavender i betalingskontrol

­260

    32 Renter af langfristede tilgodehavender

­1.340

     21 Aktier og andelsbeviser m.v.

­340

     25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender     55 Renter af langfristet gæld

­1.000 25.061

     63 Selvejende institutioner med overenskomst

240

     68 Realkredit

258

     70 Kommunekreditforeningen

24.563

          001 Kommunale ældreboliger

6.962

11


Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt

Budget 2012 1.118 7.200

Budget 2013 104 4.250

Overslag 2014 -403 6.250

Overslag 2015 6.270 8.500

Overslag 2016 15.517 8.500

-250

7.050

-250

-250

-250

0 0 0 8.068

0 0 0 11.404

0 0 0 5.597

0 0 0 14.520

0 0 0 23.767

12


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

Overslag 2015

Overslag 2016

1.118

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

7.200

4.250

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.250

8.500

8.500

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

-250

7.050

-250

-250

Overslag 2016 -250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

0

0

0

Overslag 2016

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

0

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

13


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter  03 Finansforskydninger

11.404

  5 Balanceforskydninger

11.404

   08 Balanceforskydninger

11.404

    22 Forskydninger i likvide aktiver

104

     01 Kontante beholdninger

104

          200 Kassebeholdning

104

    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender      24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

Indtægter

11.300 4.250

          001 Grundkapitalindskud (indskud i               Landsbyggefonden)

4.250

     25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender           260 Kunstcenter Silkeborg Bad            007 Lån nr. 07 (ydet 2013)

7.050 7.300 7.300

          300 Silkeborg Sportscenter

­250

    51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten      52 Anden gæld         852040 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN           012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos               forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

6.100

          013 Sygedagpenge i øvrigt            132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct.                refusion

34.000 34.000

          095 Refusion af dagpengeydelser

­40.100

          097 Refusion af ATP­bidrag            010 Kontanthjælp, aktivering og                revalidering m.fl.            020 Sygedagpenge og barselsdagpenge

­6.800 ­3.300 ­3.500

          100 ATP­bidrag kontanthjælp            152 Bidrag af kontanthjælp

3.300 3.300

          101 ATP­bidrag sygedagpenge            151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og                fødsel m.v. ­ nyt system

3.500 3.500

        852200 PENSION, NYT SYSTEM

298.570

          001 Folkepension            010 Skattepligtig

270.000 270.000

14


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           003 Supplerende pensionsydelse               (pensionsloven § 72 d)            003 Skattepligtig

Indtægter 9.500 9.500

          006 Højeste og mellemste førtidspension            060 Højeste og mellemste

15.000 15.000

          007 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension            070 Skattepligtig

2.400 2.400

          008 Supplerende opsparingsordning for               førtidspensionister

770

          019 Tillægsydelse for pensionister med               alm. eller forhøjet alm. førtidspension

900

        852210 PENSION IØVRIGT

­298.570

          015 ATP­bidrag førtidspension            155 Bidrag af førtidspension

800 800

          018 Delpension            010 Skattepligtig

900 900

          090 Refusion af offentlige pensioner            010 Indeværende år

­298.700 ­298.700

          093 Refusion af supplerende               opsparingsordning for førtidspensionister

­770

          097 Refusion af ATP­bidrag            030 Førtidspension

­800 ­800

          106 Fleksydelse

26.000

          107 Bidrag vedr. fleksydelse

­4.000

          108 Refusion vedr. fleksydelse            010 Indeværende år

­22.000 ­22.000

    52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt      53 Kirkelige skatter og afgifter           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

­109.536

          013 Landskirkeskat

17.730

          014 Lokale kirkelige kasser            020 Kirkekasser

91.806 91.806

15


Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

Budget 2012 97.139 -67.139 30.000

16

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 84.007 84.219 85.283 73.327 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338 2.000 -60.023 -56.023 11.989


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Udgifter 97.139 84.007 Indtægter -67.139 -82.007 Netto 30.000 2.000

Overslag 2014 84.219 -144.242 -60.023

Overslag 2015 85.283 -141.306 -56.023

Overslag 2016 73.327 -61.338 11.989

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

17


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 04 Lån

84.007

­82.007

  6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

84.007

   08 Balanceforskydninger

84.007

    55 Forskydninger i langfristet gæld

84.007

     63 Selvejende institutioner med overenskomst      68 Realkredit

135 1.247

     70 Kommunekreditforeningen

73.306

     77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.319

  7 Finansiering

­82.007

   08 Balanceforskydninger

­82.007

    55 Forskydninger i langfristet gæld

­82.007

     70 Kommunekreditforeningen

­82.007

18


Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-1.108.785

-1.039.389

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

26.368

27.457

28.008

28.664

29.394

10.990

11.123

11.178

11.247

11.325

-269.761

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745

19


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-1.108.785

-1.039.389

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

Her budgetteres: ‰ Generelle statstilskud. ‰ Landsudligning. ‰ Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: ‰ Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. ‰ Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning. Ændret udligning og tilskud Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: °

Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet.

°

Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.

Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: °

Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov ændres.

°

Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og "Børn som er flyttet".

°

Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen.

°

De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres. 20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: °

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.

°

Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter.

Ændringer vedrørende særtilskud: °

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.

°

Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.

°

Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.

Overgangstilskud: °

Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.

Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

21


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År 2013 2014 2015 2016

Mio. kr. 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat

801,2 160,8 64,0 0,1 13,3

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.

Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens 22


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomiog Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012 Tilskud vedr. landsudligningen Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012. Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter

70.232,5 -50.572,3 -4.703,1 -221,6 -283,4 -187,5 -223,1 14.041,6 3.000 1.000

Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.

23


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

26.368

27.457

28.008

Overslag 2015

Overslag 2016

28.664

29.394

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

10.990

11.123

11.178

Overslag 2015

Overslag 2016

11.247

11.325

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-269.761

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013. 24


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af: •

Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

2.000

2.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

25


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 05 Tilskud og udligning

72.644

­1.365.625

  7 Finansiering

72.644

­1.365.625

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

72.644

­1.365.625

    62 Tilskud og udligning

70.644

­1.365.625

     80 Udligning og generelle tilskud

­1.039.389

          001 Kommunal udligning

­801.275

          002 Statstilskud til kommuner

­224.835

          010 Udligning af selskabsskat

­13.279

     81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge           001 Udligning vedrørende udlændinge      82 Kommunale bidrag til regionerne

59.521

­32.064

59.521

­32.064

11.123

          002 Kommunalt udviklingsbidrag

11.123

     86 Særlige tilskud

­294.172

          007 Tilskud fra kvalitetsfonden

­32.021

          008 Beskæftigelsestilskud

­231.576

          010 Efterreguleringer            008 Beskæftigelsestilskud

1.536 1.536

          013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

­8.680

          014 Tilskud til et generelt lødt af               ældreplejen

­10.013

          015 Tilskud til styrket kvalitet i               ældreplejen

­13.418

    65 Refusion af købsmoms

2.000

     87 Refusion af købsmoms

2.000

          004 Tilbagebetaling af refusion af               købsmoms            010 Automatisk bogført tilbagebetaling

2.000 2.000

26


Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-3.208.648

-3.385.041

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

-34.735

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

-1.816

-1.985

-1.985

-1.985

-1.985

-337.805

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

-25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984 -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313

27


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.208.648

-3.385.041

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elementer fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:

Skatteprovenue

Udskrivningsgrundlag

Mio. kr.

2010 pr. maj 2012 Korrektioner: Suspension af pgf. 20-regulering Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 2010 Korrigeret

28

3.017,4

11.833,0

39,1

153,3

9,9

39,0

3.066,5

12.025,3


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5

Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, sådan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivningsgrundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer: Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013. Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023. Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013. Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År 2012 2013 2014 2015 2016

Stigning Statsgaranti Statsgaranti 2,2 % 1,8 % 1,5 %

Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 12.616,1 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

29


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 20112013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov. Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen har et tab på justeringen af udligningssystemet.

30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supplerende lagt vægt på følgende forhold: • •

Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uændret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013. Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor. Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-34.735

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr. Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.

31


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.816

-1.985

-1.985

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.985

-1.985

Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2010. 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-337.805

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).

32


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktionsjord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-25.331

-25.984

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-25.984

-25.984

-25.984

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

33


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 06 Skatter

12.598

­3.814.802

  7 Finansiering

12.598

­3.814.802

   07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

12.598

­3.814.802

    68 Skatter

12.598

­3.814.802

     90 Kommunal indkomstskat

12.598

­3.397.639

          001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat           006 Afregning vedrørende det skrå               skatteloft

­3.397.639 12.598

     92 Selskabsskat

­44.004

          001 Afregning af selskabsskat m.v.

­44.004

     93 Anden skat pålignet visse indkomster

­1.985

          004 Kommunens andel af skat af dødsboer

­1.985

     94 Grundskyld

­345.190

          001 Grundskyld

­345.190

     95 Anden skat på fast ejendom

­25.984

          001 Dækningsafgift af offentlige               ejendommes grundværdi

­4.473

          003 Dækningsafgift af forretningsejendomm­               es forskelsbeløb

34

­21.511


Bevilling 11 Ældreboliger Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ældreboliger I alt

Budget 2012 -10.404 -10.404

35

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboliger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

-10.404

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-13.646

-13.646

-13.646

-13.646

* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke indeholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bakkegården, Kjellerup Bakkehuset, Kjellerup H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg Birkebo/Birkely, Bryrup Fredensgade, Kjellerup Fuglemosen, Kjellerup Funder, Silkeborg Fårvang Ældrecenter, Fårvang Grauballelund, Silkeborg Gødvad Plejecenter, Silkeborg Karolinelundscentret, Gjern Klosterhaven, Kjellerup Kragelund Plejecenter, Silkeborg Malmhøj, Kjellerup Multihuset, Kjellerup Horsensvej 7 Præstemarken, Them Resdallund, Silkeborg Sandgårdsparken, Kjellerup Solgården, Kjellerup Sorringhus, Sorring Søvangen, Ans Toftevang, Them Ægrisvej, Silkeborg Østervang, Bryrup

36


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 11 Ældreboliger

15.174

­28.820

  1 Drift

15.174

­28.820

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15.174

­28.820

    32 Tilbud til ældre og handicappede

15.174

­28.820

     30 Ældreboliger

15.174

­28.820

15.174

­28.820

520

­1.395

       1 Egne         530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620                KJELLERUP           092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.395 ­1.395

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

66 66

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

454 264 94 4 92

        530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP

543

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.327 ­1.327 ­1.327

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

543 234 225 9 75

        530010 H.C.BRANNERSVEJ 1A­H og K­N, 8600                SILKEBORG

488

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­823 ­823 ­715 ­108

          400 Personale            401 Løn m.v.

55 55

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

390 180 36 66 8 22

37


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

78

          790 Administrationsgebyr

33

        530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP

1.130

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag            015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag            020 Indbetalt el

Indtægter

­1.666 ­1.666 ­1.456 ­135 ­45 ­30

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.057 420 70 210 160 60 137

          790 Administrationsgebyr

68

        530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59­63, 8620                KJELLERUP

366

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­688 ­688 ­688

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

326 122 51 30 2 121

        530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620                KJELLERUP

614

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.126 ­1.126 ­1.126

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

39 39

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

575 349 123 24 79

        530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600                SILKEBORG

389

38

­800


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

Indtægter ­800 ­725 ­75

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

389 153 10 72 21 15 118

        530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19,                8882 FÅRVANG

432

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­711 ­711 ­711

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

68 68

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

364 152 20 42 85 25 40

        530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6                GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG

264

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­360 ­360 ­360

          400 Personale            401 Løn m.v.

29 29

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

16 16

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

219 55 39 57 68

        530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ,                8600 SILKEBORG

2.593

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­5.280 ­5.280 ­5.280

          400 Personale            401 Løn m.v.

532 532

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

20

39


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            590 Administrationsudgifter

Indtægter

20

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.787 406 25 470 152 122 612

          790 Administrationsgebyr

254

        530037 KAROLINELUND

707

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag            030 Indbetalt vand/vandafledning

­1.403 ­1.403 ­1.243 ­124 ­36

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

641 42 166 169 81 183

          790 Administrationsgebyr

56

        530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

278

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­899 ­899 ­899

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

278 103 127 10 38

        530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND                MØLLEVEJ 7­9, 8600 SILKEBORG

939

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­1.883 ­1.883 ­1.696 ­187

          400 Personale            401 Løn m.v.

165 165

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer

693 196 58

40


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

198 20 25 196

          790 Administrationsgebyr

71

        530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620                KJELLERUP

649

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.309 ­1.309 ­1.309

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

51 51

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

598 423 136 5 34

        530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620                KJELLERUP

174

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­574 ­574 ­574

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

174 78 38 27 31

        530058 HORSENSVEJ

538

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­560 ­560 ­560

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

538 538

        530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A ­ 10B                8653 THEM

279

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­542 ­542 ­542

          400 Personale            401 Løn m.v.

56 56

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag

183 51 56 51

41


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

25

          790 Administrationsgebyr

30

        530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600                SILKEBORG

776

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

Indtægter

­888 ­888 ­804 ­84

          400 Personale            401 Løn m.v.

116 116

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

650 254 152 101 35 30 78

        530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,                8620 KJELLERUP

929

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­2.082 ­2.082 ­2.082

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

97 97

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

832 558 207 9 58

        530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,                8620 KJELLERUP

585

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.266 ­1.266 ­1.266

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

49 49

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

536 382 114 40

        530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1­3, 8641                SORRING

340

          092 Lejeindtægter

­529 ­529

42


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            005 Leje

Indtægter ­529

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

300 154 15 56 30 15 30

        530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643                ANS

408

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­977 ­977 ­977

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

34 34

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

374 195 90 4 85

        530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM

578

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­869 ­869 ­786 ­83

          400 Personale            401 Løn m.v.

96 96

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

396 102 30 91 81 56 36

          790 Administrationsgebyr

76

        530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 2­8, 8600                SILKEBORG

437

          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­642 ­642 ­570 ­72

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10

43


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            590 Administrationsudgifter

Indtægter

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

391 127 76 76 51 61

          790 Administrationsgebyr

36

        530095 ØSTERVANG 5­7, 8654 BRYRUP

218

          092 Lejeindtægter            005 Leje

­221 ­221 ­221

          400 Personale            401 Løn m.v.

40 40

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

148 61 25 25 37

          790 Administrationsgebyr

25

44


Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Fælles ejendomsdrift Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Ældreboliger I alt Anlæg

Budget 2012 156.101 1.186 3.192 2.837 163.317 42.473

45

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 190.025 190.525 190.525 190.525 1.200 1.200 1.200 1.200 2.820 2.820 2.820 2.820 2.500 2.500 2.500 2.500 196.545 197.045 197.045 197.045 52.000 37.500 33.500 3.500


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

156.102

Budget* 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

190.025

190.525

190.525

190.525

* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Kommunale ejendomme* Brand og redning Kultur og Fritid Skoler Børn og Familie Social Service Handicap Ældreområdet I alt

Budget 2013 13.296 433 15.419 103.455 32.877 1.168 249 23.128 190.025

Overslag 2014 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2015 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2016 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

* Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder: • Rengøring • Teknisk Service Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert område ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassistenter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.

46


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Telefon: Tjenestekørsel: Beklædning:

Kursusudgifter til administrativt personale Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder.

Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v. Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedligeholdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsesprojekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.

47


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) børnehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Tilbuddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbekæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Kommunale ejendomme Plejecentre og ældreinstitutioner Idrætsfaciliteter

Budget 2013 350 200 90 50 50

Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kontraktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Administrationsbygninger m.v. Idrætsfaciliteter

Budget 2013 650 430 980 140

Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PLfremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.

48


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme Forsygningsselskab/Brændsler Silkeborg Forsyning Kjellerup Fjernvarme Gjern Varmeværk Ans Kraftvarmeværk Fårvang Varmeværk Naturgas Olie Bio-olie

Enhedspriser 2012 Kr./MWh 446 250 420 620 390 611 950 785

Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væsentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsyningsselskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de afledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle indleje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tandskovvej 15, Silkeborg Lillehøjvej 29, Silkeborg Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg

49


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af lokaler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PLfremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset.

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån

Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

1.186

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.200

1.200

1.200

1.200

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

3.192

2.820

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.820

2.820

2.820

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.837

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.500

2.500

2.500

2.500

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

50


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

12 Kommunale ejendomme

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Salg

-35.000 -25.000 -25.000

Køb

35.000

25.000

25.000

48.000

34.000

30.000

-25.000

-25.000

-135.000

25.000

25.000

135.000

00.25.10 Fælles formål Energi-investeringer

112.000

Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

4.000

12 Kommunale ejendomme

51

3.500

15.000

15.000

3.500

3.500

3.500

18.000

52.000 37.500 33.500

3.500

18.500

145.000


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 12 Kommunale ejendomme

295.427

­46.882

  1 Drift

208.427

­11.882

13.727

­11.682

    22 Jordforsyning

1.344

­520

     05 Ubestemte formål

1.344

­520

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.344 363 981

          900 Indtægter            910 Forpagtningsafgifter m.v.

­520 ­520

    25 Faste ejendomme

10.351

     10 Fælles formål

­765

        010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            700 Puljer

2.200 2.200 2.200

        010100 RENGØRING

­1.851

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

47.581 47.248 78 20 235

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            509 Rengøringsmidler            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            591 Administrationsbidrag

4.407 3.800 290 25 292

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.539 2.350 1.189

          700 Fast ejendom            760 Husleje

60 60

          900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­57.438 ­57.438

        010110 TEKNISK SERVICE

­1.114

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

29.952 28.944 45

52

­11.162


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

375 216 193 179

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

118 100 18

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.233 1.200

          900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­33.417 ­33.417

Indtægter

1.033

     11 Beboelse

2.773

        011001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

577

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            790 Andet

577 561 16

        011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            790 Andet

1.129

­3.507

­1.770

1.129 395 82 61 162 92 43 170 119 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­1.770 ­1.390 ­190 ­110 ­80

        011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG

187

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

187 58 29 6 17 77

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­289

­289 ­236

53


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet

Indtægter ­29 ­24

        011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG

98

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

98 40 18 3 12 25

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­89

­89 ­70 ­19

        011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG

75

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

75 30 19 2 10 14

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­86

­86 ­65 ­21

        011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG

51

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

51 30 5 7 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48

­48 ­42 ­6

        011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG

28

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

28 23 1 4

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­13

­13 ­13

        011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG

46

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

46 30 10 2 1

54

­48


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

3

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48 ­36 ­12

        011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG

38

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 30 2 1 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            922 Garageleje (momsregistreret)

­47

­47 ­36 ­7 ­4

        011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600                SILKEBORG

86

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 56 4 2 9 15

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­93

­93 ­93

        011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG

122

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

261 114 59 6 28 51 3

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­139 ­115 ­13 ­11

        011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG

­46

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

        011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN

­80

55

­252

­252 ­212 ­24 ­14 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

50 40 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­130 ­130

        011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP

55

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

55 30 13 2 2 8

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­30

­30 ­30

        011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP

35

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 21 5 1 2 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­57

­57 ­57

        011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG

21

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 15 4 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­22

­22 ­22

        011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG

16

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 11 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­72

­72 ­72

        011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG

125

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

125 47 17 3 8 50

56

­264


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

Indtægter ­264 ­221 ­23 ­18 ­2

        011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG

31

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 23 8

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­33

­33 ­33

        011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG

29

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 6 1 3 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­32

­32 ­32

        011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG

59

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

59 20 9 2 2 26

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­56

­56 ­46 ­10

        011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG

­30

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 15 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­47 ­47

        011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM

37

          700 Fast ejendom       ��    704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

37 27 1 2 7

57

­45


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter ­45 ­45

        011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG

68

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 33 11 2 4 18

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­119

­119 ­103 ­16

        011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG

16

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 15 1

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­42

­42 ­42

     13 Andre faste ejendomme

4.323

­7.655

        013001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

549

          700 Fast ejendom            790 Andet

549 549

        013010 LANDEJENDOMME

324

­630

         18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG

34

­48

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

34 25 4 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

         20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR.             1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD

1

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

         55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL

1

          700 Fast ejendom

1

58

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

1

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­10 ­10

         60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­35

­35 ­35

         67 SORTENBORGVEJ 4

39

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 31 2 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­126

­126 ­126

         68 SORTENBORGVEJ 8

45

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 31 4 1 2 7

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­89

­89 ­89

         70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL.             GØDVAD

68

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 31 26 2 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­117

­117 ­93 ­24

         75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL

1

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

         84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE

30

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 10 20

59

­35


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter ­35 ­35

         85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE

42

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

42 25 2 15

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­62

­62 ­62

         87 SORTENBORGVEJ 29

59

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

59 31 17 11

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­108

­108 ­108

        013080 ANTENNEMASTER

3

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

3 1 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­53

­53 ­53

        013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP

272

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

272 10 30 103 53 7 64 5

        013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600                SILKEBORG

5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

5 2 3

        013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30,                8620 KJELLERUP

126

         01 MUSEUM

55

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

55 45

60


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10

         02 LOKALHISTORISK ARKIV

70

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 28 42

         03 THORNINGHUS

1

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

        013165 BORGERGADE 19 ST.

31

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 10 21

        013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600                SILKEBORG

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter

­44

­44 ­44

        013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG

10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 8 2

        013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600                SILKEBORG

23

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

23 23

        013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP

33

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

33 6 2 3 22

        013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG

67

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 50 17

        013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

342

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

342 209

61

­162


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

115 18

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­162 ­162

        013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

247

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

247 128 62 37 20

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­479

­479 ­479

        013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632                LEMMING           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­43 33 15 6 12

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­76 ­76

        013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN

­147

          700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 14 9

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­170 ­170

        013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620                KJELLERUP

680

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

680 600 80

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.220

­1.220 ­1.220

        013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG

67

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 11 45 2 8 1

        013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG

30

62

­16


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

30 11 8 5 6

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­16 ­2 ­14

        013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN

275

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

275 75 33 100 64 3

        013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG                (ENTREPRENØRSEKTIONEN)

30

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

30 30

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.652

­1.652 ­1.652

        013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG

226

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

226 163 63

        013570 VEJLSØVEJ 11­23 + 37 (RESTAREAL),                8600 SILKEBORG

400

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 400

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­48

­48 ­13 ­35

        013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG

30

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 30

          900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­2.985

­2.985 ­2.985

        013580 VEJLSØVEJ 51­53, 8600 SILKEBORG

­150

          900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­150 ­150

        013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN

63

40

­73


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

               GAMLE BIOGRAF)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 38 2

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­73 ­73

        013700 ØSTERGADE 1­3, 8600 SILKEBORG

429

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

429 49 60 10 14 296

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål                (momsregistreret)

­143

­143 ­134 ­9

        013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP

105

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

105 17 12 3 4 69

        013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG

159

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

159 45 61 53

     15 Byfornyelse

1.200

          001 Udgifter til byfornyelse            100 Ydelsesstøtte

1.200 1.200

     18 Driftsikring af boligbyggeri

2.820

          001 Støtte til opførelse af boliger            020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til                andelsboliger med tilsagn før 1. april                2002            030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger            040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger                opført af almene boligorganisationer

2.730 500 600 1.630

          002 Ungdomsboligbidrag

90

    32 Fritidsfaciliteter

1.599

64


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter      31 Stadion og idrætsanlæg

1.333

      02 Idrætshaller

1.263

       1 Egne

1.263

        031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.263

1.263 73 481 520 63 126

      04 Friluftsbade

70

       1 Egne

70

        031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

70

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 24 10 23 13

     35 Andre fritidsfaciliteter

266

      01 Campingpladser og vandrerhjem

266

       1 Egne

266

        035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG

266

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

266 95 95 56 20

    58 Redningsberedskab

433

     95 Redningsberedskab

433

          003 Afhjælpende indsats            700 Fast ejendom

433 433

   03 Undervisning og kultur

116.555

    22 Folkeskolen m.m.

107.910

     01 Folkeskoler

72.777

        301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

33.169

65

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          15 ØVRIGE

33.169

          700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring            793 Pulje til vagtordning

33.169 13.386 17.805 350 428 1.200

        301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

1.841

         02 ANS SKOLE IØVRIGT

1.841

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.841 40 489 174 47 152 939

        301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG

2.288

         03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

2.288

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.288 181 505 269 70 173 1.090

        301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP

1.499

         03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

1.499

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.499 98 359 143 26 91 782

        301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.730 1.730 251 314 237 38 127 763

66

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.756 1.756 35 504 158 35 128 896

        301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.648 1.648 100 335 190 32 100 891

        301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.108 1.108 74 217 112 21 74 610

        301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

2.010

         03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

2.010

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.010 153 490 174 46 117 1.030

        301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN

719

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

719 84 131 32 12 50 410

67

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

602

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

602 79 112 64 19 42 286

        301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

839

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

839 41 136 70 18 59 515

        301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.288 1.288 421 203 86 20 53 505

        301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

1.704

         03 I ØVRIGT

1.704

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.704 75 355 190 33 126 925

        301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

2.102

         01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

2

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

2.100

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

2.100 150

68

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

280 237 34 338 1.061

        301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG

669

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

669 44 205 49 17 39 315

        301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

1.538

         01 LANGSØ SPECIALKLASSER

90

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

90 52 29 9

         03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

1.448

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.448 166 209 212 28 137 696

        301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

521

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

521 72 93 49 17 66 224

        301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.037 2.037 341 440 224 49 158 825

69

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

537

         03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

537

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

537 114 50 34 14 77 248

        301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.922 1.922 93 645 270 38 139 737

        301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

767

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

767 153 105 67 19 65 358

        301123 SØLYSTSKOLEN

4.233

         03 I ØVRIGT

4.233

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

4.233 189 1.266 402 119 331 1.926

        301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

1.749

         01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

46

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

46 5 26 10 3

70

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2

         02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

1.703

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.703 105 422 184 39 119 834

        301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8,                8600 SILKEBORG

232

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

232 34 107 49 13 29

        301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.776 1.776 42 439 202 35 147 911

        301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP

742

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

742 63 161 58 17 79 364

        301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.149 1.149 27 179 129 29 141 644

        301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

71

602

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

602 36 112 61 18 49 326

     05 Skolefritidsordninger

15.820

        305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

3.387

         03 ØVRIGT

3.387

          700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

3.387 2.910 293 184

        305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

737

         02 ANS SFO, IØVRIGT

731

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

731 33 92 42 18 546

         04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

6

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

6 6

        305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG

522

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

522 80 56 16 37 333

        305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

336

         03 BRYRUP SFO IØVRIGT

336

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

336 31 39 13 19 234

        305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN

747

72

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter                5, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

747 116 95 18 6 512

        305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG

343

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

343 84 35 13 17 194

        305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM

274

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

274 84 38 12 32 108

        305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG

358

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

358 65 34 16 23 220

        305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

340

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

340 19 9 7 305

        305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN

55

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

55 26 7 8 14

        305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

73

152

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

152 28 10 4 110

        305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

114

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

114 12 9 8 5 80

        305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

519

         01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

89

          700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

89 59 5 25

         02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

430

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

430 44 62 13 15 22 274

        305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

532

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

532 71 70 20 17 354

        305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

511

         02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

511

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

511 42 32 11 7 419

74

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG

220

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

220 31 24 8 8 89 60

        305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.058 1.058 122 121 19 47 749

        305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

271

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

271 59 20 12 7 173

        305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG

515

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

515 84 49 16 16 350

        305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP

299

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

299 38 26 12 189 34

        305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG

530

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El

530 167 50

75

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

13 17 283

        305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

411

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

411 112 83 21 5 190

        305123 SØLYSTSKOLENS SFO

1.279

         01 SFO, KNAST

457

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

457 33 23 10 16 105 270

         02 I ØVRIGT

822

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

822 82 42 19 9 670

        305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

465

         01 THORNING SPECIAL SFO

381

          700 Fast ejendom            750 Rengøring

381 381

         02 THORNING SFO, IVØRIGT

84

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

84 50 23 11

        305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG

436

          700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

436 39 12 20 365

76

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP

226

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

226 38 13 9 166

        305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG

731

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

731 84 55 18 43 531

        305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

452

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

452 74 41 14 323

     08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

2.408

        308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

209

          001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

209

        308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP

702

          001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

702

        308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,                8600 SILKEBORG

981

          001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

981

        308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,                ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

516

          004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte            700 Fast ejendom

516

209

702

981

516

77

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter      18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

16.905

       1 Egne

16.905

        318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

6.065 6.065 5.167 778 50 70

        318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TEGLGADE 20, 8643 ANS

316

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

316 118 49 16 133

        318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE                KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

316

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

316 87 49 18 162

        318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEVEJ 14­16, 8654 BRYRUP

140

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

140 24 17 8 91

        318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

431

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

431 94 158 7 172

        318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG

207

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

207 83 32 11 81

78

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

100

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

100 18 17 8 57

        318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG

384

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

384 112 119 24 129

        318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER                (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG

56

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

56 8 3 7 38

        318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

89

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

89 26 7 8 48

        318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

94

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

94 18 10 9 57

        318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

172

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

172 44 24 13 91

        318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

39

          700 Fast ejendom

39

79

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

7 3 29

        318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

430

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

430 110 56 21 243

        318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

1.020

         08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER

1.020

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

1.020 213 339 77 391

        318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

91

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

91 31 9 8 43

        318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

287

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

287 70 49 15 153

        318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

254

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

254 47 38 12 157

        318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG

315

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

315 93 41 24

80

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            750 Rengøring

157

        318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP

109

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

109 56 38 15

        318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG

498

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

498 143 80 19 256

        318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

149

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

149 44 26 12 67

        318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER

627

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

627 172 56 22 377

        318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

131

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

131 38 17 9 67

        318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

95

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

95 26 13 8 48

        318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

93

          700 Fast ejendom

93

81

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

38 13 9 33

        318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B, 8600 SILKEBORG

149

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

149 68 64 17

        318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

106

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

106 18 12 9 67

        318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES                IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

125

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

125 25 27 11 62

        318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG

794

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

794 189 132 175 40 258

        318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG

142

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

142 18 10 25 5 84

        318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

270

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

270 13 132 72 26

82

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatte, afgifter og forsikringer

27

        318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

562

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

562 11 88 87 26 27 323

        318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600                SILKEBORG

144

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

144 28 13 8 95

        318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600                SILKEBORG

784

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

784 19 137 103 26 38 461

        318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG

943

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

943 41 155 127 24 26 570

        318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG

378

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

378 10 130 135 53 50

    32 Folkebiblioteker

2.353

     50 Folkebiblioteker

2.353

83

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

2.353

         01 BIBLIOTEKET

2.351

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.351 582 8 244 449 7 161 900

         02 SILKEBORG ARKIV

2

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

2 2

    35 Kulturel virksomhed

675

     63 Musikarrangementer

629

       1 Egne

629

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

629

         03 FAST EJENDOM

629

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

629 82 103 15 32 397

     64 Andre kulturelle opgaver

46

       1 Egne

46

        364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)

7

          700 Fast ejendom            740 Skatter og afgifter

7 7

        364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

39

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og Vandafledningsbidrag            740 Skatter og afgifter

39 7 24 3 5

    38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5.617

     70 Fælles formål

3.348

       1 Egne

3.348

84

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG

41

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 14 13 8 6

        370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG

38

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 10 3 10 6 8 1

        370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP

32

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 13 5 2 5

        370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

29

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 8 12 5 4

        370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

22

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

22 7 10 3 2

        370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654                BRYRUP

91

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

91 7 34 29 10 11

        370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

85

229

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

229 41 34 95 42 17

        370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG

20

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

20 7 9 2 2

        370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

15 7 3 2 3

        370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG

32

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 15 6 2 2

        370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.197 1.197 156 193 39 70 739

        370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.028 1.028 222 77 229 19 84 397

        370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

120

          700 Fast ejendom

120

86

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

14 6 50 17 12 12 9

        370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

87

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

87 10 56 21

        370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG                (MØDEHUS)

12

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

12 2 2 1 7

        370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28,                8620 KJELLERUP

25

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

25 6 2 10 2 2 3

        370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG

24

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

24 7 8 6 2 1

        370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM

186

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

186 20 59 67 15 25

        370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

37

          700 Fast ejendom

37

87

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

4 13 13 2 5

        370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

26

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

26 7 10 3 2 4

        370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

57

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

57 10 16 19 4 8

     76 Ungdomsskolevirksomhed

2.269

        376001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

482

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

482 470 12

        376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

1.558

         20 FÆLLES UDGIFTER

1.049

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.049 63 186 195 41 83 481

         30 FRITIDSUNDERVISNING

9

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

9 9

         35 KLUB

500

          700 Fast ejendom            760 Husleje

500 500

        376098 HØJMARKSSKOLEN

229

88

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

Indtægter

229 15 82 56 9 67

   04 Sundhedsområdet

1.388

    62 Sundhedsudgifter m.v.

1.388

     82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

668

        482005 TRÆNING ­ GENOPTRÆNINGSCENTRET

395

          001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

395

        482010 TRÆNING ­ LOKALTEAMS

273

          001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

273

     85 Kommunal tandpleje

720

        485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

720

          001 Tandpleje for 0­18 årige opdelt på               kommunens egne klinikker            700 Fast ejendom

720

395

273

720

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

60.095

    25 Dagtilbud m.v til børn og unge

32.877

     10 Fælles formål

2.651

        510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.651

         08 ØVRIGE

2.651

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            712 Tyverisikring i daginstitutioner            750 Rengøring

2.651 1.900 200 121 430

     11 Dagpleje

676

        511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

623

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning

623 10 23

89

­200


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

18 2 144 426

        511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

53

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

53 9 31 6 7

     13 Børnehaver

2.702

       1 Egne

2.702

        513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

90

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

90 90

        513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN

189

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

189 72 59 5 53

        513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN                (INSTITUTION 1)

1.101

         01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2,             8620 KJELLERUP

417

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

417 39 62 32 30 24 230

         02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620             KJELLERUP

360

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

360 19 199 72 29 41

         03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620             KJELLERUP

324

          700 Fast ejendom

324

90

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

39 31 41 18 22 173

        513504 DAGINSTITUTIONEN 3­HØJE,                SKÆGKÆR­FUNDER­KRAGELUND (INSTITUTION 4)

1.322

         01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600             SILKEBORG

426

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

426 10 41 49 21 17 288

         02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600             SILKEBORG

515

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

515 8 31 35 21 24 247 149

         03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38,             8600 SILKEBORG

381

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

381 20 31 42 19 16 253

     14 Integrerede daginstitutioner

26.695

       1 Egne

26.695

        514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

1.050 1.050 1.050

        514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG

430

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

430 19

91

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

56 45 21 19 270

        514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING                (INSTITUTION 2)

1.380

         01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620             KJELLERUP

310

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

310 29 58 55 31 22 115

         02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620             KJELELRUP

377

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

377 30 105 41 23 28 150

         03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5,             8620 KJELLERUP

234

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

234 26 16 24 20 10 138

         04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620             KJELLERUP

459

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

459 41 45 32 23 25 293

        514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN,                ANS­GRAUBALLE­FÅRVANG (INSTITUTION 3)          01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS

92

1.376 591

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

591 41 81 80 33 51 270 35

         02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600             SILKEBORG

281

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

281 57 90 56 35 43

    ��    03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882             FÅRVANG

504

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

504 54 77 49 26 22 276

        514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,                RESENBRO­VOEL­GJERN (INSTITUTION 5)

2.514

         01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883             GJERN

712

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

712 82 85 98 31 28 299 89

         02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600             SILKEBORG

400

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

400 25 56 41 21 15 242

         03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641             SORRING

766

93

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

766 20 56 56 24 11 599

         04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600             SILKEBORG

636

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

636 22 87 64 35 25 403

        514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE                (INSTITUTION 6)

2.131

         01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4­6, 8600             SILKEBORG

517

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

517 54 52 52 25 23 311

         02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600             SILKEBORG

795

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

795 23 48 49 23 25 627

         03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6­8, 8600 SILKEBORG

819

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

819 80 101 72 31 17 518

        514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN,                HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)

1.934

94

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

416

          700 Fast ejendom            790 Andet

416 416

         02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600             SILKEBORG

498

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

498 55 57 53 23 22 288

         03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG

466

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

466 50 67 49 23 12 265

         04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600             SILKEBORG

554

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

554 20 62 67 16 26 363

        514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND                (INSTITUTION 8)

1.181

         01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG

735

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

735 30 93 56 30 31 495

         02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600             SILKEBORG

446

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

446 30 59 10 15

95

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

15 317

        514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION                9)

3.169

         01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600             SILKEBORG

1.688

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.688 48 70 87 46 5 426 1.006

         02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600             SILKEBORG

202

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

202 8 25 17 14 11 127

         03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600             SILKEBORG

623

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

623 23 84 49 31 16 420

         04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600             SILKEBORG

656

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

656 11 91 56 13 25 460

        514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST                (INSTITUTION 10)

2.994

         01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1­5, 8600             SILKEBORG

1.905

          700 Fast ejendom

1.905

96

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

55 126 72 35 18 535 1.064

         02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600             SILKEBORG

559

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

559 27 71 49 23 32 357

         03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG

209

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

209 10 30 20 7 10 132

         04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG

321

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

321 17 49 41 17 19 178

        514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN                (INSTITUTION 11)

2.309

         01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600             SILKEBORG

535

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

535 20 43 66 19 19 368

         02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600             SILKEBORG

565

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

565 25

97

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

64 64 18 16 378

         03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG

1.209

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.209 20 234 76 38 18 386 437

        514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION                12)

1.992

         01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ             48/FREDERIKSBERGGADE 60­62, 8600 SILKEBORG

544

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

544 10 25 38 14 21 288 148

         02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A­D, 8600             SILKEBORG

938

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

938 41 148 116 30 39 564

         03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG

510

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 41 75 49 19 15 311

        514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND                (INSTITUTION 13)

992

         01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600             SILKEBORG

541

98

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

541 46 68 49 23 32 323

         02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600             SILKEBORG

451

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

451 30 56 41 24 18 282

        514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS­LAVEN                (INSTITUTION 14)

1.429

         01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600             SILKEBORG

574

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

574 12 84 56 19 33 370

         02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600             SILKEBORG

428

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

428 10 121 27 19 28 196 27

         03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG

427

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

427 10 62 52 21 23 259

        514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN,                THEM­BRYRUP (INSTITUTION 15)

99

1.814

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600             SILKEBORG

547

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

547 15 38 90 20 21 363

         02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41­43, 8654             BRYRUP

661

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

661 61 80 112 35 22 351

         03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653             THEM

275

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

275 10 38 30 19 11 167

         04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653             THEM

331

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

331 23 41 44 16 11 196

     17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

153

       1 Egne

153

        517001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

7

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

7 7

        517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

146

          700 Fast ejendom

146

100

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

8 12 3 7 116

    32 Tilbud til ældre og handicappede

25.448

     30 Ældreboliger

­200

2.500

       1 Egne

2.500

        530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

         10 ÆLDREOMRÅDET

2.500

          001 Ydelsesstøtte vedrørende private               ældreboliger

2.500

     32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

18.684

­200

4.379

­200

         08 ØVRIGE

4.379

­200

          700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            764 Arealtilskud

4.379 4.329 50

­200

        532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­200

       1 Egne

14.305

        532600 OMRÅDE NORD

5.203

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

2.328

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.328

         07 FAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

2.875

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.875

2.328

2.875

        532700 OMRÅDE SYD

4.270

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

1.493

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

1.493 1.493

101


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          07 fAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

2.777

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.777 2.777

        532800 OMRÅDE ØST

4.832

         02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

1.658

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

1.658

         07 FAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

3.174

          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

3.174

1.658

3.174

     33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

1.828

       1 Egne

1.828

        533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

160

          001 Forebyggende hjemmebesøg            700 Fast ejendom

160 160

        533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

302

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

302

        533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600                SILKEBORG

336

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

336

        533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600                SILKEBORG

564

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

564

        533012 SORRINGHUS

338

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79

338

302

336

564

102

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            700 Fast ejendom

338

        533014 VOEL SENIORBY

128

          002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

128 128

     34 Plejehjem og beskyttede boliger

2.436

       1 Egne

2.436

        534600 OMRÅDE NORD

2.436

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2.436 396 284 708 576 291 181

    35 Rådgivning

353

     40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

353

        540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

353

          001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            700 Fast ejendom

353 353

    38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.417

     42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

65

       1 Egne

65

        542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

65

          001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            700 Fast ejendom

65 65

     44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

143

        544010 RUSMIDDELCENTRET ­                ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

143

          003 Ambulant behandling            700 Fast ejendom

143 143

     45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

960

103

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         545010 RUSMIDDELCENTRET ­ STOFBEHANDLINGEN

960

          001 Dagbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            700 Fast ejendom

960

     59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

249

       1 Egne

249

        559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)

249

          002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            700 Fast ejendom

249

960

249

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

16.662

    45 Administrativ organisation

16.662

     50 Administrationsbygninger

13.697

        650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

850

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

850 850

        650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.415 4.415 77 142 252 24 22 554 3.344

        650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG

7.801

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

7.801 2.921 226 706 1.495 106 219 2.128

        650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM

631

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

631 79 36 149 87 14

104

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

16 250

     51 Sekretariat og forvaltninger

2.965

        651200 STABEN FOR EJENDOMME

2.965

         01 RENGØRING

1.851

          002 Øvrig administration            400 Personale

1.851 1.851

         02 TEKNISK SERVICE

1.114

          002 Øvrig administration            400 Personale

1.114 1.114

  3 Anlæg

87.000

­35.000

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

78.000

­35.000

    22 Jordforsyning

35.000

­35.000

     01 Fælles formål

35.000

­35.000

        001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

35.000

­35.000

35.000

­35.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB     25 Faste ejendomme

43.000

     10 Fælles formål

43.000

        010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

43.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

43.000

   03 Undervisning og kultur

5.000

    22 Folkeskolen m.m.

5.000

     01 Folkeskoler

5.000

        301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.000

    25 Dagtilbud m.v til børn og unge

4.000

     14 Integrerede daginstitutioner

4.000

       1 Egne

4.000

        514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

4.000 4.000

105


Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 12.056 1.385 13.440

106

Budget 2013 11.809 1.622 13.431

Overslag 2014 11.809 1.622 13.431

Overslag 2015 11.809 1.622 13.431

Overslag 2016 11.809 1.622 13.431


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 – Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.056

11.809

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.385

1.622

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

11.809

11.809

11.809

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.622

1.622

1.622

107


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 13 Brand og Redning

14.871

­1.440

  1 Drift

14.871

­1.440

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

13.249

­1.440

    58 Redningsberedskab

13.249

­1.440

     95 Redningsberedskab

13.249

­1.440

          001 Fælles formål            400 Personale            500 Materialer og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

4.280 7.469 1.801 85 ­5.075

­900

          002 Forebyggelse            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

1.158 1.339 69 ­250

­315

          003 Afhjælpende indsats            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            900 Indtægter

6.411 4.730 10 1.603 193 ­125

­225

          200 Ledelse og administration            400 Personale

1.400 1.400

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.622

    52 Lønpuljer

1.622

     72 Tjenestemandspension

1.622

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles                formål            096 Brand og Redningsafdelingen,                Afhjælpende indsats

1.622 1.480 142

108

­900

­315

­225


Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Byfornyelse Skorstenfejerbidrag Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbesktyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og voksenområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

Budget 2012 106 0 291.623 0 44.262 419 2.171 0 0 0

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 106 106 106 106 -211 -211 -211 -211 207.410 207.410 207.410 207.410 12.332 12.332 12.332 12.332 48.709 48.709 48.709 48.709 919 919 919 919 3.341 3.341 3.341 3.341 555 555 555 555 34.053 26.592

34.053 26.592

34.053 26.592

34.053 26.592

0

6.226

6.226

6.226

6.226

22.180

23.621

23.621

23.621

23.621

-6.001 354.760

-6.001 357.652

-6.001 357.652

-6.001 357.652

-6.001 357.652

109


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

106

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

106

106

106

106

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-211

-211

-211

Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

-211

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

291.623

207.410

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

207.410

207.410

207.410

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsgebyrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

12.332

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.332

12.332

12.332

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

44.262

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

48.709

48.709

48.709

48.709

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

110


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

419

919

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

919

919

919

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.171

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.341

3.341

3.341

3.341

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

555

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

555

555

555

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

34.053

34.053

Overslag 2015

Overslag 2016

34.053

34.053

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

26.592

26.592

Overslag 2015

Overslag 2016

26.592

26.592

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

111


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

6.226

6.226

6.226

Overslag 2016 6.226

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

22.180

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.621

23.621

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-6.001

-6.001

-6.001

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-6.001

-6.001

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

112


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 14 Centralfunktioner

377.127

­19.475

  1 Drift

377.127

­19.475

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

208

­313

    25 Faste ejendomme

208

­102

     15 Byfornyelse

208

­102

          001 Udgifter til byfornyelse            200 Ramme til skimmelsvampsager

208 208

          004 Refusion af byfornyelsesudgifter            200 Ramme til skimmelsvampsager

­102 ­102

    55 Diverse udgifter og indtægter

­211

     92 Skorstensfejerarbejde

­211

        092100 SKORSTENSFEJNING

­211

          900 Indtægter            970 Administrationsvederlag

­211 ­211

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

376.919

­19.162

    45 Administrativ organisation

359.299

­19.162

     51 Sekretariat og forvaltninger

221.245

­13.835

        651100 DIREKTIONEN

11.696

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

11.696 6.852 4.844

        651160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

6.715

         10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

6.715

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            600 IT, inventar og materiel

2.267 1.867 400

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

4.448 3.978 310 160

        651180 JOB­ OG BORGERSERVICE

48.514

         20 STABEN

26.761

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

940 940

          002 Øvrig administration

25.821

113

­2.348


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

           400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

6.200 4.747 14.874

         50 BORGERSERVICE

21.753

­2.348

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

21.753 21.143 480 130

­2.348

        651200 STABEN FOR EJENDOMME

17.728

­2.348

         10 ADMINISTRATION FÆLLES

2.680

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.680 2.680

         12 FORSIKRINGER

571

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

571 571

         14 KANTINEMOMS

10

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10 10

­2.771

         15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS

3.913

­2.771

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

3.913 2.285 1.628

­2.771 ­2.771

         90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE             IØVRIGT           001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

10.554 746 746

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

9.808 12.263 229 739 ­3.423

        651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

4.100

         90 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT

4.100

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

1.790 1.790

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.310 2.132 118

114


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            600 IT, inventar og materiel

Indtægter

60

        651280 ORGANISATION OG PERSONALE

49.702

         10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER           002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­4.134

2 2 426 2.930 ­3.354

         20 FÆLLES UDDANNELSE

2.370

          002 Øvrig administration            400 Personale

2.370 2.370

         40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ

2.785

­2.202

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.785 1.190 1.595

­2.202

         50 TREPARTSMIDLER

2.645

          002 Øvrig administration            400 Personale

2.645 2.645

         60 FÆLLES I ØVRIGT

4.868

­1.886

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.868 2.678 2.190

­1.886

         70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION

1.555

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.555 1.555

­2.202

­1.886

         72 TRYKKERI­ OG KONTORBUTIK           002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

885 ­885

         80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN

35.477

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

­46

721 721

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

34.756 24.832 536 9.388

          900 Indtægter            930 Lønadministration vedr. eksterne                virksomheder (momsregistreret)

­46 ­46

115


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         651300 SKOLEAFDELINGEN

Indtægter

5.620

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

350 350

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

5.270 5.024 96 150

        651340 TEKNIK­ OG MILJØAFDELINGEN

49.836

­3.357

         10 KORT OG GEODATA

4.590

­1.539

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.590 4.590

­808 ­808

          900 Indtægter            985 Indtægter (momsregistreret)

­731 ­731

         80 TEKNIK­OG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT

45.246

­1.818

          001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

34.935 30.829 1.469 2.637

­1.818

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

10.311 9.382 126 803

        651400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

27.334

­1.225

25.734

­1.225

­303 ­1.515

         10 ØKONOMI           001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            600 IT, inventar og materiel

1.276 1.260 16

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

24.458 17.312 2.016 5.130

­1.225

­1.225

         15 IT­CENTRET

1.600

          002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

1.600 1.500 60 40

     52 Fælles IT og telefoni

12.382

­50

        652400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

12.382

­50

116


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         15 IT­CENTRET

12.382

­50

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            486 Konsulenter

14.160 13.010 480 50 40 580

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder rejser og repræsentation            537 Projekter            540 Kontorhold

1.070 270 700 100

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

21.627 10.325 11.302

          900 Indtægter            902 Internt salg            903 Teknologileje, administration            904 Teknologileje, undervisning            905 Teknologileje, nødkald            906 Teknologileje, IP­alarmer            908 Øvrigt salg (momsregistreret)

­24.475 ­2.925 ­17.500 ­3.000 ­550 ­500

     53 Jobcentre

48.709

        653100 JOBCENTRET

41.837

­50

­50

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

38.372 37.796 220 203 153

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Virksomhedsrettede aktiviteter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            552 Udgift til anden aktør            592 Andet

1.206 203 151 293 498 61

          600 It, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.259 2.259

        653200 JOBKOMPAGNIET

6.872

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

6.743 6.677 26 18 22

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

61

117


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

18 43

          600 It, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

68 68

     54 Naturbeskyttelse

919

          400 Personale            401 Løn m.v.

905 905

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold

Indtægter

14 14

     55 Miljøbeskyttelse

3.553

­212

          400 Personale            401 Løn m.v.

1.987 1.987

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold            595 Tværgående miljøaktiviteter

1.566 372 1.194

­212

5.061

­4.506

     56 Byggesagsbehandling           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

­212

4.619 4.526 46 32 15

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

60 44 16

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift af IT, inventar og materiel

382 382

          900 Indtægter            097 Gebyr for byggesagsbehandling

­4.506 ­4.506

     57 Voksen­, ældre­ og handicapområdet

34.053

        657180 JOB­ OG BORGERSERVICE

18.184

         20 STABEN

5.949

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5.949 5.949

         30 SOCIALSEKTIONEN

12.235

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel

11.428 11.309 77 42

118


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge            540 Kontorhold

Indtægter

807 70 682 55

        657260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           091 Administrationsudgifter overført til               hovedkonto 5            898 Takstfinansierede aktiviteter

8.546 ­213 ­213

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.337 8.099 45 135 58

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            533 Handicaprådet            540 Kontorhold            543 Lægeerklæringer m.v.

242 91 10 85 56

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

180 180

        657380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

7.323

         80 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT

7.323

          400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

7.082 6.952 60 50 20

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

121 75 46

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

120 120

     58 Det specialiserede børneområde

27.151

­559

        658160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

16.899

­559

         10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

1.598

          400 Personale            401 Løn m.v.

1.598 1.598

         20 FAMILIESEKTIONEN

15.301

          091 Administrationsudgifter overført til

­152

119

­559


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter               hovedkonto 5            898 Takstfinansierede aktiviteter

Indtægter

­152

          400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

13.674 13.004

­204 ­204

361 257 52

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.

762 396 239 127

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.017 1.017

          900 Indtægter            936 Lovpligtig tilsyn, private                opholdssteder

­355 ­355

        658260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

10.252 9.817 9.527 55 164 71

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

216 111 105

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

219 219

     59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            591 Administrationsbidrag

6.226 6.226 6.226

    52 Lønpuljer

17.620

     72 Tjenestemandspension

23.621

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            651 Administrativt personale

23.621

     74 Interne forsikringspuljer

­6.001

23.621

          001 Arbejdsskader            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­6.001 5.630 ­11.631

120


Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltninger

Budget 2012 2.819

Budget 2013 2.819

Overslag 2014 2.819

Overslag 2015 2.819

Overslag 2016 2.819

373 541 7.818

360 530 7.750

360 530 8.465

360 530 7.750

360 530 7.750

607

509

509

509

509

1.751

3.420

3.517

3.527

1.669

727

3.757

3.757

3.757

3.757

Fælles IT og telefoni Diverse udgifter og indtægter

0

5.000

5.000

5.000

5.000

3.616

406

806

406

406

Turisme

3.702

3.624

3.624

3.624

3.624

10.242

13.024

13.024

13.024

13.024

2.030 34.226 11.683

2.060 43.259 4.500

2.060 44.471 1.000

2.060 43.366 1.000

2.060 41.508 1.000

Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

121


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

2.819

2.819

2.819

2.819

Overslag 2016 2.819

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

373

360

360

Overslag 2015

Overslag 2016

360

360

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

541

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

530

530

530

530

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.818

7.750

8.465

Overslag 2015

Overslag 2016

7.750

7.750

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

607

509

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

509

509

509

122


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto Der I år I år I år I år

1.751

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.420

3.517

3.527

1.669

er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

727

3.757

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.757

3.757

3.757

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

5.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

5.000

5.000

5.000

På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

3.616

406

806

406

Overslag 2016 406

Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.702

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.624

3.624

3.624

3.624

Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

123


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

10.242

13.024

13.024

Overslag 2015

Overslag 2016

13.024

13.024

Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdspladser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.030

2.060

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.060

2.060

2.060

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

124


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

15 Fælles formål

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 15 Fælles formål

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

10.500

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

10.500

125


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 15 Fælles formål

47.784

­25

  1 Drift

43.284

­25

   03 Undervisning og kultur

2.819

    35 Kulturel virksomhed

2.819

     64 Andre kulturelle opgaver

2.819

       2 Selvejende/private

2.819

        364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG

2.819

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.819 2.819

   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

360

    72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

360

     99 Øvrige sociale formål

360

          001 Tinglysningsafgift ved lån til               betaling af ejendomsskatter o.lign.            100 Lån til betaling af ejendomsskat

360 360

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

40.105

­25

    42 Politisk organisation

12.215

­6

     40 Fælles formål

530

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Økonomisk støtte til politiske                partier            540 Repræsentative aktiviteter

530 304 226

     41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

7.750

        641001 BYRÅD

7.750

          400 Personale            401 Løn m.v.            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer

6.746 6.538 160 48

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            521 Møder, rejser og kurser            592 Andet

1.004 687 317

     42 Kommissioner, råd og nævn

515

        642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V.                (KØRSELSGODTGØRELSE)

4

          400 Personale

4

126

­6


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            431 Kørselsgodtgørelse

4

        642100 GRUNDLISTEUDVALG

8

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

8 8

        642150 HUSLEJENÆVN

109

Indtægter

­4

          400 Personale            401 Løn m.v.

87 87

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

22 22

­4 ­4

        642200 BEBOERKLAGENÆVN

72

­2

          400 Personale            401 Løn m.v.

67 67

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

5 5

        642250 HEGNSYNET

30

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

30 30

        642300 BEVILLINGSNÆVN

7

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

7 7

        642500 NÆRDEMOKRATI

285

         10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4

285

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            513 Tilskud til lokalråd            592 Andet

285 156 129

     43 Valg m.v.

3.420

          001 Fælles formål            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

          002 Folketingsvalg            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

    45 Administrativ organisation

8.757

     51 Sekretariat og forvaltninger

3.757

        651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

309

         08 ØVRIGE

309

          002 Øvrig administration

309

127

­2 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

309

        651280 ORGANISATION OG PERSONALE

403

         15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

403

          002 Øvrig administration            400 Personale

403 403

        651400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

Indtægter

3.045

         10 ØKONOMI

3.045

          002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.045 3.045

     52 Fælles IT og telefoni

5.000

        652400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

5.000

         15 IT­CENTRET

5.000

          040 Modernisering og udbygning af IT               infrastruktur og materiel

2.500

          041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v.               incl. udstyr

2.500

    48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

17.073

­19

     60 Diverse indtægter og udgifter efter         forskellige love

425

­19

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Diverse tilskud

425 425

          900 Indtægter            920 Afgifter vedr. bevilling til                hyrevognskørsel

­19 ­19

     62 Turisme

3.624

        662001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.624

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud til Turistfonden for                Silkeborg            545 Markedsføringsaftaler

3.624 3.151

     67 Erhvervsservice og iværksætteri

13.024

473

          001 Væksthuse

1.515

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            505 Branding            510 Driftstilskud  erhvervSilkeborg            550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands                EU­kontor

11.509 3.000 3.960 203

128


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            552 Erhvervspolitiske møder og                konferencer            555 Netværk, analyser og                kompetanceudvikling            560 Erhvervspolitisk handleplan

71 115 4.160

    52 Lønpuljer

2.060

     72 Tjenestemandspension

2.060

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            641 Borgmester og viceborgmester

2.060 2.060

  3 Anlæg

4.500

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

4.500

    45 Administrativ organisation

4.500

     51 Sekretariat og forvaltninger

4.500

        651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.500

         20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

129

Indtægter


Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg

Budget 2012 90.001 90.001 2.540

130

Budget 2013 98.464 98.464 7.650

Overslag 2014 47.726 47.726 26.500

Overslag 2015 20.726 20.726 31.000

Overslag 2016 -10.274 -10.274 49.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

90.001

98.464

47.726

20.726

-10.274

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansieringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Jobog Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

131


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg: Bevilling:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

16 Tværgående aktiviteter

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

1.000

11.500

16.000

16.000

1.000

45.700

Pulje til særlige indsatser / vækstpulje

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

45.000

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter

1.650

5.000

5.000

5.000

5.000

21.650

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Campus Bindslevs Plads

200

200

06.45.51 Sekretariater og forvaltninger

Anlægspulje til senere disponering 16 Tværgående aktiviteter

18.000 200

132

7.650 26.500

31.000

49.000

18.000 16.000

130.350


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 16 Tværgående aktiviteter

106.114

1 Drift

98.464

10 Konsolidering

50.000

20 Finansieringstilskud

46.800

30 Øvrige puljer

5.391

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt

-3.727

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

938

57 kontante ydelser

938

78 Dagpenge til forsikrede ledige

938

06 Fællesudgifter og administration m.v.

-4.665

45 Administrativ organisation

-4.250

51 Sekretariat og forvaltninger

6.850

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 08 ØVRIGE

6.596 6.596

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

6.596

651280 ORGANISATION OG PERSONALE

254

60 FÆLLES I ØVRIGT

254

002 Øvrig administration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter

254 254

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

-9.176

657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-9.176 -9.176

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 58 Det specialiserede børneområde

-9.176 -9.176 -1.924

658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-1.924 -1.924

091 Administrationsudgifter overført til konto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 52 Lønpuljer

-1.924 -1.924 -415

133

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 70 Løn- og barselspuljer

-415

400 Personale 070 Barselspulje

-415 -415

3 Anlæg

7.650

03 Undervisning og kultur

1.000

35 kulturel virksomhed

1.000

64 Andre kulturelle opgaver

1.000

364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000 1.000

06 Fællesudgifter og administration m.v.

6.650

45 Administrativ organisation

6.650

51 Sekretariat og forvaltninger

6.650

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

6.650 6.650

134

Indtægter


VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

135


Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jernbanedrift Busdrift I alt

Budget 2012 112 43.025 43.137

136

Budget 2013 112 40.685 40.797

Overslag 2014 112 40.685 40.797

Overslag 2015 112 40.685 40.797

Overslag 2016 112 40.685 40.797


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

112

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

112

112

112

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

43.025

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

40.685

40.685

40.685

40.685

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

137


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter  24 Kollektiv trafik

40.797

  1 Drift

40.797

   02 Transport og infrastruktur

40.797

    22 Fælles funktioner

112

     01 Fælles formål

112

        201030 LETBANE SILKEBORG ­ ÅRHUS

112

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

112

    32 Kollektiv trafik

40.685

     31 Busdrift

40.685

        231010 BUSDRIFT

32.000

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

32.000 32.000

        231015 FLEXTURE

500

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

500 500

        231020 HANDICAPKØRSEL

2.000

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.000 2.000

        231025 TRAFIKSELSKAB

5.200

          001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.200 5.200

        231090 DIVERSE

985

          400 Personale            401 Løn m.v.

180 180

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Diverse udgifter

805 805

138

Indtægter


Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Faste ejendomme Driftsbygninger og pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 387 0 -10.633 38.963 26.945 15.332 -331 3.293 73.956 37.334

139

Budget 2013 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.550

Overslag 2014 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.900

Overslag 2015 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 82.400

Overslag 2016 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 69.600


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

386

386

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

386

386

386

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen 02.22.05 Driftsbygninger og pladser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

362

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

362

362

362

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej m.v. 02.22.07 Parkering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-10.633

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-9.933

-9.933

-9.933

-9.933

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

38.963

38.507

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

38.507

38.507

38.507

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)

140


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

26.945

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

26.945

26.945

26.945

26.945

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove) Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

15.332

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

15.032

15.032

15.032

15.032

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-331

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-331

-331

-331

-331

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. Budget 1.000 kr. 2013-priser 2012 Netto

3.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.293

3.293

3.293

3.293

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

141


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

02.28.22 Vejanlæg Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering

3.500

3.000

2.500

2.000

6.000

17.000

2.500

17.500

27.500

2.500

1.250

1.250

2.500

2.500

500

500

2.000

15.200

7.000

1.500

500

2.000

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

1.500

1.500

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

1.000

Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

24.700

2.000

3.000

1.500

1.500

Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet

1.500

Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej

1.000

1.000

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej

1.000

1.000

9.500

5.000

5.000

58.000

79.000

8.000

23.000

26.500

4.500

63.000

2.000

10.000

8.000

Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV

Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

31.000 20.000

2.000

2.000

500

500

5.000

1.000

4.000

5.000

1.000

1.000

5.000

6.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

2.000

30.000

Sejling Hedevej Vest

Øster Bordingvej, udbygning og forlægning

2.000

1.500 2.000

2.000

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

1.500

1.500

4.000

2.000

6.000

1.500

4.500

10.500

3.000

5.000

22.000

22.000

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

12.000 2.300

Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

6.700

12.000 9.000

10.000

10.000

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

3.000

1.000

4.000

Vej fra rådhus vest til p-kælder

5.400

4.600

10.000

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

3.000

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

20.000

3.000 30.000

142

30.000


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Senere

I alt

20.000

20.000

4.000

8.000

Balle Kirkevej, cykelstier

9.000

9.000

Nørrevænget, cykelstier

3.000

3.000

Søndertorv, renovering

5.000

5.000

Vestergade, renovering af gågaden

8.000

8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

8.000

8.000

Ombygning af kryds i Grønbæk

3.000

3.000

3.500

Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier

500

500

Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan

500

500

3.500

3.500

3.500

3.500

Jernbaneoverskæring i Silkeborg 25 Veje

8.250 54.550 54.900 82.400 69.600

143

500 24.500

39.000

80.000

80.000

331.000

600.700


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

150.176

­21.365

95.626

­21.365

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

414

­28

    25 Faste ejendomme

414

­28

     10 Fælles formål

414

­28

        010010 OFFENTLIGE TOILETTER

414

­28

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

414 76 24 16 84 12 202

 25 Veje   1 Drift

          900 Indtægter            906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62,                Them

­28 ­28

   02 Transport og infrastruktur

91.919

­21.337

1.931

­11.502

     05 Driftsbygninger og ­pladser

491

­129

        205050 CHAUFFØRLOKALER

491

­129

         10 DREWSENSVEJ

491

­129

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            760 Husleje

491 491

­129

    22 Fælles funktioner

­129

     07 Parkering         207010 BETALT PARKERING

1.440

­11.373

340

­10.403

          091 Kommunale indtægter fra               parkeringsbilletordninger            010 Billetindtægter            020 Periodekort

­10.403 ­8.519 ­1.884

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

340

        207020 PARKERINGSKONTROL

1.100

­970

          092 Kommunale indtægter fra               parkeringsafgifter

485

­970

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

563 536 12 15

144


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

Indtægter

52

    28 Kommunale veje

89.791

­9.307

     11 Vejvedligeholdelse m.v.

47.603

­9.096

        211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Græsslåning på landet            511 Græsslåning i byområde            512 Rabatregulering            514 Øvrige arbejder

5.368 5.368 1.791 523 1.158 1.896

        211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Rensning af brønde            522 Øvrige arbejder

3.233 3.233 737 2.496

        211030 BEPLANTNING

3.629

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.629

        211040 VEJBELYSNING

15.475

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 Drift og vedligeholdelse

­7.871

15.475 15.475

          900 Indtægter            937 Leasingydelse vedr.                vejbelysningsanlæg (momsregistreret)            988 Øvrige indtægter (momsregistreret)

­7.871 ­7.839 ­32

        211042 SIGNALANLÆG

457

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

457

        211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.832 1.832

        211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING

1.737

­20

1.737

­20

        211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

408

­43

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

408

­43

        211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.

573

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

573

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

        211090 RENHOLDELSE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

145

4.191

­592

4.191

­592


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

           540 Gågader m.v.            542 Silkeborg by            544 Silkeborg Kommune            546 Arrangementer            548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)         211100 VEJTILSYN

Udgifter

Indtægter

875 1.415 902 406 593

­592

1.889

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

1.889 1.656 33 200

        211110 BROER, TUNNELLER M.V.

750

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

750

        211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Vejes kloakbidrag            592 Andet

8.061

­570

8.061 4.844 3.217

          900 Indtægter            935 Stadepladsafgifter

­570 ­570

     12 Belægninger m.v.

26.945

        212010 FÆRDSELSBANER

26.945

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Fornyelse af kørebaner            512 Reparationer af kørebaner m.v.            514 Stier og cykelstier            516 Fortove

26.945 17.612 4.244 1.930 3.159

     14 Vintertjeneste

15.243

­211

15.243 15.029 214

­211

    35 Havne

197

­528

     40 Havne

197

­528

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

197 112 42 5 35 3

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Vintertjeneste            512 Vintertjeneste i midtbyen                (momsregistreret)

          900 Indtægter            910 Leje af kiosker (momsregistreret)

­211

­528 ­528

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

3.293

146


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     52 Lønpuljer

3.293

     72 Tjenestemandspension

3.293

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            211 Vejvæsen

3.293 3.293

  3 Anlæg

54.550

   02 Transport og infrastruktur

54.550

    28 Kommunale veje

54.550

     22 Vejanlæg

54.550

        222001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

54.550

         20 RÅDIGHEDSBELØB

54.550

147

Indtægter


Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 -180 180 0

148

Budget 2013 -166 166 0

Overslag 2014 -166 166 0

Overslag 2015 -166 166 0

Overslag 2016 -166 166 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

-180

-166

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

180

166

Overslag 2015

Overslag 2016

-166

-166

-166

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

166

166

166

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknikog Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

149


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 28 Entreprenøropgaver

10.920

­10.920

  1 Drift

10.920

­10.920

   02 Transport og infrastruktur

10.754

­10.920

    22 Fælles funktioner

10.754

­10.920

     03 Arbejder for fremmed regning

10.754

­10.920

        203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5,                8600 SILKEBORG

10.754

­10.920

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

49.316 46.175 226 353 856 1.706

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Produktionsomkostninger, interne                arbejder            520 Produktionsomkostninger, eksterne                arbejder

19.271 18.168

          600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

16.852 3.821

1.103

1.252 11.779

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje           900 Indtægter            910 Salg ekstern            920 Salg intern

3.487 778 349 193 201 97 52 1.817

­540

­78.172

­10.380 ­10.380

­78.172

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

166

    52 Lønpuljer

166

     72 Tjenestemandspension

166

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            203 Entreprenørsektionen

166 166

150

­540


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

151


Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne

Budget 2012 4.718

Budget 2013 4.676

Overslag 2014 4.676

Overslag 2015 4.676

Overslag 2016 4.676

11.890 -338 -1.095

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

26.083 36.400 7.881 54 871 7.525 13.395 3.645

23.156 35.904 9.306 54 861 7.419 14.865 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

1.736

1.536

1.536

1.536

1.536

2.321 19.280

2.325 18.475

2.325 18.475

2.325 18.475

2.325 18.475

537 377 2.151 137.431 23.264

348 377 2.246 134.949 3.750

348 377 2.246 134.136 14.250

348 377 2.246 134.136 19.650

348 377 2.246 134.136 31.250

152


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

4.718

4.676

4.676

Overslag 2015

Overslag 2016

4.676

4.676

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013.

00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

11.890

10.539

10.539

Overslag 2015

Overslag 2016

10.539

10.539

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt

Budget 2013 1.600 106 2.905 1.388 284 450 20 3.786 10.539

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.

153


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-338

-414

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-414

-414

-414

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt

-245 -107 -237 175 -414

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-1.095

-976

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-976

-976

-976

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2013 Budget 2012 30 Indtil 1,70 m 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 207 Over 2,30 m 207 343 I alt 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

154


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

26.083

23.156

23.156

Overslag 2015

Overslag 2016

23.156

23.156

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 819 1.172 11.738 81 575 677 2.964

Idrætshaller og –sale Kjellerup Svømmesal Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne Silkeborg Højskole Arena Midt I alt

2.253 430 2.447 23.156

Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.

155


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

36.400

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

35.904

35.904

35.904

35.904

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

156


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

7.881

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.306

9.326

9.326

9.326

Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 4.525 3.741 29

Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling.

2013: 4.781 4.741 29

Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

54

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

54

54

54

54

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

871

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

861

861

861

861

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti

157

233 31

Budget 2013

229 30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer

194 128 586

190 160 609

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

51

50

-64

-80

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

127

127

Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt

183 883

183 889

03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

7.525

7.419

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

7.419

7.419

7.419

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion Udlejning af lokaler I alt Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift Statstilskud

Budget 2013 11.810 - 4.562 7.248 484 -62 7.801 1.667 -1.568 99 - 1.383

Den Kreative Skole, netto

6.386

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

158


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 235.000 kr. Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. 276.000 kr. og derover

Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %

Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt

20 36

Budgetmæssig virkning 2013

20 35

20 34

35

34

153 153 362

150 135 375

147 132 367

308

308

302

387 1.057

371 1.054

364 1.033

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

13.395

14.865

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

14.032

14.032

14.032

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget Budget 2012 2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833

159


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 % Børnekultursamrådet, driftsmidler Riverboat Sekretariat Kunstprojekter Kulturpris Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge Pulje til særlige tiltag Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3årig projektperiode. Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog Udarbejdelse af planer I alt

127

127

1.252 30 638 30 5

1.227 30 638 30 5

51 123 0

50 0 75

0

175

34 2.754

33 3.940

Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48

Budgetmæssig virkning 2013

26 18 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver I alt

10 10

10 10

9 9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for gl. Them Kommune I alt

15 24 20 59

15 23 20 58

14 21 18 53

20 20 10 10 16 76

20 20 10 10 16 76

18 18 9 9 16 70

15 188

15 184

14 169

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse

160


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt

290

285

262

453 0 6.950 3.133

453 300 6.950 3.133

417 300 6.394 2.882

345 11.568

338 11.850

311 10.443 14.865

Andre kulturelle opgaver i alt

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012 1.736 2.321 297 19.280 417 24.051

Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt

03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.645

Budget 2013 1.536 2.325 349 18.870 417 23.497

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.252

4.252

4.252

4.252

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål

161


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt

Budget 2012 254 -156 10 52 3 47

Budget 2013 295 -156 10 52 3 47

42

42

0 46 298

10 46 349

Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Benyttelse Budget 2013 Adresse: Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillingsområdet bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter

162

18 216 224


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Laven Linå IF Vejlsø Skovhus

Omklædningsfaciliteter Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Klublokaler, Skovvejen

83 105

Gjern IF 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård

1.326 957 230 -115 79 4.077

Fælles formål i alt 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.736

1.536

1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

1.536

1.536

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.321

2.325

2.325

Budget 2012 1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

2.325

2.325

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2012 103 20

Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år

Budget 2013 106 22

Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år I alt

Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943

Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963

Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400

163

Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070

Regnskab 2012 Antal 21.241 3.026 24.267

Budget 2013 21.300 3.100 24.400


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

19.280

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.475

18.475

18.475

18.475

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt I alt

Budget 2012 417 9.856 1.720 7.793

Budget 2013 417 9.224 1.673 7.646

-218 -145 -142 19.281

-240 -125 -120 18.475

Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år • Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •

Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

164


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid • • • •

ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg

Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

537

348

348

348

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Idrætslederpris Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70 Folkeuniversitetet Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane AU Elitesport Diverse aktiviteter Disponibel pulje Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget I alt

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

377

377

Overslag 2016 348 Budget 2012

Budget 2013

5

5

408 18 4 0

0 18 4 50

36

36

0

170

65

65

536

348

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

377

377

377

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.151

2.246

377

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.246

2.246

2.246

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

1.750 496

165


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

1.500

1.500

1.000

8.000

12.000

500

1.000

1.000

500

3.000

500

500

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter

2.000

3.000

30.000

30.000

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter

500

500

3.000

4.000

Renovering af søbade, generelt

500

500

1.500

2.500

3.000

3.000

Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

750

750

Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej

900

900

1.500

1.000

Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

500

750

750

3.000

6.000

300

300

300

900

200

200

900

4.700

1.000

1.000

3.000

1.500

1.500

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

25.000

Haller

7.000

7.000

7.000

Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring

500

500

500

500

400

12.000

5.000 3.500 25.000 21.000

1.000

1.000

500

2.500

03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them

12.400

03.35.62 Teatre 500

Indretning af lokale til Perronteatret

1.000

1.500

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag

1.000

1.000

2.000

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

3.000 1.500

Udearealer på Bindslev Plads 34 Kultur og Fritid

900 3.750 14.250

166

4.000

4.000

19.650 31.250

3.000 9.500

85.700

155.500


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 34 Kultur og Fritid

161.813

­23.114

  1 Drift

158.063

­21.651

21.476

­6.675

    28 Fritidsområder

4.841

­165

     20 Grønne områder og naturpladser

4.841

­165

        020010 PARKER OG LEGEPLADSER

4.131

­165

   00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

43 43

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.088 58 3.857 46 55 13 10 49

          900 Indtægter            910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)            972 Benyttelse af parker m.v.

­30 ­30

­135 ­10 ­125

        020100 INDELUKKET, PLEJE

391

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

235 224 3 5 3

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

156 156

        020115 SPRINGVAND

319

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

177 177

          700 Fast ejendom            725 El

142 142

    32 Fritidsfaciliteter

16.635

­6.510

     31 Stadion og idrætsanlæg

12.771

­2.232

      01 Idrætsanlæg

4.656

­45

       1 Egne

4.656

­45

        031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

167

1.600


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

601 601

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

937 867 4 34 19 13

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

Indtægter

62 62

        031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ

106

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

106 106

        031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

2.950

­45

391 383 8

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

43 43

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

591 78

­19

513

­19

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.925 76 1.454 44 120 150 34 47

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­26 ­26

      02 Idrætshaller

7.230

­2.036

       1 Egne

3.424

­2.036

3.424

­2.036

        031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

2.933 2.831 15

168


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

10 68 9

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

45 30 15

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

153 97

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

303 214 89

          900 Indtægter            946 Reklameafgifter (momsregistreret)            948 Forpagtningsafgift, cafeteria                (momsregistreret)            971 Lejeindtægt            974 Udleje af inventar og betaling for                rengøring

­10

Indtægter

56

­10

       2 Selvejende/private

­2.036 ­55 ­90 ­1.834 ­57

3.806

        031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS­ OG                FORSAMLINGSHUS,

20

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

20 20

        031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.786 3.786 3.786

      03 Svømmehaller

417

­133

       1 Egne

417

­133

        031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643                ANS

417

­133

          400 Personale            401 Løn m.v.

54 54

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler

25 25

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

338 20 67 61 14

169


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

5 171

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­133 ­109 ­24

      04 Friluftsbade

468

­18

       1 Egne

468

­18

        031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

468

­18

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

15 15

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

453 453

          900 Indtægter            921 Afgift af kiosk

­18 ­18

     35 Andre fritidsfaciliteter

3.864

­4.278

      01 Campingpladser og vandrerhjem

3.864

­4.278

       1 Egne

3.864

­4.278

        035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600                SILKEBORG

32

­277

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 32

          900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­277 ­277

        035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51,                8600 SILKEBORG

50

          700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

50 50

          900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­157

­157 ­157

        035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Bidrag til dispositionsfond            592 Andet

1.714 219 164 55

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

94 55 39

170

­1.951


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

               inventar og materiel           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

164 71 45 48

          900 Indtægter            942 Gebyr for overnatning         035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE                41A, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer            490 Andet

1.237 1.237

­1.951 ­1.951

2.068

­1.893

1.456 1.407 8 30 11

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            590 Administrationsudgifter            591 Gas

228 48 74 43 63

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

36 36

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­136 ­136

348 41 58 51 57 135 6

          900 Indtægter            972 Salg af badebilletter

­1.757 ­1.757

   02 Transport og infrastruktur

961

­1.937

    35 Havne

961

­1.937

     41 Lystbådehavne m.v.

961

­1.937

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

546 522 10 11 3

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Betalingsanlæg i Indelukket            592 Andet

37 31 6

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

378 168

171

­95 ­95


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

3 27 180

          900 Indtægter            905 Leje af bådpladser            906 Leje af gæstepladser

­1.842 ­1.792 ­50

   03 Undervisning og kultur

133.003

­13.039

    22 Folkeskolen m.m.

26.353

­3.197

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

26.353

­3.197

21.223

­3.197

        318067 IDRÆTSHALLER OG ­SALE

910

­73

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

596 579 5 4 7 1

       1 Egne

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

22 18 4

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

292 292

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster            971 Lejeindtægt

­73 ­31 ­42

        318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP          01 SVØMMESALEN

1.172 1.172

          400 Personale            401 Løn m.v.

400 400

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler

10 10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

752 120 246 140 89 157

172


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

        318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

Udgifter

Indtægter

11.824

­104

1 1

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            630 Lysanlæg

615 372 243

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

11.208 11.208

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­104 ­104

        318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG           600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

259

­178

81 24 57

          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

178 178

          900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­178 ­178

        318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

575

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

495 486 5 4

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

57 37 20

        318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG

840

          400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

723 715 3 5

173

­163


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

92 50 42

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

Indtægter

­163 ­163

        318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

5.643

­2.679

3.003 2.862 39 16 70 16

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            586 Cafeteria (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

605 138 35 365 57 10

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

66 66

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­436 ­55 ­381

1.969 144 110 460 711 418 67 59

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­2.243 ­901 ­1.342

       2 Selvejende/private

5.130

        318600 THEM HALLERNE

2.253

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.253 2.253

        318604 ARENA MIDT, KJELLERUP

2.447

174


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

2.447 2.447

        318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE,                PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG

430

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

430 430

    32 Folkebiblioteker

37.280

­1.376

     50 Folkebiblioteker

37.280

­1.376

        350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

37.280

­1.376

         01 BIBLIOTEKET

35.184

­1.376

          003 Bøger m.v.

3.131

­225

          008 Andre udlånsmaterialer

3.021

          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

800 800

          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

23.209 22.582 405 92 116 14

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Momsregistreret virksomhed            564 Kulturelle arrangementer            590 Administrationsudgifter

1.594 66 368 1.160

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.365 1.323

­218 ­114 ­104

2.042

          700 Fast ejendom            750 Rengøring            760 Husleje

64 26 38

          900 Indtægter            910 Betjeningsoverenskomster            912 Bøder m.v.

­933 ­51 ­882

         02 SILKEBORG ARKIV

2.096

          003 Bøger m.v.

18

          400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel

1.913 1.870 17 16

175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            470 Personforsikringer

10

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

33 33

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

Indtægter

132 132

    35 Kulturel virksomhed

40.260

     60 Museer

9.306

       2 Selvejende/private

9.306

        360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN                80, 1., 8600 SILKEBORG

182

          700 Fast ejendom            760 Husleje

182 182

        360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7­9, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.554 4.554 4.554

        360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM,                HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.542 4.542 4.542

        360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING

28

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

28 28

     61 Biografer

54

        361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK

54

          400 Personale            401 Løn m.v.

54 54

     62 Teatre

941

        362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

941

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Årlige arrangementer            521 Dukketeaterfestival, momsregistreret                (gældende fra 010111)            526 Husleje Perronteatret            528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg                Bad)            530 Anden Teatervirksomhed

941 350 229 127 183 52

176

­6.292


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

     63 Musikarrangementer

Udgifter

Indtægter

14.994

­6.192

        363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER

315

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

315 315

        363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER

351

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

351 351

        363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE

367

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

367 367

       1 Egne

13.961

­6.192

13.961

­6.192

         01 PRIMÆR DRIFT

11.110

­4.562

          400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget            403 Løn administration m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

10.447 6.877 969 2.405 52 28 65 51

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

311 148

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

321 136

122 41

102 83

          900 Indtægter            964 Udlejning af instrumenter                (momsregistreret)            967 Elevbetalinger under 25 år            969 Andre elever            972 Fripladser            989 Øvrige indtægter

31

­4.562 ­36 ­3.411 ­975

31 ­140

         02 SEKUNDÆR DRIFT

1.667

          400 Personale

1.517

177

­1.568


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

           401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget

808 709

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            586 Skolernes Nytårskoncert

150 49

­102

101

­102

          900 Indtægter            960 Musiksalg elver under 25 år            962 Andet salg

­1.466 ­654 ­812

         03 FAST EJENDOM

51

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

51 51

          900 Indtægter            905 Lejeindtægter

­62

­62 ­62

         04 ØVRIGE

1.133

          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

700 700

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

433 425 8

     64 Andre kulturelle opgaver        1 Egne

14.965

­100

3.393

­100

        364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

250

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Markedsføring af kulturlivet            504 Pulje til implementering af                kulturpolitik

250 75 175

        364105 BØRNE­ OG UNGEKULTUR

717

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

543 537 2 4

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Projekter            592 Andet

174 142 32

        364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE

933

          400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

13 12 1

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

9

178

­100


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            592 Andet

9

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og Vandafledningsbidrag            740 Skatter og afgifter            750 Rengøring            760 Husleje

Indtægter

906 150 30 15 4 2 5 700

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­100 ­100

        364200 ØVRIGE OPGAVER

543

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            539 Udarbejdelse af planer            589 Driftstilskud

543 33 510

        364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD

9

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

9 9

        364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER

44

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

44 44

        364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD

53

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

53 53

        364230 KULTURAFTALER

717

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            552 Projekt Europæisk kulturhovedstad                2017            553 Østjysk Vækstbånd

717 300

        364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

127

          400 Personale            401 Løn m.v.

127 127

417

       2 Selvejende/private

11.572

        364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK­ OG                TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

6.394 6.394 6.394

179


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE

431

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

431 431

        364400 GJERN KULTUR­ OG IDRÆTSCENTER,                SKOVVEJEN, 8883 GJERN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

1.227 1.227 1.227

        364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ                40, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.882 2.882 2.882

        364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT

638

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

638 638

    38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29.110

­2.174

5.941

­1.689

        370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2

505

­156

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            549 Transportudgifter vedr. handicappede            550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden                er målrettet mod ældre over 60 år            551 Administrationstilskud mv.            553 Fest i vand            573 Andet

210 10 42

          800 Betaling andre offentlige myndigheder

295

­156

4.752

­1.533

        370001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

567

­100

          700 Fast ejendom            750 Rengøring            789 Gebyr for overnatning            790 Andet

567 117

­100

        370012 UDVIKLINGSPULJE JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3

100

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

100 100

        370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS­,                FRITIDS­ OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

175

     70 Fælles formål

50 52 56

       1 Egne

­100 450

180


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            505 Pulje til implementering af idræts­,                fritids­ og folkeoplysningspolitik

Indtægter

175 175

        370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.508

­551

1.560 1.523 4 12 21

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

39 39

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

60 8

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

94 94

24 28

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Udlejning af udstyr, momsregistreret            908 Salg af fotokopier, momsregistreret            948 Forpagtningsafgift, cafeteria            989 Øvrige indtægter

­245 ­200

        370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

230

          400 Personale            401 Løn m.v.

166 166

­45

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)

45 45

          600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

19 15

­551 ­390 ­5 ­11 ­120 ­25

4

        370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

5

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­120

­120 ­120

181


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

194

­115

          400 Personale            401 Løn m.v.

170 170

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

24 24

          900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­115 ­115

        370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.973

­647

1.375 1.358 4 13

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Øvrige aktiviter            586 Cafeteria, momsregisreret            590 Administrationsudgifter

493 84 375 34

          600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

24 24

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

81 41 40

          900 Indtægter            904 Lejeindtægter

­517 ­84 ­433

­130 ­130

       2 Selvejende/private

684

        370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600                SILKEBORG

18

          700 Fast ejendom            760 Husleje

18 18

        370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS­SVEJBÆK)                8600 SILKEBORG

216

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

216 5 32 179

        370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING)                8632 SILKEBORG

224

          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

224 40 14 40

182


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter            760 Husleje

Indtægter

130

        370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600                SILKEBORG

83

          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

83 5 17 5 15 41

        370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN                IF)

38

          700 Fast ejendom            760 Husleje

38 38

        370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O­CENTER,                8600 SILKEBORG

105

          700 Fast ejendom            760 Husleje

105 105

     72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.536

        372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING

1.536

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            572 Tilskud til UV

1.536 1.536

     73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde           002 Aktiviteter            500 Materiale­ og aktivitetstilskud

2.325 2.325 2.325

     74 Lokaletilskud

18.960

          001 Lokaletilskud til folkeoplysende               voksenundervisning

­485

417

          002 Lokaletilskud til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            020 Timer i selvejende svømmehaller            025 Timer i selvejende idrætshaller            030 Andre lokaler

18.543 1.673 7.646 9.224

          093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4,               vedørende lokaler til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane            150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler

­485 ­120 ­365

     75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

348

        375130 ØVRIGE AKTIVITETER

348

183


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Idrætslederpris            562 AU Elitesport            592 Andet

Indtægter

348 5 50 293

   06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.623

    45 Administrativ organisation

377

     51 Sekretariat og forvaltninger

377

        651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

377

         20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER

377

          002 Øvrig administration            400 Personale

377 377

    52 Lønpuljer

2.246

     72 Tjenestemandspension

2.246

          022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            020 Parker og legepladser            350 Biblioteket

2.246 150 2.096

  2 Statsrefusion

­1.463

   03 Undervisning og kultur

­1.463

    35 Kulturel virksomhed

­1.463

     62 Teatre

­80

        362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

­80

          002 Refusion vedrørende børneteatre,               egnsteatre og opsøgende teatre            070 Øvrige

­80 ­80

     63 Musikarrangementer

­1.383

       1 Egne

­1.383

        363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

­1.383

          002 Refusion vedrørende musikskoler

­1.383

  3 Anlæg

3.750

   03 Undervisning og kultur

3.750

    22 Folkeskolen m.m.

2.750

     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

2.750

184


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        1 Egne

2.750

        318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.750

         20 RÅDIGHEDSBELØB

2.750

    35 Kulturel virksomhed

1.000

     64 Andre kulturelle opgaver

1.000

        364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.000

         20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000

185

Indtægter


BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

186


Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 484.293

Budget 2013 496.000

Overslag 2014 495.500

Overslag 2015 495.500

Overslag 2016 495.500

1.449 1.557

1.431 1.300

1.431 1.300

1.431 1.300

1.431 1.300

12.212 86.267

11.005 80.534

11.005 80.534

11.005 80.534

11.005 80.534

7.683

18.547

18.547

18.547

18.547

2.727 65.251

2.232 51.706

2.232 51.706

2.232 51.706

2.232 51.706

49.648

49.965

49.965

49.965

49.965

18.504

18.094

18.094

18.094

18.094

754 143 33.859

754 112 34.430

754 112 34.430

754 112 34.430

754 112 34.430

66 34.059

66 32.360

66 32.360

66 32.360

66 32.360

1.580 10.399 810.451 41.777

1.587 9.732 809.855 42.200

1.587 9.732 809.355 14.500

1.587 9.732 809.355 14.300

1.587 9.732 809.355 20.500

187


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

484.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

496.000

495.500

495.500

495.500

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 besparelse på skolerne Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud I alt Diverse budgetreguleringer Rest

11.303.000 -3.000.000 -1.910.000 -5.256.000 -1.137.000 0 2.000.000 2.000.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller bygningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:

188


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler -

Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og specialafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013. Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.

04 Pædagogisk sektion

Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innovativ læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt

23.938 kr. 113 kr. 1.880.000 kr. 51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever

antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619

En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

189


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning

Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) C) Rejseholdsaktiviteter D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) F) Pulje til regulering herefter

87.298.947

-15.449.941 -63.258.695 -355.199 -660.000 -6.987.812 587.300

A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kommune Revisitation af tildelte støttelektioner Nytildelte lektioner i alm. skole Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger Tildeling i beløb egne elever

Antal lektioner 148 302 10 362 822 24.660 34,979 15.449.941

Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre Antal lekt. kommuner Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.

190


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08. b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08. 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ungdomsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

191


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusionscentre 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen – overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder 5) Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder 6) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen

Antal Antal Takst egne udenbys 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Øvrige udg.

Inklusionscentre egne elever i alt

64

20

265.042

259.741

16.821

21 27 67

5 2 2

180.264 109.875 109.875

176.782 107.710 107.710

76

3.755 2.942 7.377

99

6

152.228

149.251

76

15.024

33

15

233.863

229.276

7.654

141.798

140.023

2.539

30 1 232.171 227.640 Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup. 359 51

6.908

18

152

63.022

Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.

192


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013 Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Rejseholdsakt. I alt

Antal egne

4 4

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Inklusionscentre Egne elever ialt

152.228

355 355

D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet udgør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling)

5.499.000 kr. 265.000 kr.

Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤ Modersmålsundervisning i polsk

3.851.000 kr. 131.000 kr. 56.000 kr.

100.000 kr.

#

Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 193

1.741.000 kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen

264.000 kr. 567.000 kr. 493.000 kr.

GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.

194


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Pædagogisk konsulent

Stillinger 2,000 1,000 1,000

I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse.

195


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 3.491 årlig uv-timer tildelte årlige svarende til helåruv-timer pga. ligt 4,951 stilling. mindst 8 frie timer pr. elev Timerne er fordelt 0. – 9. kl. på 8 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 0 42,6 0 1. til 3. årgang Fase 2: 0 43,3 0 4. til 6. årgang Fase 3: 0 46,6 0 7. til 9. årgang 10. årgang 840 32 - besparelse 3,71

196

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0 0 0 0 1,30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 8.080,02 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 11,461 stilmindst 8 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 8 skoler. Bh. klassen 0 41,92 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 8. årgang 9. årgang 10. årgang

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0

0

41,92

0

0

0

42,60

0

0

0 60 60 840

45,86 45,86 45,86 32 (- besparelse)

0 0 0 3,71

0 0 0 1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.

197


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser

Ugt. lekt. 7/12 24 42 92

Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760

Ugt. lekt. 5/12 23,52 41,16 90,16

Årlige uvtimer 5/12 691,20 1209,60 2649.60

Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013

Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258

Gennemsnitslønninger 519.520 462.898 880.576 371.721 45.430 113.576 2.393.721 -19.948 2.373.774

Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) Reststillinger til ledelse Antal helårsstillinger i budget 2013 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling

44,543 18,200 26,343 1139,856 0,023 4,560 143,851 0,023

Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) Reststillinger til administration Antal helårsstillinger i budget 2013

23,109 5,400 17,709 1139,856

198


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling

0,016 2,940 143,851 0,016

Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration

Personlig løn 519.520 516.328 440.288 445.091 406.066 391.632

Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2013: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse

pr. elev pr. elev pr. elev

Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev

Grundbeløb kr. 51.362 1.345 1.708 2.071

4.998

Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.

199


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændringer. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

1.449

1.431

1.431

1.431

Overslag 2016 1.431

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.557

1.300

1.300

Overslag 2015

Overslag 2016

1.300

1.300

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

12.212

11.005

11.005

Overslag 2015

Overslag 2016

11.005

11.005

Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.

200


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

86.267

80.534

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

80.534

80.534

80.534

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en reduktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling

201


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.

202


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse

Årligt pr. barn 1.403 kr. 892 kr. 496 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.

203


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Årligt takstbeløb udgør: Special SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser I alt

Antal børn Budgettet 03.22.08,

Takstbeløb Takstbeløb 1.1.2013 1.8.2013 er opført under funktion Kommunale specialskoler

64 22

96.145 kr. 105.763 kr.

94.222 kr. 103.648 kr.

84

101.684 kr.

99.650 kr.

43 213

110.791 kr.

108.575 kr.

Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.683

18.547

18.547

Overslag 2015

Overslag 2016

18.547

18.547

Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune.

204


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.232

2.727

2.232

Overslag 2015

Overslag 2016

2.232

2.232

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

51.706

65.251

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

51.706

51.706

51.706

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Antal Egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Inklusionscentre egne elever i alt

64

20

265.042

259.741

16.821

33

15

233.663

229.276

7.654

Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift 33.000 kr.

23.938 kr. 113 kr.

Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.

205


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

Antal børn

Takstbeløb 1.1.2013

Takstbeløb 1.8.2013

63

193.147 kr.

189.284 kr.

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr. 206


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

49.648

49.965

49.965

Overslag 2015

Overslag 2016

49.965

49.965

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

18.504

18.094

18.094

Overslag 2015

Overslag 2016

18.094

18.094

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalingsforpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

754

754

754

754

Overslag 2016 754

Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-

207


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

143

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

112

112

112

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

33.859

34.430

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

34.430

34.430

34.430

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13 GFU under 18-årige

Ugt. lekt. 7/12 2013 84

Årlige uvtimer 7/12 2013 2520

Ugt. lekt. 5/12 2013 82

Årlige uv-timer 5/12 2013 2470

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.

208


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Budget 2013: 10. årgang Klasseundervisning

UndervisÅrlige uvØvrig tilde- Specialunderningsdiftimer ling visning ferentiering KlokkeFaktortal Faktortal for Faktortal for årlitimer pr. for årlige årlige klokge klokketimer år pr. klokketimer ketimer pr. pr. elev årgang pr. elev elev udover 16 i klassen 7/12 budg. 840 17,49 9413,94 3,71 1,30 5/12 budg. 840 14,30 8904,20 3,71 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer

2013 3.701 1.987 5.628 288

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ungdomsskolen

Antal elever egne 55 8 2

Antal elever udenbys 0

Takst 2013 7/12 119.527 56.615 119.500

Takst 2013 5/12 117.986 55.482 117.141

Inklusionscenter egne elever ialt

Højmarkskolen 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud237 getlagt under 03.22.01 indtil videre) I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

66

66

66

209

66

Overslag 2016 66


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

34.059

32.360

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

32.360

32.360

32.360

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

1.580

1.587

1.587

1.587

1.587

Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye grupperinger for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

10.399

9.732

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.732

9.732

9.732

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

2.375.000 kr.

Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender regning til Silkeborg Kommune

4.256.000 kr.

Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere

608.000 kr.

Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

250.000 kr.

Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer

2.243.000 kr.

210


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

41 Skoler

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2.015

2.016

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.

63.000