Page 1

Budget 2013

Budgetoverslag 2014 – 2015 – 2016 - i detaljer


Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder: •

Budget- og anlægsoversigt

Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o

God læselyst.

Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt


INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn ...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center ........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437 Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446


BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1


Budgetopgørelse 2013 - 2016 Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Ekstraordinært finansieringstilskud Betinget balancetilskud

Budget 2012

Budget 2013

Overslagsår 2015

3.890,9 1.184,5

48,0

64,1

64,3

64,6

4.947,5

5.095,2

5.139,5

5.263,4

5.379,1

-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7

-694,8 -115,1 -134,9 -1.358,2 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.692,3

-646,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.642,9

-618,6 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.614,8

-585,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.581,9

-22,5 -1.040,8 -15,8 -1.079,1

-21,2 -1.147,5 -0,9 -1.169,6

-21,2 -1.139,1

-21,2 -1.160,8

-21,2 -1.182,5

-4.677,8

-4.861,9

-1.160,3 -86,3 -4.889,4

-1.182,0 -173,9 -4.970,6

-1.203,7 -262,5 -5.048,1

3. Renter m.v.

-21,5

-20,5

-18,8

-18,3

-17,9

Resultat af ordinær drift

248,3

212,9

231,3

274,5

313,0

-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 -3,0 -30,5

-64,2 -54,6 -3,8 -45,2 -7,7 -2,5 -21,7

-65,0 -54,9 -14,3 -28,7 -3,0 -98,3 -21,5

-65,5 -82,4 -19,7 -24,6 -3,5 -104,3 -16,0

-53,5 -69,6 -31,3 -22,5 -3,5 -80,9 -16,0

-210,2

-199,5

-285,7

-316,0

-277,3

38,1

13,4

-54,4

-41,5

35,8

38,1 67,1

13,4 34,0 48,0 -84,0 -11,3

-41,5 35,3 30,0 76,0 -85,3 -8,3

35,8 23,3

-97,1 -7,0

-54,4 34,2 34,0 76,0 -84,2 -6,0

38,0 -73,3 -8,3

1,1

0,1

-0,4

6,3

15,5

2. Driftsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område

3.977,6 1.221,5

2016

3.802,2 1.182,1 46,8 64,0

Indtægter i alt

3.608,3 1.291,2

2014

4.053,3 1.261,2

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Energiinvestering-låneoptag Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver

Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud

2


SKATTEFINANSIERET ANLÆG

3


Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør om- og udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i om- og udbygningsplanerne.

4


Anlægsoversigt 2013-2016 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser

Budget 2013

2014

Budgetoverslag 2015 2016

Senere

Bevilling 12 Ejendomme

52.000

37.500

33.500

3.500

18.500

Salg Køb Energi-investeringer Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

-35.000 35.000 48.000

-25.000 25.000 34.000

-25.000 25.000 30.000

-25.000 25.000

-25.000 25.000

4.000

3.500

3.500

3.500

15.000 3.500

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

7.650

26.500

31.000

49.000

16.000

1.000 5.000 1.650

11.500 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000 18.000

1.000 10.000 5.000

ØKONOMIUDVALGET

64.150

65.000

65.500

53.500

37.500

25 Veje

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.500 1.250 2.000

3.000 2.500 15.200

2.500 2.500 7.000

2.000 2.500

6.000 17.500

1.500

500 1.500 1.000

2.000

Bevilling 15 Fælles formål Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Pulje til særlige indsatser / vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Anlægspulje til senere disponering

Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej Sejling Hedevej Vest Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV Øster Bordingvej, udbygning og forlægning Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Balle Kirkevej, cykelstier Nørrevænget, cykelstier Søndertorv, renovering Vestergade, renovering af gågaden Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan Jernbaneoverskæring i Silkeborg

1.500 2.000 1.500

9.500

5.000

5.000

58.000

8.000

23.000

26.500

4.500 30.000

2.000

10.000 2.000 500

8.000

1.500

1.500

4.000 5.000 1.500

4.000

2.000

1.500

4.500

3.000 22.000 12.000 2.300

6.700 10.000 3.000

10.000 1.000

5.400 3.000

4.600 30.000

3.500

500

20.000 4.000 9.000 3.000 5.000 8.000 8.000 3.000

500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportscenter Renovering af søbade, generelt

5

3.500

3.500

3.500

3.500

24.500 80.000

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

1.500 500

1.500 1.000 500

1.000 1.000 500

500 500

500 500

8.000 500 2.000 30.000 3.000 1.500


ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads

Budget 2013

Budgetoverslag 2015 2016

2014

750

750

750 300

750 300

1.500

1.000 500

200 1.000 1.500

200 1.000 1.500

7.000

7.000

7.000

500

500

500 400

500 12.000 500

1.000

1.000

Senere 3.000 3.000 300 900 3.000 25.000 1.000 500 1.000

3.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler

1.500

4.000

4.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

42.200

14.500

14.300

20.500

201.000

5.000

29.000

Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. Modernisering, Kjellerup Skole Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning

24.000

Bevilling 43 Børn og Familie

1.500

13.200

9.300

1.000

97.730

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000 3.000 4.000

500

12.200

8.300

8.000 500

14.000 1.500

1.500

1.500

1.500

8.700

13.000

12.300

20.000 7.000 10.000 80.000 50.000 5.000

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Funder ny daginstitution: 1. etape 2. etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne

23.930 30.000 31.000 4.800

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

1.500

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning Modernisering af Regnbuen, Solbo Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

1.000

1.000

1.000

12.400

1.000

1.000

1.000

200 12.200

45.200

28.700

24.600

22.500

311.130

7.650

3.000

3.500

3.500

165.400

3.000

3.000 500

3.000 500

67.500 500 5.500 3.700

1.500

BØRN OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner Frydenslund Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere

7.650

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

56.100 22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

10.000

SOCIALUDVALGET

7.650

3.000

3.500

3.500

165.400

Bevilling 73 Ældreområdet

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

11.370

11.370

5.685

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) Genoptræning Remstruplund Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

7.580 9.000 76.023 8.447

76.023 8.447

38.011 4.223 50.683 5.630

6


ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Velfærdsteknologi mv. Daghjem Center/cafe Administration

Budget 2013 2.500

2014 2.500

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

Bevilling 81 Natur og Miljø

2.100

3.500

2.000

1.000

3.800

300 300 500

200

300

300

300

300 100 300

300 100 300

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Krabbes Grønne Ring Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Fiskebroer, forbedret adgang Naturhandleplaner Udarb. af vandløbsregulativer

Budgetoverslag 2015 2016 1.000 4.000 22.500 5.000 5.000 2.500 1.500

Senere 7.000 2.500

600

500 1.000 300 300 300 300 300 200 300 1.000

2.500

1.000

19.550

18.000

14.000

15.000

139.000

3.000 500 500

3.000 1.000

3.000 500

2.500 2.000

2.500 2.000

200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe Bundgården, Sorring Løgagervej, Gjessø Fårvang (nye områder) Øst for Turkuvej, Silkeborg Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL Kjellerup syd (forbrænding) A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Dybkærcenteret - 2. etape Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

1.750

1.000 6.000

1.500 2.800

1.500

1.500

1.500

1.000 2.500 1.000

1.000 3.000

3.000

4.000

5.000

2.000

4.500

1.000

500 1.000 4.000 6.000 17.500 8.000 5.000 24.000 14.000 25.500

2.500 7.500

2.500 7.000 10.000 3.500 1.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

21.650 199.450

7

21.500 285.690

16.000 315.990

16.000 277.269

142.800 1.155.923


ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

8


Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt

Budget 2012 -3.000

Budget 2013 -3.000

Overslag 2014 -3.000

Overslag 2015 -3.000

Overslag 2016 -3.000

-260

-260

-260

-260

-260

-1.340 0 26.066 21.466

-1.340 0 25.061 20.461

-1.340 0 23.360 18.760

-1.340 0 22.944 18.344

-1.340 0 22.527 17.927

9


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.000

-3.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-260

-260

-260

Overslag 2015

Overslag 2016

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.340

-1.340

-1.340

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

26.066

25.061

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.360

22.944

22.527

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

02 Renter

25.061

­4.600

 4 Renter

25.061

­4.600

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

25.061

­4.600

   22 Renter af likvide aktiver

­3.000

    05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

­3.000

   28 Renter af kortfristede tilgodehavender i        øvrigt

­260

    14 Tilgodehavender i betalingskontrol

­260

   32 Renter af langfristede tilgodehavender

­1.340

    21 Aktier og andelsbeviser m.v.

­340

    25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender     55 Renter af langfristet gæld

­1.000 25.061

    63 Selvejende institutioner med overenskomst

240

    68 Realkredit

258

    70 Kommunekreditforeningen

24.563

         001 Kommunale ældreboliger

6.962

11


Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt

Budget 2012 1.118 7.200

Budget 2013 104 4.250

Overslag 2014 -403 6.250

Overslag 2015 6.270 8.500

Overslag 2016 15.517 8.500

-250

7.050

-250

-250

-250

0 0 0 8.068

0 0 0 11.404

0 0 0 5.597

0 0 0 14.520

0 0 0 23.767

12


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

Overslag 2015

Overslag 2016

1.118

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

7.200

4.250

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.250

8.500

8.500

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

-250

7.050

-250

-250

Overslag 2016 -250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

0

0

0

Overslag 2016

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

0

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

13


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 03 Finansforskydninger

11.404

 5 Balanceforskydninger

11.404

  08 Balanceforskydninger

11.404

   22 Forskydninger i likvide aktiver

104

    01 Kontante beholdninger

104

         200 Kassebeholdning

104

   32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender      24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

Indtægter

11.300 4.250

         001 Grundkapitalindskud (indskud i               Landsbyggefonden)

4.250

    25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender           260 Kunstcenter Silkeborg Bad            007 Lån nr. 07 (ydet 2013)

7.050 7.300 7.300

         300 Silkeborg Sportscenter

­250

   51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten      52 Anden gæld         852040 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN           012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos               forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

6.100

         013 Sygedagpenge i øvrigt            132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct.                refusion

34.000 34.000

         095 Refusion af dagpengeydelser

­40.100

         097 Refusion af ATP­bidrag            010 Kontanthjælp, aktivering og                revalidering m.fl.            020 Sygedagpenge og barselsdagpenge

­6.800 ­3.300 ­3.500

         100 ATP­bidrag kontanthjælp            152 Bidrag af kontanthjælp

3.300 3.300

         101 ATP­bidrag sygedagpenge            151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og                fødsel m.v. ­ nyt system

3.500 3.500

       852200 PENSION, NYT SYSTEM

298.570

         001 Folkepension            010 Skattepligtig

270.000 270.000

14


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          003 Supplerende pensionsydelse               (pensionsloven § 72 d)            003 Skattepligtig

Indtægter 9.500 9.500

         006 Højeste og mellemste førtidspension            060 Højeste og mellemste

15.000 15.000

         007 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension            070 Skattepligtig

2.400 2.400

         008 Supplerende opsparingsordning for               førtidspensionister

770

         019 Tillægsydelse for pensionister med               alm. eller forhøjet alm. førtidspension

900

       852210 PENSION IØVRIGT

­298.570

         015 ATP­bidrag førtidspension            155 Bidrag af førtidspension

800 800

         018 Delpension            010 Skattepligtig

900 900

         090 Refusion af offentlige pensioner            010 Indeværende år

­298.700 ­298.700

         093 Refusion af supplerende               opsparingsordning for førtidspensionister

­770

         097 Refusion af ATP­bidrag            030 Førtidspension

­800 ­800

         106 Fleksydelse

26.000

         107 Bidrag vedr. fleksydelse

­4.000

         108 Refusion vedr. fleksydelse            010 Indeværende år

­22.000 ­22.000

   52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt      53 Kirkelige skatter og afgifter           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

­109.536

         013 Landskirkeskat

17.730

         014 Lokale kirkelige kasser            020 Kirkekasser

91.806 91.806

15


Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

Budget 2012 97.139 -67.139 30.000

16

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 84.007 84.219 85.283 73.327 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338 2.000 -60.023 -56.023 11.989


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Udgifter 97.139 84.007 Indtægter -67.139 -82.007 Netto 30.000 2.000

Overslag 2014 84.219 -144.242 -60.023

Overslag 2015 85.283 -141.306 -56.023

Overslag 2016 73.327 -61.338 11.989

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

17


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

04 Lån

84.007

­82.007

 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

84.007

  08 Balanceforskydninger

84.007

   55 Forskydninger i langfristet gæld

84.007

    63 Selvejende institutioner med overenskomst      68 Realkredit

135 1.247

    70 Kommunekreditforeningen

73.306

    77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.319

 7 Finansiering

­82.007

  08 Balanceforskydninger

­82.007

   55 Forskydninger i langfristet gæld

­82.007

    70 Kommunekreditforeningen

­82.007

18


Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-1.108.785

-1.039.389

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

26.368

27.457

28.008

28.664

29.394

10.990

11.123

11.178

11.247

11.325

-269.761

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745

19


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-1.108.785

-1.039.389

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

Her budgetteres: ‰ Generelle statstilskud. ‰ Landsudligning. ‰ Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: ‰ Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. ‰ Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning. Ændret udligning og tilskud Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: °

Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet.

°

Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.

Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: °

Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov ændres.

°

Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og "Børn som er flyttet".

°

Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen.

°

De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres. 20


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: °

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.

°

Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter.

Ændringer vedrørende særtilskud: °

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.

°

Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.

°

Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.

Overgangstilskud: °

Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.

Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

21


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År 2013 2014 2015 2016

Mio. kr. 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat

801,2 160,8 64,0 0,1 13,3

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.

Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens 22


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomiog Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012 Tilskud vedr. landsudligningen Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012. Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter

70.232,5 -50.572,3 -4.703,1 -221,6 -283,4 -187,5 -223,1 14.041,6 3.000 1.000

Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.

23


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

26.368

27.457

28.008

Overslag 2015

Overslag 2016

28.664

29.394

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

10.990

11.123

11.178

Overslag 2015

Overslag 2016

11.247

11.325

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-269.761

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013. 24


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af: •

Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

2.000

2.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

25


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

05 Tilskud og udligning

72.644

­1.365.625

 7 Finansiering

72.644

­1.365.625

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

72.644

­1.365.625

   62 Tilskud og udligning

70.644

­1.365.625

    80 Udligning og generelle tilskud

­1.039.389

         001 Kommunal udligning

­801.275

         002 Statstilskud til kommuner

­224.835

         010 Udligning af selskabsskat

­13.279

    81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge           001 Udligning vedrørende udlændinge      82 Kommunale bidrag til regionerne

59.521

­32.064

59.521

­32.064

11.123

         002 Kommunalt udviklingsbidrag

11.123

    86 Særlige tilskud

­294.172

         007 Tilskud fra kvalitetsfonden

­32.021

         008 Beskæftigelsestilskud

­231.576

         010 Efterreguleringer            008 Beskæftigelsestilskud

1.536 1.536

         013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

­8.680

         014 Tilskud til et generelt lødt af               ældreplejen

­10.013

         015 Tilskud til styrket kvalitet i               ældreplejen

­13.418

   65 Refusion af købsmoms

2.000

    87 Refusion af købsmoms

2.000

         004 Tilbagebetaling af refusion af               købsmoms            010 Automatisk bogført tilbagebetaling

2.000 2.000

26


Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

Budget

Budget

Overslag

Overslag

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-3.208.648

-3.385.041

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

-34.735

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

-1.816

-1.985

-1.985

-1.985

-1.985

-337.805

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

-25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984 -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313

27


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.208.648

-3.385.041

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elementer fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:

Skatteprovenue

Udskrivningsgrundlag

Mio. kr.

2010 pr. maj 2012 Korrektioner: Suspension af pgf. 20-regulering Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 2010 Korrigeret

28

3.017,4

11.833,0

39,1

153,3

9,9

39,0

3.066,5

12.025,3


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5

Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, sådan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivningsgrundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer: Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013. Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023. Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013. Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År 2012 2013 2014 2015 2016

Stigning Statsgaranti Statsgaranti 2,2 % 1,8 % 1,5 %

Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 12.616,1 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

29


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 20112013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov. Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen har et tab på justeringen af udligningssystemet.

30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supplerende lagt vægt på følgende forhold: • •

Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uændret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013. Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor. Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-34.735

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr. Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.

31


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.816

-1.985

-1.985

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.985

-1.985

Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2010. 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-337.805

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).

32


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktionsjord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-25.331

-25.984

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-25.984

-25.984

-25.984

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

33


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

06 Skatter

12.598

­3.814.802

 7 Finansiering

12.598

­3.814.802

  07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

12.598

­3.814.802

   68 Skatter

12.598

­3.814.802

    90 Kommunal indkomstskat

12.598

­3.397.639

         001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat           006 Afregning vedrørende det skrå               skatteloft

­3.397.639 12.598

    92 Selskabsskat

­44.004

         001 Afregning af selskabsskat m.v.

­44.004

    93 Anden skat pålignet visse indkomster

­1.985

         004 Kommunens andel af skat af dødsboer

­1.985

    94 Grundskyld

­345.190

         001 Grundskyld

­345.190

    95 Anden skat på fast ejendom

­25.984

         001 Dækningsafgift af offentlige               ejendommes grundværdi

­4.473

         003 Dækningsafgift af forretningsejendomm­               es forskelsbeløb

34

­21.511


Bevilling 11 Ældreboliger Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ældreboliger I alt

Budget 2012 -10.404 -10.404

35

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboliger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

-10.404

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-13.646

-13.646

-13.646

-13.646

* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke indeholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bakkegården, Kjellerup Bakkehuset, Kjellerup H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg Birkebo/Birkely, Bryrup Fredensgade, Kjellerup Fuglemosen, Kjellerup Funder, Silkeborg Fårvang Ældrecenter, Fårvang Grauballelund, Silkeborg Gødvad Plejecenter, Silkeborg Karolinelundscentret, Gjern Klosterhaven, Kjellerup Kragelund Plejecenter, Silkeborg Malmhøj, Kjellerup Multihuset, Kjellerup Horsensvej 7 Præstemarken, Them Resdallund, Silkeborg Sandgårdsparken, Kjellerup Solgården, Kjellerup Sorringhus, Sorring Søvangen, Ans Toftevang, Them Ægrisvej, Silkeborg Østervang, Bryrup

36


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

11 Ældreboliger

15.174

­28.820

 1 Drift

15.174

­28.820

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15.174

­28.820

   32 Tilbud til ældre og handicappede

15.174

­28.820

    30 Ældreboliger

15.174

­28.820

15.174

­28.820

520

­1.395

      1 Egne         530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620                KJELLERUP           092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.395 ­1.395

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

66 66

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

454 264 94 4 92

       530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP

543

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.327 ­1.327 ­1.327

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

543 234 225 9 75

       530010 H.C.BRANNERSVEJ 1A­H og K­N, 8600                SILKEBORG

488

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­823 ­823 ­715 ­108

         400 Personale            401 Løn m.v.

55 55

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

390 180 36 66 8 22

37


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

78

         790 Administrationsgebyr

33

       530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP

1.130

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag            015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag            020 Indbetalt el

Indtægter

­1.666 ­1.666 ­1.456 ­135 ­45 ­30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.057 420 70 210 160 60 137

         790 Administrationsgebyr

68

       530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 59­63, 8620                KJELLERUP

366

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­688 ­688 ­688

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

326 122 51 30 2 121

       530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620                KJELLERUP

614

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.126 ­1.126 ­1.126

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

39 39

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

575 349 123 24 79

       530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600                SILKEBORG

389

38

­800


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

Indtægter ­800 ­725 ­75

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

389 153 10 72 21 15 118

       530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19,                8882 FÅRVANG

432

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­711 ­711 ­711

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

68 68

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

364 152 20 42 85 25 40

       530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6                GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG

264

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­360 ­360 ­360

         400 Personale            401 Løn m.v.

29 29

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

16 16

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

219 55 39 57 68

       530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ,                8600 SILKEBORG

2.593

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­5.280 ­5.280 ­5.280

         400 Personale            401 Løn m.v.

532 532

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

20

39


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           590 Administrationsudgifter

Indtægter

20

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.787 406 25 470 152 122 612

         790 Administrationsgebyr

254

       530037 KAROLINELUND

707

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag            030 Indbetalt vand/vandafledning

­1.403 ­1.403 ­1.243 ­124 ­36

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

641 42 166 169 81 183

         790 Administrationsgebyr

56

       530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

278

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­899 ­899 ­899

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

278 103 127 10 38

       530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND                MØLLEVEJ 7­9, 8600 SILKEBORG

939

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­1.883 ­1.883 ­1.696 ­187

         400 Personale            401 Løn m.v.

165 165

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer

693 196 58

40


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

198 20 25 196

         790 Administrationsgebyr

71

       530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620                KJELLERUP

649

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.309 ­1.309 ­1.309

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

51 51

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

598 423 136 5 34

       530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620                KJELLERUP

174

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­574 ­574 ­574

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

174 78 38 27 31

       530058 HORSENSVEJ

538

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­560 ­560 ­560

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

538 538

       530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A ­ 10B                8653 THEM

279

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­542 ­542 ­542

         400 Personale            401 Løn m.v.

56 56

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag

183 51 56 51

41


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

25

         790 Administrationsgebyr

30

       530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600                SILKEBORG

776

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

Indtægter

­888 ­888 ­804 ­84

         400 Personale            401 Løn m.v.

116 116

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

650 254 152 101 35 30 78

       530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1,                8620 KJELLERUP

929

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­2.082 ­2.082 ­2.082

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

97 97

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

832 558 207 9 58

       530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV,                8620 KJELLERUP

585

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­1.266 ­1.266 ­1.266

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

49 49

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

536 382 114 40

       530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 1­3, 8641                SORRING

340

         092 Lejeindtægter

­529 ­529

42


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           005 Leje

Indtægter ­529

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

40 40

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

300 154 15 56 30 15 30

       530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643                ANS

408

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­977 ­977 ­977

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

34 34

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

374 195 90 4 85

       530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM

578

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­869 ­869 ­786 ­83

         400 Personale            401 Løn m.v.

96 96

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

396 102 30 91 81 56 36

         790 Administrationsgebyr

76

       530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 2­8, 8600                SILKEBORG

437

         092 Lejeindtægter            005 Leje            010 Varmebidrag

­642 ­642 ­570 ­72

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10

43


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           590 Administrationsudgifter

Indtægter

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

391 127 76 76 51 61

         790 Administrationsgebyr

36

       530095 ØSTERVANG 5­7, 8654 BRYRUP

218

         092 Lejeindtægter            005 Leje

­221 ­221 ­221

         400 Personale            401 Løn m.v.

40 40

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

5 5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

148 61 25 25 37

         790 Administrationsgebyr

25

44


Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Fælles ejendomsdrift Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Ældreboliger I alt Anlæg

Budget 2012 156.101 1.186 3.192 2.837 163.317 42.473

45

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 190.025 190.525 190.525 190.525 1.200 1.200 1.200 1.200 2.820 2.820 2.820 2.820 2.500 2.500 2.500 2.500 196.545 197.045 197.045 197.045 52.000 37.500 33.500 3.500


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

156.102

Budget* 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

190.025

190.525

190.525

190.525

* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Kommunale ejendomme* Brand og redning Kultur og Fritid Skoler Børn og Familie Social Service Handicap Ældreområdet I alt

Budget 2013 13.296 433 15.419 103.455 32.877 1.168 249 23.128 190.025

Overslag 2014 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2015 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2016 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

* Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder: • Rengøring • Teknisk Service Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert område ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassistenter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.

46


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Telefon: Tjenestekørsel: Beklædning:

Kursusudgifter til administrativt personale Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder.

Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v. Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedligeholdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsesprojekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.

47


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) børnehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Tilbuddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbekæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Kommunale ejendomme Plejecentre og ældreinstitutioner Idrætsfaciliteter

Budget 2013 350 200 90 50 50

Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kontraktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Administrationsbygninger m.v. Idrætsfaciliteter

Budget 2013 650 430 980 140

Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PLfremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.

48


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme Forsygningsselskab/Brændsler Silkeborg Forsyning Kjellerup Fjernvarme Gjern Varmeværk Ans Kraftvarmeværk Fårvang Varmeværk Naturgas Olie Bio-olie

Enhedspriser 2012 Kr./MWh 446 250 420 620 390 611 950 785

Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væsentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsyningsselskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de afledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle indleje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tandskovvej 15, Silkeborg Lillehøjvej 29, Silkeborg Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg

49


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af lokaler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PLfremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset.

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån

Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

1.186

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.200

1.200

1.200

1.200

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

3.192

2.820

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.820

2.820

2.820

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.837

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.500

2.500

2.500

2.500

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

50


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

12 Kommunale ejendomme

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Salg

-35.000 -25.000 -25.000

Køb

35.000

25.000

25.000

48.000

34.000

30.000

-25.000

-25.000

-135.000

25.000

25.000

135.000

00.25.10 Fælles formål Energi-investeringer

112.000

Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

4.000

12 Kommunale ejendomme

51

3.500

15.000

15.000

3.500

3.500

3.500

18.000

52.000 37.500 33.500

3.500

18.500

145.000


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

12 Kommunale ejendomme

295.427

­46.882

 1 Drift

208.427

­11.882

13.727

­11.682

   22 Jordforsyning

1.344

­520

    05 Ubestemte formål

1.344

­520

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.344 363 981

         900 Indtægter            910 Forpagtningsafgifter m.v.

­520 ­520

   25 Faste ejendomme

10.351

    10 Fælles formål

­765

       010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            700 Puljer

2.200 2.200 2.200

       010100 RENGØRING

­1.851

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

47.581 47.248 78 20 235

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            509 Rengøringsmidler            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            591 Administrationsbidrag

4.407 3.800 290 25 292

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.539 2.350 1.189

         700 Fast ejendom            760 Husleje

60 60

         900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­57.438 ­57.438

       010110 TEKNISK SERVICE

­1.114

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

29.952 28.944 45

52

­11.162


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

375 216 193 179

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

118 100 18

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.233 1.200

         900 Indtægter            912 Betaling fra kommunale institutioner                m.v.

­33.417 ­33.417

Indtægter

1.033

    11 Beboelse

2.773

       011001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

577

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            790 Andet

577 561 16

       011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            790 Andet

1.129

­3.507

­1.770

1.129 395 82 61 162 92 43 170 119 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            915 Indbetalt el            920 Indbetalt hybridnet

­1.770 ­1.390 ­190 ­110 ­80

       011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG

187

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

187 58 29 6 17 77

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­289

­289 ­236

53


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet

Indtægter ­29 ­24

       011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG

98

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

98 40 18 3 12 25

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­89

­89 ­70 ­19

       011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG

75

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

75 30 19 2 10 14

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­86

­86 ­65 ­21

       011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG

51

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

51 30 5 7 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48

­48 ­42 ­6

       011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG

28

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

28 23 1 4

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­13

­13 ­13

       011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG

46

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

46 30 10 2 1

54

­48


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

3

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­48 ­36 ­12

       011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG

38

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 30 2 1 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            922 Garageleje (momsregistreret)

­47

­47 ­36 ­7 ­4

       011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600                SILKEBORG

86

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 56 4 2 9 15

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­93

­93 ­93

       011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG

122

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

261 114 59 6 28 51 3

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

­139 ­115 ­13 ­11

       011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG

­46

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

       011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN

­80

55

­252

­252 ­212 ­24 ­14 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

50 40 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­130 ­130

       011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP

55

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

55 30 13 2 2 8

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­30

­30 ­30

       011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP

35

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 21 5 1 2 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­57

­57 ­57

       011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG

21

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 15 4 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­22

­22 ­22

       011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG

16

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 11 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­72

­72 ­72

       011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG

125

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

125 47 17 3 8 50

56

­264


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag            920 Indbetalt hybridnet            975 Indtægter vedr. vaskepoletter

Indtægter ­264 ­221 ­23 ­18 ­2

       011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG

31

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 23 8

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­33

­33 ­33

       011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG

29

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 6 1 3 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­32

­32 ­32

       011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG

59

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje

59 20 9 2 2 26

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­56

­56 ­46 ­10

       011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG

­30

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 15 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­47 ­47

       011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM

37

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

37 27 1 2 7

57

­45


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter ­45 ­45

       011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG

68

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 33 11 2 4 18

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Varmebidrag

­119

­119 ­103 ­16

       011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG

16

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 15 1

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­42

­42 ­42

    13 Andre faste ejendomme

4.323

­7.655

       013001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

549

         700 Fast ejendom            790 Andet

549 549

       013010 LANDEJENDOMME

324

­630

        18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG

34

­48

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

34 25 4 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­48 ­48

        20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR.             1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

        40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD

1

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

        55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL

1

         700 Fast ejendom

1

58

­10


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

1

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­10 ­10

        60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­35

­35 ­35

        67 SORTENBORGVEJ 4

39

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 31 2 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­126

­126 ­126

        68 SORTENBORGVEJ 8

45

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 31 4 1 2 7

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­89

­89 ­89

        70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL.             GØDVAD

68

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 31 26 2 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­117

­117 ­93 ­24

        75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL

1

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

        84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE

30

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 10 20

59

­35


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter ­35 ­35

        85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE

42

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

42 25 2 15

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­62

­62 ­62

        87 SORTENBORGVEJ 29

59

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

59 31 17 11

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­108

­108 ­108

       013080 ANTENNEMASTER

3

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

3 1 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­53

­53 ­53

       013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP

272

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

272 10 30 103 53 7 64 5

       013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600                SILKEBORG

5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

5 2 3

       013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30,                8620 KJELLERUP

126

        01 MUSEUM

55

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

55 45

60


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

10

        02 LOKALHISTORISK ARKIV

70

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 28 42

        03 THORNINGHUS

1

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

       013165 BORGERGADE 19 ST.

31

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 10 21

       013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600                SILKEBORG

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

Indtægter

­44

­44 ­44

       013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG

10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 8 2

       013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600                SILKEBORG

23

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

23 23

       013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP

33

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

33 6 2 3 22

       013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG

67

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 50 17

       013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

342

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

342 209

61

­162


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

115 18

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­162 ­162

       013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

247

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

247 128 62 37 20

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­479

­479 ­479

       013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632                LEMMING           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­43 33 15 6 12

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­76 ­76

       013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN

­147

         700 Fast ejendom            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 14 9

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­170 ­170

       013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620                KJELLERUP

680

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

680 600 80

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.220

­1.220 ­1.220

       013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG

67

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 11 45 2 8 1

       013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG

30

62

­16


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

30 11 8 5 6

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            910 Indbetalt varme

­16 ­2 ­14

       013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN

275

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

275 75 33 100 64 3

       013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG                (ENTREPRENØRSEKTIONEN)

30

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

30 30

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­1.652

­1.652 ­1.652

       013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG

226

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

226 163 63

       013570 VEJLSØVEJ 11­23 + 37 (RESTAREAL),                8600 SILKEBORG

400

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 400

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­48

­48 ­13 ­35

       013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG

30

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 30

         900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­2.985

­2.985 ­2.985

       013580 VEJLSØVEJ 51­53, 8600 SILKEBORG

­150

         900 Indtægter            907 Lejeindtægt (momsregistreret)

­150 ­150

       013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN

63

40

­73


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              GAMLE BIOGRAF)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 38 2

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­73 ­73

       013700 ØSTERGADE 1­3, 8600 SILKEBORG

429

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

429 49 60 10 14 296

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål                (momsregistreret)

­143

­143 ­134 ­9

       013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP

105

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

105 17 12 3 4 69

       013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG

159

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            740 Skatter, afgifter og forsikringer

159 45 61 53

    15 Byfornyelse

1.200

         001 Udgifter til byfornyelse            100 Ydelsesstøtte

1.200 1.200

    18 Driftsikring af boligbyggeri

2.820

         001 Støtte til opførelse af boliger            020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til                andelsboliger med tilsagn før 1. april                2002            030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger            040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger                opført af almene boligorganisationer

2.730 500 600 1.630

         002 Ungdomsboligbidrag

90

   32 Fritidsfaciliteter

1.599

64


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     31 Stadion og idrætsanlæg

1.333

     02 Idrætshaller

1.263

      1 Egne

1.263

       031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.263

1.263 73 481 520 63 126

     04 Friluftsbade

70

      1 Egne

70

       031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

70

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 24 10 23 13

    35 Andre fritidsfaciliteter

266

     01 Campingpladser og vandrerhjem

266

      1 Egne

266

       035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG

266

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

266 95 95 56 20

   58 Redningsberedskab

433

    95 Redningsberedskab

433

         003 Afhjælpende indsats            700 Fast ejendom

433 433

  03 Undervisning og kultur

116.555

   22 Folkeskolen m.m.

107.910

    01 Folkeskoler

72.777

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

33.169

65

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         15 ØVRIGE

33.169

         700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring            793 Pulje til vagtordning

33.169 13.386 17.805 350 428 1.200

       301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

1.841

        02 ANS SKOLE IØVRIGT

1.841

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.841 40 489 174 47 152 939

       301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG

2.288

        03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

2.288

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.288 181 505 269 70 173 1.090

       301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP

1.499

        03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

1.499

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.499 98 359 143 26 91 782

       301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.730 1.730 251 314 237 38 127 763

66

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.756 1.756 35 504 158 35 128 896

       301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.648 1.648 100 335 190 32 100 891

       301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.108 1.108 74 217 112 21 74 610

       301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

2.010

        03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

2.010

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.010 153 490 174 46 117 1.030

       301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN

719

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

719 84 131 32 12 50 410

67

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

602

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

602 79 112 64 19 42 286

       301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

839

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

839 41 136 70 18 59 515

       301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.288 1.288 421 203 86 20 53 505

       301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

1.704

        03 I ØVRIGT

1.704

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.704 75 355 190 33 126 925

       301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

2.102

        01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

2

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

        03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

2.100

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

2.100 150

68

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

280 237 34 338 1.061

       301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG

669

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

669 44 205 49 17 39 315

       301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG

1.538

        01 LANGSØ SPECIALKLASSER

90

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

90 52 29 9

        03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

1.448

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.448 166 209 212 28 137 696

       301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

521

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

521 72 93 49 17 66 224

       301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.037 2.037 341 440 224 49 158 825

69

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

537

        03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

537

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

537 114 50 34 14 77 248

       301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.922 1.922 93 645 270 38 139 737

       301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

767

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

767 153 105 67 19 65 358

       301123 SØLYSTSKOLEN

4.233

        03 I ØVRIGT

4.233

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

4.233 189 1.266 402 119 331 1.926

       301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

1.749

        01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

46

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

46 5 26 10 3

70

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer

2

        02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

1.703

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.703 105 422 184 39 119 834

       301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8,                8600 SILKEBORG

232

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

232 34 107 49 13 29

       301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.776 1.776 42 439 202 35 147 911

       301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP

742

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

742 63 161 58 17 79 364

       301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.149 1.149 27 179 129 29 141 644

       301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

71

602

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

602 36 112 61 18 49 326

    05 Skolefritidsordninger

15.820

       305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

3.387

        03 ØVRIGT

3.387

         700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

3.387 2.910 293 184

       305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

737

        02 ANS SFO, IØVRIGT

731

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

731 33 92 42 18 546

        04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

6

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

6 6

       305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG

522

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

522 80 56 16 37 333

       305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

336

        03 BRYRUP SFO IØVRIGT

336

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

336 31 39 13 19 234

       305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN

747

72

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter               5, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

747 116 95 18 6 512

       305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG

343

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

343 84 35 13 17 194

       305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM

274

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

274 84 38 12 32 108

       305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG

358

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

358 65 34 16 23 220

       305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

340

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

340 19 9 7 305

       305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN

55

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

55 26 7 8 14

       305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG

73

152

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

152 28 10 4 110

       305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG

114

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

114 12 9 8 5 80

       305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

519

        01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

89

         700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

89 59 5 25

        02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

430

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

430 44 62 13 15 22 274

       305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG

532

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

532 71 70 20 17 354

       305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

511

        02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

511

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

511 42 32 11 7 419

74

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG

220

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

220 31 24 8 8 89 60

       305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.058 1.058 122 121 19 47 749

       305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG

271

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

271 59 20 12 7 173

       305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG

515

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

515 84 49 16 16 350

       305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP

299

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

299 38 26 12 189 34

       305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG

530

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El

530 167 50

75

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

13 17 283

       305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING

411

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

411 112 83 21 5 190

       305123 SØLYSTSKOLENS SFO

1.279

        01 SFO, KNAST

457

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

457 33 23 10 16 105 270

        02 I ØVRIGT

822

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

822 82 42 19 9 670

       305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

465

        01 THORNING SPECIAL SFO

381

         700 Fast ejendom            750 Rengøring

381 381

        02 THORNING SFO, IVØRIGT

84

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

84 50 23 11

       305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG

436

         700 Fast ejendom            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

436 39 12 20 365

76

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP

226

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

226 38 13 9 166

       305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG

731

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

731 84 55 18 43 531

       305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG

452

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

452 74 41 14 323

    08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

2.408

       308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

209

         001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

209

       308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP

702

         001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

702

       308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,                8600 SILKEBORG

981

         001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            700 Fast ejendom

981

       308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,                ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

516

         004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte            700 Fast ejendom

516

209

702

981

516

77

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

16.905

      1 Egne

16.905

       318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

6.065 6.065 5.167 778 50 70

       318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TEGLGADE 20, 8643 ANS

316

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

316 118 49 16 133

       318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE                KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

316

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

316 87 49 18 162

       318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEVEJ 14­16, 8654 BRYRUP

140

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

140 24 17 8 91

       318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

431

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

431 94 158 7 172

       318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG

207

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

207 83 32 11 81

78

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

100

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

100 18 17 8 57

       318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG

384

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

384 112 119 24 129

       318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER                (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG

56

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

56 8 3 7 38

       318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

89

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

89 26 7 8 48

       318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

94

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

94 18 10 9 57

       318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

172

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

172 44 24 13 91

       318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

39

         700 Fast ejendom

39

79

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

7 3 29

       318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

430

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

430 110 56 21 243

       318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

1.020

        08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER

1.020

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

1.020 213 339 77 391

       318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

91

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

91 31 9 8 43

       318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

287

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

287 70 49 15 153

       318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

254

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

254 47 38 12 157

       318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG

315

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

315 93 41 24

80

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           750 Rengøring

157

       318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP

109

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

109 56 38 15

       318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER,                SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG

498

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

498 143 80 19 256

       318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

149

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

149 44 26 12 67

       318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER

627

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

627 172 56 22 377

       318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

131

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

131 38 17 9 67

       318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

95

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

95 26 13 8 48

       318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

93

         700 Fast ejendom

93

81

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

38 13 9 33

       318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B, 8600 SILKEBORG

149

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

149 68 64 17

       318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

106

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

106 18 12 9 67

       318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES                IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

125

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

125 25 27 11 62

       318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG

794

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

794 189 132 175 40 258

       318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG

142

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

142 18 10 25 5 84

       318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

270

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

270 13 132 72 26

82

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatte, afgifter og forsikringer

27

       318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600                SILKEBORG

562

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

562 11 88 87 26 27 323

       318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600                SILKEBORG

144

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

144 28 13 8 95

       318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600                SILKEBORG

784

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

784 19 137 103 26 38 461

       318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET                1B + 3, 8600 SILKEBORG

943

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

943 41 155 127 24 26 570

       318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG

378

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer

378 10 130 135 53 50

   32 Folkebiblioteker

2.353

    50 Folkebiblioteker

2.353

83

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

2.353

        01 BIBLIOTEKET

2.351

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

2.351 582 8 244 449 7 161 900

        02 SILKEBORG ARKIV

2

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

2 2

   35 Kulturel virksomhed

675

    63 Musikarrangementer

629

      1 Egne

629

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

629

        03 FAST EJENDOM

629

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

629 82 103 15 32 397

    64 Andre kulturelle opgaver

46

      1 Egne

46

       364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)

7

         700 Fast ejendom            740 Skatter og afgifter

7 7

       364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

39

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og Vandafledningsbidrag            740 Skatter og afgifter

39 7 24 3 5

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5.617

    70 Fælles formål

3.348

      1 Egne

3.348

84

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG

41

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 14 13 8 6

       370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG

38

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 10 3 10 6 8 1

       370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP

32

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 13 5 2 5

       370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742                ENGESVANG

29

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 8 12 5 4

       370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620                KJELLERUP

22

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

22 7 10 3 2

       370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654                BRYRUP

91

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

91 7 34 29 10 11

       370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13,                BJERGET, 8620 KJELLERUP

85

229

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

229 41 34 95 42 17

       370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG

20

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

20 7 9 2 2

       370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A,                8620 Kjellerup

15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

15 7 3 2 3

       370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG

32

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 15 6 2 2

       370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           700 Fast ejendom            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.197 1.197 156 193 39 70 739

       370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.028 1.028 222 77 229 19 84 397

       370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

120

         700 Fast ejendom

120

86

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

14 6 50 17 12 12 9

       370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

87

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El

87 10 56 21

       370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG                (MØDEHUS)

12

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            750 Rengøring

12 2 2 1 7

       370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28,                8620 KJELLERUP

25

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

25 6 2 10 2 2 3

       370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG

24

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

24 7 8 6 2 1

       370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM

186

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

186 20 59 67 15 25

       370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36,                8620 KJELLERUP

37

         700 Fast ejendom

37

87

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

4 13 13 2 5

       370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE                52, 8620 KJELLERUP

26

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

26 7 10 3 2 4

       370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620                KJELLERUP

57

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

57 10 16 19 4 8

    76 Ungdomsskolevirksomhed

2.269

       376001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

482

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

482 470 12

       376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

1.558

        20 FÆLLES UDGIFTER

1.049

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.049 63 186 195 41 83 481

        30 FRITIDSUNDERVISNING

9

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

9 9

        35 KLUB

500

         700 Fast ejendom            760 Husleje

500 500

       376098 HØJMARKSSKOLEN

229

88

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

Indtægter

229 15 82 56 9 67

  04 Sundhedsområdet

1.388

   62 Sundhedsudgifter m.v.

1.388

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

668

       482005 TRÆNING ­ GENOPTRÆNINGSCENTRET

395

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

395

       482010 TRÆNING ­ LOKALTEAMS

273

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            700 Fast ejendom

273

    85 Kommunal tandpleje

720

       485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

720

         001 Tandpleje for 0­18 årige opdelt på               kommunens egne klinikker            700 Fast ejendom

720

395

273

720

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

60.095

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

32.877

    10 Fælles formål

2.651

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.651

        08 ØVRIGE

2.651

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            712 Tyverisikring i daginstitutioner            750 Rengøring

2.651 1.900 200 121 430

    11 Dagpleje

676

       511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

623

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning

623 10 23

89

­200


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

18 2 144 426

       511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

53

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer

53 9 31 6 7

    13 Børnehaver

2.702

      1 Egne

2.702

       513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

90

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

90 90

       513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN

189

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            725 El            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

189 72 59 5 53

       513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN                (INSTITUTION 1)

1.101

        01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2,             8620 KJELLERUP

417

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

417 39 62 32 30 24 230

        02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620             KJELLERUP

360

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

360 19 199 72 29 41

        03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620             KJELLERUP

324

         700 Fast ejendom

324

90

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

39 31 41 18 22 173

       513504 DAGINSTITUTIONEN 3­HØJE,                SKÆGKÆR­FUNDER­KRAGELUND (INSTITUTION 4)

1.322

        01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600             SILKEBORG

426

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

426 10 41 49 21 17 288

        02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600             SILKEBORG

515

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

515 8 31 35 21 24 247 149

        03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38,             8600 SILKEBORG

381

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

381 20 31 42 19 16 253

    14 Integrerede daginstitutioner

26.695

      1 Egne

26.695

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

1.050 1.050 1.050

       514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG

430

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

430 19

91

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

56 45 21 19 270

       514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING                (INSTITUTION 2)

1.380

        01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620             KJELLERUP

310

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

310 29 58 55 31 22 115

        02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620             KJELELRUP

377

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

377 30 105 41 23 28 150

        03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5,             8620 KJELLERUP

234

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

234 26 16 24 20 10 138

        04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620             KJELLERUP

459

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

459 41 45 32 23 25 293

       514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN,                ANS­GRAUBALLE­FÅRVANG (INSTITUTION 3)          01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS

92

1.376 591

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

591 41 81 80 33 51 270 35

        02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600             SILKEBORG

281

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

281 57 90 56 35 43

        03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882             FÅRVANG

504

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

504 54 77 49 26 22 276

       514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,                RESENBRO­VOEL­GJERN (INSTITUTION 5)

2.514

        01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883             GJERN

712

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

712 82 85 98 31 28 299 89

        02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600             SILKEBORG

400

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

400 25 56 41 21 15 242

        03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641             SORRING

766

93

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

766 20 56 56 24 11 599

        04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600             SILKEBORG

636

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

636 22 87 64 35 25 403

       514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE                (INSTITUTION 6)

2.131

        01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 4­6, 8600             SILKEBORG

517

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

517 54 52 52 25 23 311

        02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600             SILKEBORG

795

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

795 23 48 49 23 25 627

        03 DALHAVEN, DALTOFTEN 6­8, 8600 SILKEBORG

819

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

819 80 101 72 31 17 518

       514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN,                HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)

1.934

94

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

416

         700 Fast ejendom            790 Andet

416 416

        02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600             SILKEBORG

498

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

498 55 57 53 23 22 288

        03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG

466

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

466 50 67 49 23 12 265

        04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600             SILKEBORG

554

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

554 20 62 67 16 26 363

       514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND                (INSTITUTION 8)

1.181

        01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG

735

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

735 30 93 56 30 31 495

        02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600             SILKEBORG

446

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

446 30 59 10 15

95

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

15 317

       514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION                9)

3.169

        01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600             SILKEBORG

1.688

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.688 48 70 87 46 5 426 1.006

        02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600             SILKEBORG

202

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

202 8 25 17 14 11 127

        03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600             SILKEBORG

623

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

623 23 84 49 31 16 420

        04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600             SILKEBORG

656

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

656 11 91 56 13 25 460

       514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST                (INSTITUTION 10)

2.994

        01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 1­5, 8600             SILKEBORG

1.905

         700 Fast ejendom

1.905

96

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

55 126 72 35 18 535 1.064

        02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600             SILKEBORG

559

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

559 27 71 49 23 32 357

        03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG

209

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

209 10 30 20 7 10 132

        04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG

321

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

321 17 49 41 17 19 178

       514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN                (INSTITUTION 11)

2.309

        01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600             SILKEBORG

535

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

535 20 43 66 19 19 368

        02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600             SILKEBORG

565

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

565 25

97

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

64 64 18 16 378

        03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG

1.209

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.209 20 234 76 38 18 386 437

       514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION                12)

1.992

        01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ             48/FREDERIKSBERGGADE 60­62, 8600 SILKEBORG

544

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

544 10 25 38 14 21 288 148

        02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 A­D, 8600             SILKEBORG

938

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

938 41 148 116 30 39 564

        03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG

510

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

510 41 75 49 19 15 311

       514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND                (INSTITUTION 13)

992

        01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600             SILKEBORG

541

98

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

541 46 68 49 23 32 323

        02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600             SILKEBORG

451

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

451 30 56 41 24 18 282

       514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS­LAVEN                (INSTITUTION 14)

1.429

        01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600             SILKEBORG

574

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

574 12 84 56 19 33 370

        02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600             SILKEBORG

428

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

428 10 121 27 19 28 196 27

        03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG

427

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

427 10 62 52 21 23 259

       514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN,                THEM­BRYRUP (INSTITUTION 15)

99

1.814

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600             SILKEBORG

547

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

547 15 38 90 20 21 363

        02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 41­43, 8654             BRYRUP

661

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

661 61 80 112 35 22 351

        03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653             THEM

275

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

275 10 38 30 19 11 167

        04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653             THEM

331

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

331 23 41 44 16 11 196

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

153

      1 Egne

153

       517001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

7

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

7 7

       517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

146

         700 Fast ejendom

146

100

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

8 12 3 7 116

   32 Tilbud til ældre og handicappede

25.448

    30 Ældreboliger

­200

2.500

      1 Egne

2.500

       530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

        10 ÆLDREOMRÅDET

2.500

         001 Ydelsesstøtte vedrørende private               ældreboliger

2.500

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

18.684

­200

4.379

­200

        08 ØVRIGE

4.379

­200

         700 Fast ejendom            701 Planlagt vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            764 Arealtilskud

4.379 4.329 50

­200

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­200

      1 Egne

14.305

       532600 OMRÅDE NORD

5.203

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

2.328

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.328

        07 FAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

2.875

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.875

2.328

2.875

       532700 OMRÅDE SYD

4.270

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

1.493

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

1.493 1.493

101


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         07 fAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

2.777

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

2.777 2.777

       532800 OMRÅDE ØST

4.832

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

1.658

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

1.658

        07 FAST EJENDOM ­ SERVICEAREALER

3.174

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

3.174

1.658

3.174

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

1.828

      1 Egne

1.828

       533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

160

         001 Forebyggende hjemmebesøg            700 Fast ejendom

160 160

       533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

302

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

302

       533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600                SILKEBORG

336

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

336

       533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600                SILKEBORG

564

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

564

       533012 SORRINGHUS

338

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79

338

302

336

564

102

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           700 Fast ejendom

338

       533014 VOEL SENIORBY

128

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            700 Fast ejendom

128 128

    34 Plejehjem og beskyttede boliger

2.436

      1 Egne

2.436

       534600 OMRÅDE NORD

2.436

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

2.436 396 284 708 576 291 181

   35 Rådgivning

353

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

353

       540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

353

         001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            700 Fast ejendom

353 353

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.417

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

65

      1 Egne

65

       542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

65

         001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            700 Fast ejendom

65 65

    44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

143

       544010 RUSMIDDELCENTRET ­                ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

143

         003 Ambulant behandling            700 Fast ejendom

143 143

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

960

103

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        545010 RUSMIDDELCENTRET ­ STOFBEHANDLINGEN

960

         001 Dagbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            700 Fast ejendom

960

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

249

      1 Egne

249

       559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)

249

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            700 Fast ejendom

249

960

249

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

16.662

   45 Administrativ organisation

16.662

    50 Administrationsbygninger

13.697

       650001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

850

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

850 850

       650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET)           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.415 4.415 77 142 252 24 22 554 3.344

       650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG

7.801

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

7.801 2.921 226 706 1.495 106 219 2.128

       650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM

631

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

631 79 36 149 87 14

104

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

16 250

    51 Sekretariat og forvaltninger

2.965

       651200 STABEN FOR EJENDOMME

2.965

        01 RENGØRING

1.851

         002 Øvrig administration            400 Personale

1.851 1.851

        02 TEKNISK SERVICE

1.114

         002 Øvrig administration            400 Personale

1.114 1.114

 3 Anlæg

87.000

­35.000

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

78.000

­35.000

   22 Jordforsyning

35.000

­35.000

    01 Fælles formål

35.000

­35.000

       001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

35.000

­35.000

35.000

­35.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB     25 Faste ejendomme

43.000

    10 Fælles formål

43.000

       010001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

43.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

43.000

  03 Undervisning og kultur

5.000

   22 Folkeskolen m.m.

5.000

    01 Folkeskoler

5.000

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.000

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

4.000

    14 Integrerede daginstitutioner

4.000

      1 Egne

4.000

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

4.000 4.000

105


Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 12.056 1.385 13.440

106

Budget 2013 11.809 1.622 13.431

Overslag 2014 11.809 1.622 13.431

Overslag 2015 11.809 1.622 13.431

Overslag 2016 11.809 1.622 13.431


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 – Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.056

11.809

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.385

1.622

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

11.809

11.809

11.809

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.622

1.622

1.622

107


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

13 Brand og Redning

14.871

­1.440

 1 Drift

14.871

­1.440

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

13.249

­1.440

   58 Redningsberedskab

13.249

­1.440

    95 Redningsberedskab

13.249

­1.440

         001 Fælles formål            400 Personale            500 Materialer og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

4.280 7.469 1.801 85 ­5.075

­900

         002 Forebyggelse            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

1.158 1.339 69 ­250

­315

         003 Afhjælpende indsats            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            900 Indtægter

6.411 4.730 10 1.603 193 ­125

­225

         200 Ledelse og administration            400 Personale

1.400 1.400

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.622

   52 Lønpuljer

1.622

    72 Tjenestemandspension

1.622

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles                formål            096 Brand og Redningsafdelingen,                Afhjælpende indsats

1.622 1.480 142

108

­900

­315

­225


Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Byfornyelse Skorstenfejerbidrag Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbesktyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og voksenområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

Budget 2012 106 0 291.623 0 44.262 419 2.171 0 0 0

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 106 106 106 106 -211 -211 -211 -211 207.410 207.410 207.410 207.410 12.332 12.332 12.332 12.332 48.709 48.709 48.709 48.709 919 919 919 919 3.341 3.341 3.341 3.341 555 555 555 555 34.053 26.592

34.053 26.592

34.053 26.592

34.053 26.592

0

6.226

6.226

6.226

6.226

22.180

23.621

23.621

23.621

23.621

-6.001 354.760

-6.001 357.652

-6.001 357.652

-6.001 357.652

-6.001 357.652

109


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

106

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

106

106

106

106

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-211

-211

-211

Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

-211

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

291.623

207.410

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

207.410

207.410

207.410

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsgebyrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

12.332

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.332

12.332

12.332

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

44.262

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

48.709

48.709

48.709

48.709

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

110


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

419

919

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

919

919

919

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.171

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.341

3.341

3.341

3.341

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

555

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

555

555

555

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

34.053

34.053

Overslag 2015

Overslag 2016

34.053

34.053

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

26.592

26.592

Overslag 2015

Overslag 2016

26.592

26.592

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

111


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

6.226

6.226

6.226

Overslag 2016 6.226

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

22.180

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.621

23.621

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-6.001

-6.001

-6.001

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-6.001

-6.001

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

112


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

14 Centralfunktioner

377.127

­19.475

 1 Drift

377.127

­19.475

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

208

­313

   25 Faste ejendomme

208

­102

    15 Byfornyelse

208

­102

         001 Udgifter til byfornyelse            200 Ramme til skimmelsvampsager

208 208

         004 Refusion af byfornyelsesudgifter            200 Ramme til skimmelsvampsager

­102 ­102

   55 Diverse udgifter og indtægter

­211

    92 Skorstensfejerarbejde

­211

       092100 SKORSTENSFEJNING

­211

         900 Indtægter            970 Administrationsvederlag

­211 ­211

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

376.919

­19.162

   45 Administrativ organisation

359.299

­19.162

    51 Sekretariat og forvaltninger

221.245

­13.835

       651100 DIREKTIONEN

11.696

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

11.696 6.852 4.844

       651160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

6.715

        10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

6.715

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            600 IT, inventar og materiel

2.267 1.867 400

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

4.448 3.978 310 160

       651180 JOB­ OG BORGERSERVICE

48.514

        20 STABEN

26.761

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

940 940

         002 Øvrig administration

25.821

113

­2.348


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

6.200 4.747 14.874

        50 BORGERSERVICE

21.753

­2.348

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

21.753 21.143 480 130

­2.348

       651200 STABEN FOR EJENDOMME

17.728

­2.348

        10 ADMINISTRATION FÆLLES

2.680

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.680 2.680

        12 FORSIKRINGER

571

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

571 571

        14 KANTINEMOMS

10

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

10 10

­2.771

        15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS

3.913

­2.771

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

3.913 2.285 1.628

­2.771 ­2.771

        90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE             IØVRIGT           001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

10.554 746 746

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

9.808 12.263 229 739 ­3.423

       651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

4.100

        90 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT

4.100

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

1.790 1.790

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.310 2.132 118

114


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           600 IT, inventar og materiel

Indtægter

60

       651280 ORGANISATION OG PERSONALE

49.702

        10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER           002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­4.134

2 2 426 2.930 ­3.354

        20 FÆLLES UDDANNELSE

2.370

         002 Øvrig administration            400 Personale

2.370 2.370

        40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ

2.785

­2.202

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.785 1.190 1.595

­2.202

        50 TREPARTSMIDLER

2.645

         002 Øvrig administration            400 Personale

2.645 2.645

        60 FÆLLES I ØVRIGT

4.868

­1.886

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.868 2.678 2.190

­1.886

        70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION

1.555

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.555 1.555

­2.202

­1.886

        72 TRYKKERI­ OG KONTORBUTIK           002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

885 ­885

        80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN

35.477

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

­46

721 721

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

34.756 24.832 536 9.388

         900 Indtægter            930 Lønadministration vedr. eksterne                virksomheder (momsregistreret)

­46 ­46

115


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        651300 SKOLEAFDELINGEN

Indtægter

5.620

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale

350 350

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

5.270 5.024 96 150

       651340 TEKNIK­ OG MILJØAFDELINGEN

49.836

­3.357

        10 KORT OG GEODATA

4.590

­1.539

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.590 4.590

­808 ­808

         900 Indtægter            985 Indtægter (momsregistreret)

­731 ­731

        80 TEKNIK­OG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT

45.246

­1.818

         001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

34.935 30.829 1.469 2.637

­1.818

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

10.311 9.382 126 803

       651400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

27.334

­1.225

25.734

­1.225

­303 ­1.515

        10 ØKONOMI           001 Myndighedsudøvelse            400 Personale            600 IT, inventar og materiel

1.276 1.260 16

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            900 Indtægter

24.458 17.312 2.016 5.130

­1.225

­1.225

        15 IT­CENTRET

1.600

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

1.600 1.500 60 40

    52 Fælles IT og telefoni

12.382

­50

       652400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

12.382

­50

116


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        15 IT­CENTRET

12.382

­50

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            486 Konsulenter

14.160 13.010 480 50 40 580

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder rejser og repræsentation            537 Projekter            540 Kontorhold

1.070 270 700 100

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

21.627 10.325 11.302

         900 Indtægter            902 Internt salg            903 Teknologileje, administration            904 Teknologileje, undervisning            905 Teknologileje, nødkald            906 Teknologileje, IP­alarmer            908 Øvrigt salg (momsregistreret)

­24.475 ­2.925 ­17.500 ­3.000 ­550 ­500

    53 Jobcentre

48.709

       653100 JOBCENTRET

41.837

­50

­50

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

38.372 37.796 220 203 153

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Virksomhedsrettede aktiviteter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            552 Udgift til anden aktør            592 Andet

1.206 203 151 293 498 61

         600 It, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

2.259 2.259

       653200 JOBKOMPAGNIET

6.872

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

6.743 6.677 26 18 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

61

117


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

18 43

         600 It, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

68 68

    54 Naturbeskyttelse

919

         400 Personale            401 Løn m.v.

905 905

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold

Indtægter

14 14

    55 Miljøbeskyttelse

3.553

­212

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.987 1.987

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Kontorhold            595 Tværgående miljøaktiviteter

1.566 372 1.194

­212

5.061

­4.506

    56 Byggesagsbehandling           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

­212

4.619 4.526 46 32 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

60 44 16

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift af IT, inventar og materiel

382 382

         900 Indtægter            097 Gebyr for byggesagsbehandling

­4.506 ­4.506

    57 Voksen­, ældre­ og handicapområdet

34.053

       657180 JOB­ OG BORGERSERVICE

18.184

        20 STABEN

5.949

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5.949 5.949

        30 SOCIALSEKTIONEN

12.235

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel

11.428 11.309 77 42

118


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge            540 Kontorhold

Indtægter

807 70 682 55

       657260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           091 Administrationsudgifter overført til               hovedkonto 5            898 Takstfinansierede aktiviteter

8.546 ­213 ­213

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.337 8.099 45 135 58

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            533 Handicaprådet            540 Kontorhold            543 Lægeerklæringer m.v.

242 91 10 85 56

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

180 180

       657380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

7.323

        80 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT

7.323

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

7.082 6.952 60 50 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

121 75 46

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

120 120

    58 Det specialiserede børneområde

27.151

­559

       658160 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

16.899

­559

        10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

1.598

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.598 1.598

        20 FAMILIESEKTIONEN

15.301

         091 Administrationsudgifter overført til

­152

119

­559


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              hovedkonto 5            898 Takstfinansierede aktiviteter

Indtægter

­152

         400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

13.674 13.004

­204 ­204

361 257 52

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.

762 396 239 127

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.017 1.017

         900 Indtægter            936 Lovpligtig tilsyn, private                opholdssteder

­355 ­355

       658260 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

10.252 9.817 9.527 55 164 71

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

216 111 105

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

219 219

    59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            591 Administrationsbidrag

6.226 6.226 6.226

   52 Lønpuljer

17.620

    72 Tjenestemandspension

23.621

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            651 Administrativt personale

23.621

    74 Interne forsikringspuljer

­6.001

23.621

         001 Arbejdsskader            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            900 Indtægter

­6.001 5.630 ­11.631

120


Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltninger

Budget 2012 2.819

Budget 2013 2.819

Overslag 2014 2.819

Overslag 2015 2.819

Overslag 2016 2.819

373 541 7.818

360 530 7.750

360 530 8.465

360 530 7.750

360 530 7.750

607

509

509

509

509

1.751

3.420

3.517

3.527

1.669

727

3.757

3.757

3.757

3.757

Fælles IT og telefoni Diverse udgifter og indtægter

0

5.000

5.000

5.000

5.000

3.616

406

806

406

406

Turisme

3.702

3.624

3.624

3.624

3.624

10.242

13.024

13.024

13.024

13.024

2.030 34.226 11.683

2.060 43.259 4.500

2.060 44.471 1.000

2.060 43.366 1.000

2.060 41.508 1.000

Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

121


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

2.819

2.819

2.819

2.819

Overslag 2016 2.819

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

373

360

360

Overslag 2015

Overslag 2016

360

360

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

541

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

530

530

530

530

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.818

7.750

8.465

Overslag 2015

Overslag 2016

7.750

7.750

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

607

509

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

509

509

509

122


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto Der I år I år I år I år

1.751

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.420

3.517

3.527

1.669

er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

727

3.757

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.757

3.757

3.757

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

5.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

5.000

5.000

5.000

På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

3.616

406

806

406

Overslag 2016 406

Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.702

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.624

3.624

3.624

3.624

Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

123


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

10.242

13.024

13.024

Overslag 2015

Overslag 2016

13.024

13.024

Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdspladser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.030

2.060

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.060

2.060

2.060

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

124


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

15 Fælles formål

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 15 Fælles formål

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

10.500

4.500

1.000

1.000

1.000

3.000

10.500

125


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

15 Fælles formål

47.784

­25

 1 Drift

43.284

­25

  03 Undervisning og kultur

2.819

   35 Kulturel virksomhed

2.819

    64 Andre kulturelle opgaver

2.819

      2 Selvejende/private

2.819

       364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG

2.819

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.819 2.819

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

360

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

360

    99 Øvrige sociale formål

360

         001 Tinglysningsafgift ved lån til               betaling af ejendomsskatter o.lign.            100 Lån til betaling af ejendomsskat

360 360

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

40.105

­25

   42 Politisk organisation

12.215

­6

    40 Fælles formål

530

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Økonomisk støtte til politiske                partier            540 Repræsentative aktiviteter

530 304 226

    41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

7.750

       641001 BYRÅD

7.750

         400 Personale            401 Løn m.v.            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer

6.746 6.538 160 48

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            521 Møder, rejser og kurser            592 Andet

1.004 687 317

    42 Kommissioner, råd og nævn

515

       642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V.                (KØRSELSGODTGØRELSE)

4

         400 Personale

4

126

­6


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           431 Kørselsgodtgørelse

4

       642100 GRUNDLISTEUDVALG

8

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

8 8

       642150 HUSLEJENÆVN

109

Indtægter

­4

         400 Personale            401 Løn m.v.

87 87

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

22 22

­4 ­4

       642200 BEBOERKLAGENÆVN

72

­2

         400 Personale            401 Løn m.v.

67 67

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

5 5

       642250 HEGNSYNET

30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

30 30

       642300 BEVILLINGSNÆVN

7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

7 7

       642500 NÆRDEMOKRATI

285

        10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4

285

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            513 Tilskud til lokalråd            592 Andet

285 156 129

    43 Valg m.v.

3.420

         001 Fælles formål            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

         002 Folketingsvalg            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

   45 Administrativ organisation

8.757

    51 Sekretariat og forvaltninger

3.757

       651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

309

        08 ØVRIGE

309

         002 Øvrig administration

309

127

­2 ­2


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

309

       651280 ORGANISATION OG PERSONALE

403

        15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

403

         002 Øvrig administration            400 Personale

403 403

       651400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

Indtægter

3.045

        10 ØKONOMI

3.045

         002 Øvrig administration            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.045 3.045

    52 Fælles IT og telefoni

5.000

       652400 ØKONOMI­ OG ITSTABEN

5.000

        15 IT­CENTRET

5.000

         040 Modernisering og udbygning af IT               infrastruktur og materiel

2.500

         041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v.               incl. udstyr

2.500

   48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

17.073

­19

    60 Diverse indtægter og udgifter efter         forskellige love

425

­19

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Diverse tilskud

425 425

         900 Indtægter            920 Afgifter vedr. bevilling til                hyrevognskørsel

­19 ­19

    62 Turisme

3.624

       662001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.624

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Driftstilskud til Turistfonden for                Silkeborg            545 Markedsføringsaftaler

3.624 3.151

    67 Erhvervsservice og iværksætteri

13.024

473

         001 Væksthuse

1.515

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            505 Branding            510 Driftstilskud  erhvervSilkeborg            550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands                EU­kontor

11.509 3.000 3.960 203

128


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           552 Erhvervspolitiske møder og                konferencer            555 Netværk, analyser og                kompetanceudvikling            560 Erhvervspolitisk handleplan

71 115 4.160

   52 Lønpuljer

2.060

    72 Tjenestemandspension

2.060

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            641 Borgmester og viceborgmester

2.060 2.060

 3 Anlæg

4.500

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

4.500

   45 Administrativ organisation

4.500

    51 Sekretariat og forvaltninger

4.500

       651001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

4.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

129

Indtægter


Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg

Budget 2012 90.001 90.001 2.540

130

Budget 2013 98.464 98.464 7.650

Overslag 2014 47.726 47.726 26.500

Overslag 2015 20.726 20.726 31.000

Overslag 2016 -10.274 -10.274 49.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

90.001

98.464

47.726

20.726

-10.274

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansieringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Jobog Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

131


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg: Bevilling:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

16 Tværgående aktiviteter

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

1.000

11.500

16.000

16.000

1.000

45.700

Pulje til særlige indsatser / vækstpulje

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

45.000

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter

1.650

5.000

5.000

5.000

5.000

21.650

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Campus Bindslevs Plads

200

200

06.45.51 Sekretariater og forvaltninger

Anlægspulje til senere disponering 16 Tværgående aktiviteter

18.000 200

132

7.650 26.500

31.000

49.000

18.000 16.000

130.350


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 16 Tværgående aktiviteter

106.114

1 Drift

98.464

10 Konsolidering

50.000

20 Finansieringstilskud

46.800

30 Øvrige puljer

5.391

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt

-3.727

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

938

57 kontante ydelser

938

78 Dagpenge til forsikrede ledige

938

06 Fællesudgifter og administration m.v.

-4.665

45 Administrativ organisation

-4.250

51 Sekretariat og forvaltninger

6.850

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 08 ØVRIGE

6.596 6.596

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

6.596

651280 ORGANISATION OG PERSONALE

254

60 FÆLLES I ØVRIGT

254

002 Øvrig administration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter

254 254

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

-9.176

657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-9.176 -9.176

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 58 Det specialiserede børneområde

-9.176 -9.176 -1.924

658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-1.924 -1.924

091 Administrationsudgifter overført til konto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 52 Lønpuljer

-1.924 -1.924 -415

133

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 70 Løn- og barselspuljer

-415

400 Personale 070 Barselspulje

-415 -415

3 Anlæg

7.650

03 Undervisning og kultur

1.000

35 kulturel virksomhed

1.000

64 Andre kulturelle opgaver

1.000

364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000 1.000

06 Fællesudgifter og administration m.v.

6.650

45 Administrativ organisation

6.650

51 Sekretariat og forvaltninger

6.650

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

6.650 6.650

134

Indtægter


VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

135


Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jernbanedrift Busdrift I alt

Budget 2012 112 43.025 43.137

136

Budget 2013 112 40.685 40.797

Overslag 2014 112 40.685 40.797

Overslag 2015 112 40.685 40.797

Overslag 2016 112 40.685 40.797


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

112

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

112

112

112

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

43.025

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

40.685

40.685

40.685

40.685

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

137


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 24 Kollektiv trafik

40.797

 1 Drift

40.797

  02 Transport og infrastruktur

40.797

   22 Fælles funktioner

112

    01 Fælles formål

112

       201030 LETBANE SILKEBORG ­ ÅRHUS

112

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

112

   32 Kollektiv trafik

40.685

    31 Busdrift

40.685

       231010 BUSDRIFT

32.000

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

32.000 32.000

       231015 FLEXTURE

500

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

500 500

       231020 HANDICAPKØRSEL

2.000

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.000 2.000

       231025 TRAFIKSELSKAB

5.200

         001 Trafiktilskud            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.200 5.200

       231090 DIVERSE

985

         400 Personale            401 Løn m.v.

180 180

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Diverse udgifter

805 805

138

Indtægter


Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Faste ejendomme Driftsbygninger og pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 387 0 -10.633 38.963 26.945 15.332 -331 3.293 73.956 37.334

139

Budget 2013 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.550

Overslag 2014 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.900

Overslag 2015 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 82.400

Overslag 2016 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 69.600


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

386

386

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

386

386

386

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen 02.22.05 Driftsbygninger og pladser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

362

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

362

362

362

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej m.v. 02.22.07 Parkering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-10.633

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-9.933

-9.933

-9.933

-9.933

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

38.963

38.507

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

38.507

38.507

38.507

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)

140


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

26.945

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

26.945

26.945

26.945

26.945

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove) Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

15.332

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

15.032

15.032

15.032

15.032

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-331

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-331

-331

-331

-331

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. Budget 1.000 kr. 2013-priser 2012 Netto

3.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.293

3.293

3.293

3.293

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

141


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

02.28.22 Vejanlæg Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering

3.500

3.000

2.500

2.000

6.000

17.000

2.500

17.500

27.500

2.500

1.250

1.250

2.500

2.500

500

500

2.000

15.200

7.000

1.500

500

2.000

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

1.500

1.500

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

1.000

Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

24.700

2.000

3.000

1.500

1.500

Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet

1.500

Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej

1.000

1.000

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej

1.000

1.000

9.500

5.000

5.000

58.000

79.000

8.000

23.000

26.500

4.500

63.000

2.000

10.000

8.000

Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV

Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

31.000 20.000

2.000

2.000

500

500

5.000

1.000

4.000

5.000

1.000

1.000

5.000

6.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

2.000

30.000

Sejling Hedevej Vest

Øster Bordingvej, udbygning og forlægning

2.000

1.500 2.000

2.000

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

1.500

1.500

4.000

2.000

6.000

1.500

4.500

10.500

3.000

5.000

22.000

22.000

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

12.000 2.300

Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

6.700

12.000 9.000

10.000

10.000

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

3.000

1.000

4.000

Vej fra rådhus vest til p-kælder

5.400

4.600

10.000

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

3.000

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

20.000

3.000 30.000

142

30.000


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Senere

I alt

20.000

20.000

4.000

8.000

Balle Kirkevej, cykelstier

9.000

9.000

Nørrevænget, cykelstier

3.000

3.000

Søndertorv, renovering

5.000

5.000

Vestergade, renovering af gågaden

8.000

8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

8.000

8.000

Ombygning af kryds i Grønbæk

3.000

3.000

3.500

Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier

500

500

Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan

500

500

3.500

3.500

3.500

3.500

Jernbaneoverskæring i Silkeborg 25 Veje

8.250 54.550 54.900 82.400 69.600

143

500 24.500

39.000

80.000

80.000

331.000

600.700


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

150.176

­21.365

95.626

­21.365

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

414

­28

   25 Faste ejendomme

414

­28

    10 Fælles formål

414

­28

       010010 OFFENTLIGE TOILETTER

414

­28

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

414 76 24 16 84 12 202

25 Veje   1 Drift

         900 Indtægter            906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62,                Them

­28 ­28

  02 Transport og infrastruktur

91.919

­21.337

1.931

­11.502

    05 Driftsbygninger og ­pladser

491

­129

       205050 CHAUFFØRLOKALER

491

­129

        10 DREWSENSVEJ

491

­129

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            760 Husleje

491 491

­129

   22 Fælles funktioner

­129

    07 Parkering         207010 BETALT PARKERING

1.440

­11.373

340

­10.403

         091 Kommunale indtægter fra               parkeringsbilletordninger            010 Billetindtægter            020 Periodekort

­10.403 ­8.519 ­1.884

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

340

       207020 PARKERINGSKONTROL

1.100

­970

         092 Kommunale indtægter fra               parkeringsafgifter

485

­970

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

563 536 12 15

144


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

Indtægter

52

   28 Kommunale veje

89.791

­9.307

    11 Vejvedligeholdelse m.v.

47.603

­9.096

       211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Græsslåning på landet            511 Græsslåning i byområde            512 Rabatregulering            514 Øvrige arbejder

5.368 5.368 1.791 523 1.158 1.896

       211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Rensning af brønde            522 Øvrige arbejder

3.233 3.233 737 2.496

       211030 BEPLANTNING

3.629

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.629

       211040 VEJBELYSNING

15.475

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            532 Drift og vedligeholdelse

­7.871

15.475 15.475

         900 Indtægter            937 Leasingydelse vedr.                vejbelysningsanlæg (momsregistreret)            988 Øvrige indtægter (momsregistreret)

­7.871 ­7.839 ­32

       211042 SIGNALANLÆG

457

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

457

       211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.832 1.832

       211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING

1.737

­20

1.737

­20

       211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

408

­43

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

408

­43

       211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.

573

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

573

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

       211090 RENHOLDELSE           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

145

4.191

­592

4.191

­592


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

          540 Gågader m.v.            542 Silkeborg by            544 Silkeborg Kommune            546 Arrangementer            548 Midtbyen m.v. (momsregistreret)         211100 VEJTILSYN

Udgifter

Indtægter

875 1.415 902 406 593

­592

1.889

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

1.889 1.656 33 200

       211110 BROER, TUNNELLER M.V.

750

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

750

       211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Vejes kloakbidrag            592 Andet

8.061

­570

8.061 4.844 3.217

         900 Indtægter            935 Stadepladsafgifter

­570 ­570

    12 Belægninger m.v.

26.945

       212010 FÆRDSELSBANER

26.945

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Fornyelse af kørebaner            512 Reparationer af kørebaner m.v.            514 Stier og cykelstier            516 Fortove

26.945 17.612 4.244 1.930 3.159

    14 Vintertjeneste

15.243

­211

15.243 15.029 214

­211

   35 Havne

197

­528

    40 Havne

197

­528

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

197 112 42 5 35 3

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Vintertjeneste            512 Vintertjeneste i midtbyen                (momsregistreret)

         900 Indtægter            910 Leje af kiosker (momsregistreret)

­211

­528 ­528

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

3.293

146


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter    52 Lønpuljer

3.293

    72 Tjenestemandspension

3.293

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            211 Vejvæsen

3.293 3.293

 3 Anlæg

54.550

  02 Transport og infrastruktur

54.550

   28 Kommunale veje

54.550

    22 Vejanlæg

54.550

       222001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

54.550

        20 RÅDIGHEDSBELØB

54.550

147

Indtægter


Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 -180 180 0

148

Budget 2013 -166 166 0

Overslag 2014 -166 166 0

Overslag 2015 -166 166 0

Overslag 2016 -166 166 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

-180

-166

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

180

166

Overslag 2015

Overslag 2016

-166

-166

-166

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

166

166

166

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknikog Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

149


BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

28 Entreprenøropgaver

10.920

­10.920

 1 Drift

10.920

­10.920

  02 Transport og infrastruktur

10.754

­10.920

   22 Fælles funktioner

10.754

­10.920

    03 Arbejder for fremmed regning

10.754

­10.920

       203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5,                8600 SILKEBORG

10.754

­10.920

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

49.316 46.175 226 353 856 1.706

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Produktionsomkostninger, interne                arbejder            520 Produktionsomkostninger, eksterne                arbejder

19.271 18.168

         600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

16.852 3.821

1.103

1.252 11.779

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            760 Husleje           900 Indtægter            910 Salg ekstern            920 Salg intern

3.487 778 349 193 201 97 52 1.817

­540

­78.172

­10.380 ­10.380

­78.172

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

166

   52 Lønpuljer

166

    72 Tjenestemandspension

166

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            203 Entreprenørsektionen

166 166

150

­540


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

151


Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne

Budget 2012 4.718

Budget 2013 4.676

Overslag 2014 4.676

Overslag 2015 4.676

Overslag 2016 4.676

11.890 -338 -1.095

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

10.539 -414 -976

Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

26.083 36.400 7.881 54 871 7.525 13.395 3.645

23.156 35.904 9.306 54 861 7.419 14.865 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

1.736

1.536

1.536

1.536

1.536

2.321 19.280

2.325 18.475

2.325 18.475

2.325 18.475

2.325 18.475

537 377 2.151 137.431 23.264

348 377 2.246 134.949 3.750

348 377 2.246 134.136 14.250

348 377 2.246 134.136 19.650

348 377 2.246 134.136 31.250

152


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

4.718

4.676

4.676

Overslag 2015

Overslag 2016

4.676

4.676

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013.

00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

11.890

10.539

10.539

Overslag 2015

Overslag 2016

10.539

10.539

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt

Budget 2013 1.600 106 2.905 1.388 284 450 20 3.786 10.539

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.

153


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-338

-414

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-414

-414

-414

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt

-245 -107 -237 175 -414

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-1.095

-976

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-976

-976

-976

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2013 Budget 2012 30 Indtil 1,70 m 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 207 Over 2,30 m 207 343 I alt 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

154


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

26.083

23.156

23.156

Overslag 2015

Overslag 2016

23.156

23.156

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 819 1.172 11.738 81 575 677 2.964

Idrætshaller og –sale Kjellerup Svømmesal Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne Silkeborg Højskole Arena Midt I alt

2.253 430 2.447 23.156

Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.

155


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

36.400

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

35.904

35.904

35.904

35.904

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

156


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

7.881

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.306

9.326

9.326

9.326

Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 4.525 3.741 29

Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling.

2013: 4.781 4.741 29

Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

54

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

54

54

54

54

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

871

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

861

861

861

861

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti

157

233 31

Budget 2013

229 30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer

194 128 586

190 160 609

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

51

50

-64

-80

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

127

127

Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt

183 883

183 889

03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

7.525

7.419

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

7.419

7.419

7.419

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion Udlejning af lokaler I alt Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift Statstilskud

Budget 2013 11.810 - 4.562 7.248 484 -62 7.801 1.667 -1.568 99 - 1.383

Den Kreative Skole, netto

6.386

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

158


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 235.000 kr. Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. 276.000 kr. og derover

Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %

Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt

20 36

Budgetmæssig virkning 2013

20 35

20 34

35

34

153 153 362

150 135 375

147 132 367

308

308

302

387 1.057

371 1.054

364 1.033

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

13.395

14.865

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

14.032

14.032

14.032

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget Budget 2012 2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833

159


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 % Børnekultursamrådet, driftsmidler Riverboat Sekretariat Kunstprojekter Kulturpris Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge Pulje til særlige tiltag Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3årig projektperiode. Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog Udarbejdelse af planer I alt

127

127

1.252 30 638 30 5

1.227 30 638 30 5

51 123 0

50 0 75

0

175

34 2.754

33 3.940

Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48

Budgetmæssig virkning 2013

26 18 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver I alt

10 10

10 10

9 9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for gl. Them Kommune I alt

15 24 20 59

15 23 20 58

14 21 18 53

20 20 10 10 16 76

20 20 10 10 16 76

18 18 9 9 16 70

15 188

15 184

14 169

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse

160


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt

290

285

262

453 0 6.950 3.133

453 300 6.950 3.133

417 300 6.394 2.882

345 11.568

338 11.850

311 10.443 14.865

Andre kulturelle opgaver i alt

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012 1.736 2.321 297 19.280 417 24.051

Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt

03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.645

Budget 2013 1.536 2.325 349 18.870 417 23.497

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.252

4.252

4.252

4.252

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål

161


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt

Budget 2012 254 -156 10 52 3 47

Budget 2013 295 -156 10 52 3 47

42

42

0 46 298

10 46 349

Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Benyttelse Budget 2013 Adresse: Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillingsområdet bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter

162

18 216 224


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Laven Linå IF Vejlsø Skovhus

Omklædningsfaciliteter Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Klublokaler, Skovvejen

83 105

Gjern IF 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård

1.326 957 230 -115 79 4.077

Fælles formål i alt 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.736

1.536

1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

1.536

1.536

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.321

2.325

2.325

Budget 2012 1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

2.325

2.325

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2012 103 20

Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år

Budget 2013 106 22

Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år I alt

Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943

Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963

Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400

163

Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070

Regnskab 2012 Antal 21.241 3.026 24.267

Budget 2013 21.300 3.100 24.400


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

19.280

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.475

18.475

18.475

18.475

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt I alt

Budget 2012 417 9.856 1.720 7.793

Budget 2013 417 9.224 1.673 7.646

-218 -145 -142 19.281

-240 -125 -120 18.475

Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år • Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •

Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

164


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid • • • •

ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg

Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

537

348

348

348

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Idrætslederpris Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70 Folkeuniversitetet Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane AU Elitesport Diverse aktiviteter Disponibel pulje Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget I alt

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

377

377

Overslag 2016 348 Budget 2012

Budget 2013

5

5

408 18 4 0

0 18 4 50

36

36

0

170

65

65

536

348

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

377

377

377

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.151

2.246

377

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.246

2.246

2.246

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

1.750 496

165


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

1.500

1.500

1.000

8.000

12.000

500

1.000

1.000

500

3.000

500

500

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter

2.000

3.000

30.000

30.000

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter

500

500

3.000

4.000

Renovering af søbade, generelt

500

500

1.500

2.500

3.000

3.000

Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

750

750

Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej

900

900

1.500

1.000

Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

500

750

750

3.000

6.000

300

300

300

900

200

200

900

4.700

1.000

1.000

3.000

1.500

1.500

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

25.000

Haller

7.000

7.000

7.000

Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring

500

500

500

500

400

12.000

5.000 3.500 25.000 21.000

1.000

1.000

500

2.500

03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them

12.400

03.35.62 Teatre 500

Indretning af lokale til Perronteatret

1.000

1.500

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag

1.000

1.000

2.000

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

3.000 1.500

Udearealer på Bindslev Plads 34 Kultur og Fritid

900 3.750 14.250

166

4.000

4.000

19.650 31.250

3.000 9.500

85.700

155.500


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

34 Kultur og Fritid

161.813

­23.114

 1 Drift

158.063

­21.651

21.476

­6.675

   28 Fritidsområder

4.841

­165

    20 Grønne områder og naturpladser

4.841

­165

       020010 PARKER OG LEGEPLADSER

4.131

­165

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

43 43

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

4.088 58 3.857 46 55 13 10 49

         900 Indtægter            910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)            972 Benyttelse af parker m.v.

­30 ­30

­135 ­10 ­125

       020100 INDELUKKET, PLEJE

391

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

235 224 3 5 3

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

156 156

       020115 SPRINGVAND

319

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

177 177

         700 Fast ejendom            725 El

142 142

   32 Fritidsfaciliteter

16.635

­6.510

    31 Stadion og idrætsanlæg

12.771

­2.232

     01 Idrætsanlæg

4.656

­45

      1 Egne

4.656

­45

       031001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

167

1.600


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

601 601

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

937 867 4 34 19 13

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

Indtægter

62 62

       031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ

106

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

106 106

       031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

2.950

­45

391 383 8

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

43 43

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

591 78

­19

513

­19

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

1.925 76 1.454 44 120 150 34 47

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­26 ­26

     02 Idrætshaller

7.230

­2.036

      1 Egne

3.424

­2.036

3.424

­2.036

       031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG                VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

2.933 2.831 15

168


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

10 68 9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

45 30 15

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

153 97

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

303 214 89

         900 Indtægter            946 Reklameafgifter (momsregistreret)            948 Forpagtningsafgift, cafeteria                (momsregistreret)            971 Lejeindtægt            974 Udleje af inventar og betaling for                rengøring

­10

Indtægter

56

­10

      2 Selvejende/private

­2.036 ­55 ­90 ­1.834 ­57

3.806

       031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS­ OG                FORSAMLINGSHUS,

20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

20 20

       031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

3.786 3.786 3.786

     03 Svømmehaller

417

­133

      1 Egne

417

­133

       031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643                ANS

417

­133

         400 Personale            401 Løn m.v.

54 54

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler

25 25

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag

338 20 67 61 14

169


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

5 171

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­133 ­109 ­24

     04 Friluftsbade

468

­18

      1 Egne

468

­18

       031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

468

­18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

15 15

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

453 453

         900 Indtægter            921 Afgift af kiosk

­18 ­18

    35 Andre fritidsfaciliteter

3.864

­4.278

     01 Campingpladser og vandrerhjem

3.864

­4.278

      1 Egne

3.864

­4.278

       035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600                SILKEBORG

32

­277

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 32

         900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­277 ­277

       035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51,                8600 SILKEBORG

50

         700 Fast ejendom            740 Skatter, afgifter og forsikringer

50 50

         900 Indtægter            948 Forpagtningsafgift

­157

­157 ­157

       035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55,                8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Bidrag til dispositionsfond            592 Andet

1.714 219 164 55

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,

94 55 39

170

­1.951


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              inventar og materiel           700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            750 Rengøring

164 71 45 48

         900 Indtægter            942 Gebyr for overnatning         035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE                41A, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer            490 Andet

1.237 1.237

­1.951 ­1.951

2.068

­1.893

1.456 1.407 8 30 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            590 Administrationsudgifter            591 Gas

228 48 74 43 63

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

36 36

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

­136 ­136

348 41 58 51 57 135 6

         900 Indtægter            972 Salg af badebilletter

­1.757 ­1.757

  02 Transport og infrastruktur

961

­1.937

   35 Havne

961

­1.937

    41 Lystbådehavne m.v.

961

­1.937

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

546 522 10 11 3

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            563 Betalingsanlæg i Indelukket            592 Andet

37 31 6

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

378 168

171

­95 ­95


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

3 27 180

         900 Indtægter            905 Leje af bådpladser            906 Leje af gæstepladser

­1.842 ­1.792 ­50

  03 Undervisning og kultur

133.003

­13.039

   22 Folkeskolen m.m.

26.353

­3.197

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

26.353

­3.197

21.223

­3.197

       318067 IDRÆTSHALLER OG ­SALE

910

­73

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

596 579 5 4 7 1

      1 Egne

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

22 18 4

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

292 292

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster            971 Lejeindtægt

­73 ­31 ­42

       318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER,                TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP          01 SVØMMESALEN

1.172 1.172

         400 Personale            401 Løn m.v.

400 400

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler

10 10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

752 120 246 140 89 157

172


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

       318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

Udgifter

Indtægter

11.824

­104

1 1

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            630 Lysanlæg

615 372 243

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

11.208 11.208

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­104 ­104

       318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600                SILKEBORG           600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel            630 Lysanlæg

259

­178

81 24 57

         700 Fast ejendom            710 Udenomsarealer

178 178

         900 Indtægter            944 Udleje af antennemaster

­178 ­178

       318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882                FÅRVANG

575

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

495 486 5 4

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

8 8

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

57 37 20

       318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL,                8600 SILKEBORG

840

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

723 715 3 5

173

­163


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

10 10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

15 15

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

92 50 42

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

Indtægter

­163 ­163

       318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

5.643

­2.679

3.003 2.862 39 16 70 16

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Driftsmidler            562 Momsregistreret virksomhed            586 Cafeteria (momsregistreret)            590 Administrationsudgifter            592 Andet

605 138 35 365 57 10

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

66 66

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatte, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

­436 ­55 ­381

1.969 144 110 460 711 418 67 59

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt            972 Salg af badebilletter og                abonnementskort

­2.243 ­901 ­1.342

      2 Selvejende/private

5.130

       318600 THEM HALLERNE

2.253

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.253 2.253

       318604 ARENA MIDT, KJELLERUP

2.447

174


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

2.447 2.447

       318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE,                PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG

430

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

430 430

   32 Folkebiblioteker

37.280

­1.376

    50 Folkebiblioteker

37.280

­1.376

       350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

37.280

­1.376

        01 BIBLIOTEKET

35.184

­1.376

         003 Bøger m.v.

3.131

­225

         008 Andre udlånsmaterialer

3.021

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

800 800

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

23.209 22.582 405 92 116 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Momsregistreret virksomhed            564 Kulturelle arrangementer            590 Administrationsudgifter

1.594 66 368 1.160

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

3.365 1.323

­218 ­114 ­104

2.042

         700 Fast ejendom            750 Rengøring            760 Husleje

64 26 38

         900 Indtægter            910 Betjeningsoverenskomster            912 Bøder m.v.

­933 ­51 ­882

        02 SILKEBORG ARKIV

2.096

         003 Bøger m.v.

18

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel

1.913 1.870 17 16

175


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer

10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

33 33

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

Indtægter

132 132

   35 Kulturel virksomhed

40.260

    60 Museer

9.306

      2 Selvejende/private

9.306

       360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN                80, 1., 8600 SILKEBORG

182

         700 Fast ejendom            760 Husleje

182 182

       360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 7­9, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.554 4.554 4.554

       360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM,                HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

4.542 4.542 4.542

       360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING

28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

28 28

    61 Biografer

54

       361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK

54

         400 Personale            401 Løn m.v.

54 54

    62 Teatre

941

       362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

941

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Årlige arrangementer            521 Dukketeaterfestival, momsregistreret                (gældende fra 010111)            526 Husleje Perronteatret            528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg                Bad)            530 Anden Teatervirksomhed

941 350 229 127 183 52

176

­6.292


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

    63 Musikarrangementer

Udgifter

Indtægter

14.994

­6.192

       363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER

315

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

315 315

       363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER

351

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

351 351

       363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE

367

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

367 367

      1 Egne

13.961

­6.192

13.961

­6.192

        01 PRIMÆR DRIFT

11.110

­4.562

         400 Personale            401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget            403 Løn administration m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

10.447 6.877 969 2.405 52 28 65 51

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

311 148

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

321 136

122 41

102 83

         900 Indtægter            964 Udlejning af instrumenter                (momsregistreret)            967 Elevbetalinger under 25 år            969 Andre elever            972 Fripladser            989 Øvrige indtægter

31

­4.562 ­36 ­3.411 ­975

31 ­140

        02 SEKUNDÆR DRIFT

1.667

         400 Personale

1.517

177

­1.568


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          401 Løn m.v.            402 Løn, ikke refusionsberettiget

808 709

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            586 Skolernes Nytårskoncert

150 49

­102

101

­102

         900 Indtægter            960 Musiksalg elver under 25 år            962 Andet salg

­1.466 ­654 ­812

        03 FAST EJENDOM

51

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

51 51

         900 Indtægter            905 Lejeindtægter

­62

­62 ­62

        04 ØVRIGE

1.133

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

700 700

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

433 425 8

    64 Andre kulturelle opgaver        1 Egne

14.965

­100

3.393

­100

       364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

250

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Markedsføring af kulturlivet            504 Pulje til implementering af                kulturpolitik

250 75 175

       364105 BØRNE­ OG UNGEKULTUR

717

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

543 537 2 4

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            550 Projekter            592 Andet

174 142 32

       364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE

933

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

13 12 1

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

9

178

­100


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           592 Andet

9

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og Vandafledningsbidrag            740 Skatter og afgifter            750 Rengøring            760 Husleje

Indtægter

906 150 30 15 4 2 5 700

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­100 ­100

       364200 ØVRIGE OPGAVER

543

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            539 Udarbejdelse af planer            589 Driftstilskud

543 33 510

       364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD

9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

9 9

       364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER

44

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

44 44

       364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD

53

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

53 53

       364230 KULTURAFTALER

717

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            552 Projekt Europæisk kulturhovedstad                2017            553 Østjysk Vækstbånd

717 300

       364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

127

         400 Personale            401 Løn m.v.

127 127

417

      2 Selvejende/private

11.572

       364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK­ OG                TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

6.394 6.394 6.394

179


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE

431

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

431 431

       364400 GJERN KULTUR­ OG IDRÆTSCENTER,                SKOVVEJEN, 8883 GJERN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

Indtægter

1.227 1.227 1.227

       364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ                40, 8600 SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

2.882 2.882 2.882

       364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT

638

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            589 Driftstilskud

638 638

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29.110

­2.174

5.941

­1.689

       370010 SÆRLIGE FORMÅL JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2

505

­156

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            549 Transportudgifter vedr. handicappede            550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden                er målrettet mod ældre over 60 år            551 Administrationstilskud mv.            553 Fest i vand            573 Andet

210 10 42

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

295

­156

4.752

­1.533

       370001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

567

­100

         700 Fast ejendom            750 Rengøring            789 Gebyr for overnatning            790 Andet

567 117

­100

       370012 UDVIKLINGSPULJE JF.                FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3

100

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

100 100

       370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS­,                FRITIDS­ OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

175

    70 Fælles formål

50 52 56

      1 Egne

­100 450

180


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            505 Pulje til implementering af idræts­,                fritids­ og folkeoplysningspolitik

Indtægter

175 175

       370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG                LUNDEN, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.508

­551

1.560 1.523 4 12 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

39 39

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

60 8

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse

94 94

24 28

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt            907 Udlejning af udstyr, momsregistreret            908 Salg af fotokopier, momsregistreret            948 Forpagtningsafgift, cafeteria            989 Øvrige indtægter

­245 ­200

       370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

230

         400 Personale            401 Løn m.v.

166 166

­45

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)

45 45

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

19 15

­551 ­390 ­5 ­11 ­120 ­25

4

       370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

5

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

5 5

         900 Indtægter            905 Lejeindtægt

­120

­120 ­120

181


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

       370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

194

­115

         400 Personale            401 Løn m.v.

170 170

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

24 24

         900 Indtægter            971 Lejeindtægt

­115 ­115

       370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3,                8653 THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.973

­647

1.375 1.358 4 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            562 Øvrige aktiviter            586 Cafeteria, momsregisreret            590 Administrationsudgifter

493 84 375 34

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

24 24

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            750 Rengøring

81 41 40

         900 Indtægter            904 Lejeindtægter

­517 ­84 ­433

­130 ­130

      2 Selvejende/private

684

       370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600                SILKEBORG

18

         700 Fast ejendom            760 Husleje

18 18

       370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJS­SVEJBÆK)                8600 SILKEBORG

216

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            760 Husleje

216 5 32 179

       370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING)                8632 SILKEBORG

224

         700 Fast ejendom            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring

224 40 14 40

182


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           760 Husleje

Indtægter

130

       370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600                SILKEBORG

83

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

83 5 17 5 15 41

       370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN                IF)

38

         700 Fast ejendom            760 Husleje

38 38

       370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG O­CENTER,                8600 SILKEBORG

105

         700 Fast ejendom            760 Husleje

105 105

    72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.536

       372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING

1.536

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            572 Tilskud til UV

1.536 1.536

    73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde           002 Aktiviteter            500 Materiale­ og aktivitetstilskud

2.325 2.325 2.325

    74 Lokaletilskud

18.960

         001 Lokaletilskud til folkeoplysende               voksenundervisning

­485

417

         002 Lokaletilskud til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            020 Timer i selvejende svømmehaller            025 Timer i selvejende idrætshaller            030 Andre lokaler

18.543 1.673 7.646 9.224

         093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4,               vedørende lokaler til det frivillige               folkeoplysende foreningsarbejde            100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane            150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler

­485 ­120 ­365

    75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

348

       375130 ØVRIGE AKTIVITETER

348

183


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            561 Idrætslederpris            562 AU Elitesport            592 Andet

Indtægter

348 5 50 293

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.623

   45 Administrativ organisation

377

    51 Sekretariat og forvaltninger

377

       651240 KULTUR­ OG FRITIDSAFDELINGEN

377

        20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER

377

         002 Øvrig administration            400 Personale

377 377

   52 Lønpuljer

2.246

    72 Tjenestemandspension

2.246

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            020 Parker og legepladser            350 Biblioteket

2.246 150 2.096

 2 Statsrefusion

­1.463

  03 Undervisning og kultur

­1.463

   35 Kulturel virksomhed

­1.463

    62 Teatre

­80

       362105 TEATER, KULTUR­ OG FRITIDSUDVALGET

­80

         002 Refusion vedrørende børneteatre,               egnsteatre og opsøgende teatre            070 Øvrige

­80 ­80

    63 Musikarrangementer

­1.383

      1 Egne

­1.383

       363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS                7, 8600 SILKEBORG

­1.383

         002 Refusion vedrørende musikskoler

­1.383

 3 Anlæg

3.750

  03 Undervisning og kultur

3.750

   22 Folkeskolen m.m.

2.750

    18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

2.750

184


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter       1 Egne

2.750

       318001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.750

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.750

   35 Kulturel virksomhed

1.000

    64 Andre kulturelle opgaver

1.000

       364001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000

185

Indtægter


BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

186


Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 484.293

Budget 2013 496.000

Overslag 2014 495.500

Overslag 2015 495.500

Overslag 2016 495.500

1.449 1.557

1.431 1.300

1.431 1.300

1.431 1.300

1.431 1.300

12.212 86.267

11.005 80.534

11.005 80.534

11.005 80.534

11.005 80.534

7.683

18.547

18.547

18.547

18.547

2.727 65.251

2.232 51.706

2.232 51.706

2.232 51.706

2.232 51.706

49.648

49.965

49.965

49.965

49.965

18.504

18.094

18.094

18.094

18.094

754 143 33.859

754 112 34.430

754 112 34.430

754 112 34.430

754 112 34.430

66 34.059

66 32.360

66 32.360

66 32.360

66 32.360

1.580 10.399 810.451 41.777

1.587 9.732 809.855 42.200

1.587 9.732 809.355 14.500

1.587 9.732 809.355 14.300

1.587 9.732 809.355 20.500

187


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

484.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

496.000

495.500

495.500

495.500

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 besparelse på skolerne Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud I alt Diverse budgetreguleringer Rest

11.303.000 -3.000.000 -1.910.000 -5.256.000 -1.137.000 0 2.000.000 2.000.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller bygningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:

188


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler -

Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og specialafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013. Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.

04 Pædagogisk sektion

Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innovativ læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt

23.938 kr. 113 kr. 1.880.000 kr. 51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever

antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619

En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

189


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning

Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) C) Rejseholdsaktiviteter D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) F) Pulje til regulering herefter

87.298.947

-15.449.941 -63.258.695 -355.199 -660.000 -6.987.812 587.300

A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kommune Revisitation af tildelte støttelektioner Nytildelte lektioner i alm. skole Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger Tildeling i beløb egne elever

Antal lektioner 148 302 10 362 822 24.660 34,979 15.449.941

Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre Antal lekt. kommuner Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.

190


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08. b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08. 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ungdomsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

191


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusionscentre 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen – overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder 5) Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder 6) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen

Antal Antal Takst egne udenbys 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Øvrige udg.

Inklusionscentre egne elever i alt

64

20

265.042

259.741

16.821

21 27 67

5 2 2

180.264 109.875 109.875

176.782 107.710 107.710

76

3.755 2.942 7.377

99

6

152.228

149.251

76

15.024

33

15

233.863

229.276

7.654

141.798

140.023

2.539

30 1 232.171 227.640 Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup. 359 51

6.908

18

152

63.022

Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.

192


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013 Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Rejseholdsakt. I alt

Antal egne

4 4

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Inklusionscentre Egne elever ialt

152.228

355 355

D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet udgør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling)

5.499.000 kr. 265.000 kr.

Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤ Modersmålsundervisning i polsk

3.851.000 kr. 131.000 kr. 56.000 kr.

100.000 kr.

#

Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 193

1.741.000 kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen

264.000 kr. 567.000 kr. 493.000 kr.

GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.

194


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Pædagogisk konsulent

Stillinger 2,000 1,000 1,000

I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse.

195


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 3.491 årlig uv-timer tildelte årlige svarende til helåruv-timer pga. ligt 4,951 stilling. mindst 8 frie timer pr. elev Timerne er fordelt 0. – 9. kl. på 8 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 0 42,6 0 1. til 3. årgang Fase 2: 0 43,3 0 4. til 6. årgang Fase 3: 0 46,6 0 7. til 9. årgang 10. årgang 840 32 - besparelse 3,71

196

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0 0 0 0 1,30


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 8.080,02 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 11,461 stilmindst 8 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 8 skoler. Bh. klassen 0 41,92 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 8. årgang 9. årgang 10. årgang

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0

0

41,92

0

0

0

42,60

0

0

0 60 60 840

45,86 45,86 45,86 32 (- besparelse)

0 0 0 3,71

0 0 0 1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.

197


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser

Ugt. lekt. 7/12 24 42 92

Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760

Ugt. lekt. 5/12 23,52 41,16 90,16

Årlige uvtimer 5/12 691,20 1209,60 2649.60

Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013

Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258

Gennemsnitslønninger 519.520 462.898 880.576 371.721 45.430 113.576 2.393.721 -19.948 2.373.774

Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) Reststillinger til ledelse Antal helårsstillinger i budget 2013 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling

44,543 18,200 26,343 1139,856 0,023 4,560 143,851 0,023

Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) Reststillinger til administration Antal helårsstillinger i budget 2013

23,109 5,400 17,709 1139,856

198


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling

0,016 2,940 143,851 0,016

Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration

Personlig løn 519.520 516.328 440.288 445.091 406.066 391.632

Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2013: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse

pr. elev pr. elev pr. elev

Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev

Grundbeløb kr. 51.362 1.345 1.708 2.071

4.998

Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.

199


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændringer. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

1.449

1.431

1.431

1.431

Overslag 2016 1.431

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.557

1.300

1.300

Overslag 2015

Overslag 2016

1.300

1.300

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

12.212

11.005

11.005

Overslag 2015

Overslag 2016

11.005

11.005

Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.

200


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

86.267

80.534

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

80.534

80.534

80.534

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en reduktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling

201


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.

202


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse

Årligt pr. barn 1.403 kr. 892 kr. 496 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.

203


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Årligt takstbeløb udgør: Special SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser I alt

Antal børn Budgettet 03.22.08,

Takstbeløb Takstbeløb 1.1.2013 1.8.2013 er opført under funktion Kommunale specialskoler

64 22

96.145 kr. 105.763 kr.

94.222 kr. 103.648 kr.

84

101.684 kr.

99.650 kr.

43 213

110.791 kr.

108.575 kr.

Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.683

18.547

18.547

Overslag 2015

Overslag 2016

18.547

18.547

Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune.

204


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.232

2.727

2.232

Overslag 2015

Overslag 2016

2.232

2.232

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

51.706

65.251

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

51.706

51.706

51.706

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Antal Egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Inklusionscentre egne elever i alt

64

20

265.042

259.741

16.821

33

15

233.663

229.276

7.654

Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift 33.000 kr.

23.938 kr. 113 kr.

Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.

205


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

Antal børn

Takstbeløb 1.1.2013

Takstbeløb 1.8.2013

63

193.147 kr.

189.284 kr.

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr. 206


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

49.648

49.965

49.965

Overslag 2015

Overslag 2016

49.965

49.965

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

18.504

18.094

18.094

Overslag 2015

Overslag 2016

18.094

18.094

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalingsforpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

754

754

754

754

Overslag 2016 754

Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-

207


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

143

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

112

112

112

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

33.859

34.430

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

34.430

34.430

34.430

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13 GFU under 18-årige

Ugt. lekt. 7/12 2013 84

Årlige uvtimer 7/12 2013 2520

Ugt. lekt. 5/12 2013 82

Årlige uv-timer 5/12 2013 2470

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.

208


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Budget 2013: 10. årgang Klasseundervisning

UndervisÅrlige uvØvrig tilde- Specialunderningsdiftimer ling visning ferentiering KlokkeFaktortal Faktortal for Faktortal for årlitimer pr. for årlige årlige klokge klokketimer år pr. klokketimer ketimer pr. pr. elev årgang pr. elev elev udover 16 i klassen 7/12 budg. 840 17,49 9413,94 3,71 1,30 5/12 budg. 840 14,30 8904,20 3,71 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer

2013 3.701 1.987 5.628 288

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ungdomsskolen

Antal elever egne 55 8 2

Antal elever udenbys 0

Takst 2013 7/12 119.527 56.615 119.500

Takst 2013 5/12 117.986 55.482 117.141

Inklusionscenter egne elever ialt

Højmarkskolen 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud237 getlagt under 03.22.01 indtil videre) I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

66

66

66

209

66

Overslag 2016 66


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

34.059

32.360

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

32.360

32.360

32.360

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

1.580

1.587

1.587

1.587

1.587

Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye grupperinger for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

10.399

9.732

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.732

9.732

9.732

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

2.375.000 kr.

Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender regning til Silkeborg Kommune

4.256.000 kr.

Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere

608.000 kr.

Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

250.000 kr.

Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer

2.243.000 kr.

210


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

41 Skoler

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2.015

2.016

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.

63.000

39.000

24.000

63.000 5.000

Modernisering, Kjellerup Skole

500

200

200

1.500

1.500

1.500

8.700

13.000

12.300

14.500

14.000

Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr

34.000 8.000

Modernisering, Thorning Skole

Dybkær specialskole

29.000

8.000

Sorring Skole, 2. etape

1.500

20.000

20.000

7.000

13.000 34.200

Frisholm skole 2. etape

10.000

10.000

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

80.000

80.000

Funder skole, udvidelse og modernisering

50.000

50.000

5.000

5.000

201.000

331.700

Fårvang Skole, renovering af overbygning 41 Skoler

39.200

211

42.200 14.500

14.300

20.500


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

41 Skoler

988.913

­136.858

 1 Drift

946.713

­136.816

  03 Undervisning og kultur

903.034

­136.816

   22 Folkeskolen m.m.

868.384

­136.816

    01 Folkeskoler

512.141

­16.141

         021 Budgetregulering

6.796

         022 Pulje til skævvridning

2.848

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

65.205

        01 LØNPULJER

170

         400 Personale            400 Central lønpulje

170 170

        02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE             BØRNE­ OG UNGEPOLITIK

74

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

74 74

        03 KOMPETENCELØFT OG BYGNINGSTILPASNINGER

1.913

         400 Personale            421 Uddannelse

1.913 1.913

        04 PÆDAGOGISK SEKTION

3.154

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

807 807

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.240 2.129 27 70 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

75 50 25

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

32 32

        06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE

258

         400 Personale            401 Løn m.v.

258 258

        07 SKOLEBIBLIOTEKET

1.007

212

­16.141


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

Indtægter

69 41 28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            504 Bøger            506 Kørsel og fragt            508 Kulturtilbud            590 Administrationsudgifter

938 20 121 232 565

        08 TALE­/HØREUNDERVISNING

6.794

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

6.794 6.586 45 128 35

        09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER

2.055

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

2.055 1.968 23 52 12

        12 AKUT­PULJE

3.879

         400 Personale            401 Løn m.v.

3.879 3.879

        14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND ­             STØTTETIMER

587

­2.473

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            835 Enkelt integrerede elever

587 587

­2.473 ­2.473

        15 ØVRIGE

43.305

­13.491

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            470 Personforsikringer            481 Psykologisk krisehjælp            490 Andet

15.184 9.902 1.741 2 150 3.389

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            546 Silkeborglejren Ahl Hage            547 Skolebestyrelsen            548 Betaling til Haller            549 GFU over 18 årige            551 Konsulentbistand            552 Fælles elevråd            592 Andet

1.734 448 1.683 23 1.324 ­2.280 332 50 154

         600 IT, inventar og materiel            644 IT­pulje­undervisning

7.040 2.791

213

­443 ­343 ­100


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           645 IT­pulje­administration            646 IT­projekter            690 Pulje vedr. inventaranskaffelser

934 3.000 315

         700 Fast ejendom            791 Pulje vedr. udenomsarealer            797 Pulje til fast ejendom            799 Pulje til specialudstyr

2.307 201 1.951 155

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            890 Betaling vedr. praktiklærere ved                kommunale øvelsesskoler            894 Betaling for undervisning, VRC                Silkeborg, Vends. Rådg. Center            895 Betaling for undervisning i andre                kommuners skole            896 Betaling for undervisning, Børne­ og                Familiehuset            898 Betaling for specialundervisning

Indtægter

17.040

­13.048 ­6

1.530

­1.530

6.600

­7.600

5.470

­912

3.440

­3.000

        16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER

2.009

­177

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.921 1.878 14 20 9

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            590 Administrationsudgifter

78 24 54

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

10 10

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            820 Betaling til/fra staten

­177 ­177

       301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS          02 ANS SKOLE IØVRIGT

16.660 16.660

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.001 1.001

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

14.662 14.503 73 86

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

861 785

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

136 136

76

214


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600                SILKEBORG          01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE

26.286 2.694

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

21 21

         400 Personale            401 Løn m.v.

2.579 2.579

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

94 94

        03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

23.592

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.070 1.070

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

21.096 20.863 107 126

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.303 1.201 102

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

123 123

       301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 14­16, 8654                BRYRUP          01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE

14.490 281

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

8 8

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

257 252 2 3

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

16 16

        03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

14.209

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

881 881

         400 Personale            401 Løn m.v.

12.576 12.448

215

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           420 Kurser            470 Personforsikringer

59 69

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

669 608 61

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

83 83

       301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5,                8600 SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

16.656 981 981

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

14.610 14.456 71 83

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

963 884

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

102 102

79

       301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

15.938 921 921

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

13.998 13.859 64 75

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

904 830

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

115 115

74

       301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653                THEM           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

19.220 948 948

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

17.160 17.001 73

216

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer

86

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.017 934 83

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

95 95

       301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

14.556 941 941

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

12.719 12.591 59 69

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

828 758 70

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

68 68

       301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG

15.224

        02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE

471

         400 Personale            401 Løn m.v.

471 471

        03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

14.753

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

886 886

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

12.891 12.754 63 74

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

880 810 70

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

96 96

       301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883                GJERN

217

5.822

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

748 748

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.700 4.653 22 25

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

330 289 41

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

44 44

       301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

6.386 756 756

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.231 5.159 33 39

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

359 316 43

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

40 40

       301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

5.448 732 732

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.363 4.313 23 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

304 265 39

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

49 49

       301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration

11.712 878

218

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.

878

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

10.118 9.998 55 65

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

642 580 62

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

74 74

       301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG          01 INKLUSIONSCENTER SE

35.243 7.634

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

128 128

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.224 7.135 41 48

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

282 282

        03 I ØVRIGT

27.609

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.232 1.232

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

24.830 24.567 121 142

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.401 1.292 109

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

146 146

       301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

26.407

        02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE

907

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

829 825 2

219

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           470 Personforsikringer

2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

78 78

        03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

25.500

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.181 1.181

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

22.751 22.492 119 140

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.432 1.325 107

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

136 136

       301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ                9A,8600 SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

5.373 720 720

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.324 4.263 28 33

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

290 252 38

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

39 39

       301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG          01 LANGSØ SPECIALKLASSER

31.434 17.967

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

349 349

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

17.097 16.951 67 79

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/

521 521

220

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter               elevaktiviteter          03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

13.467

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

890 890

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

11.362 11.245 54 63

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.113 1.036 77

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

102 102

       301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

7.086 737 737

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.957 5.901 26 30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

346 304 42

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

46 46

       301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

23.118 1.095 1.095

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

20.606 20.403 93 110

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.302 1.202 100

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

115 115

221

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41,                8620 KJELLERUP

5.356

        03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

5.356

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

720 720

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.297 4.247 23 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

294 255 39

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

45 45

       301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

15.406 881 881

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

13.635 13.504 60 71

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

778 711

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

112 112

67

       301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641                SORRING           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

8.238 768 768

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.000 6.932 31 37

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

419 372 47

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

51 51

222

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        301123 SØLYSTSKOLEN

36.900

        01 SPECIALKLASSER

8.378

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

115 115

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.914 7.860 25 29

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

349 349

        02 MODTAGERKLASSER

1.968

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.807 1.807

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

161 161

        03 I ØVRIGT

23.898

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.871 1.871

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

20.614 20.300 144 170

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

1.263 1.138 125

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

150 150

        04 ELITEIDRÆTSKLASSER

260

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

260 260

        05 KOMPETENCECENTER

2.396

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.387 2.374 6 7

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

9

223

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           520 Møder, rejser og repræsentation

9

       301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP          01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

23.633 8.869

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

209 209

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

8.383 8.302 37 44

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

277 277

        02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

14.764

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

945 945

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

12.920 12.782 63 75

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

805 731 74

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

94 94

       301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

17.472 952 952

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

15.417 15.258 73 86

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

996 915

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

107 107

81

       301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ                2, 8620 KJELLERUP

224

5.620

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

Indtægter

732 732

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.512 4.451 28 33

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

319 279 40

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

57 57

       301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

17.078 936 936

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

15.106 14.958 68 80

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

961 882 79

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

       301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

10.530 814 814

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

9.135 9.041 43 51

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            502 Skolebibliotek

531 476 55

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

50 50

    02 Fællesudgifter for kommunens samlede         skolevæsen

1.468

225

­37


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING

551

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

551

       302020 SOMMERFERIESVØMNING

133

         400 Personale            401 Løn m.v.

64 64

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

69

         900 Indtægter            910 Sommerferiesvømning

Indtægter

­37

­37 ­37

       302030 SSP­GRUPPERNE

784

        10 SSP­DRIFT

784

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

593 491 30 50 20 2

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter

191 191

    03 Syge­ og hjemmeundervisning

1.300

         400 Personale            401 Løn m.v.

300 300

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

1.000 1.000

    04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.           400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            432 Telefongodtgørelse            470 Personforsikringer

11.005 10.574 10.022 126 360 8 58

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            515 Testmateriale            590 Administrationsudgifter            592 Andet

327 86 119 122

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

104 104

    05 Skolefritidsordninger         305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

226

181.871

­101.337

52.730

­3.858


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         01 INSTITUTIONSPERSONALE

Indtægter

12.560

         021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.

2.242

         023 Pulje til skævvridning

2.068

         400 Personale            410 Vikarer            418 Støttetimer i SFO            420 Kurser

6.721 1.770 4.777 174

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Støtte, privatskole SFO            592 Andet

1.529 1.468 61

        03 ØVRIGT

40.170

         002 Søskenderabat

22.435

         003 Fripladser i skolefritidsordninger            200 Pædagogiske fripladser            210 Økonomiske fripladser

16.572 2.130 14.442

         400 Personale            425 Fællestillidsrepræsentant

­3.858

255 255

         600 IT, inventar og materiel            644 IT­pulje

42 42

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            801 Betaling til/fra andre kommuner            810 Betaling til special sfo'er

866 499 367

       305002 FORÆLDREBETALING M.V.

­3.858 ­358 ­3.500 ­97.479

         092 Forældrebetaling incl. fripladser og               søskenderabat            005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS            010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600                Silkeborg            015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup            020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften                5, 8600 Silkeborg            025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600                Silkeborg            030 Frisholm SFO, Ung­på­vej 4, 8653 Them            035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600                Silkeborg            040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882                Fårvang            045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern            050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600                Silkeborg            055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600                Silkeborg            060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7,                8600  Silkboerg

227

­97.479 ­4.425 ­5.913 ­2.598 ­4.485 ­4.648 ­4.551 ­3.782 ­2.182 ­2.065 ­2.339 ­1.764 ­3.236


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600                Silkeborg            070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620                Kjellerup            075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A,                8600 Silkeborg            080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600                Silkeborg            082 Langsøskolen Knast,                Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600                Silkeborg            100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600                Silkeborg            105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600                Silkeborg            110 Sjørslev SFO            115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600                Silkeborg            120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641                Sorring            125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620                Kjellerup            135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600                Silkeborg            140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2,                8620 Kjellerup            145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600                Silkeborg            150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600                Silkeborg            155 Sølystskolens SFO

Indtægter ­6.919 ­5.018 ­1.702 ­2.529 ­361 ­2.213 ­6.451 ­1.374 ­2.975 ­2.681 ­3.053 ­4.992 ­1.639 ­4.728 ­3.692 ­5.164

       305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

8.618

        02 ANS SFO, IØVRIGT

3.784

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.538 3.492 21 25

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

246 246

        04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620             KJELLERUP

4.834

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.774 4.724 23 27

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

60 60

       305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600                SILKEBORG

228

6.143


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.710 5.645 30 35

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

433 433

       305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

2.976

        03 BRYRUP SFO IØVRIGT

2.976

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.789 2.749 18 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

187 187

       305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN                5, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.007 4.672 4.617 25 30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

335 335

       305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.075 4.736 4.679 26 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

339 339

       305030 FRISHOLM SFO, UNGE­PÅ­VEJ 4, 8653                THEM           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.966 4.620 4.564 26 30

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

346 346

       305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.

4.226 3.948 3.896

229

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           420 Kurser            470 Personforsikringer

24 28

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

278 278

       305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882                FÅRVANG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.528 2.373 2.339 16 18

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

155 155

       305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.451 2.298 2.267 14 17

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

153 153

       305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.687 2.517 2.493 11 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

170 170

       305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.233 2.099 2.068 14 17

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

134 134

       305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7,                8600 SILKEBORG

4.194

        01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

723

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

620 607 6 7

230

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

103 103

        02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

3.471

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.240 3.209 14 17

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

231 231

       305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

7.553 7.030 6.925 48 57

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

523 523

       305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620                KJELLERUP

5.029

        02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

5.029

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.681 4.616 30 35

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

348 348

       305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A,                8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.115 1.989 1.963 12 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

126 126

       305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.951 2.719 2.682 17 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

232

231

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Børneudgifter

232

       305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

8.684 8.566 8.470 44 52

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

118 118

       305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.623 2.460 2.432 13 15

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

163 163

       305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

6.789 6.301 6.234 31 36

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

488 488

       305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620                KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.903 1.803 1.780 10 13

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

100 100

       305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.166 2.960 2.923 17 20

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

206 206

       305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641

232

3.006

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter               SORRING           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.810 2.771 18 21

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

196 196

       305123 SØLYSTSKOLENS SFO

9.975

        01 SFO, KNAST

4.186

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.126 4.100 12 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

60 60

        02 I ØVRIGT

5.789

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.440 5.360 37 43

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

349 349

       305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620                KJELLERUP

7.921

        01 THORNING SPECIAL SFO

4.329

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.270 4.205 30 35

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

59 59

        02 THORNING SFO, IVØRIGT

2.484

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

2.355 2.320 16 19

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

129 129

        03 TROLDHØJ SFO

1.108

         400 Personale

1.031

233

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.013 8 10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

77 77

       305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.226 4.869 4.808 28 33

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

357 357

       305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ                2,8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

1.975 1.860 1.839 10 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

115 115

       305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

5.026 4.680 4.619 28 33

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

346 346

       305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

4.095 3.816 3.771 21 24

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

279 279

    06 Befordring af elever i grundskolen

18.547

       306001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

18.547

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Befordring til og fra kommunens                skoler

18.547 18.547

234

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     07 Specialundervisning i regionale tilbud

Indtægter

2.232

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

355

         002 Køb af pladser

1.877

    08 Kommunale specialskoler, jf.         folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

71.007

       308001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

812

         005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

812

­19.301

812

       308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE

1.966

         005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.966 1.966

       308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP           001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

12.315 12.116 89 232

         200 Ledelse og administration            400 Personale

199 199

       308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273,                8600 SILKEBORG           001 Undervisning i kommunens egne               specialskoler            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom

23.036 21.965 113 503 49

         200 Ledelse og administration            400 Personale

1.071 1.071

       308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO,                ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG           004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

12.264 12.264 12.176 88

       308090 ØVRIGT

11.468

235

­14.080


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         002 Undervisning ved køb af pladser               (specialundervisningstilbud) i anden               kommune            800 Betaling andre offentlige myndigheder

8.093

­9.736

8.093

­9.736

         003 Undervisning i interne skoler på               opholdssteder            800 Betaling andre offentlige myndigheder

753

         004 Fritidstilbud til elever med behov for               særlig støtte            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.437

­3.622

2.437

­3.622

185

­722

753

         092 Forældrebetaling inkl. fripladser og               søskendetilskud        2 Selvejende/private

­5.221

       308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600                SILKEBORG

­5.221

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            826 Betaling til Silkeborg kommune

­5.221 ­5.221

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

9.146

       308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600                SILKEBORG           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            541 Betaling for undervisning

5.221 5.221 5.221

       308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620                KJELLERUP           005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen

2.462 2.462

       308090 ØVRIGT

1.463

         003 Undervisning i interne skoler på               opholdssteder

397

         005 Befordring af elever i forbindelse med               specialundervisning uden for               distriktsskolen

1.066

    10 Bidrag til statslige og private skoler

49.965

         001 Elever i frie grundskoler samt               grundskoleafdelinger ved private               gymnasieskoler

45.808

         004 Skolefritidsordninger ved frie               grundskoler

4.157

236


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     12 Efterskoler og ungdomskostskoler

18.094

         001 Bidrag til staten for elever på               efterskoler, husholdningsskoler og               håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler            800 Betaling andre offentlige myndigheder

17.794 17.794

         002 Bidrag til staten for elever med svære               handicap på efterskoler,               husholdningsskoler og håndarbejdsskoler               samt ungdomshøjskoler            800 Betaling andre offentlige myndigheder

300

    16 Specialpædagogisk bistand til børn i         førskolealderen

754

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

754

   35 Kulturel virksomhed

154

    62 Teatre

154

       362110 ØVRIGE AFDELINGER

154

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            540 Skolerne

154 154

300

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

34.496

    76 Ungdomsskolevirksomhed

34.430

       376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2,                8600 SILKEBORG

27.592

        10 GFU

4.134

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            470 Personforsikringer

3.684 3.658 12 14

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

450 450

        15 10. KLASSE

8.773

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

8.161 8.109 52

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

612 612

        20 FÆLLES UDGIFTER

3.059

237

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.184 1.184

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            490 Andet

1.781 1.598 86 9 88

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            502 Skolebibliotek

30 30

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

64 64

        30 FRITIDSUNDERVISNING

11.604

         400 Personale            401 Løn m.v.

9.329 9.329

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter            503 Klubudgifter

2.275 1.987 288

        35 KLUB

22

         400 Personale            470 Personforsikringer

22 22

       376098 HØJMARKSSKOLEN

6.838

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer

6.563 6.539 24

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/                elevaktiviteter

275 275

    78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede         selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

66

         001 Befordring af midlertidigt syge til               ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om               befordringsrabat til uddannelsessøgende i               ungdomsuddannelser m.v.

66

  04 Sundhedsområdet

32.360

   62 Sundhedsudgifter m.v.

32.360

    85 Kommunal tandpleje

32.360

       485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

32.360

         001 Tandpleje for 0­18 årige opdelt på               kommunens egne klinikker

26.131

238

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

Indtægter

23.389 2.264 443 35

         002 Tandpleje 0­18 årige hos øvrige               udbydere (private tandlæger og andre               kommuners klinikker)            500 Materiale og aktivitetsudgifter

6.229 6.229

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.587

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

1.587

    10 Fælles formål

1.587

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.587

        13 SPROGVURDERING

147

         001 Sprogvurdering af børn i               førskolealderen            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

147 142 5

        14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I             FØRSKOLEALDEREN

1.440

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

1.392 1.320 14 36 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            590 Administrationsudgifter

48 24 24

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

9.732

   52 Lønpuljer

9.732

    72 Tjenestemandspension

9.732

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            301 Skoler            308 Specialskoler            485 Tandplejen

9.732 7.239 250 2.243

 2 Statsrefusion

­42

  03 Undervisning og kultur

­42

   35 Kulturel virksomhed

­42

    62 Teatre

­42

239


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

       362110 ØVRIGE AFDELINGER

­42

         002 Refusion vedrørende børneteatre,               egnsteatre og opsøgende teatre            110 Skoleafdeling

­42 ­42

 3 Anlæg

42.200

  03 Undervisning og kultur

42.200

   22 Folkeskolen m.m.

42.200

    01 Folkeskoler

42.200

       301001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

42.200

        20 RÅDIGHEDSBELØB

42.200

240


Bevilling 43 Børn og familie Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Teatre Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål - Dagtilbud Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioenr Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budget 2012 115 12.733

Budget 2013 111 12.487

Overslag 2014 111 12.487

Overslag 2015 111 12.487

Overslag 2016 111 12.487

-382 42.898 120.049 23.156 181.156

-950 35.022 111.371 20.573 187.688

-950 35.022 111.371 20.573 187.688

-950 35.022 111.371 20.573 187.688

-950 35.022 111.371 20.573 187.688

-198

-553

-553

-553

-553

672

671

671

671

671

2.810

7.764

7.764

7.764

7.764

55.776

53.042

53.042

53.042

53.042

30.118

29.329

29.329

29.329

29.329

Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstituioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

21.853

21.012

21.012

21.012

21.012

5.581

4.711

4.711

4.711

4.711

2.416

2.684

2.684

2.684

2.684

1.189 1.016 500.955 6.878

1.200 998 487.160 1.500

1.200 998 487.160 13.200

1.200 998 487.160 9.300

1.200 998 487.160 1.000

241


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

115

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

111

111

111

111

Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refusion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. Budgetbeløbet er reduceret med 2 % rammebesparelse i 2013. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.733

12.487

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.487

12.487

12.487

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension, pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 246.000 kr. vedr. 2 % rammebesparelse i 2013. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-382

-950

-950

-950

Overslag 2016 -950

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidligere afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

42.899

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

35.022

35.022

35.022

35.022

Ændringer i budgettet fra 2012 til 2013 på Fælles formål skyldes primært overførsel af støttemidler til de enkelte daginstitutioner. Der er budgetteret med 2.732.000 kr. til 2 medarbejdere og en leder af Pædagogisk Udviklingssektion samt lederen af Administrativ Sektion. Beløbet omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder og kursus- og kørselsudgifter. Fra 2013 er der oprettet en ny gruppering PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION. Her er der budgetteret følgende: − − − − −

3.500.000 kr. skævvridningsmidler til institutioner med mange børn i udsatte positioner 1.059.000 kr. til 2 faste medarbejdere og dispensationstimer (løse timer) 71.000 kr. til kurser 361.000 kr. til pædagogisk udvikling 172.000 kr. til lederkonference 242


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − −

222.000 kr. til lederkursus 161.000 kr. til årskursus 62.000 kr. til merit efteruddannelse 31.000 kr. til kørsel

Der er budgetteret med 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner. Der er budgetteret med 14.110.000 kr. til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Budgettet er afsat på baggrund af det forventede forbrug. Der er budgetteret med 3.196.000 kr. til 59 børn vedr. ”Tilskud til forældre, der vælger privat pasning” og 3 børn vedr. ordningen ”Pasning af egne børn”. Budgettet er afsat på baggrund af børnetallene i 2012 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat budget til følgende: − − − − −

314.000 kr. til tilsyn vedr. privat pasning til 59 børn. Tilsynet er reduceret med 2% rammebesparelse men tilpasset en forventet børnetalsudvidelse. 466.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. 3.500.000 kr. til aflønning af PAU elever 284.000 kr. til personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål 1.195.000 kr. til pulje til driftsoptimering på de decentrale institutioner

Under kontogruppen IT, materiale og aktivitetsudgifter er afsat budget til følgende: − − −

110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser beløbet er reduceret med 2% i 2013 som følge af rammebesparelse 1.400.000 kr. til administrative opgaver og fællesudgifter til administrativt team, som skal hjælpe institutionerne med administrative og økonomiske opgaver 125.000 kr. til tyverisikring og IT

Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet i alt 1.926.000 kr. i indtægter og udgifter på 2.864.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af et gennemsnit af det faktiske forbrug i 2010, 2011 og 2012 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2012. Forudsætninger vedr. børn 0-2 år: − − −

Dækningsgraden er på 69,5 % af aldersgruppen, svarende til et beregnet gennemsnit fra 2012 Der er en ligelig til- og afgang af børn året igennem Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.136 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2013, fordelt på 1.385 dagplejepladser og 668 vuggestuepladser. Derudover forventes 59 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 21 børn i privatinstitutioner. Forudsætninger vedr. børn 3-5 år: −

Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter.

243


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −

Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med alle institutioner

Der forventes at være behov for i alt 3.678 pladser til børn i 3-5 års alderen i 2013, fordelt på 3.527 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 114 pladser i privat institutioner samt 37 pladser til børn i specialtilbud. Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Budgettet til løn i daginstitutionerne er i modsætning til øvrige serviceområder forøget med ca. 1,7%. Budgetbeløbet til beskæftigelsesmaterialer og kurser er fastholdt på samme niveau som i 2013. Begge dele skyldes en tilførsel af midler til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i forlængelse af finanslovsaftalen. Midlerne er tildelt kommunerne på baggrund af børnetal. Silkeborg Kommune fik tilført 8,7 mio. kr. Personale Lønbudgettet er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: − − − −

Vuggestuebørn: Børnehavebørn: De første 20 børn pr. enhed jf. institutionslisterne Efterfølgende Børnehavebørn Børn under 3 år indskrevet i børnehave Derudover tildeles alle børn til inklusion

8,91 timer pr. barn pr. uge 5,27 timer pr. barn pr. uge 4,39 timer pr. barn pr. uge 7,29 timer pr. barn pr. uge 0,159 timer pr. barn pr. uge

Derudover tildeles 2,9 % til vikardækning af korttidsfravær. Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2013 er 382.518 kr. pr. år. for pædagoger og 311.099 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 355.022 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstraressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Der er på central konto til støtte afsat ressourcer til at varetage særlige opgaver i forhold til børn i særligt udsatte positioner. I forbindelse med omstrukturering heraf, vil institutionerne blive tildelt midler til at varetage denne opgave. Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af 2013. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde: − − −

Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer:

1.263 kr. pr. årsværk 728 kr. pr. årsværk 8.025 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter −

Beskæftigelsesmaterialer:

1.719 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.130 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost

244


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −

Kostordning:

Fast ejendom tilbageført fra Fælles Ejendomsdrift

7.832 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.722 kr. pr. barn for de øvrige 20.000 kr. pr. sted og 222 kr. pr. barn

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.25.11 Dagplejen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

120.048

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

111.371

111.371

111.371

111.371

I forbindelse med en generel rammebesparelse i 2013 på 2 % er dagplejen blevet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 1 %. Reduktionen udmøntes ved en omlægning af vikardækningen (1 mio. kr.) og en reduktion af den pædagogiske ledelse (0,5 mio. kr.). Den lavere reduktion er finansieret ved, at dagplejen har fået en andel af de centralt tilførte midler til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Endvidere hænger reduktionen i dagplejens budget sammen med et forventet fald i børnetal i dagplejen fra 1.495 børn i 2012 til 1.385 i 2013. På fælles konti er budgetteret med 2.940.000 kr. til fripladser og 36.224.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der er forudsat i budgettet, at der passes 1.385 børn i dagplejen. Antallet af 0–2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af pladser begge steder. Der er afsat 571.000 kr. til administrationslønninger og 7.933.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Der er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.404.000 kr. til personforsikringer, 60.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere og 762.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål med 314.000 kr. 05.25.13 Børnehaver 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

23.156

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

20.573

20.573

20.573

20.573

Ændringen i børnehavernes budget fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − − −

Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7% Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge Dr. Louises Børnehave, som frem til 1. januar 2012 var selvejende er blevet privat Børnetallet er faldet med 20 børn

245


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner

Antal børn med alm. normering

Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Blicheregnen • Thorning Børnehus • Krathgården • Troldhøj

157 55 42 60

Dagnstitutionen 3-Høje, Skægkær-Funder-Kragelund • Klokkeblomst • Kragelund Børnehave • Skægkær BH

199 83 43 73

Landsbymodel: • Gjessø Børnehave

61

Selvejende daginstitutioner: Tyttebærhuset Vinderslev Børnegård I alt

53 50 520

05.25.14 Integrerede institutioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

181.156

187.688

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

187.688

187.688

187.688

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − −

Antallet af børnehavepladser er faldet med 78 og antallet af vuggestuepladser er faldet med 53 fra 2012 Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7 % Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge.

Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Kjellerup/Levring • Broparkens børnehave • Storkeredens børnehus

BørnehaveBørn

Vuggestuebørn

197 68 43

24

246

12

Specialtilbud

11 specialpladser


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie • •

Mælkebøtten Levring Børnehus

40 46

12

287

15

71 129 87

15

Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring • Gjern Børnegård • Sorring Børnehus • Voel Børnegård • Resenbro Børnehave

386

44

107 101 118 60

24 20

Daginstitutionen Skovgården, Balle • Balle Børnehus • Balle Naturbørnehave • Dalhaven

227 58 92 77

56 32 24

Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal • Hvinningdal Børnehus • Regnbuen • Kærsgård

206 61 76 69

88 24 40 24

Daginstitutionen Buskelund • Højen • Toften

174 87 87

30 30

Daginstitutionen Gødvad • Dybkærgården • Elverhøjen • Skovbuen • Tumlehøjen

301 84 37 91 89

72 24

Daginstitutionen Alderslyst • Børnegården • Vangen • Børnehuset Søholt • Engen

243 59 33 114 37

Daginstitutionen Midtbyen, • Børnehuset Akacien/Kernehuset • Skolegade Børnehave • Granly

155 65 30 60

30

Daginstitutionen Sydbyen • Frederiksberggården/Arnen • Søfryd • Bakkegården

159 51 41 67

96 30 30 36

Daginstitutionen Virklund • Virklund Børnehave • Troldehøjen

133 70 63

24

Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang • Fårvang Børnehave • Børnehuset Ans • Grauballe Børnegård

247

11 specialpladser

24 24 69 33 24 12 63 33 15 specialpladser

24


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Daginstitutionen Sejs-Laven • Julsøhaven • Lynghøjen • Laven Børnehave

145 54 59 32

39 24 15

Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup • Them Børnehave • Frisholm Børnehave • Bryrup Børnehave • Askehuset

281

12

59 54 93 75

12

76 37

30 16

3.007

678

Selvejende daginstitutioner: • Blæksprutten • Skovstjernen I alt

37 pladser i specialtilbud

Der er i alt afsat budget til 3.527 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 520 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.007 pladser. Dertil kommer 37 børnehavepladser i specialtilbud samt 678 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

-198

-553

-553

Overslag 2015

Overslag 2016

-553

-553

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

672

671

671

Overslag 2015

Overslag 2016

671

671

Der er budgetteret med 574.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 97.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

2.810

7.764

7.764

7.764

7.764

Der er budgetteret med nettodriftstilskud til 135 børn i private institutioner fordelt på 114 børn i aldersgruppen 3–6 år og 21 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud. 248


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Private daginstitutioner Lemming Børnehave Stengården Rudolf Steinerskolens Børnehave Dr. Louises Private Børnehave I alt

0-2 årige 0 21 0 0 21

3-5 årige 27 9 12 66 114

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

55.776

53.042

53.042

53.042

Overslag 2016 53.042

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − − −

Plejefamilier Silkeborg Kommunes Ungecenter Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Den planlagte besparelse forventes opnået ved at anbringe i billigere anbringelsestyper. Der sker fortsat en lille glidning i den procentvise budgetfordeling mellem udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Familiepleje Familiepleje § 76 Pl.hjemsforening Netværksanbringelser Kost- og efterskoler Socialpædagogiske opholdssteder

Årspersoner 90 4 1 10 4 9

Døgntakst 950 695 1.080 250 1.495 2.065

Budget 31.208 1.015 394 913 2.183 6.784

Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 712 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 670 forebyggende foranstaltninger og 140 antal anbringelser. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

30.117

29.329

29.329

29.329

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − −

Silkeborg Kommunes Familiecenter Familiebehandling Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud

249

Overslag 2016 29.329


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − − − −

Aflastningsordninger Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien Praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2012 budgetteret med status quo i forbruget af forebyggende foranstaltninger. Der er i løbet af de sidste par år sket en omplacering af budgetmidler fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger. Denne bevægelse sker fortsat og rammebesparelsen på 2% på familiesektionens område placeres på anbringelsesområdet.

52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn

Årspersoner 0,5

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

21.853

21.012

21.012

Døgntakst 4.000

Budget 730

Overslag 2015

Overslag 2016

21.012

21.012

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −

Børn og unge anbragt på døgninstitutioner

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Det samlede antal anbringelser svarer til budget 2012. Der er fortsat omlægning fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse.

Under 18 år Over 18 år Statsrefusion, flygtninge

Årspersoner 25 2 1

Døgntakst 2.295 820 -1. 960

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

5.581

4.711

4.711

Budget 20.942 599 -715

Overslag 2015

Overslag 2016

4.711

4.711

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −

Børn og unge anbragt på sikrede institutioner

Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.

250


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.416

2.684

2.684

Overslag 2015

Overslag 2016

2.684

2.684

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn, unge og familier. Hensigten med rådgivningen er, at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering, og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

1.188

1.200

1.200

1.200

Overslag 2016 1.200

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto

1.016

998

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

998

998

998

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2011. Budgettet er nedskrevet som følge af 2 % rammebesparelse.

251


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

43 Børn og Familie

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.25.13 Børnehaver Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg

1.000

5.000

Resenbro børnehave

1.000

3.000

3.000

Fårvang børnehave

4.000

4.000

2. etape

23.930

23.930

Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup

30.000

30.000

Alderslyst

31.000

31.000

4.800

4.800

97.730

122.730

Funder ny daginstitution: 1. etape

500

1.000

12.200

1.000

1.000

8.300

21.000

Digitalisering i daginstitutionerne 43 Børn og Familie

1.500 13.200

252

9.300

1.000


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

43 Børn og Familie

643.632

­154.972

 1 Drift

642.132

­151.857

  03 Undervisning og kultur

111

   35 Kulturel virksomhed

111

    62 Teatre

111

       362100 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELING, BØRNE­ OG                UNGEUDVALG

111

         400 Personale            401 Løn m.v.            490 Andet

35 25 10

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Børn

76 76

  04 Sundhedsområdet

12.487

   62 Sundhedsudgifter m.v.

12.487

    89 Kommunal sundhedstjeneste

12.487

       489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE

12.487

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

11.815 10.915 60 410 230 200

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Medicin            537 Alarmappetater            540 Instrumenter            590 Administrationsudgifter

172 2 5 30 135

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres

500 500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

628.536

­151.857

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

511.502

­148.966

    10 Fælles formål

36.948

­1.926

       510001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

36.948

­1.926

        02 LEDELSE

2.732

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser

2.732 2.535 65

253


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           430 Tjenestekørsel            490 Andet

Indtægter

66 66

        04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION

5.749

         400 Personale            403 Løse timer            404 Trin i belastede institutioner            420 Kurser            421 Pædagogisk Udvikling            422 Lederkonference            423 Lederkursus            424 Årskursus            426 Merit efteruddannelse            430 Tjenestekørsel

5.639 1.059 3.500 71 361 172 222 161 62 31

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            553 Forældrebestyrelse, kursus

110 110

        05 SPROGSCREENING

153

         400 Personale            401 Løn m.v.

153 153

        08 ØVRIGE

28.314

         017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1,               63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i               dagtilbudsloven)            010 Kommunale institutioner

14.110

         018 Tilskud til forældre, der vælger               privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

3.196

14.110

         019 Tilskud til forældre på               børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om               social service) og tilskud til forældre               vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i               dagtilbudsloven)

60

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.400 1.400

         400 Personale            407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i                dagtilbudsloven)            425 Fællestillidsrepræsentant            429 PAU            470 Personforsikringer            480 Vippen

5.759 314 466 3.500 284 1.195

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

125 125

         700 Fast ejendom            790 Andet

800 800

254

­1.926


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            801 Betaling til/fra kommuner      11 Dagpleje         511001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk.               1, nr. 2­4)            001 Økonomiske fripladser

Udgifter

Indtægter

2.864 2.864

­1.926 ­1.926

147.595

­36.224

16.795

­36.224

2.940 2.940

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42 i dagtilbudsloven)

­36.224

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

1.183 1.183

         400 Personale            401 Løn m.v.            418 Kursus til dagplejere            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

11.860 7.321 762 60 313 3.404

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            592 Andet

685 685

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

127 127

       511010 DAGPLEJE, TEAM NORD

35.150

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

35.133 35.133

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

17 17

       511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

34.119

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

33.821 33.821

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

17 17

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

281 281

       511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

25.985

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

25.968 25.968

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

17 17

255


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        511040 DAGPLEJE, TEAM VEST

Indtægter

35.546

         001 Løn til dagplejere            400 Personale

35.133 35.133

         400 Personale            430 Tjenestekørsel

19 19

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter

394 394

    13 Børnehaver        1 Egne         513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk.               6 og 43, stk. 1, nr. 2­4)            001 Økonomiske fripladser

31.800

­11.227

24.609

­11.227

2.886

­11.227

1.677 1.677

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42 i dagtilbudsloven)

­8.423

         400 Personale            410 Vikarer

1.209 1.209

         900 Indtægter            914 Forældrebetaling for kost

­2.804 ­2.804

       513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN                (INSTITUTION 1)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

9.836 9.836

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

136 136

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.362 8.141 28 17 176

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.263 334 929

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

       513504 DAGINSTITUTIONEN 3­HØJE,                SKÆGKÆR­FUNDER­KRAGELUND (INSTITUTION 4)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

11.887 11.887

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

272 272

256


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

9.960 9.693 33 20 214

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

1.551 425 1.126

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

104 104

      2 Selvejende/private

7.191

       513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.749 2.945 2.869 9 5 62

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

425 113 312

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            706 Ekstra vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

379 21 32 44 50 21 15 7 138 51

       513430 VINDERSLEV BØRNE­ OG FRITIDSGÅRD,                HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.442 2.615 2.547 8 5 55

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            580 Madordning

405 107 298

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            706 Ekstra vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning

422 23 31 41 36

257

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

Indtægter

35 15 17 224

    14 Integrerede daginstitutioner

281.853

­94.165

      1 Egne

268.235

­94.165

       514001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

17.900

­94.165

         002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1               nr. 2­4, 63, stk. 1, nr. 2­4 og 76, stk. 1               i dagtilbudsloven)            001 Økonomiske fripladser

15.479 15.479

         092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§               31­33 og 41­42, 57­58 og 61­62 samt 71­72               og 74­75 i dagtilbudsloven)           400 Personale            410 Vikarer

­71.055

2.421 2.421

         900 Indtægter            914 Forældrebetaling for kost

­23.110 ­23.110

       514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.838 3.324 3.239 11 6 68

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

480 130 350

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

34 34

       514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING                (INSTITUTION 2)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

16.941 16.941

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

288 288

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

14.611 14.226 48 28 309

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.890

258


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

484 1.406

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

152 152

       514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN,                ANS­GRAUBALLE­FÅRVANG (INSTITUTION 3)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

18.436 18.436

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

288 288

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.772 15.349 54 31 338

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.249 637 1.612

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

127 127

       514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET,                RESENBRO­VOEL­GJERN (INSTITUTION 5)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

27.019 27.019

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

303 303

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

23.363 22.735 79 45 504

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

3.178 898 2.280

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

175 175

       514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE                (INSTITUTION 6)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

21.286 21.286

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

288 288

259

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.694 18.200 63 36 395

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.179 604 1.575

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

125 125

       514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN,                HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

21.121 21.121

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

295 295

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

18.454 17.954 64 36 400

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.227 590 1.637

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

145 145

       514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND                (INSTITUTION 8)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

13.306 13.306

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

272 272

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

11.439 11.128 39 23 249

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

1.510 422 1.088

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

85 85

260

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION                9)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

25.190 25.190

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

303 303

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

21.949 21.357 74 43 475

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.775 765 2.010

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

163 163

       514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST                (INSTITUTION 10)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

22.141 22.141

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

303 303

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

19.331 18.816 65 37 413

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.358 636 1.722

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

149 149

       514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN                (INSTITUTION 11)

19.333

        00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

19.333

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

269 269

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

17.195 16.749 56 32 358

261

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

1.757 470 1.287

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

112 112

       514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION                12)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

19.819 19.819

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

288 288

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

17.519 17.052 58 34 375

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

1.895 504 1.391

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

117 117

       514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND                (INSTITUTION 13)

10.333

        00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

10.333

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

272 272

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.796 8.556 30 18 192

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

1.190 324 866

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

       514514 DAGINSTITUTIONEN SEJS­LAVEN                (INSTITUTION 14)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

13.335 13.335

262

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

272 272

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

11.531 11.221 38 23 249

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

1.431 375 1.056

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

101 101

       514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN,                THEM­BRYRUP (INSTITUTION 15)          00 FÆLLESUDGIFTER­ OG INDTÆGTER

18.237 18.237

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

288 288

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

15.460 15.050 52 30 328

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

2.344 619 1.725

         700 Fast ejendom            706 Ekstra vedligeholdelse

145 145

      2 Selvejende/private

13.618

       514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600                SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

4.634 3.524 3.432 11 7 74

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

418 106

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            706 Ekstra vedligeholdelse

692 19 32

312

263

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

Indtægter

44 27 13 16 8 219 314

       514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ                103, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

8.984 6.661 6.483 23 13 142

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            580 Madordning

776 213 563

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            706 Ekstra vedligeholdelse            710 Udenomsarealer            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje

1.456 50 44 88 77 48 31 4 420 694

         780 Kasserer­ og revisionshonorar

91

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber        1 Egne

4.871

­5.424

4.871

­5.424

       517200 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER BØRNE­                OG UNGEAFDELINGEN

­5.424

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

­5.424 ­5.424

       517210 PGF. 16­BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600                SILKEBORG

4.871

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer

3.636 3.496 39 38 63

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børneudgifter            502 Sundhedsmæssige foranstaltninger

1.235 1.147 23

264


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           592 Andet

Indtægter

65

    18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

671

       518001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

97

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Tilskud til private legestuer

97 97

       518002 FLYGTNINGE

574

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Lege/mødregruppe

574 574

    19 Tilskud til privatinstitutioner, privat         dagpleje, private fritidshjem, private klubber         og puljeordninger

7.764

       519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION

2.348

         002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

2.348

       519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE

619

         002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

619

      2 Selvejende/private

4.797

       519095 LEMMING BØRNEHAVE

1.393

         002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

1.393

       519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE,                ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG           002 Driftstilskud til børn i               privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens               § 36)

3.404 3.404

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov      20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge        1 Egne         520200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN           001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)            200 Under 18 år            205 Opholdsbetaling over 18 år

111.950

­2.891

55.957

­2.665

45.306

­2.665

45.306

­2.665

36.078 35.013 1.065

265


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          002 Netværksplejefamilier og               slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)            255 Omkostningssted

913

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.

110

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            230 Eget værelse, ­  under 18 år            235 Uledsagede flygtninge ­ eget værelse            250 Eget værelse, ­ over 18 år

4.005

Indtægter

913

110

         007 Advokatbistand (§ 72)            265 Advokatbistand

3.646 70 289 200 200

         092 Betaling (§§ 159 og 160)            265 Forældrebetaling/egenbetaling            266 Egenbetaling § 76

­765 ­715 ­50

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

4.000 4.000

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

10.651

       520200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN           001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)            200 Under 18 år

10.651 744 744

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.

6.784

         004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr.               5)            220 Kost­ og efterskoleophold under 18 år

2.503

6.784

2.503

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            230 Eget værelse, ­  under 18 år            250 Eget værelse, ­ over 18 år      21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne

620 520 100 29.329 28.569

       521200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN           002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

28.569 1.305 1.305

266

­1.900 ­1.900


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          003 Familiebehandling eller behandling af               barnets eller den unges problemer (§ 52,               stk. 3, nr. 3)            240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf.                40, stk. 3, nr. 3, servicelov            260 Rusmiddelbehandling            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.605

         004 Døgnophold for både               forældremyndighedsindehaveren, barnet               eller den unge og andre medlemmer af               familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)            245 Opholdsbetaling

730

525 555 6.525

730

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            255 Plejevederlag            260 Netværksplejefamilier            270 Kørsel og transport            275 Enkeltudgifter

5.375

         007 Fast kontaktperson for barnet eller               den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,               stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)            285 Fast kontaktperson            800 Betaling til/fra andre kommuner            810 Betaling til regioner

9.904

         008 Fast kontaktperson for hele familien               (§ 52, stk. 3, nr. 6)            285 Fast kontaktperson

150

5.000 75 250 50

2.320 7.434 150

150

         009 Formidling af praktikophold hos en               offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,               stk. 3. nr. 8)            290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.                52, stk. 3, nr. 8

50

         010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)            330 Anden hjælp

50

50

50

         011 Økonomisk støtte til               forældremyndighedsindehaveren, når det må               anses for at være af væsentlig betydning               af hensyn til et barns eller en ungs               særlige behov for støtte (§52a og §52,               stk. 3 nr. 1)            295 Økonomisk støtte            300 Tabt arbejdsfortjeneste            305 Kost­ og efterskoler            310 Netværksindsats           013 Støtteperson til forældremyndighedens               indehaver i forbindelse med et barn eller               en ung kvinde/mands anbringelse uden for

267

3.135

510 25 2.000 600 265

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              hjemmet (§ 54 og 54 a)            325 Støttepersoner til forældre

Indtægter

265

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

760

       521200 BØRNE­ OG FAMILIEAFDELINGEN

760

         003 Familiebehandling eller behandling af               barnets eller den unges problemer (§ 52,               stk. 3, nr. 3)            240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf.                40, stk. 3, nr. 3, servicelov

50 50

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            265 Plejehjemsforening            270 Kørsel og transport

200

         007 Fast kontaktperson for barnet eller               den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,               stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)            285 Fast kontaktperson

400

100 100

400

         010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)            330 Anden hjælp

50

         011 Økonomisk støtte til               forældremyndighedsindehaveren, når det må               anses for at være af væsentlig betydning               af hensyn til et barns eller en ungs               særlige behov for støtte (§52a og §52,               stk. 3 nr. 1)            295 Økonomisk støtte

60

50

    23 Døgninstitutioner for børn og unge        1 Egne         523200 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER  BØRNE­                OG FAMILIEAFDELINGEN           002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            200 Opholdsbetaling ­ under 18 år            215 Opholdsbetaling ­ over 18 år

60 21.953

­226

21.928

­226

21.928

­226

21.928

21.314 614

         092 Betaling (§ 159 og 160)            255 Forældrebetaling            266 Egenbetaling

­226 ­200 ­26

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

25

268


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter        523200 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER  BØRNE­                OG FAMILIEAFDELINGEN

25

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            200 Opholdsbetaling ­ under 18 år

25

    24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og         unge           800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

25 4.711 4.711 4.711

   35 Rådgivning

2.684

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2.684

      1 Egne

2.684

       540002 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER BØRNE­                OG FAMILIEAFDELINGEN           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            525 Rådgivning, undersøgelse og                behandling af børn og unge med                adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk                og psykisk funktionsevne samt deres                familier            527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2)

2.684 2.684 1.774

910

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

2.400

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

2.400

      1 Egne

2.400

       542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.400

         002 Kvindekrisecentre (§ 109)            815 Betaling til kommunale institutioner            817 Psykologbistand til børn og                familievejledning

2.400 2.225 175

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

998

   52 Lønpuljer

998

    72 Tjenestemandspension

998

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            489 Sundhedsplejen            510 Daginstitutioner            517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18

998 528 380 90

269

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

 2 Statsrefusion

­3.115

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­3.115

   22 Central refusionsordning

­950

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­950

         002 Refusion vedr. funktion 05.28.20            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­200 ­200

         004 Refusion vedr. funktion 05.28.23            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­700 ­700

         005 Refusion vedr. funktion 05.28.24            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­50 ­50

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

­965

    20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge

­250

         002 Refusion af udgifterne til flygtninge               med 100 pct. refusion            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­200 ­200

         004 Refusion vedrørende advokatbistand            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­50 ­50

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

­715

         002 Refusion af udgifterne til flygtninge               med 100 pct. refusion            200 Refusion vedr. Børne­ og                Familieafdelingen

­715

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­1.200

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

­1.200

­715

         004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til               personer med særlige sociale problemer med               50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)            200 Børne­ og Familieafdelingen

­1.200 ­1.200

 3 Anlæg

1.500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.500

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

1.500

270


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     13 Børnehaver

1.500

      1 Egne

1.500

       513001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          20 RÅDIGHEDSBELØB

1.500 1.500

271

Indtægter


Bevilling 45 Handicap - børn Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.837

1.630

1.630

1.630

1.630

-1.738

-3.486

-3.486

-3.485

-3.485

13.754

13.889

13.889

13.889

13.889

5.303

3.989

3.989

3.987

3.988

23.716 20.453

18.962 25.253

18.962 25.253

18.963 25.253

18.962 25.253

701 65.026

950 61.187

950 61.187

950 61.187

950 61.187

272


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

2.837

1.630

1.630

1.630

Overslag 2016 1.630

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for personer under 18 år. Der er budgetlagt med 5,7 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter og 0,3 årsperson i regionalt tilbud. I alt 6,0 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-1.738

-3.486

-3.486

-3.486

Overslag 2016 -3.486

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn som afholdes på bevilling 57 medtages i beregningsgrundlaget på denne funktion og hvis beløbet derfra overstiger grænsen medtages indtægten på denne funktion. Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 720.000 kr. og 1.450.000 kr. Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.450.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto På • • •

13.754

13.889

13.889

Overslag 2015

Overslag 2016

13.889

13.889

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: § 32 børnehaver. § 36 klubtilbud. Socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 10 børn på Solsikken og yderligere 4 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr. til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Endelig er der budgetteret med 1 barn i klubtilbud.

273


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto På • • • •

5.303

3.989

3.989

3.989

Overslag 2016 3.989

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: Plejefamilier. Skoleophold. Socialpædagogiske opholdssteder. Eget værelse.

Foranstaltning (bruttoudgifter) Familiepleje Skoleophold Socialpædagogiske opholdssteder Eget værelse Betaling til andre kommuner I alt

Budget 2013 (1.000 kr.) 2.583 240 668 96 402 3.989

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

23.716

18.962

18.962

18.962

Overslag 2016 18.962

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 43 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere er der budgetteret med 12 børn i aflastning på bl.a. Haudal, Kannikegården, Pindstrup. Endelig er der budgetteret med 14 børn i aflastning på Solbo, samt 26 børn i aflastning i andre kommuners tilbud eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Aflastning Aflastning på Solbo m.v. Pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Haudal, Kannikegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger Praktikløn og lønrefusion Anden hjælp Økonomisk støtte Kontaktperson for barnet Betaling til kommuner Betaling til regioner Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede Støtteperson til forældremyndighedens indehaver I alt

274

Budget 2013 (1.000 kr.) 3.701 3.646 538 62 2.470 180 190 584 410 5.594 1.369 82 136 18.962


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

20.454

25.253

25.253

Overslag 2015

Overslag 2016

25.253

25.253

Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 23,6 årsperson. Institution Solbo Skovbo, Skanderborg Dalgården, Århus Mellerup Skolehjem, Region Midt Fenrishus, Region Midt Oustruplund, Region Midt GOLÅ – Fonden, selvejende Kannikegården, selvejende Diverse I alt

Budget 2013 (1.000 kr.) 6.984 5.224 790 1.893 3.933 4.064 1.596 793 -24 25.253

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

701

950

950

Overslag 2015

Overslag 2016

950

950

Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af § 11 i serviceloven – Familieorienteret rådgivning.

275


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

45 Handicap ­ børn

64.715

­3.528

 1 Drift

64.715

­42

  03 Undervisning og kultur

1.630

   30 Ungdomsuddannelser

1.630

    46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.630

       346002 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER,                HANDICAP ­ BØRN (BEV. 45)

1.630

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Befordring til STU

120 120

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            826 Betaling til Silkeborg Kommune

1.510 64 1.446

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

63.085

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge

13.889

    17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

13.889

      1 Egne

­42

13.889

       517100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           021 Socialpædagogisk støtte og træning i               eget hjem

13.889 600

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            826 Betaling til Silkeborg kommune

13.289 2.416 10.873

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov      20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge        1 Egne

48.246 3.989 3.573

       520100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)            200 Under 18 år

3.573 2.523 2.523

         002 Netværksplejefamilier og               slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)            200 Under 18 år

60 60

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)

252

276

­42


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           215 Opholdsbetaling over 18 år            220 Lommepenge og beklædning

240 12

         004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr.               5)            215 Opholdsbetaling

240 240

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            210 Støttepersoner

96 96

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

402 402

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

416

       520100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

416

         003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66,               stk. 1, nr. 5)            200 Socialpædagogiske opholdssteder ­                under 18 år

416 416

    21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne

18.962 5.883

       521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

5.801 538 538

         003 Familiebehandling eller behandling af               barnets eller den unges problemer (§ 52,               stk. 3, nr. 3)            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

62 62

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            200 Plejevederlag            220 Kørsel og transport            230 Enkeltudgifter

3.701 3.265 323 113

         007 Fast kontaktperson for barnet eller               den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,               stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

410

         009 Formidling af praktikophold hos en               offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,               stk. 3. nr. 8)            290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf.                52, stk. 3, nr. 8

180 180

277

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

190

         011 Økonomisk støtte til               forældremyndighedsindehaveren, når det må               anses for at være af væsentlig betydning               af hensyn til et barns eller en ungs               særlige behov for støtte (§52a og §52,               stk. 3 nr. 1)            225 Kørsel og transport            295 Økonomisk støtte            305 Kost­ og efterskoler

584

         013 Støtteperson til forældremyndighedens               indehaver i forbindelse med et barn eller               en ung kvinde/mands anbringelse uden for               hjemmet (§ 54 og 54 a)

136

       521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE

41

         010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)            400 Personale

41

       521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE

41

         010 Anden hjælp, der har til formål at yde               rådgivning, behandling og praktisk og               pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)            400 Personale

41

Indtægter

5 316 263

41

41

      3 Andre offentlige myndigheder

10.609

       521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til / fra andre kommuner /                regioner            826 Betaling til Silkeborg kommune

10.609 10.609 6.963 3.646

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

2.470

       521100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

2.470

         005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3,               nr. 5)            220 Kørsel og transport            235 Opholdsbetaling

2.470

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

25.295

­42

22.906

­42

22.906

­42

343 2.127

      1 Egne         523100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

278


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          001 Døgninstitutioner for børn og unge med               betydelig og varig nedsat fysisk eller               psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.               5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,               § 75  og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)            220 Lommepenge/enkeltydelser            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

22.906

16 22.890

         092 Betaling (§ 159 og 160)

­42

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

2.389

       523100 FÆLLESUDGIFTER ­ OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           001 Døgninstitutioner for børn og unge med               betydelig og varig nedsat fysisk eller               psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.               5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,               § 75  og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)            200 Opholdsbetaling

2.389 2.389

2.389

   35 Rådgivning

950

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

950

       540021 PGF. 11 BETALINGER

730

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

730

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

220

       540021 PGF. 11 BETALINGER

220

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

220

 2 Statsrefusion

­3.486

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­3.486

   22 Central refusionsordning

­3.486

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­3.486

         004 Refusion vedr. funktion 05.28.23            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­3.486 ­3.486

279


Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Særlige dagtilbud og særlige klubber Daginstitutioner for børn og unge I alt Anlæg

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

0

0 0 2.540

0 0 1.500

0 0 1.000

0 0 1.000

0 0 1.000

280


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

0

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 5,0 mio. kr. Sted Solsikken

Normering 10

2012 takst 1.501 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

Takst pr. dag 1.493 kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 14,0 mio. kr. Sted Solbo

Normering 15,45

2012 takst 2.743 kr.

Takst pr. dag 2.726 kr.

I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

281


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børn- og Ungeudvalget

Bevilling:

48 Handicap - børneinstitutioner

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.28.23 Døgninstitutioner for Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

1.500

Modernisering af Regnbuen, Solbo

1.500 1.000

1.000

1.000

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 48 Handicap børneinstitutioner

1.500

282

1.000

1.000

1.000

200

3.200

12.200

12.200

12.400

16.900


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

48 Handicap ­ børneinstitutioner

6.285

­4.785

 1 Drift

4.785

­4.785

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.785

­4.785

   25 Dagtilbud m.v til børn og unge      17 Særlige dagtilbud og særlige klubber        1 Egne         517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO,                8600 SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

118 118

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

3.685 3.535 40 10 77 23

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning            505 Aktiviteter            510 Transport            512 Svømning og fysioterapi            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag            592 Andet

1.154 12 9 694 51 25 274 89

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

94 44 50

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            705 Udvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

180 38 24 27 40 14 6 31

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­5.231 ­5.339 108

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

4.785

­4.785

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

4.785

­4.785

4.785

­4.785

      1 Egne

283


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

       523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600                SILKEBORG           200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

Udgifter

Indtægter

4.785

­4.785

248 248

         400 Personale            401 Løn m.v.            410 Vikarer            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            431 Kørselsgodtgørelse            470 Personforsikringer            490 Andet

12.237 11.733 28 110 31 1 297 37

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Børn og unge            515 Køkken            530 Kvisten            532 Regnbuen            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag            592 Andet

­24 ­24

1.704 357 412 51 51 60 772 1

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

313 122

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

572 166 113 119 43 42 89

1 190

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­10.289

­4.463 ­4.463

­10.603 314

         900 Indtægter            909 Salg af mad til personale                (momsregistreret)            913 Betaling for ophold            962 Andet salg            963 Salg af Snoezelkurser            964 Snoezelleje

­298 ­88 ­162 ­1 ­16 ­31

 3 Anlæg

1.500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.500

284


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter    28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.500

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.500

       523001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

1.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

1.500

285

Indtægter


Bevilling 49 Familiesektionen institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud til personer med særlige sociale problemer I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

286


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

0

Overslag 2016 0

På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg, der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2012 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2012 har i gennemsnit 86 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

0

Overslag 2016 0

På denne funktion budgetteres Familiecentret, der er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a., at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2012 viser, at Familiecentret har 183 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.

287


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien forud for dette tilbud have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp), og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): • • •

Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. Intellektuelt svage forældre med svagt netværk

Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Behandling i forbindelse med seksuelle krænkelser § 11.4 Samtaleforløb for forældre og børn/unge. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge, der har behov for et længerevarende forløb, kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl, om han/hun kan bruge tilbuddet, tilbyder Familiecentret, at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børne- og Ungeudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår.

288


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre, der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter, tilbydes psykologbehandling. Forsøg med kurser for forældre i dagsilbudsregi i udvalgte områder § 11.4 Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børnehjem, siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk observation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlingsmæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold.

289


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

49 Familiesektionen ­ institutioner

5.139

­5.139

 1 Drift

5.139

­5.139

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.139

­5.139

   28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

3.775

­3.775

    20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn         og unge

550

­550

      1 Egne

550

­550

       520210 UNGECENTER SILKEBORG

550

­550

         005 Eget værelse, kollegier eller               kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.               1, nr. 4)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 Drift af IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

550

­550

9.969 378 145 654 ­10.596

­50 ­500

    21 Forebyggende foranstaltninger for børn og         unge        1 Egne         521210 FAMILIECENTER SILKEBORG           002 Praktisk, pædagogisk eller anden               støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.712 254 734 ­8.700

    23 Døgninstitutioner for børn og unge

3.225

­3.225

3.225

­3.225

       523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 ­ 3,                8600 SILKEBORG

3.225

­3.225

        01 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­2.578

­1.075

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

­2.902

­1.075

411 220 150 630 ­4.313

­1.075

      1 Egne

         991 Administrationsbidrag

324

290


BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        02 ALDERSROVEJ  (OBS AKUT + UDVIKLINGEN)

3.653

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

3.653

        03 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD

2.150

­2.150

         002 Døgninstitutioner for børn og unge med               sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.               pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §               75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.150

­2.150

3.912 706 120 646 ­3.234

­2.150

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.364

­1.364

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

1.364

­1.364

1.364

­1.364

       542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14                8600 SILKEBORG

1.364

­1.364

         002 Kvindekrisecentre (§ 109)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            991 Administrationsbidrag

1.364 1.947 217 40 215 ­1.199 144

­1.254

      2 Selvejende/private

         092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost

3.361 292

­56 ­1.198 ­110 ­110

291


SOCIALUDVALGET Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

292


Bevilling 51 Social service Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2012 117 216 2.706

Budget 2013 116 112 2.651

Overslag 2014 116 112 2.651

Overslag 2015 116 112 2.651

Overslag 2016 116 112 2.651

5.452

5.331

5.331

5.331

5.331

5.880 13.385

5.033 12.971

5.033 12.971

5.033 12.971

5.033 12.971

1.741 22.960

2.382 24.947

2.382 24.947

2.382 24.947

2.382 24.947

415 1.249 2.227 1.137 0 57.485 5.080

525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0

525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0

525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0

525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0

293


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

116

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

116

116

116

116

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

216

112

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

112

112

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Lejetab i almennyttige boliger. Der har hidtil været et mindreforbrug vedr. lejetab, hvorfor budgettet er reduceret med godt 100.000 kr. Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.706

2.651

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.651

2.651

2.651

På denne funktion afholdes udgifter til: • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 5.331 5.331 Netto 5.452 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene

294

5.331

Overslag 2016 5.331


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •

Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune og Region Midtjylland.

Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Jf. Rammeaftalen skal der ske en takstnedsættelse i 2013 i Region Midtjylland. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110.

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

5.879

5.033

5.033

5.033

Overslag 2016 5.033

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer. Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der forventes i 2013 behandling af 120 borgere. Budgettet er efterfølgende blevet justeret med en generel reduktion på 300 t.kr. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser.

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

13.384

12.971

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.971

12.971

12.971

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 100.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2012. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse af den udmeldte budgetteringsramme for 2013. Beløbet forventes justeret i en ledig stilling, som ikke er besat.

295


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2012. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr.

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.382

1.741

2.382

Overslag 2015

Overslag 2016

2.382

2.382

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for 6 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er mellemkommunal refusion på 1 person. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2012.

Antal årspersoner

Gennemsnitspris

5

460.200

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

pr. år (kr.)

22.960

24.947

2.301

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

24.947

24.947

24.947

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. o

Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede.

Bostøtte – servicelovens § 85 – Interne tilbud Antal årspersoner 95

Gennemsnitspris pr. år kr.) 79.430

296

BUDGET 2013 (1.000 kr.) 7.456


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Bostøtte – servicelovens §85 - Eksterne tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

87

44.390

3.862

Midlertidige ophold – servicelovens § 107 Eksterne tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

18

587.000

10.565

Herudover indeholder budgettet udgifter til: o Betaling til bostøtte Rusmiddelcenter

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

415

525

525

Overslag 2015

Overslag 2016

525

525

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.249

1.223

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.223

1.223

1.223

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. I 2013 forventes at være 14 personer i beskyttet beskæftigelse.

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.227

2.180

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.180

2.180

2.180

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

297


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Som følge af ændret målgruppe forventes budgettet overholdt. Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.

5.72.99 Øvrige sociale formål Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.137

1.042

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.042

1.042

1.042

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

6.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

0

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2011 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

298


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

51 Social service

65.670

­7.157

 1 Drift

65.670

­2.332

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

262

­14

   25 Faste ejendomme

262

­14

    11 Beboelse

150

­14

       011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE

150

­14

         002 Boliger til midlertidig boligplacering               af flygtninge            700 Fast ejendom

130

         003 Udgifter ved lejetab og garanti ved               fraflytning af flygtninge            020 Lejetab (pgf. 71)

20

130

20

         093 Betaling vedrørende midlertidige               boliger til flygtninge

­14

    18 Driftsikring af boligbyggeri

112

         004 Lejetab ved fraflytning            290 Øvrige

112 112

  04 Sundhedsområdet

2.651

   62 Sundhedsudgifter m.v.

2.651

    90 Andre sundhedsudgifter

2.651

         004 Begravelseshjælp

1.851

         005 Befordringsgodtgørelse

8

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

792

         005 Befordringsgodtgørelse

792

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

62.757

­2.318

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

61.715

­2.318

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

10.136

      1 Egne

10.136

       542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600                SILKEBORG

526

         001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            400 Personale

526 483

299


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Aktivitetsudgifter

Indtægter

43

       542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER           001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            800 Betaling andre offentlige myndigheder            815 Betaling til kommunale institutioner

9.610 9.610 5.005 4.605

    44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for         alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

5.033

       544010 RUSMIDDELCENTRET ­                ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

4.156

         003 Ambulant behandling            400 Personale            500 Behandlingsaktiviteter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.156 3.526 271 79 280

       544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR.                SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

150

         002 Døgnbehandling            015 Alkohol afgiftning

150 150

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

727

       544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR.                SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

727

         002 Døgnbehandling            010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr.                Sundhedslovens pgf. 141

727 727

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

13.358

­387

       545010 RUSMIDDELCENTRET ­ STOFBEHANDLINGEN

10.845

­387

10.576

­387

         001 Dagbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

7.594 2.076 274 632

         200 Ledelse og administration            400 Personale

269 269

       545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET

100

         001 Dagbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            400 Personale

100

300

2.404

­367 ­20


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

120 ­2.424

       545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

1.031

         002 Døgnbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            200 Interne ydelser uden moms

1.031

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

1.382

1.031

       545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

1.382

         002 Døgnbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)

1.382

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)        1 Egne         550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN           001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer            200 Opholdsbetaling            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

2.887

­505

1.411

­505

1.411

­505

1.411

­505

1.142 269

­505

      2 Selvejende/private

676

       550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN

676

         001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer

676

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

800

       550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN

800

         001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer

800

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

26.373

­1.426

16.930

­1.426

16.930

­1.426

6.800

­1.205

6.800

­1.205

      1 Egne         552010 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN           001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder           005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83­86               og 102)

10.130

301


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           201 Personlig og praktisk hjælp                (afregning af Handicap­ og                Psykiatriafdelingen)            210 Støttepersoner. Puls            212 Bostøtte. Rusmiddelcentret            240 Bostøtte. Landlyst

Indtægter

3.137 2.300 2.674 2.019

         092 Beboeres betaling (§ 163)

­221

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

9.443

       552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

9.443

         001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            200 Opholdsbetaling

4.538

         005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83­86               og 102)            200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp                jfr. Servicelovens § 85            250 Bostøtte fra Bo­Skole­Job            260 Bostøtte på Bo­Skole­Job            270 Bostøtte. SUF

4.905

4.538

832 2.427 646 1.000

    53 Kontaktperson­ og ledsageordninger (§§         45,97­99)

525

       553200 SKP­INDSATS, RUSMIDEELCENTER                SILKEBORG

525

         002 Støtte­ og kontaktpersonordning for               sindslidende (§ 99)            400 Personale

525 525

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.223

      1 Egne

1.223

       558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFELINGEN           001 Beskyttet beskæftigelse til personer               med særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.223 1.223 1.023

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

2.180

         001 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med særlige sociale problemer            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.367 1.367

       559300 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER, JOB­ OG                BORGERSERVICEAFDELINGEN

813

         001 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med særlige sociale problemer

813

302


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           240 Tilskud til Kirkens Korshær

Indtægter

813

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

1.042

    99 Øvrige sociale formål

1.042

         003 Støtte til frivilligt socialt arbejde               (§ 18)            200 Tilskud til foreninger

1.042 1.042

 2 Statsrefusion

­4.825

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

­20

   25 Faste ejendomme

­20

    11 Beboelse

­20

         002 Refusion vedrørende udgifter til               lejetab og garanti ved fraflytning af               flygtninge

­20

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­4.805

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­4.805

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

­4.805

         004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til               personer med særlige sociale problemer med               50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)            100 Job­ og Borgerserviceafdelingen

303

­4.805 ­4.805


Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 0 Indtægter fra den centrale refusions 0 Forebyggende indsats for ældre og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt

Budget 2013 -741 20.768

Overslag 2014 -741 20.768

Overslag 2015 -741 20.768

Overslag 2016 -741 20.768

0 0

33.771 8.410

33.771 8.410

33.771 8.410

33.771 8.410

0 0 0 0

578 1.652 8.387 72.825

578 1.652 8.387 72.825

578 1.652 8.387 72.825

578 1.652 8.387 72.825

304


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

-741

-741

Overslag 2016

-741

-741

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

20.768

20.768

20.768

Overslag 2016 20.768

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,384 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 225 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Derudover er der budgetteret med 3 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

33.771

Overslag 2015

Overslag 2016

33.771

33.771

33.771

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 54 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud sindslidende

Budget 2013 1.000kr.

Birkeparken Hinge Bostedet, Kjellerup Sønderparken Botilbud OK-Centret – Enghaven Søhuset, Viborg Urbakken og Jagtvej, Favrskov Andre tilbud I alt

6.408 2.038 7.295 1.987 2.690 1.158 5.331 5.094 32.001

Endvidere er der på denne funktion budgetteret med udgifter til sektionsleder, sekretariatsleder og faglig konsulent til Socialpsykiatrisk Center m.m. i alt 1,770 mio. kr. Derudover afholdes udgifter til drift af følgende botilbud:

305


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Sted Socialpsykiatrisk bosted Botilbud Hinge Birkeparken

Antal pladser 17 15 12

2012 takst/dag 1.815 kr. 1.504 kr. 1.556 kr.

2013 takst/dag 1.812 kr. 1.505 kr. 1.529 kr.

Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

8.410

10,3 mio. kr. 7,6 mio. kr. 5,9 mio. kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

8.410

8.410

8.410

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 15 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 9 borgere med en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner eller private opholdssteder. Udgifterne til Akut døgn er ligeledes budgetteret på denne funktion med 4,043 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Fuglemosevænget Andre kommuner Private opholdssteder I alt

1.695 2.116 556 4.367

Endvidere afholdes der udgifter til drift af Bofællesskabet Fuglemosevænget. Sted Bofællesskabet Fuglemosevænget

Antal pladser

2012 takst/dag

2013 takst/dag

911 kr.

8

767 kr.

Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

2,1 mio. kr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012

Overslag 2015

Overslag 2016

578

578

Netto

0

578

578

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

1.652

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.652

1.652

1.652

306


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. Der er budgetteret med 11 borgere i Silkeborg kommunes egne tilbud, 7 borgere i andre kommuners tilbud og 6 borgere i regionale tilbud i alt 13 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Rosengårdcentret og anden beskæftigelse i Silkeborg Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre I alt

Budget 2013 1.000 kr. 629 538 485 1.652

Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Rosengårdcentret

Antal pladser 8

2012 takst/dag 249 kr.

Rosengårdcentret nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

0

8.387

2013 takst/dag 253 kr. 0,7 mio. kr.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

8.387

8.387

8.387

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Der er budgetteret med i alt 59 borgere i aktivitets- og samværstilbud, heraf 46 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 11 i andre kommuners tilbud og 2 i regionale tilbud. Silkeborg Kommune er driftsherre for PH Aktiv i Psykiatriens hus (tidligere en del af Kastanjehuset) og Dagtilbud Hinge. Større Aktivitets- og samværstilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

PH Aktiv Dagtilbud Hinge Regionale tilbud Andre kommuner I alt

2.932 615 382 1.434 5.363

Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted PH Aktiv Dagtilbuddet i Hinge

Antal pladser 31 12 10

2012 takst/dag 276 kr. 472 kr. 119 kr.

PH Aktiv nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

2013 takst/dag 274 kr. 479 kr. 120 kr. 2,8 mio. kr. 2,3 mio. kr.

Desuden er værestederne i Socialpsykiatrien budgetteret med 3,007 mio. kr. på denne funktion.

307


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

53 Socialpsykiatri

89.692

­16.867

 1 Drift

89.692

­16.126

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

89.692

­16.126

   32 Tilbud til ældre og handicappede

20.952

­184

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

20.952

­184

20.952

­184

      1 Egne         533300 BOSTØTTE ­ OMRÅDE B          01 TEAM PERSONSTØTTE           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.170 ­1.170

        02 TEAM LUPINVEJ           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.715 4 ­2.719

        03 TEAM KJELLERUP           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.840 27 ­2.867

        04 TEAM GJERN           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder         533350 BOSTØTTE ­ OMRÅDE C          01 TEAM THEM

308

2.207 4 ­2.211


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

1.504 3 ­1.507

        02 TEAM MØLLEGADE/MIDTBY           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.453 2 ­2.455

        03 TEAM NARVIKVEJ           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder         533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

2.704 262 ­2.966 20.952

­184

        01 MYNDIGHEDSOPGAVER

20.952

­184

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

20.952

­184

20.952

­184

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

68.740

­15.942

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

46.533

­12.762

       550010 FÆLLESPULJE PSYKIATRI ­ OMRÅDE D

1.770

        02 FÆLLESUDGIFTER

1.770

         200 Ledelse og administration            400 Personale

1.770 1.770

       550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600                SILKEBORG ­ OMRÅDE C

944

­944

        05 KEJLSTRUPVEJ 32

944

­944

         003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale

685

­622

5.455

309


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

511 120 340 ­5.741

­83

         094 Beboeres betaling for husleje

­539 ­280

         096 Beboeres betaling for el og varme            020 Varme

­42 ­42

         200 Ledelse og administration            400 Personale

259 259

       550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ                37, 8620 KJELLERUP           003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.092

­7.092

6.723

­6.293

6.695 1.013 323 507 ­1.815

­6.293

         093 Beboeres betaling for service

­398

         094 Beboeres betaling for husleje

­284

         096 Beboeres betaling for el og varme            010 El            020 Varme

­117 ­61 ­56

         200 Ledelse og administration            400 Personale

369 369

       550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE                42C, 8620 KJELLERUP ­ OMRÅDE B           003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.726

­4.726

4.213

­3.791

8.919 1.056 260 1.018 ­7.040

­3.791

         093 Beboeres betaling for service

­935

         200 Ledelse og administration            400 Personale

513 513

      1 Egne

28.000

       550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD                (§108) ­ OMRÅDE D          01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

310

28.000 28.000


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          003 Længerevarende botilbud for               sindslidende            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

28.000 28.000

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

4.001

       550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD                (§108) ­ OMRÅDE D

4.001

        01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

4.001

         003 Længerevarende botilbud for               sindslidende

4.001

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

8.954

­544

8.355

­544

       552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET,                FUGLEMOSEÆNGET 16, 8620 KJELLERUP ­ OMRÅDE B

544

­544

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

368

­544

1.752 173 117 ­1.674

­544

      1 Egne

         200 Ledelse og administration            400 Personale

176 176

       552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG ­                OMRÅDE C           003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

4.043 3.936 3.835 101

         200 Ledelse og administration            400 Personale

107 107

       552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD                (§107) ­ OMRÅDE D

3.768

        01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

3.768

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.768 3.768

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

599

       552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD                (§107) ­ OMRÅDE D

599

311


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter         01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

599

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)

599

    53 Kontaktperson­ og ledsageordninger (§§         45,97­99)

578

       553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE B

578

         002 Støtte­ og kontaktpersonordning for               sindslidende (§ 99)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

578

Indtægter

534 44

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.882

­230

       558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) ­                OMRÅDE A

230

­230

        01 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600             SILKEBORG

230

­230

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            400 Løn            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

230

­230

655 38 ­463

­230

      1 Egne

1.652

       558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) ­                OMRÅDE D

1.652

        01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

1.652

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.652 1.652

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

10.793

­2.406

4.216

­2.406

        01 DAGTILBUDDET I PSYKIATRIENS HUS,             FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG

290

­290

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

268

­290

       559200 AKTIVITETS­ OG SAMVÆRSTILBUD (§104) ­                OMRÅDE A

2.310 397 116 191 ­2.746

312

­9 ­176 ­105


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            400 Personale

Indtægter

22 22

        02 VÆRESTEDET MØDESTEDET, HOSTRUPSGADE 14,             8600 SILKEBORG

1.810

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            700 Fast ejendom

1.810

        03 ANDEN BESKÆFTIGELSE

2.116

­2.116

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

1.864

­2.116

1.628 182

1.586 538 111 161 ­532

         005 Arbejdsvederlag (§ 105)

118

         200 Ledelse og administration            400 Personale

134 134

       559250 AKTIVITETS­ OG SAMVÆRSTILBUD (§104) ­                OMRÅDE B

679

        01 VÆRESTED KJELLERUP

250

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

250

        02 VÆRESTED GJERN

429

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

429

       559275 AKTIVITETS­ OG SAMVÆRSTILBUD (§104) ­                OMRÅDE C

517

        01 VÆRESTED THEM

517

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

517

152 98

275 154

321 196

      1 Egne

5.381

       559400 AKTIVITETS­ OG SAMVÆRSTILBUD (§104) ­

313

5.381

­142 ­1.924 ­50


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

              OMRÅDE D          01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER ­ OMRÅDE D

5.381

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

5.381 5.381

 2 Statsrefusion

­741

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­741

   22 Central refusionsordning

­741

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­741

         007 Refusion vedr. funktion 05.32.33            210 Refusion vedr. Socialpsykiatri

­741 ­741

314


Bevilling 55 Handicap Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 Specialpædagogiskbistand til voksne 2.269 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 14.778 Kommunal tandpleje 1.079 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.931 Ældreboliger -3.167 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.665 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 58.983 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 132 3.300 Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud for længerevarende ophold 122.783 Botilbud til midlertidigt ophold 45.494 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.532 Beskyttet beskæftigelse 18.569 28.826 Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -2.922 I alt 303.391

315

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.797

2.797

2.797

2.797

14.801 1.387

14.801 1.387

14.801 1.387

14.801 1.387

-8.436 76

-8.436 76

-8.436 76

-8.436 76

23.437

23.437

23.437

23.437

35.958

35.958

35.958

35.958

168 3.302

168 3.302

168 3.302

168 3.302

85.348 37.892

85.348 37.892

85.348 37.892

85.348 37.892

3.372 18.235 18.111

3.372 18.235 18.111

3.372 18.235 18.111

3.372 18.235 18.111

124 236.572

124 236.572

124 236.572

124 236.572


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.269

2.797

2.797

Overslag 2015

Overslag 2016

2.797

2.797

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2013 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Der er budgetteret med abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,151 mio. kr. samt aftale indgået med CSH (Center for syn og hjælpemidler) om specialrådgivning for børn og unge – i alt 0,426 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

14.778

14.801

14.801

14.801

Overslag 2016 14.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er budgetteret med udgifter til 31 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 2,8 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 4,8 årspersoner i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 5,4 årspersoner i andre STU tilbud, 7,3 årspersoner i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årspersoner i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.079

1.387

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.387

1.387

1.387

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-10.931

-8.436

-8.436

-8.436

Overslag 2016 -8.436

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

316


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-3.167

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

76

76

76

76

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til lejetab i almennyttige boliger. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

20.665

23.437

23.437

23.437

Overslag 2016 23.437

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96. Der er budgetteret med 26 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 2 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og 2 borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

58.983

35.958

35.958

35.958

Overslag 2016 35.958

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,9 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 91 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Derudover er der budgetteret med betaling for pædagogisk støtte til 3 personer i regionstilbud, 11 personer i andre kommuner samt 3 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v. Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, der ikke kan henføres under ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 26 personer i egne tilbud. Det forudsatte budget fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab (Bruttoudgifter) Bakkehuset Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter Vesterbo Gødvad plejecenter I alt

Budget 2013 1.000 kr. 3.536 8.005 6.512 333 18.386

317


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

132

168

168

168

168

På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 16 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.300

3.302

3.302

Overslag 2015

Overslag 2016

3.302

3.302

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på baggrund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericaskolen, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

122.783

85.348

85.348

Overslag 2015

Overslag 2016

85.348

85.348

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 113 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. På funktionen er budgetlagt 0,8 mio. kr. til udskiftning/nyindkøb af busser eller biler til Handicap- og Psykiatriafdelingens tilbud.

318


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Længerevarende botilbud fysisk/psykisk syge (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Arendalsvej–bodel 1 + 2 Tulipanvej 1+2 + lejl. Kejlstrupvej

6.818 7.528 728 4.936 2.830 2.162 4.282 982 4.039 2.114 2.326 4.200 5.215 3.027 33.361 84.548

Gr. 2 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 9 Enkeltm. Sødisbakke Solbakkevej – Kernen Klosterhaven Bavnebjerg, Skanderb. Horsensvej 3A Andre tilbud I alt 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

45.494

37.892

37.892

Overslag 2015

Overslag 2016

37.892

37.892

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 99 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2013 har udgifter til 37 borgere i andre kommuner. Større botilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Tulipanvej Arendalsvej 275-289

226 610 2.473 2.691 705 819 2.438 1.224 1.501 2.427 2.998 925 12.490 3.066 2.747 552 37.892

Bodel 5 Bodel 4

Solbakkevej - H-huset Bredhøjvej Klokbjerghøjen Multihuset Nylandsvej 74 Sandvejen 50 Gormsvej Grønnegade 8 Kernehuset Andre kommuner Regioner Private opholdssteder Plejevederlag – privat pleje I alt

319


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.532

3.372

3.372

Overslag 2015

Overslag 2016

3.372

3.372

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98 Der er budgetteret med 157 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2013 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 2 borgere med ordningen under en selvejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

18.569

18.235

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.235

18.235

18.235

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 85 borgere i Silkeborg Kommunes tilbud, 42 borgere i andre kommuners tilbud, 17 borgere i regionale tilbud, 4 i andre beskæftigelsessteder og 4 borgere i private tilbud, i alt 152 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Takst 1 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 2 Takst 3 Solbakkevej – Aktivitetscenter Blindes Arbejde Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre Andre beskæftigelsessteder I alt 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

28.826

18.111

Budget 2013 1.000 kr. 1.100 6.659 2.194 1.073 311 4.127 1.907 864 18.235

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.111

18.111

18.111

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.

320


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivitetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 181 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 106 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 60 i andre kommuners tilbud og 15 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2013 1.000 kr.

Aktivitetssted

Kunstkælderen

2.784

Kommunale tilbud

1.327 1.791 2.411 1.094

Dagtilbud i hjemmet Pasnings tilbud Cafe På Vejen Regionale tilbud I alt

Kernen

Takst Takst Takst Takst

1 2 3 4

Budget 2013 1.000 kr.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-2.922

124

124

124

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.

321

5.501 304 600 123 2.176 18.111

Overslag 2016 124


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

55 Handicap

248.388

­11.816

 1 Drift

248.388

­2.375

  03 Undervisning og kultur

17.598

   22 Folkeskolen m.m.

2.797

    17 Specialpædagogisk bistand til voksne

2.797

       317001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.797

         001 Objektiv finansiering af regionale               tilbud

2.577

         002 Køb af pladser            090 Øvrigt            800 Betaling andre offentlige myndigheder

220 150 70

   30 Ungdomsuddannelser

14.801

    46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

14.801

       346001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER,                HANDICAP (BEV. 55)

14.801

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            530 Befordring til STU

814 814

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner            812 Betaling til skoleophold            814 STU ­ Private institutioner            826 Betaling til Silkeborg Kommune

13.987 2.898 1.008 2.228 7.853

  04 Sundhedsområdet

1.587

­200

   62 Sundhedsudgifter m.v.

1.587

­200

    85 Kommunal tandpleje

1.587

­200

       485200 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

1.587

­200

         003 Omsorgs­ og specialtandpleje tandpleje               på kommunens egne klinikker            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

788

­200

         004 Omsorgs­ og specialtandpleje hos               øvrige udbydere (private tandlæger og               regionale tandklinikker)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

799

788 ­200

799

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

229.203

­2.175

   32 Tilbud til ældre og handicappede

61.757

­2.118

322


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     30 Ældreboliger

76

      1 Egne

76

       530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

76

        05 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

76

         005 Lejetab

76

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede        1 Egne         532900 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til               personer med nedsat funktionsevne               (Servicelovens § 96)            100 Tilskud til personer            200 Løn (mellemregning)            220 Private udbydere            330 Plejeartikler            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

25.555

­2.118

25.555

­2.118

25.555

­2.118

25.555

­2.118

158 20.836 2.813 92 1.656

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

35.958

      1 Egne

35.958

       533100 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            020 § 102 udgifter m.v.            800 Betaling andre offentlige myndigheder

35.655 35.655

9 35.646

       533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL                SENHJERNESKADEDE

303

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale

303

    35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning         og befordring

168

       535020 BEFORDRING, HANDICAP­ OG                PSYKIATRIAFDELINGEN

168

         011 Støtte til individuel befordring

168

323

Indtægter

303

­1.989 ­129


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

             (servicelovens § 117)     35 Rådgivning

3.302

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

3.302

       540020 SPECIALISERET LANDS­ ELLER                LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

3.302

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            888 Objektiv finansiering

3.302 3.302

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

164.020

­57

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

86.410

­57

       550100 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

86.410

­57

         002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

91.027

­57

91.027

­57

         999 Rammebesparelse

­4.617

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

37.892

      1 Egne

18.663

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.663 18.663 552 18.111

      2 Selvejende/private

3.345

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           001 Midlertidigt botilbud for personer med               særlige sociale problemer            200 Opholdsbetaling

3.345 2.420 2.420

         003 Midlertidigt botilbud for sindslidende            800 Betaling andre offentlige myndigheder

925 925

      3 Andre offentlige myndigheder

15.557

       552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

15.557 15.557 15.557

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte

327

324


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

        tjenesteydelser         552001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

327

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            200 Opholdsbetaling

327 327

    53 Kontaktperson­ og ledsageordninger (§§         45,97­99)

3.372

       553100 HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

3.372

         003 Ledsageordning for personer med nedsat               funktionsevne (§§ 45 og 97)            100 Ledsagelse for 18­67 årige (pgf. 7 8)            800 Betaling andre offentlige myndigheder           004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§               98)            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.327 2.655 672 45 45

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

18.235

       558100 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

18.235

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            200 Opholdsbetaling selvejende                institutioner            240 Afklaring/udredning            800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.235 639 7 17.589

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

18.111

       559100 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                HANDICAP­ OG PSYKIATRIAFDELINGEN

18.111

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.111 18.111

   72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og        øvrige sociale formål

124

    99 Øvrige sociale formål

124

         003 Støtte til frivilligt socialt arbejde               (§ 18)            225 Den Blå Skole

124 124

 2 Statsrefusion

­9.441

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­9.441

   22 Central refusionsordning

­8.436

325


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Indtægter ­8.436

         006 Refusion vedr. funktion 05.32.32            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­1.255 ­1.255

         007 Refusion vedr. funktion 05.32.33            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­2.246 ­2.246

         013 Refusion vedr. funktion 05.38.50            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­4.357 ­4.357

         014 Refusion vedr. funktion 05.38.52            205 Refusion vedr. Handicap­ og                Psykiatriafdelingen

­578 ­578

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

­1.005

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

­1.005

         002 Refusion af udgifter til flygtninge               med 100 pct. refusion            205 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

­1.005 ­1.005

326


Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sociale formül I alt

Budget 2012 22.923 22.923

327

Budget 2013 21.185 21.185

Overslag 2014 21.185 21.185

Overslag 2015 21.185 21.185

Overslag 2016 21.185 21.185


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap – sociale overførsler 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

22.923

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

21.185

21.185

21.185

21.185

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 790 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Dette inkluderer 2 svært handicappede børn, hvor der er budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 22.000 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 39 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning er ca. 31.700 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 258 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 80.200 kr. Der er en vedtaget en lovændring pr. den 1. juli 2012 hvor maksimumgrænsen ændres fra 19.613 kr. til 27.500 kr. pr. måned. Ændringen er indarbejdet med helårsvirkning i 2013.

328


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

57 Handicap ­ sociale overførsler

42.370

­21.185

 1 Drift

42.370

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

42.370

   57 Kontante ydelser

42.370

    72 Sociale formål

42.370

         009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af               børn med nedsat funktionsevne               (Serviceloven, § 41)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

20.450

         010 Merudgifter for voksne med nedsat               funktionsevne (Serviceloven, § 100)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

1.236

20.450

1.236

         015 Hjælp til dækning af tabt               arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af               børn med nedsat funktionsevne               (Serviceloven, § 42)            240 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

20.684

20.684

 2 Statsrefusion

­21.185

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­21.185

   57 Kontante ydelser

­21.185

    72 Sociale formål

­21.185

         002 Refusion af udgifter til sociale               formål på gruppering nr. 004­015 og 017            205 Handicap­ og Psykiatriafdelingen

329

­21.185 ­21.185


Bevilling 58 Handicap vokseninstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Anlæg

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 6.048

0 0 0 0 0 7.650

0 0 0 0 0 3.000

0 0 0 0 0 3.500

0 0 0 0 0 3.500

330


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto

0

0

0

Overslag 2016

0

0

På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted STU Lysbro

Normering 32

2012 takst/dag 679 kr.

2013 takst/dag 682 kr.

Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,1 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto

0

0

0

Overslag 2016

0

0

På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede og hjemmevejledning samt nedenstående botilbud: Sted Bakkehuset Fyrrevænget Vesterbo Bofællesskab Tulipanvej

Normering 16 20 4 1

2012 takst/dag 2.383 kr. Individuel takst 965 kr. 611 kr. 1.411 kr.

Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto

0

0

2013 takst/dag 2.422 kr. Individuel takst 978 kr. 618 kr. 1.429 kr. 2,7 13,0 6,7 1,3

mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse. Sted Arendalsvej bodel 1 + 2 Solbakkevej – Kernen Botilbud Tulipanvej Tulipanvej Demensafsnit Botilbud Kejlstrupvej Botilbud Horsensvej Klosterhaven

Normering 14 7 10,5

2012 takst/dag 1.640 kr. 2.095 kr. 1.742 kr. 1.979 1.965 2.623 1.914

8 8 9 12

331

kr. kr. kr. kr.

2013 takst/dag 1.728 kr. 2.124 kr. 1.744 kr. 2.033 1.994 2.642 1.918

kr. kr. kr. kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto

0

0

0

8,1 5,0 11,3 5,2 8,0 7,5

mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sted Bofællesskabet Bredhøjvej

Normering

Bofællesskabet Voel Bofællesskabet Grønnegade Bofællesskabet H-huset Bofællesskabet Klokbjerghøjen Bofællesskabet Multihuset Bofællesskabet Nylandsvej Bofællesskabet Sandvejen Arendalsvej bodel 4 Arendalsvej bodel 5

2 5 6

2012 takst/dag 1.335 kr. 476 kr. 1.091 kr.

2013 takst/dag 1.354 kr. 483 kr. 1.108 kr.

5 8

Individuel 1.185 kr.

Individuel 1.201 kr.

4

1.375 kr.

1.394 kr.

10

764 kr.

776 kr.

10

552 kr.

559 kr.

10 8 8

508 kr. 1.629 kr. 823 kr.

514 kr. 1.692 kr. 923 kr.

Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

1,8 2,3 3,3 1,9 2,7 1,9 1,8 4,6 2,5

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto

0

0

mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for handicappede.

332

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Sted Aktivitetscentret Ahuset

Normering

Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøjvej

2012 takst/dag

2013 takst/dag

7 21 43

623 kr. 193 kr. 356 kr.

621 kr. 193 kr. 357 kr.

16

474 kr.

475 kr.

Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

8,8 mio. kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto

0

0

1,4 mio. kr.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Sted Kernen Cafe på Vejen Dagtilbud til hjemmeboende Kunstkælderen

Normering 10 33 22 4 30

2012 takst/dag 246 kr. 423 kr. 456 kr. 596 kr. 14 kr.

2013 takst/dag 259 kr. 446 kr. 482 kr. 598 kr. 14 kr.

18 25

164 kr. 372 kr.

166 kr. 380 kr.

Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

333

9,9 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,0 mio. kr.


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Socialudvalget

Bevilling: 58 Handicap - institutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Frydenslund

7.650

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

7.650 3.000

3.000

3.000

500

500

67.500

76.500

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 500

1.500

Udbygning af tilbud i STU-regi

5.500

5.500

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

3.700

3.700

Plejehjem til ældre handicappede borgere

56.100

56.100

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

22.100

22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

10.000

10.000

165.400

183.050

Diverse bygningsmæssige ændringer

7.650

58 Handicap - institutioner

334

3.000

3.500

3.500


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

58 Handicap ­ vokseninstitutioner

70.048

­62.398

 1 Drift

62.398

­62.398

  03 Undervisning og kultur     30 Ungdomsuddannelser      46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov         346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN                14, 8600 SILKEBORG           400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            490 Andet

6.177 6.094 31 17 24 11

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite­                ter            510 Elevbefordring            514 Elevfester            590 Administrationsudgifter            591 Administrationsbidrag

521 34

         600 IT, inventar og materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

335 335

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring

235 50 98 54 10 18 5

3 3 73 408

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            899 Betaling til administration

­7.268 ­7.969 701

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

62.398

­62.398

   32 Tilbud til ældre og handicappede

13.020

­13.020

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

13.020

­13.020

13.020

­13.020

11.184

­11.184

10.948

­10.609

      1 Egne         533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620                KJELLERUP           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat

335


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

12.319 1.136 261 327 ­3.095

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice i forbindelse med               afløsning og aflastning

Indtægter

­10.579 ­30 ­575

         200 Ledelse og administration            400 Personale

236 236

       533130 NEUROFAGLIGT TEAM           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder           200 Ledelse og administration            400 Personale

­97

2.593 ­2.690 97 97

       533140 HJEMMEVEJLEDERE           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

­246

6.065 209 ­6.520

         200 Ledelse og administration            400 Personale

246 246

       533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG

628

­628

         004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

462

­628

6.493 366 ­6.397

­628

         200 Ledelse og administration            400 Personale

166 166

       533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat

336

1.208

­1.208

1.208

­1.208


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

             funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

1.291 103 17 10 ­213

­1.208

       533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING           004 Socialpædagogisk bistand og behandling               til personer med betydelig nedsat               funktionsevne eller særlige sociale               problemer (SEL §§ 85 og 102)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder           200 Ledelse og administration            400 Personale

­110

3.150 ­3.260 110 110

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

49.378

­49.378

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

30.045

­30.045

3.448

­3.448

3.250

­3.009

       550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

7.867 1.201 355 335 ­6.508

­682 ­241 ­2.010 ­76

         093 Beboeres betaling for service

­43

         094 Beboeres betaling for husleje

­291

         096 Beboeres betaling for el og varme            010 El            020 Varme

­105 ­57 ­48

         200 Ledelse og administration            400 Personale

198 198

       550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20,                8600 SILKEBORG

3.601

­3.601

        02 KERNEN

3.601

­3.601

         002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.469

­3.127

4.570 575 76 379 ­2.131

­3.099

337


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           900 Indtægter

Indtægter ­28

         093 Beboeres betaling for service

­237

         094 Beboeres betaling for husleje

­163

         096 Beboeres betaling for el og varme

­74

         200 Ledelse og administration            400 Personale

132 132

       550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600                SILKEBORG           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

6.700

­6.700

6.423

­5.427

10.387 1.167 320 1.054 ­6.505

­5.427

         093 Beboeres betaling for service

­711

         094 Beboeres betaling for husleje

­413

         096 Beboeres betaling for el og varme

­149

         200 Ledelse og administration            400 Personale

277 277

       550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

5.693

­5.693

5.527

­5.094

4.557 620 85 687 ­422

­5.094

         093 Beboeres betaling for service

­352

         094 Beboeres betaling for husleje

­176

         096 Beboeres betaling for el og varme

­71

         200 Ledelse og administration            400 Personale

166 166

       550150 BOTILBUD HORSENSVEJ           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

5.992

­5.992

5.862

­5.752

7.047 1.086 288 230

338


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

          800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

­2.789

­5.752

         093 Beboeres betaling for service

­240

         200 Ledelse og administration            400 Personale

130 130

       550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620                KJELLERUP           002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.611

­4.611

4.444

­4.202

6.509 1.374 93 149 ­3.681

­4.202

         093 Beboeres betaling for service

­409

         200 Ledelse og administration            400 Personale

167 167

    52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

10.489

­10.489

10.489

­10.489

       552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ

1.165

­1.165

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.068

­1.165

1.659 96 ­687

­1.165

      1 Egne

         200 Ledelse og administration            400 Personale

97 97

       552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

­97 2.152 155 ­2.404

         200 Ledelse og administration            400 Personale

97 97

       552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            800 Betaling andre offentlige myndigheder

­113 3.652 ­3.765

339


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          200 Ledelse og administration            400 Personale

Indtægter

113 113

       552108 BOFÆLLESSKABET H­HUSET SOLBAKKEVEJ                20, 8600 SILKEBORG           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

1.197

­1.197

1.116

­1.197

3.108 446 22 107 ­2.567

         200 Ledelse og administration            400 Personale

­876 ­321

81 81

       552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9,                THEM

1.217

­1.217

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.217

­1.217

1.907 104 5 ­799

­1.217

       552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET

406

­406

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

236

­406

1.831 345 15 457 ­2.412

­14 ­392

         200 Ledelse og administration            400 Personale

170 170

       552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74

818

­818

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

721

­818

1.809 116 ­1.204

­818

         200 Ledelse og administration            400 Personale

97 97

       552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN

376

340

­376


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

         002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder           200 Ledelse og administration            400 Personale

Udgifter

Indtægter

279

­376

1.655 107 ­1.483

­376

97 97

       552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder           200 Ledelse og administration            400 Personale

2.472

­2.472

2.368

­2.472

4.473 281 28 ­2.414

­2.472

104 104

       552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5           002 Midlertidigt botilbud for personer med               nedsat fysisk og psykisk funktionsevne               (handicap)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            800 Betaling andre offentlige myndigheder           200 Ledelse og administration            400 Personale

2.838

­2.838

2.751

­2.838

3.132 166 28 ­575

­2.838

87 87

    58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

4.019

­4.019

       558103 AKTIVITETSCENTER A­HUSET SOLBAKKEVEJ                20, 8600 SILKEBORG

513

­513

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            400 Løn            500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

513

­513

1.163 142 28 144 ­964

­513

3.506

­3.506

        01 LILLEHØJVEJ

3.506

­3.506

         002 Beskyttet beskæftigelse til personer               med nedsat funktionsevne            400 Løn

3.506

­3.506

       558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE,                LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG

7.269

341


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          500 Materiale og aktivitetsudgifter            600 It, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.121 346 482 ­6.712

­893 ­2.613

    59 Aktivitets­ og samværstilbud (§ 104)

4.825

­4.825

       559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2,                8620 KJELLERUP

4.143

­4.143

        01 AKTIVITETSHUSET KERNEN

4.143

­4.143

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.714

­4.143

7.283 1.544 559 391 ­6.063

         200 Ledelse og administration            400 Personale

­57 ­4.086

429 429

       559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600                SILKEBORG           002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

143 8 ­151

       559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600                SILKEBORG

682

­682

         002 Aktivitets­ og samværstilbud til               personer med nedsat funktionsevne            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            800 Betaling andre offentlige myndigheder

614

­682

2.923 178 ­2.487

­682

         200 Ledelse og administration            400 Personale

68 68

 3 Anlæg

7.650

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

7.650

   32 Tilbud til ældre og handicappede

7.650

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede

7.650

       533001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

7.650

        20 RÅDIGHEDSBELØB

7.650

342


Bevilling 59 Social service institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg m.v. af ĂŚldre og handicappede Botilbud for personer med sĂŚrlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til lĂŚngerevarende ophold I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

343


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

0

Overslag 2016 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

0

Overslag 2015 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det faktiske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år.

344

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbrugere. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes, at kommunen gør brug af 5 pladser i ”Halvvejshuset, og at 1 plads sælges til andre kommuner.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

Overslag 2015

Overslag 2015

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.

345


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

59 Social service ­ institutioner

11.200

­11.200

 1 Drift

11.200

­11.200

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

11.200

­11.200

   32 Tilbud til ældre og handicappede

2.151

­2.151

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

2.151

­2.151

2.151

­2.151

2.151

­2.151

      2 Selvejende/private         532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM,                HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN           011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            700 Fast ejendom

8 8

         400 Personale            401 Løn m.v.            419 Korterevarende kurser            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision            490 Andet

3.440 3.332 37 7 25 27 12

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            560 Medicin            579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne            590 Administrationsudgifter

78 8 19 51

         700 Fast ejendom            790 Andet

6 6

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune            880 Overhead

­1.381

­2.151 ­2.151

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

9.049

­9.049

    42 Botilbud for personer med særlige sociale         problemer (§§109­110)

8.313

­8.313

8.313

­8.313

6.170

­6.170

6.170

­5.322

7.106 1.449 145

­601

­1.612 231

      2 Selvejende/private         542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2                A,7362 HAMPEN           001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            400 Personale            500 Aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

346


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

          700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

2.076 ­4.606

­4.721

         092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost            210 Logi

­848 ­481 ­367

       542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO,                HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG

2.143

­2.143

         001 Botilbud for personer med særlige               sociale problemer (§ 110)            400 Personale            500 Aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.143

­1.834

2.460 301 47 688 ­1.353

­1.834

         092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2)            200 Kost            210 Logi

­309 ­193 ­116

    45 Behandling af stofmisbrugere (efter         servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

273

­273

       545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600                SILKEBORG

273

­273

         002 Døgnbehandlingstilbud til               stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

273

­273

909 131 14 131 ­912

­248 ­25

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

463

­463

      2 Selvejende/private

463

­463

       550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2                A,7362 HAMPEN

463

­463

         001 Længerevarende botilbud for personer               med særlige sociale problemer            400 Personale            700 Fast ejendom            800 Betaling andre offentlige myndigheder

463

­434

816 23 ­376

­434

         094 Beboeres betaling for husleje

­29

347


ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

348


Bevilling 61 Arbejdsmarked serviceudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskÌftigelse Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Sekretariat og forvaltninger I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.673 6.737 0

9.767 6.737 0

8.390 6.737 0

8.390 6.737 0

8.390 6.737 0

6.932 -1.002 235 22.574

5.247 -900 230 21.081

6.624 -900 230 21.081

6.624 -900 230 21.081

6.624 -900 230 21.081

349


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

9.767

9.673

8.390

Overslag 2015

Overslag 2016

8.390

8.390

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7.–9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. Vi forventer, at Folketinget til efteråret 2012 endeligt har besluttet om aftalen igen skal forlænges yderligere set i lyset af, at der fortsat er stor fokus på de unge. De to ting tilsammen medfører, at vi forventer at beløbet som er budgetlagt på de kommende års budgetter modsvarer de opgaver, der skal udføres i UU regi. Der er ved budgetlægningen taget højde for, at kommunen reguleres negativt i forbindelse med bortfald af tilskud til ”Unge-pakkerne”. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

6.737

6.737

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.737

6.737

6.737

På denne funktion afholdes udgifter til: • Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011. Silkeborg Kommune forventes at skulle betale for i alt: Takst pr. år Årspersoner (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Elever under 18 år

57

34.577

1.971

Elever over 18 år

80

59.542

4.763

350


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Budgettet for 2013 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2011 samt forventningerne for 2012. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

6.932

5.247

6.624

6.624

6.624

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2013 endnu ikke udmeldt. Men der forventes for 2013 en uændret kvote i forhold til 2012 (258 årspladser). Der er for 2013 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter ca. 68 % af kvoten – svarende til godt 176 årspladser. For 2014 forventes et stigende antal personer i ordningen. Kommunens nettoudgift pr. årsplads er knap 30.000 kr. Derudover forventer Job- og Borgerserviceafdelingen at afsætte en pulje på to mio. kr. til beskæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingen. 05.68.96 Servicejob 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-1.002

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-900

-900

-900

-900

På denne funktion afholdes indtægter til: • Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2013 at være ca. 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

234

230

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

230

230

230

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune.

351


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet. LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målrettet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær • LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Jobcenters beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på bestemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.

352


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

61 Arbejdsmarked ­ service

24.055

­2.974

 1 Drift

24.055

­2.074

  03 Undervisning og kultur

16.504

   22 Folkeskolen m.m.

9.767

    14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

9.767

       314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING                SILKEBORG

9.767

         200 Ledelse og administration            401 Løn m.v.

252 252

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            430 Tjenestekørsel            482 Lov om almen voksenuddannelse ­ unge                under 18 år

7.737 7.329 142 93 173

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Elevaktiviteter            590 Administrationsudgifter            592 Andet

1.778 1.020 646 112

   30 Ungdomsuddannelser

6.737

    44 Produktionsskoler

6.737

         001 Produktionsskoler

6.737

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.247

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

5.247

    95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner         samt til alternativt tilbud

5.247

         001 Løn til forsikrede ledige med               løntilskud (Lov om aktiv               beskæftigelsesindsats § 55)

5.247

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.304

­2.074

   45 Administrativ organisation

2.304

­2.074

    51 Sekretariat og forvaltninger

2.304

­2.074

       651320 JOB­ OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

2.304

­2.074

        10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD

2.304

­2.074

         002 Øvrig administration            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

2.304 335 1.969

­2.074

353


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter ­2.074

 2 Statsrefusion

­900

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­900

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

­900

    96 Servicejob

­900

         004 Tilskud til servicejob (Lov om               ophævelse af lov om servicejob)

­900

354


Bevilling 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsordninger I alt

Budget 2012 6.226 -7.926 187.143 2.660

Budget 2013 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2014 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2015 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2016 6.227 -4.105 200.829 2.660

54.609

50.431

50.431

50.431

50.431

96.711

83.740

83.740

83.740

83.740

30.746 2.580 3.427 376.176

29.809 5.743 3.989 379.323

29.809 5.743 3.989 379.323

29.809 5.743 3.989 379.323

29.809 5.743 3.989 379.323

355


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

6.227

6.227

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.227

6.227

6.227

På denne funktion afholdes udgifter til: • Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb. Antallet af elever er pt. omkring 40 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010, og vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-7.926

-4.105

-4.105

-4.105

Overslag 2016 -4.105

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Der er indgået nye kontrakter med sprogcenteret, gældende fra 2012. • Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får opholdstilladelse her i landet. • Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, - der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau - der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.

356


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Tilskud: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

220

30.397

1

101.042

Grundtilskud Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere

Udlændingestyrelsen har 16. april 2012 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2013, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2013 er fastsat til 3000 personer. Regionskvoterne og kommunekvoterne er endnu ikke fastsat - endelig fordeling forhandles mellem regionerne og kommunerne i den kommende tid. Landstallet er det samme som i 2012 men det forventes pt., at Silkeborg Kommune vil få tildelt 78 i 2013 mod 60 personer i 2012. Der beregnes ikke yderligere tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere, da Silkeborg Kommune i 2011 kun har modtaget 1 person. Det forventes, at 6 personer vil blive familiesammenført og at 28 personer vil indrejse til Silkeborg Kommune i forbindelse med arbejde, uddannelse eller ægteskab. I forbindelse med lovændring er der sket en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrørte introduktionsydelsen. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Resultattilskud

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Ordinær beskæftigelse

10

47.111

Studie- /kompetencegivende uddannelse

46

47.111

Bestået danskprøve

25

35.334

Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.446 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af antallet i 2011 (143) og forventes 150 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2013. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

187.143

200.829

200.829

På denne funktion afholdes udgifter til:

357

Overslag 2015

Overslag 2016

200.829

200.829


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler • •

arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. befordringsudgifter til forsikrede ledige.

Udvikling i nettoudgift fra budget 2012 til 2013 begrundes med: • Budget 2012 er væsentligt for lavt bl.a. på grund af, at begrænsning af dagpengeperiode til 2 år først træder i kraft pr. 1. januar 2013 og ikke som tidl. vedtaget 01.07.2012 • Forventet ledighedsudvikling • Karensperiode falder fra 8 uger i 2012 til 4 uger i 2012 • Udvikling i rettidighed. Budgettet tager afsæt i opnåelse af rettidighed på 95 %. Det skønnes i maj 2012, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.900 helårspersoner i 2013, hvilket er en reduktion på 268 årspersoner i forhold til det seneste skøn for 2012. Heri er medregnet, at ændringen af dagpengeperioden til 2 års varighed træder i kraft ved årsskiftet 2013. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 195.000 kr. pr. helårsperson. I 2013 er karensperioden, dvs. antallet af uger, hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 4 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2013 skønnes at blive 95 fuldtidspersoner (5 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 226 i 2013, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for, at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en opnåelse af rettidighed på 95 %, hvilket svaret til at 54 fuldtidspersoner er ikke-rettidige, svarende til en udgift på 10,5 mio. kr. Der er i budget 2013 indarbejdet forventet effekt af business case, 3,3 mio. kr., som effekt af øget rettidighed. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 200,1 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,7 mio. kr.

Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige

Antal årspersoner

Budget 2013 (1.000 kr.)

54

10.530

175

17.063

110

14.333

1.159

158.203

150

358

700


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.660

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.660

2.660

2.660

2.660

Udgifter til bostøtte jfr. servicelovens § 85 og løn til støttepersoner er historisk betinget budgetteret på denne funktion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

54.610

50.431

50.431

50.431

50.431

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob

Årspersoner

Gennemsnitstakst (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

1/3 tilskud til lønmodtagere

4

107.056

428

1/2 tilskud til lønmodtagere

174

146.792

25.542

2/3 tilskud til lønmodtagere

550

195.215

107.368

46

48.422

2.227

Skånejob

Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.

359


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

96.711

83.740

83.740

83.740

Overslag 2016 83.740

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. 5.90 er reduceret med 1.4 mio. kr. i henhold til business casen godkendt af Økonomiudvalget den 4. juni 2012 og 1.1 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret. Forsikrede ledige: Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I budgettet er der taget højde for, at ordinære uddannelses- og kursusaktiviteter prioriteres højt i 2013. Den ændrede lovgivning primo 2012, hvorefter kravet om ret & pligt aktivering er blevet mindre intensiv, betyder færre udgifter til øvrig uddannelse (jobsøgnings- og vejledningsforløb). I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det obligatoriske LVU-udbud er ophævet medio 2012 og der planlægges ikke med at udlægge ledige til anden aktør i 2013, hvorfor der ikke er budgetlagt udgifter på området. Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge er ophævet pr. 1. april 2012. hvorfor der forventes en stigning i udgifterne på området. Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der er etableret projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagsbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder.

360


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Sygedagpenge: Budgettet er fordelt mellem Jobcentret (myndighedsdel) og Jobkompagniet (udførersektion). Jobcentret (myndighedsdel) - i alt 53 årspersoner forventes at være i aktivitet/afprøvning. Jobkompagniet (udførersektion) - 321 årspersoner forventes at være i aktivitet, heraf 132 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 189 årspersoner er i aktiviteter i henhold til reglerne for vejledning og opkvalificering. Gennem sygedagpengestrategien arbejdes der målrettet efter, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter, dvs. delvis raskmelding og praktik. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra 2011.

Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

Driftsudgifter dagpengemodtagere inkl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse

1.854

23.012

Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere

1.880

55.160

235

18.182

1.429

26.866

284

3.725

5.682

-40.891

Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

30.746

29.809

29.809

Overslag 2015

Overslag 2016

29.809

29.809

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 010). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbundne med budgettet for funktion 5.57.78. Der kan være betydelige udsving for de enkelte redskaber mellem de enkelte år. Således vil jobrotationsydelse udgøre et betydeligt større beløb i 2013 end i tidligere år. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. Det forudsættes ved budgetlægningen, at antallet af kommunale løntilskud kan øges fra 90 til 176 fuldtidspersoner, svarende til udnyttelsesgrad på 68 % af den kommunale løntilskudskvote for 2012.

361


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed. I det omfang jobrotationsprojekter vedrører personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse forudsætter aktiviteten, at Jobcenter Silkeborg får del i den regionale pulje til formålet. Dette vil gælde for en lille del af jobrotationsprojekter. Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

196

42.336

70

9.180

120

7.502

Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år

600 75

3.900

Jobrotation

31

8.680

Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 20.52 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 12,58 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.580

5.743

5.743

Overslag 2015

Overslag 2016

5.743

5.743

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der er ultimo april 2012 ansat godt 6 årspersoner i seniorjob ved kommunen.

362


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Der budgetteres for 2013 med 40 årspersoner ansat i seniorjob. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2013. Den overvejende del af tilgangen forventes i første del af året, da ændringen af dagpengeperioden træder i kraft ved årsskiftet 2012/2013.

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

40

275.694

11.027

Seniorjob

Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 132.000 kr. pr. årsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

3.427

3.989

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.989

3.989

3.989

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: • Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82 • Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.

363


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

66 Arbejdsmarked ­ overførsler

580.201

­200.878

 1 Drift

580.201

­8.330

  03 Undervisning og kultur

6.331

   30 Ungdomsuddannelser

6.331

    45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

6.331

         001 Skoleydelse

3.041

         040 Praktik

3.277

         045 Kørsel

13

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

573.870

­8.330

   46 Tilbud til udlændinge

13.539

­8.330

    60 Integrationsprogram og introduktionsforløb         m.v.

13.539

­8.330

         001 Udgifter til tilbud til               ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens               § 23 a            210 Aktiveringsudgifter

1.401

         010 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et integrationsprogram til               ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens               § 21

3.001

         011 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et integrationsprogram til               selvforsørgede ifølge Integrationslovens §               21

2.278

         012 Udgifter til danskuddannelse som en               del af et introduktionsforløb ifølge               integrationslovens § 24 d

1.401

366

         013 Udgifter til danskuddannelse for               øvrige kursister ifælge lov om               danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl.            010 Øvrige kursister           014 Tolkeudgifter

6.263 6.263 230

         092 Tilskud til mindreårige uledsagede               asylansøgere            240 Tilskud til mindreårige uledsagede                asylansøgere

­101 ­101

         097 Grundtilskud for udlændinge omfattet               af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk.               3, i integrationsloven

364

­6.687


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

         100 Resultattilskud for udlændinge der               påbegynder kompetencegivende uddannelse               ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7

­188

         101 Resultattilskud for udlændinge der               består prøve i dansk ifølge               Integrationslovens § 45, stk. 7

­883

         102 Resultattilskud for udlændinge der               kommer i ordinær beskæftigelse ifølge               integrationslovens § 45, stk. 7

­471

   57 Kontante ydelser

200.829

    78 Dagpenge til forsikrede ledige

200.829

         003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld               kommunal finansiering           005 Medfinansiering 50 pct. af               befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede               ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i               lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

10.530 700

         006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct.               kommunalt bidrag

17.063

         007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct.               kommunalt bidrag

14.333

         008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.               kommunalt bidrag

158.203

   58 Revalidering

144.013

    80 Revalidering

2.660

       580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT

2.660

         030 Bostøtte m.v.            220 Bostøtte

2.660 2.660

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse           002 Løntilskud til løn til personer i               fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende               med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke               refusionsberettiget løntilskud ( § 121,               stk. 4 i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats).           008 Løntilskud til personer i               løntilskudsstillinger efter § 51 i

141.353

250

2.227

365


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)               og handicappede personer med 50 pct.               refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

968 1.259

         012 Driftsudgifter for personer i               fleksjob, personer i løntilskudsstillinger               i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere               skånejob) og handicappede personer i               målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76­77 og               99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat­               s.            200 Driftsudgifter

755

         013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

428

         014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

25.541

         015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til               personer i fleksjob med 65 pct. refusion               (kapitel 13 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)            200 Kommunalt ansatte            220 Øvrige

107.368

755

214 214

6.018 19.523

29.282 78.086

         016 Tilskud på 1/2 af lønnen til               selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.               refusion (§ 75 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)

734

         017 Tilskud på 2/3 af lønnen til               selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.               refusion (§ 75 i Lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats)

3.514

         199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i               forbindelse med kommunale fleks­ og               skånejob

536

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

215.489

    90 Driftsudgifter til den kommunale         beskæftigelsesindsats

124.631

         001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse

10.275

366

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              for dagpengemodtagere            010 Driftsudgifter i.f.m. AMU­kurser            020 Driftsudgifter i.f.m. SOSU­kurser            030 Driftsudgifter i.f.m.                erhvervsuddannelser            040 Driftsudgifter i.f.m. videregående                uddannelser            050 Driftsudgifter andre uddannelser

4.335 1.080 3.830 395 635

         002 Øvrige driftsudgifter for               dagpengemodtagere            020 Driftsudgifter til vejledningsforløb                og opkvalificering af forsikrede ledige                jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg.            060 Driftsudgifter ­ forsikringer m.v.

6.203

         003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for kontanthjælpsmodtagere m.v.            010 Driftsudgifter i.f.m. AMU­kurser            020 Driftsudgifter i.f.m. SOSU­kurser            030 Driftsudgifter i.f.m.                erhvervsuddannelser            040 Driftsudgifter i.f.m. videregående                uddannelser            050 Driftsudgifter i.f.m. andre                uddannelser            060 HF & VUC ­ kompetencegivende                uddannelser            070 Højskoler/efterskoler m.m.

5.816

4.795 1.408

520 312 834 417 1.042 1.042 1.649

         004 Øvrige driftsudgifter for               kontanthjælpsmodtagere m.v.            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            020 Driftsudgifter til særligt                tilrettelagte projekter og                uddannlsesforløb, herunder praktik og                danskundervisning            030 Administrationsudgifter                v/partnerskabsaftaler og opkvalificering                jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99            040 Driftsudgifter ­ diverse projekter            050 Driftsudgifter ­ diverse vejlednings­                og afklarende forløb samt Oustruplund            060 Driftsudgifter ­ forsikringer m.v.            070 Driftsudgifter ­ aktivering/afklaring                Jobkompagniet            080 Udbud/licitation            090 Driftsudgifter ­ afklaring Hartsmanns            110 Driftsudgifter ­ AOF kurser            120 Driftsudgifter ­ øvrige kursusforløb            125 Quick­care            127 Bo­Skole­Job            130 Driftsudgifter ­ straksaktivering TUC            140 Driftsudgifter ­ Jysk                Kompetencecenter            150 Driftsudgifter ­ Servicelinien            160 Driftsudgifter ­ PRO­KOM

47.194 205 916

305 500 4.678 2.950 6.770 11.778 4.232 1.100 2.033 1.785 1.286 60 2.733 1.500 1.042

367

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           170 Fokuscenter            200 Driftsudgifter ­ ikke                refusionsberettigede udgifter

3.119 202

         005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for revalidender/forrevalidender            010 Driftsudgifter i.f.m. AMU­kurser            020 Driftsudgifter i.f.m. SOSU­kurser            030 Driftsudgifter i.f.m.                erhvervsuddannelser            040 Driftsudgifter i.f.m. videregående                uddannelser            050 Driftsudgifter i.f.m. andre                uddannelser

7.718 149 261 2.005 5.034 269

         006 Øvrige driftsudgifter for               revalidender/forrevalidender            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            030 Driftsudgifter til særligt                tilrettelagte projekter og                uddannelsesforløb, herunder praktik og                danskundervisning            050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr­                æningsforløb på Bo­Skole­Job og lign.                institutioner            200 Køb af revalideringspladser ­                Silkeborg Kommune            210 Køb af revalideringspladser ­ andre                offentlige myndigheder

10.464

         007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse               for sygedagpengemodtagere            010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling            020 Jobkompagniets sygedagpengeafdeling

9.281

         008 Øvrige driftsudgifter for               sygedagpengemodtagere            010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling            020 Jobcompagniets sygedagpengeafdeling

17.585

1.495 473

354 7.451 691

331 8.950

4.083 13.502

         009 Øvrige driftsudgifter for               ledighedsydelsesmodtagere            010 Udgifter til undervisningsmaterialer                jfr. LAB § 76­77            030 Driftsudgifter til særligt                tilrettelagte projekter og                uddannlsesforløb, herunder praktik og                danskundervisning            040 Seks uger selvvalgt uddannelse og                opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b                og 99

3.725

         010 Driftsudgifter for deltagere i seks               ugers selvvalgt uddannelse            010 Driftsudgifter til vejledning og                opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2                i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse

6.370

20 3.500

205

6.300

368

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter           020 Kost og logi

70

    91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige           006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede               ledige og beskæftigede med 50 pct.               refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),               jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats

72.198 600

         007 Personlig assistance til handicappede               i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4­5               i lov om kompensation til handicappede i               erhverv m.v.

7.378

         008 Personlig assistance til handicappede               under efter­ og videreuddannelse med 50               pct. refusion, jf. § 14 i lov om               kompensation til handicappede i erhverv               m.v.

124

         013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for               ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c ­               98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa­               ts

900

         014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for               beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §               98c ­ 98g i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

3.000

         016 Jobrotation med 100 pct. refusion –               forenklet permanent ordning, jf. § 98a,               stk. 1­3, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

7.840

         017 Jobrotation med 100 pct. refusion               (tilskud efter ansøgning) – til særlige               grupper med videregående uddannelse, jf. §               98a, stk. 4, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

840

         102 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ statslige og regionale               arbejdsgivere og selvejende institutioner,               jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

4.320

         103 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ privale  arbejdsgivere,               jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

6.930

         104 Løntilskud med 50 pct. refusion ­               forsikrede ledige over 55 år i privale               virksomheder, jf. §§ 67a­67c i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats

2.250

369

Indtægter


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          106 Løntilskud til forsikrede ledige med               50 pct. refusion ­ kommunale               arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats

Indtægter

38.016

    97 Seniorjob for personer over 55 år

11.050

         001 Løn til personer i seniorjob            400 Personale

11.050 11.050

    98 Beskæftigelsesordninger

7.610

       598001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

7.610

         003 Godgørelse til særlig udsatte unge               under 18 år i virksomhedspraktik (lov om               aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)

102

         009 Lønudgifter ved ansættelse af               kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende               med løntilskud i kommunale virksomheder               m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa­               ts § 55)

458

         011 Udgifter til hjælpemidler til               aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.               (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76               og 77)            200 Udgifter til hjælpemidler

620

         012 Udgifter til mentor, jf. lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats §§ 78­81            190 Udgifter til mentor til de 15­17                årige            200 Udgifter til mentor for øvrige            220 Mentor til Fokuscenter            320 Virksomhedsindsats for de svageste                ledige

620 5.843 305 3.149 1.169 1.220

         017 Udgifter til mentor for flere               personer, jf. lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats § 78­81 (§ 80, stk.               2.2. punktum)

402

         090 Jobpræmie til enlige forsørgere            010 Jobpræmie enlige forsørgere

185 185

 2 Statsrefusion

­192.548

  03 Undervisning og kultur

­104

   30 Ungdomsuddannelser

­104

    45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

­104

         001 Refusion af udgifter med 65 pct. på               gruppering 001

­104

370


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Indtægter ­192.444

   46 Tilbud til udlændinge

­9.314

    60 Integrationsprogram og introduktionsforløb         m.v.

­9.314

         001 Refusion af udgifterne på gruppering               001­011 + 015­016

­6.183

         002 Refusion af udgifterne på gruppering               013

­3.131

   58 Revalidering

­90.922

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse

­90.922

         005 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50               pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,               101, 102, 106 og 107)            010 Arbejdsmarkedsoverførsler

­1.492

         007 Refusion af udgifter til løntilskud               til personer i fleksjob, handicappede               personer og tilskud til selvstændigt               erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter               til ledighedsydelse og særlig ydelse og               løntilskud til handicappede personer med               65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013­017               og 108)            010 Arbejdsmarkedsoverførsler

­89.430

­1.492

­89.430

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

­92.208

    90 Driftsudgifter til den kommunale         beskæftigelsesindsats

­40.891

         001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct.               under det fælles driftsloft, jf. § 118,               stk. 2 i lov om en aktiv               beskæftigelsesindsats

­40.891

    91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige           001 Refusion af udgifter til løntilskud               ved uddannelsesaftaler for ledige og               beskæftigede, seks ugers selvvalgt               uddannelse samt jobrotation med 100 pct.               refusion (grp. 013,014,015,016 og 017)               Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp.               015 kun for udgifter vedr. 2010

371

­42.389 ­12.580


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          004 Refusion af udgifter til hjælpemidler               og personlig assistance til handicappede               med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og               008)

Indtægter ­4.051

         006 Refusion af udgifter til løntilskud               med 50 pct. refusion (grp. 102 ­ 106) fra               2011

­25.758

    97 Seniorjob for personer over 55 år

­5.307

         002 Tilskud til kommunale seniorjob

­5.307

    98 Beskæftigelsesordninger

­3.621

         008 Refusion af udgifter til hjælpemidler,               mentorudgifter og til 15­17 årige med 50 %               refusion           009 Refusion af udgifter til               jobpræmieordningen

­3.436

­185

372


Bevilling 67 Sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv.

Budget 2012 5.567 0 9.051

Budget 2013 10.017 0 9.052

Overslag 2014 10.017 0 9.052

Overslag 2015 10.017 0 9.052

Overslag 2016 10.017 0 9.052

Førtidspension med 50 % refusion

32.193

27.700

24.700

21.700

18.700

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)

69.014

62.300

61.300

60.300

59.300

176.521 143.028 5.469 80.027

199.381 146.128 4.827 115.143

199.381 146.128 4.827 108.726

222.964 146.128 4.827 108.726

246.547 146.128 4.827 108.726

0

0

0

0

0

44.843 34.851 28.373 24.417

60.719 35.350 30.045 24.418

60.719 36.450 31.005 24.418

60.719 37.550 31.965 24.418

60.719 38.675 32.975 24.418

30.589 683.943

43.076 768.156

43.076 759.799

43.076 781.442

43.076 803.160

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse I alt

373


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

5.567

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

10.017

10.017

10.017

10.017

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter Integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter skyldes primært, at fra 1. januar 2012 modtager alle udlændinge omfattet af Integrationsloven kontanthjælp i stedet for introduktionsydelse, som blev afskaffet ved lovændring 28.12.2011. Der udover betyder det øgede antal flygtninge, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i 2010 og 2011 og forventet samme antal i 2012 og 2013, at der er flere udlændinge omfattet af Integrationsloven, der modtager kontanthjælp end tidligere. Det er et krav, at alle som modtager kontanthjælp, skal deltage i danskuddannelse, dog ikke under sygdom eller barsel. Integrationspersoner, der ikke er i aktivering: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere

58

168.240

9.716

Ej forsørgere

28

126.624

3.464

8

39.372

299

Unge hjemmeboende

Unge Udeboende 10 81.600 806 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Integrationspersoner, der er i aktivering: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere

12

168.240

2.074

Ej forsørgere

12

126.624

1.561

4

39.372

162

Unge hjemmeboende

Unge Udeboende 8 81.600 671 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

374


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.65 Repatriering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

0

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2012. Med virkning fra 1. juni 2011 blev indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. I 2011 blev hjemtaget tilskud for 17 repatrierede personer, 425.000 kr. I første halvdel af 2012 er der ingen personer, der er repatrieret, og heller ikke oplysninger om personer, der ønsker at repatriere i resten af 2012 eller i 2013. Endvidere fremgår det af KL’s budgetvejledning, at regeringen har haft et lovforslag i høring, hvori det foreslås, at de nævnte bestemmelser atter ophæves. Der budgetteres derfor ikke med tilskud i 2013. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto På denne • • •

9.051

9.052

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.052

9.052

9.052

funktion afholdes udgifter og indtægter til: Helbredstillæg Personlige tillæg Varmetillæg.

Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 77.700 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

375


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 36.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 458 kr. henholdsvis 923 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1.maj 2012. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

32.193

27.700

24.700

Overslag 2015

Overslag 2016

21.700

18.700

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997 • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998. Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et mindre forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 398 til en gennemsnitsudgift på 69.590 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

69.014

62.300

61.300

60.300

59.300

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002. Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 806 til en gennemsnitsudgift på 77.290 kr. netto.

376


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Da alle nye pensionstilkendelser er 35 % pensioner og udgiften på 50 % førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

177.005

199.381

199.381

222.964

246.547

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pensionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 1674 til en gennemsnitsudgift på 119.100 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. Der er afsat en pulje i 2014, 2015 og 2016 på 23.5 mio. kr. som ikke er indregnet i oversagslåene. 5.57.71 Sygedagpenge 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

143.028

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

146.128

146.128

146.128

146.128

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til sygedagpengemodtagere i afprøvning/aktivering. Antallet af dagpengeuger med refusion er beregnet efter forbruget i januar kvartal 2013 skønnet til 1.025 årspersoner og ligger i forlængelse af sygedagpengestrategien. I budget 2012 blev der afsat 12 mio. kr. i en central pulje til området. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 175 årspersoner. Sygedagpengesager til forældre med alvorligt syge børn forventes at overgå til Udbetaling Danmark fra 1.12.2012.

377


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger: Årspersoner Med 50% statsrefusion (varighed 5 - 8 uger) Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Uden statsrefusion (varighed over 52 uger) Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn) I alt 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto På denne • • • • •

5.469

Antal dagpengeuger

Budget 2013 (1.000 kr.)

225

11.700

40.026

200

10.400

28.455

595

30.940

109.262

175

9.100

35.500

5

260

889

1200

62.400

214.132

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.827

4.827

4.827

4.827

funktion afholdes udgifter og indtægter til: Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn Hjælp til sygebehandling Enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 230 modtagere af standardbeløb for merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe). Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i regnskab 2011. Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

80.028

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

115.143

108.726

108.726

108.726

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.

378


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo april 2012. I 2013 forventes rettidigheden forbedret til 95 pct. så tabet af refusion minimeres jf. business casen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget juni 2012. Der forventes væsentlige flere passive kontanthjælpsmodtagere, fra 839 i budget 2012 til 982 i 2013. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til 1.850 årspersoner (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose), og da aktiveringsfristerne overholdes, vil stigningen også være på passive modtagere. Kontanthjælp: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Forsørger

460

168.244

77.392

Ej forsørger

360

126.624

45.585

Unge udeboende

122

69.371

8.463

Unge hjemmeboende 40 34.489 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

1.380

Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. Der er i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. som ikke er indregnet i overslagsårene. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

Overslag 2016

0

0

Overslag 2015

Overslag 2016

60.719

60.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

44.842

60.719

60.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • • •

Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger Løntilskud til personer i aktivering Godtgørelse 379


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Udgifter vedrørende kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 1.590 årspersoner i 2012 til 1.880 årspersoner i 2013 (Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering pr. maj 2012), svarende til 290 årspersoner. De 1.880 årspersoner er fordelt således: 5.61 ”Introduktionsydelse ” 5.73 ”Kontanthjælp ” 5.75 ”Aktiverede kontantshjælpsmodtagere ”

138 årspersoner 1.092 årspersoner 650 årspersoner.

På aktiveringssiden forventes en stigning fra 459 årspersoner i 2012 til 650 årspersoner i 2013. Takst pr. år er fra effektivindsats.dk. Stigningen i aktiveringen skyldes, at der i større grad strakshenvises unge til f.eks. Fokuscenteret. Årspersoner Aktiveringsydelse Løntilskud Kontanthjælp under forrevalidering Forrevalidering – unge I alt

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Refusion

619

129.649

80.252

-27.965

15

143.530

2.153

-1.077

1

129.649

130

-39

15

129.649

1.945

-973

84.056

-30.054

650

Statsrefusion: Staten yder henholdsvis 30 % og 50 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion 5.57.76 Boligydelse til pensionister Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

34.851

35.350

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

36.450

37.550

38.675

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2011 modtager 4.363 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2013 på 32.600 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 30.360 kr. og 31.000 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.

380


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 5.57.77 Boligsikring 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

30.045

Budget 2013

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

30.045

31.005

31.965

32.975

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2012 modtager 4.185 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på 100 pr. år. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2013 på 14.700 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2010 og 2011 været på henholdsvis 13.300 kr. og 13.600 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

24.418

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

24.418

24.418

24.418

24.418

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender. Årspersoner

Budget 2013 (1.000 kr.)

Revalideringsydelse

160

32.946

Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik

755

14.678

Befordringsgodtgørelse og hjælpemidler er følgeudgifter til personer på revalideringsydelse til revalidender i løntilskud ydes tilskud med fast timesats Statsrefusion: Der er 30 % statsrefusion på grp. 002 revalideringsydelse Der er 50 % statsrefusion på grp. 012 revalideringsydelse Der er 65 % statsrefusion på grp. 011 revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

30.589

43.076

43.076

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse 381

43.076

43.076


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler •

Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2013 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 samt det aktuelle forbrug for de fire første måneder for 2012. Der budgetteres for 2013 med i alt 284 årspersoner, der modtager ledighedsydelse. I forhold til budgettet for 2012 forventes der således 64 flere årspersoner på ledighedsydelse. Endvidere er der budgetteret med, at en større andel af modtagerne vil oppebære ledighedsydelse, hvor kommunen ikke er berettiget til at modtage statsrefusion af udgiften. Der er tale om situationer, hvor personer visiteret til fleksjob har oppebåret ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder, eller hvor kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob Ledighedsydelse i aktive tilbud Ledighedsydelse uden statsrefusion Øvrige

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

45

190.334

8.565

81

190.334

15.417

45

190.334

8.565

100

190.334

19.033

13

190.334

2.474

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).

382


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

67 Sociale overførsler

1.321.790

­553.634

 1 Drift

1.321.790

­34.323

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.321.790

­34.323

   46 Tilbud til udlændinge

20.525

­52

    61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af         integrationsprogrammet

20.062

­52

         004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet               af integrationsprogrammet efter               integrationsloven            300 Kontanthjælp til udlændinge med 50                pct. refusion            350 Kontanthjælp til udlændinge under                aktivering med 50 pct. refusion

18.803 14.335 4.468

         005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for               udlændinge            210 Udgifter ved deltagelse i                introduktionsprogram            220 Enkeltudgifter            230 Sygebehandling m.v.            250 Flytteudgifter

1.259 193 775 281 10

         090 Tilbagebetaling vedrørende               introduktionsydelse med 75 pct. refusion

­32

         092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i               særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion

­20

    65 Repatriering

463

         001 Hjælp til repatriering

463

   48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)      67 Personlige tillæg m.v.

506.620 21.747

         001 Briller, personlige tillæg § 14, stk.               1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1031)

10

         002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk.               1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1051)

20

         003 Tandlægebehandling, personlige tillæg               § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1021)

41

         004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor­               og psykologbehandling, personlige tillæg §               14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1041)

26

10

20

41

383

26

­23.589


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          005 Supplement til pensionister med nedsat               pension (brøkpension), personlige tillæg §               14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1081)

271

         006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1               (§ 17, stk. 2)            220 Nyt system (kode 1071)

133

         007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18)            220 Nyt system (kode 1030)

327 327

Indtægter

271

133

         008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)            220 Nyt system (kode 1050)

6.228 6.228

         009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, §               14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)            220 Nyt system (kode 1020)

2.757

         010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a,               stk. 4 (§ 18, stk. 4)            220 Nyt system (kode 1020)

2.144

2.757

2.144

         011 Fysioterapi, kiropraktor­ og               psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a               (§ 18)            220 Nyt system (kode 1040)

929 929

         012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a,               stk. 4 (§ 18, stk. 4)            220 Nyt system (kode 1060)

1.571

         013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, §               14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)            220 Nyt system (kode 1011)

7.290

    68 Førtidspension med 50 pct. refusion

57.939

­2.234

       568200 NYT SYSTEM

57.939

­2.234

1.571

7.290

         001 Højeste og mellemste førtidspension               med 50 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb            230 Invaliditetsydelse, skattefri

43.510

         002 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension med 50 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb

12.500

35.010 8.000 500

10.500 2.000

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre                kommuner/regioner      69 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende før 1. januar         2003

384

1.929 1.929

­2.234 ­2.234

96.861

­1.513


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

       569200 NYT SYSTEM

Udgifter

Indtægter

96.861

­1.513

         001 Højeste og mellemste førtidspension               med 35 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb            230 Invaliditetsydelse, skattefri

76.924

         002 Almindelig og forhøjet almindelig               førtidspension med 35 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb            210 Skattefrie beløb

17.500

60.000 16.000 924

15.500 2.000

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            835 Før 1.1.2003      70 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende fra 1. januar         2003           001 Førtidspension med 35 pct. refusion            200 Skattepligtige beløb

2.437 2.437

­1.513 ­1.513

330.073

­19.842

316.714 316.714

         800 Betaling andre offentlige myndigheder

13.359

­19.842

   57 Kontante ydelser

687.458

­10.682

    71 Sygedagpenge

216.910

­3.857

       571010 SYGEDAGPENGE ­ FORSØRGELSE

216.910

­3.857

         001 Sygedagpenge efter 52 uger uden               refusion

35.500

         003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion

42.574

         004 Dagpenge med 50 pct. refusion til               forældre med alvorligt syge børn, jf. §§               26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og               dagpenge ved barsel

889

         005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf.               § 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge

28.455

         006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til               passive og aktive sygedagpengemodtagere,               jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge           009 Udgifter til hjælpemidler og               befordringsgodtgørelse efter §§ 76­77 og               82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats            010 Befordringsgodtgørelse            020 Hjælpemidler           090 Regresindtægter vedrørende               sygedagpenge

109.262

230 155 75 ­3.857

385


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     72 Sociale formål

Indtægter

9.655

         004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med               børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen

121 121

         006 Hjælp til udgifter til sygebehandling               mv. (Aktivloven, § 82)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen            220 Borgerservice

1.500

         008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning               (Aktivloven, §§ 81 og 85)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen            220 Borgerservice

3.806

         010 Merudgifter for voksne med nedsat               funktionsevne (Serviceloven, § 100)            200 Job­ og Borgerserviceafdelingen

4.228

1.300 200

3.686 120

4.228

    73 Kontanthjælp

163.327

         002 Kontanthjælp til personer uden               rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel               17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats,               ikke refusionsberettiget (§100, stk. 2, i               lov om aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

6.000

         013 Kontanthjælp til forsørgere og til               gifte og samlevende fyldt 25 år med 30               pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25,               stk. 2 nr. 1 og 2, og § 25 a i Lov om               aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

92.314

6.000

92.314

         016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

2.870 2.870

         018 Kontanthjælp til ikke­forsørgere og               til enlige fyldt 25 år med 30 pct.               refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk.               2, nr. 3, § 25, stk. 3, og § 25 a i Lov om               aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp            210 Modtagere af starthjælp

49.973

49.963 10

         019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år               uden ret til social pension og til               asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25               a, 27 og 27 a i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Skattepligtig            210 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattepligtig           020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct.

754

724 30 10.590

386

­1.755


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter              refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25,               stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv               socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

Indtægter

10.590

         022 Diverse udbetalinger ­ ikke               refusionsberettiget

200

         091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35               pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om               aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats samt  § 164 i               lov om social service)            200 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattefri            210 Tilbagebetalingspligtig hjælp,                skattepligtig

­600

         092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50               pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om               aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en               aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i               lov om social service)            200 Skattepligtig            210 Skattefri

­600

         093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v.               med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv               socialpolitik

­32

­200 ­400

­300 ­300

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

626 626

    75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

91.336

         004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Boliger

450

         005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§               34 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Særlig støtte

1.045

         007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov               om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)            230 Ikke tilbagebetalingspligtig                godtgørelse

5.310

450

1.045

5.310

         010 Forsørgelse af personer i tilbud efter               kapitel 10 med 30 pct. refusion            200 Aktiveringsydelse

60.805 60.805

         011 Løntilskud til personer i tilbud efter               kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om               aktiv beskæftigelsesindsats§ 51)            200 Løntilskud

2.153 2.153

387

­523 ­523


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          012 Hjælp til opkvalificering og               hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og               100 )            210 Hjælpemidler uden løntilskud,                skattefri

51

51

         014 Kontanthjælp under forrevalidering med               30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk.               5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.               4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)            200 Modtagere af kontanthjælp

130

         015 Kontanthjælp under forrevalidering med               50 pct. refusion            100 Forrevalidering ­                kontanthjælpsmodtagere

1.945

         016 Forsørgelse til personer i tilbud               efter kapitel 10 og 11 med 50 pct.               refusion            100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering                med 50 pct. refusion

Indtægter

130

1.945 19.447 19.447

    76 Boligydelse til pensionister

143.000

         001 Tilskud til lejere

­1.800

99.000

         002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse

200

         003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.            200 Tilskud            210 Lån

4.900 3.500 1.400

         005 Tilskud til lejebetaling i               ældreboliger

38.400

         091 Efterreguleringer

­700

         093 Tilbagebetaling af lån og renter

­500

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner      77 Boligsikring           003 Boligsikring som tilskud og lån            200 Tilskud            210 Lån

1.200 1.200

­1.300 ­1.300

63.230

­3.270

40 10 30

         005 Boligsikring som tilskud

9.200

         006 Almindelig boligsikring

53.800

         010 Boligsikring efter særligt behov uden               refusion

50

388


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          091 Efterreguleringer            200 Førtidspensionister efter 01.01.2003            210 Øvrige modtagere

Indtægter ­3.210 ­110 ­3.100

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

140 140

   58 Revalidering

107.187

    80 Revalidering

52.897

       580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

52.897

         002 Revalideringsydelse med 30 pct.               refusion (§ 52 i love om aktiv               socialpolitik)            200 Revalideringsydelse vejl/opk

2.092

         003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse               under aktivering med 50 pct. refusion            010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82            020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og                arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og                77)            250 Befordringsgodtgørelse vedrørende                virksomhedspraktik

3.623

         008 Løntilskud i forbindelse med               revalidenders ansættelse med løntilskud               med 65 pct. refusion (lov om aktiv               beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §               64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik §               51, stk. 2)            210 Skattefri

1.650

2.092

1.535 272 1.816

1.650

         011 Revalideringsydelse i forbindelse med               virksomhedspraktik med 65 pct. refusion               (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om               en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk.               2)            020 Revalideringsydelse virksomheder

14.678

         012 Revalideringsydelse med 50 pct.               refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)            200 Revalideringsydelse ord.udd

30.854

14.678

30.854

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse           004 Udgifter til hjælpemidler og               befordringsgodtgørelse efter §§ 76­77 og               82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat­               s.            010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr.

389

54.290

235

180

­60 ­60


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter               LAB §82            020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber                og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og                77           005 Ledighedsydelse, ikke               refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,               stk. 1­2 og § 104a i lov om aktiv               socialpolitik)            010 Pga af 18 mdr. varighed            020 Pga af manglende grundlag

Indtægter

55

19.033

18.843 190

         007 Særlig ydelse til personer uden ret               til ledighedsydelse, ikke               refusionsberettiget (§100, stk. 1, § 104,               stk. 1­2 og § 104a i lov om aktiv               socialpolitik)

571

         010 Ledighedsydelse under ferie med 30               pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)

381

         011 Særlig ydelse til personer uden ret               til ledighedsydelse med 30 pct. refusion               (§ 74 i)            010 Særlig ydelse til personer uden ret                ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf.                74 i)

952

         018 Ledighedsydelse i visitationsperioden               før første fleksjob med 30 pct. refusion               (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv               socialpolitik)            010 Skattepligtig

952

8.565

8.565

         019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30               pct. refusion (§ 74 a, stk. 2­4 i Lov om               aktiv socialpolitik)            010 Skattepligtig

15.417

         020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel               med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og §               74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)

190

15.417

         103 Ledighedsydelse til personer i               aktivering med 30 pct. refusion, jf. §               104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

4.758

         104 Særlig ydelse til personer i               aktivering med 30 pct. refusion, jf. §               104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

381

         106 Ledighedsydelse til personer i               aktivering med 50 pct. refusion, jf. §               104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik            010 Ledighedsydelse i aktivering i                visitationsperiode

3.807 3.807

 2 Statsrefusion

­519.311

390


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter   05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Indtægter ­519.311

   46 Tilbud til udlændinge

­10.456

    61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af         integrationsprogrammet           004 Refusion vedrørende               introduktionsydelse for udlændinge

­9.993 ­9.378

         005 Refusion vedrørende hjælp i særlige               tilfælde m.v. for udlændinge

­615

    65 Repatriering

­463

         001 Refusion vedrørende hjælp til               repatriering med 100 pct. refusion

­463

   48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)      67 Personlige tillæg m.v.

­184.598 ­12.695

         002 Refusion af varmetillæg

­5.467

         004 Refusion af personlige tillæg og               helbredstillæg

­7.228

    68 Førtidspension med 50 pct. refusion

­28.005

         004 Refusion vedrørende højeste og               mellemste førtidspension med 50 pct.               refusion

­21.755

         005 Refusion vedrørende almindelig og               forhøjet almindelig førtidspension med 50               pct. refusion      69 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende før 1. januar         2003           004 Refusion vedrørende højeste og               mellemste førtidspension med 35 pct.               refusion

­6.250

­33.048

­26.923

         005 Refusion vedrørende almindelig og               forhøjet almindelig førtidspension med 35               pct. refusion      70 Førtidspension med 35 pct. refusion ­         tilkendt efter regler gældende fra 1. januar         2003           002 Refusion vedr. førtidspension med 35               pct. refusion

­6.125

­110.850

­110.850

   57 Kontante ydelser

­284.564

391


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     71 Sygedagpenge

Indtægter ­66.925

         002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.               refusion (grp. 003,005, 008 og 009)

­33.701

         004 Refusion af dagpenge med 50 pct.               refusion til forældre med alvorligt syge               børn, jf. § 42, stk 2 i lov om ret til               orlov og dagpenge ved barsel

­445

         009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.               refusion (grp. 006 og 010)

­32.779

    72 Sociale formål

­4.828

         002 Refusion af udgifter til sociale               formål på gruppering nr. 004­015 og 017            100 Job­ og Borgerserviceafdelingen      73 Kontanthjælp

­4.828 ­4.828 ­46.429

         001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp               m.v. på grupperingsnr. 092 og 094

300

         002 Refusion af kontanthjælp m.v. på               grupperingsnr. 013, 016, 017, 018­020               minus grp. 097

­46.950

         004 Refusion af kontanthjælp m.v.               grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og               095 med 35 pct. refusion      75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

221

­30.617

         002 Refusion af udgifterne med 50 pct.               refusion på gruppering 004, 011, 012, 015               og 016 minus gruppering 093

­12.023

         004 Refusion af udgifter med 30 pct.               refusion på gruppering 005, 010, 014 minus               gruppering 097

­18.594

    76 Boligydelse til pensionister

­105.850

         002 Refusion af boligydelse

­105.850

    77 Boligsikring

­29.915

         002 Refusion af boligsikring og               huslejetilskud efter § 29 b

­29.915

   58 Revalidering

­39.693

    80 Revalidering

­28.479

         002 Refusion af udgifter med 50 pct.               refusion på gruppering 001,003,006 og 012

392

­17.238


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

             minus 091 og 093           004 Refusion af løntilskud og               revalideringsydelser med 65 pct. refusion               på gruppering 008 og 011 minus 092            005 Sociale overførsler           009 Refusion af udgifter med 30 pct.               refusion på gruppering 002 minus 094

­10.613 ­10.613 ­628

    81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og         personer i løntilskudsstillinger i målgruppe         §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv         beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt         modtagere af ledighedsydelse

­11.214

         005 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50               pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,               101, 102, 106 og 107)            005 Sociale overførsler

­2.021

         008 Refusion af udgifter til               ledighedsydelse og særlig ydelse med 30               pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0­               20,103 og 104 minus grp. 109)            005 Sociale overførsler

­9.193

393

­2.021

­9.193


Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jobkompagniet Virksomheden I alt

Budget 2012

Budget 2013 0 0 0

394

0 0 0

Overslag 2014 0 0 0

Overslag 2015 0 0 0

Overslag 2016 0 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

0

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission: • At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer. • At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet • At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder. Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 75 ansatte og gennemfører hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1550 borgere. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Jobkompagniet har i forbindelse med udflytning af dele af sygedagpengeområdet fået selvstændigt budget på bevilling 14 og 66. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicinske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomheder, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet. Jobkompagniet forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 35.985.000.

Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Specialiserede forløb på Jobkompagniet og i offentlige og private virksomheder

520

42.926

22.322

Kurser og ambulante ydelser

399

10.288

4.105

Aktiviteter sygemeldte

370

13.328

4.931

Forsikrede ledige

275

4.000

1.100

I alt

Budget 2013 (1.000 kr.)

32.458

1.564

395


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse

Årspersoner

Årspris pr. plads (kr.)

5

108.040

Budget 2013 (1.000 kr.) 540

Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værkstederne samt Cafe Bindslev

2.500

Andet salg til private og offentlige virksomheder

487

35.985

I alt

396


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.68.98 Virksomheden 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

0

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Jobcenter Silkeborg. ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UDVIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansatte og en belægning på ca. 235 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kompetenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.560.000 Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Joblinje

612

10.962

6.713

Kompetencelinje

276

20.319

5.608

Konsulentydelser

416

2.390

994

95

7.414

701

Fleks Klar I alt

1.399

397

14.016


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værksteder

1.408

Refusion vedr. Fokuscenter

136

I alt

1.544

I alt

15.560

398


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

69 Arbejdsmarked ­ institutioner

21.060

­21.060

 1 Drift

21.060

­21.060

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

21.060

­21.060

   58 Revalidering

5.500

­5.500

    80 Revalidering

5.500

­5.500

       580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600                SILKEBORG (UDFØRER)

5.500

­5.500

         400 Personale            401 Løn m.v.            406 Beskyttede medarbejdere            419 Kurser og uddannelse            430 Tjenestekørsel            470 Personforsikringer            471 Supervision            489 Møder, rejser og repræsentation            490 Andet

29.795 27.700 370 450 150 500 250 275 100

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Konsulenter            525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere            540 Produktion            590 Administrationsudgifter

3.382 1.675 400 1.062 245

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

1.128 320

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            740 Skatter, afgifter og forsikringer            750 Rengøring            760 Husleje            790 Andet

1.680 400 305 380 45 70 50 400 30

­2.500 ­2.500

50 758

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner            825 Betaling fra Silkeborg Kommune

­30.485

­2.500 ­2.500

­30.485

         900 Indtægter            925 Salg af produkter og ydelser            940 Salg af øvrige ydelser                (momsregistreret)

­500 ­50 ­450

   68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

15.560

399

­15.560


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

    98 Beskæftigelsesordninger

15.560

­15.560

       598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600                SILKEBORG

15.560

­15.560

         400 Personale            401 Løn m.v.            420 Kurser            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

11.775 11.185 45 30 60 105 290 60

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            570 Aktivering            590 Administrationsudgifter

905 75 605 225

         600 IT, inventar og materiel            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

865 75

­8 ­8

790

         700 Fast ejendom            704 Indvendig vedligeholdelse            720 Opvarmning            725 El            730 Vand og vandafledningsbidrag            750 Rengøring            760 Husleje

2.090 550 160 190 80 230 880

         900 Indtægter            920 Salg af aktiveringspladser            925 Salg af produkter og ydelser            935 Produktion til private                (momsregistreret)

­75 ­75

400

­15.552 ­14.152 ­100 ­1.300


ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

401


Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Idræt om dagen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter I alt

Budget 2012 415

Budget 2013 415

Overslag 2014 415

Overslag 2015 415

Overslag 2016 415

304.818

302.041

302.041

302.041

302.041

5.860

5.860

5.860

5.860

5.860

14.583 4.471 3.145 333.293

14.409 4.471 2.750 329.946

14.409 4.471 2.750 329.946

14.409 4.471 2.750 329.946

14.409 4.471 2.750 329.946

402


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 03.38.75 Idræt om Dagen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

415

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

415

415

415

415

Idræt om Dagen er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed og med særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er over 2.000 deltagere årligt og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

306.541

302.041

302.041

302.041

Overslag 2016 302.041

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2013, som indgår i regionernes økonomiaftale for 2013. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: • Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Stationær behandling Ambulant behandling

Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling 403

Medfinansieringens størrelse 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl) 70 % af genoptræningstakst 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 30 % af besøgstakst


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet Aktivitet i praksissektoren

Speciallægebehandling Almen lægebehandling Øvrig sygesikring

34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse (12 pl) 10 % af honorar på grundydelser 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

5.860

5.860

5.860

5.860

Overslag 2016 5.860

Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den almindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 37 % fra 2008 til 2011 (årets priser). Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er derimod faldet med 143 fra 766 i 2008 til 623 i 2011. Udgiften pr. plan var således cirka 4.500 kr. i 2008, hvorimod den er cirka 7.600 kr. i 2011, svarende til en stigning på 68 % (årets priser). 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

14.409 14.409 14.409 14.409 Netto 14.583 Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. 2 % reduktionen på bevilling 71 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt foretaget på vederlagsfri fysioterapi uden specificering. Der budgetlægges inden for rammen, idet det bemærkes, at budgettet ikke vil være tilstrækkeligt, såfremt den udvikling i forbruget, som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viste, fortsætter.

404


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

4.471

4.471

4.471

Overslag 2015

Overslag 2016

4.471

4.471

Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift og indsatser i sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 04.62.90 Andre kommunale sundhedsudgifter Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.145

2.750

2.750

Overslag 2015

Overslag 2016

2.750

2.750

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Taksten for 2013 er endnu ikke kendt. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2010 og 2011 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2013, svarende til cirka 1.000 døgn. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. På baggrund af forbrugstal for 2009-2011 estimeres en udgift på 750.000 kr. svarende til knap 400 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatri.

405


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

71 Sundhedsområdet

330.561

­615

 1 Drift

330.561

­615

  03 Undervisning og kultur

1.030

­615

   38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

1.030

­615

    75 Fritidsaktiviteter uden for         folkeoplysningsloven

1.030

­615

       375500 IDRÆT OM DAGEN ­ FRA 01.01.11

1.030

­615

         400 Personale            401 Løn m.v.

1.030 1.030

         900 Indtægter            973 Deltagerbetaling

­615 ­615

  04 Sundhedsområdet

329.531

   62 Sundhedsudgifter m.v.

329.531

    81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af         sundshedsvæsenet

302.041

         006 Praksissektoren (Sygesikring)            100 Almen læge            110 Fodterapi            120 Fysioterapi            130 Kiropraktor            140 Psykolog            150 Speciallæge            160 Tandlæge            170 Anden behandling

302.041 7.802 242 568 302 377 13.940 3.013 275.797

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

5.860

       482001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

5.860

         002 Ambulant specialiseret genoptræning               (sundhedslovens § 140)            210 Sundhedsområdet

5.860 5.860

    84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            572 Fysioterapi

14.409 14.409 14.409

    88 Sundhedsfremme og forebyggelse

4.471

      1 Egne

4.471

       488001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER          10 BUDGETRAMMER

4.471 4.471

406


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          021 Sundhedsfremmende tiltag

4.471

    90 Andre sundhedsudgifter

2.750

         001 Kommunale udgifter til hospice­ophold

2.000

         003 Plejetakst for færdigbehandlede               patienter

750

407

Indtægter


Bevilling 73 Ældreområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Genoptræning Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Hjælpemiddeldepot Botilbud for længerevarende ophold Sekretariater og forvaltning Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2012 33.740 1.266

Budget 2013 41.211 1.148

Overslag 2014 41.211 1.148

Overslag 2015 41.211 1.148

Overslag 2016 41.211 1.148

-1.968 2.121 521.879 3.668 0 46.729

-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929

-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929

-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929

-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929

3.577 5.088

3.512 5.310

3.512 5.310

3.512 5.310

3.512 5.310

14.048 0 4.365 634.511 3.048

13.791 26.086 4.350 661.484 2.500

13.791 26.086 4.350 661.484 98.340

13.791 26.086 4.350 661.484 104.340

13.791 26.086 4.350 661.484 80.919

408


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 04.62.82 Genoptræning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

33.740

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

41.211

41.211

41.211

41.211

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: - Til betaling for Shared Care Teamet er afsat 529.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter på 322.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). - Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. - Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup - Døgngenoptræningspladser med døgnpleje - Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær - Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning - Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. - Tilbud om kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2), som i 2010 til 2012 har været finansieret af eksterne puljemidler fortsætter. - Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll). - Der forventes implementeret forløbsprogram for lænderygsmerter i 2013. 04.62.85 Omsorgstandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.266

1.148

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.148

1.148

1.148

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 338, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2012. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2012. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-1.969

-2.997

-2.997

-2.997

Overslag 2016 -2.997

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

409


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.32.30 Ældre- og plejeboliger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.100

2.100

2.100

2.100

2.121

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dækker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

519.268

521.880

519.268

Overslag 2016

519.268

519.268

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: -

Betaling for ydelser på plejecentre Betaling for ydelser omfattet af frit valg Betaling for ydelser madservice Områdernes fastdelsbudget Mellemkommunale betalinger Tilskud til pensionistforeninger m.v. Drift og anskaffelse af biler og radioer Diverse udgifter og indtægter Tilskud efter § 95 Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse

Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 160.291 t.kr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: P1 Total antal pakker Kr. pr. pakke

P2

P3

P4

P5

P6

I alt 442.295

207.621

4.372

94.496

65.786

43.160

26.858

369,49

342,12

270,27

506,33

410,54

205,27

Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1

P2

P3

P4

P5

2.545

1.706

1.163

P6

Nord Bakkegården

5.592

118

410

723


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Ballelund

17.127

361

7.795

5.224

3.560

2.216

Fuglemosen

6.292

132

2.864

1.919

1.308

814

Kragelund

8.389

177

3.818

2.559

1.744

1.085

Lysbro

16.078

339

7.318

4.904

3.342

2.080

Malmhøj

8.389

177

3.818

2.559

1.744

1.085

Sandgårdsparken

13.981

294

6.363

4.264

2.906

1.809

Solgården

8.039

169

3.659

2.452

1.671

1.040

Søvangen

5.592

118

2.545 Syd

1.706

1.163

723

Birkebo

5.243

110

2.386

1.708

1.090

678

Funder

14.331

302

6.522

4.670

2.979

1.854

Remstruplund

9.088

191

4.136

2.961

1.889

1.176

Skovly

3.495

74

1.591

1.139

727

452

Toftevang

8.738

184

3.977

2.847

1.817

1.130

Virklund

8.389

177

3.818 Øst

2.733

1.744

1.085

Fårvang

9.787

206

4.454

3.189

2.034

1.266

Gødvad

23.768

500

10.818

7.745

4.941

3.075

Karolinelundcenteret 12.933

272

5.886

4.214

2.688

1.673

Rødegård

11.534

243

5.250

3.758

2.398

1.492

Sejs

10.835

228

4.932

3.531

2.252

1.402

I alt

207.621 4.372

94.496

65.786

43.160

26.858

Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 366 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2012. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsikringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april måned 2012, hvor der var 2.308 brugere. 411


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb KommuPrivate nale i 1.000 i kr. 1.000 kr.

Timer Timer komprivamunale te

Timer i alt

10.332

13.200

23.533

3.895

4.683

8.578

4,8

3.153

4.961

8.113

1.189

1.760

2.948

1,6

472

983

1.455

178

349

527

0,3

1.076

1.638

2.714

406

581

987

0,6

554

1.136

1.691

209

403

612

0,3

B3 Udvidet tøjvask

994

2.864

3.858

375

1.016

1.391

0,8

C1 Indkøb

453

1.755

2.208

171

622

793

0,4

D1 Pleje bad

1.912

8.177

10.090

740

2.993

3.734

2,1

D2 Let pleje

10.524

57.841

68.365

4.207

21.82 6

26.033

14,5

D3 Almindelig pleje

18.173

71.599

89.772

7.268

27.04 2

34.310

19,1

D4 Udvidet pleje

17.061

64.085

81.147

6.820

24.21 1

31.031

17,3

7.925

35.853

43.778

3.758

16.15 1

19.909

11,1

12.487

41.684

54.171

5.916

18.77 6

24.692

13,8

D7 Nat pleje

260

13.610

13.870

148

7.368

7.516

4,2

E Psykisk pleje og omsorg

701

4.074

4.776

273

1.534

1.807

1,0

-

117

117

-

49

49

0,0

4.758

13.145

17.903

1.980

5.318

7.299

4,1

6.071

9.398

15.469

2.527

3.698

6.225

3,5

265

2.038

2.303

103

743

845

0,5

Pakker

A2 Hver 3. uges rengøring A3 Ugentlig rengøring A4 Udvidet rengøring B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig B2 Hver 3. uges tøjvask i vaskeri

D5 Almindelig pleje aften

D6 Udvidet pleje aften

G Observationsbesøg J1 Situationsbestemt pleje/omsorg - Lille J2 Situationsbestemt pleje/omsorg - Stor K Afløsning i eget hjem Pakker i alt

412

I alt i 1.000 kr.

Fordeling


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 97.172 348.159 445.331

40.163

Fast vagt

139.1 25

179.287

100

Uopsættelige behov

50

Vareudbringning Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm. Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)

1.550

(3.448)

Demografi

4.470 181.309

I alt

100,0

Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: -

Hovedret – 392 portioner Diæter – 156 portioner Biretter – 58 portioner

Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013: -

Normale kostportioner Diæter Biret Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)

48,67 74,73 13,34 26,07 40,68

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt

kr. kr. kr. kr. kr. 15.335 -9.967 5.368

Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: -

Hovedret Biret Diæter (normal og superkost)

48,00 kr. 16,00 kr. 48,00 kr.

Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom

138.895 -27.483 2.637

413


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Øvrigt I alt

23.955 138.004

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på Statsrefusion flygtninge

18.412 -24.484 -519

I alt

-6.591

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2011, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2012. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforeninger, og Ældrerådets udgifter. I 2013 er der afsat midler til afholdelse af valg til Ældrerådet.

1.055

Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 90 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 15 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Radioerne udfases i løbet af 2012 og omlægges til PDA/Mobiltelefon. Der er afsat et beløb på 50.000 kr. i budget 2013 til dækning af midlertidige mobilabonnementer, indtil det nye styringssystem er fuldt implementeret. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler Drift og anskaffelser af radioer Udgifter i alt

5.987 50 6.037

IT drift: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er Diverse – dækker udgifter til: Sygeplejedepot

3.406

508

Fællestillidsrepræsentant. Div. Indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer Pulje til sundhedsinvesteringer I alt

447 2.540 7.400 10.895

Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende.

414


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 500

Tilskud efter Servicelovens § 95

Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. 4.702

I 2013 er afsat Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 62 ugers varighed svarer dette til 143 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86,5 ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk. Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever Forventet elevfrafald på 9,5 % Anden uddannelse I alt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

3.667

3.601

3.601

3.601

19.152 5.407 1.049 -10.892 1.607 -151 -2.600 720 14.292

Overslag 2016 3.601

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 2,6 årsværk, hvilket er en opnormering på godt en halv stilling i forhold til 2012. Forebyggende hjemmebesøg Al-Huset Rosengårdscentret Sorringhus Voel Seniorby I alt 05.32.34 Plejehjem 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

0

1.200 373 1.821 162 45 3.601

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.825

-1.825

-1.825

-1.825

415


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet

Beboeres betaling for husleje m.v. Huslejerne er i forhold til § 140 plejehjem indtægtsbestemt og dermed er størrelsen bestemt af beboernes økonomi. Budgetbeløbet dækker de forventede husleje indtægter for ballelund plejehjem 05.32.35 Hjælpemidler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

46.729

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

45.929

45.929

45.929

45.929

Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder I alt

4.550 1.000 2.200 9.000 3.800 10.700 14.325 600 225 1.980 10 -3.000 539 45.929

Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjælpemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

3.577

3.512

3.512

3.512

3.512

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

5.088

5.310

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

5.310

5.310

5.310

Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.

416


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

14.048

13.791

13.791

Overslag 2015

Overslag 2016

13.791

13.791

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. 06.45.57 Sekretariater og forvaltning Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

26.620

26.086

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

26.086

26.086

26.086

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og administration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektionen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen dækker over det samlede budget. Myndighedssektionen

10.618

Hjælpemiddelsektionen

15.468

I alt

26.086

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

4.365

4.350

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.350

4.350

4.350

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.

417


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 73 Ældreområdet ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede Nyt plejecenter i Silkeborg skitse/servicearealer/inventar

11.370

11.370

5.685

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningen)

28.425 7.580

7.580

9.000

9.000

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning Remstruplund 05.32.30 Ældreboliger Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerind 2%

76.023

76.023

38.011

190.057

Nyt plejecenter i Silkeborg -

8.447

8.447

4.223

21.116

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2%

50.683

50.683

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

5.630

5.630

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Velfærdsteknologi mv.

2.500

2.500

1.000

Daghjem

4.000

7.000

17.000

22.500

2.500

25.000

Center/cafe

5.000

5.000

10.000

Administration

2.500

1.500

4.000

104.340

80.919

73 Ældreområdet

2.500

418

98.340

82.393

368.491


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

73 Ældreområdet

738.684

­74.700

 1 Drift

736.184

­71.703

  04 Sundhedsområdet

43.552

­1.193

   62 Sundhedsudgifter m.v.

43.552

­1.193

    82 Kommunal genoptræning og         vedligeholdelsestræning

42.242

­1.031

5.209

­322

529

­322

529

­322

       482001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER           002 Ambulant specialiseret genoptræning               (sundhedslovens § 140)            200 Ældreomådet           023 Sundhedsindsats på baggrund af               økonomiaftalen 2013

4.680

       482005 TRÆNING ­ GENOPTRÆNINGSCENTRET           001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

10.624 10.013 9.217 593 203

         003 Personbefordring            500 Materiale og aktivitetsudgifter

100 100

         200 Ledelse og administration            400 Personale

511 511

       482010 TRÆNING ­ LOKALTEAMS

11.847

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            600 IT, inventar og materiel            700 Fast ejendom

10.855 10.242 454 159

         200 Ledelse og administration            400 Personale

992 992

       482011 TRÆNING ­ FORLØBSPROGRAMMER           001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale

1.457 1.457 1.457

       482012 TRÆNING ­ TEAM MESTRING

2.176

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

2.176 2.124 30 22

419


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

8.456

­709

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            093 Beboeres betaling for service            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

8.456

­709

      4 Private leverandører af ikke­momsbelagte          tjenesteydelser

2.473

       482050 TRÆNING ­ DØGNAFDELINGEN

­709 7.901 392 163

       482005 TRÆNING ­ GENOPTRÆNINGSCENTRET

2.473

         001 Kommunal genoptræning og               vedligeholdelsestræning            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

1.073

         003 Personbefordring            500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.400 1.400

1.073

    85 Kommunal tandpleje

1.310

­162

       485300 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

1.310

­162

1.310

­162

         003 Omsorgs­ og specialtandpleje tandpleje               på kommunens egne klinikker            800 Betaling andre offentlige myndigheder            900 Indtægter

1.310 ­162

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

662.196

­70.510

   32 Tilbud til ældre og handicappede

643.095

­70.510

    30 Ældreboliger

2.100

      1 Egne

2.100

       530001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.100

        10 ÆLDREOMRÅDET

2.100

         005 Lejetab

2.100

    32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

582.071

­62.803

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

397.090

­35.320

        01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER

160.291

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            547 Indepakker

160.291 160.291

        02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS             PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER

181.309

420


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          009 Private leverandører af personlig og               praktisk hjælp (hjemmehjælp),               (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)            567 Vareudlevering

Indtægter

1.550 1.550

         400 Personale            401 Løn m.v.

180.459 180.459

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            575 Afregning for leverede ydelser til                kommunale leverandører

­700 ­700

        03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS             PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE

15.335

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            576 Afregning for leverede ydelser til                private leverandører

15.335 15.335

         900 Indtægter            980 Brugerbetaling

­9.967

­9.967 ­9.967

        04 SYGEPLEJEDEPOT

508

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

508 480 10 18

        07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

447

         400 Personale            401 Løn m.v.            470 Personforsikringer            490 Andet

447 431 8 8

        08 ØVRIGE

39.200

         400 Personale            400 Central lønpulje            480 Syge­ og fraværspolitik

7.650 7.400 250

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            570 Tilskud til ældreorganisationer            572 Hopla­klubben, Hjejlevej

1.055 990 65

         600 IT, inventar og materiel            601 Køb af IT, inventar og materiel, som                skal aktiveres            602 Køb af IT, inventar og materiel, som                ikke skal aktiveres            620 Drift og vedligeholdelse af IT,                inventar og materiel

12.083 1.900

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

18.412 18.412

­25.353

750 9.433

421

­25.003 ­25.003


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          900 Indtægter            950 Beboeres betaling for service

Indtægter ­350 ­350

       532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

18.994

        01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

4.540

         200 Ledelse og administration            400 Personale

2.075 2.075

         400 Personale            401 Løn m.v.            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            460 Anden uddannelse            470 Personforsikringer            490 Andet

2.415 2.108 62 22 10 55 158

         600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

50 50

        02 PROJEKTER

162

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            580 Projekt

162 162

        03 UDDANNELSE

13.572

         400 Personale            401 Løn m.v.            435 Beklædning            450 Elevuddannelse og ­refusion            470 Personforsikringer            490 Andet

13.572 22.117 740 ­10.892 1.485 122

        04 UDDANNELSE

720

         400 Personale            460 Anden uddannelse

720 720

      1 Egne

165.987

       532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK                HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER

500

         002 Tilskud til personlig og praktisk               hjælp m.v., som modtageren selv antager               (Servicelovens § 94b og 95)            400 Personale

500

       532600 OMRÅDE NORD

­27.483

500 58.913

­11.245

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

58.913

­11.245

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

11.800 11.800

422


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

Indtægter

43.981 35.566 7.229 1.186

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost

­11.245 ­11.245

         200 Ledelse og administration            400 Personale

3.132 3.132

       532700 OMRÅDE SYD

46.787

­7.242

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

46.787

­7.242

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

11.803 11.803

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

32.447 24.045 8.133 269

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost

­7.242 ­7.242

         200 Ledelse og administration            400 Personale

2.537 2.537

       532800 OMRÅDE ØST

59.787

­8.996

        02 INSTITUTIONER ­ PLEJE

59.787

­8.996

         004 Hjemmesygepleje            400 Personale

11.520 11.520

         011 Personlig og praktisk hjælp undtaget               frit valg af leverandør (Serviceloven §               83, jf. § 93)            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

45.341 35.566 9.490 285

         093 Betaling for personlig og praktisk               hjælp samt madservice undtaget frit valg               af leverandør            200 Kost

­8.996 ­8.996

         200 Ledelse og administration            400 Personale

2.926 2.926

423


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

    33 Forebyggende indsats for ældre og         handicappede        1 Egne         533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Udgifter

Indtægter

5.767

­2.166

5.767

­2.166

1.200

         001 Forebyggende hjemmebesøg            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

1.200 1.150 20 30

       533007 AL­HUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620                KJELLERUP

425

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

425

­52

250 100 75

         900 Indtægter            950 Beboeres betaling for service

­52 ­52

       533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600                SILKEBORG           002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            600 IT, inventar og materiel

3.935

­2.114

3.935

­609

2.559 1.249 127

­609

         900 Indtægter            950 Beboeres betaling for service

­1.505 ­1.505

       533012 SORRINGHUS

162

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale            500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

162 91 71

       533014 VOEL SENIORBY

45

         002 Generelle tilbud med aktiverende og               forebyggende sigte jf. servicelovens § 79            400 Personale

45 45

    34 Plejehjem og beskyttede boliger

­1.825

       534001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

­1.825

         094 Beboeres betaling for husleje            010 Ballelund

­1.000 ­1.000

         096 Beboeres betaling for el og varme

­375

424


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

          010 Ballelund

­375

         900 Indtægter            001 Bevilling 73

­450 ­450

    35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning         og befordring

49.645

­3.716

       535010 HJÆLPEMIDLER

49.645

­3.716

         001 Støtte til køb af bil mv.               (servicelovens § 114)            110 Tilskud til særlig indretning            120 Lån            130 Diverse udgifter og indtægter

4.550

         002 Optiske synshjælpemidler               (servicelovens § 112)

1.000

         003 Arm­ og benproteser (servicelovens §               112)

2.200

         004 Høreapparater til personer               (servicelovens § 112)            110 Offentlige leverandører            120 Private leverandører

9.000

         005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj               (servicelovens § 112)            110 Fodtøj            120 Brystproteser            130 Andet

3.800

2.015 2.500 35

2.900 6.100

1.500 500 1.800

         006 Inkontinens­ og stomihjælpemidler               (servicelovens § 112)            110 Kateter, stomi            120 Bleer

10.700

         007 Andre hjælpemidler (servicelovens §               112)            110 Kompressionsstrømper, ærmer og                handsker            120 Parykker            130 Diabetes            140 Førerhunde            150 Taxi            160 Andet

14.325

         008 IT­hjælpemidler og IT­forbrugsgoder               (servicelovens §§ 112 og 113)

600

         009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

225

8.200 2.500

1.200 300 5.000 170 100 7.555

         010 Hjælp til boligindretning               (servicelovens § 116)

1.980

         011 Støtte til individuel befordring               (servicelovens § 117)

10

425


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til               køb af bil (servicelovens § 114)

Indtægter ­3.000

         800 Betaling andre offentlige myndigheder            810 Betaling til/fra andre kommuner/                regioner

1.255 1.255

    37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler         o.lign. ved pasning af døende i eget hjem           001 Løn og plejevederlag til pårørende,               jf.  servicelovens §§ 118 og 119            400 Personale

3.512 3.512 3.512

   35 Rådgivning

5.310

    40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.310

       540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

5.310

         001 Hjælpemidler og etablering af               hjælpemiddeldepoter            400 Personale            500 Materiale og aktivitetsudgifter            590 Administrationsudgifter            592 Andet            600 IT, inventar og materiel

5.310 4.650 20 70 170 400

   38 Tilbud til voksne med særlige behov

13.791

    50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

13.791

       550300 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER                SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

13.791

         002 Længerevarende botilbud for personer               med nedsat funktionsevne            800 Betaling andre offentlige myndigheder

13.791 13.791

  06 Fællesudgifter og administration m.v.

30.436

   45 Administrativ organisation

26.086

    57 Voksen­, ældre­ og handicapområdet

26.086

       651380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

10.618

        10 VISITATIONEN

10.618

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

10.253 9.887 70 158 90 34 14

426

­716 ­716


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter          500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold            542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre

225 35 40 150

         600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

140 140

       657380 SUNDHEDS­ OG OMSORGSAFDELINGEN

15.468

        60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN

15.468

         400 Personale            401 Løn m.v.            421 Uddannelse            430 Tjenestekørsel            435 Beklædning            470 Personforsikringer            490 Andet

14.940 14.403 160 214 85 56 22

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            520 Møder, rejser og repræsentation            540 Kontorhold

208 78 130

         600 IT, inventar og materiel            603 Leje/leasing af IT, inventar og                materiel

320 320

   52 Lønpuljer

4.350

    72 Tjenestemandspension

4.350

         022 Udbetaling af tjenestemandspensioner,               øvrige            532 Integrerede plejeordninger

Indtægter

4.350 4.350

 2 Statsrefusion

­2.997

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

­2.997

   22 Central refusionsordning

­2.997

    07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

­2.997

         006 Refusion vedr. funktion 05.32.32            120 Refusion vedr. Sundheds­ og                Omsorgsafdelingen

­2.550 ­2.550

         013 Refusion vedr. funktion 05.38.50            120 Refusion vedr. Sundheds­ og                Omsorgsafdelingen

­447 ­447

 3 Anlæg

2.500

  05 Sociale opgaver og beskæftigelse

2.500

   32 Tilbud til ældre og handicappede

2.500

427


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter     32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede

2.500

       532001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

428

Indtægter


Bevilling 78 FritvalgsomrĂĽdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg mv. af ĂŚldre og handicappede - netto I alt

Budget 2012

Budget 2013 0 0

429

Overslag 2014 0 0

0 0

Overslag 2015 0 0

Overslag 2016 0 0


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Frit valg 4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

0

0

0

0

Overslag 2016 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2013 er afsat 139.810.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

430


BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 78 FRITVALGSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 78 Fritvalgsområdet   1 Drift    05 Sociale opgaver og beskæftigelse     32 Tilbud til ældre og handicappede      32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og         handicappede        1 Egne         532600 OMRÅDE NORD          04 FRIT VALGSORDNIGNEN           001 Kommunens levering af personlig og               praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af               frit valg af leverandør (Servicelovens §§               83 og 94)            400 Personale           900 Indtægter

54.241

54.241 ­54.241

       532700 OMRÅDE SYD          04 FRIT VALGSORDNINGEN           001 Kommunens levering af personlig og               praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af               frit valg af leverandør (Servicelovens §§               83 og 94)            400 Personale           900 Indtægter

46.986

46.986 ­46.986

       532800 OMRÅDE ØST          04 FRIT VALGSORDNINGEN           001 Kommunens levering af personlig og               praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af               frit valg af leverandør (Servicelovens §§               83 og 94)            400 Personale           900 Indtægter

38.583

38.583 ­38.583

431

Indtægter


PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Mission: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.

432


Bevilling 81 Natur og miljø Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter I alt Anlæg

Budget 2012 6.281 2.768 4 9.052 508

433

Budget 2013 6.103 2.768 0 8.871 2.100

Overslag 2014 6.103 2.768 0 8.871 3.500

Overslag 2015 6.103 2.768 0 8.871 2.000

Overslag 2016 6.103 2.768 0 8.871 1.000


BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø 00.38 Naturbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

6.281

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.103

6.103

6.103

6.103

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.768

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.768

2.768

2.768

2.768

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

00.55 Diverse udgifter og indtægter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

4

0

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0

0

0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

434


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 81 Natur og Miljø ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2.016

Senere

I alt

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter

300

Krabbes Grønne Ring

300

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFEprojekt)

500

200

300

300

1.100 300

300

300

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)

100

100

200

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

300

300

600

Gubsø sti

300

600

500

2.000

500

Kjellerupbanen

1.000

1.000

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

300

300

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

300

300

Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)

300

300

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

300

300

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

300

300

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

200

200

Fiskebroer, forbedret adgang

300

300

Naturhandleplaner

1.000

2.500

1.000

4.500

Udarb. af vandløbsregulativer

200

81 Natur og Miljø

2.100

435

3.500

2.000

1.000

200

3.800 12.400


BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

81 Natur og Miljø

14.335

­3.364

 1 Drift

12.235

­3.364

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

12.235

­3.364

   38 Naturbeskyttelse

6.632

­529

    50 Naturforvaltningsprojekter

2.498

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Drift af naturarealer

2.498 2.498

    53 Skove           500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Drift af grønne områder            550 Drift af skove (momsregistreret)            551 Drift af skove iøvrigt

4.134

­529

4.134 2.445 689 1.000

­183

         900 Indtægter            910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret)            920 Jagtleje m.v.            930 Lejeindtægt vedr. grønne områder

­346 ­50 ­121 ­175

   48 Vandløbsvæsen

2.768

    71 Vedligeholdelse af vandløb

2.768

       071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.768

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter

­183

2.768

   55 Diverse udgifter og indtægter

2.835

­2.835

    91 Skadedyrsbekæmpelse

2.835

­2.835

         500 Materiale­ og aktivitetsudgifter            510 Rottebekæmpelse

2.835 2.835

         900 Indtægter            910 Rottebekæmpelse            912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)

­2.835 ­2.825 ­10

 3 Anlæg

2.100

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

2.100

   38 Naturbeskyttelse

2.100

    50 Naturforvaltningsprojekter

2.100

       050001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

2.100

        20 RÅDIGHEDSBELØB

2.100

436


Bevilling 82 PlanlĂŚgning og byggemodning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau AnlĂŚg

Budget 2012 30.477

437

Budget 2013 19.550

Overslag 2014 18.000

Overslag 2015 14.000

Overslag 2016 15.000


Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc

3.000

3.000

3.000

2.500

2.500

14.000

500

1.000

500

2.000

2.000

6.000

00.22.02 Boligformål Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

4.800

4.300

Krondyrvej, Ans

3.000

2.000

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

500

4.800 1.000

1.750

6.000

Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe

1.500 6.300

3.500

1.500

3.000 1.000

8.750

2.500

2.500

1.000

4.000

2.800

6.300 500

Bundgården, Sorring 1.500

1.000

4.000

Fårvang (nye områder)

4.000

4.000

Øst for Turkuvej, Silkeborg

6.000

6.000

17.500

18.500

8.000

8.000

Løgagervej, Gjessø

1.500

500

1.000

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them 00.22.03 Erhvervsformål 3.000

Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

3.000

4.000

5.000

1.000

Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

13.800

11.300

19.200

14.000

15.000

25.500

25.500 13.800

2.000 21.700

20.000 24.000

2.500

Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL

5.000 24.000

4.500

7.500

2.500

14.000 21.700

Kjellerup syd (forbrænding)

7.000

7.000

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

10.000

10.000

Dybkærcenteret - 2. etape

3.500

3.500

1.000

1.000

139.000

245.850

00.22.04 Offentligt formål Gødvad Bygade, Silkeborg Tilslutningsbidrag 82 Planlægning og Byggemodning

40.300 19.550

438

18.000

14.000

15.000


BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 82 Planlægning og Byggemodning

19.550

 3 Anlæg

19.550

  00 Byudvikling, bolig­ og miljøforanstaltninger

19.550

   22 Jordforsyning

19.550

    01 Fælles formål

3.500

       001001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

3.500

        20 RÅDIGHEDSBELØB

3.500

    02 Boligformål

8.050

       002001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

8.050

        20 RÅDIGHEDSBELØB

8.050

    03 Erhvervsformål

8.000

       003001 FÆLLESUDGIFTER OG ­INDTÆGTER

8.000

        20 RÅDIGHEDSBELØB

8.000

439

Indtægter


DIVERSE OVERSIGTER

440


HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

441


BUDGET 2013 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

61.571 169.314 1.226.615 423.556 3.896.482 494.503

BUDGET 2014

Indtægter

Udgifter

-23.536 -20 -34.194 -152.079 -1.609 -1.393 -1.177.708 -758.425 -21.261

6.272.041 -1.410.171 -760.054

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt

99.650 54.550 51.950 0 17.150 11.150 234.450

-35.000

-35.000

P/L hovedkonto 0 - 6

61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.876.451 458.715

Indtægter

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.176.595 -757.212 -21.261

6.212.132 -1.408.958 -758.841

93.870 54.900 38.250 0 107.670 16.000 310.690

-25.000

-25.000

116.272

-30.000

C) RENTER

25.061

-4.600

23.360

-4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

104 11.300 11.404

0 0

6.000 6.000

0 0

E) AFDRAG PÅ LÅN

84.007

Sum (A+B+C+D+E)

6.626.963 -1.449.771

6.752.673 -1.468.558

-82.007 -1.365.625

-403 -144.242 -1.322.377

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

84.219

70.644 2.000 12.598 -3.814.802 85.242 -5.262.434

71.795 2.000 12.968 -3.903.856 86.763 -5.370.878

6.712.205 -6.712.205

6.839.436 -6.839.436

442


BUDGET 2015 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.911.603 430.610

BUDGET 2016

Indtægter

Udgifter

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.190.104 -770.621 -21.261

6.219.179 -1.422.467 -772.250

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt

86.370 82.400 45.950 0 110.270 16.000 340.990

P/L hovedkonto 0 - 6

169.514 1.222.325 423.556 3.946.957 397.752

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.203.740 -784.157 -21.261

6.221.675 -1.436.103 -785.786

-25.000

50.185 69.600 64.250 0 84.234 34.000 302.269

-25.000

233.862

-60.000

352.534

-90.000

C) RENTER

22.944

-4.600

22.527

-4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

6.270 8.250 14.520

0 0

15.517 8.250 23.767

0

E) AFDRAG PÅ LÅN

85.283

Sum (A+B+C+D+E)

-25.000

73.327

6.916.778 -1.512.067

6.996.099 -1.555.703

-141.306 73.075 -1.360.927 2.000 13.301 -3.990.854 88.376 -5.493.087

-61.338 74.447 -1.402.192 2.000 13.633 -4.066.946 90.080 -5.530.476

7.005.154 -7.005.154

7.086.179 -7.086.179

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

-25.000

61.571

Indtægter

443


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

444


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT hele 1000 kr. Udgifter

BALANCE

6.712.205

1. Lønninger 1 Lønninger

2.589.100 2.589.100

2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb

Indtægter

-6.712.205

297.637 44.943 56.504 35.000 11.959 149.231

4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betaling til regioner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

1.871.228 459.401 324.243 284.124 213.179 397.776 192.505

5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler

1.747.326 40.043 1.570.426 136.857

206.914

6 Finansudgifter

-674.207 -40.341 -332.717 -40 -228 -192.119 -2.311 -106.451

7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 4 Tilskud fra fonde m.v. 6 Betalinger fra staten 7 Betalinger fra kommuner 8 Betalinger fra regioner 9 Øvrige indtægter

-6.037.998 -1.659.141

8 Finansindtægter 6 Statstilskud

445


LÅNEOVERSIGT

446


Låneoversigt

Gæld ultimo

1000 kr. Øvrige lån Almindelig Realkredit Kommunekredit Låneoptag/afdragsprofil Øvrige lån ialt Ældreboliglån Kommunekredit Låneoptag Ældreboliger ialt Lån ialt

Lån uden støtte Lånenr. Almindelig Realkredit 19260396001 19262770001 19330751001 19381273002 19381273003 19381273007 19781122001 19781122002 16577760002 17239975009 17239975010 1065004972 1096001821 9.68 I alt Kommunekredit 200326836 200630622 200630683 200731678 200732202 200732289 200934921 201035207 201136935 201035208 201137600 201239110 låneoptag 2012 låneoptag/afdragsprofil 9.70 i alt

2012 9.650 480.579 490.229 282.938

Rente 2013

2013 8.403 407.275 82.007 497.685

498 17.601 18.099

282.938

272.921 0 272.921

6.962 6.962

773.167

770.607

25.061

udløbsår

Rente

Restgæld ultimo 2012 ultimo 2013

2014 2014 2015 2014 2016 2037 2025 2040 2029 2029 2041 2013 2016

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 8,00% 2,50% 6,00% 6,00% 2,50% 6,50% 7,00%

187 187 210 343 1147 3470 1388 208 1652 206 640 7 5 9.650

62 62 104 155 784 3309 1327 199 1585 198 614 0 4 8.403

2012 2014 2016 2021 2017 2017 2017 2015 2023 2026 2028 2020 2022

4,11% 4,08% 4,44% 4,23% 4,67% 4,48% 2,71% 3,70% 3,43% var. var. var.

3.571 8.394 6.390 8.325 64.359 5.750 44.578 6.420 26.753 34.070 165.781 39.188 67.000

1.190 6.421 5.680 6.475 51.487 4.600 29.718 5.837 23.605 31.546 143.677 36.738 60.300 82.007 489.282

480.579

447


Lån med støtte lånenr. 17617 17682 17683 17845 17927 17931 17941 17942 17943 17944 18019 18057 18355 18356 188 18963 688 888 9721558 9821981 9821982 9822760 9822769 9923730 9923732 200024248 200226137 200226138 200226141 201124193 201124247 200024174 200124683 200630764 200630787 200630788 200731532 200731895 200731909 200833665 200933681 200933842 200933843 200934130 200934424 200934783 200934784 201031895 201034424 201035305 201035312 201137266 201137431 201137432 9.77 i alt

Udløbsår 18.12.2014 18.06.2014 18.06.2014 18.12.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.12.2015 20.06.2016 18.06.2037 18.06.2037 18.06.2013 18.12.2017 18.12.2013 18.12.2013 18.06.2042 18.12.2041 18.12.2041 18.06.2041 18.06.2041 18.06.2042 18.06.2042 18.09.2030 20.09.2032 20.09.2032 20.09.2032 18.06.2030 18.06.2030 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2040 01.01.2040 01.01.2041 01.01.2041 01.01.2041

Restgæld Rente d.d. ultimo 2012 ultimo 2013 2,66% 264 103 9,68% 184 62 9,68% 356 120 15,27% 922 575 13,29% 935 534 13,53% 672 383 13,63% 13 7 13,63% 4 2 13,64% 2 1 13,63% 2 1 9,57% 2.410 1.603 6,62% 627 458 4,74% 4.456 4.386 4,74% 42 42 21,31% 37 0 3,52% 107 88 13,20% 219 0 12,93% 92 0 2,95% 6.242 6.188 2,96% 187 185 2,96% 635 629 2,74% 16.368 16.212 2,74% 3.227 3.196 4,20% 287 284 4,20% 299 297 6,71% 461 447 5,56% 219 213 5,56% 516 502 5,62% 10 10 4,76% 12.317 11.854 4,76% 12.155 11.698 3,34% 4.097 3.915 3,34% 58 56 3,34% 13.346 12.953 3,34% 6.137 5.957 3,34% 4.597 4.462 3,34% 12.485 12.139 3,34% 243 236 3,34% 1.317 1.281 3,34% 12.965 12.646 3,34% 4.951 4.829 3,34% 28.517 27.816 3,34% 21.158 20.638 3,34% 8.478 8.269 3,34% 237 231 3,34% 6.290 6.136 3,34% 4.125 4.024 3,34% 2.740 2.665 3,34% 12.927 12.569 2,95% 194 189 2,95% 15.398 15.019 1,90% 51.473 50.067 1,90% 2.758 2.683 1,90% 4.178 4.063 282.938 272.921

448


· ØKONOMI&IT.4000· 12.2013

Forsiden: Billedet er skænket af institutionen Kernen i Kjellerup 2009, som tak Prismes indførelse. Malet af Stine og Anna, som var brugere af aktivitetshuset.

Layout og tryk:

for “gode råd og tålmodighed ved