Page 1

Nisset Nisset Indelukke

æ rv

Sejlingkrogen

rupv

he de

gk

Tvæ rvej

Eb st

S kæ

nd er

Sejling Præstemark

et Sø

Ebst rup

Sejlingvæng et Se sv injling ge t

Ni ss

UDBUD Sejling

ej

ej

M

Sejlingvej

os

eg

ård

ve

j

Skægkær

Nisset Sønderhede

Vibo

Ebstrup

rg ve j

jl Se

52

M

ing

øll

ev

ej

Bjø rn

ho ltv

ej

Ne be

lgå rd

svej

Eb

st ru

p Tv

Bøgely

oe sv

edv

ej

Højmarke n

ke n ep ar

j

j ve

vik

gårdvej

er v ej Byg

Villum

Lillehamm vad

u js tr

pve

a

j

Gødvad Sø P a holt rk ve j

æ ng

et

Eg

ej

Allé

j ve ta n

Po vej

A llé

en

ke

S yr

B ir

Popp elsvi

nget

Trækstien

A llé

R øn ne A llé A llé

Pile

ol t

Po væ pp el ng et -

elv

Eg e

pp

e Al

P la

G væra nng et G ra ns ving et

ej Kejls trupv

Kirun ave

j nd en s ti vr e

G ød

ej

Søholt

Eg ev

svej

Lang elinie

War ming

Grø nda væn getls-

ien

Gu

de

et rv to Sø

j reve

Mågevej

Falkevej

eb ed Sm

Chri stian 8.s Vej Hovedg årds vej

j

ej

Århusbakken

Sk æ

Ternevej

rsvej

Høge vej

Århusvej

Spættevej

Hjejl

rb æ

kvej

v fa

ld s

Skærbæk

vej

evej

L i l l e sø

Solsortvej

Rylevej

Na tte

Lærkeve j

rga lev

ej

Schousbye Sø

evej Tr an ien rn st G je

Drosselvej

Sejsv

Åg ad

Åh av

e

ej

SILKEBORG

evej

Rem

st ru

pvej

Bredgade

Ald ers

rovej

Gu de

j ve sø ind

nt ev

15

nåve

Hårup Sande

j

Indelukket

Nordskoven

rie vej

A lm

G le

peve

H ej

n ke ak

t

Go d

berg gade

Fred eriks

vej ning

H er

A re

Thriges vej

vej rker væ

Hå nd

Ja co I. P.

Hø Tv æ jb o rvej

ej

Sles

vigv

Ha

lva Da

j s Ve bs en

Asger Jorns Vej Chr. Win ther s Vej

vej so ns Br or

Balle

j ve nd

j Jel sve

j g ve

søve st re j R in Ve

ej

t

er v øb

ne eg

Resendalvej

avej nlinn Savo j inkive Hels

j

vh

j

vej

en

ve

mer

s ti

nd

s-

j

ej

Oslov

ng

so m

S ko

Ko

M id

ov

r

Silke b o rg L a n g sø

San ato

Sk

ve

ls tr

K ej

Daltoften en ng

ej sv a rk jm Hø re rd No

Kirkeve

j

Du bor vej g

Tønningvej Mysund evej llu Ko

dd ve ing j -

Ud g

j

rs Fo råvej

j

blu

st ve

sv e

na

Udgård

rs

ej

ej

ve

j

S øh

Vibevej

Stad ion Allé

Helm svej

Lyngsø

ed

Gødva d Bakke

ernd g S ø van

Søholtstien

Øs tr

ej

mst

erv ng va ej S ta ingv R

sv

neve

Gøteborgvej

Hal

ej

tre

ja

Be

sv rg en

gborgv

de

Tj ør

v ej

Øs

Fre

Na

Bakke

øjve j

ad et Gø dv væ ng Gødv adtoften

La ng

ti

vænget

Hve devæn get get

B øg A llé e-

er g

j

Hav re

Rugvænget

Havretoften

rb

øve

sti en

Gødvad

n

Va

Ha

Trondhelm sve

nge t

ej

svej

lm

Bakke

Ko rn

Byg væn

Ydu nsv

kh olm

Ma

ovs tien

Nørreskov

ken

vej Marienlundsvej

p

vej

ter

A lm væ ind ng sø et -

Ve

Remstrup Å

Pa rk

s Ve

mo

j

bo

øve

Ve jl

Ø r n sø

jls

Lysmosev

St oc

vej

ds Lano nakr vej

t ad

Gødva d Skoles

Ys

n s Ve j

Kor nvæ

Zel tne

Vejlbo

en

k en

ge t

vej

Nør resk

Bo

de

Adler s Lu ndde Ga

Bryndum svej

vej

rm

æn Pa rkv

ar ks

j

et

e av Å h llé A

e

gsø

Solstien

ar

Gul d- j bor gve

llé

Åhavevej

Læssøegade

Holberg sgade

n Ly

Ryesgade

Vestre Allé

Marieh øjvej

svej

Blommeve j

Bosko pvej

ar ke

ej

Helsin

jvej

nA

Sn ep

eAm alide ga

de

ej

Fa

Kro gh

Mirabe llevej Kvæde vej

Gra nhø

abrik

de

byga

rsg ad

j

sø Ly ngng etvæ

nsve j

de

lys tve

vej

Hø jm

rve j

V i s by ve j

n

vej

Helle tofte

Helle bjerg ike nv ej

en

ep

Elm eAll é é s All Ah orn

er ga

Ly ng

Klü we

ad e

rgs ga

La nd

ssø

Solh øjsv

Gje

arv

Jernbanestræde

n St ee er s Blichde Ga vej te rs Ri ch op Ko nn sma æd e str

- Ko op ns manj ve

de

Sa xo ga de

Bag gese

Wibe

ns ga

ar sg

e

em

sg ad

Va ld

Knud

Jernbanevej

lo Ab sa

ga te r

sga de

riM eje en gå rdga de Tv ær

Sø nd

de

Rolighedsvej

Pø t sø

Kirs ebæ

øj

-

rd

Øs

• Tilbudsfrist fredag 22. februar 2013 kl. 12.00

rken

An sv

p irf

b shåvej

Drewsensve j

lWe sse vej

yn et

kevej

ov br

j

ej ro pa

os Gå

• Sælges foreningsformål

Sk

ve

Sol bak

ed

vej

Pøtsø stien

gvej re Rin Sø nd rVe ste et væ ng rle d Ve ste

Lyså

gad e

Lysbro

Heibergs vej

ej

Lys bro

fo g

ej

Ved ten Skr æn

Bi de ed s- Søndertorvet Nyga Ma rk ga de Skoletorvet Pl ad s slevs e Bind eg ad M øll Rosenørns Allé

-

l

evej

vej

Lillega de Sø Torvet

ga de ru ps Ho st Est rup sga de

ga de

ad e

ne ga

Skole

Fælles Parken

ej

Ørn søv

ov

En gh

Færg gårde en Fær gev

Falstersg ade

Fre den

mo dKo rn en sti

e

bo dg

vej

Gr øn

år ds

gad e

lm

Renseanlæg

us Rå dhde ga

rg ad

To ld

Ka lg

uPa nd ej ro sv

hs els Dr ecvej

Vesterbrogade ad e en sg Fr yd

Ewa ldsv

Ly sb

Ve ste

mo ds Ko rn rd Gå

Lunden

Dal gas

Ly så

rs ve

j

• Grundareal 1.995 m² Skov

de

Træ kst

• Bebygget areal 321 m² er sGe sn vej

Morelvej

Bav neh

ej avev

M os

Søly stve

Søgade

j

Sk

Øs tre

e kk n Ba k ke b a skov lle FerskenH en ø rr e vej N st ie Vindruevej

Bavne vej

G ra

Færg ebakke n

Lollands gade is c e r. F G ad Sjællan dsgade C h hers Fibigersgade gade Danmar ks-

ing et

Ka lg å r d s Vig

Lysbro

And

e ers

ej

evej

e ad ng msse R o lle dae M ø gad Nørretorv

s olt mh s lt s B o P lad ho m rd B o G å olt s rh ej He v

rsve j

ien

Valmuevej

ej

Kors gade

Odden

Skov

Lys åst

Bellisvej

e

Finsensgade

Kærsgård

n

Brogesvej

Tisd alsti

Sta geh Tvæ rve j

nv

Kirk

ad

Nør re

erg

pa

-

Silke b o r g L a n g sø

Ved Søe

Violvej

Anemo nevej

rg

ad e

li Tu

væ ng

Si l k eborg Langs ø

V id a ve rsj

Kæ rve

Tietgensvej

t en

n

Bo

Sle ipne

j

tof

tie

erg sg

Vinkelvej Fynsga de

Try ms vej

Ørst edve

ks

ss

t

rie vej

gvej

ej

ar

a rk

ge

Fy

j lla sve

elv

Lind

Pa Va lky

nd

Alderslyst

Gu g s a ga tavs de de gade

Sølvgade Lunds-

Guldb

Plantagevej

En gsv

ej

n

Grønd alsvej

Jyllands gade

kev

æn

jvej

veje

ve

erv

j

rksv

Dannevir

ej

Ravnho ltsvej

mve

Sankelm a

ej

j

rs hø

vej

Hu su

Sønder borg vej

U vædg år ng etds -

d ve

rg

Sa nd

Lin de

Lupinvej

Sportsvej

Ny bo

Is te

ej

Fl Kæ bo rgen svej

ng et

Para llelv

j

Ringgårdsvej

rd sv

j

Ka

jvej

R an

Bo

leve

A.

nie hø

øjvej

Stagehøjvej

Bregnevej

La

Nyvangen

rs gå

nvej

ej

nb or

vej

ej

ad sv

jm

jm

j

vej

fte vej

ing et

ej

Hø jto

Dued alsve

j

Slie

år

er ve

te rv

j Nø rre

t

r vej

Eid erv

bo

mes

er ve

ing en

væ nge

ej

B al H øj

Grø nn

Ba kke

vej

m k lo s t e

Kru såv

dstoften

Gl ar

ej

Nyland svej Hesse lhøjve

Da lsv

n fte n ke To k ke ak ba st erb Ve j g ve din

dt v

Ka sta

Lilleh

Nordre Ringvej

Resedavej

N av

Gr un

Bredhøjvej

Brokbjergvej

et

Vej

igsv

jBre dhø t svinge

øg

.

s

Ga rv

Nørreskov

Vej

eje n

le H el

ls tr

H .C

B or

vej

Da

j

Løgu

Hø jer

n

Ve

eve j

ell

svej

Risumvej

vej

Tøn der

bo rg

ge

rs

Lade lund

No rd

k ro

Kjeld A b

Hesteskoen

Gustav Wieds Vej

ge

Mommarkvej

Tin gv

Sadoli n svej

sti en

Kaj Munks Vej

ften

Hedebyvej

j

ths Vej

se ns

rls k ve ron j a-

Høje Kejlstrup

Frichsve j

Cl au

Ka

en

rd

s

Ve d et He gn

Buske lundto

ve

to ft

Ball e Torv

Joh Skj oldban org Vej s

Vej

Lille Ball

vej

Ma ds

Po ulen s La rs j Ve

en

j s Ve Ba ng Vej

ns

er

Balle

rd

nk

an

el se

Ø st

j

o rg

lbri

No

Dams Vej

rs en Pe te j Ve

k

Bo hrs

Tingstien

V ib

Rasmus Morte nsens Vej

Ni s

Fr an

jen

Alb ert

svej

ænget

lve

j

arksv

Da

th Ni

nB

Ve

Da No

He rm

Hj or

re

ns

a ns Vej

Dig ter

Nie lPed ers Vej sen

Ka

e li x

b P a lu d

Højm

Jeppe Åkjærs Vej

Balle Skolesti Jac o

F. L. Smid

ur sv

mbl

de

C. s H . nner B ra Vej

Brunbakkevej

rksvej

s

Byga

A. C. Illum Vej

Pa ste

H ol

Nordre Højma

haveHe ste vej

Balle

ma nn

46

So rte

sø es

Priorsvej

Ha ge

Balle Kirkeby

Be rg

Su e n s on s ve j

Gubsø

als

up

ve

j

n st

Sa br

ej

j

ej

æ rv

Sejling Hedeve

se

Kobskoven Ny lø

j

sti en

nsve

Bry rup

Horse

• Mindstepris 1.000.000 kr.

Se

Vejlsø

Funderholme

jsv

ej

Hattenæs

52 æs

Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Kejlstrupvej 90, 8600 Silkeborg j

ers

Ve

j

Tim

ve

Julsøve j

rvej te bæ

rs

lund

n

vej

ns tie ej

ss el

Hy be

Ha

æ rv

1

j

En eb

ej

ls ve

ej

j

da

æ rv

Søve

ng

Kild La ng es tie da ls væ n ng

Eneb park æ en r-

eb

Sejs

La Ene bær væn get

Ty tt

ur tv

ha mDunm vej er-

n

M ul

Po væ rs eng et

rvej

Pile

un Bl åmvej ke

So rt

n

dveje

St ran

rin ge

ge

Sn æv

rin

n

Str væ ngan det

æv

Kr us em vej yn te-

bl omG ul dmev ej b akH avke n

Ra kelvnunej

ej

j

k jæ

ev

kk

lm

søve

Å ly

Ma

Br as

P.

Sn

ej

vej

Tindbjergvej

v de

Se

ej

js

ng et

Svejb

Digev angs

vej

Toftevej

akk en ve j

Th o sø to Vir S

Søtof

Søvænget

min

js

os ev

Ly ng

orgRos enb en bakk

Nørreb

Fyrreskræ nten Ve s t e r

de

rs

Ve

ov

Pe jen

Fyrrevangen Fyrrebakken

Se

Sejs

ej

jH ø gen rg n o va nb se en R o va ng

ving et

n

rre

e

Vesterlund

ov e

Fy

Fyr res

Fy rr

sk

j

o rg nb se en R o to ft

Gunilshøjve

Østerskoven

Mørksøve j

Borghøjvej

n

øjv ej

tie

Havm

h Kors

ps

Nyhøjvej

Ell eet sv ing

ru

eHav mosn stie

ø es U gl nget væ

Ellebakke n

B ry

Gunils lund

vej

Horsensve j

Ellemarke n

Marienly stvej

Ellevæng et

Ellemosevej

Ugle sø

Bjørnestræde

Hjorteda lsvej

ia nv

j

nk

nvej

Uglesø

jerg

ve

lie

Per iko

da len

fo

j

Ek ko

pri

By nk

ge b ve jerg j -

db

Ka

u j .J g - ve E n me H .G m S te blo ng ve å rd j s-

evej

Avnsø

Vesterskoven

vej

sk

ssø

Gu nils

Gje

S in Mosdbjerg ev ej

et

ær vej

æ

ng

Bro mb

sv

S ø Va re ld Ve n s e . j ns

S in

tte

vej Tor nbla dbjerSt ou vej gvej Rø lli vej ke -

Ha

Tr a n e vig

Gy vel

t en

B rassø

øvej Tr an Br un eb æ ell evej rvej

Ha t

Bor res

A lm ind S ø

Ø ste rlu ndvej

E llesø

Bo rre Sø

æk Sø

vej


2

  


Indhold 1. Vilkår for afgivelse af tilbud..................................4 2. Salgsvilkår..............................................................6 3. Købstilbud Kejlstrupvej 90, Silkeborg...................8 4.  Beskrivelse af ejendommen...............................10 5. BBR oplysninger..................................................10 6.  Offentlige vurderinger........................................11 7. Kommuneplan....................................................12 8. Servitutter...........................................................13 9. Besigtigelse.........................................................13 10. Luftfoto...............................................................14 11. Plantegning.........................................................15 Kontaktperson....................................................16

3


1. Vilkår for afgivelse af tilbud 

Ejendommen udbydes til salg af Silkeborg Kommune, efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om salg af kommunens faste ejendomme. Købstilbud på ejendommen skal afgives på den særlige tilbudsblanket (Købstilbud) og sendes i en lukket kuvert som mærkes ”Fortroligt” og ”udbud af Kejlstrupvej 90” til:

Silkeborg Kommune Ejendomme, Administration Rådhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg Tilbuddet skal være Silkeborg Kommune i hænde

senest fredag 22. februar 2013, kl. 12.00 Kun tilbud der afgives på den særlige tilbudsblanket, vil blive taget i betragtning. Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at tilbuddet er kommet rettidigt frem til Silkeborg Kommune. Hvis der ønskes kvittering for modtagelsen kan dette ske ved, at tilbudsgiver skriver sin e-mailadresse på kuverten.

4


Indkomne tilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted. Salg har fundet sted når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Ejendommen sælges til højestbydende tilbudsgiver, som indsender et købstilbud lydende på mindsteprisen eller derover, og som samtidig erklærer, at ejendommen vil blive anvendt helt eller i overvejende grad til foreningsformål. Silkeborg Byråd forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne købstilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af indkomne købstilbud.

5


2. Salgsvilkår Overtagelsesdagen Overtagelsesdagen fastsættes efter aftale mellem køber og sælger, dog senest 1. september 2013. Fra overtagelsesdagen at regne, henligger ejendommen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Købesummen og dens betaling Købesummen indbetales til Silkeborg Kommune, til kontant betaling med forfaldsdato senest på overtagelsesdagen. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales rettidigt. Ved forsinket betaling af købesummen, påløber der renter af købesummen jf. rentelovens almindelige bestemmelser.

Refusion mv. Overtagelsesdagen er skæringsdagen.

6


Handelsomkostninger. Omkostninger forbundet med handlen, herunder udgifter til skøde og tinglysning betales af køber og sælger med halvdelen til hver. Hver part betaler egne advokatomkostninger.

Ansvarsfraskrivelser Køber opfordres til, forinden afgivelse af tilbud, at gennemgå/besigtige ejendommen. Ejendommen sælges som beset af køber og uden ansvar af nogen art for sælger. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav i relation til ejendommens fremtidige benyttelse. Køber må ved henvendelse til brandmyndighed, bygningsmyndighed, planmyndighed samt øvrige relevante myndigheder i øvrigt, sikre sig, at myndighedskrav ikke hindrer den påtænkte anvendelse af ejendommen.

7


3. Købstilbud Kejlstrupvej 90, Silkeborg 

Undertegnede Navn

Cpr.nr./Cvr.nr. Adresse

Tlf.nr. E-mail

der har modtaget og er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved at købe ejendommen Kejlstrupvej 90, 8600 Silkeborg på de af Silkeborg Kommune fastsatte vilkår og til nedenstående kontante købspris.

8


mindstepris 1.000.000 kr. Købspris: Skriver kroner: Jeg erklærer, •

at ejendommen, helt eller i overvejende grad, vil blive anvendt til foreningsformål, og at ansøgning om landzonetilladelse til dette formål vil blive fremsendt til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling, senest 1 måned efter Silkeborg Byråds accept af mit tilbud.

Jeg accepterer endvidere, •

at salget af ejendommen sker efter reglerne om offentligt udbud, hvorfor tilbuddet først kan accepteres når det har været forelagt og godkendt af Silkeborg Byråd.

at Silkeborg Byråd forbeholder sig ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

at Silkeborg Byråd kan hæve handlen uden nogen form for kompensation til køber, såfremt der ikke kan opnås de fornødne tilladelser til købers anvendelse.

Dato: Underskrift tilbudsgiver:

Accept dato: Underskrift Silkeborg Kommune: 9


4. Beskrivelse af ejendommen 

Silkeborg Kommune udbyder ejendommen matr. nr. 1336u Silkeborg Markjorder, beliggende Kejlstrupvej 90, 8600 Silkeborg, til salg. Ejendommen er beliggende på hjørnet af Kejlstrupvej og Kejlstruphøjvej, i udkanten af et mindre skovområde. Grundarealet udgør 1.995 m². Det nødvendige antal p-pladser som foreningsformålet måtte kræve, skal anlægges på grunden. Bygningerne er jf. BBR-meddelelsen opført i 1963. Ejendommen, der er tom og fri for lejemål har senest være anvendt af Silkeborg Kommunes Ungecenter.

5. BBR oplysninger Jf. BBR-ejermeddelelsen fremgår, at ejendommen er bebygget således: Adresse Kejlstrupvej 90, Silkeborg Matr.nr.: 1336u Silkeborg Markjorder Opført 1963 Bebygget areal 321 m² Samlet bygningsareal 300 m² Kælder 190 m² Garage 21 m²

10


6. Offentlige vurderinger 

Jf. seneste offentlige ejendomsvurdering for pr. 01.10.2011 er ejendommen vurderet således: Ejendom Kejlstrupvej 90

Ejendomsværdi 3.500.000

heraf grundværdi 714.300

11


7. Kommuneplan Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 13-R-50, som udlægger området hvor ejendommen er beliggende til et rekreativt område. Bebyggelsens art og anvendelse Bebyggelse og anlæg i overensstemmelse med områdets anvendelse.

Bebyggelsesforhold Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 5 m. Bebyggelse skal placeres og indrettes under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser i omgivelserne. Samtidigt skal bebyggelse og anlæg placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne i øvrigt begrænses mest muligt.

Infrastruktur Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn. Der skal anlægges parkeringspladser efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm (link). Der skal i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan udlægges areal til placering af mobilantennemaster, med mindre området er uegnet hertil.

12


Miljøforhold Det skal gennem bebyggelsens placering og eventuelle afskærmningsforanstaltninger m.m. sikres, at miljøstyrelsens gældende vejledninger vedrørende støj kan overholdes, herunder også støj fra parkering og varelevering m.m. til butikker, restauranter og lignende. Regnvand skal håndteres lokalt, med mindre særlige forhold er gældende.

Opholdsarealer Eksisterende store træer og anden markant beplantning skal så vidt muligt bevares og ved fældning genplantes.

”Zonestatus” Ejendommen er beliggende i landzone.

8. Servitutter 03.05.1962 – Dokument om bebyggelse, benyttelse 25.09.1989 – Dokument om udestue mv.

9. Besigtigelse Aftale om besigtigelse af ejendommen kan ske ved henvendelse til: Allan Iversen, Silkeborg Kommune Ejendomme og Intern Service Rådhuset, Søvej, 8600 Silkeborg Tlf.: 24 47 93 89, ai@silkeborg.dk 13


      

10. Luftfoto

14


11. Plantegning

15


Silkeborg Kommune Allan Iversen

路 EJENDOM.4566 路 01.2013

Kontakt Silkeborg Kommune Ejendomme og Intern R氓dhuset, S酶vej 8600 Silkeborg Tlf.: 24 47 93 89 ejendomme@silkeborg.dk

16

Layout og tryk:

Service

Udbudsmateriale Kejlstrupvej 90  

folder med salgsmateriale

Udbudsmateriale Kejlstrupvej 90  

folder med salgsmateriale

Advertisement