Page 1

Silkeborg Kommunes

vej mod fremtiden... ‌sker ved øget digitalisering og styrket anvendelse af velfÌrdsteknologi


En seng med mere Sundhed og Omsorg i Silkeborg Kommune har anskaffet seks senge med automatisk dreje- og rejsefunktion til afprøvning. For borgeren vil det betyde en større grad af selvhjulpenhed og for plejepersonalet vil det betyde, at de aflastes i forbindelse med tunge løft og drej når borgeren skal hjælpes ud af sengen.

Sengen med dreje- og rejsefunktion 2


Hvad vil vi? Silkeborg Kommune vil være anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Det betyder blandt andet, at vi med borgeren som det helt centrale omdrejningspunkt vil ændre på vores service, så den bliver mere innovativ og effektiv.

Silkeborg Kommune vil: • v idereudvikle, forny og ændre den kommunale

service, så den hele tiden er tidssvarende og moderne. Den kommunale service skal samtænkes med de nye teknologiske løsninger og på nye digitale platforme. • l evere service proaktivt – vi ved typisk, hvad

borgerne efterspørger. • g øre det nemt og ukompliceret at få rådgivning,

klar besked og den rigtige service. • inddrage og understøtte medborgerskabet – det

vil sige borgerens muligheder og forpligtelser for indflydelse på såvel egen sag som samfundslivet generelt. • involvere borgere og virksomheder i

udviklingen af nye løsninger. • i videst muligt omfang imødekomme

borgeres og virksomheders forventninger til tilgængelighed. • g øre arbejdsdagen lettere, smartere og

sjovere for medarbejderne. De nye initiativer skal være med til at fastholde vores mange dygtige medarbejdere – og til at tiltrække nye af slagsen.

3


Lektiehjælpen er nu online De ældste elever på Virklund Skole har nu mulighed for at få hjælp, når lektierne driller, online. Virklund Skole står bag udviklingen af studiebox.dk, og er udviklet med hjælp fra en gruppe elever. Den virtuelle lektiehjælp er inspireret af Facebook og Skype og giver blandt andet eleverne mulighed for

at videochatte med en lærer om lektierne. Inden længe kan de ældste elever på 11 skoler nyde godt af denne form for lektiehjælp, hvilket vil betyde, at der bliver mulighed for eleverne at få hjælp på mange forskellige tidspunkter.

Lektiehjælpen 4


Store potentialer og muligheder… En synlig, kompetent og innovativ kommune kører stærkt på den digitale motorvej. Den udnytter både de digitale og teknologiske muligheder, der ligger i tiden.

Hastigheden i den teknologiske udvikling åbner op for en mangfoldighed af nye muligheder og giver rig mulighed for at sætte endnu mere fart på at anvende teknologien til at nytænke, forny og ændre de kommunale velfærdsydelser.

Og danskerne er parate til forandringer. De fleste danskere bruger computere, mobiltelefoner og internettet hver dag. De mange nye digitale muligheder har på kort tid forandret hverdagen for mange borgere og virksomheder.

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling sker med en hastighed, som udfordrer os alle. Det er en udfordring, vi er nødt til at tage op – også i Silkeborg Kommune.

”95% af 16-74-åri de ge har en mobiltele fon”

Tendenserne er de samme i den offentlige sektor. Danmark er blandt de lande i verden, der er kommet længst med at bruge it og ny teknologi til at forny og forbedre velfærdssamfundet. Men der er stadig store potentialer og muligheder.

lle a f a ”88% tande huss dst én n i m r a h ” r e t u comp K il

n m ar de : Da

K ilde: Da

ks S t a

nmarks

S tatis tik

t is t ik

5


Hvordan gør vi? Det kræver en målrettet strategisk indsats at være på forkant eller på linje med udviklingen på et område, hvor teknologiske løsninger konstant udfordrer den eksisterende opgaveløsning. Vi skal nu for alvor gøre op med ”plejer”. Vi skal turde kaste os ud i nye løsninger og forandringer. Lederne har et stort ansvar i at gå foran og gøde jorden. Deres fornemmeste opgave er kontinuerligt at gøde jorden for medarbejderne, så medarbejdernes idéer får liv og kan blomstre – det er medarbejderne, der er én af nøglerne til en ændret opgaveløsning.

Centrale og decentrale drivkræfter Vi dedikerer medarbejdere, hvis opgave er at understøtte organisationen Silkeborg Kommune i at bevæge sig i retningen mod fremtidens digitale Silkeborg Kommune ved at være en afgørende drivkraft i forandringsprocessen – en forandringsproces hvor Silkeborg Kommune tager et teknologisk og kulturelt kvantespring. Et kvantespring og en forandring mod en opgaveløsning, hvor teknologi indgår som en integreret og naturlig del af dit og mit arbejde hele vejen rundt i organisationen. Der oprettes en centralt placeret digitaliseringsenhed, som organisatorisk er forankret i IT, som en del af Økonomi- og IT-staben. Driftsafdelingerne dedikerer ressourcer, der skal varetage digitalisering og velfærdsteknologi, først og fremmest inden for egen afdeling, men som også kan indgå i tværgående projekter, hvis afdelingen er involveret. Et ord er helt centralt i denne organisering – nemlig SAMSPIL.

6


Direktionen



Digitaliseringsnetværk • U dfordrer den eksisterende opgaveløsning • G ennemfører digitaliseringsprojekter

• E r vidende om teknologiske løsninger inden for eget område • E r afdelingens ene indgang med de gode ideer • S ikrer at arbejdsprocesser omlægges • S amspiller og videndeler på tværs

Digitaliseringsenhed

• B istår organisationen med analyse- og proceskræfter, teknologisk viden og generel sparring • E r bindeled mellem organisationen og IT-Centret i konkrete digitaliseringsinitiativer • U darbejder tværgående strategier, beslutningsoplæg og handlingsplaner • E r på forkant med den teknologiske udvikling og synliggør mulighederne bredt i organisationen • Faciliterer og sikrer sammenhæng på tværs i organisationen • F orfølger mål og potentialer ved digitaliseringsinitiativer • S ikrer et aktivt fokus på den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi • S ikrer snitflade til Organisation og Personale i forbindelse med kommunikation og kompetenceudvikling 7


Spiserobotter kan holde bestikket Mennesker med omfattende funktionsnedsættelse i arme og hænder er ofte ude af stand til selv at spise et måltid mad. Nu kan spiserobotter gøre disse borgere mere selvhjulpne. Spiserobotterne kan holde bestikket og også føre det for borgerne, så der ikke

fysisk behøver at sidde en person og hjælpe disse borgere med at spise. Oplevelsen af ”at kunne selv”, at spise i eget tempo og være uafhængig af hjælp fra andre skal være med til at øge livskvaliteten for de berørte borgere.

Hjælpemiddelinstituttet, Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut samt Horsens, Lolland, Aalborg, Ballerup og Værløse Kommuner afprøver spiseroboten efter at have fået tildelt midler fra Fonden for Velfærdsteknologi. Evalueringen forventes afsluttet primo 2012. FOTO: Velfærdsteknologi.nu 8


Smartphones giver struktur på hverdagen Børn med autisme eller ADHD er ofte visuelle tænkere; de forstår billeder og grafik lettere end mundtlige beskeder. En PDA eller SmartPhone med ikoner, billeder, påmindelser og kalenderfunktion kan støtte børnene, så de nemmere kan modtage undervisning i den almindelige folkeskole. Teknologien hjælper til at gøre hverdagen så entydig og forudsigelig som mulig. Det skal give barnet eller den unge mulighed for selvstændigt at kunne løse en række opgaver, som ellers ville have virket uoverskuelige. Målet er bedre livskvalitet og mindre behov for pædagogisk støtte.

Socialstyrelsen har fået støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi til at afprøve brugen af smartphones som støtte i hverdagen. Evaluering af projektet forventes at foreligge medio 2012. 9


Hvorfor er det nødvendigt? Fordi det er en bunden opgave Silkeborg Kommune og hele den offentlige sektor skal løse velfærdsopgaverne på nye måder. Det er der flere store udfordringer i. En udfordring er den økonomiske situation, hvor Danmark har underskud på de offentlige finanser. En anden udfordring er, at antallet af hænder, der kan og skal løfte og levere de offentlige velfærdsydelser er faldende.

Oveni dette vil flere forlade arbejdsmarkedet, og dertil kommer borgernes stigende forventninger og krav til de offentlige velfærdsydelser. Det samlede billede er et dansk velfærdssamfund, der er under et gevaldigt pres. Dette velfærdspres betyder grundlæggende én ting: den danske velfærd kan ikke leveres som hidtil. Vi er nødt til at levere velfærden på en smartere og mere effektiv måde. Derfor er det nødvendigt at gribe de muligheder, den teknologiske udvikling åbner op for. Det er én af nøglerne til at skabe fremtidens velfærd.

n e d r o f t e ”Mål le a n u m m o k fælles i g e t a r t s s g n i r e s i l a t i å dig p r e g n i r e s i v i t k e f f e ” r 5 e 1 0 2 a r f r å . r p . r k . a 2 mi K ilde: K L

10


71% af dan s anvender n kerne etbank”

K ilde: Dan

marks S ta

tes tik

Fordi det er en del af den samfundsmæssige udvikling Både nationalt og globalt udvikler samfundet sig med hastige skridt mod øget brug af ny teknologi. I Danmark er der fx et stort udbud af digitale services i hverdagen. Borgerne har vænnet sig til en høj grad af tilgængelighed, proaktivitet og mobilitet. Alt kan stort set ordnes via computeren eller mobilen, når det passer ind. Det er en udvikling, langt de fleste er glade for, og med udviklingen opstår der nye muligheder for at løse de kommunale kerneopgaver på en anden måde. Og perspektiverne rækker langt. Inddragelse af computere, tablets og mobiltelefoner i undervisningen åbner fx op for helt nye måder at arbejde med læring på. Udviklingen åbner også op for, at vi som kommune kan være mere proaktive – fx ved at tilbyde forskellige sms-servicer. Det kan være sms’er til borgere, der bliver direkte berørt af en lokalplan, til forældre der skal huske noget til udflugten i børnehaven osv.

Ny robotteknologi åbner også op for, at kommunale opgaver bliver løst på nye måder på en lang række områder – fx bliver robotstøvsugere og robotplæneklippere i stigende grad taget i brug inden for det offentlige. Det samme gælder intelligente brusenicher, intelligente toiletter og spiserobotter. Disse nye teknologiske hjælpemidler kan gøre det lettere for fx ældre eller handicappede borgere selv at gå i bad, på toilettet, spise mv. Nye teknologiske hjælpemidler kan gøre borgerne mere selvhjulpne – og dermed mere uafhængige.

Fordi teknologien åbner op for en bred vifte af spændende muligheder De mange teknologiske muligheder gøder jorden for innovationen i fremtidens velfærdssamfund. Og det vil fortsætte. Udfordringen bliver at følge med, at åbne op for innovationen og ikke lade os begrænse af vanetækning og faglighed.

”68% af da n 2010 handl skerne har i et på nette t” K ilde: Dan

marks S ta

tis tik

11


Den brændende platform er der.

Nu tager vi springet til at modernisere alle vores kommunale velfærdsydelser – hele vejen rundt fra spæd til gammel.

·Øk&IT 4062 · 01.2012

Borgerens forventninger og parathed er der.

Vi må og skal køre stærkt på den digitale motorvej for at kunne løse fremtidens velfærdsopgaver.

Layout og tryk:

Teknologien er der.

Tiden er inde til, at vi tager et teknologisk og kulturelt kvantespring.

Den digitale vej  

Folder - Vej mod fremtiden