Page 1

Livsgledeskole - Innsats for andre


Eldreomsorgen som læringsarena

Formålet med valgfaget innsats for andre er at elever skal styrke lysten til å lære og oppleve mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Læreplanen belyser behovet for frivillige i samfunnet vårt og nevner blant annet eldreomsorgen som en arena, og understreker at elevene gjennom valgfaget skal få være aktive i lokalmiljøet. Elevene skal kunne oppleve å bli verdsatt for innsatsen. Faget krever at eleven skal kartlegge behov i lokalsamfunnet og finne tiltak som dekker behovene før de gjennomfører og evaluerer. Elevene må ha kunnskaper om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling da de skal samhandle med aktører i lokalmiljøet.1 Livsgledeaktiviteter i eldreomsorgen gir innhold i valgfaget innsats for andre. I møte med eldreomsorgen får elevene mulighet for å kartlegge sosiale, kulturelle og åndelige behov hos eldre, finne tiltak, gjennomføre og evaluere. De får også anledning til å bli kjent med Livsglede for eldre, en samfunnsengasjert folkehelseorganisasjon som jobber tett på den offentlige helsetjenesten med sosial verdiskapning blant eldre i og utenfor institusjoner.

1

2

www.udir.no/kl06/IFA1-01/Hele/Formaal

"Jeg synes det var mest interessant å være på besøk hos de eldre for da følte jeg selv jeg gjorde en innsats for noen andre. Jeg kunne jo hjelpe til med de minste ting som ga stor glede og takknemmelighet. Dette fikk meg til å smile og gjøre min dag bedre." Ungdomsskoleelev

"Jeg hører og kjenner at eleven strever; jeg vil hjelpe ham til å bli trygg og glad!" Berit, 86 år og blind

I møte med eldreomsorgen lærer elevene å kommunisere og samspille med både ledere, ansatte og eldre. De lærer å sette andres behov i sentrum og bruke seg selv. Erfaringene fra møtene gir grunnlag for etiske betraktninger og refleksjoner. Eldreomsorgen har et stort behov for rekruttering av helsearbeidere i framtiden. Gode erfaringer fra eldreomsorgen gjennom valgfaget innsats for andre kan virke rekrutterende til både frivillighet og yrkesvalg. Vår erfaring er at eldre gleder seg stort over å få være sammen med ungdommer. Ungdommene uttrykker en gjensidig glede; lærere forteller om mestringsfølelse, anerkjennelse og motivasjon. Opplæring i direkte møte med eldre oppleves meningsfullt. Livsglede for Eldre har som mål at alle eldre i Norge skal ha en meningsfull hverdag, og at de skal glede seg over dagen i dag. Møte med barn og unge er en suksessfaktor i så måte! Derfor har vi en drøm om at alle skoler finner "sitt" sykehjem eller "sin" omsorgsbolig. I disse møtene skal unge og eldre være en gjensidig ressurs for hverandre!


Et pedagogisk virkemiddel med relevans for skolen Opplæringslovens §1:

"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong."2

Den generelle læreplanen:

"Skolen skal være aktiv som et ressurs-, kraft- og kultursenter for lokalsamfunnet der det knyttes nærmere kontakter, ikke bare mellom voksne og unge, men også til lokalt arbeidsog næringsliv."3

Regjeringen har høye ambisjoner i Stortingsmelding 28: Fag – fordyping – forståelse:

"Opplæringen og lærlingepraksis skal gi de beste verdier og holdninger som har stor betydning for nære mellommenneskelige relasjoner og i samfunnet. Sosialt fellesskap er viktig for den enkeltes trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Livskvalitet og trivsel i et faglig og sosialt fellesskap gir tilhørighet og reduserer risikoen for psykiske og sosiale problemer."4

www.lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/ 4 www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/sec1?q=ambisjon#KAP1-1 2 3

Barnehager, skoler, frivillige og sykehjem samarbeider om å skape livsglede

3


Slik kommer dere i gang Oppstart-tips: Ta kontakt med sykehjemmets eller om sorgsboligens leder og inngå avtale om samarbeid. Utveksle navn og kontaktinformasjon til kontaktpersoner, både fra institusjon og skole. Finn ut hvilke aktiviteter som egner seg, både innendørs og utendørs. Avtal tidspunkt og hyppighet for besøk. Spør hvis noe er uklart!

Forslag til forberedelser: Erfaringsutveksling med elevene om hva de vet om sykehjemmet fra før. Be om å få komme på omvisning. Hvilken informasjon trenger dere? Gi opplæring i: • Håndhygiene. • Hvordan være en ledsager når eleven skal gå tur med beboer. • Hvordan man hjelper eldre opp fra stol og når den eldre skal sette seg. • Hvilke hensyn en må ta hvis beboer hører /ser dårlig5, har dårlig balanse, dårlig orienteringsevne eller en demenssykdom.6 • Taushetsplikten.

www.blindeforbundet.no/rad-tips-og-rettigheter/gode-rad-imote-med-synshemmede www.hlf.no/horsel/ 6 www.nasjonalforeningen.no/demens/ (Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber med Aktivitetsvenn i mange kommuner) 7 www.livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/ 5

4

Øv på å håndhilse, si navnet sitt og huske navnet på den en hilser på. Øv på aktiviteten som skal gjøres. Gjør gjerne samme aktivitet ved flere besøk. Det gir tryggere og flinkere elever og bedre vurderingsgrunnlag for lærer. Snakk om hva man kan se og oppleve, både av gleder og sorg, i møte med eldre.

En livsgledeskole skal ha fokus på de gode møtene mellom unge og eldre i trivselsskapende tiltak. Selvfølgelig kan skolen i tillegg bidra med underholdning, det vil også skape glede! Men det er de gylne øyeblikkene som oppstår i samspillet mellom ung og gammel i enkle aktiviteter som virkelig gir livsglede. Sykehjemmet har ansvar for å finne eldre som kan ha glede av besøket. Besøkene trenger ikke vare så lenge, da mange eldre ikke har så stor utholdenhet. Institusjonen trenger ikke å være et sertifisert livsgledesykehjem, men bruk gjerne livsgledekriteriene (se side 5) som en inspirasjonskilde for å finne på aktiviteter. Man kan også planlegge og gjennomføre gruppeaktiviteter som passer ekstra godt for kvinner eller menn. Valgfaget innsats for andre kan godt samarbeide med andre valgfag, for eksempel produksjon av varer og tjenester, sal og scene, levende kulturarv, fysisk aktivitet og helse, reiseliv osv. Se flere forslag i tabellen bak i heftet.


Sammenhengen mellom aktiviteter, kompetansemål og kriterier for Livsgledesykehjem: Kompetansemål:8

Eksempel på aktiviteter:

Kartlegge behov for frivillig arbeid i Ta med eldre ut på tur i nærområlokalmiljøet i samarbeid med det. relevante aktører • institusjon/sykehjem Fysisk aktivitet inne (kaste ringer, tøy og bøy, erteposekasting, bowlPlanlegge praktiske tiltak som ing, dans, ballonglek, styrketrening medfører sosial verdiskaping for osv.)11 valgt målgruppe Måltidssituasjoner på sykehjem• se forslag i kolonne til høyre met: servering, dekke på, pynte bordet, oppvask, rydding. Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samTrekke årstiden inn på sykehjemhandling til valgt målgruppe met på ulike og kreative måter. • jfr. etikkkunnskaper i KRLE10 Presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører • egenvurdering • lærervurdering etter presentasjon for eldre og evt. pårørende • få evaluering fra institusjonen, pasienter og ansatte

Kulturaktiviteter: sang og musikk, teater, eventyr, film, kunst, håndarbeid.

Livsgledekriterier:9 Virksomheten skal legge til rette for: Samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner. At beboeren får komme ut i frisk luft minst én gang i uka. Kontakt med dyr. At beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler. Sang, musikk og kultur i hverdagen. Å skape en hyggelig ramme rundt måltidet.

Mat og måltider: baking, plukke bær, lage syltetøy.12

God kommunikasjon med pårørende.

Velværeaktiviteter: hånd- og fotmassasje, neglelakkering.

Å trekke årstidene inn som en naturlig del sykehjemmets hverdag.

Oppdagelsestur i nærmiljøet: besøk i småbåthavna, i et fjøs, kjøpesenter, bilverksted, på skolen etc. Invitere naboer til å komme på besøk med sine dyr. Lag en visuell presentasjon av alle aktivitetene ved skoleårets slutt for beboerne og pårørende. Lese avis/tidsskrift/bøker for eldre.

www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/#saf www.livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/ 10 www.udir.no/kl06/RLE2-02/Hele/Kompetansemaal/etter-10.-arstrinn 11 www.udir.no/kl06/KRO1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget 12 www.udir.no/kl06/MHE1-01/Hele/Kompetansemaal/etter-10.-arssteget 8 9

5


Eksempel på en aktivitet, logistikk og gjensidig nytte med en relativt stor klasse. Dette kan selvfølgelig tilpasses mindre grupper. Sykehjemmets behov: At beboere kommer seg ut i frisk luft ukentlig under trygge forhold.

Skolens behov: Skape god opplæring og gode vurderingsmuligheter der kompetansen utøves.

10 beboere skal få tilbud om å komme seg ut i frisk luft én gang i uka, gjerne ut i sykehjemmets hage eller nærområde. Med 10 beboere ute kan 1-2 pleiere vanligvis være med ut.

Måloppnåelse i valgfaget innsats for andre jfr. læreplanen. Lærer har ansvar for opplæring og vurdering. 20 elever og en lærer skal gjennomføre en meningsfull aktivitet, i dette tilfellet en tur ut i frisk luft.

Skulle det bli dårlig vær på turddagen, har kanskje elevene blitt så godt kjent med sin turkamerat at de kan spille kort eller lese avisa for vedkommende på rommet eller på fellesarealet på sykehjemmet.

Eksempler på samarbeid mellom ulike valgfag, hvor innsats for andre har arrangements- og ledsageransvar Valgfag:13

Kompetansemål fra andre valgfag: Aktivitet:

Designe og re-designe

Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter. Identifisere behova for varer og tenester på skolen eller i lokalsamfunnet. Planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe.

Mannekengoppvisning med egenproduserte/re-designede klær fra 40-50-60-70-tallet, før og nå; eller oppvisning av hatter, slips, sko etc. Velværedag med behov for kremer og fotsalt, eller kafé for eldre med behov for kaker og kaffe, eller bingo med behov for premier, eller…

Reiseliv

Presentere kulturelle kjenneteikn og særtrekk ved valde reisemål.

Fysisk aktivitet og helse

Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter. Bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd. Bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier.

Kartlegge reisemål eldre i institusjonen har gjort i inn- og utland. Lag en presentasjon for de eldre. Innsatselever serverer paraplydrinker. Trimprogram for eldre med fokus på styrke, koordinering, balanse og så videre, dans, uteaktiviteter i hagen, på friidrettsbanen, i marka. Elever i medier og informasjon kan planlegge og dokumentere aktiviteter på sykehjemmet som kan presenteres for eldre og pårørende, for eksempel høst og vår.

Produksjon av varer og tjenester

Medier og informasjon

Sal og scene

13

6

Presentere en eller flere produksjo- Musikk, teater, film eller annen ner for publikum. underholdning.

www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/#valgfag


Den store sammenhengen Livsglede for Eldre jobber på flere områder for å skape gode opplevelser for eldre.

Livsgledegenerasjonen Barn og unge i barnehage, grunnskole og videregående skole samhandler jevnlig med eldre. For at eldre og unge skal få utbytte av møtene, må det legges til rette for felles aktiviteter. Det gode møtet mellom eldre og unge gir rom for å utvikle seg personlig, skape gode holdninger, lokal identitet og tilhørighet. Møte mellom generasjoner skaper gode øyeblikk for alle. Livsgledebarnehage I rammeplanen for barnehager står det at "barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personale i barnehagen".

Livsgledebarnehage

Livsgledepedagogikk i videregående opplæring Som pedagogisk metode er møtene mellom ungdom og eldre et fantastisk virkemiddel – både for tilstedeværelse og læring. Vi veileder lærerne til å bevisst knytte alle disse hyggelige aktivitetene direkte til læreplanen. Lokalforening En lokalforening består av engasjerte mennesker i nærmiljøet. Lokalforeningene er en selvstendige foreninger med eget styre og egen økonomi registrert i Brønnøysundregisteret. Ei lokalforening samarbeider ofte med andre frivillige, barn og elever når de arrangerer aktiviteter for eldre. Frivillighet Livsglede for Eldre ønsker å øke frivillighet i eldreomsorg. Dette skal skje i samarbeid med egne lokalforeninger og samarbeide med andre organisasjoner slik at vi er med å skape synergieffekter i kommunene.

Livsgledepedagogikk i videregående opplæring

Livsgledesykehjem Gjennom sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem gir vi kommunene et systemverktøy for å ta vare på de sosiale, kulturelle og åndelige behov hos den enkelte beboer. Livsgledesykehjem legger til rette for og ivaretar frivillighet i eldreomsorgen.

Veileder lokalforening

7


En livsgledeskole er en skole: Som har samfunnsengasjement og tar samfunnsansvar

Som legger til rette for individuell opplæring på arenaer der alle blir vinnere

Der generasjoner møtes og har glede og nytte av hverandres ressurser

Der kompetanse utvikles i møte med virkeligheten

Med fokus på anerkjennelse, mestring og meningsfull opplæring

Som er innovativ og ser på eldreomsorgen i nærmiljøet som en naturlig læringsarena

Kontaktinformasjon Livsglede for Eldre Markensgate 35, 4612 Kristiansand Telefon: 934 98 500 Mandag-fredag fra kl. 08.00-16.00 E-post: post@livsgledeforeldre.no Hjemmeside: www.livsgledeforeldre.no Facebook: www.facebook.com/ livsgledeforeldre Instagram: @livsgledeforeldre Twitter: @livsglede

Fagansvarlig: Kari Sofie Iversen Foto: Joachim Steinbru, Kristin Sigmond, Lena Knutli, Vibeke Lindstad Degb-Petersen, Håvard Schei og Kari Sofie Iversen Illustrajoner: Therese Holt - www.drodle.biz

Takk til

Veileder livsgledeungdomsskole 2016  

Veileder livsgledeungdomsskole 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you