Page 1

Outlook

SILF SUPPLY CHAIN

NR 1 2014 • 95 KR

FRÅN INKÖP+LOGISTIK TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS

SVERIGES BÄSTA FÖRHANDLARE 2013 MAGNUS LEINER Volvo Car Corporation

TEMA • FÖRHANDLINGAR I SUPPLY CHAIN • Vinnaren av Sveriges Bästa Förhandlare från Supply Chain Outlook • NYHETER • Ny forskning om outsourcing av strategiska affärsfunktioner/ BPO – Business Process Outsourcing • TRENDER • Tillväxten i Afrika – Handelskammaren för Sverige Östafrika • OUTLOOK • Swedbank Economic Outlook • Supply Chain Excellence à la Bo Andersson • LAGRUMMET • Ökade förhandlingsmöjligheter vid offentlig upphandling


Brought to you by

our plus sErvicEs art packing

dElivEry on sitE

Exhibition sErvicE high sEcurity stora gE packing tEchnology facilitiEs unpackEd handling of art transportation our rEf Johannes Fors/sale s manager +46 8 54 600 131 MorE inforMation Packin g in Xian: Approx. 320 artefa cts. Transport from China to Stockh olm. Interim secure storage and acking at the Museum of Far Easterunp n Antiquities. configurations

EstablishEd in thE nordic


INNEHÅLL

Nummer 1 2014

TEMA: Förhandling och styrkepositioner i Supply Chain 6

Sveriges Bästa Förhandlare 2013 Presentation av vinnaren Magnus Leiner, Purchasing Director, Volvo Car Corporation

12 Ny forskning om outsourcing av strategiska affärsfunktioner Den senaste forskningen om internationella outsourcingtrender 14 Affärsförhandlingar med indiska motparter Konsten att förhandla i Indien 18 Business Process Outsouring (BPO) blir alltmer vanligt internationellt Silf Negotiation Institute (SNI) om årets enkätsvar för outsourcingtrender 20 Supply Chain Excellence à la Bo Andersson Om hur Bo Andersson positionerar inköpsrollerna för marknadstillväxt i världsklass 24 5 minuter med Harald von Matérn Grundare och ordförande i Handelskammaren för Sverige Östafrika

12 Rupin Jeremiah, gästforskare från Indien på Handelshögskolan i Stockholm

– Indien gör inte anspråk på att bli en global supermakt, och allt Asienfokus tenderar därför att hamna på Kina. Det har med mänsklig psykologi att göra, man tenderar ofta att bara fokusera på det fenomen man upplever som störst eller bäst, säger Rupin. Mer om Rupin Jeremiahs aktuella forskning på sidan 12.

26 Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften Hur forskning kan leda till ökad konkurrenskraft för tillverkande företag 30 LagRummet • Ökade möjligheter till förhandling • Den positiva betydelsen av konkurrens 34

Kompetens & Nätverk Nyheter om förhandlingskurser och certifieringsprogram samt mer om SNI, Silf Negotiation Institute, som utser de nominerade kandidaterna och vinnaren av ”Sveriges Bästa Förhandlare 2014”. Information om Silfs årsmöte 2014 och vad som är på gång inom medlemsnätverket Silf. Många nya intressanta seminarier, nätverksträffar och företagsbesök under våren 2014. Plus en presentation om allt vad som ingår i medlemskapet. Samt en ny krönika av Johanna Lundqvist, marknadschef påSilf Competence, om vikten av att utbilda sin personal.

42 Transportinköpspanelen IVL, Chalmers och Göteborgs universitet samarbetar om en ny transportdatabas 43 Inköpschefsindex för tjänster – PMI-tjänster 44 Ny ”Swedbank Economic Outlook” Fokus på Sveriges och de baltiska ländernas ekonomiska utsikter i ett globalt perspektiv 45 Ledarskapscoachen Lär dig bli tydlig med din feedback 46 Executive Summaries/Headlines from the World Press Senaste nyhetsurval inom Supply Chain Global Silf Supply Chain Outlook 1/2014 3

/


LEDARE

/

Förhandling och styrkepositioner i Supply Chain

Å

rets första utgivning av Silf Supply Chain Outlook har temat förhandling och presenterar den senaste vinnaren av ”Sveriges Bästa Förhandlare” 2013 som blev Magnus Leiner, inköpsdirektör på Volvo Car Corporation i Göteborg. Magnus beskriver hur man bygger långsiktiga förtroenden i leverantörsförhandlingar och hur man kan förhandla i olika styrkepositioner. Magnus utsågs till vinnare på Silf Supply Chain Outlook på Grand Hôtel i Stockholm i slutet av 2013. Även de tre andra finalisterna till priset presenteras.

Priset ”Sveriges Bästa Förhandlare” är instiftat av SNI –

”Silf Negotiation Institute” som leds av Silf i samarbete med Erik Wetter, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm, tillika ordförande i SNI. Vi speglar även senaste förhandlingsforskningens nya rön och trender av Erik Wetter

tillsammans med forskningskollegan, den indiske doktoranden Rupin Jeremiah. Rupin fokuserar på outsourcing av strategiska affärsfunktioner i allmänhet och på affärsförhandlingar med indiska motparter i synnerhet.

Många upplever Indien som ett land, men det är ju en subkontinent med fem större religioner – hinduerna är i klar majoritet men det finns även miljontals muslimer, sikher, buddister och kristna, samt 22 officiella språk, alla med sina egna skriftspråk. Vi belyser flera viktiga och användbara asiatiska förhandlingsformer som bl.a. för-

handlingstakten, hierarkier och relationer, förtroende, vanliga misstag, otillräcklig due diligence, slapp hantering av intellektuellt kapital/IPR och avsaknad av strategisk plan för offshoring/ outsourcing. Erik Wetter kommenterar också svaren i vår snabbenkät om outsourcing som vi bad

3.000 personer inom nätverket Silf att nyligen besvara. Och de sammanvägda svaren i den nya aktuella enkäten ligger väl i linje med den senaste forskningen. Forskarna reder även ut begrepp som offshoring, captive outsourcing, international insourcing, onshoring, nearshoring och backshoring m.m. Ren affärsförhandling brukar Silf definiera som ”En process som syftar till att komma överens om villkoren i ett affärsavtal”, och

med ett möjligt tillägg att; – ”som förvandlar min förhandlingsstil till ett ekonomiskt resultat.” Dessutom en intervju med Bo Andersson om uppryckningen av GAZ Group i Ryssland som på

några få år gått från brakförluster till framgångsrik vinstmaskin som leverantör av lätta lastbilar och andra arbetsfordon. Vidare om presentation av

Transportinköpspanelen, ett

samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Göteborgs universitet som arbetar gemensamt och långsiktigt för att bygga upp en transportdatabas för att öka kunskapen om hur transporttjänster köps in av företag i Sverige. Och kort om nästa Volvo Ocean Race, den 12:e i ordningen, vem som ansvarar för den logistiska infrastrukturen runt världens mest prestigefulla jorden runt kappsegling. Samt nya Executive Summaries – from the world press. Och som vanligt, mycket annat nytt.

SILF SUPPLY CHAIN Outlook ges ut av Silf Media AB

Chefredaktör & Ansvarig utgivare

Anders Lindholm anders.lindholm@silf.se Advisory Board

Mats Abrahamsson Professor i logistik, Linköpings Universitet, Olle Carls Varuförsörjningsdirektör, Apoteket AB, Carina H Dahllöf VD Silf Competence, Anna Dubois Professor i inköp, Chalmers Tekniska Högskola, Petter Järte VD Interwell AB, Katharina Matsson Kategoriansvarig Inköp, Praktikertjänst AB, Lars Silver Professor i logistik, Umeå Universitet, Jens Sundin Chef koncerninköp, ICA Sverige AB, Erik Wetter Assistant Professor i förhandling, Handelshögskolan i Sthlm Grafisk form & layout

Kerstin Nolin, keno@silf.se Annonsering

Peter Gillemo, NewsFactory peter.gillemo@newsfactory.se 08-505 738 17 Annonsmaterial

Skickas till: keno@silf.se Prenumerationspris

6 nummer helår: 680 kr + 6% moms inkl. digital version. Endast som digital tidning med 6 nummer helår: 300 kr + 6% moms Skribenter i detta nr

Jenny Bäckstrand, Anna Dubois, Jan-Erik Falk, GACWorld, Rupin Jeremiah, Anders Lindholm, Johanna Lundqvist, Johan Nordenfelt, Anna Sjöblom, Swedbank, Erik Wetter. Omslag

Sveriges Bästa Förhandlare Magnus Leiner, Purchasing Director, Volvo Car Corporation, Göteborg. Se sid 6. Foto: Daniel Ohlsson Tryck

Sörmlands Grafiska, Katrineholm ISSN 2001-614X

Trevlig läsning!

TS-registrerad

Silf Supply Chain Outlook är TS-registrerad med en TS-upplaga, 6 100 exemplar. Distribution/Målgrupper

Anders Lindholm Chefredaktör & Ansvarig utgivare

4 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Totalupplaga 7 500 ex, varav 3 000 ex till prenumeranter och Silfs medlemmar i föreningen Silf, Sveriges Inköps- och logistikförbund. Till utbildningsbolaget Silf Competence kundföretag och partners går 4 500 ex till beslutsfattare inom privat näringsliv och offentlig förvaltning. Förutom den tryckta versionen når tidningen totalt 20 000 beslutsfattare inom inköp och logistik.


MäSSa och konferenS

Vår mötesplats – din möjlighet! SvenSka MäSSan, GöteborG, 7–8 Maj 2014 På Nordens största renodlade logistikmässa med konferens möts hela branschen och skapar de rätta kontakterna – alla viktiga aktörer finns på plats som utställare eller besökare! Läs mer på www.logistik.to

#LOT2014

OFFICIELL PARTNER

OFFICIELL MEDIAPARTNER

MEDIAPARTNER


TEMA

/

Vinnare av priset

Sveriges Bästa Förhandlare 2013

Magnus Leiner Carina Dahllöf, vd Silf Competence

Volvo Car Corporation

Anders Mårtensson, styrelseordförande Silf Competence

Juryns motivering: ”Genom ett gott affärsklimat skapar Magnus Leiner förhandlingssituationer där fokus ligger på det överenskomna, vilket ger en trygghet för båda parter. Med goda förberedelser, tydligt affärsfokus och respekt för alla parter i en affär når Magnus alltid bra och hållbara lösningar för alla parter.   Magnus hanterar förhandlingar inom flera olika områden och har på ett nytänkande sätt hanterat komplexa förhandlingssituationer. Magnus har på ett föredömligt sätt utvecklats i sin profession från operativ funktion till ledare och tydlig förebild inom företaget.” 6 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


TEMA

P

riset som Sveriges Bästa Förhandlare delades ut till Magnus Leiner, Purchasing Director, Volvo Car Corporation under Silfs årliga seminariedag Supply Chain Outlook på Grand Hôtel i Stockholm. Prisutdelare är Anders Mårtensson, styrelseordförande i Silf Gruppen AB i samarbete med ordföranden för prisets instiftare SNI, Silf Negotiation Institute, Assistant Professor Erik Wetter från Handelshögskolan i Stockholm. Tidningen Silf Supply Chain Outlook träffar Magnus Leiner på Volvo för att samtala om Magnus erfarenheter från olika och delvis nya förhandlingsmiljöer och situationsanpassade villkorsresonemang. Och hur hårt man kan driva förhandlingsprocessen mot framgångsrika och hållbara förhandlingsresultat för alla medverkande parter.

Magnus Leiner

SSCO (Silf Supply Chain Outlook): Hur har ni organiserat era förhandlingar på Volvo? – En stor fråga då vi på Volvo Car Corporation har väldigt många och olika förhandlingssituationer. På huvudkontoret i Göteborg köper vi direktmaterial till byggnation av bilar för ca 60 miljarder per år och maskiner/service/underhåll/tjänster för ca 20 miljarder per år. För att hantera detta har vi i Göteborg ca 200 inköpare, säger Magnus Leiner. Utöver detta tillkommer vår organisation i Kina och Malaysia. – Målsättningen är att bedriva alla förhandlingar baserat på fakta. Det är ansvarig inköpare som driver och leder förhandlingen i mål, med support från chefer på olika nivåer i de fallen så krävts. Det är väldigt viktigt att inte köra ”stafettpinne” utan säkra att ansvarig inköpare är med under hela förhandlingens process. Detta är en viktig princip för att säkra att ansvarig inköpare skapar sig rätt mandat och position i förhållande till leverantören över tid, samt att viktig fakta inte missas vid en eventuell eskalering, säger Magnus. – Generellt gäller den gamla sanningen att ju mer fakta och kunskap man har kring sin affär och dess marknad i stort, desto större chanser är det att lyckas bra i förhandlingen. – I den tidiga fasen av en förhandling deltar konstruktions- och kvalitetsingenjörer för att säkra att våra tekniska specifikationer och kvalitetskrav är uppfyllda. Först därefter är

det möjligt att slutföra en förhandling, annars riskerar vi ju att köpa fel teknisk lösning med felaktig kvalitet, förklarar Magnus. – Den absolut viktigaste faktorn för att lyckas med en förhandling är konkurrens över tid – så vi jobbar hårt för att alltid ha minst 2 valbara leverantörer inför en slutförhandling. Konkurrensen möjliggör bästa möjliga business case, enligt Magnus Leiner. SSCO: Hur hanterar du balansgången mellan att leverera resultat till företaget och samtidigt skapa win-win med motparten i förhandlingar? – Ja, det finns egentligen inga alternativ. För att lyckas över tid med en leverantörsrelation måste du vara tydlig, krävande och villig att ge och ta för att hitta lösningar. Utöver detta är det viktigt att det man säger går att lita på. Att skapa ett förtroende är viktigt så att man i en affärsrelation också kämpar för varandra, förklarar Magnus. – Att vara tydlig och krävande är något som över tid gynnar både dig och leverantören. Tydligheten är viktig för att leverantören ska veta vad som krävs för att vi som kund ska vara nöjda. – Att vara krävande är viktigt för att leverantören ska säkra sin tekniska och kommersiella konkurrenskraft både på kort och lång sikt. Detta ska leda till att leverantören försvarar sina befintliga affärer med oss, samt skapar möjligheter att vinna nya affärer med både oss och andra kunder.

– För att sedan lyckas stänga en förhandling och komma till avtal är det otroligt viktigt att lyssna på och förstå leverantörens mål och möjligheter. – I slutändan handlar det om att ge och ta för att hitta en komplett överenskommelse som ska leda till ett påskrivet avtal som båda parter ska leva upp till. Här är det viktigt att se långsiktigt på relationen så att man verkligen är beredd att i en förhandling ge lite mer och nästa gång ta lite mer för att relationen över tid ska bedömas som en win-win affär från både leverantören och kunden. I de fall inte båda parter är villiga att ge och ta över tid, så kommer relationen få svårt att överleva, beskriver Magnus och gör jämförelsen med: – Egentligen som vilken relation som helst... lätt att säga men ibland lite svårare att utöva… SSCO: Hur får du över leverantörerna på din sida i förhandlingen? – En bra fråga som jag verkligen gillar eftersom det faktiskt är precis så som jag många gånger tänker för att komma till bästa möjliga resultat i förhandlingen. Här ser jag framförallt 3 saker som är viktiga att tänka på; För det första måste man skapa ett förtroende över tid så att leverantören kan lita på dig och känner att du faktiskt vill att de ska lyckas – varför ska de annars kämpa för dig? För det andra är det viktigt att lyssna på och förstå leverantörens mål med förhandlingen. På så vis kan du i de flesta fall hitta saker du kan hjälpa leverantören med som inte kostar dig så mycket men som är viktigt för leverantören – detta skapar så klart en fördel som får leverantören att vilja jobba för dig. För det tredje är det viktigt att förstå om

och i så fall varför och hur en affär är viktig för leverantören. Om du inte har förståelse för hur viktig affären är för leverantören är det väldigt svårt att balansera ditt givande och tagande i en slutförhandling. Just detta är av central betydelse för att du ska ”få med leverantören på din sida”, för att komma till ett avslut på bästa sätt, avslutar Magnus Leiner. Anders Lindholm intervjuade och Daniel Ohlsson fotograferade

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 7

/


TEMA

/

Feedback från ”Sveriges Bästa Förhandlare” Magnus Leiners närmaste chef Martin Lidén Vice President & Head of Car Purchasing, Volvo Car Corporation Silf Supply Chain Outlook har stämt av med Martin Lidén om hur Magnus Leiner har kunnat hantera balansgången mellan att leverera resultat till företaget och samtidigt skapat win-win med motparten i förhandlingar?

8 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

– Det handlar ju om att hitta gemensamma intressen där båda parter ser sin fördel i överenskommelsen, att vara öppen till att ge och ta. Att vara långsiktig och framför allt att stå för sina ord och avtal. – Magnus gör detta på ett väldigt bra sätt, han har förståelse för att man måste hitta den gemensamma tråden och ge något tillbaks, även att det är en långsiktig relation, säger Martin Lidén.


TEMA

De 3 nominerade till SBF 2013

Anders Mårtensson, styrelseordförande i Silf presenterar de tre nominerade till priset ”Sveriges Bästa Förhandlare 2013”. Fr v: Fredrik Norrman, Skanska, Magnus Leiner, Volvo Car Corporation, Mattias Berggren, SSAB. T.h. Erik Wetter, ordförande i SNI, Silf Negotiation Institute. Foto: Daniel Ohlsson

Fredrik Norrman Skanska

Magnus Leiner Volvo Car Corporation

Mattias Berggren SSAB

Tack vare goda förberedelser och strategiskt tänkande med förmåga att se helheten når Fredrik goda förhandlingsresultat, inte minst genom att han hittar utvecklingsmöjligheter på sikt som är gynnande för båda parter. Fredrik är en fantastisk relationsbyggare som även lägger stor vikt vid avslut där han visar på stor förståelse för den andra parten, långsiktighet och vilja till samarbete och lärande hos båda parter.

Genom ett gott affärsklimat skapar Magnus förhandlingssituationer där fokus ligger på det överenskomna, vilket ger en trygghet för båda parter. Med goda förberedelser, tydligt affärsfokus och respekt för alla parter i en affär når han alltid bra och hållbara lösningar för alla parter. Magnus hanterar förhandlingar inom flera olika områden och har på ett nytänkande sätt hanterat komplexa förhandlingssituationer. Magnus har på ett föredömligt sätt utvecklats i sin profession från operativ funktion till ledare och tydlig förebild inom företaget.

Genom att lägga stor vikt vid strukturerade förberedelser och sakliga argument lyckas Mattias alltid komma till avslut som är gynnande för båda parter, alltid med långsiktighet i fokus. På ett professionellt sätt sätter han upp förhandlingsstrategi och utgår från faktabaserad förhandling där målbilder och förhandlingsvariabler är noggrant övervägda.

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 9

/


TEMA

/

Sveriges Bästa Förhandlare 2014 – Är det du eller någon du mött som gjort intryck genom sitt sätt att förhandla? Silfs förhandlingsinstitut Silf Negotiaion Institute har instiftat ett årligt personligt pris inom förhandlingsområdet med namnet Sveriges Bästa Förhandlare.

Utmärkelsen tilldelas en person som under de senaste åren gjort goda insatser inom förhandling. Förhandling är något vi alla gör dagligen, liten som stor. Skillnaden är den att vissa lyckas bättre än andra. Grundkriteriet är att det ska handla om området affärsförhandling. Utöver detta är bedömningsgrunden bl a långsiktighet, förebild som förhandlare samt förmågan att hantera balansgången mellan att leverera resultat till det egna företaget och samtidigt lyckas nå överenskommelser som är värdeskapande för båda parter. Nominering till Sveriges Bästa Förhandlare sker via Silfs hemsida fram till första juli varje år. Nomineringen skall innehålla en motivering om varför den nominerade anses vara Sveriges Bästa Förhandlare. Efter att nominering mottagits utförs intervjuer med närmaste chef, medarbetare samt andra parter för att på så sätt få en korrekt bild, med informationer om förhandlingssituationer som är värdeskapande för alla deltagande parter. Ett fåtal utvalda kandidater presenteras

därefter för en jury som fattar beslut om Sveriges Bästa Förhandlare. Prisutdelning sker på Silfs årliga event Supply Chain Outlook i november, dit de nominerade som presenterats för juryn blir inbjudna.

Förutom äran och en artikel om vinnaren i affärsmagasinet Silf Supply Chain Outlook får vinnaren personligen 10 000 kr i prissumma.

10 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Nomineringsprocessen består huvudsakligen av följande moment; Steg 1: Nomineringar sker via Silfs hemsida. Steg 2: Val av kandidater till årets nomineringar att gå vidare i urvalsprocessen. Steg 3:

Intervjuer utförs med deras närmaste chefer, medarbetare samt andra parter för att på så sätt få information om förhandlings- situationer där den nominerade lyckats nå överenskommelser som är värdeskapande för alla parter.

Steg 4: Tre finalister väljs ut av en styrgrupp och presenteras sedan för en jury. Steg 5: Juryn beslutar om Sveriges Bästa Förhandlare. Steg 6: Vinnaren utses på eventet Supply Chain Oulook.

2014 års jury består av; Carina Dahllöf, VD Silf, Anders Mårtensson, COO eBuilder, Johan Almesjö, Förbundsdirektör Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, Erik Wetter, Assistant Professor på Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i SNI, Silf Negotiation Institute, samt 2013 års vinnare Magnus Leiner, Volvo Car Corporation.


TEMA

SNI – Silf Negotiation Institute Institut för vassare förhandling För att befästa positionen som Sveriges ledande utbildningsföretag inom förhandling har Silf Competence bildat förhandlingsinstitutet Silf Negotiation Institute. I och med att det är fler och fler som arbetar

med försäljning och köp av varor och tjänster innebär det att ansvaret för att förhandla och sluta avtal innefattar fler personer i företag och organisationer.

Det mer spridda ansvaret i kombination

med faktorer som globalisering och ökad konkurrens är de främsta orsakerna till att efterfrågan på förhandlingsutbildningar ökar. Med förhandlingsinstitutet befäster

Silf positionen som Sveriges främsta kompetenscenter för affärsförhandling. Silf Negotiation Institute (SNI) är tänkt att fungera som en plattform mot omvärlden i allmänhet och forskarvärlden i synnerhet. Fokus riktas in på att skapa värde för Silfs medlemmar och kursdeltagare genom att känna av trender inom förhandlingsområdet. I det arbetet vill vi förmedla aktuella ämnen och nya forskningsresultat. Genom artiklar och evenemang är målet att höja kunskapen om affärsförhandling i stort. Ordförande för SNI är Dr. Erik Wetter, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hört & Sagt om framgångsrika förhandlare: • Undviker att beskriva sina förslag som ”generösa”, ”rimliga” eller ”rättvisa”. De har istället ett neutralt språkbruk och undviker värdeladdade ord.

 • Är sparsamma med snabba motbud. • Är sparsamma med sina argument. De väljer ett fåtal tunga argument och håller fast vid dessa under hela processen. • Kontrollerar att det som sagts eller överenskommits har förståtts av den andra parten och de sammanfattar ofta det som sagts eller överenskommits. • Söker oavbrutet mer information från den andra parten för att öka sin förståelse och hitta kreativa lösningar. • Är mer benägna att delge den andra parten information om vad han eller hon tänker och känner samt hur denne resonerar med sig själv. Silf Supply Chain Outlook 1/2014 11

/


TEMA

/

Ny forskning om outsourcing av strategiska affärsfunktioner Erik Wetter Assistant Professor Handelshögskolan, Stockholm

R

upin Jeremiah kom till Sverige för första gången i september 2013 när han påbörjade forskarutbildningen vid Handelshögskolan. Han hade tidigare internationell erfarenhet från USA och Storbritannien där han arbetat för IBM och HCL (ett indiskt multinationellt IT/ konsultbolag med över 80 000 anställda globalt). Och från Frankrike där han tog sin MBA vid EM Lyon, en av Frankrikes främsta ekonomiskolor, som också har ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Trots att outsourcing och offshoring är processer som idag används i alla industrier, omsätter mångmiljardbelopp samt har långtgående strategiska konsekvenser, så finns det lite forskning på området. – Särskilt som de studier som gjorts påvisar att nästan hälften av outsourcingprojekt inte uppnår önskade resultat vilket innebär stora ekonomiska och strategiska konsekvenser för företag så känns det verkligen på tiden att bygga en kompetensbas inom området. Med Rupin

ombord gör vi detta till ett profilområde, och det känns särskilt lovande i och med Rupins yrkesmässiga bakgrund och erfarenhet, säger Erik Wetter, ordförande för SNI och en av Rupins forskningshandledare vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Offshoring” och ”outsourcing” är två

begrepp som ofta används för att beskriva ungefär samma sak, men det finns en definitiv skillnad mellan begreppen, där -sourcingbegreppen framförallt är kopplade till organisatoriska förhållanden och -shoringbegreppen framför allt har med geografi att göra. Outsourcing handlar om att handla upp produkter eller tjänster som tidigare tillhandahölls internt inom det egna företaget eller företagsgruppen, medan offshoring handlar om ett bolag i ett land som får tjänster från ett företag i ett annat land, oavsett om detta bolag är ett dotterbolag (sk captive-bolag eller international insourcing) eller en oberoende leverantör (offshore

outsourcing). Sedan finns även insourcing vilket är när ett företag fattar beslut om att producera internt en produkt eller tjänst som tidigare köptes in. Onshoring är när man börjar handla upp eller producera en tjänst eller vara i det egna landet, som tidigare tillhandahölls från ett annat land. På senare tid har dessutom nearshoring och backshoring dykt upp som begrepp. Även om de inte är rent akademiska definitioner så används nearshoring för att beskriva offshoring till ett land som är närliggande geografiskt och kulturellt, exempelvis Irland i stället för Indien för ett svenskt bolag, och backshoring för att beskriva när ett företag tar tillbaka en funktion som tidigare var outsourcad. Backshoring skiljer sig från insourcing i det att insourcing är när ett företag utvecklar en funktion internt, och backshoring specifikt avser att ta tillbaka en funktion som tidigare var outsourcad.

Tabellen visar översiktligt hur de olika begreppen och definitionerna förhåller sig till varandra (anpassad från Bunyaratavej, Doh et al. 2011).

12 

Insourcing

Outsourcing

Onshoring

Nationell (egna landet) intern produktion

Nationell upphandling från tredje part

Offshoring

Captive/hel- eller delägd leverantör i annat land

Internationell upphandling från tredje part

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


TEMA

Silf Negotiation Institute (SNI) har fått en ny kompetensresurs i Rupin Jeremiah, indisk doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Rupin fokuserar på outsourcing av strategiska affärsfunktioner i allmänhet och på affärsförhandlingar med indiska motparter i synnerhet.

Rupin Jeremiah och Erik Wetter. Foto: Kerstin Nolin

Är din kärnverksamhet stora varuflöden? Vi har vetenskapliga metoder för lagerstyrning som ger dig: Mindre kapitalbindning, ökad leveransförmåga, inköpsprocess som tar mindre tid och kvalitetssäkrad inköpsprocess

Expertsystem för lagerstyrning, inköp och automatisk butikspåfyllning

2%

30 %

50 %

3 MÅN

Ökad försäljning

Reducerat lager

Reducerade inköpskostnader

Return of investment

KONTAKTA OSS | 031 – 26 86 20 | INFO@PROMOSOFT.NU | WWW.PROMOSOFT.NU

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 13

/


TEMA

/

Affärsförhandlingar med indiska motparter Erik Wetter Assistant Professor Handelshögskolan, Stockholm

M

Rupin Jeremiah

14 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

ängder av förhandlingskurser och böcker på senare tid har fokuserat på att förhandla i Kina, men Indien har inte fått motsvarande uppmärksamhet. Detta kan tyckas lite märkligt i och med att Indien faktiskt är en större marknad än Kina, men Rupin Jeremiah som är indisk doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm tror att det har att göra med utrikespolitik. – Indien gör inte anspråk på att bli en global supermakt, och allt Asienfokus tenderar därför att hamna på Kina. Det har med mänsklig psykologi att göra, man tenderar ofta att bara fokusera på det fenomen man upplever som störst eller bäst, säger Rupin. Det kan vara samma mänskliga psykologi som gör att många européer har en naiv bild av Indien, vilket också kan påverka affärsförhandlingar. Många upplever Indien som ett land, men det är ju en subkontinent med fem större religioner – hinduerna är i klar majoritet men det finns även miljontals muslimer, sikher, buddister och kristna, samt 22 officiella språk, alla med sina egna skriftspråk. Rupin själv hör till den kristna minoriteten och bryr sig varken om kastsystem eller heliga kor. – Jag gillar hamburgare lika mycket som vilken svensk som helst, men det har hänt att folk från andra länder blir chockade när jag beställer in nötkött till affärslunchen eftersom de antar att alla indier är hinduer, säger Rupin.


TEMA

– Om konsten att förhandla i Indien

Men om man ändå ska generalisera kring indisk affärskultur finns det enligt Rupin tre faktorer man särskilt bör tänka på vid affärsförhandlingar med indiska motparter: Förhandlingstakten I allmänhet tar förhandlingsprocesser lång tid i Indien, och i synnerhet om statliga myndigheter är inblandade. Vid större förhandlingar är kontinuerliga resor för att upprätthålla kontakten med motparter och intressenter nödvändiga eftersom antaganden och överenskommelser annars kan ändras. Detta har sin förklaring i det som den amerikanske antropologen Edward T Hall definierade som skillnaden mellan polykroma och monokroma kulturer – européer och amerikaner är övervägande monkroma vilket innebär att vi har ett linjärt förhållningssätt till tid och processer. Vi föredrar att diskutera och fokusera på en sak i taget, och när man väl har avhandlat ett ärende så är det färdigt. Indien är en polykrom kultur vilket innebär att förhållningssättet till tid och processer är mer dynamiskt: man kan ta upp en mängd ärenden, och ett beslut i en fråga kan komma att påverka eller ändra ett redan fattat beslut, något som kan vara mycket förvirrande för européer. Rupin berättar att när han arbetade med outsourcingförhandlingar på HCL var det ofta som representanter från hans amerikanska och brittiska kunder blev överväldigade av vad de upplevde som ostrukturerade förhandlingar, och de långa beslutstiderna. Att behålla fokus på sina nyckelfrågor samt att vara tålmodig är nycklarna till framgång. Hierarkier och relationer Även om det indiska samhället utvecklas och internationaliseras så är det i grunden strikt hierarkiskt. Detta kan bli tydligt i möten då man kan se att mer juniora personer är tystare samt lämnar beslutsfattandet till de

seniora. Detta kan framstå som en kliché men är viktigt att ha i bakhuvudet eftersom äldre och mer seniora indiska beslutsfattare kommer att ha ett hierarkiskt tänkande djupare inprogrammerat, och kommer att vara mer formella i sina affärsrelationer. Det kan vara värt att försöka förstå motpartens företag och hur traditionella eller formella de är i sitt beteende. Är man osäker är det alltid bättre att vara mer formell än mindre. Förtroende Som generell stereotyp brukar indier försöka lära känna sin motpart på ett mer personligt plan än vad kanske européer och amerikaner är vana vid. Ju mer personlig kontakt, desto djupare förtroende. I indisk kultur är det också kutym att utbyta gåvor under förhandlingsprocessen som ett sätt att visa artighet och förtroende, något som kan ställa till problem för mer formella västerländska personer i organisationer med strikta policies mot detta. Samtidigt är förtroendeskapandet en nyckel till framgångsrika affärer i Indien eftersom Indien är en relationskultur snarare än en kontraktskultur. Eftersom ingångna avtal inte alltid uppfylls till punkt och pricka så är en väl fungerade affärsrelation en förutsättning för affären. Detta kan innebära en brant inlärningskurva för företag som är vana vid att varje paragraf i ett påskrivet kontrakt uppfylls utan uppföljning och påtryckningar, och det kan vara värt att försöka vara beredd på detta både i förhandlingsprocessen och i avtalsskrivandet. Ett mer flexibelt kontrakt är ofta mer effektivt än ett extremt detaljerat dito. Rupin berättar att i många av de kontrakt han arbetade med var förväntade utfall beskrivna i spann snarare än exakta siffror. Samtidigt förekom det fall där kundföretaget varit framgångsrika i sitt relationsbyggande med leverantören, och leverantörsföretaget

levererade saker som gick utöver det ingångna avtalet, något som kallas ”guldkant” (gold plating). Vanliga misstag Under sina år som konsult har Rupin också sett flertalet återkommande misstag som företag gjort vid sina affärer i Indien. De vanligaste han nämner är: Otillräcklig due diligence Vissa outsourcingkontrakt som Rupin har sett har varit i det närmaste krisåtgärder för att snabbt kapa kostnader och hålla krisande bolag flytande. Men bolag som har för bråttom och bara är ute efter att snabbt sänka sina kostnader kan missa nödvändig due diligence som kan leda till att affären efter lite tid kostar mer än den smakar. Det är nödvändigt att företagsrepresentanter besöker leverantörer och har insyn i varifrån tjänster faktiskt kommer att levereras, vilka säkerhetsrutiner som finns, samt vilka kompetenser och infrastruktur som finns – och inte finns – tillgängliga. Det är mycket vanligt att outsourcing kostar mer eller ger sämre kvalitet än tänkt på grund av att företaget har överskattat hastighet och omfattning av kunskapsöverföring, underskattat resurskrav och uppstartsproblem, samt bortsett från att bygga in ansvarsfrågor och problemhantering i avtalet. Slapp hantering av intellektuellt kapital/IPR Personal hos en leverantör kan ha tillgång till mängder av känslig information, prototyper, planer och tekniskt material. Även om det skall hanteras av leverantören och oftast regleras utförligt i avtal så är det i slutändan kundens problem om man blir utsatt för piratkopiering eller industrispionage. Att förstå leverantörslandets praktiska juridiska miljö är en förutsättning, det kan vara så att även >

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 15

/


TEMA

/

om man har detaljerade sekretessavtal så kan de vara omöjliga att tillämpa i praktiken. I sådana fall måste man bygga sitt leverantörsavtal på ett sådan sätt att det finns incitament att skydda kundens intellektuella kapital och olika sätt att sanktionera en leverantör som inte sköter sig. Ett av Rupins tidigare projekt var att arbeta med att sätta upp ett helägt offshoringbolag (captive outsourcing) åt ett av USAs största finansbolag. Det absolut viktigaste i avtalet och det som tog längst tid att förhandla var villkoren och straffen kopplade till om känslig information skulle hamna i fel händer. Avsaknad av strategisk plan för offshoring/outsourcing Många offshoring- och outsourcingaffärer misslyckas på grund av att kundföretaget inte har en genomarbetad strategi utan fattar beslutet på kortsiktiga grunder och utan större underlag. Även om det huvudsakliga eller

Vidare läsning: BUNYARATAVEJ, K., DOH, J., HAHN, E.D., LEWIN, A.Y. and MASSINI, S., 2011. Conceptual issues in services offshoring research: a multidisciplinary review. Group & Organization Management, 36(1), pp. 70-102. MASSINI, S. and MIOZZO, M., 2012. Outsourcing and offshoring of business services: challenges to theory, management and geography of innovation. Regional Studies, 46(9), pp. 1219-1242. OSHRI, I., KOTLARSKY, J. and WILLCOCKS, L.P., 2011. The handbook of global outsourcing and offshoring. Palgrave Macmillan.

enda argumentet är att sänka kostnader så har outsourcingbeslut långsiktiga effekter som ofta är mer genomgripande i företaget och påverkar fler funktioner än de som outsourcas eller de man tror. Tvärfunktionella styr- och

arbetsgrupper är ett verktyg som kan fungera, samt att ordentliga konsekvensanalyser och scenarioplanering (vad göra vid problem) har genomförts.

Har du riktig otur plockar vi upp dig gratis.

Vår viktigaste uppgift är att rädda liv till sjöss. Det tar vi förstås inte betalt för. Men mycket kan hända, utan att det är akut fara för liv. Och då kan hjälpen stå båtägaren dyrt. Om du inte är medlem i Sjöräddningssällskapet förstås, för då rycker vi ut även om du bara har råkat ut för motorstopp eller roderhaveri. Som ideell förening är vi helt beroende av våra medlemmars stöd, och det här är vårt sätt att tacka. Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90. Då behöver du inte ha extrem otur för att få gratis hjälp. Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

16 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


2014 MalmöMässan, Malmö

9 & 10 april 2014

Arrangeras parallellt med Empack Sverige/ Danmark och Food Chain Nordic

Södra Sverige & Danmarks viktigaste mötesplats för alla som arbetar med transport- och logistik Utställare | Nyheter | Seminarier | Inspiration

För mer information

www.easyfairs.com/LogistikSvDk


TEMA

/

Business process outsouring (BPO) är något som blir alltmer vanligt internationellt Svaren på årets snabbenkät, på nästa sida 19, är en utveckling av förra årets snabbenkät om förhandling. Vi har nu ställt ett antal nya frågor relaterade till outsourcing som SNIs ordförande Erik Wetter kommenterar här (Silf Negotiation Institute).

Erik Wetter Assistant Professor Handelshögskolan, Stockholm – Det framgår tydligt från de som har sva-

rat på enkäten att outsourcing är vanligt förekommande, särskilt outsourcing av stödfunktioner och produktion – det som utgör den vanligaste bilden av outsourcing, säger Erik Wetter och fortsätter, – i fritextsvaren framgår också att många av funktionerna är relativt okvalificerade, exempelvis enklare logistikuppdrag, transport, och underhåll är vanligt förekommande.

Men ett flertal svarande har också markerat att man outsourcat hela eller delar av sin marknadsföring och försäljning samt forskning och utveckling, dvs verksamheter som normalt anses vara affärskritiska eller kärnverksamhet. Denna typ av business process outsouring (BPO) är något som blir alltmer vanligt internationellt. De anledningar till outsourcing som angetts är till största delen också sådana man kan vänta sig, dvs som kostnadsbesparingsåtgärd, samt att kunna fokusera på kärnverksamhet. Men det framgår också att vissa bolag använder outsourcing för att minska kapitalbindningen i det egna företaget, kunna omvandla fasta kostnader till rörliga, samt

18 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Erik Wetter

skapa flexibilitet i produktionen. Besluten för outsourcing fattas i princip uteslutande på ledningsgruppsnivå, men det framgår också att de berörda funktionerna är inblandade. Det som är riktigt intressant är frågan om

outsourcingen levererat önskade effekter – här anger den stora majoriteten ”ganska nöjd”, men närmare 25% av de svarande är mer eller mindre missnöjda med resultaten av sina outsourcingbeslut eller -leverantörer. En andel av de som svarat med fritext har också svarat att de inte vet ännu. Detta är i linje med internationella forskningsresultat som tyder på att upp till hälften av alla outsourcingaffärer inte levererar önskade effekter. När vi då tittar på det hundratal svar som respondenterna gett på frågan varför de som svarat på enkäten är missnöjda med sina outsourcingaffärer så är det några teman som är särskilt framträdande.

Det vanligast förekommande problemet är någon variant på att man upplever att det egna företaget inte gjort en tillräckligt grundlig förstudie eller haft en tillräckligt tydlig kravspecifikation, vilket lett till problem med kvalitet eller leverans.

Detta är intressant nog helt i linje med internationella forskningsresultat samt även med forskaren Rupin Jeremias erfarenheter (se artikel på sidan 12). Ett relaterat tema verkar vara att man upplever att leverantören inte riktigt kan leverera vad de lovar. Sedan är ett vanligt tema också kommunikationssvårigheter, vilket både verkar hänga ihop med kulturella skillnader, men i viss mån också verkar kunna hänföras till bristande erfarenhet och möjligtvis beställarkompetens. Detta skulle i så fall ha sin naturliga förklaring eftersom det så klart i viss mån ställer andra krav på att handla upp samt följa upp en outsourcingaffär på en affärsfunktion, jämfört med att lägga en produktbeställning och sedan kontrollera att man fått rätt order. Men slutligen verkar fler av respondenterna anse att deras företag kommer att öka användningen av outsourcing jämfört med de som tror att användningen kommer att minska. Detta belyser behovet för ledningsgrupper, ansvariga inom supply chain samt inköpare att förbättra sina kunskaper och processer för outsourcing i allmänhet och outsourcing av kritiska affärsfunktioner i synnerhet.


TEMA Hur mycket bedömer du att ditt företag använder sig av outsourcing?

Vilka funktioner läggs ut/diskuteras att läggas ut via outsourcing? (flera val är möjliga)

Vad är det främsta argumentet/ motivet för outsourcing? (flera val är möjliga)

Var skulle du säga att ansvaret för outsourcingfrågor/beslut ligger i ditt företag?

Hur bedömer du att outsourcing har fungerat/ levererat önskade effekter för ditt företag?

Vad är din bedömning kring trenden – hur ditt företag kommer att använda sig av outsourcing av affärsfunktioner?

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 19

/


OUTLOOK

/

Foto: Daniel Ohlsson

Supply Chain Excellence à la Bo Andersson – Om hur Bo Andersson positionerar inköpsrollerna för marknadstillväxt i världsklass Anders Lindholm

På Silfs senaste upplaga av Supply Chain Outlook presenterade Bo Andersson hur han kopplat ihop företagets globala strategi för supply chain med företagets totala affärsstrategi. Bo Andersson var tidigare högste inköpschef för hela GM med basen i Detroit. Från 2009 fram till senaste årsskiftet var han CEO för GAZ Group i Ryssland och har nu utsetts till CEO för AvtoVAZ i Ryssland. Bo Andersson är därmed den förste ”icke-ryssen” som leder landets största biltillverkare. 20 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


OUTLOOK

V

i träffar Bo Andersson i en paus under Supply Chain Outlook på Grand Hôtel i Stockholm. Jag frågar honom hur han lyckats skapa så effektiva supply chains på en så utpräglad planekonomisk marknad under så kort tid, från 2009 till idag? Och vänt en konkurshotad och extremt kapitalkrävande bilindustri till att bli riktigt lönsam? – Man måste redan från början inse att medan detaljerade aktiviteter i försörjningskedjan kommer att skilja sig, måste slutmålen stödja varandra, som en naturlig och effektiv affärsprocess, säger Bo Andersson. Han pekade på hur inköpsverksamheten kunde bidra till positiva effekter på hela supply chain. Och hur GAZ Group kunde skapa konkurrenskraftiga fördelar till marknaden. Han framhåller hur kritiskt det är att man förstår vilka roller inköpsverksamheten i försörjningskedjan (supply chain) kan spela. Både internt i företaget och i samverkan med externa leverantörer och kunder, för att kunna skapa framgång i den övergripande affärsstrategin. – Det handlar ju om att kunderna väljer

de bilar och fordon som erbjuder det bästa totalpaketet för en viss marknad och segment, framhåller Bo Andersson. – Vi måste helt och hållet drivas av att kunna erbjuda rätt mix till marknaden mellan ”price & performance” med bl.a. framgångsrik finansiering, konkurrenskraftig kvalitet, bra service/underhåll med t.ex. stora motorrum som gör att kunderna lättare kan sköta visst underhåll själva, bygga upp rätt återförsäljarnät, bra garantier, lägre bränsleförbrukning etc.

Här radar han upp viktiga prioriterade

områden och kritiska framgångsfaktorer. Han kallar de för de fyra ”kärnelementen”, som tillsammans bildar en effektiv supply chain. Prioriteringar som inkluderar ett

Vid lanseringen av ”GAZelle NEXT” med GAZ Group

bra relationssamarbete mellan CEO och inköpsverksamheten, samstämmighet om att inköp och existerande affärsmodell ligger i linje med varandra, förståelse för hur avgörande det är att skapa samförstånd mellan tvärfunktionella samarbetsteam för ledning och styrning (management) av ”total landed cost”. Samt hur viktig den kontinuerliga organisationsutvecklingen och utbildningar är för alla personalkategorier, speciellt i en uppbyggnadsfas när man går från planhushållning till en marknadsekonomi i stenhård konkurrens. Varför är denna samverkan så viktig? Det beror, enligt Bo Andersson, på följande ”statements”;

1. Att inköpsverksamheter oftast representerar den enskilt största kostnadsmassan och som kan kopplas ihop med den löpande affärsverksamheten. 2. Att många besparingsmöjligheter endast kan realiseras genom tvärfunktionella samarbeten. 3. Att inköp har tillgång till top management (CEO) är absolut nödvändigt och väsentligt för att kunna uppnå högsta möjliga resultat, genom bl.a. möjligheter att koordinera delverksamheter och att kunna utkräva nödvändiga mandat och anvarsfördelningar. >

Upp eller ner? Prognos är inköparnas hjälpmedel för att enkelt följa förändringar av råvarupriser, materialkostnader, valutor, lönekostnader mm. Ett starkt och tillförlitligt redskap inför alla prisförhandlingar. Överraska dina leverantörer i stället för att de överraskar dig. Beställ en demo på vår hemsida, www.prognos.se. www.prognos.se Tel 040 661 16 00 • info@prognos.se

Prognos ger besked! Silf Supply Chain Outlook 1/2014 21

/


OUTLOOK

/

Vilka framgångsfaktorer måste inköp dela med företagsledningen? – Förutsättningarna för inköpsverksamheten att lyckas med sitt bidrag till företagets totala framgångar kan beskrivas på flera plan, säger Bo Andersson. – Det finns främst fyra kritiska faktorer som måste ligga i linje med varandra. Jag ser att Kvalitet, Leverans, Prissättning och Lanseringar måste stämmas av extra väl med ansvarsfördelningar på olika nivåer mellan inköp och ledning. För att uppnå t.ex. rätt kvalitet gäller att inköps ansvar fokuserar på ”world-class PPM”, ”ZERO re-calls”, ”minimal warranty” vars förutsättningar stöttas av ledningsansvaret för ”product perception”, ”brand image” och ”sales potential”. Och motsvarande överensstämmelse mellan ledning och inköp för att kunna upprätthålla rätt leveranskapacitet krävs att inköp ansvarar för ”on-time delivery”, alignment with warranty needs som stöttas av ledningen med ”production performance” och ”administrative efficiency”, beskriver Bo Andersson. – På samma sätt kan rätt prissättning

balanseras med inköpsansvaret för ”best total landed cost” och collaborative in savings initiatives” med ledningsansvaret för den övergripande lönsamheten (profitability) i bolaget. Och inför produktlanseringar måste inköp ta ansvaret för ”execution of new programs” med ledningsstöttning för ”marketing innovation – Today”! Denna strategiska överensstämmelse bildar grunden till att följsamhet och samverkan utgör strategiskt kritiska framgångsfaktorer för innovationskraften med tillväxt och lönsamhet för hela koncernen, poängterar Bo Andersson. Vilka strategiska prioriteringar målsatte ni för GAZ Group? – Vi bestämde oss för att bli det ledande varumärket inom de tre segmenten; lätta lastbilar och arbetsfordon, bussar samt försvarsfordon, förklarar Bo. Han tillägger att: – Vi har fram till idag uppnått 50% marknadsandel med en egen ingenjörs- och konstruktionskapacitet ”in-house” och vi ser en framtida tillväxt i exportmöjligheterna. Nya produkter är helt enkelt nyckeln till

framtiden och GAZ Group lanserar nya produkter över alla produktsegment. Så mycket som 75% av företagets produkter är idag yngre än tre år, avslutar Bo Andersson. Den senaste och nästa generation av LCV, Light Commercial Vehicles - lätta lastbilar erbjuder ”Best Price”, dvs de europeiska motsvarigheterna är 30% dyrare, service- och underhållskostnaderna är 50% högre för europeiska alternativ och 1,5 gånger högre för kinesiska LCV. Och såväl reservdelskostnader som bränsleförbrukning är betydligt lägre samt garantiåtagandena är bättre. Detta sammantaget har visat sig ge toppresultat i Ernst & Youngs senaste ”Dealer Satisfaction Index”. GAZ placerade sig på första plats i rankningen av globala fordonsmärken i Ryssland, och GAZ är det enda ryska fordonsvarumärket i DSI Top list, från oktober 2013. Listan på de uppmätta kriterierna är följande; New Vehicle Distribution, After-sales Service, Advertising & Promotion, Maintenance & Development of Dealer Network, Financial Support, Communications & Feedback.

Bo Andersson presenterar den nya generation lätta lastbilar (LCV) från GAZ Group – ”GAZelle NEXT”

22 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


E20

Eskilstuna Stockholm 105 km, Västerås 48 km

Premises for immediate lease High quality modern logistic facility Direct access to E20 Flexible units from 5.000-30.000 sqm Free-ceiling height 9.7-11.6 m

ESKILSTUNA / MODERN LOGISTICS FOR IMMEDIATE LEASE

E4

Märsta Stockholm 40 km, Uppsala 35 km, Arlanda 6 km

New development High quality modern logistic facility Direct access to E4 and Arlanda Airport Flexible units from 3.000 sqm Free-ceiling height over 10 m

MÄRSTA / LOGISTCS DEVELOPMENT OPPORTUNITY OTHER ONGOING PROJECTS NEW ESTABLISHMENT ROSERSBERG, STOCKHOLM Up to 3000 sqm

For more information contact: David Ekberg / Head of transaction Telephone: +46 8 679 05 02, Mobile: +46 709 49 05 02, E-mail: david.ekberg@estea.se

NEW ESTABLISHMENT SKAVSTA , NYKÖPING Up to 5000 sqm


5 minuter med

Harald von Matérn Ordförande i Handelskammaren för Sverige Östafrika

Anders Lindholm

Harald von Matérn är civilingenjör med inriktning på skeppsbyggnad från KTH i Stockholm. Haralds kunnande inom logistik och inköp är brett, med erfarenheter från bl.a. IVAs Transportforskningskommision, Mekanförbundet, IVF, logistiknära inköp inom Tempo & Åhléns-koncernen, logistikchef på NK samt andra uppdrag inom ramen för NIR, Näringslivets Internationella Råd, t.ex projektet Gateway East Africa som ledde fram till handelskammaruppdraget.

24 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Sub-Sahara Afrika (SSA) har de senaste åren haft en stadig tillväxt på omkring fem procent. Denna utveckling förväntas fortgå under den närmaste femårsperioden. Länder som Kina och Indien, som leder tillväxtligan i världen, saktar ner i sin tillväxt samtidigt som SSA fortsätter att växa på oförändrade nivåer. Och sex av de tio snabbast växande ekonomierna i världen kommer med stor sannolikhet att återfinnas i SSA de kommande åren.


S

ilf Supply Chain Outlook ställer frågan till Harald von Matérn, ordförande i Handelskammaren för Sverige Östafrika, vilka de troligaste anledningarna är till att SSA-länderna kan uppvisa den stadiga tillväxten? – Den främsta anledningen enligt min bedömning, är att ekonomierna har reformerats och att det politiska läget på många håll har stabiliserats, samtidigt som oroshärdarna har minskat, säger Harald von Matérn. – På mindre än 20 år har SSA fördubblat sin medelklass, som är den snabbast växande i världen, beskriver Harald. Vilka länder ingår som handelspartners i Handelskammaren för Sverige Östafrika?

– Det är Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda med en sammanlagd befolkning på över 130 miljoner människor. De är fördelade på en landyta motsvarande ungefär lika stor som Centraleuropa är. Och Sveriges utrikeshandel har nolltillväxt med Europa som står för c:a 85 % jämfört med omkring 2,5-3% med de 54 afrikanska länderna som idag har en mycket stark tillväxttakt i flera av sina ekonomier. Ur detta skapar vi betydligt större exportvolymer från Sverige och vi bidrar till att skapa sysselsättning och en välståndsökning i dessa länder, förklarar Harald. – För att lyckas med detta behöver vi utöka våra handelsförbindelser och skapa marknadsplatser mellan SSA och våra svenskbaserade medlemmar i handelskammaren. Den är en viktig knutpunkt mellan de lokala afrikanska ambassaderna och det svenska näringslivet, särskilt de mindre företagen, säger Harald och utvecklar vidare: Det som startade handelskammaren

var en diskussionsgrupp som heter African Business (AFBUS). Det var ett bollplank för de östafrikanska ambassaderna som pågick under ett antal år för att de afrikanska länderna ville starta affärsverksamhet som kunde bidra till tillväxten. Timingen med den allmänna tillväxttakten i hela Afrika som kontinent visade sig vara perfekt för att kunna intressera många medlemmar från svenskt näringsliv i detta regelrätta handelsnätverk. Vi började få in ett 30-tal medlemmar under 2010 som sedan dess växt stadigt till dagens 250 medlemmar 2014, som är fördelade 50/50 mellan företag och privata näringslivspersoner. Medlemskoncentrationen är störst idag för de mindre och medelstora företagen. Undantag finns så klart, bl.a. så är Scania ett utmärkt sådant exempel på ett svenskt multinationellt storföretag som stöttar detta för att projektet med handelskamrar bidrar

3 snabba tips för att skaffa rätt affärskontakter i Handelskammaren för Sverige Östafrika 1. Utnyttja nätverk med likasinnade företag 2. Etablera kontakt med ambassaderna både i Sverige och på plats i Afrika 3. Res till Afrika för att förstå möjligheterna på plats

till att öka marknadstillväxten i SSA. Ett av målen är ju att öka arbetstillfällena för lokalbefolkningen där. Svenska storföretag är sen tradition exportföretag som leverantörer till investerare i Östafrika. T.ex. så utbildas de lokalanställda medarbetarna till Scanias servicepersonal på plats där. Det finns ett stort behov av cancervård i SSA som Elekta tillgodoser med sina produkter och lösningar inom strålterapi. Även Scandinavian Care är representerade och erbjuder helhetslösningar för lokala sjukhus och medicinska kliniker. Andra exempel är Väderstadsverken som bedriver försäljnings- och servicelösningar för jordbruksmaskiner på plats. Så även Africana Travel som arrangerar resor till Östafrika där även deras personal rekryteras lokalt för t.ex. guidning till Safari/Resort lodgeägare som också är med. Arkitektföretaget TengbomGruppen är medlem i handelskammaren och har ritat och projekterat kulturhuset i Dar-es-Salam i Tanzania. Energiföretaget Tellux diskuterar produktion i Östafrika, för att kunna leverera solenergiförsörjning genom solceller till 100% för en kyrka som byggs för 8.000 personer där. Ett företag som genom sin direktförsäljningsteknik engagerar många säljare, mestadels kvinnor, är Oriflame. Ett annat energiföretag som är nytt heter

HiNation som erbjuder portabel energi där traditionellt och stabilt elnät saknas. HiNation HiLight är en robust, liten solcellsdriven lampa för t.ex utvecklingsländer där fasta elnät saknas. Utanför elnätet ges möjlighet att ladda mobila elektriska produkter − oavsett om det är mobiltelefoner eller GPS m.m.

Ett annat företagsexempel är Peepoople,

att användas som gödsel på åkern eller i trädgårdslandet, säger Harald von Matérn. Man kan med gott fog påstå att inom Han-

delskammaren för Sverige Östafrika erbjuder man en mötesplats för affärsmöjligheter med föreläsningar, seminarier, medlemsnätverksträffar där även sponsorer kan medverka som t.ex. Svensk Handel och Sida. Det finns även lokala samarbeten med allt ifrån Stockholms handelskammare till geografiskt spridda lokala handelskamrar runt om i Sverige, som har möjligheterna i Afrika i fokus. Andra naturliga samarbetspartners är Nordiska Afrikainstitutet, svenska ambassader i Östafrika, Östafrikanska ambassader i Norden och andra som t.ex. Swedish Uganda Business Association (SUBA) som är ett framtidsinriktat samarbete som hjälper svenska företag på plats i Uganda. – Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvecklingsländerna idag får en högre tillväxt på kortare tid genom konkreta näringslivssamarbeten, jämfört med enbart traditionella ekonomiska bistånd. Det är viktigt att konstatera att de deltagande företagens mål är att nå ut och göra skillnad, att bidra till att lösa ett stort samhällsproblem i stort och att det sker bäst genom att skapa hållbara företag på kommersiella grunder. Och att vinster som görs återinvesteras i verksamheten, avslutar Harald von Matérn. East African Community, EAC – Quick Figures

Surface area (incl. water): 1.82 million sq. km Population:

135.4 million

GDP (market prices):

$84.7 billion

GDP per capita:

$732

Source: EAC Facts & Figures Report (2012)

vars produkt heter Peepoo. Det är en innovation av en svensk professor på KTH som tagit fram en fullt miljöanpassad, praktisk och självrengörande bionedbrytbar engångstoalett. Användningsområdena är bl.a. i skolor, flyktingläger och för mobila enheter där tillgången till värdig och hygienisk sanitetsutrustning saknas, och t.o.m.de allra fattigaste har råd att köpa den. Efter att ha lagrats i fyra veckor är innehållet i den använda Peepoo-toaletten rent, fritt från farliga smittoämnen, och Peepoo är färdig Silf Supply Chain Outlook 1/2014 25


TRENDER

/

Huvudsyftet med denna forskning har varit att undersöka hur tillverkande företag kan stärka sin konkurrenskraft genom differentierat inköp. Jenny Bäckstrand Doktor i produktionssystem med fokus på inköp och produktionslogistik, Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP

Differentierat inköp kan öka konkurrenskraften Hur forskning kan leda till ökad konkurrenskraft för tillverkande företag

E

n stark trend de senaste åren har varit att företag etablerar starka samarbeten och partnerskap med varandra, men det är inte alltid det mest resurseffektiva. Målet med forskningsprojektet ”KOPeration” var att ta fram en metod eller arbetssätt som kan hjälpa företagen att på ett enkelt sätt välja vilken grad av samverkan som är bäst lämpad i en viss situation. Situationen i sin tur påverkas av vilken artikel som ska köpas in, till exempel om artikeln är prognos- eller kundorderdriven samt om den är kundanpassad eller standard.

Forskningsprojektet KOPeration, som

avslutades under 2013, har drivits som ett KK-stiftelsen finansierat samproduktionsprojekt mellan Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) och sex svenska företag; Combitech AB i Linköping, Ericsson AB

26 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

i Borås, Fagerhult AB i Habo, Husqvarna AB i Huskvarna, Parker Hannifin AB i Trollhättan och Siemens Turbomachinery AB i Finspång. Samproduktion innebär att forskarna från JTH (Jenny Bäckstrand, Joakim Wikner och Eva Johansson) tillsammans med medarbetare från de deltagande företagen gemensamt har identifierat behov, möjligheter och problem, och sedan arbetat tillsammans för att skapa resultat för ömsesidig nytta och lärande. Detta har varit en förutsättning för ett aktivt deltagande från alla parter. De deltagande företagen har därför genomfört aktiviteter kopplade till projektet även på egen hand. Inom akademin har forskningen

resulterat i ett flertal publikationer och också doktorsavhandlingen ”A method for Customer-driven Purchasing – Aligning

Supplier Interaction and Customerdriven Manufacturing” som Jenny Bäckstrand försvarade i december 2012. Fakultetsopponent var Professor Martin Rudberg från Linköpings Universitet. Forskningsprojektets KOPeration utgångs-

punkt var att undersöka sambandet mellan produktionsstrategier och inköpsstrategier, och då i synnerhet med avseende på hur grad av kundorderstyrning och grad av kundanpassning påverkar grad av samverkan.

Grad av kundorderstyrning skiljer på produkter som tillverkas mot kundorder respektive mot lager. Dessa produkter har ofta olika ordervinnare och orderkvalificerare och konkurrerar därför på olika marknader och på olika sätt. Denna aspekt är ofta central i valet av produktionsstrategi. Ett rimligt antagande är därför att inköpsstrategin borde


TRENDER utformas så att den ligger i linje med vald produktionsstrategi, för att därigenom stödja produktens ordervinnare och -kvalificerare, även kallat konkurrensfaktorer. Resultatet från projektet är en metod

för kund-differentierat inköp som syftar till att på ett systematiskt sätt kunna välja och/eller utvärdera leverantörsrelationer resurseffektivt, vilket bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft. Detta är dock endast ett delresultat – genom att använda metoden för kund-differentierat inköp har företagen vittnat om bättre kontroll över sina försörjningsledtider, minskade risker i försörjningskedjan, minskat bundet kapital i lager och sist men inte minst, förbättrad intern kommunikation mellan inköp och produktion.

Sedan KOPerationsprojektet avslutades i juni 2013 har hela forskargruppen, samma forskare och samma företag, ansökt till KKstiftelsen, och fått beviljat, finansiering till ytterligare ett treårigt fortsättningsprojekt som syftar till att kunna värdera förkortad ledtid mot ökade kostnader, dvs. ”kostnad

Att köpa för kundorderproduktion eller lager, det är frågan.

för ledtid”. Ett mål är också att utöka den förbättrade interna kommunikationen mellan inköp och produktion till att även inkludera konstruktion.

Spara golvyta - lagra på höjden

SVE N

L

E TS

KT

ER

E AD

K VA

IT

kund-differentierat inköp, har även etablerats utanför projektgruppen genom Jenny Bäckstrands roll som konsult på Combitech.

HISSAUTOMATER

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved Telefon 0371-52 30 40 TILLVERK SK www.welandlagersystem.se

Hissautomater ger dig följande fördelar:

Resultatet från KOPeration, metoden för

PROD

U

• Ökad plockhastighet • Förbättrad ergonomi • Förenklad inventering • Skyddad godsmiljö • Ordning och reda

I Gislaved har vi allt under ett tak: • Konstruktion • Tillverkning • Försäljning • Utbildning • Service och underhåll

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 27

/


Medlem i Silf Ett medlemskap i Silf är en dörröppnare till den globala spelplanen för Sveriges inköpare och logistiker.

Rabatter och kunskapsfördjupningar

Rabatter på Silfs utbildningar och seminarier. Tidningen Silf Supply Chain Outlook som tar upp aktuella frågor inom Supply Chain.

Inbjudningar till nätverk, seminarier och företagsbesök Tillgång till vårt omfattande nätverk och möjligheten att medverka i nätverksgrupper.

Forskning och rapporter före alla andra Samarbete mellan näringsliv samt högskolor. Tillgång till uppsatser och studier.

Läs mer och ansök idag på www.silf.se/medlem


NYHETER Photo courtesy of Volvo Ocean Race and Rick Tomlinson-Team SCA

Volvo Ocean Race names its logistics provider By GACWORLD Jan - Mar 2014

GAC Pindar has been appointed the official logistics provider for the Volvo Ocean Race, the world’s most prestigious round-the-world sailing event. GAC Pindar will provide a complete logistics package for the 12th edition of the Volvo Ocean Race in 2014-15, including transportation and customs clearance of pavilions and hospitality infrastructure for the Race Villages, as well as broadcast and other support equipment for the ports the Race will visit over the course of nine months, starting in October next year. Formed in 2011, GAC Pindar is a strategic partnership between GAC and professional sailing outfit Team Pindar. It has become the go-to provider in the specialist field of marine leisure logistics, offering complete service including yacht transportation, superyacht fuel, air, ocean and land freight, yacht spares logistics, sailing event management and ship agency. At sailing venues around the world, it works closely with teams from GAC’s offices

to ensure smooth delivery of its full service range. William Hill, GAC’s Executive Group Vice President – Commercial, says that securing the logistics business for the Volvo Ocean Race is testament to the combination offered by GAC Group’s global logistics infrastructure and Team Pindar: ”We have the unique advantage of a deep understanding of the needs of sailing teams, the movement of their boats and the sailing events, combined with the global resources and reach of the GAC Group. ”Our strength and infrastructure around the world puts us in the ideal position to support the GAC Pindar specialists with the local expertise they need to meet the tight deadlines and demands of this exciting highlight of the global sailing calendar.” The 12th edition of the Volvo Ocean Race will start from Alicante, Spain on 4 October 2014. The teams will cover 39,379 nautical miles before the finish and a final In-Port Race at Gothenburg, Sweden, on 27 June 2015.

Volvo Ocean Race CEO Knut Frostad and Lars Säfverström, Co-Chairman of the GAC Group, shake on the deal. Silf Supply Chain Outlook 1/2014 29

/


LAGRUMMET

/

Ökade möjligheter till förhandling Jan-Erik Falk Jurist i EU-rätt

D

et nya upphandlingsdirektivet för klassisk sektor, dvs. det direktiv som LOU bygger på, ger utökade och samma förhandlingsmöjligheter som erbjuds vid tillämpning av LUF och LUFS. Om man så vill, möjlighet att välja och tillämpa förhandlad upphandling med föregående annonsering i stort utan begränsningar. Detta framgår redan av ingressen till direktivet: ”Det finns allmänt behov av större flexibilitet och särskilt ökade möjligheter att använda ett upphandlingsförfarande med förhandling, eftersom detta uttryckligen anges i avtalet som tillåter förhandling i alla förfaranden.” Med avtalet avses WTO-avtalet Government Procurement Agreement dvs. GPA som gäller mellan EU-länder och länder utanför EU. Kommissionen anför vidare i ingressen att

förfarandet bör öka den gränsöverskridande handeln, vilket för övrigt är ett av syftena med upphandlingsdirektiven. Det innebär att upphandlande

myndigheter har större möjligheter att utnyttja konkurrensen och därmed få lägre priser dvs. mer kundnytta för pengarna. För upphandlingar som ska genomföras med tillämpning av 15 kap. LOU går det redan idag att föra förhandlingar mellan upphandlande myndigheter och leverantörerna. Det gäller upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av B-tjänster oavsett värde. Trots att det inte finns något hinder mot

att förhandla i en stor andel av den offentliga upphandlingen i Sverige, c:a 60 procent, är det inte särskilt ofta att så sker. Detta är en

30 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Jan-Erik Falk

märklig omständighet med tanke på allt tal om att vårda medborgarnas pengar, som man säger sig värna. De oövertänkta reglerna Direktivförslaget innehåller en del ogenomtänkta bestämmelser som säkert kommer att upplevas som förvirrande för upphandlarna. Det är exempelvis oklart om vad man får förhandla? I direktivförslaget anges i art 27 punkt 3 andra stycket: ”Följande får inte ändras under förhandlingarnas gång: (a)

Beskrivningen av upphandlingen.

(b)

Den del av specifikationerna där minimikraven anges.

(c) Tilldelningskriterierna.” Frågan blir då vad man kan ändra i en

förhandling. Går det exempelvis att ändra på obligatoriska krav (skallkrav), som inte gäller specifikationen? Något säkert svar får man inte från direktivets olika paragrafer. Texten i artikel 27 ovan ger intrycket att

vara uttömmande. Om det är sant kan man ju ändra på obligatoriska krav som inte går att hänföra till beskrivningen av upphandlingen eller specifikationen, vilket knappast skulle vara i linje med de unionsrättsliga principerna som ska upprätthållas genom hela upphandlingsprocessen. Men det är inte heller förenligt med andra föreskrifter i direktivet.

För att förstå vad som gäller måste man läsa direktivtexterna noggrant och tolka dem systematiskt. Det torde knappast gå att under en förhandling ändra på viktningen av utvärderingskriterierna trots att artikel 27 inte utesluter en sådan ändring. Det skulle bryta mot principen om transparens och likabehandling, som måste betraktas som överordnade detaljreglerna i direktivet. Även om direktiven är otydligt utformade får vi hoppas att vår riksdag implementerar direktiven utan att förstärka otydligheterna, såsom gjordes förra gången, när man tog bort kravet på att konkurrensen skulle utnyttjas.

Direktivförslaget: KOM (2011) 896 slutlig B-tjänster: Tjänster som inte omfattas av direktivbestämmelserna och som finns införa i bilaga 3 till LOU eller LUF eller LUFS GPA: Government Procurement Agreement, WTO-avtal på upphandlingsområdet som gäller mellan EU-länderna och de länder utanför EU som biträtt GPA bl.a. USA, Sydkorea, Israel m.fl.


NYHETER

Scandinavian Logistics Partners tecknar samarbetsavtal med Försvarets Materielverk, FMV FMV och Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) har tecknat ett nytt flerårigt avtal gällande transporter till och ifrån USA. Avtalet ger Scanlog ansvar att tillhandahålla kvalitetetssäkrade transportlösningar med licensbevakning i USA. Försvarslogistik kräver både djup erfarenhet och kunskap, FMVs transporter ställer höga krav på säkerhet och kontroll. Scanlogs kompetens inom området tillsammans med kostnadseffektiva lösningar har haft stor betydelse FMVs val av ny partner. – Vi är naturligtvis stolta över att ha fått förtroende att ta ansvar för FMVs i särklass viktigaste transportflöde, det till och från USA, med tillhörande administrativa tjänster, säger Mikael Larsson, ansvarig för flyg- och sjöfraktslösningar hos Scanlog och fortsätter, – Försvarets Materielverk är en mycket kunnig och krävande kund som både kommer att utmana och utveckla vår förmåga att tillhandahålla marknadens bästa och säkraste logistiklösningar.

Försvarets materielverk, FMV är en civil oberoende myndighet under Försvarsdepartementet. FMV tillsammans med sin viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. FMV samarbetar med aktörer både inom Sverige och internationell för att levererera lösningar på behov av försvarslogistik. FMV bedriver verksamhet på ett 40-tal platser i landet. Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) är ett helt oberoende privatägt svenskt logistikföretag. Scanlog erbjuder marknaden heltäckande internationella speditions- och logistiklösningar med samtliga fyra transportsätt; sjö, bil, järnväg och flyg, enskilt och multimodalt, samlat i en och samma organisation. I partnerskap med kunder och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet.

Vet du din framtid? Trendrapport 2014 presenterar aktuella globala trender inom inköp och supply chain management. Rapporten visar vilka utmaningar svenska inköps- och logistikansvariga står inför och hur väl rustad man är att hantera dessa. Trenderna som presenteras bygger dels på

en omfattande bevakning av internationell media och expertis inom områdena inköp och supply chain management. De bygger också på en nyligen genomförd undersökning bland 200 svenska inköps- och logistikchefer.

Rapporten kan antingen köpas fristående

med ett presentationsunderlag för intern användning alternativt tillsammans med en presentation för den egna organisationen.

För mer information och beställning

kontakta Silfs kundtjänst på 08-752 16 80 eller silfonline@silf.se

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Coor är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Utifrån dina behov tar vi ett långtgående ansvar för de tjänster vi levererar, så att de optimerar din verksamhet över tid. Vi kallar det SERVICE med IQ

 ARbEtSplAtSSERVICE  FAStIghEtSSERVICE  INdUStRISERVICE  StRAtEgISk RådgIVNINg

www.coor.se Silf Supply Chain Outlook 1/2014 31

/


LAGRUMMET

/

Den positiva betydelsen av konkurrens Vid den förra revisionen av LOU år 2006 ansåg inte lagstiftaren att den tidigare portalparagrafen i LOU som föreskrev att konkurrensen skulle utnyttjas vid upphandling och att upphandlande myndigheter i övrigt skulle genomföra upphandlingar affärsmässigt, behövde finnas med i LOU.

Jan-Erik Falk

Jan-Erik Falk Jurist i EU-rätt

A

nledning var att LOU ändå skulle förses med en paragraf som föreskrev att man måste iaktta de unionsrättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminerring, proportionalitet, transparens och principen om ömsesidigt erkännande. Därmed skulle man ändå tillgodose kravet på konkurrens. Tanken var att konkurrens skulle uppnås bara man upprätthöll dessa principer. Kritikerna till lagändringen har fått rätt. Att den tidigare och tydliga bestämmelsen om kravet att konkurrensen skulle utnyttjas, återfinns knappast längre i domstolarnas dömande. Tidigare kunde vi se att domstolarna kunde bedöma upphandlande myndigheter, som gick samman för att upphandla en nyttighet, inte utnyttjade konkurrensen. De kunde få göra om upphandlingen därför att de inte utnyttjade konkurrensen, eftersom små eller medelstora leverantörer inte kunde komma i fråga för avtal. Beroende på hur en marknad ser ut är

naturligtvis förutsättningarna olika. Ibland är det lämpligt att en enda leverantör erhåller kontrakt i större upphandlingar, därför att det finns behov av att utnyttja stordriftsfördelar vid tillverkningen av varor eller vid utförandet av den tjänst som ska upphandlas. Detta kommer naturligtvis att

32 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

framgå vid anbudsutvärderingen, eftersom den leverantör som lämnat det bästa anbudet blir den leverantör som också kunnat utnyttja stordriftsfördelarna. Det finns i sådana fall inte något behov av att föreskriva att en enda leverantör ska tilldelas kontraktet. Om det är en fördel med en enda leverantör framgår ju den saken redan vid anbudsutvärderingen. Det är kanske en administrativ fördel

för flera upphandlande myndigheter att tillsammans genomföra sina upphandlingar, men den fördelen försvinner om de inte tillåter mindre och medelstora leverantörer att lämna anbud på hela eller delar av upphandlingen, dvs. i praktiken delta i upphandlingen. Det är därför inte lämpligt att flera upphandlande myndigheter går samman för att genomföra en upphandling, som i praktiken utesluter konkurrens. Det här är ett exempel på fel med den statliga inköpssamordningen, om den tillämpas utan reflexion. De upphandlade volymerna blir för stora för att små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingen. Det är oftast dessa företag som erbjuder konkurrens. Det är exempelvis inte ovanligt att flera kommuner går samman och gemensamt upphandlar möbler trots att det endast har en liten administrativ fördel men en ur konkurrenssynpunkt stor nackdel.

Nedanstående exempel är illustrativt för hur en upphandling kan genomföras på ett effektivt sätt med utnyttjandet av konkurrensen. Märk att upphandlingen blev bra beroende på tillämpningen av god inköpsteknik.

F

ör några år sedan beslöt sig flera kommuner att gå samman för att upphandla skogsvård i sina skogar som låg bredvid varandra. Tanken var att ställa höga krav på de tjänster som skulle omfattas av kontraktet och höga krav på de skogsmaskiner som fick användas vid kontraktsgenomförandet. Den upphandlare som fick i uppdrag att genomföra upphandlingen fann vid en enkel marknadsundersökning att det endast fanns en enda leverantör som hade den utrustning som krävdes i upphandlingen, men man ville inte ge avkall på grundkraven. Eftersom man ändå ville uppnå konkurrens samtidigt som man ville behålla höga krav omformulerade man kravet på utrustning till ett utförandevillkor. Leverantörerna behövde alltså inte uppnå kravet, dvs. ha önskvärd utrustning, när upphandlingen genomfördes utan först när skogsvårdstjänsterna skulle utföras. I förfrågningsunderlaget upplystes anbudsgivare av de upphandlande myndigheterna att de skulle godta bankgarantier. Det var nödvändigt, för att underlätta för de små leverantörerna att


LAGRUMMET

införskaffandet de nödvändiga maskinerna, som var ett krav i upphandlingen, såvida de inte hade egna medel att köpa in den utrustning som krävdes. Kontrakten skulle också löpa under så lång tid, som motsvarade avskrivningstiden för den maskinpark som behövdes. Skogsområdena delades upp i olika delar vilket gjorde att leverantörerna

fick lämna anbud på hela skogsområdet eller bara delar av området. Alla leverantörer som tilldelats kontrakt för en del fick således en garanti för att inte kontraktet i sig utgjorde en ekonomisk risk för dem. Resultatet blev att konkurrensen utnyttjades samtidigt med att flera kontrakt tilldelades små- och medelstora skogsentreprenörer.

Kvaliten i upphandlingarna höjdes samtidigt som priserna blev lägre för samma tjänst. Istället för att utestänga små och medelstora leverantörer valde de upphandlande myndigheterna att fasa in dem.

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 33

/


Kompetens & Nätverk från Silf

Utbilda din personal – oavsett konjunktur Att satsa på kunskapsutveckling och kompetens är en investering som verkligen lönar sig. För varje satsad krona på utbildning får du mångfalt tillbaka. Att utbilda sin personal är en ständigt pågående process, ett sätt att hålla företaget i rörelse och undvika att människor stagnerar. Detta gör att kompetensutveckling är oerhört viktigt för de företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga. I dag finns det alla möjligheter att skräddarsy utbildningarna efter specifika behov. Vi har kurser och utbildningar i alla tänkbara former och av varierande längd. Alltifrån någon enstaka dag till betydligt mer djupgående företagsutbildningar.

Hur bra är då svenska företag och organisationer på att utbilda sin personal?

Jag tror att det beror lite på vilken konjunktur landet befinner sig i. Generellt upplever jag att man är bättre på att utbilda i en högkonjunktur. I en lågkonjunktur finns det tid att utbilda men fokus ligger då oftast på att öka intäkterna omgående, vilket gör att man för stunden väljer bort att utbilda. För närvarande upplever vi att det finns ett stort behov av utbildning på marknaden. Det känns som att marknaden är på väg uppåt, och att det finns ett driv.

Skulle vinna på att tänka mer långsiktigt även i lågkonjunktur

Å ena sidan är det logiskt att vi i en lågkonjunktur väljer att hålla i pengarna. När eko-

nomin är ansträngd hamnar personalutbildningar snart högt på listan över saker som är möjliga att dra in på. Å andra sidan är det just i de tuffare tiderna vi skulle vinna på att investera, att tänka mer långsiktigt framåt och utnyttja den tid som uppstår på bästa möjliga sätt.

Att hela tiden vässa sitt utbud mot marknaden

I dessa tider med det stora utbud som ryms i landet finns det alla möjligheter att hitta precis det du eftersöker. Flexibla utbildningsformer gör det möjligt att hitta den variant som passar just dig och dina anställda. För oss aktörer på utbildningsmarknaden är konkurrensen stenhård och vi ser hela tiden till att vässa vårt utbud och se till att det passar de olika behov som marknaden eftersträvar.

Bli bättre på att förhandla

Detta nummer av Silf Supply Chain Outlook handlar till stor del om förhandling så vi på Silf passade på att fråga våra certifierade 2013 vad de tyckte att de fick med sig inom förhandlingsområdet efter avslutad utbildning. På sidan 36 kan du läsa mer om detta. Johanna Lundqvist Marknadschef, Silf Competence

Silf Negotiation Institute (SNI) Från att ha varit ett i första hand praktikerdrivet område är förhandlingsforskning idag ett i hög grad tvärvetenskapligt forskningsområde som samlar företagsekonomer, nationalekonomer, psykologer, jurister och statsvetare. Denna utveckling drivs av insikten att förhandlingsteknik är en grundläggande kompetens för ledare i alla typer av verksamheter och situationer. Internationellt ser man att de mest framstående skolorna inom ekonomi, juridik och statsvetenskap har integrerat förhandlingsteknik i sitt kursutbud och i många fall startat särskilda forskningsprogram inom området.

SNI – en spjutspets inom förhandling Silf Negotiation Institute (SNI) är tänkt att fungera som en plattform mot omvärlden i allmänhet och forskarvärlden i synnerhet. Fokus riktas in på att skapa värde för Silfs medlemmar och kursdeltagare genom att känna av trender inom förhandlingsområdet. I det arbetet vill vi förmedla aktuella ämnen och nya forskningsresultat. Genom artiklar och evenemang är målet att höja kunskapen om affärsförhandling i stort. 34 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Du kommer enklast i kontakt med SNI genom vår website www.silf.se/sni. Där kan du anmäla dig till SNI, få veta mera om hela förhandlingsprogrammet, bok- & litterturhänvisningar och de senaste rönen inom förhandlingsforskning m.m. Välkommen! Erik Wetter Assistant professor vid Handelshögskolan samt ordförande i SNI


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

förhandling

Bli en mästare vid förhandlingsbordet

Studera våra förhandlingskurser Att kunna förhandla är en viktig förutsättning för att lyckas i affärer, vare sig det handlar om att skaffa samarbetspartners eller skriva avtal. Genom att sätta dig in i förhandlingsprocessen lär du dig hur man förbereder och lägger upp en effektiv förhandlingsstrategi. Silf erbjuder några av Sveriges främsta förhandlingskurser på såväl grundläggande som avancerad nivå. Kurserna varvar teori med praktiska övningar med koppling till din dagliga verksamhet.

Läs mer på www.silf.se eller ring en kompetensrådgivare på 08-752 16 80

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 35


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

– Jag kommer ihåg många övningar från kursen och praktiserar dem verkligen, det är jättekul, speciellt när man ska förhandla med någon vass person där man tidigare har känt sig lite i underläge ibland

– Tänker mer strukturerat gällande förhandling

Vi på Silf frågade våra certifierade 2013 hur deras sätt att förhandla hade förändrats efter utbildningen

– Jag befinner mig i större utsträckning framför whiteboarden idag under förhandlingar vilket har lett till bra resultat flertalet gånger

– Framförallt tänker jag mer på helheten och försöker hitta mervärde även för den andra parten för att jag ska lättare kunna få igenom mina ”måsten”

36 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

– Jag tycker att jag kommunicerar tydligare, sammanfattar och skriver på tavlan för att vara säker på att leverantören och jag har uppfattat samma sätt. Jag tycker nog att samarbetet blir bättre och att jag inte hamnar i ett låst läge.

– Betydligt mer skickligare. Mycket teori från certifieringen som omvandlats till praktik.

– Utbildningarna gav mig också insikt i hur jag fungerar i förhandlingar och anpassar mig till ändrade förutsättningar under förhandlingens gång

– Har fått mer förståelse och kan avgöra bättre vilka parametrar som spelar in under förhandlingarna, t.ex finna sätt att ta reda på vad som intresserar motparten, när man väl vet det så kan förhandlingen oftast genomföras med bättre resultat, genom win-win.


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Behåll de goda relationerna med dina affärspartners – även efter förhandlingen Affärsförhandlingar har utvecklats över tid och idag ligger vikten allt mer på att ha en fortsatt bra relation även efter själva förhandlingen. Vi sätter större vikt vid att våra relationer med affärspartners skall fungera långsiktigt och på ett bra sätt, så även i förhandling. Sveriges bästa förhandlare 2013 utsågs i höstas med prisutdelning på Supply Chain Outlook 28 november. Är du morgondagens vinnare av priset eller vet du redan nu någon du skulle vilja nominera? Nomineringsprocessen för Sveriges Bästa Förhandlare 2014 är öppen, sista datum för nominering är den 1 juli 2014. Grundkriteriet är att det ska handla om området affärsförhandling. Utöver detta kommer bedömningsgrunden bl a vara långsiktighet, förebild som förhandlare samt förmågan att hantera balansgången mellan att leverera resultat till det egna företaget och samtidigt lyckas nå överenskommelser som är värdeskapande för båda parter. Nominering sker via www.silf.se/sbf

Vårens förhandlingsutbildningar 3-5 mars

Negotiating from a Weak Position Stockholm

10-13 mars Framgångsrik affärsförhandling

Göteborg

2-3 april

Förhandlingsteknik

Göteborg

2-3 april

Förhandlingsteknik

Stockholm

7-10 april

Framgångsrik affärsförhandling

Stockholm

6-7 maj

International Negotiation

Stockholm

14-15 maj Förhandlingsteknik

Stockholm

19-20 maj Övertyga och påverka

Stockholm

9-12 juni

Framgångsrik affärsförhandling

Stockholm

24-26 juni Negotiating from a Weak Position Stockholm 26-27 juni Förhandlingsteknik

Stockholm

Silf Competence är sedan trettio år en av Sveriges största utbildare inom affärsförhandling. Vårt förhandlingsprogram baseras på ett heltäckande teori- och praktikmaterial från de mest tongivande författarna och forskarna inom förhandling. Utbildningarna i affärsförhandling omfattar såväl grundläggande som mycket avancerade förhandlingskurser anpassade för en internationell affärsmiljö.

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 37


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Bli medlem i Silf Silf är bransch- och medlemsorganisationen för dig som arbetar inom inköp och logistik. Vi verkar för att främja din framtida kompetens- och karriärutveckling. Genom att bli medlem i Silf får du ta del av rabatter och erbjudanden som gör ditt medlemskap lönsamt direkt. Du får också tillgång till vårt internationella nätverk, och får nya insikter samt möjligheter som stärker din yrkesroll. Ingå i ett större sammanhang tillsammans med likasinnade, varmt välkommen till Silf!

Allt detta ingår i ditt medlemskap:

På gång i föreningen under våren 2014 24 mars

Årsmöte & Seminarium

2 april

Lunchdragning

9 april

Seminarium

15 maj

Seminarium

Varmt Välkomna!

Årsmöte & Seminarium 2014

•• Rabatt på alla utbildningar som arrangeras av Silf Competence (550 kr per kurs)

Plats:

7A Centralen – Vasagatan 7, Stockholm

Tid:

24 mars kl. 14.30 – 17.00

•• Rabatt på marknadens främsta seminarier inom inköp och Supply Chain.

Start med fikabuffé och mingel, efterföljande seminarium. Vi avslutar eftermiddagen med Årsmöte 2014.

•• Tidningen Silf Supply Chain Outlook som tar upp aktuella frågor inom Supply Chain (värde 680 kr) •• 7% rabatt hos internetbokhandeln Adlibris •• Prenumeration på Kontentan – en skrift som sammanfattar aktuell facklitteratur •• Du får även ta del av aktuell information såsom lönestatistik •• Silf tillhandahåller en medlemsmatrikel så att du lätt når och kan komma i kontakt med andra medlemmar •• Inbjudningar till nätverk, seminarier och företagsbesök •• Du får tillgång till Silfs omfattande nätverk – regionalt, nationellt och internationellt via tre regioner: öst, väst & syd •• Du inbjuds att medverka i nätverksgrupper

Populärt seminarium med Fernando Duran om S&OPprocessen Den 18 februari gick detta fullbokade frukostseminarium av stapeln i Stockholm och tack vare den stora efterfrågan så kommer S&OP-processen även att presenteras i samband med förmiddagsseminarium både i Göteborg och Malmö under 2014. Mer information om exakt tid och plats kommer inom kort.

Ord från kansliet Vi vill passa på att tacka alla våra talare och alla våra engagerade deltagare på de seminarier och nätverksträffar som vi haft under 2013. Det har varit ett fantastiskt och inspirerande år. Samtidigt vill vi även passa på att hälsa våra nya medlemmar samt styrelsemedlemmar i region Öst, Region Väst och Region syd varmt välkomna till ett nytt spännande år 2014.

•• Samarbete mellan näringsliv och högskolor •• Silfs PMI (Purchasing Manager Index) som tas fram i samarbete med Swedbank.

www.silf.se/Medlemmar/Bli-medlem-i-Silf/

Anna Sjöblom Kanslichef, Silf ansj@silf.se 08-752 16 92 38 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vässa dina logistiska kunskaper

Gå vår grundutbildning i Supply Chain Supply Chain Grundutbildning är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, som vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av affärslogistik i det dagliga arbetet. Du får insikt i hur effektiv logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens administrativa och fysiska flöden och därmed påverka ekonomi, juridik, kundservice, marknadsföring och kommunikation. Praktiska övningar och pedagogiska företagsspel/simuleringar ingår där du använder kursens teorier i direkt praktisk tillämpning. Kursstarter sker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lägg till kurserna Sustainable Value Chain & Global Sourcing så får du Logistiklicensen 2.0.

inköp

Läs mer på www.silf.se eller ring en kompetensrådgivare på 08-752 16 80

Stärk din inköpsskicklighet

Gå vår grundutbildning i inköp Silfs grundutbildning i inköp ger dig en framgångsrik start inom inköp. Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpsteknik, affärsjuridik, logistik, affärsekonomi och förhandlingsteknik. Du får även insikt i hur moderna inköpsprocesser i olika branscher organiseras och styrs med framgång. Efter godkänt slutprov får du Silfs Inköpslicens som uppfyller IFPSM:s internationella krav. Kursstarter sker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer på www.silf.se eller ring en kompetensrådgivare på 08-752 16 80 Silf Supply Chain Outlook 1/2014 39


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Silf introducerar Upphandlingslicensen Silf arbetar ständigt med att hålla sina utbildningar uppdaterade och aktuella och som ett led i detta introducerar vi nu Silfs Upphandlingslicens. För att få licensen ska du gå Grundutbildning upphandling, Affärssimulering offentlig upphandling och Rätt vid köp med godkända kunskapsprov. Det är totalt 12 dagar och du går utbildningen parallellt med ditt ordinarie arbete. Se del 1 och del 2 i pilen här på sidan. Silfs Upphandlingslicens uppfyller IFPSM:s – International Federation of Purchasing and Supply Management – internationella krav.

Med upphandlingslicensen har du en god grund att stå på och härifrån bestämmer du själv om du vill läsa vidare till certifierad Upphandlare – CUSilf eller om du vill gå en enstaka kurs för att komplettera din kunskapsbank. Våra kompetensrådgivare finns på plats för dig. Slå oss en signal på 08-752 16 80 så guidar vi dig rätt.

Certifierad Upphandlare CUSilf Upphandlingslicens Del 1 Del 2

Grundutbildning upphandling

Affärssimulering offentlig upphandling

• Upphandlingens roll & mål • Affärsmannaskap • Upphandlingsprocessen

3 dagar

6 dagar (3+3)

3 dagar

Rätt vid köp

Del 3

Del 4

Del 5

3 dagar

Offentlig entreprenadupphandling

2 dagar

Supplier Relationship Management

Framgångsrik affärsförhandling

Hållbara upphandlingar Miljö & CSR

Ledarskap, kommunikation & förändring

Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

Buying Business Services

Strategisk inköps- och logistikledning

Ekonomisk leverantörsbedömning

4 dagar

2 dagar

3 dagar

2 dagar

4 dagar

Projektarbete

här får du tillfälle att praktiskt använda alla de teorier, metoder och verktyg som har lärts ut under de fem delarna av utbildningen. Ca 80-100 timmar

Certifiering

Högtidlig ceremoni under Supply Chain Outlook som går av stapeln i slutet av november varje år.

3 dagar

3 dagar

Upphandlingsutbildning & Public Supply Management Utmaningarna för offentlig sektor ställer ökade krav på dig som upphandlare. Det räcker inte med att bara ha goda kunskaper LOU och LUF. Upphandling och anskaffning har fått en alltmer central betydelse för de upphandlande myndigheternas/enheternas strategiska utveckling. Alla som köper/upphandlar för myndighetens räkning bör skaffa sig

en djupare insikt om den egna rollen i anskaffningsprocessen. Därför måste du bemästra många skilda kompetensområden för att bli en skicklig upphandlare. Silf har ett stort utbud av upphandlingsrelaterade utbildningar som uppfyller dagens och morgondagens krav. Läs en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram.

Vill du veta mer om Silfs upphandlingsutbildningar? Läs mer på www.silf.se eller kontakta någon av våra kompetensrådgivare på 08-752 16 80 alt. silfonline@silf.se

40 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Silf Konsulttjänster – supereffektiv Supply Chain ökar kundvärdet

Förstudie

– Få en tydlig bild av dina behov! Silf erbjuder en snabb och kostnadseffektiv förstudie för att kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt projekt. Vi hjälper er att analysera nuläget, minska riskerna, strukturera innehållet och kartlägga intressenter.   Silf bedömer affärsnyttan om projektet genomförs, tar fram lösningsförslag, tydliggör krav och upprättar en plan för projektets genomförande.   Exempel på förstudie – fyra dagar – där två dagar är datafångst och en dag analys och sedan presenterar vi detta ute hos er dag fyra. Pris 45 000 kr.

Silfs handplockade konsulter består av projektledare, verksamhetsutvecklare och processledare med gedigen branschkunskap och lång erfarenhet inom inköp, logistik och Supply Chain Management. Det kan handla om allt från att ta fram en inköps- och logistikstrategi, till att göra en processkartläggning, ett förändringsarbete eller tillfälligt anlita en operativ, alternativt strategisk, inköpare eller logistiker.

Förstudie

Category Management

Förhandlingsstöd

Supply Chain Strategi

Juridikrådgivning

Kompetensanalys med Silf SCAT®

Outsourcing

Silf Navigator®

Spendanalys

Supplier Relationship Management – SRM

Utforma en inköpspolicy

Workshop Affärssimulering

Workshop Hållbar utveckling

Workshop Lean Supply Chain

Workshop Legospelet Push/Pull

Workshop 5S

Workshop Six Sigma + Lean Kontakt: Cecilia Strokirk 08-752 16 79 cecilia.strokirk@silf.se

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 41


NYHETER

/

Transportinköpspanelen – vägen mot hållbara transporter

IVL, Chalmers och Göteborgs universitet

Effektiva transporter är av avgörande betydelse för svenskt näringsliv och för Sverige som exportnation. Genom bra transportinköp skapar vi förutsättningar för kostnadseffektiva och miljövänligare transporter.

arbetar gemensamt och långsiktigt för att öka kunskapen om hur transporttjänster köps in av företag i Sverige. Uppbyggnaden av en transportdatabas utgör grunden för utveckling av metoder för effektivare transportinköp. Databasen är tänkt som en stödfunktion för

långsiktig datahantering för både transportforskningen och för externa användare. Under 2012 undersöktes transportinköpsprocesser på stora svenska företag med hjälp av en enkät som är grunden till databasen. Enkäten ska genomföras vartannat år, så att trender kan utkristalliseras över tiden. Transportinköpspanelens syfte är att genom forskning i nära samarbete med näringslivet bidra till:

• Effektivare inköpsarbete • Effektivare logistik

• Minskad miljöpåverkan från transporter

42 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

Arbetet innefattar intervjuer och

diskussionsgrupper med företag. Vartannat år genomförs en större enkätstudie där följande områden undersöks: • Transportflöden

• Transportköparens krav • Avtal • Val av transportslag • Transporters miljöaspekter • Samarbete med transportörer • Framtidsspaning Mer information om detta arbete kommer att presenteras i kommande nummer av Silf Supply Chain Outlook. Om du vill veta mer kan du även kontakta anna.dubois@chalmers.se


NYHETER

PMI – tjänster sjönk till 55,9 i januari Solid utveckling inom tjänstesektorn • Inköpschefsindex för tjänster (PMI– tjänster) sjönk med 1,8 indexenheter till 55,9 i januari. Tre av fyra ingående delindex ligger i tillväxtzonen samtidigt som det fjärde delindex, delindex för sysselsättning, noteras strax under 50-strecket (49,8). • Delindex för orderingången gav det största negativa bidraget, minus 1,4 indexenheter, till månadens nedgång av PMI-tjänster. Även index för affärsvolymen sjönk och drog ner PMItjänster med 0,8 indexenheter. Delindex för leverantörernas leveranstider dämpade nedgången med 0,4 indexenheter och delindex för sysselsättning var i stort sett oförändrat. • Index för tjänsteföretagens affärsplaner sjönk till 64,9 i januari jämfört med 68,9 i december. Index för planerad affärsvolym har därmed legat i tillväxtzonen nio månader i rad vilket, tillsammans med den höga nivån, antyder att tjänsteföretagen har en relativt ljus syn om konjunkturutvecklingen framöver. • Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk med 2,0 indexenheter till 52,9 i januari. Index för leverantörernas insatsvarupriser har legat på eller över 50-nivån de senaste sju månaderna.

För aktuell uppdatering: www.silf.se/manadens-pmi-s För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, tfn 070-676 1639, ake.gustafsson@swedbank.se, Sebastian Bergfelt, Silf, 073-944 6450, professionals@silf.se

”Tydlig märkning spar tid och pengar” Produkterna är utvecklade och tillverkade i Sverige

etiketthållare • verktygsdekaler • etiketter med tryck golvmärkning • placeringsdekaler • skyltar

Tfn: 0613-404 00 • Fax: 0613-404 88 E-post: scim@scim.se • www.scim.se Silf Supply Chain Outlook 1/2014 43

/


OUTLOOK

/

Pressmeddelande Stockholm, den 21 januari, 2014 Ny ”Swedbank Economic Outlook” med fokus på Sveriges och de baltiska ländernas ekonomiska utsikter i ett globalt perspektiv

Starkt 2014, men räntekänsliga hushåll dämpar tillväxten 2015 Den globala ekonomin präglas av en allt mer splittrad konjunkturbild. Amerikansk ekonomi har utvecklats betydligt bättre än förväntat, samtidigt som utvecklingen i Eurozonen går trögt. I tillväxtekonomierna råder stor osäkerhet inte minst angående utsikterna för Kina, som står inför en omfattande omläggning av sin tillväxtmodell. Utmaningarna för penningpolitiken ökar när ekonomin går i olika takt i olika delar av världen. Dessutom leder den snabba teknologiska utvecklingen och urbaniseringen till nya dilemman för den ekonomiska politiken.   – Sverige står inför stora utmaningar, säger Anna Felländer, Swedbanks chefekonom. Räntekänsligheten har ökat och en stigande ränta under 2015 hämmar tillväxten i svensk ekonomi. Vi möter även förändrade villkor till följd av ökad urbanisering, digitalisering och en allt snabbare internationalisering. Detta har lett till en polariserad arbetsmarknad och riskerar att skapa brist på välutbildad arbetskraft. Samtidigt koncentreras arbetslösheten till de som står längst från arbetsmarknaden. När den globala konjunkturutvecklingen präglas av två steg framåt och ett steg tillbaka ställs allt större krav på svensk ekonomi för att parera svängningarna. Den övergripande frågan är den låga globala inflationen. Det påverkar även den svenska prisutvecklingen, men vi bedömer att risken för deflation är hanterbar. Under innevarande år förutser vi att tillväxter tar fart i Sverige, inte minst mot bakgrund av den relativt starka avslutningen av ett annars svagt 2013. Både hushåll och företag bidrar, inte minst genom fortsatt växande bostadsinvesteringar. Även den ekonomiska politiken är expansiv, med en låg styrränta och skattesänkningar som direkt bidrar till ökande disponibla inkomster under 2014.   – Vi bedömer att svensk tillväxt skjuter fart under 2014. BNP växer med 3,1 procent. säger Magnus Alvesson, prognoschef på Swedbank. 2015 växlar tillväxten ned. Den ekonomiska politiken stramas åt, hushållen pressas av stigande räntor och den externa efterfrågan förblir dämpad. Riskbilden domineras av utvecklingen i eurozonen, där utvecklingen går isär och där man dessutom står inför en oroväckande låg inflation och ett skört banksystem. På närmare håll kan bostadsmarknadsutvecklingen i Norge också få konsekvenser på svensk ekonomi. Ytterligare frågor: Anna Felländer, chefekonom, tfn 076-788 0811

Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 08-5859 3341

44 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


Lär dig bli tydlig med din feedback Många är duktiga på att berömma sina medarbetare. För att det du vill säga verkligen ska nå fram till mottagaren behövs några steg till. Att säga – Bra jobbat, eller – Det var väldigt bra möte du hade i förmiddags, ger en skön känsla hos mottagaren, och ibland även en obestämbar känsla av – Vad menade hen egentligen med att mötet var bra? Det var ju ett långt möte där jag gjorde en massa olika saker… Här är några tips på hur du kan ”vässa” din feedback och bli tydligare i din kommunikation. Genom att vara specifik i din feedback får du medarbetare att känna sig bekräftade. Respekt och omtanke – fråga först Fråga dig själv – Kommer det jag vill säga vara till hjälp för mottagaren och/eller vår relation? Tänk igenom vad du ska säga i förväg och förbered mottagaren genom att fråga om hen vill ha feedback. Ge dina observationer – konkret, gärna med exempel Berätta vad du sett, och hur det påverkar dig. Poängtera gärna det som ger en lösning på ett problem eller får en uppgift att fungera. Låt bli värderingar som, slarvig, bra beteende, oansvarig etc. Det är lätt hänt att det egentliga budskapet i din feedback drunknar i en diskussion t.ex.

om mottagaren är slarvig eller inte. Håll dig till konkreta observationer utan att värdera. Kvittens – Hur har du uppfattat det jag sagt? Be om respons på din feedback, speciellt om du är osäker på hur den togs emot. Prata för dig själv! Säg jag istället för man eller vi. – Man kan tycka att det vore självklart att alla kommer i tid till måndagsmötet. Både syfte, avsändare och mottagare är otydligt i meningen ovan, säg istället: – Jag blir distraherad när du kommer försent till mötet och vill att du kommer i tid i fortsättningen.

F råga

Coachen

Ledarskaps

Ledarskapskrönikan förmedlar tankar, idéer och konkreta tips om hur vi kan skapa bättre samarbetsklimat och få en organisation att fungera optimalt. Flera olika krönikörer skriver om sina respektive specialistområden. Denna krönika kommer från ledarskapscoachen Johan Nordenfelt, senior partner på Stockholms Ledarinstitut.

Använd OCH istället för MEN – Jag uppskattar ditt sätt att prata med kunder MEN nästa gång vill jag att.. – Jag uppskattar ditt sätt att prata med kunder OCH nästa gång vill jag att… I exemplet ovan tar ordet MEN tar bort betydelsen av det som sägs innan. Ordet OCH innebär att du lägger till något, så båda delarna av meningen får samma värde.

Silf Supply Chain Outlook 1/2014 45


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

P&G leads the way with sustainable logistics AND profitability! Sustainable logistics is often viewed as a cost within supply chain

businesses, and companies shy away from sustainability goals fearing that they may shave off profitability.

FMCG giant Proctor and Gamble (P&G) has however charted a different course, successfully redesigning its supply chain network to establish green corridors that connect major logistics locations across Western Europe. The company will operate between fewer distribution miles, to deliver quick wins to its consumers and retailers. P&G has created the right distribution partnerships and collaborations for over a decade now, reducing its carbon footprint, energy usage, water usage, and waste disposal by half, and creating cost savings to the tune of $1bn. Cost-savings aside, the redesign of its distribution network across Western Europe has helped to increase collaboration with major retail partners, resulting in improved delivery planning, accurate flow of goods, and faster reach to customers. Source: http://www.theguardian.com/sustainable-business/supplychain-future-sustainable-logistics-profit

KPMG’s vision on the future of procurement In its paper FUTUREBUY: The Future of Procurement – 25 in

25, KPMG has envisioned an aggressive role for the procurement function of the future, likening it to an intelligence unit that is capable of accessing and analysing large volumes of data, from across multiple sources, and applying decision analysis algorithms to derive “meaningful market insights” besides “early warnings and trend indicators”. In order to deliver on these lofty goals, the procurement function will need to cultivate an in-depth understanding of global supply markets, and also keep a close watch on current and future movements within these markets. The procurement function that we know today is not quite ready to take on such intelligence-based tasks, and should develop more competencies in-house. A good place to start would be increased involvement in the gathering of market intelligence, first pass analysis as well as complex interpretations to help build decisionmaking tools. Source: http://spendmatters.com/2014/01/16/kpmgs-explorationprocurement-2025-cia-meets-purchasing/

Key areas of focus for supply chain in 2014

Value driven procurement through sourcing hubs

Revealing its insights on some of the key global supply chain

Procurement experts are advising firms to establish “sourcing

A well-integrated supply chain enables several benefits including awareness and mitigation of supply chain risks as well as proactive steps in guarding against counterfeiting, and pervasive disruption of supply chain. The technology distribution giant also identifies the increasing significance of big data analytics and segmentation in expanding demand driven sales, and improved procurement and inventory management. And, as global labor rates continue to normalise, reviewing manufacturing strategies through options such as re-shoring and near- shoring will enable better design and delivery capabilities.

For instance, in the automobile industry, it helps manufacturers to not just collaborate with the suppliers who make aluminium and steel car parts, but also have a channel for communication with their suppliers, who supply the raw forms of aluminium and steel. They can facilitate such partnerships through sourcing hubs where they can collaborate with suppliers across varied aspects of fabrication, design and sourcing, which help drive greater value and competitiveness into their products.

priorities that will emerge in 2014, global technology distributor Avnet Inc. has identified the need for improved collaboration and fully integrated supply chain systems to deliver service excellence and gain competitive advantage.

Source: http://www.ciol.com/ciol/features/206922/avnet-offersinsights-global-supply-chain-trends-2014

46 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014

hubs’ to strengthen partnerships not just with their suppliers, but also their suppliers’ suppliers. According to Anupam Agrawal, Professor of Business Administration at the University of Illinois, the key deterrent to effective supply chain management is the failure in communication and collaboration between the players “at either end of the supply chain spectrum” which impacts efficiencies in process, design, materials and consequently costs.

Source: http://www.rdmag.com/news/2014/01/research%E2%80%9Csourcing-hub%E2%80%9D-could-help-create-moreefficient-supply-chain


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Procurement lessons from UPS’ delivery system failure UPS’s delivery system was overwhelmed with a surge in lastminute orders over Christmas, stretching its delivery capacity beyond 100%, and resulting in considerable failure of its on-time delivery promise to its customers. The episode explains how failures are bound to set in within any system, as it approaches 100% capacity utilisation.

In a supply chain and logistics context, this translates to extended cycle times and piling up of tasks and processes, as capacity gets stretched. To stay responsive supply chain systems will need to be built to manage enough capacity, and when the demand increases, firms should quickly open up another production line. Companies can achieve this by designing supply chain systems that efficiently deliver as well as simultaneously monitor demand and capacity utilisation levels. This will help companies deliver on their promise of efficiency to customers, and economy for investors. Source: http://www.scdigest.com/experts/DrWatson_14-01-14. php?cid=7737

Mentorship helps procurement professionals succeed Mentorship can be a valuable experience within the procurement industry, and especially for buyers who are just beginning within the function. A well-managed mentorship helps create better understanding of issues, increased productivity and engagement, and proactive management.

In a recent survey that it conducted, UPS Store reported that 88% of small enterprise owners find “having a mentor to be invaluable”. Further, over two thirds of these business owners reported having a mentor, with whom they could discuss issues and challenges, prior to opening their business. Given the specialised nature of tasks and knowledge elements, mentorship in procurement is highly effective when a mentee is attached to a mentor with the right skills. For instance, buyers learn best from those who handle purchasing, as against distribution. Source: http://www.strategicsourceror.com/2014/01/the-value-ofmentorship-relationships.html

Vi har specialisten. Med mer än 10 års erfarenhet av rekrytering inom inköp, logistik och supply chain, är vi det personliga rekryteringsföretaget som hittar den rätta chefen och specialisten åt dig. Läs mer på www.applyrekrytering.se eller slå oss en signal på 08-586 107 60. Välkommen!

Apply Rekrytering, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. 08-586 107 60 Silf Supply Chain Outlook 1/2014 47


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Explore new ways to deliver cost reductions Cost cutting and delivering savings was an important mandate for procurement professionals in 2013, however, only 20% of firms managed substantial cost savings, according to the results from a joint survey conducted with over 500 procurement executives by the Institute for Supply Management (ISM) and BravoSolution. Further...

• A majority of the respondents shared that they expected to deliver only marginal savings under 10%. • Many procurement professionals seem to ignore key financial metrics relating to their business. • Only 30% of respondents cited growing revenue and profit margins as a top priority, with the rest continuing to ignore key financial metrics such as earnings per share, return on assets, return on invested capital and operating margin. According to Mickey North Rizza, Vice President, Strategic Services at BravoSolution, procurement professionals can deliver beyond just marginal savings if they explore new and meaningful opportunities that impact results. Further, they will also need to align their procurement and sourcing priorities to ensure increased revenue and valuation.

Build in responsiveness for effective supply chain systems While global companies have long focused on getting their supply

chains to function efficiently, most struggle with another dimension - responsiveness. Global businesses are subject to fluctuating patterns in customer demand, unexpected events such as political crises and natural disasters that can impede even the most carefully-managed global supply chain operations. This makes it important that global companies build operational responsiveness, to ensure flexibility and resilience within their supply chain.

Global companies can cope with unexpected changes to demand and supply patterns by maintaining visibility in the varied aspects of their supply chain such as work-in-process inventories, and distribution lines. Further, they develop greater control in responding to exceptions when they adopt a holistic approach that brings together functions, suppliers and partners into a “networked supply chain community”. Such arrangements help to eliminate process latency and allow greater process integration across delivery systems. Source: http://www.sdcexec.com/article/11226469/efficiency-iswell-and-good-but-without-responsiveness-your-supply-chain-isvulnerable-to-disaster

Source: http://www.sdcexec.com/news/11294509/organizations-needto-move-beyond-marginal-cost-reductions-in-2014

Minimise barriers to drive procurement efficiency A recent research published by McKinsey illustrates that procurement functions perform significantly differently “within” industry sectors as against “between” sectors. Further, it also identified that within each sector exist companies that operate at the “highest levels of procurement performance”.

Procurement functions across companies can emulate such performance levels by adopting cost saving approaches, and leveraging their supplier networks to drive innovation and risk reduction. Procurement leadership can induce significant savings and organisational improvement, and companies must do everything they can to limit barriers that come in the way of achieving these goals. Barriers such as lack of adequate procurement talent, poor data, mediocre governance and IT support are often easy to fix, and should be addressed quickly. Further, the CEO and CFO as well will need to emphasise on procurement excellence, to ensure significant financial and process gains in the long term. Source: http://www.scdigest.com/ONTARGET/14-01-16-1. PHP?cid=7754&ctype=content

48 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Predictions for the procurement industry in 2014 real-time analytics, social channels etc. to enable real time decisionmaking.

With the beginning of a new year, predictions abound on the key trends that will sweep through the procurement industry. Interestingly, most experts predict ideas that will improve logistics and transportation. The top predictions include:

Source: http://www.forbes.com/sites/stevebanker/2014/01/10/supplychain-and-logistics-predictions-for-2014/

Use of robots in warehouses: Robotics technology is advancing

rapidly, and will soon offer solutions for improved process flow, reducing labour requirements in the warehouse significantly.

Increased use of natural gas fleets: As the price of oil and gas products increase, the procurement industry will increasingly look to natural gas fleets to generate improved cost savings. Omni-channel courier companies: Specialist logistics companies will focus on omni-channel retailing and enable quicker home deliveries by forecasting the nature and volume of goods that consumers will order. Continued work on Panama Canal: The global shipping industry

will increase delivery capabilities as construction continues in the Panama Canal and the route expands, allowing the passage of supersized cargo ships.

Enhancements to Supply Chain Software: Supply chain software offered by SAP, Infor and Oracle, will offer features that integrate

Uthyres - Högkvalitativa produktionslokaler med hög säkerhet Eskilstuna är en av de mest expansiva regionerna för industri och produktionsetableringar. Byggnaden är placerad i direkt anslutning till E20 vid trafikplats Svista strax öster om Eskilstuna.

1 700 – 10 000 kvm produktionsytor och upp till 2500 kvm kontor möjliga att förhyra

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA MIKAEL KARLSSON 0725 18 17 50 MIKAEL.KARLSSON@NORDIER.SE

w w w.nordier.se NORDIER PROPERTY ADVISORS ERBJUDER FASTIGHETSRÅDGIVNING INOM

TRANSAKTION | VÄRDERING | HANDEL & LOGISTIK | KONTOR | ANALYS


NÄSTA NUMMER

/

Outlook

SILF SUPPLY CHAIN

Nummer 2 kommer vecka 17

FRÅN INKÖP+LOGISTIK I 50 ÅR TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS

TEMA:

Ledarskap i Supply Chain Fokusområden i Supply Chain:

Risk/CSR/Kompetenskrav/Talent management/Trender

Välkommen till Handelskammaren SVERIGE ÖSTAFRIKA Swedish – East African Chamber of Commerce (SWEACC) håller ett transportseminarium den 6 mars 2014 för företag som har planer på eller sysslar med import eller export till och från Östafrika, dvs EAC-regionen med Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Många svenska företag har uppmärksammat affärsmöjligheterna som erbjuds i EAC. Många frågeställningar kommer upp förutom de sedvanliga affärsbesluten när man ska in på nya marknader. Hur transportera man varorna, vilka lagar och förordningar måste man beakta, vad är det för kostnader, vilka samarbetspartners kan man använda? Vid detta halvdagsseminarium kommer dessa frågeställningar att belysas. Företag som redan idag importerar och exporterar från/till regionen berättar om sina erfarenheter. Seminariet är öppet för medlemmar i SWEACC och för andra intresserade. Besök SWEACCs hemsida www.sweacc.se för mer information och för anmälan.

50 

Silf Supply Chain Outlook 1/2014


Creative Republic

Gräddfilen för dig som vill nå toppen inom inköp och logistik Våra spetsutbildningar är inte bara internationellt erkända, de bär även en kvalitetsstämpel som får medarbetare och företag att växa sig starkare och lönsammare. Flera av våra studerande är idag högt uppsatta inom organisationer i Sveriges och ibland även världens största börsföretag. De vet att det lönar sig att välja Silf, norra Europas ledande expert inom kompetens- och karriärutveckling. Vi erbjuder allt från högaktuella seminarier till branschens bästa utbildningar inom inköp, upphandling, logistik, förhandling och juridik. Läs mer på www.silf.se eller ring en kompetensrådgivare på 08-752 16 80


Posttidning B Avs. Silf Media AB Box 1278 164 29 KISTA

Supply chain IT solutions fit for your business. Our supply chain software solutions guarantee you’ll improve your performance, whether you’re a manufacturer, retailer, wholesaler or distributor. From tracksuits to TVs, we’ll help you get products to your consumers as efficiently as possible. Find out how to turn your supply chain into a competitive advantage. Visit www.consafelogistics.se

Silf Supply Chain Outlook nr 1 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you