Page 1

Outlook

SILF SUPPLY CHAIN

NR 3 2014 • 95 KR

FRÅN INKÖP+LOGISTIK TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS

Prisbelönt forskning om strategiska affärssamarbeten

Kate Vitasek University of Tennessee

TEMA • IT-SYSTEM SOM TILLVÄXTPOTENTIAL I SUPPLY CHAIN • Affärssystem – stöd/hinder i effektivitet och tillväxt • Kunddifferentierat inköp i Kraljics matris och CM • NYHETER • Ericsson Networks Sourcingorganisation prisbelönt • TRENDER • What’s In It For Me – What’s In It For We • OUTLOOK • Panamakanalen påverkar globala handelsflöden • Sjöfartens bidrag till svensk konkurrenskraft • LAGRUMMET • Nya regler – bättre upphandlingar?


Vi kör MONITOR och har aldrig ångrat vårt val Vi kör MONITOR för att det är ett kraftfullt och användarvänligt affärssystem. MONITOR är ett komplett system och vi använder alla delar av systemet vilket ger oss en bra överblick över hela vår verksamhet. Eftersom varje bil består av tusentals komponenter är materialstyrningen extra viktig för att ha kontroll över komponenttillverkning och inköp. För att hantera floran av alla val en kund kan göra använder vi MONITORs Produktkonfigurator. Det är ett utmärkt verktyg för att skapa unika kombinationer av en specifik bil. Vi har aldrig ångrat vårt val av affärssystem!

Halldora von Koenigsegg Koenigsegg Automotive AB

Monitor ERP System AB tillhandahåller affärssystemet MONITOR som är ett komplett system optimerat för små och medelstora tillverkande företag. MONITOR har utvecklats i nära samarbete med våra kunder, därför är det både användarvänligt och kostnadseffektivt. Dessa egenskaper har bland annat resulterat i att vi har fått bäst betyg av alla när det gäller kundnöjdhet respektive funktionalitet i DataDIAs (2011) och KPMGs (2012) undersökningar bland olika affärssystem.

Affärssystem för tillverkande företag 0650 - 766 00

info@monitor.se

www.monitor.se


INNEHÅLL

Nummer 3 2014

TEMA: IT-system som tillväxtpotential i Supply Chain 6

Ny modell för strategiska affärssamarbeten Kate Vitaseks (omslaget) banbrytande affärsmodell Vested från University of Tennessee, Center of Executive Education, samt ”Getting to WE” – en av de bästa affärsoch ledarskapsböckerna

10 Ericsson Networks Sourcingorganisation rikt belönad Ericsson har vunnit Peter Kraljics pris för årets bästa inköpsorganisation 2013 av EIPM, Frankrike

18 IT-system som stöd för logistisk effektivitet och tillväxt All forskning visar på många olika mått att mäta försörjningskedjans effektivitet, allt från att skapa högre kundservice eller flexibilitet och hållbarhet för miljön.   Affärssystem bidrar att uppfylla ledningens mål och affärsstrategier. Implementering av affärssystem bör ske redan i företags introduktionseller tillväxtstadie för att undvika merkostnader som överföring och uppdatering av data.   IT-strategin blir då att förbättra intern kontroll när företag övergår från en position till en annan i företagets livscykel på grund av den stigande komplexiteten.

12 Panamakanalens 100 år – Business as usual, eller nya spelregler? Studie av Van Horne Institute vid Universitetet i Calgary, Kanada, om nya kanalens inverkan för globala sjöfartsnätverk 18 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Stöd eller hinder för logistisk effektivitet och tillväxt, Göteborgs universitet 22

Sjöfartens betydelse för godstransporter, del 1 Sjöfartsnäringens betydelse för svensk k onkurrenskraft, vad som kan hindra utflaggning till andra sjöfartsnationer, Göteborgs universitet

26 Kunddifferentierat inköp som komplement till Kraljic och CM Tredje artikeln om kunddifferentierat inköp, nu med koppling till Kraljics inköpsmatris och Category Management 28 Sammanställning av transport- och dieselstölder Stöld av/från lastbilar och släp och dieselstölder 30 LagRummet • Nya regler – bättre upphandlingar? 32 Den offentliga affären Supervalåret 2014 Är syftet att använda skattemedel så effektivt som möjligt, eller finns det fler syften att nå med det offentliga köpet? 34 Kompetens & Nätverk Nyheter inför hösten 2014 med Silfs trend- och expert rapporter om bl.a. elektroniska inköpssystem, nomineringsprocessen inför priset ”Sveriges Bästa Förhandlare 2014”. Mer om Supply Chain Outlook, 12 november på Grand Hôtel i Stockholm med Jonathan O’Brien som keynote speaker inom Category Management. Föreningen Silf presenterar v ilka high-lights som kommer under hösten. Samt höstens uppdaterade utbildningskalender. 42 Ledarskapskrönikan Är ledningsgruppen rätt sammansatt vid organisations förändringar? – med ledarskapscoachen Johan Nordenfelt, Stockholms Ledarinstitut 44 Executive Summaries Headlines from the World Press Silf Supply Chain Outlook 3/2014 3

/


LEDARE

/

IT-systemen som tillväxtpotential i Supply Chain Mer än 2/3 av Sveriges export

kommer från varor och tjänster genererade av industrin. Sverige behöver en fungerande infrastruktur, eftersom vi rent geografiskt inte ligger där våra kunder finns. Då är det i landets intresse att det finns en fungerande infrastruktur; till lands, i luften men även till sjöss? Det bedyrar nog alla politiker.

Men hur ser verkligheten ut?

Banavgifter mer än tredubblas, svaveldirektivet fördyrar sjötransporter, järnvägens kapacitetsutnyttjande är maximerat, sjötransporter flyttar till svenska vägar, signalsystemet ERTMS på svenska järnvägen fördyrar för operatörer och varuägare, diskussioner om ökade skatter och avgifter på vägsidan och höjda farledsavgifter. Men var finns samordningen? Sveriges Redareförenings

nytillträdda VD Pia Berglund menar att sjöfarten på senare tid äntligen har fått sin plats i den näringspolitiska debatten. Ett gott exempel är förslaget för ett utökat sjöfartsstöd, anmält till Europeiska kommisionen. Ett annat är utredningen om svensk tonnageskatt, även om utredningen redovisas efter höstens riksdagsval. Regeringen bedömer idag att det kan skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla gods- och passagerartrafik.

kluster bidra ytterligare att skapa högre hållbar tillväxt för vår industri, handel och turism och på sikt kunna skapa fler arbetstillfällen och därigenom högre skatteintäkter till landet. När man tittar närmare på vår

förmåga att kunna samverka i den globala handeln inom och utanför landets gränser finner vi en tydlig koppling mellan globala handelsmönster, integrerade transportkedjor och effektiva logistikflöden. Varuägarna kan idag tillsammans med sina logistikaktörer konkurrera med gemensamma logistikupplägg genom att skapa effektiva supply chains (försörjningskedjor). Dessa konkurrerar i sin tur med andra supply chains och inte med enskilda företag. Och integrerade IT-lösningar erbjuder idag transparenta informationsflöden i alla världsdelar, dygnet runt. I takt med globaliseringen och IT-samhällets utveckling tenderar kopplingen mellan logistik och IT få en allt större roll och betydelse i företagen. Allt fler väljer att förlägga planering, lager och tillverkning på olika platser och IT fungerar som kontroll och kommunikationsverktyg. Dagens moderna affärssystem fungerar också som stöd och synliggör logistiken såväl internt som externt på företag och hela supply chains och bidrar till en

Mot bakgrund av att den

svenska sjöfarten krymper måste vi vända en negativ trend och se gods- och transportflöden ur ett gemensamt logistiskt flödesperspektiv. Och satsa på en samverkan med alla transportslag. Med rätt incitament kan vårt marina

4 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Anders Lindholm Chefredaktör & Ansvarig utgivare

bättre planering vad gäller produktion och transporter. Logistikforskningen visar

också vikten av att ingå i försörjningskedjor för stora företag, där en effektiv logistik bara kan åstadkommas genom ett lika effektivt informationsutbyte och planering. Givet resonemanget så förväntas även dagens små och mellanstora företag i tillväxt behöva ingå i försörjningskedjor med samma förutsättningar som stora företag.

Mer om IT-system i detta num-

mer och vi fortsätter med en initierad scenariobeskrivning hur Panamakanalens utvidgning kan påverka de framtida transport- och handelsvägarna, både för sjöfarten, landtransporter och konkurrensen mellan hamnarna. En modern och ny forskning presenteras även gällande outsourcing och förhandling genom den s.k. Vested-modellen som forskats fram på University of Tennessee under ledning av Kate Vitasek (se omslaget). Och mycket mer.

SILF SUPPLY CHAIN Outlook ges ut av Silf Media AB

Chefredaktör & Ansvarig utgivare

Anders Lindholm anders.lindholm@silf.se Advisory Board

Mats Abrahamsson Professor i logistik, Linköpings Universitet, Olle Carls Varuförsörjningsdirektör, Apoteket AB, Carina H Dahllöf VD Silf Competence, Anna Dubois Professor i inköp, Chalmers Tekniska Högskola, Petter Järte VD Interwell AB, Katharina Matsson Kategoriansvarig Inköp, Praktikertjänst AB, Lars Silver Professor i logistik, Umeå Universitet, Jens Sundin Chef koncerninköp, ICA Sverige AB, Erik Wetter Assistant Professor i förhandling, Handelshögskolan i Sthlm Grafisk form & layout

Kerstin Nolin, keno@silf.se Annonsering

Peter Gillemo, NewsFactory peter.gillemo@newsfactory.se 08-505 738 17 Annonsmaterial

Skickas till: keno@silf.se Prenumerationspris

6 nummer helår: 680 kr + 6% moms inkl. digital version. Endast som digital tidning med 6 nummer helår: 300 kr + 6% moms Skribenter i detta nr

Johan Almesjö, Jenny Bäckstrand, Jan-Erik Falk, David Frydlinger, Hilda Karlsson, Anders Lindholm, Johanna Lundqvist, Johan Nordenfelt, Theo Notteboom, Jean-Paul Rodrigue, Anna Sjöblom. Omslag

Kate Vitasek, University of Tennessee, Center for Executive Education. Se sid 6. Foto: Niklas Carlsson Tryck

Sörmlands Grafiska, Katrineholm ISSN 2001-614X

Trevlig läsning, Glad Sommar & på nytt återhörande i september!

TS-registrerad

Silf Supply Chain Outlook är TS-registrerad med en TS-upplaga, 6 100 exemplar. Distribution/Målgrupper

Totalupplaga 7 500 ex, varav 3 000 ex till prenumeranter och Silfs medlemmar i föreningen Silf, Sveriges Inköps- och logistikförbund. Till utbildningsbolaget Silf Competence kundföretag och partners går 4 500 ex till beslutsfattare inom privat näringsliv och offentlig förvaltning. Förutom den tryckta versionen når tidningen totalt 20 000 beslutsfattare inom inköp och logistik.


EN AV MÅNGA SMARTA LÖSNINGAR FRÅN SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING

Vissa gör truckar, andra säljer vagnar. Endast Helge

har vi utvecklat ett helhetskoncept som ger oändliga

Nyberg ser till helheten; människa, truck och vagn.

kombinationsmöjligheter. Tillsammans bildar de

Tillsammans utgör vårt koncept med Ergobjörntruck

världens kanske mest ergonomiska rullande arbets-

och vagn en unik lösning på marknaden. Vagn och truck

plats. Tillsammans visar de hur en specialist på intern material-

fungerar naturligtvis utmärkt var för sig, men som specialist

hantering tänker. Hur kan vi hjälpa dig?

TRUCK- OCH VAGNLÖSNING

www.helge-nyberg.se

TAXIVAGNAR

VAGNAR

SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR


TRENDER

/ Vested är en metod framtagen genom forskning vid University of Tennessee USA, Center for Executive Education, för att förhandla och ingå framgångsrika kontrakt för strategiska samarbeten. Genom Vested lyckas kunder och leverantörer ingå avtal där kunden får lägre kostnader och högre kvalitet samtidigt som leverantören behåller goda marginaler. Sammanställt av Anders Lindholm i samarbete med David Frydlinger, advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl David Frydlinger

Ny modell för strategiska affärssamarbeten

V

ested som började som ett forskningsprojekt vid University of Tennessee lett av Kate Vitasek (omslaget), hade målsättningen att hitta bättre metoder för outsourcing, men har idag utvecklats till en banbrytande affärsmodell, metod och förhållningssätt till strategiska affärssamarbeten.

Resultaten av denna forskning har sedan

Att många företags konkurrenskraft

Symptomen Vested förstås bäst mot bakgrund av de problem som de flesta outsourcingaffärer lider av. Det finns 10 sorters huvudvärk som i mer eller mindre hög grad drabbar de flesta outsourcingrelationer, t.ex.:

och långsiktiga lönsamhet idag förutsätter kommersiella partnerskap med strategiskt viktiga leverantörer och andra partners – det är numera känt för det flesta. Eftersom de flesta företag outsourcar går det inte att skapa konkurrenskraft bara genom outsourcing; det är genom det unika som kunden och leverantörer lyckas göra inom ramen för sin affär som konkurrenskraft skapas.

Medan detta är känt är det många som stäl-

ler sig frågan: Men hur gör man då i praktiken för att ingå dessa för konkurrenskraften så nödvändiga kommersiella partnerskap? Vested™ är en affärs- och kontraktsmodell, använd av företag som Dell, Microsoft och Procter & Gamble, som tillhandahåller ett svar på denna fråga. Genom forskningsprojektet vid University of Tennessee om framgångsrika partnerskap hittade man de gemensamma nämnarna bakom framgångsrika respektive mindre framgångsrika affärer.

6 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

omvandlats till en metod som idag används av allt flera företag för att skapa sänkta kostnader och högre kvalitet samt innovation för kunden samtidigt som leverantören får en bra marginal. Modellen är lika användabar inom outsourcing som i andra former av komplexa kund-leverantörsrelationer.

• Kunden silar mygg men sväljer elefanten, d.v.s. kunden har ett mycket stort fokus på att genom prispress sänka kostnaderna, vilket dock får konsekvensen att andra kostnader blir oförutsett stora, t.ex. i form av många tilläggsbeställningar, långa diskussioner om vad som ligger innanför och utanför kontraktet osv.

• Outsourcingparadoxen, d.v.s. att kunden outsourcar till en expert sådana verksamheter som man bedömer inte är kärnverksamhet samtidigt som kunden i detalj föreskriver hur leverantören ska utföra sitt arbete. Resultatet blir att kunden inte får något krav på sig och inte heller något utrymme

att använda sin expertkunskap till att komma med innovation och förbättringar. • Aktivitetsfällan, d.v.s. att leverantören får betalt per aktivitet eller transaktion, t.ex. per timme, per besvarat telefonsamtal, per kvadratmeter lageryta, per server osv. Fällan har slagit igen när leverantören försöker maximera antalet aktiviteter utan att dessa skapar värde för kunden eller inte • Nollsummespelet, d.v.s. att parterna fastnar i en uppfattning att det som är bra för den ena parten är dåligt för den andra. En komplett lista över de tio huvudvärkarna finns i rutan på nästa uppslag. Diagnosen De flesta känner igen sig i några eller de flesta av de tio huvudvärkarna. Orsakerna till dem synes däremot vara mindre kända. Vissa tycks tro att dessa huvudvärkar följer per automatik med outsourcingbeslutet, av att leverantörerna är oseriös och giriga, misslyckande med att skriva vattentäta kontrakt och andra faktorer. I själva verket är det så här: de tio sorternas huvudvärk är symptom på en sjukdom som kommer sig av vilka incitament för parterna som följer av den affärs- och kontraktsmodell man har valt att lägga till grund för affären.


TRENDER Först och främst handlar det om att de flesta

outsourcingaffärer vilar på en transaktionsbaserad affärsmodell, där leverantören får ersättning för enskilda transaktioner i form av timmar, meter, besvarade telefonsamtal osv. I sin kärna skapar denna affärsmodell ett incitament för leverantören att bli så ineffektiv som möjligt och alltså maximera antalet transaktioner. Samtidigt skapar den ett incitament för kunden att pressa priset per transaktion så mycket som möjligt, vilket slår direkt på leverantörens marginaler. Denna affärsmodell skapar således direkt motstridiga intressen mellan parterna.

Till detta kommer en kontraktsmodell som vilar på ett antagande att parterna har just motstridiga intressen och som därför fokuserar på att försöka täcka igen alla risker för att parterna, enkelt uttryckt, ska försöka blåsa varandra under kontraktstiden istället för att skapa förutsättningar för samstämmiga intressen och effektiva processer för att lösa intressemotsättningar.

Medicinen – Vesteds fem regler De tio sorternas huvudvärk kommer sig alltså av att de traditionella outsourcingaffärerna vilar på och bygger in intressemotsättningar mellan kunden och leverantören. Vested-modellen utgör medicinen mot dessa åkommor genom att Vested-relationer vilar på en kombination av (i) en resultatbaserad affärsmodell och (ii) ett relationsbaserat kontrakt. På så sätt skapas förutsättningar för kontinuerligt samstämmiga intressen mellan parterna. Denna kombination genererar Vesteds fem regler för hur framgångsrika outsourcingrelationer skapas:

Regel # 1 Fokus på resultat och inte enskilda transaktioner: Framgångsrika outsourcingaffärer

vilar på en affärsmodell där leverantören får sin huvudsakliga ersättning för att uppnå för kunden värdefulla mål eller resultat, t.ex. i form av ökad kundnöjdhet, ökad produktivitet, lägre totalägandekostnad, snabbare timeto-market och så vidare. Ett Vested-kontrakt vilar därför på en resultatbaserad affärsmodell som gör att leverantörens intressen blir direkt förenliga med kundens. För att implementera denna regel lägger parterna en konstitution för sitt partnerskap genom ett beslut att fokusera på resultat, vilken bl.a. uttrycks i form av en gemensam vision för partnerskapet.

Regel # 2

Fokus på vad och inte på hur: Istället för

en mycket detaljerad beskrivning av hur leverantören ska utföra sitt arbete (minns outsourcingparadoxen ovan) fokuserar Vested-kontraktet på vad som leverantören ska uppnå med sina tjänster. Ett begränsat

Kate Vitasek

antal strategiska mål i form av t.ex. ökad kundnöjdhet, högre produktivitet och snabbare time-to-market sätts upp och bryts ner i ett antal delmål. Sedan ges leverantören en hög frihetsgrad när det gäller hur dessa strategiska mål och delmål ska uppnås. Det ideala Vested-kontraktet innehåller ingen tjänstebeskrivning alls men det vanliga är att en sådan finns men i betydligt mer begränsat format än vad som vanligen är fallet.

Regel # 3 Tydligt definierade och mätbara mål:

I regel 2 beskriver parterna vad som är värdefullt och vad som är framgång i deras relation. I regel 3 handlar det om att ställa sig frågan: Och hur vet vi att vi nått framgång? De i regel 2 uppsatta målen och delmålen görs tydligt mätbara. Mätkriterier sätts upp både avseende målen som sådana och avseende t.ex. kvalitet i de löpande

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 7

/


TRENDER

/

leveranserna. Utgångspunkten måste alltid tas i ett antal KPI:er som sträcker sig över både kundens och leverantörens organisationer. Kundnöjdhet är t.ex. i princip alltid ett resultat av aktiviteter från båda parter. KPI:erna kan sedan brytas ner i ett begränsat antal servicenivåer (SLA:er) som avser att mäta det av leverantören kontrollerade bidraget till uppnåendet av KPI:erna. På så sätt ser parterna till att leverantören mäts på aktiviteter som är direkt knutna till de resultat som kunden ytterst sett vill uppnå.

Regel # 4 Rätt incitament genom en optimerad prismodell: Genom regel 1-3 har parterna

transformationsdel genom vilken kunden vill få till mer eller mindre stora förbättringar och innovationer, vilka oftast uttrycks i de uppsatta strategiska målen. En vanlig prismodell i Vested-kontrakt är därför att leverantören får ersättning för sina kostnader för bastjänsterna samt en låg marginal och får en typiskt sett mycket hög marginal för att uppnå de strategiska målen. Eftersom uppnåendet av dessa mål i allmänhet innebär lägre kostnader eller ökade intäkter för kunden finansieras denna höga marginal genom att leverantören erhåller en andel av det nya värdet, t.ex. i form av 30 % eller mer av uppnådda kostnadsbesparingar.

Regel # 5

tydligt specificerat vilka mål de ska arbeta mot och när man har nått dit. Först i regel 4 kommer den naturligtvis helt kritiska prismodellen in på scenen. Det finns inte en Vested-prismodell som lämpar sig för alla situationer, men varje prismodell måste uppfylla två kriterier: Leverantören måste ges rätt incitament att uppnå de uppsatta målen samtidigt som den kommersiella relationen måste hållas hel över tid när affärens kommersiella förutsättningar förändras.

parterna upp en governance-modell som genom sin struktur och processer ser till att parterna håller fokus på att hålla kursen mot de uppsatta målen, på att kontinuerligt utvärdera om kontraktets mätkriterier och incitament fyller sin funktion samt på att upprätthålla en kommersiell relation av hög kvalitet.

Många outsourcingaffärer består av två delar, nämligen en uppsättning bastjänster och en

Frågor att ställa sig Vägen mot framgångsrika outsourcingaffärer

Styrning för att skapa insikt och inte bara översikt: Genom Vesteds femte regel sätter

börjar alltid med att ställa sig ett antal frågor, utöver de självklara frågorna om vad som ska outsourcas m.m. Det enklaste är att titta på sina befintliga kontrakt och ställa sig frågor som: Lider vi av någon av de tio huvudvärkarna eller liknande problem? Kan de tänkas bero på att kunden och leverantören har motstridiga intressen i affären? I vilken grad uppfyller vi de fem regler som beskrivs i Vested-modellen och kan det vara så att de utmaningar vi upplever beror på att uppfyllandegraden är låg? Denna typ av frågor har för många företag utgjort starten på en förändringsresa mot fantastiska resultat. I artikelns inledning nämnde vi Dell, som bl.a. implementerat Vested-modellen inom ett mycket stort kontrakt avseende returhantering med sin leverantör Genco. Efter att ha lidit av alla de tio sorternas huvudvärk uppnådde Dell och Genco över 30 procents kostnadssänkningar för Dell samtidigt som Genco tripplade sina marginaler. Det är denna typ av framgång som Vested-modellen är riggad för att skapa, eftersom parterna får mycket samstämmiga intressen: The parties have a Vested interest in each other’s success.

10 sorters huvudvärk inom outsourcing 1. Sila mygg och svälja elefanter: Kunden outsourcar med huvudsakligt syfte att sänka sina kostnader men drabbas av oförutsedda ökade kostnader i form av tilläggsbeställningar, transaktionskostnader vid långa kontraktsdiskussioner, lägre kvalitet m.m. 2. Outsourcingparadoxen: Kunden outsourcar till en leverantör som antas vara expert, samtidigt som kunden också detaljstyr hur leverantören ska utföra sitt arbete. 3. Aktivitetsfällan: Leverantören får ersättning för enskilda aktiviteter eller transaktioner, t.ex. per timme, per kvadratmeter, per besvarat telefonsamtal m.m oberoende av om aktiviteterna är värdefulla för kunden eller inte. 4. Byracka-faktorn: Anställda hos kunden eller leverantören som på olika sätt hotas av outsourcingaffären sätter hinder i vägen genom motstånd, genom att slå vakt om revir osv. Inte sällan får sådana individer ansvaret för att författa tjänstespecifikationen, vilket lätt leder in i outsourcingparadoxen (nr 2 ovan). 5. Smekmånadseffekten: Outsourcingrelationens inledning präglas av spända förväntningar och nästan romantik för att sedan övergå i ökande frustration när kontraktets incitament gör att de höga förväntningarna inte uppnås. 6. Hamstring: Leverantören håller inne med och portionerar ut utlovade kostnadsbesparingar och andra effektiviseringar istället för att prestera så mycket som möjligt hela tiden.

8 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

7. Nollsummespelet: Parterna fastnar i en attityd av att det som är bra för den ena parten är dåligt för den andra parten och tvärtom. 8. Blindkörning: Parterna saknar en tydlig styrningsmodell, vilket resulterar i att parterna inte har kontroll på om parterna håller en kurs som leder mot de mål vilka kunden ville uppnå med outsourcingaffären. 9. Petimeterstyrning: Outsourcingkontraktet innehåller ett stort antal mätkriterier som syftar till att på mycket hög detaljnivå kontrollera enskilda delar av leverantörens tjänsteleverans. 10. Inaktivitetsfällan: Parterna mäter mycket för mätandets egen skulle men den kunskap som genereras används inte för att kontinuerligt följa upp och förbättra outsourcingaffären. Kate Vitasek betonar också vikten av att varje outsourcingbeslut måste föregås av en noggrann genomgång av kategoristyrningen och indelningen av produkter och tjänster mot kunder och till leverantörsmarknaden. D.v.s. att tillämpa Kraljicmatrisen för att säkerställa att man outsourcar efter rätt sourcingstrategi samt att alla aktörer förstår sin egen roll i samarbetet. Detta för att stärka tillförlitligheten att outsourcingbesluten blir lyckosamma för alla inblandade och att kedjan blir långsiktigt stark och uthållig.


TRENDER

Vested How P&G, McDonalds, and Microsoft are redefining winning in business relationships

Boken om Vested är skriven av forskarna Kate Vitasek (omslaget) och Karl Mandrodt tillsammans med Jeanne Kling. Vesteds affärsmodell, metod och förhållningssätt baseras på prisbelönt forskning från University of Tennessee, Center of Executive Education och finansieras av det amerikanska flygvapnet. Sedan Vested introducerades för två år

sedan har den tillämpats med mycket stor framgång av företag som Microsoft, Dell, McDonald’s (supply chain management), Procter&Gamble, Jones Lang LaSalle (anläggningar och fastighetsförvaltning), Accenture (business process outsourcing), Minnesota Dept of Transportation och Flatiron-Manson (entreprenad), Diversey och Wipro (IT), m.fl. och inom så vitt skilda områden som outsourcing av affärsprocesser, IT, ”facilities management”, entreprenad, inköp och tredjepartslogistik.

längre är stark; de mest framgångsrika företagen är de som har förmågan att öka sin konkurrenskraft, sänka sina kostnader, höja sin kvalitet och öka innovationstakten med strategiska partnerskap och mervärdesskapande samarbeten. University of Tennessee har i sin forskning kommit fram till att den fundamentala gemensamma nämnaren i riktigt framgångsrika strategiska partnerskap är att ett attitydskifte från What’s In It For Me till What’s In It For We där parterna får ett gemensamt intresse i varandras framgång. Samarbeten och avtal baserade på Vested skapar värden för båda parter som inte fanns innan samarbetet.

Läs mer på: www.lindahl.se/vested och på Vesteds officiella webb: www.vestedway.com.

Sedan länge har det stått klart att ensam inte

Getting to WE – utsedd till en av de bästa affärs- och ledarskapsböckerna senaste året

• David Frydlinger på Lindahls Stockholms-

Genom att studera goda och verkliga exem-

De förhandlingsmetoder som idag används i näringslivet är föråldrade och otillräckliga för att möta behoven på dagens marknad. Faktum är att metoderna många gånger gör mer skada än nytta. Det är hög tid för en förändring. Och en ny metod finns och presenteras nu i den unika boken ”Getting to We” som Amazon har utsett till en av de bästa affärs- och ledarskapsböckerna i augusti 2013.

Författarna av boken har utvecklat eller arbetar med affärsmodellen Vested för djupa samarbetsrelationer. Den innovativa boken förser båda sidor av förhandlingsbordet med de verktyg de behöver för att skapa ömsesidiga, långvariga, framgångsrika affärsrelationer i dagens nya näringsliv.

kontor har i samarbete med Kate Vitasek, grundare och VD för Supply Chain Visions och Jeanette Nydén, JD, författare, utbildare och advokat, släppt boken ”Getting to We – Negotiate Agreements for Highly Collaborative Relationships” om hur man förhandlar fram framgångsrika kommersiella partnerskap.

pel på företag som nått rekordresultat vänder kunskaperna i boken konventionell förhandlingsteknik på ända, och sätter fokus där det hör hemma: en syn på relationen och det relationsbaserade kontraktet som det centrala innehållet i affären, istället för att betrakta förhandlingen som ett medel för att genomföra och avsluta en enskild transaktion.

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 9

/


NYHETER

/

Ericsson Networks Sourcingorganisation rikt belönad I stark konkurrens med företag som Airbus och Vodafone har Ericsson vunnit Peter Kraljics pris för årets bästa inköpsorganisation 2013. Anders Lindholm

S

ourcingorganisationen på Ericsson Networks leds av Vice President Sourcing, Eva Andrén. Den som representerade sourcingorganisationen på plats vid prisutdelningen i Archamps, Frankrike, var Bengt Isaksson, Director Networks Sourcing. – Awardet är ett erkännande som betyder

mycket för Ericsson Sourcing och det långsiktiga arbete som genomförts med konsolidering och segmentering av leverantörsbasen. Det påvisar ett värdeskapande för företagets businness genom att involvera leverantörsbasen i innovation, värdeskapande och kostnads optimering, säger Eva Andrén.

Den årliga EIPM Peter Kraljic-utmärkelsen

erkänner spetskompetenta inköpsorganisationer som agerar som förebilder, levererar enastående prestanda till sitt företag och visar en hög kreativitetsnivå, med innovation och respekt för både miljö och samhället i stort.

Peter Kraljic-priset utgår från en utvärde-

ringsmodell i två delar; en del som fokuserar på skapande struktur och förutsättnigar - och en resultatdel. Delarna bryts i sektioner som består av cirka 12 frågor som företagen utvärderas inom. Till grund ligger en c:a 100 sidor presentationstext samt av EIPM samlat intervjumaterial till en jury som utser finalister och vinnare.

Möjliggörare mäts på följande fem sektio-

ner: Leadership, Strategy, People, Partnership & Resources samt Process, Product & Services.

Resultatdelen består av följande fyra

sektioner; Customer Result, People Results, Society Results, Business Results.

10 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Peter Kraljic och juryns motivering av Ericsson; som 2013 års pristagare Ericsson Networks Sourcingorganisation har gått från ett fokus på kostnader till att vara värdeskapande partner för verksamheten. Ett starkt förtroende finns inom Ericsson att sourcingverksamheten idag levererar rätt service och värde till verksamheten. Detta har uppnåtts genom en kombination av systematisk utveckling och gemensamma värderingar inom teamen. Speciella höjdpunkter från juryns feedback är; • Betydande framsteg har uppnåtts under de senaste åren. Inköpsorganisationen framstår som en pålitlig partner i sin affärsverksamhet. • De tvärfunktionella kategoriteamen säkerställer anpassning till företagens behov. Strukturerade processer, marknadsundersökningar och prestandarapporter stödjer dem. • Innovation med leverantörer kommer från systematiska diskussioner om teknik och framtida utveckling. Intern samverkan möjliggör externa samarbeten. • En långsiktigt hållbar och stark gemensam process plus en bra extern intressentprocess är på plats. • Riskhanteringsmetoder som genomförts ger en fördel inte bara för Ericsson, utan också till sina kunder. • Uthålligt och systematiskt strategi-och målarbete med starkt fokus på exekvering av strategiaktiviteter. EIPM är en förkortning för European Institute of Purchasing Management, med säte i Archamps, Frankrike.


NYHETER

Eva Andrén, Vice President Sourcing, Ericsson AB, Business Unit Networks

Bengt Isaksson, Director Sourcing, Ericsson AB, Business Unit Networks

Från vänster till höger: Anna Risfors, Fredrik Larsson, Bengt Isaksson

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 11

/


OUTLOOK

/

Panamakanalen 100 år ”Business as usual” eller nya spelregler? Del 1 Panamakanalen firar sitt hundraårsjubileum i augusti 2014, en händelse som inte bara kommer att inträffa kalendariskt, utan motsvarar en helt ny fas i kanalens verksamhetsutveckling, om allt går enligt planerna. Dr. Jean-Paul Rodrigue, Hofstra University, New York, USA, & Dr. Theo Notteboom, President of ITMMA, University of Antwerp, Antwerp, Belgium – Sammanställt och översatt av Anders Lindholm

D

empel hur den strategiskt viktiga Pacific Asia - Nordamerikanska handelssegmentet kommer att utvecklas?

en beräknade utbyggnaden av Panamakanalen är värd c:a 5,25 miljarder USD. Kanalen kommer att byggas ut med en ny uppsättning slussar och tillhörande projekt (muddring och breddning), för att kunna hantera större containerfartyg i 12,000-15,000 TEU intervallet, beroende på fartygets konstruktion och lastkapaciteter.

Hur mycket last är omflyttbart från

västkusten till östkusten genom att den nya vattenvägen blir en ”allwater route”? I vilken utsträckning kommer nord- och sydamerikanska importörer och exportörer att påverkas av tillgänglighet, kostnader och tillförlitlighet av transporttjänster i en framtida utbyggd era?

Detta har utlöst en mängd

olika spekulationer, från en ”omvälvande” händelse som i grunden påverkar global distribution av gods, till en rad andra bedömningar där utbyggnaden skulle ha begränsad eller ringa märkbara effekter. Dessa skillnader i uppfattningar understryker att den globala fraktfördelningen, strategin för sjöfartens aktörer och logistikföretag med terminaloperatörer i hela supply chain har blivit mycket komplexa. Dessutom är många aktörer inbördes beroende av varandra att det är oklart för många aktörer hur utbyggnaden kommer att påverka var och en. Även om det som är känt är ganska enkelt, till exempel driftsegenskaperna hos den utvidgade kanalen, måste bilden kompletteras med det som återstår och som är ytterst osäkert. Det gäller framförallt hur handelsflödena kan förändras och hur sjöfartens olika samarbetsaktörer kan skapa tillväxt. Detta gäller t.ex omlastningar och framtida transitpassager som kan bli aktuella i hela regionen. Problemet är att bedöma de potentiella

effekterna av en sådan kapacitetsutbyggnad

12 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

De viktigaste exportorienterade regionerna och marina handelsvägarna som trafikerar Nordamerika.

i kanalprojektet. I verkligheten är konsekvenserna flerdimensionella med återkopplingseffekter, av vilka en del till och med kan innebära oavsiktliga konsekvenser. Det finns alltså många okända moment i denna ekvation, det vill säga hur de olika aktörerna kommer att reagera och i vilken utsträckning olika konvergerande och divergerande strategier kommer att leda till omfördelningar inom området ”shipping services”. Till ex-

Man kan dra slutsatsen att expansionen av Panamakanalen kommer att ändra spelreglerna men de nya reglerna är inte klara ännu. Denna artikel sammanfattar en studie gjord av Van Horne Institute vid universitetet i Calgary, Kanada. Det är ett försök att belysa viktiga delar som kommer att ha inverkan på resultatet av utbyggnaden för globala sjöfartsnätverk och handelsflöden. Den fokuserar på makroekonomiska faktorer, i synnerhet förväntade förändringar i produktionsstrukturen och vilka operativa faktorer som expansionen innebär för hela sjöfartsindustrin. Samt även hur stordriftsfördelar och lägre farter till sjöss och konkurrensfaktorer relaterade till hur andra transportkedjor kan förutse och reagera på de förändringar som orsakas av expansionen. Särskilt fokus riktas på hur kostnadsstrukturerna kan komma att förändras.

Kanalens expansion och globala ekonomiska förändringar Utbyggnaden sker i en ekonomisk miljö påverkad av osäkerhet sedan finanskrisen


OUTLOOK 2008-2010, som påverkat hur den globala världshandelns tillväxt har omvärderats. En stor osäkerhet kretsar kring en mättnad av efterfrågan för den amerikanska ekonomin, vilket har varit en viktig drivkraft för trafiken som transiterar kanalen under det senaste århundradet. Till exempel har det blivit tydligt i efterhand att den amerikanska bostadsbubblan mellan 2001-2007 var baserad på en häpnadsväckande hög nivå av skuldbaserad konsumtion; så när bostadsbubblan kollapsade gjorde även den tillhörande konsumtionsnivån detsamma. USA idag står inför en stor statsskuldkris som kommer att påverka framtida offentliga utgifter och kan utlösa en press nedåt på den amerikanska konsumtionen. Ekonomiska möjligheter i Nordamerika, särskilt på kort och medellång sikt, verkar vara mer begränsade och skulle därmed innebära lägre tillväxtnivåer jämfört med tidigare förväntade hamnutvecklingsplaner. Före 2008 tenderade hamnarnas

godsplaneringshorisonter att vara mycket optimistiska. Detta förvärrades av långsiktiga demografiska trender som åldrande, där en växande andel av befolkningen kommer att vara aktiva i s.k. välståndskonsumtion (förmögna pensionärer) i motsats till att skapa välstånd. Detta skulle innebära förändringar i volymnivåer och sammansättningar av laster som transporteras med sjöfart.

Globaliseringen är därför inte en statisk process, särskilt eftersom komparativa fördelar är ständigt skiftande. Medan Östasien har varit en drivkraft för den globala ekonomiska tillväxten i årtionden (t.ex. Japan, Sydkorea, Taiwan och Hong Kong), är det den kinesiska ekonomin som haft de mest djuppåverkade effekter för globala produktions- och handelsstrukturer.

Översikt över Panamakanalens tredje uppsättning slussar

Flera tillverkningssektorer i USA, med utnyttjande av komparativa fördelar inom det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA), blev i huvudsak förbigångna av ”the China effect”. Men detta åtföljdes med ett uppsving i Stilla Havshandeln med ökad godshantering i hamnarna på den Nordamerikanska västkusten. Panamakanalen har uppenbarligen

gynnats av ett sådant tillväxtmönster i godsflödena på världshaven, särskilt för den ”all-water route”mellan Östasien och den amerikanska östkusten som vunnit i popularitet under första hälften av 2000-talet. Detta efter att osäkerheten har skingrats kring arbetsmarknadsfrågor längs de Nordamerikanska västkusthamnarna. Och efter att man säkerställt kapaciteten för den amerikanska landbryggan att kunna hantera förväntade godsvolymer. Av många olika skäl, när komparativa fördelar i Kina håller på att urholkas, särskilt för arbetskraftsintensiv verksamhet, vilket innebär en omfördelning av delar av den industriella basen till andra platser,

nämligen Sydostasien och Sydasien (figur 1). Även om de inre provinserna i Kina skulle kunna representera utvecklingsmöjligheter, tillgänglighet men tillförlitlighetsproblem i godsdistribution, gör detta alternativ mer riskfyllt. Förväntningarna om framtida tillväxt i den samlade efterfrågan har flyttats till platser som därför är olik mönstren som har rått under de senaste två decennierna. Den exportinriktade paradigm som präglat Kina kan inte bestå i det oändliga. Eftersom de förväntade förändringar i den aggregerade efterfrågan innebär lägre tillväxtnivåer på marknader som tidigare var den dominerande drivkraften (till exempel USA och Västeuropa) och högre tillväxtnivåer på marknader som tidigare var mer marginell (till exempel Sydamerika, Asien och Afrika). Detta kommer att ha en betydande påverkan på den globala strukturen för handelsflödena. I vilken utsträckning de begränsade utsikterna för tillväxt på konventionella marknader av Panamakanalen kommer

>

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Coor är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Utifrån dina behov tar vi ett långtgående ansvar för de tjänster vi levererar, så att de optimerar din verksamhet över tid. Vi kallar det SERVICE med IQ

 ARbEtSplAtSSERVICE  FAStIghEtSSERVICE  INdUStRISERVICE  StRAtEgISk RådgIVNINg

www.coor.se Silf Supply Chain Outlook 3/2014 13

/


OUTLOOK

/ Den drygt 8 mil långa Panamakanalen sträcker sig genom både grävda kanalavsnitt med slussar och sötvattensjöar

att kompenseras genom att framväxande marknader i Latinamerika är oklart, men kvarstår som positiva. Ekonomi- och handelstillväxt på båda Sydamerikanska kusterna resulterar i en proportionell ökning av Panamakanalens användning eftersom det finns begränsade alternativa ”shipping options”. Ett undantag är tillväxten av rutten runt Kap Horn för handelsflöden mellan Asien och sydamerikanska länder som Brasilien och Argentina. Nya operativa faktorer kommer att påverka

den globala maritima sjöfarten. En viktig 14 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

logik bakom utbyggnaden av Panamakanalen hänför sig till förbättring av stordriftsfördelar inom sjöfrakt. En allt större del av världens containerflotta är oförmögen att använda den befintliga Panamakanalen, med påtvingade nya konfigurationer för sjöfrakter. I år, 2014, står post-Panamax-fartygen för c:a 48 % av den globala containerflottans totala kapacitet. Men fortfarande designar många rederier sina fartygskonstruktioner enligt Panamax-reglerna. Detta understryker vikten av standarden, inte bara på grund av Panamakanalen, men också eftersom många hamnar runt om i världen har hela

hamnkoncept med kranspecifikationer och hamnutrustningar konstruerade efter just dessa specifikationer. Att växla från en standard till andra är alltid ett kostsamt och riskfyllt äventyr. Och Panamakanalens expansion har fördelen att sätta kapaciteten i paritet med nivån på stordriftsfördelar som tillämpas i långdistans linjesjöfart, samtidigt som den är de facto standard för fartygsstorlek. Sjöfarten är mycket känslig för kostnader

för bunkerolja eftersom bränslet utgör mellan 45 % och 50 % av rörelsekostnaderna,


OUTLOOK med begränsade möjligheter att minska bränsleförbrukningen utan att sänka marschfarten. I decennier har marschfart av containerfartyg varit relativt konstant, vilket möjliggjort en konstant bränsleförbrukning på kända rutter. Stigande bunkerpriser och överskott på fraktkapacitet till följd av finanskrisen 2008-2010 påtvingade flera rederier att sänka marschfarten på sina fartyg. Medan standardfarten med ett containerfartyg ligger i intervallet från 20 till 25 knop, är ”normal” långsam marschfart mellan 18 och 20 knop, medan ”superlångsam” fart är så låga som 14 knop. För transoceana rederier ökar långsam fart mellan 3-7 dagar i transittider och kräver tillsats av två eller tre fartyg till linjetrafiken för att hålla frekvensen av hamnanlöp som planerat. Till exempel utgör en vanlig linje mellan Fjärran Östern – Nordamerikanska västkusten sex till åtta fartyg för att upprätthålla traden med normal marschfart, men kräver istället nio till tio fartyg med en långsam marschfart.

Dr Jean-Paul Rodrigue är professor vid Hofstra University, New York. Hans forskningsdiscipliner omfattar huvudsakligen transport- och ekonomisk geografi och hur de relaterar till globala distributionsfrakter. Geografiskt fokus inom dessa ämnesområden är främst Nordamerika och östra samt sydöstra Asien, särskilt Kina. Specifika spetsområden som han publicerat mycket om spänner över sjötransportsystem och logistik, globala försörjningskedjor och produktionsnätverk, gateways och transportkorridorer, internationell handel och regional utveckling. Professor Dr Jean-Paul Rodrigue Institutionen för globala studier och geografi – Hofstra University Hempstead, New York USA E-post: jean-paul.rodrigue@hofstra.edu

Dr Theo Notteboom är VD på ITMMA (ett institut för Universitetet i Antwerpen), professor vid universitetet i Antwerpen, deltidsprofessor vid Antwerpen Sjöfartshögskola och gästprofessor vid Dalian Maritime University i Kina och World Maritime University. Han är publicerad inom hamn- och maritim ekonomi och är ordförande i International Association of Maritime Economists (IAME) samt ordförande i styrelsen för Belgian Institute of Transport Organizers (BITO), ett institut för den belgiska federala regeringen. Professor Dr Theo Notteboom ITMMA – Universitetet i Antwerpen Kipdorp 59, 2000 Antwerpen Belgien E-post: theo.notteboom@ua.ac.be

www.mediaspjuth.se

Fortsättning följer i del 2, med utgivning vecka 39 med ”Tema Shipping”.

Det är lätt att skapa ordning och reda. Du kan göra stora vinster genom att öka produktiviteten på lagret. På Pdb vet vi hur. Vi kallar det verksamhetsutveckling genom IT. Vi ger dig verktyg så att er lagerhantering blir så effektiv och lönsam som möjligt. Ibland behöver man inte sälja mer, för att nå bättre resultat. www.pdb.se

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 15

/


NYHETER

/

Jonathan O’Brien är CEO och delägare i det internationella inköpsoch utbildningsbolaget ”Positive Purchasing Ltd” (www.positivepurchasing. com). Jonathan har över 25 års erfarenhet av inköpsarbete. Han har arbetat över hela världen med att stötta globala organisationer att utöka sitt inköpskunnande, både genom nya arbetssätt och inköpsutbildningar. Han har även arbetat sida vid sida med såväl ledningsgrupper som praktiker för att implementera Category management och andra strategiska inköpsmetoder.

”The definitive guide to strategic category management in modern organizations”. Patricia A Whitehouse, Global Learning & Development Manager, Procurement Supply Chain Management, BP plc

Jonathan O’Brien

16 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014


NYHETER

Category Management in Purchasing av Jonathan O’Brien ges ut på svenska

Ett samarbetsprojekt mellan Silf och Studentlitteratur har nu lett till att en av de viktigaste böckerna inom inköp ges ut på svenska. Boken beräknas komma ut i handeln efter sommaren.

Anders Lindholm

Andreas Takacs

E

ftersom vi utbildar inom Category Management märkte vi att det saknades riktigt bra litteratur på svenska inom området, säger Andreas Takacs, avdelningschef på Silf Competence och ansvarig för Category managementutbildningar inom Silf. – Jonathan O’Briens bok är en av de mest etablerade i branschen och han förklarar både metodiken som helhet och de vanligaste verktygen på ett mycket bra och pedagogiskt sätt. Därför kändes det naturligt att Sveriges Inköps- och Logistikförbund säkerställde tillgången på en svensk version, säger Andreas Takacs.

Översättningsarbetet har pågått under hela vintern och våren och har inte alltid varit helt okomplicerat. Eftersom språket är så ämnesspecifikt har det varit nödvändigt att involvera många olika personer för att få en så bred samstämmighet som möjligt. Såväl språkexperter som praktiserande inköpare, lärare och andra ämnesspecialister har deltagit. – Sammanlagt är det nog ett tiotal personer som varit delaktiga, säger Andreas Takacs. Svenska språket kan ibland kännas lite fattigt när det gäller just inköp. I vissa fall har vi därför valt att behålla de ursprungliga engelska termerna och arbetat in ny terminologi med viss försiktighet. Tanken är ju inte att läsaren skall fastna i ordens inbördes be-

tydelse utan framförallt kunna fokusera på de metoder och verktyg som O’Brien så förträffligt lyfter fram i sin bok, säger Andreas. I samband med att den svenska versionen ges ut i höst kommer författaren själv till Sverige och föreläser inom Category management. – Det känns extra roligt att Jonathan O’Brien är en av våra huvudtalare på Silf Supply Chain Outlook i år. Vi ser fram emot hans framträdande den 12 november på Grand Hôtel i Stockholm, säger Johanna Lundqvist, marknadschef på Silf Competence och projektledare för årets upplaga av evenemanget.

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 17

/


TEMA

/

Implementering av affärssystem i små och medelstora företag – stöd eller hinder för logistisk effektivitet och tillväxt? Utdrag ur och sammanställning av forskningsrapporter

Hilda Karlsson Forskare vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Hilda Karlsson

I takt med globaliseringen och IT-samhällets utveckling tenderar kopplingen mellan logistik och IT få en allt större roll och betydelse i företagen. Allt fler väljer att förlägga planering, lager och tillverkning på olika platser och IT fungerar som kontroll och kommunikationsverktyg.

I

dag har många företag, tack vare utvecklingen och tidigare forskning, insett fördelarna och valt att implementera avancerade affärssystem och märkningssystem. Ett affärssystem kan fungera som stöd och synliggöra logistiken både internt såväl som externt på företag och bidra till en bättre planering vad gäller produktion och transporter. RFID-tekniken har bidragit med en stor

mängd data om produkter som med fördel kan användas till att skapa en effektiv logistik (Grabski et al., 2011). Enligt både Gutiérrez (2009) och Knowles (2006) är företagens tillväxt, oavsett bransch, beroende av en effektiv insamling, analys och utbyte av information, samtidigt visar Moores & Yuen (2001) att växande små och medelstora företag profiterar av tidigt införande av affärssystem.

Tummala et al. (2006) visar vikten av att

ingå i försörjningskedjor för stora företag, där en effektiv logistik bara kan åstadkommas genom ett lika effektivt informationsutbyte och planering. Givet resonemanget så förvän18 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

tas även dagens små och mellanstora företag i tillväxt behöva ingå i försörjningskedjor med samma förutsättningar som stora företag (Tummala et al. 2006). Enligt Forslund (2011) saknas det svenska undersökningar av logistikmätningar och samverkan i försörjningskedjor inom handel, men även olika branscher och företag. Likaså menar Forslund att det råder ett bristande IT-stöd för datafångst och rapportering i PM-processer. Vidare har SME-företag problem att hantera

standardiseringsfrågor i försörjningskedjor (Forslund, 2011). Det finns ett behov av mer standardiserad kommunikation mellan företag i försörjningskedjan och kostnadsreducering. Forslund visar på bristen och relevansen av projekt som integrerar kunskap inom både logistik och IT.

Företagande innebär därmed ett ekonomiskt risktagande. Avsaknaden och/eller bristen på kunskap kan vara en förklaring till att företag inte växer och blir större, men även att affärsmodellen och affärsidén är bristfällig till sin karaktär. Det krävs ett risktagande för

att kunna finna svaret. Brist på kunskap inom företagande är den största anledningen till att företag misslyckas visar forskning redan från början av 1980-talet och fram tills idag (Wennberg, 2009). Andelen svenska egenföretagare är större jämfört med andra OECD-länder, men relativt få företag har en ambition om att växa och merparten företag avvecklas redan efter tre eller fyra år (Wennberg, 2009). Sett till samtliga svenska nystartade företag förblir hela 90 procent enbart enmansföretag. Däremot har företag med mer tidigare kunskap av företagande möjlighet att påverka företagets framtida fortbestånd och skapa sysselsättning och tillväxt (Wennberg, 2009). Det visar på avsaknaden och/ eller bristen och ett ökat behov, men även vikten av mer kunskap inom företagande framförallt kring hur små och mellanstora bolag kan bli tillväxtföretag. Det skulle även skapa sysselsättning och därmed påverka många människor, vilket innebär ett ökat intresse och alltmer ett samhällsfenomen


TEMA undersöka valet av affärssystem och själva införandet (Bernroider och Koch, 2001).

(Wennberg, 2009). Wennberg menar att problemet inte är att kunna motivera nysatsning utan att fenomenet behöver synliggöras och framförallt främja tillväxt.

Buonanno et al. (2005)

menar att strukturella aspekter påverkar valet av affärssystem och implementeringens tidpunkt i SME-företag. En studie av implementering av affärssystem i belgiska SME-företag genomförd av Doom et al. (2009) visar att implementeringens framgång i SME-företag avgörs av samma kritiska framgångsfaktorer som de av Grabski et al. (2011) beskrivna för stora företag.

Enligt Moores & Yuen (2001)

tenderar affärssystem att bli en förutsättning för växande småföretag för att kunna hantera den ökade komplexiteten. Studier av Grabski et al. (2011), Sutton (2006) och Brown & Nasuti (2005) visar att kraven på de regulatoriska aspekterna ökar i takt med komplexiteten. Enligt både Grossman & Walsh (2004) bör en implementering av affärssystem ske redan i företags introduktions- eller tillväxtstadie för att undvika merkostnader i form av överföring och uppdatering av data, men även för att förbättra den interna kontrollen. Moores & Yuen (2001) menar att intern styrning och kraven på intern kontroll förändras när ett företag övergår från en position till en annan i företagets livscykel på grund av den stigande komplexiteten i verksamheten. En övergång från informell till formell styrning sker ofta ge-

nom en it-baserad intern styrning, vilket är av stor vikt framförallt för småföretag (Moores & Yuen, 2001). Grabski et al. (2011) menar att ett flertal undersökningar redan har visat på företagets storlek som en central faktor. Tidigare forskning jämförde och kunde tidigt visa skillnader vad gäller implementering av affärssystem i SME-företag med stora bolag genom att

HISSAUTOMATER Spara golvyta - lagra på höjden

L

ER

E TS

KT

K VA

IT

E AD

SVE N

Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved TILLVERK Telefon 0371-52 30 40 SK www.welandlagersystem.se

Hissautomater ger dig följande fördelar:

Vidare skiljer sig valet av affärssystem åt inom små och medelstora bolag. SME:s kan ofta fortare implementera, anpassa och skapa ett flexibelt affärssystem. Muscatello et al. (2003) hävdar att behovet av stöd från högsta ledningen är större i SME:s jämfört med stora företag. Snider et al. (2009) kommer fram till att stöd vid processer och en hög kapacitet vid projekt är centrala faktorer. Mabert et al. (2003) menar att strategiska >

PROD

U

• Ökad plockhastighet • Förbättrad ergonomi • Förenklad inventering • Skyddad godsmiljö • Ordning och reda

I Gislaved har vi allt under ett tak: • Konstruktion • Tillverkning • Försäljning • Utbildning • Service och underhåll Silf Supply Chain Outlook 3/2014 19

/


TEMA

/

fördelar och globalisering är av större vikt inom större bolag jämfört med mindre. Integration av processer och dataredundans genom implementering av affärssystem är mer i fokus i stora bolag. Utbudet av affärssystem för små och mellanstora företag ökar i takt med behovet av mer forskning inom SME och kritiska framgångsfaktorer. Kontentan är att företag beroende på storlek har olika behov av affärssystem och att strukturella aspekter är väsentliga i sammanhanget. Centralt är också att affärssystem i SME-företag ska implementeras fortare, stödja högsta ledningen i högre mån och vara mer flexibla än affärssystem för stora företag. En expanderande marknad för affärssystem till SME-företag visar på en ökad betydelse av affärssystem för målgruppen (Grabski et al., 2011). Enligt Benita & Beamon (1999) finns det

många olika mått för att mäta en försörjningskedjas effektivitet, där måtten kan utgå från att skapa en hög kundservice eller en hög flexibilitet och hållbarhet med tanke på miljön. Affärssystem kan enligt Grabski et al. (2011) bidra till att uppfylla samtliga krav beroende på ledningens mål och strategier för företaget.

Enligt Mouritsen & Hansen (2006) är

lean en ledningsfilosofi som genom en samling idéer integrerar ett företags utveckling, inköp, produktion och distribution. Vidare kan företaget kontextualiseras mest optimalt sidledes, där företaget kan ses som ett nätverk av samband och relationer. Lean bygger på att koncentrera sig på hur kundvärde skapas i företaget, mäter och förbättrar ickefinansiella mått. En förbättring av faktorerna skulle kunna bidra till en kostnadsreducering.

Enligt Mouritsen & Hansen (2006) leder bättre kvalitet till snabbare processer som i sin tur leder till högre tillförlitlighet och flexibilitet och i slutänden till lägre kostnader. Kostnaderna ses inom lean som en eftersläpad indikator och undersöks inte primärt. Samtidigt decentraliserar lean operativa beslut och ger beslutskompetens till enstaka grupper av anställda (Mouritsen & Hansen, 2006). Lean styr värdeskapandeprocessen hori-

sontellt inom företaget och decentraliserar besluten och minskar därmed information och kontroll till högsta ledningen, men samtidigt finns traditionella redovisningen och intern kontroll samt vertikal styrning kvar, vilket

skapar ett interagerande mellan den horisontella och vertikala styrningen (Mouritsen & Hansen, 2006). Då båda tillvägagångssätten att styra har

olika mått det vill säga finansiella respektive icke-finansiella så uppstår det konflikter, som dock löses genom att skilja mellan strukturella kostnadsdrivare av den vertikala styrningen och operativa kostnadsdrivare som kan hänföras till den horisontella styrningen. Då den horisontella styrningen inom lean ser primärt på icke-finansiella mått och försöker optimera verksamheten inom givna strukturer är det den vertikala styrningen som skapar strukturerna och anpassar strategin genom kostnadsinformation.

Intern redovisning och operations management möts och visar både på ett annorlunda och ibland kompletterande sätt hur värde skapas. Lind (2001) visar att ledningens information- och kontrollbehov blev högre genom införande av World Class Manufacturing, som är en vidareutveckling av lean. Mer material om följande ämnesområden

finner du på Silf Supply Chain Outlooks hemsida www.silf.se/media: • Tidigare forskning som behandlat Logistik/IT-system • Tidigare studiers resultat

• Utifrån tidigare studiers kartläggning av vilka brister det finns och vilken forskning som idag saknas. 20 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014


NYHETER

Plåtskåp PRISSÄNKT!

1.895:-

(2.295:-) Art.nr 10245

MED PLATS FÖR ORDNING OCH REDA. Just nu har vi sänkt priset på praktiska och rymliga plåtskåp. Skåpen är lackerade i en tålig pulverlack som gör att de passar lika bra i snyggt inredda kontor som på smarta lager. Dörrarna är försedda med förstärkningsskena och trepunktslåsning. Köp skåpet för endast 1 895 kr (ord pris 2 295 kr) på ajprodukter.se eller ring vår ordertelefon 035 -180 500. Erbjudandet gäller till och med 15 juli 2014. Silf Supply Chain Outlook 3/2014 21

/


OUTLOOK

/

Sjöfartens betydelse för godstransporter – En kartläggning av problemområdet Föreliggande ansats belyser sjöfartsnäringen och dess betydelse för svensk konkurrenskraft, men även vad som kan hindra utflaggningen till andra sjöfartsnationer. Hilda Karlsson Forskare vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

D

agens avgiftsstruktur överensstämmer inte med marknadssegmentens olika behov. Problematiken ligger i att behovet av transporter ofta inte kan uppskattas och planeras långt i förväg. Avgiftsstrukturen bör ses över och anpassas efter marknadssegmentens olika behov för en effektiv kapacitetsanvändning. Så länge den samhällsekonomiska kostnaden förblir oklar så bör avgiftsstrukturens brister kartläggas och begränsas till exempel genom att anpassa passageavgiften. Administrativa prioriteringskriterier är det enda komplementet förutsatt att avgifter inte skulle fungera som ekonomiskt styrmedel (Trafikverket, 2011b). Vidare kommer möjliga policyåtgärder att presenteras ur både ett kortsiktigt såväl som ett långsiktigt perspektiv. Ett effektivt transportsystem förutsätter ett väl fungerande betalsystem för trafiken. Trafiken ska betala de kostnader som de ger upphov till i form av trängsel, risk för olyckor, slitage på infrastruktur och effekter på miljön. Det transportpolitiska kostnadsansvaret innebär att skatter och avgifter för trafiken ska kunna finansiera dess samhällsekonomiska kostnader och skapa förutsättningar till att kunna uppfylla de transportpolitiska målen. Marginalkostnaderna för externa effekter

överstiger markant de internaliserande skatterna för godstrafik med tung lastbil, se tabell 1. Banavgifterna däremot motsvarar i princip de skattade marginalkostnaderna för externa effekterna. Den bensindrivna trafikens kostnader för externa effekter är i större utsträckning ”prissatta” genom internaliserande skatter än den dieseldrivna trafikens. En kommitté bör, på uppdrag 22 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Tabell 1: Internaliseringsgrad och icke-internaliserad kostnad för externa effekter. 2009-års prisnivå. Källa: SIKA (2010), Trafikanalys (2011c)

av regeringen, undersöka och komma med ett förslag på system för klimatsmarta, effektiva och hållbara ekonomiska styrmedel (Trafikanalys, 2012). Uppdraget bör ligga i linje med

utredningsarbetet för att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Möjliga kortsiktiga policyåtgärder är utifrån målet om samhällsekonomisk effektivitet och rapporten Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader (2012:3), vars analys av skattade marginalkostnader och rörliga skatter motiverar att fortsätta höja energiskatten på diesel det vill säga en real höjning som överstiger inflationen och energiskatten för bensin. Likaså bör fordonsskatten för dieseldrivna bilar sänkas för en likvärdig beskattning som för bensindrivna bilar. Den beräknade icke-internaliserade

marginalkostnaden för externa effekter för tunga lastbilar är drygt 0,40-0,67 kr per tonkilometer utan släp och cirka 0,12-0,18 kr per ton kilometer med släp, vilket motsvarar 2-3 kr per fordonskilometer (Trafikanalys, 2012). Trafikens externa effekter och samhällsekonomiska effektivitet kräver dock mer än en dubblering av skatteökningen. Enligt EU:s regler måste vägavgiften avskaffas om kilometerskatt införs. Fordonsskatten och vägavgiften kan ersättas av en kilometerskatt, men EU:s minimiskattesatser för lastbilar måste dock följas. Omstrukturering av skatterna från fasta årliga avgifter till rörliga skatter skulle kunna frigöra utrymme och öka de internaliserande skatterna. Det skulle kunna bidra till mer effektiva transporter i form av minimerande körsträckor genom ett ökat


OUTLOOK kapacitetsutnyttjande och bättre vägval. Den icke-internaliserade kostnaden för externa effekter är förhållandevis hög för flygtrafik. Över hälften av totala marginalkostnaderna för externa effekter härrör från kostnaden för utsläpp av koldioxid på hög höjd. För en samhällsekonomisk effektivitet krävs att hänsyn tas till handeln med utsläppsrätter och att marknaden fungerar såsom tänkt samt att avgas- och bulleravgifterna är lämpliga. Resonemanget ovan avser behov av styrning av trafik förutsatt att det inte råder problem med trängsel i trafiken. Trängselproblem har en geografisk och tidsmässig förankring och kan därmed inte lösas med generella styrmedel utan bör således analyseras och hanteras med ett separat och anpassat styrmedel som har motsvarande geografiska och tidsmässiga variationer. Trots att de marginalkostnader som trängsel orsakar inte är skattade än så kan trängselavgifter införas och nivåjusteras. Fortsatta reala avgiftsökningar för banavgifter motiveras mot bakgrund av trängsel och kapacitetsbrist, se figur 1. Avgifterna bör fortsättningsvis förbli realt oförändrade det vill säga följa inflationstakten.

Figur 1: Ungefärliga banavgiftsnivåer i Europa, Euro/tkm Källa: Nash

Det omfattar även sjöfart då den nya

bör rätt pris sättas för respektive transport. Skatterna och avgifterna skulle behöva differentieras och efter variabler såsom vilket fordonsslag, geografiskt område och trafikmiljö till exempel.

Möjliga långsiktiga policyåtgärder är utifrån resultatet satsning på nya fordon och teknik för reducerade kostnader för luftföroreningar, buller, klimateffekter samt olycksrisker och olyckor. Beräkningar och data för externa kostnader, marginalkostnader och skatter/avgifter är ofta enbart genomsnittsvärden och spridningen kring medelvärdet befaras vara stort. På lång sikt

Mot bakgrund av det bör likformiga

restriktionen för bränslets svavelinnehåll och eventuellt nya restriktioner för utsläpp av kväveoxider förväntar minska de externa kostnaderna.

justeringar av avgifterna inom ett helt trafikslag undvikas och istället inriktas på de nischer eller transporter, där störst fel och behov föreligger. Differentiering av skatter och avgifter kräver dock betydligt mer kunskap av olika typer av effektsamband och ekonomiska samband. Till en början bör ekonomiska styrmedel verka för att >

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 23

/


OUTLOOK

/

trafikanternas kostnader motsvarar ”rätt” genomsnittlig nivå. Med mer fullständig och detaljerad kunskap om vad som bestämmer storlek och variationer på marginalkostnader för externa effekter kan en mer lämplig justering ske av skatter och avgifter genom differentiering.

mål. Att höja avgiften på sjöfrakt till en nivå som skulle innebära en balans mellan intäkter och kostnader för Sjöfartsverket skulle inte påverka efterfrågan på sjöfrakt nämnvärt och inte heller skulle det påverka överflyttningen från sjö till land visar ett flertal tidigare studier enligt Statskontoret (2013:1).

Givet att rätt pris sätts för respektive transport så skulle det kunna effektivisera transportsystemet. Trängselavgifter skulle kunna öka användningen av mer miljövänliga bilar och minska trafiken på de tider som har mest belastning. Beräkningar av kostnaden för externa effekter är komplex, då det kräver ekonomiska värderingar och eventuellt bedömningar som varierar sett till tid och riskerar att nya skattningar ger värden som skiljer sig från de tidigare. Mot bakgrund av det finns det ett behov av fortsatt forskning och bättre beslutsunderlag för ett optimalt system för infrastrukturavgifter.

Statskontoret anser därför att Sjöfartsverket bör höja både lots- och farledsavgifterna men de saknar underlag för att kunna uttala sig om hur stor avgiftshöjningen bör vara. Avgiftens utveckling har följts av motstridiga åsikter mellan regeringen och Sjöfartsverket om vad som ska finansieras med sjöfartsavgifter respektive anslag och om hur mycket respektive finansieringsform ska bidra med. Det krävs tydligare principer och/eller preciseringar vid anslagstilldelning i framtiden. (Statskontoret, 2013:1). Lämplig utredningsinstans bör, på uppdrag av regeringen, utreda och överväga om en förvaltningsmyndighet skulle kunna vara en bättre verksamhetsform anser Statskontoret (2013:1).

Statskontoret (2013:1) menar att

höjda avgifter skulle kunna bidra till att Sjöfartsverket uppnår regeringens ekonomiska

24 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Under åren 2007-2011 fluktuerade Sjöfarts-

verkets totala intäkter. Intäkterna 2008 var cirka 2 miljarder kronor och 2009 1,7 miljarder kronor. Verket uppskattar att intäkterna kommer att uppgå till drygt 2,1 miljarder kronor 2014-2015. Majoriteten av intäkterna härrör från sjöfartsavgifterna. Dessa motsvarade 69-75 procent av de totala intäkterna 2007-2011. Prognosen för efterföljande år är att intäkterna från sjöfartsavgifterna kommer att utgöra 75 procent av intäkterna. Farledsavgiftens bruttodel, den nedersta delen i diagrammets staplar, har varit och förväntas förbli konstant, se figur 2. Farledsprojekt som förbättrar farleder och slussar, med undantag för underhållsåtgärder, har från och med juni 2012 enligt riksdagsbeslut, finansierats via Trafikverkets anslag. Statliga anslagsmedel för investeringar i

farleder är enligt Sjöfartsverket av stor vikt för att man ska kunna upprätthålla en konkurrensneutralitet mellan transportmedlen. En finansiering via anslag istället för via handelssjöfartens tidigare farledsavgifter bör således kunna bidra till att sjöfartsprojekt


OUTLOOK kan konkurrera med motsvarande för väg och järnväg (Sjöfartsverket, 2011a). Sjöfartsverkets lotsavgifter och farledsavgifter betalas av handelssjöfarten. Stora fartyg som lotsas genom vissa farleder belastas med en lotsavgift medan farledsavgiften omfattar fartyg som lämnar och/eller hämtar gods i svenska hamnar. Denna avgift beräknas utifrån fartygets storlek och mängden lastat och lossat gods. De hör till Sjöfartsverkets huvudsakliga intäkter och år 2011 var intäkterna från farledsavgifter 967 miljoner kronor respektive 465 miljoner kronor från lotsavgifter. Kran- och trossavgifter utgör endast en liten del av de totala intäkterna. Artikeln om sjöfartsnäringen och dess betydelse för svensk konkurrenskraft fortsätter i nästa nummer 4, utgivning vecka 39, med tema Shipping & Hamnar.

Figur 2: Sjöfartsverkets faktiska intäkter under perioden 2007–2011, budgeterade intäkter 2012 och prognosticerade intäkter 2013–2015 Källa: Sjöfartsverket (2012a) återgiven i Statskontoret (2013).

Från Rio De Janeiro till djupaste djungeln Brasilien utmanar på många sätt – alltifrån stora avstånd och komplicerade tullförfaranden till översvämmade vägar inne i djupaste djungel. Det krävs närvaro och kunskap för att inte råka ut för överraskningar. CMA har varit involverad i Brasilien-transporter alltsedan starten och besitter nu massiv kunskap om regler och transportförhållanden i detta fantastiska land.

Besök vår nya hemsida och tävla om en iPad. Tävlingen pågår t o m v. 28.

031 709 33 20 info@cmascand.se www.cmascand.se

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 25

/


TRENDER

/

I årets två första nummer av Silf Supply Chain Outlook presenterades forskningen bakom metoden för kunddifferentierat inköp. Och med fördjupning om informationen kring hur ledtidsfokus kan bidra till ökad konkurrenskraft och bättre marginaler. I den här tredje artikeln görs en koppling till Kraljics inköpsmatris och Category management. Jenny Bäckstrand Doktor i produktionssystem med fokus på inköp och produktionslogistik, Civ.Ing., Tekn.lic., Tekn.dr., CPIM, CSCP

Kunddifferentierat inköp som ett komplement till Kraljic och Category management

I

både Kraljics inköpsmatris och i Category management klassas liknande produkter i samma kategori med målsättningen att kunna behandla alla produkter i kategorin likadant. Oftast görs detta för att kunna strukturera inköpsfunktionen och förenkla inköpsbeslut. I Kraljics inköpsmatris klassificeras de inköpta artiklarna utifrån försörjningsrisk och resultatpåverkan (oftast förenklat till volymvärde) och i Category management kategoriseras artiklarna utifrån material, underliggande teknologi, marknad etc. Kategoriseringen enligt Category ma-

nagement kan därför ses som statisk (en plastartikel förblir en plastartikel) medan kategoriseringen enligt Kraljics matris ändras om försörjningsrisken alternativt volym eller värde förändras. Dessa kategoriseringsmodel-

26 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

ler kan med fördel kompletteras med kundorderstyrningsanalysen i metoden för kunddifferentierat inköp (KDI) som presenterades i SSCO nr. 2 sid. 26-27. I KDI-metoden avgör den ingående

artikelns position i produktstrukturen samt kundanpassningsgraden hur den ska klassificeras, dvs. prognosdrivna artiklar differentieras från kundorderdrivna artiklar och standardartiklar differentieras från special- eller kundanpassade artiklar. Detta gör att en slutprodukts konkurrensfördelar på marknaden (t.ex. kort ledtid, hög kundanpassningsgrad etc.) på ett tydligare sätt slår igenom i inköpsstrategin vilket gör att den på ett bättre sätt kan samordnas/ synkroniseras med den övergripande företagsstrategin.

KDI-metoden och Category management kan relativt enkelt kombineras eftersom en kundorderstyrningsanalys kan utföras separat för alla kategorier av inköpt material för en mer detaljerad klassificering. När det gäller kombinationen av Kraljics inköpsmatris och KDI-metoden blir analysen mer komplex, men samtidigt mer detaljerad och ger därmed bättre beslutsunderlag.

I figuren på nästa sida illustreras kombinationen av kundorderstyrningsanalys med en anpassad inköpsmatris. Först utförs en kundorderstyrningsanalys

och sedan analyseras artiklarna i respektive kvadrant i en anpassad inköpsmatris. Krysset i det övre vänstra hörnet indikerar att artiklar med hög grad av kundanpassning, så kallade kundorderunika artiklar, inte bör


TRENDER

Ordervinnarpåverkan

hög

Special

Hävstångsartiklar

Flaskhalsartiklar

låg

Försörjningsrisk

hög

hög

Ordervinnarpåverkan

Standard

Ordervinnarpåverkan

hög

Strategiska artiklar

Hävstångsartiklar Icke-kritiska artiklar

låg

Flaskhalsartiklar

Försörjningsrisk

Prognosdriven

köpas in på prognos. I kvadranten nedanför, prognosdrivna standardartiklar, kan artiklar återfinnas i alla delar i inköpsmatrisen. En djupare analys visar dock att för artiklar

med hög försörjningsrisk, i synnerhet artiklar med hög resultatpåverkan (strategiska artiklar), bör strategin vara att förkorta leveransledtiden för att de ska hamna innanför kundorderpunkten och därmed får säker efterfrågan. Detta minskar behovet av säker-

hög

Hävstångsartiklar

låg

KOP

hetslager och leder därför till minskad kapitalbindning. För artiklar som klassificeras som kundorderdrivna standardartiklar gäller det omvända. Artiklar med låg försörjningsrisk och i synnerhet de med låg resultatpåverkan, dvs. icke-kritiska artiklar, kan köpas in mot kundorder men för att minska resursåtgången bör hanteringen automatiseras och artiklarna kan med fördel köpas in mot prognos.

Strategiska artiklar Flaskhalsartiklar

Försörjningsrisk

hög

Kundorderdriven

Genom att kombinera kundorderstyrningsanalys med en anpassad inköpsmatris kan därför en kategorisering kombineras med ett åtgärdsförslag, handlingsplan eller specifik inköpsstrategi. KDI-metoden kan även användas för att välja

relevanta mätetal för inköp för att på så sätt motverka målkonflikter mellan till exempel inköp och produktion – mer om detta i nästa nummer!

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 27

/


NYHETER

/

Sammanställning av transportoch dieselstölder 2007-2013 Föreliggande ansats utgår från en kartläggning av brottskoderna 9803, 9804 och 9821 och sett till per rike, samverkansområde och län. Kartläggningen behandlar transport- och dieselstölder som är anmälda mellan 2007 och 2013 utifrån brottskoderna 9803, stöld av lastbilar och släp, 9804, stöld från lastbilar och släp, och 9821, dieselstölder.

S

yftet med kartläggningen är att ge en översyn av brottsutvecklingen sett till landet, respektive län samt polisens samverkansområde. Undersökningen av den anmälda brottsligheten understöds av registrerad data i polisens interna system för brottsanmälningar, men tar inte hänsyn till eventuella felaktigheter i valet av brottskod och mörkertalet för de brott som inte anmäls. Inom ramen för kartläggningen undersöks dock inte varför brottsutvecklingen och fördelningen av brott i landet breder ut sig på föreliggande sätt. Vidare omfattar inte undersökningen en kartläggning om hur brotten går till eller vem/vilka som anses vara skyldig/a. Brottskod 9803 Antalet anmälda stölder av hela lastbilar och släp har minskat från 599 brott 2007 till 424 2013. Majoriteten av brotten, ca 66 %, sker i länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne medan den högsta brottsfrekvensen 2013 uppgick till ca 6 anmälda brott per 100 000 invånare i Stockholm, Västra Götaland och Halland. Lägst brottsfrekvens 2013 hade Örebro, Västmanland, Uppsala och Norrbotten med endast 1 anmält brott. 28 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Hilda Karlsson Forskare vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Brottskod 9804 Antalet stölder från lastbilar och släp har ökat markant med ca 52 % från 2007 till 2012, då antalet anmälda brott uppgick till 2726 i landet. Majoriteten av brotten, drygt 63 %, anmäldes i storstadslänen följt av Kronoberg och Jönköping. Däremot hade Kronoberg högst brottsfrekvens 2012 på hela 58 brott per 100 000 invånare medan motsvarande siffra för Jönköping var 51 respektive 46 för Skåne. Stockholm hade 32 och Västra Götaland 28, vilket hamnade i nivå med snittet för riket. Lägst brottsfrekvens med endast 7 till 8 anmälda brott hade Kalmar, Gotland och Västerbotten. Brottskod 9821 Brottskoden 9821 infördes relativt nyligen 2013 och omfattar större dieselstölder såväl som smitningar från tankstationer. Totala antalet brott som anmäldes 2013 uppgick till 9554. Stölderna i storstadslänen hade en andel på ca 46 % av brotten 2013. Kronoberg hade högst brottsfrekvens med 175 brott per 100 000 invånare. Därefter följde Halland, 168, Gävleborg, 160, och Örebro, 150. I nivå med rikssnittet hamnade Skåne, 115, och Västra Götaland, 102. Lägst brottsfrekvens hade Stockholm, 60, och Gotland, 49.

Nationella Transportsäkerhetsgruppen Sedan 2012 är Polismyndigheten i Västra Götaland nationell sakkunnigmyndighet för transport- och drivmedelsstölder vars ansvar är att understödja polismyndigheternas samordning av seriebrott, metodutveckling och brottförebyggande arbete inom området. Nationella Transportsäkerhetsgruppen i Göteborg utför det praktiska arbetet. Syftet med kartläggningen är att ge en översyn av brottsutvecklingen och att skapa ett underlag inför framtida undersökningar.


ESTEA ÄGER, FÖRVALTAR OCH UTVECKLAR LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN

FASTIGHETER

Eskilstuna: Stockholm 110 km, Örebro 105 km, Västerås 44 km

UTHYRES: MODERN LOGISTIKFASTIGHET MED DIREKT ACCESS TILL E20

Adress

Svista Industriväg 3

Kommun

Eskilstuna

Total lokalyta

29 716 m2

Kyllager

4 551 m²

Fryslager

1 098 m²

Torrlager

22 995 m²

Kontor / personal

902 m²

Övrigt

170 m²

Tomt inkl byggnad

122 541 m²

Fri rumshöjd

9,7 m (fasad 11,6 m)

samt sprinklersystem. Byggnaden har portar på motstående sidor vilket även gör

Pelarindelning

17,2x14,13-17,35 m

den lämplig som terminal. En mindre del av ytan är idag tempererad och innehåller

Portar

75 st

Parekringsplatser

143 st

Fastigheten har alla egenskaper som förväntas av en modern logistikbyggnad med b.la. väl tilltagen takhöjd, ett stort antal portar, en väl tilltagen golvbärighet

både kyl-och fryslager. Byggnadens utformning skapar bra förutsättningar för att

Golvbärighet

5 000 kg /m²

dela lokalen till fler än en hyresgäst, från 3 000 - 30 000 m². Byggnaden är placerad

Belysning i lagret

ca 300 lux

med snabb anslutning till E20 vid trafikplats Svista strax öster om Eskilstuna, vilket

Uppvärmning

Fjärrvärme

är ett etablerat logistikområde med bla Meca, H&M och Saab som grannar.

Utbyggnadsmöjlighet ca 6 000 m²

För mer information kontakta David Ekberg: 0709-49 05 02. ESTEA AB. Hamngatan 27, STOCKHOLM. Växel: 08-679 05 00 E-post: info@estea.se

www.estea.se


LAGRUMMET

/

Nya regler – bättre upphandlingar? Få lagar ändras så ofta som våra upphandlingslagar. Det beror både på vår egen senfärdighet med att implementera den lagstiftning som vi får via EUrätten, dvs. att implementera de EU-direktiv som vi är förpliktigade att införa till svensk rätt.

Jan-Erik Falk

Jan-Erik Falk Jurist i EU-rätt

M

en det beror också på att EUkommissionen med jämna mellanrum lägger fram förslag på nya upphandlingsdirektiv som sedan antas av EU och som sedan ska införas i EUs medlemsländer.

Det var inte länge sedan vi införde de nya

versionerna av upphandlingsregler och nu är de redan på väg ut för att ersättas av nyare varianter av LOU och LUF.

Det vore knappast mycket att förarga sig över om förändringarna i sig skulle ge oss bättre och tydligare bestämmelser som medförde bättre upphandlingar. Problem uppstår ju endast då så inte är fallet, dels beroende på att ändringar i sig är ett problem och dels då ändringarna till sitt innehåll i själva verket endast bidrar till att försvåra viktigare delar av upphandlingsprocessen. Två av de viktigaste delarna av en upp-

handlingsprocess är leverantörsbedömningen eller som det också heter kvalificeringen och den efter kommande anbudsutvärderingen. Dessa två delmoment av upphandlingsprocessen upplevs ibland så komplicerade att avgränsa från varandra att de ibland sammanblandas. Detta har också satt spår i EUdomstolens rättspraxis.

Ett enkelt och kortfattat sätt att förklara

skillnaden mellan de två är att beskriva kvalificeringsfasen som ett sätt att välja

30 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

ut leverantörerna mot bakgrund av deras lämplighet att utföra de kontraktsarbeten som upphandlingen gäller. Lämpligheten ska endast bedömas med hänsyn till leverantörernas tekniska och ekonomiska status, om upphandlingen ska genomföras enligt reglerna i LOU. Anbudsutvärderingen ska göras mot bakgrund av en av två olika utvärderingsgrunder. Antingen ska det anbud antas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller så ska det anbud antas som har lägsta anbudspriset.

fråga sig om en upphandlande myndighet gör fel om man tillämpar det hittills vanliga sättet att utvärdera anbud.

I det nya direktivet som har antagits i EU och som vi nu är i färd med att implementera i vår lagstiftning har utvärderingsgrunden lägsta pris utgått och bytts ut mot lägsta kostnad i stället. Med lägsta kostnad menas lägsta pris eller livscykelkostnader vilket anges som exempel i direktivet. Med livscykelkostnader avses både interna kostnader och externa kostnader och det anges dessutom flera exempel på de båda kategorierna. Begreppet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnas dock orört. Vad som tillkommit är därför endast ett ordbyte som endast är förvirrande. Livscykelkostnader har tidigare utan problem gått att utvärdera med tillämpning av utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Nu ska sådana kostnader ingå i utvärderingsgrunden lägsta pris, vilket anges i de nya reglerna. Man kan

I stort skulle upphandlingsbestämmelserna kunna utvecklas genom rättspraxis i stället för genom lagrevisioner. Den enda direkt hälsosamma lagändring som behövs vore att återinföra bestämmelsen i ÄLOU att konkurrensen ska utnyttjas.

Vidare sker en detaljstyrning av kriterierna

för anbudsutvärderingen på ett sätt som går utöver det som är nödvändigt. Exempel är bra men att införa så många exempel på kriterier som kan tillämpas vid anbudsutvärderingen som görs i de nya direktiven är inte bra. Det är enkelt att föreställa sig att inköparna måste bli konfunderade över olika kriterier som inte medtagits i exemplifieringen.


LAGRUMMET

Berlaymont, EU-kommissionens byggnad i Bryssel

Upp eller ner? Prognos är inköparnas hjälpmedel för att enkelt följa förändringar av råvarupriser, materialkostnader, valutor, lönekostnader mm. Ett starkt och tillförlitligt redskap inför alla prisförhandlingar. Överraska dina leverantörer i stället för att de överraskar dig. Beställ en demo på vår hemsida, www.prognos.se. www.prognos.se Tel 040 661 16 00 • info@prognos.se

Prognos ger besked! Silf Supply Chain Outlook 3/2014 31

/


Den offentliga affären

Supervalåret 2014 och den offentliga affären Den offentliga affärens syfte är att använda skattemedel så effektivt som möjligt så att belastningen för oss skattebetalare hålls på lägsta möjliga nivå… eller finns det fler syften att söka nå med det offentliga köpet? Johan Almesjö Förbundsdirektör Inköp Gävleborg

I

de upphandlingar som Inköp Gävleborg gör söker vi alltid det mest fördelaktiga avtalet för våra beställande förvaltningar och bolag. Vi har den ekonomiska värdeförädlingen i fokus i den offentliga affären och vi tycker att vi lyckas ganska bra i detta. Då vi nu är mitt i supervalåret 2014 funderar jag i allt högre grad över den offentliga affärens djupare syften än de rent ekonomiska, den offentliga affärens roll i att realisera politiska drömmar och ambitioner.

Samtidigt som röster höjs för att vara än

mer proaktiv med det offentliga köpet finns det likaså krafter som vill låta den offentliga affären vara avpolitiserad. Låta påverkan av kravhöjder och inriktningar undantas politisk vridning mot andra värden och syften då de negativt påverkar den ekonomiska direkta nyttan av affären. Några menar att om fokus hålls på affärens direkta värde frigörs

Nu när supervalåret är här blir den offentliga affären en del i det politiska spelet mer tydligt än någonsin tidigare. Från att ha varit ett ickeargument i debatten har den idag klivit fram ur skuggorna och blivit ett reellt valargument, ett löfte som avges och som ska realiseras om makten tilldelas den som lämnar budskapet. I allt högre grad debatteras det om och ställs önskningar om att allt högre grad addera såväl sociala som etiska och ekologiska målambitioner i den offentliga affären, allt detta för att bättre kunna skapa ett mer hållbart samhälle. Vem har inte lyssnat till, läst om eller bara reflekterat över politiska ambitioner om att låta tillväxten få en ordentlig knuff genom att den offentliga köpkraften används till att köpa ”lokala produkter” av ”lokala företag”. Ambitioner som går tvärs emot tanken om fri rörlighet och att den mest konkurrenskraftiga produkten är den som ska vinna kontrakt och därigenom leda utveckling och tillväxt.

32 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Johan Almesjö

medel som i sin tur kan investeras i de behov samhället har att möta. Dessa argument finns företrädesvis i den tjänstemannakår som har till uppgift att realisera ”vadet” genom ”huret” och att politiker ska jobba med vad och hur. Så här tänker jag kring den fantastiska uppgift som det innebär att jobba för medborgarnas bästa genom att göra offentliga affärer; För det första så är den offentliga affären sammantaget en veritabel maktfaktor i det svenska samhället, köp för ofattbara 600800 miljarder kronor årligen (några hävdar att det är än mer) ger en maktbas som kan påverka marknaders utveckling. Att inte använda denna maktbas för högre syften än bara ekonomiska syns för mig vara att inte använda dess fulla potential. Affärer är komplexa tillstånd där synergier kan skapas och mål nås om både ekonomiska som andra hållbarhets faktorer kombineras klokt. Det är en utmaning men vinsten om vi lyckas är tillräckligt stor för att våga pröva. Den offentliga affärens möjlighet att vara den proaktiva kunden, första kunden i syfte att bryta barriärer är en möjlighet som vi idag långt ifrån nyttjar till fullo. Alltför ofta köper vi enligt gamla specifikationer, köper det som vi alltid har köpt och det är inte att använda köparmakten på ett bra sätt. Samtidigt ser jag att ledning och styrning av dessa affärer är underutvecklad. Funktionen ”upphandling och inköp” är allt för sällan strategiskt placerad i


verksamheten och kan därigenom inte agera proaktivt utan måste förhålla sig till de strategier som snidas fram på annan plats, det skapar reaktivitet. Jag har lyssnat till många politiker då de beskriver sin version av framtidens samhälle, vad de önskar uppnå, vilka drömmar de har och vad de önskar realisera. Vi måste som tjänstemän komma ihåg att det är på dessa drömmar våra politiker är valda och det är vår skyldighet att söka hjälpa dem att realisera dessa drömmar. För mig är det då naturligt att sätta den offentliga affären i detta sammanhang och stödja den på det bästa sätt jag kan.

Hur funderar du över den offentliga affären satt i sammanhang, ska funktionen bli mer affärsorienterad eller politiskt drivande? Med detta tar vi nu fram våra röstkort och marscherar till valurnorna och utövar vår medborgliga rättighet för att inte säga skyldighet.

Vi har specialisten. Med mer än 10 års erfarenhet av rekrytering inom inköp, logistik och supply chain, är vi det personliga rekryteringsföretaget som hittar den rätta chefen och specialisten åt dig. Läs mer på www.applyrekrytering.se eller slå oss en signal på 08-586 107 60. Välkommen!

Apply Rekrytering, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm. 08-586 107 60


Kompetens & Nätverk från Silf

Det som nästan finns! Idag blev det en skön båttur in till stan denna tisdag morgon, solen skiner och blickarna vänds mot skyn för att få del av den vitaminboost som solen ger. Färjan som tar oss längst huskropparna och Strandvägens myller av bilar och gångare är ett nygammalt sätt att pendla. En innovation? Nja, snarare en lösning på ett behov att förflytta människor dit de behöver ta sig. Någon som har ansvar för infrastruktur och koll på geografin har tagit på sig helhetskepsen och funderat fram lösningar utanför boxen. På innerstans vatten kommer vi snart få se ännu fler färjor som guppandes underlättar trafiken på vägarna och rusningen på spåren. Vem styr behovet av att hitta nya innovativa lösningar? Samspelet mellan kund och leverantör är avgörande och ju högre upp båda parter befinner sig på mognads-kurvan, desto snabbare förstår man varandra och vågar pröva nya innovativa lösningar. Och visst blir det roligare om vi får tänka lite nytt, samverka för att bli ännu lite bättre, för konkurrensen kommer inte att minska, den ökar i takt med globaliseringen. Silf vill hjälpa till att utveckla och förbättra för inköpare och logistiker så att vi alla ligger högt på mognadskurvan och kan lösa behov på marknaden med nya innovativa grepp. Allt det där som nästan finns!

ExpertGuide e-inköp För att underlätta i vardagen oavsett om du jobbar inom privat eller offentlig sektor, får du nytta av våra nya Expertrapporter. I rapporten ”ExpertGuide e-inköp” får du senaste nytt om erfarenheter av e-inköp hos svenska organisationer och företag, med framgångsnycklar om vad man tycker om sina leverantörer av e-inköpssystem. Silf erbjuder också en ”Workshop e-inköp” där vi diskuterar framgångsnycklar mer i detalj, kopplat till de deltagande företagens egna e-inköpsinföranden. Områden som tas upp till diskussion är bl. a. vad förstudien måste innehålla, hur man säkrar upp organisationens stöd och engagemang med resurser, kommunikation, förändringsarbete, leverantörsanslutning och pilotprojekt. D.v.s. med allt från att fylla systemet med produkter och tjänster, utbildning och användarstöd till hur man följer upp, mäter och kommunicerar resultaten. Vi på Silf vill önska er alla en skön sommar!

Carina H Dahllöf Vd Silf cahd@silf.se

Framgångsrik affärsförhandling Utveckla din personliga förhandlingsförmåga! Framgångsrik affärsförhandling är en avancerad förhandlingskurs för professionella förhandlare, med mycket högt ställda krav. Utgångspunkten är dina egna förhandlingsstyrkor och din personliga förhandlingsprofil. Du övar praktiskt genom att utgå från ett antal konkreta förhandlingscase. Komplexiteten i övningarna ökar gradvis under kursens gång.

Syfte och utbildningsmål

Från Framgångsrik affärsförhandling

Vem ska gå Framgångsrik affärsförhandling?

•• Målstyrd förhandling

Du som deltar i eller leder kvalificerade affärsförhandlingar och vill förbättra din förmåga att planera och genomföra framgångsrika förhandlingar. Framgångsrik affärsförhandling är en fristående kurs på 4 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare. Läs mer på www.silf.se/framgangsrik-affarsforhandling

•• Värderingar och etik •• Strategiska överväganden •• Förhandla •• Interkulturella aspekter •• Tekniker för att göra avslut

34 

Nästa kurstillfälle Stockholm 1/9

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Syftet är att förstå vilka olika faktorer i förhandlingsprocessen som styr händelseförloppet i en affärsförhandling samt att du får goda insikter kring ditt personliga förhandlingsbeteende. Målet är att ge djupa kunskaper om hur ditt eget personliga agerande kan påverka utgången av förhandlingsprocessen.


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

ExpertGuide™ e-inköp

– om elektroniska inköpssystem Funderar ni på ett e-inköpssystem, är ni mitt i ett införande eller redo för en omstart? Då vill vi rekommendera den nya ExpertGuiden™ om elektroniska inköpssystem som släpps om några veckor. Guiden innehåller bland mycket annat: •• senaste nytt om av användandet och erfarenheterna med e-inköp bland svenska företag och organisationer •• en förteckning av olika systemleverantörer •• exempel på svenska organisationer och företag som lyckats väl •• den senaste forskningen på området •• framgångsfaktorer vid val och implementering •• lämpliga nyckeltal

erbjudande

ExpertGuide™ e-inköp + en halvdags workshop Vi erbjuder just nu ett exemplar av ExpertGuide™ e-inköp tillsammans med en halvdags workshop där vi går igenom och diskuterar vad som krävs för att nå framgång med elektroniska inköpssystem.

Fredag 19 september 08.30-12.00

Stockholm

Frukostsmörgås och kaffe serveras mellan 8.30-9.00.


Plats Information om lokal får du i samband med bekräftelse av din bokning.

Pris ExpertGuide™ e-inköp + workshop 6 450:- + moms. (Enbart ExpertGuide™ e-inköp 4 950 :- exkl moms.)
 Silfmedlemmar får 550 kr rabatt. Bli medlem!


Bokning Antalet platser är begränsat och bokas efter principen först till kvarn.

 För mer information och bokning kontakta oss på silfonline@silf.se eller ring 08-752 16 80.


Silf Supply Chain Outlook 3/2014 35


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vem blir Sveriges Bästa Förhandlare 2014? Är det du eller någon du mött som gjort intryck genom sitt sätt att förhandla? Nominera denna person senast den 1 juli! Priset till Sveriges Bästa Förhandlare 2014 delas ut för fjärde året i rad.

Är du en person som i alla förhandlingar tänker långsiktigt, är öppen för påverkan och söker lösningar med ömsesidiga vinster och har en vilja att samarbeta? Då är du kanske morgondagens vinnare av priset, eller vet du redan nu någon som gjort intryck genom sitt sätt att förhandla och som du skulle vilja nominera? Grundkriteriet är att det ska handla om området affärsförhandling. Utöver detta är bedömningsgrunden bl a långsiktighet, förebild som förhandlare samt förmågan att hantera balansgången mellan att leverera resultat till det egna företaget och samtidigt lyckas nå överenskommelser som är värdeskapande för båda parter. 36 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Så här går du till väga Din motivering till att just du, eller den du vill nominera, är Sveriges bästa förhandlare skriver du i formuläret via www.silf.se/SBF. När vi mottagit nomineringen kommer intervjuer utföras för att på så sätt få information om förhandlingssituationer där den nominerade lyckats nå överenskommelser som är värdeskapande för båda parter. Ett fåtal utvalda kandidater kommer sedan att presenteras för en jury som därefter fattar beslut om Sveriges Bästa Förhandlare 2014. Prisutdelning sker på Supply Chain Outlook i november på Grand Hôtel, dit den nominerade blir inbjuden. Juryn består av Carina Dahllöf, VD Silf, Johan Almesjö, CEO, Inköp Gävleborg, Anders

Mårtensson, SVP Supply Chain Services, eBuilder, Erik Wetter, Assistant professor på Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i SNI, Silf Negotiation Institute samt tidigare års vinnare, Magnus Leiner, Purchasing Director, Volvo Car Corporation.


TEMA: ”Increasing profit in Supply Chain” PLATS: Vinterträdgården, Grand Hôtel NÄR: 12 november 2014 LYSSNA TILL:

Keynote speaker: Jonathan O’Brien, Expert och författare av boken Category Management Moderator: Dag Näslund, Professor, University of North Florida och docent, Lunds Universitet Ulf Harring, COO, Head of Global Operations, Kontron AG Christoffer Järkeborn, Public Affairs Manager Sweden, Skanska AB Martin Lidén, VP & Head of Car Purchasing, Volvo Car Corporation

Anna Dubois, Professor, Chalmers Mats Abrahamsson, Professor, Linköpings Universitet Erik Wetter, Assistant Professor, Handelshögskolan Stockholm MED FLERA

HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ www.silf.se/sco2014


Medlem i Silf Ett medlemskap i Silf är en dörröppnare till den globala spelplanen för Sveriges inköpare och logistiker.

Rabatter och kunskapsfördjupningar

Rabatter på Silfs utbildningar och seminarier. Tidningen Silf Supply Chain Outlook som tar upp aktuella frågor inom Supply Chain.

Inbjudningar till nätverk, seminarier och företagsbesök Tillgång till vårt omfattande nätverk och möjligheten att medverka i nätverksgrupper.

Forskning och rapporter före alla andra Samarbete mellan näringsliv samt högskolor. Tillgång till uppsatser och studier.

Läs mer och ansök idag på www.silf.se/medlem


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Äntligen är sommaren här och snart kan vi njuta av ledighet med sol och bad.

Vi på Silf vill passa på att tacka för ert engagemang i samband med våra aktiviteter under första delen av 2014. Ett axplock av medlemsaktiviteter vi haft under våren

På gång inför hösten är följande

Företagsbesök •• LKAB i Kiruna

•• Contract Management •• Inköp i projektform

•• Absolut Company i Åhus

•• Kommunikation och dialog för inköp

•• Ringhals i Göteborg.

•• Supply Chain Outlook (12 nov).

Seminarium och nätverksträffar •• Konsumentreturer, en strategisk fråga inom e-handel med Klas Hjort, forskare, ReLog Campus, Helsingborg

Håll utkik i era inboxar eller besök oss på vår hemsida www.silf.se där fler intressanta aktiviteter presenteras efter sommaren. Läs även mer om våra nätverksgrupper på www.silf.se/Medlemmar/Natverk/

•• Innovation inom Facility Management med Kati Barklund, Coor Service Management

Tipsa oss!

•• Differentierat inköp – ökad konkurrenskraft med Jenny Bäckstrand, Doktor i produktionssystem

Tipsa gärna om vad du skulle tycka vara intressant att ha seminarie eller nätverksträff kring. Maila dina idéer till Anna Sjöblom, ansj@silf.se.

•• Sales & Operation Process Planning med Fernando Duran, ABB •• Corporate Social Responsibility – en inköpsfråga med Niklas Egels Zandén, Göteborgs Universitet

Glad Sommar!

•• Indirekt material med Henrik Edvall, PIR •• Kategoristrategiarbete med Anna Henriksson, Coor Service Management •• Change Management med Livia Troili, IKEA.

Anna Sjöblom Kanslichef, Silf ansj@silf.se 08-752 16 92 Silf Supply Chain Outlook 3/2014 39


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Silfs utbildningskalender AUGUSTI 18-19 augusti Stockholm Offentlig entreprenadupphandling 25-26 augusti Inköp och försörjning

Stockholm

25-27 augusti Stockholm Strategisk inköps- och logistikledning

Boka din plats redan nu!

www.silf.se

25-28 augusti Stockholm Grundutbildning inköp – Block 1

SEPTEMBER 1-4 september Stockholm Framgångsrik affärsförhandling

29 september-1 oktober Stockholm Grundutbildning upphandling – Block 1 29 september -2 oktober Stockholm Grundutbildning inköp – Block 1

OKTOBER 6-7 oktober Category Management

Stockholm

6-7 oktober LOU i praktiken

Stockholm

6-9 oktober Stockholm Framgångsrik affärsförhandling 13-15 oktober Stockholm Ekonomisk leverantörsbedömning

1-2 september Global Sourcing

Stockholm

8-9 september Lean Supply Chain

Stockholm

13-15 oktober Stockholm Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

8-10 september Rätt vid köp

Stockholm

13-15 oktober Stockholm Supply Chain Grundutbildning – Block 2

8-11 september Stockholm Ledarskap, kommunikation och förändring

13-16 oktober Göteborg Grundutbildning inköp – Block 2

15-16 september Stockholm Logistikkortet – Lönsam logistik

14-15 oktober Lager- och materialhantering

15-16 september Inköp och försörjning

Göteborg

15-16 oktober Förhandlingsteknik

20-23 oktober Göteborg Ledarskap, kommunikation och förändring

15 - 17 september Stockholm Supply Chain Grundutbildning – Block 1

20-23 oktober Stockholm Grundutbildning inköp – Block 1

15 - 18 september Göteborg Grundutbildning inköp – Block 1

20-23 oktober Stockholm Grundutbildning inköp – Block 2

Stockholm

20-22 oktober Stockholm Affärssimulering offentlig upphandling

22-24 september Buying Business Services

22-24 september Stockholm Negotiating From a Weak Position 22-23 september Sustainable Value Chain

Stockholm

22-25 september Stockholm Grundutbildning inköp – Block 2

22-23 oktober Förhandlingsteknik

Stockholm

NOVEMBER 3-4 november Framgångsrik projektledning

Stockholm Stockholm

24-25 september Förhandlingsteknik

Stockholm

3-5 november LOU Grund och Fördjupning

29-30 september Köpkortet

Stockholm

3-5 november Stockholm Grundutbildning upphandling – Block 2

Kontakta oss på 08-752 16 80 Silf Supply Chain Outlook 3/2014

Göteborg

Stockholm

15 - 17 september Managing Supply Networks

40 

Stockholm


Silf – Omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Hösten 2014 3-6 november Stockholm Framgångsrik affärsförhandling

24-26 november LUF Grund och Fördjupning

5-6 november Transportlogistik

DECEMBER

Stockholm

5-6 november Stockholm Hållbara upphandlingar – Miljö och CSR 5-7 november Stockholm Strategisk inköps- och logistikledning 10-11 november Stockholm Supplier Relationship Management

Stockholm

1-2 december Stockholm Logistikkortet – Lönsam logistik 1-2 december Stockholm Offentlig entreprenadupphandling 1-3 december Göteborg Framgångsrik affärsförhandling

10-11 november Sustainable Value Chain

Stockholm

1-3 december Rätt vid köp

10-11 november Övertyga och påverka

Stockholm

1-3 december Stockholm Supply Chain Grundutbildning

Göteborg

10-12 november Rätt vid köp 10-12 november Managing Supply Networks 10-13 november Grundutbildning inköp – Block 1 17-18 november Inköp och försörjning

Stockholm

Stockholm

2-3 december Strategisk lagerutveckling

Stockholm

8-10 december Buying Business Services

Stockholm

Malmö

8-10 december Stockholm Grundutbildning upphandling – Block 2

Stockholm

8-10 december Stockholm Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

17-19 november Stockholm Grundutbildning upphandling – Block 1

8-10 december LOU Grund och Fördjupning

17-19 november Stockholm Negotiating From a Weak Position

8-11 december Grundutbildning inköp – Block 2

Malmö

17-20 november Stockholm Grundutbildning inköp – Block 1

10-11 december Förhandlingsteknik

Malmö

17-20 november Stockholm Grundutbildning inköp – Block 2

10-12 december Stockholm Ekonomisk leverantörsbedömning

18-20 november Logistikrätt & Incoterms

Stockholm

15-18 december Stockholm Grundutbildning inköp – Block 2

19-20 november Förhandlingsteknik

Stockholm

17-18 december Förhandlingsteknik

19-21 november Entreprenadjuridik

Stockholm

24-25 november International Negotiation

Stockholm

24-25 november Köpkortet

Stockholm

24-25 november Lean Supply Chain

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Boka dig på silfonline@silf.se Silf Supply Chain Outlook 3/2014 41


Hjälp! Vad ska jag göra? Det kom nyligen en fråga från en läsare som beskriver sin situation så här:

Jag sitter som logistikchef i en ledningsgrupp där vi står i startgroparna för en organisationsförändring. Tyvärr har jag tidigare erfarenheter av att obekväma beslut i vår grupp inte blir genomförda, eller i alla fall inte fullt ut genomförda. Vad ska jag göra?

A

tt sitta i en ledningsgrupp är en komplex uppgift. Det gäller att se helheten, hela organisationen och förstå sammanhangen. Ledningsgruppen är det enda forumet i en organisation som har legitim rätt att fatta och genomföra beslut om förändrad verksamhetsinriktning. Det ger individerna i ledningsgruppen makt, men också ett stort ansvar att se till hela organisationens bästa, inte bara till den egna enheten. När det gäller organisationsförändringar

är min erfarenhet att verkställandet av obekväma beslut alltför ofta fallerar. De förhalas, förvanskas, glöms bort, försvinner på något obegripligt sätt. Resultatet är en ledningsgrupp som går på tomgång. Förändringsarbetet går trögt eller i värsta fall, stannar helt. När något ska förändras, innebär det så gott

som alltid att obekväma beslut ska genomföras. Då gäller verkligen att hela ledningsgruppen strävar i samma riktning. Om några medlemmar av gruppen är tveksamma till besluten byggs ett psykologiskt motstånd upp mot att verkställa de nya direktiven i de egna underorganisationerna. Förutom att hindra förändringsprocessen kan detta även leda till konflikter.

Tillit i gruppen! Hur går det då till att skapa enighet kring besluten? Nyckeln är tillit. För att komma överens är det avgörande att olika åsikter får komma fram och betänkligheter ventileras. Det förutsätter en prestigelös, trygg atmosfär där det är okej att säga ifrån eller tycka tvärtom. Att våga uttrycka sina tvivel öppet och bli bekräftad i det av andra i gruppen, stärker tilliten, och därmed också

42 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

förankringen av besluten. Vilket innebär att beslut som fattas också genomförs även om de är obekväma. En ledningsgrupps förmåga att ta ansvar för helheten, stå för sina beslut och se till att de verkställs står i direkt relation till förmågan att framgångsrikt hantera en förändringsprocess. Skapa en handlingskraftig ledningsgrupp.

För att komma igång med utvecklingsarbetet är det ofta värdefullt med hjälp utifrån för att vidga perspektiven. En ledningskonsult kan stötta och arbeta med gruppdynamik och ansvarstagande för att bygga förtroende och tillit i gruppen. På sikt spelar även högste chefens förmåga att coacha och stötta individerna i ledningsgruppen stor roll. Syftet med utvecklingsarbetet är att

gruppen på egen hand ska uppnå sina målsättningar och även lyckas med att genomföra beslut, även om de är obekväma!

F råga

Coachen

Ledarskaps

Ledarskapskrönikan förmedlar tankar, idéer och konkreta tips om hur vi kan skapa bättre samarbetsklimat och få en organisation att fungera optimalt. Flera olika krönikörer skriver om sina respektive specialistområden. Denna krönika kommer från ledarskapscoachen Johan Nordenfelt, senior partner på Stockholms Ledarinstitut., e-post: johan@stockholmsledarinstitut.se


WE MAKE SURE

EVERYTHING’S

IN ITS PLACE Supply Chain solutions fit for your business.

Our solutions make sure all the parts you need are always where they should be. We’re the experts in implementing software and hardware that improve your performance, whether you’re a manufacturer, retailer, wholesaler or distributor. Find out how to turn your supply chain into a competitive advantage. Visit www.consafelogistics.se


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Public procurement to drive positive impact on climate change Aside from aiding significant cost and energy efficiencies, public

procurement can be directed at helping an unlikely cause - climate change. As the largest buyer in the EU, the public sector can strongly influence the creation of services and products that score high on energy-efficiency and innovation.

How well does procurement impact the value of P2P? Procurement is a multi-specialty function today, and companies are investing significantly in technology and tools that support its complex processes. Yet, crucial areas such as contract compliance are ignored, and they often fail to track whether sourcing is managed in-line with the contract terms, that they worked so hard to negotiate.

public procurement directive, encouraging sustainable sourcing as well as environmental protection. This includes integrating lifecycle cost considerations (such as energy use) into the buyers’ decision-making process.

This failure can be partly attributed to the lack of a wellimplemented Purchase to Pay (P2P) system or even a fully integrated Source to Pay (S2P) system. It is important that companies manage their sourcing against an awarded contract and catalogue, as it allows tracking of spend, and enables compliance. Companies can also create e-catalogues to ensure greater savings as well as transaparency within the sourcing activity.

Buyers are now being discouraged from automatically choosing

Research endorses that well-integrated end-to-end processes help

In 2013, the European parliament introduced key revisions to the

cheaper products, and being taught to consider lifetime environmental performance as a key decision element. In addition, buyers are also being advised to consider energy-efficient production processes while evaluating tenders.

Yet, there remain several issues that still need to be addressed.

best in class global companies achieve greater returns on investment. Companies must therefore actively focus on implementing P2P systems to cut processing costs and improve efficiencies.

Source: http://spendmatters.com/2014/04/10/does-procurementtruly-appreciate-the-value-of-p2p/

For instance, buyers are presently allowed to split large contracts, which can potentially compromise the quality of energy performance contracts. Source http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/ jan/21/public-procurement-weapon-climate-change

Significant gains for supplier organisations from eAuctions Participating in RFPs and eAuctions can be highly beneficial to supplier organisations and can offer many benefits. These include:

• Creating a platform for smaller companies to demonstrate their product and sales capabilities.

• Greater transparency across all purchasing systems and processes.

• Improved competitive intelligence and better understanding of competing players in the market.

• Increased insight into how business is done within the buyer organisation, as well as its culture and structure. • Better understanding of product and contract specifications, delivery requirements, as well as the contracting and negotiation process. • Improved discipline as well as synergies across all processes relating to sales, marketing and product management. • Capital efficiencies within sales and marketing, and reduced costs for customer acquisition.

44 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

• Increased technology adoption that supports overall improvements to supplier performance and contract management capabilities. Source: http://www.esourcingforum.com/archives/2014/04/07/8benefits-esourcing-can-provide-suppliers/


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Orchestration – The Next Step in Procurement Evolution

E-sourcing and how companies are maximising its value

Speaking at SciQuest NextLevel 2014 , Brent Griffith, Director,

E-sourcing is fast gaining prominence as the most popular channel

Delivering his thoughts on transformations within the procurement function, Griffith explained that increased changes would create improved capability in managing business uncertainties and price volatility.

• Companies are driving increased technology investments to support their procurement function.

Strategy and Operations Practice at Deloitte Consulting, observed that while the procurement industry has seen significant positive shifts in recent years, it needs to transform further to stay relevant over the next decade.

Another speaker, Rick Adams, Principal Research Analyst at

Gartner, shared “A Five-Step Path to Transforming Sourcing and Procurement.” He urged procurement professionals to look beyond reducing cost and focus on integrating theory with practice, besides exploring new technologies.

In a session titled “The Evolutionary Maturity of Strategic Sourcing”, Brett Cornell, Vice President, Value Consulting at SciQuest, highlighted the need to look beyond cost and adopt strategic sourcing as “…a systematic and fact-based approach”. This would help to optimise the organisation’s supply base and also improve the overall value proposition. Source: http://www.mypurchasingcenter.com/technology/technologyarticles/nextlevel-procurement-transformation-orchestrate/

for sourcing within companies. Quoting results from a survey that it conducted among 300 procurement executives and professionals globally, Zycus Inc., a leading provider of e-procurement software, revealed that -

• Also, companies everywhere are increasingly relying on internetbased technologies to locate the best products, suppliers and prices. In its report titled, “Pulse of Procurement 2014”, the research firm further adds, “Looking at investment interest by major procurement technology category, e-sourcing shows the largest increase from 2012 with the percentage [of companies] already using the technology or planning to invest.” A majority of the companies that were surveyed are investing in

technologies to support spend analysis. Such technologies help ensure –– accurate product pricing and payment data –– improved contract management as well as compliance with spending plans –– and, better monitoring of supplier performance and compliance on contract terms between buyers and sellers. Source: http://www.internetretailer.com/2014/04/22/e-sourcing-gainspopularity-procurement-tool

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 45


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Integrating e-sourcing technologies While most procurement processes can be sufficiently managed through the use of one tool or technology, e-sourcing can be considerably different. E-sourcing tools available in the market today, incorporate a wide range of capabilities. And yet, many of the tools still struggle to support complex areas such as spend categories. Below is a quick run-through of some of the popular e-sourcing tools

available in the market and some of the key areas they support.

• Suite-based tools offering integrated support across the entire range of activities spanning the source-to-pay continuum include b-pack, Coupa, Fullstep, Intenda, Ivalua, Pool4Tool, Wax Digital and Zycus. • Advanced sourcing technologies enable solutions for sourcing optimisation or collaborative sourcing, and help address pricing related complexities as well as flexible supplier feedback. Prominent tools available in this category include BravoSolution, Emptoris/ IBM, Iasta, Keelvar SciQuest and Trade Extensions. • Purpose-built tools such as Directworks and MarketMaker4 leverage external data to help companies transform sourcing into an information/market driven function. Source: http://www.enterpriseirregulars.com/74160/need-sourcingtool-belt-just-one-tool/

Mobilisation Assessement – Ensuring success with an ERP system Implementing and succeeding with an ERP system is a complex process. In such scenarios, companies will benefit from conducting a mobilisation assessment, which helps clarify the extent of opportunities, risks, complexities and change issues involved. This will also help assess the impact on end-to-end processes, as well as effective strategies to cope with the complexities and mitigate the risks. Here is a step-by-step plan to create and execute a mobilisation

assessment:

Step 1 – It is essential that core processes are identified and defined.

This needs to be managed at the business process level (Level 1) as well as sub-process level (Level 2).

Step 2 – Engage functional leaders to conduct workshops on specific

changes that will occur at the process and sub-process level.

Step 3 – Ensure the range of opportunities, risks, complexities and

change issues within each of the process levels are identified and grouped under specific categories. This will ensure appropriate guidance is provided by way of strategic leadership and technical expertise.

Source: http://spendmatters.com/2014/04/24/we-have-decided-toimplement-an-erp-system-now-what/

E-payments: A Vision for the Next Decade Innovation and regulation have greatly transformed the payments

landscape in recent years. It is expected that the massive uptake for e-commerce as well as new players entering the market will drive intensive changes into the payments system in the near future.

With increased globalisation and international trade expansion

driving the demand for Euro-denominated payments, banking and non-banking institutions as well as corporates are pushing for reduced rates and improved services. Naturally, these factors drive increased pressure on traditional payment formats to improve and rationalise their services.

In the light of such emerging trends, the Euro Banking Association launched a comprehensive exercise to drive a long-term plan for payment formats, in 2012. Developed through research as well as inputs gathered from EBA Board members over a brainstorming workshop the plan envisions:

• Payments services that are customer-centric, offering interoperability and seamless integration. 46 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014

• Enabling banks to drive convergence in wholesale and retail payments, and increased security across merchant and corporate relationships. • Increased flexibility to help banks respond faster to the market. Source: http://www.bankingtech.com/216022/the-future-of-paymentstowards-a-vision-for-2020/


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Mass customisation – E-invoicing in European markets enables end-to-end Driving value into the digitisation of procurement procurement function that offers customers systems the benefit of high cost efficiencies and economies of scale, coupled Mass customisation is a production process

Following the European Parliament’s approval for a single e-invoicing standard across all public procurement, the market is set to transition into a digitised environment. Further, significant economic benefits are expected from this move, including unified e-invoicing standards, cost and process efficiencies across both the public and enterprise sectors. It will also drive the European Union Digital Agenda to support paperless public administration within Europe. Understandably, several businesses within Europe have welcomed

the move, as it offers them greater interoperability and increased opportunities for cross-border procurement. Ricoh-sponsored research highlights that aside from these benefits individual businesses will also gain from tangible cost savings that will drive business growth and innovation.

Launching a pan-European initiative to support e-invoicing adoption by 2020, the European Parliament recently has apportioned a significant portion of its €1 billion investment in digital projects and high speed broadband connectivity, to e-invoicing in cross-border public services.

with highly personalised design to meet individual needs. Such production processes are typically based on value engineering principles, where any form of waste or non-value adding step is eliminated from the system.

Procurement functions are considerably impacted by mass customisation, as it enables creation of flexibility within the supply chain models, as well as flexible pools of multi-purpose resources (cross-trained workers). It can also offer significant benefits within the realms of B2B and eProcurement functions. Further, mass customisation can work with greater insight into a business’ sourcing needs across product and spend categories. This can help businesses garner benefits from the right mix of scalability, which allows for better-designed sourcing and P2P processes. Source: http://spendmatters.com/2014/04/14/the-masscustomization-of-procurement-and-mass-personalization-ofprocurement-systems/

Source: http://www.euractiv.com/sections/infosociety/removingbarriers-e-invoicing-301707

Silf Supply Chain Outlook 3/2014 47


EXECUTIVE SUMMARIES headlines from the world press

Responsible practices for technology businesses In its 2013 report, the Gaia Foundation revealed that “ecological

destruction and human rights violations” occur across each stage in a gadget’s lifecycle. They recommend that technology businesses adopt the below measures, to assume responsibility and create solutions to navigate the problem. • Designing gadgets to last – Companies can design products that last longer, and are easily upgraded or recycled for reuse. Product examples include the Bloom Laptop and Phonebloks. • Ensure the supply chain remains transparent – Supply-chain transparency helps consumers be more aware of the origin of their products, enabling them to remove support for products that are damaging to the ecosystem.

• Create “take back” systems – At the end of each gadget’s life is the beginning of a huge e-waste problem. Electronics Take Back Coalition is presently lobbying to ensure that technology companies follow the “polluter pays principle”, and assume responsibility in managing the gadgets they sell, across their entire lifecycle. • Fostering the circular economy – Adopt a zero waste approach, and help create products that can be easily recycled /reused. Source: http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/gaiasustainable-supply-chain-circular-economy

New technologies and their impact on the supply chain industry 2014 has rung in some interesting developments for the supply

chain industry.

E-commerce will emerge as a key influence and create significant

impact on retail stores as well as their supplier networks. E-commerce capabilities and ‘Click-and-collect’ services, are likely to come together to enable better services to customers, as well as optimal storage solutions for retailers.

Retail businesses will likely extend the partnership with their supply chains, by integrating along social media channels. For instance, in Sweden, DHL Supply Chain has introduced MyWays – a firstof-its-kind project that is focused on creating new ways for last mile delivery. This initiative has helped the local government in reducing vehicle congestion as well as emissions within the city center. MyWays is available as an app on tablets and smart phones, and enables service delivery by partnering with citizens who offer to pick up and deliver packages, en route to their homes/workplaces. While the citizens help reduce vehicle congestion, they also earn credits, which can be converted to cash. 3D printing and big-data as well are emerging as significant influences, and have the potential to significantly alter supply chain mechanisms in the coming years. Source: http://www.supplychaindigital.com/global_logistics/how-willsupply-chains-change-in-2014-by-dhl-supply-chain

Ta ett bra beslut idag – boka en annons här! Kontakta mig inför nästa nummer – Tema Shipping/Hamnar/Logistiklägen Materialdag 3 september Peter Gillemo, NewsFactory 08-505 73 817 peter.gillemo@newsfactory.se

48 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014


arrangeras parallellt med empack 2014

heltäckande transport& logistikmässa

– Nordens största förpackningsmässa

Välkomna! – entré & seminarier – helt kostnadsfritt

15 – 16 oktober 2014 Kistamässan | Stockholm

UtStäLLare, prodUkter Seminarier & nyheter • Transport- & logistiktjänster • Lager & materialhantering • Supply Chain Management • E-logistik • Miljö & hållbarhet • Säkerhet

Urval från seminarieprogrammet: Alexander Bard Mänsklighetens fjärde revolution - Framtidsvisioner, trender, globalisering, teknologi Ulf Spendrup - Från litet bryggeri till ledande dryckesproducent Mattias Goldman, VD, Fores - Vad innebär den nya regeringen (vilken den än är) för transport- och klimatfrågorna minst fyra år framåt?

Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort på

www.easyfairs.com/LogistikSthlm


NÄSTA NUMMER

/

Outlook

SILF SUPPLY CHAIN

Nummer 4 kommer vecka 39

FRÅN INKÖP+LOGISTIK I 50 ÅR TILL SAMVERKAN I NYA SUPPLY CHAINS

TEMA:

Shipping & Hamnar/Logistiklägen Fokusområden i supply chain:

Världshandel och globala transportvägar

Vi på redaktionen önskar alla en avkopplande och skön sommar!

50 

Silf Supply Chain Outlook 3/2014


Creative Republic

Många bäckar små. S

Våra kursdeltagare sparar miljarder åt sina arbetsgivare – varje år

Flera av våra studerande är högt uppsatta inom organisationer i Sveriges och ibland även världens största börsföretag. De verkar ofta inom inköp och logistik. Två områden där några få procent i besparingar kan göra att stora summor stannar kvar i företaget. Silf utbildar inom inköp, logistik, upphandling, förhandling och juridik. Vi erbjuder även ett internationellt gångbart certifieringsprogram för de som väljer att gå den hårda, men ofta mycket lönsamma vägen till att bli mästare inom sitt område.

Silf omsätter kunskap till hållbar lönsamhet.

Beställ vår utbildningsfolder på www.silf.se eller ring en kompetensrådgivare på 08-752 16 80 för att höra dig för om de olika kurserna vi erbjuder. Kort om oss: Silf har verkat sedan 1956 i Sverige och är idag Norra Europas ledande utbildningsföretag inom de områden vi lär ut. Vi tar även fram de viktiga nyckeltalen för PMI Inköpschefsindex tillsammans med Swedbank varje månad, en värdefull konjunkturindikator för det svenska näringslivet.


Posttidning B Avs. Silf Media AB Box 1278 164 29 KISTA

Kommers är lättare Med tyngdpunkt på användarna gör Kommers det lätt att handla rätt. Låt oss visa hur du snabbt får kontroll på leverantörer, upphandlingar, avtal och inköp. 08- 612 34 53 info@primona.se

www.primona.se

Silf Supply Chain Outlook nr 3 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you