Page 1

D u k e Nu k e m Fore ve r

E m pire TotalW ar


Se l am l ar , Ye ni b ir yıl a m e rh ab a de dik . 4 ay s onra 3. yaşım ızık utl ayacağız. Grup üye l e rim iz ve s ite ziyare tçil e rim iz b il iyorl ar. Bir s oru s orduk ve ce vapl arı al m aya de vam e diyoruz. Sorum uz şuy du: D e rgi m i w e b s ite s i m i?

Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

O K U YU CU İ GÖ RÜ ŞLER layarak Bu raya tık ak k ındak i pdfde rgi h iniz i düşünce le r siniz . paylaşab ilir

D e rgi içe riğinin b ir k ıs m ıde rgiye k atk ıda b ul unan k urul uşl ardan izin al ınarak yayınl anm ak tadır.

Re k l am ve rm e k çok k ol ay ve çok ucuz!

Yayınl anan yazıl ardan yazarl arıs orum l udur. D e rgi içe riği k ıs m e n yada tam am e n k aynak gös te ril s e dah i h e rh angi b ir şe k il de h e rh angi b ir ortam da k ul l anıl am az. Ancak de rgi b ir b ütün ol arak e l e k tronik ortam da s ınırs ız şe k il de dağıtıl ab il ir. İçe rik te n k aynak l anab il e ce k s orunl ardan dol ayıde rgi s orum l u tutul am az. Tüm ticari m ark al ar k e ndi s ah ipl e rine aittir.

Grup ab one s ayım ız 5.000 k işiye ul aştıam a de rgi dow nl oad s ayıs ıayl ık 4000 l e rde k al ıyor. Açık l am as ıuzun ol ab il e ce k b azıs e b e pl e rde n dol ayı de rgi yayınına s on ve rip w e b s ite m ize odak l anm ayıh e de fl iyoruz. Am a s izl e rin görüşl e ri de b izim için çok öne m l i. Sizce ne yapal ım ?D e rgi yayınına de vam e de l im m i?W e b s ite m ize odak l anıp dah a fazl a özgün içe rik m i h azırl ayal ım ?l ütfe n w e b s ite s inde açıl an b aşl ık tan yorum l arınızıdil e ge tirin. Bu s ayım ızda da göz dol durucu b ir içe rik s izl e ri b e k l iyor: İşl e m cil e rin Önb e l l e k K apas ite s i Başarım ıNas ılEtk il e r?is im l i tom s m ak al e s inde öze tl e şundan b ah s e dil iyor: Yük s e k k apas ite l i işl e m ci önb e l l ekl e ri s ade ce b ir pazarl am a s trate jis i m i?Yok s a b aşarım üze rinde ge rçe k te n b ir e tk i yaratıyorl ar m ı? Gürk an Ye niçe ri Stre s ve Yazıl ım Se k törü is im l i m ak e l e s inde yazıl ım cıl arın yaşadığıs ık ıntıl arıdil e ge tiriyor. Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare ' e b ir de tom s gözünde n b ak ın: ih aye t m avnal ara b indik . H e de fim iz Vol ga ne h rini ge çip Nazi işgal ine ye nik düşm e k üze re ol an Stal ingrad'a s uni te ne ffüs . Birl ik güçs üz düştü. Öze l l ik l e dün ge ce Stal ingrad ce h e nne m ine gide ce ğim izi öğre ndik te n s onra firar e tm e ye çal ışan üç ark adaşım ızın b aşına ge l e nl e r... Pl ays tation 3 fiyatl arıucuzl adı. İşte b ir ps 3 oyunu: D e vilMay Cry 4' ün Me rl inin K azanıtarafından önince l e m e s i. Me rl inde ayrıca D uk e Nuk e m 4 Fore ve r ve K nigh t O nl ine Modadon ince l em el e ri de ye r al ıyor. Bunl arın dışında pil l i, ol ym pos , te k nom ag, s ine m a, m uzik k utus u h ab e rl e ri ve m ak al el e ri il e dol u dol u b ir de rgi s izl e ri b e k l iyor. Bir s onrak i s ayım ızda e n günce lk onul arl a te k rar yanınızda ol m ak dil e ği il e.


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 3

Ce pte n Ücre ts iz Görüşm e

Te rl ik l e rim iz Ye rl e ri Sil e ce k .

ücre ts iz ol arak s e s l i görüşm e program ıfring yah oo, m s n, s k ype , gtal k h e s apl arınıza ul aşarak l is te nizde k i k işil e rl e ücre ts iz te l e fon görüşm e s i yapm anıza ol anak s ağl ıyor.

Bayanl ar b izim için s üpe r b ir ürün ge l iştiril m iş . Artık ye rl e ri b iz de ğilte rl ik l e rim iz s il e ce k . Bu te rl ik al tındak i m ik ro fib e r dok us uyl a b iz yürürk e n toz al ıyor ve ye rl e ri te m izl iyor. Ayrıca e vde b e s l e diğiniz h ayvanın tüyl e ri için te m izl ik yapm anızda ge re k m iyor. H am arat te rl iğim izin tüm öze l l ik l e ri b urada. Ü s te l ik fiyatıs ade ce $9 .9 5.

Bunun için fring program ınıce p te l e fonunuza yük l e m e niz ye te rl i. Program ıinte rne tte n ücre ts iz ol arak indire b il iyors unuz. Te k m e s e l e , te l e fonunuzun te k nol ojik ol arak ye te rl i donanım a s ah ip ol m as ı. nok ia'nın tüm s ym b ian m ode l l e ri program ıde s te k l e m e k te Te l e fonunuzun w i-fi öze l l iği vars a m utl ak a de ne nm e s i ge re k e n b ir program çünk ü tüm görüşm e ücre ts iz h al e ge l iyor. GPRS üze rinde n b ağl andığınızda is e öpe ratörl e rin s e rvis ini k ul l andığıiçin m b b aşına cuzi b ir m ik tar k ontor düşüm ü s öz k onus u. k e ndim de ne dim çok ol um l u s onuç ve riyor.

M ük e m m e lErgonom ik Sandal ye - Ayur Ch air Re s im de görm üş ol duğunuz s andal ye , günün b üyük b ir b öl üm ünü oturarak ge çire nl e r için h azırl anm ış. Be l ve s ırt b öl ge nizi de s te k l iyor b unun yanıs ıra uzun s üre oturanl arın b il diği yanak l arın s ık ışm as ı s onucu duyduğunuz rah ats ızl ığı önl e yici b ir s is te m e s ah ip. Fiyatı is e b ir s andal ye b u k adar e de r m i? de dirte ce k k adar fazl a k açab il ir b azıl arına. 500 $ k onforuna öze n gös te re nl e re is e fazl a ge l m e ye b il ir. D e tayl ıb il gi b urada

W al l pape rM ak e r duvark ağıdıyapm ak is te ye nl e r w al l pape rm ak e r s ite s ini k ul l anarak h e m m e vcut gal e ride n faydal anab il ir h e m de k e ndi duvark ağıtl arını ol uşturab il ir. s ite de w arne r b ros k arak te rl e rinde n ünl ül e re , h e ntai çizim l e rinde n s tatik artal anl ara k adar b ir çok re s im ve fotoğraf b ul unuyor.

D ünyanın e n b üyük b inas ıge l iyor! is m i Crys talIs l and ve tas arım cıs ıSir Norm an Fos te r ol an b u b ina, Mos k ova'da 5 yıl içinde yapıl m as ıpl anl anıyor. 1500 fit (yak l aşık 457m ) uzunl uğunda ol acak gök de l e n, içinde 9 00 daire , 3000 h ote l odas ı, 500 öğre nci için ul us l araras ıb ir ok ul , s ine m a ve tiyatro s al onl arı, s por k om pl e k sl e ri ve dah a fazl as ınıb arındıracak .


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 4

K ağıt Pil Finl andiya'da faal iye t gös te re n e nfuce l l şirk e ti ''s oftb atte ry'' adını ve rdik l e ri e s ne k ve ince b ir pil üre tti. 0.3-1 m m k al ınl ığındak i b u pil1.5 ve ya 3 v ge ril im s ağl ıyor ve 4m A/cm ²'l ik b ir e l e k trik ak ım ı s ağl ıyor. Bu pil e czacıl ık ta, k ozm e tik te ve l ojis tik e ndüs tris inde k ul l anıl ab il e ce k

Ne zam an öl e ce ğim ? k im in ne k adar yaşayacağı e l be t b il inm e z am a öl üm ünüze ne k adar k al dığını tah m in e de n b ir s ite var. de ath cl ock adl ı b u s ite de girdiğiniz b il gil e r ışığında s ize tah m ini b ir tarih s öyl üyor ve k al an s aniye l e riniz ge riye doğru s aym aya b aşl ıyor. k il o, b oy, doğum yıl ı, s igara ve ge ne l m odunuz gib i giril e n b il gil e r s oncunda k al an zam anın s aniye s aniye ak m as ı ins anı b iraz te dirgin e diyor. is te rs e niz s ite de n s ize öze l s aatl e ri pc nize yük l e ye b il ir ve ya duvar k ağıdı ol arak indire b il irs iniz. ayrıca s ite de öl e n ünl ül e re ait b il gil e r de al fab e ye göre s ıral anm ış.

Ücre ts iz 50 GB Al an Ü s te l ik s h are b utonu s aye s inde yük l e diğiniz dos yal arı b aşk al arı il e de payl aşab il iyors unuz. 50 gb 'l ık al an s ize az ge l iyors a, ücre tl i üye l ik s e çe ne k l e ride b ul unuyor. Not: Site aşam as ındadır.

h e nüz

b e ta

digh ol e s : dünyayıb urdan k azs an ne rde n çık ars ın? h ani b aze n s orarız "şim di şurdan de l s e k , dünyanın ne re s inde n çık arız acab a?"diye . ya da s orm as anız da h iç düşündünüz m ü b unu?işte tüm b u düşünce ve s orul ara yanıt b ul ab il e ce ğiniz b ir s ite m e vcut. googl e e arth de s te k l i al tyapıs ıil e ne rde n k azacağınıza k arar ve rdik te n s onra b u s ite s ize m uh te m e l çık ış nok tanızıgös te re ce k tir. ins an k aptırınca k e ndini, h e r ye ri k azas ıge l iyor (:

W oW oynam anın faydas ı Norve çl i b ir çocuk w orl d of w arcraft'da öğre ndik l e ri s aye s inde k e ndis ini ve k ız k arde şini çıl dırm ış b ir ge yiğin s al dırıs ından k urtardığını s öyl e di. Jorge n ol s e n ve 10 yaşındak i k ız k arde şi orm anda yürürk e n çıl dırm ış b ir am e rik an ge yiğine ras tl am ışl ar. Ge yik jorge n'in k ız k arde şine s al dırm ış ve jorge n w ow 'da öğre ndiği b ir h il e ye b aşvurm uş. İl k önce ge yiğin k afas ına b ir s opayl a de fal arca vurm uş ve Öfk e l i ge yiğin dik k atini k e ndine çe k tik te n s onra öl ü num aras ı yaparak s al dırıdan k urtul m uş


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5

w indow s için açık k aynak k odl u program l ar İnte rne tte k e ndi s is te m im k ul l anab il e ce ğim açık k aynak k odl u arark e n şu s ite ye ras tl adım .

w indow s 'ta program l ar

tarayıcı,anında m e s ajl aşm a,vide o oynatm a,ftp gib i b aşl ık l ar al tında w indow s için k ul l anıl ab il e ce k program l ar l is te l e nm iş. çok şık ve açık l ayıcı b ir tas arım ı var. tanıtım ın h e m e n al tına indirm e l ink i ve rm e l e ri de güze lol m uş.

10 yılönce inte rne t de vl e ri Bundan yak l aşık 10 yılönce , inte rne t de vl e rinin (googl e , yah oo, m s n, aol , ne ts cape ,) s ite görünüm l e rini m e rak e de nl e re b uras ı b ir güze l l ik yapıp, anas ayfal arının e k ran görüntül e rine ye r ve rm iş.

3D Gözl ük Yapıyoruz Evde yapacak h iç b ir şe y ol m adığı zam an, s ırf vak it ge çirm e am açl ı, h iç b ir işe yaram ayacağını b il diğim iz b irtak ım şe yl e rl e uğraşırız. İşim iz b ittiği zam an ortaya çık an şah e s e rim izi ge ne l l ik l e , b ir k e nara atarız. Bu da onl ardan b iri. Yapım ı ol duk ça b as it. Ge re k l i ol an s ade ce b ir gözl ük çe rçe ve s i, k ırm ızı ve m avi re nk l e rde b ire r s aydam k ağıt, b ir de m ak as . Eğe r m avi re nk l i b ul am azs anız, ye şilde ol ur. Am a k ırm ızı ol m azs a ol m az. Re nk l i s ak ız am b al ajl arı da ol ur as l ında fak at üze rl e rinde k i yazıl ar görüş al anım ızı e tk il e ye b il ir. Saydam k ağıtl arım ızı gözl ük cam ı şe k l inde k e s tik te n s onra, s ağ gözün üze rine k ırm ızı, s ol gözün üze rine m avi ya da ye şilparçayı yapıştırıyoruz. Bu k adar b as it, artık gözl üğüm üz h azır. Şim di b ununl a te l e vizyondak i üç b oyutl u program l arı izl e ye b il ir ve ya inte rne t üze rinde ye r al an 3D gal e ril e re göz atab il ir, is te rs e k oyun b il e oynayab il iriz. Ufak b ir tavs iye , s ak ın b ununl a “H ak ik ate n 3 Boyutl u Quak e ” oynam aya k al k m ayın, çok b aşağrıs ıyapıyor.

ASCII Pos te r ASCII Pos te r s ite s ine girip h e rh angi b ir re s im yük l e ye re k as cii k arak te rl e rinde n ol uşan pos te rl e r h azırl ayab il irs iniz. cre ate s ayfas ına girip JPG form atındak i b ir re s m i yük l e dik te n s onra ol uşacak pos te rin türünü ve k aç s ayfadan ol uşacağını be l irtiyors unuz. D ah a s onra da Mak e Pos te r b utonuna tık l ayarak çık tıs ını PD F dos yas ı ol arak b il gis ayarınıza indiriyors unuz.

O nl ine k rok il e r şe m al ar diyagram l ar onl ine ol arak b as it k rok il e r ak ış şe m al arı h atta iç m im ari tarzında tas arım l ar yapab il e ce ğiniz güze lb ir s ite b uras ı. h azırl adık l arınızı e xce l de w ordde rah atl ık l a k opyal ayıp k ul l anab il iyors unuz.Ne tw ork pl anl arı UML yapaıl arı vs . il e ol duk ça ze ngin.Şim dil ik b e ta ol an b u w e b uygul am as ını h e m e n k ayıt ol arak k ul l anab il irs iniz.


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 6

dünyanın e n pah al ı fare s i!

gam e ove r proje l e ri

paranız vars a ve pah al ı ak s e s uarl ara düşk üns e niz k işiye öze l18 k aratl ık b e yaz al tın döşe nm iş ve 59 m uh te şe m e l m as ye rl e ştiril m iş 24 m il yon dol ar de ğe rinde b ir fare h azırl attırab il irs iniz.

W indow s için Ücre ts iz O yunl ar Ve Ücre ts iz program l ar 65 oyun ve 48 Tane program var s ite de . O yunl ar aras ında BMW M3 Ch al l e nge , Al ie n Are na 2007, Am e rica's Arm y, W ol fe ns te in: Ene m y Te rritory de ğişik k ate goril e rde oyunl ar. Program l arda is e office , re s im , inte rne t, m ul tim e dia, güve nl ik , Pc için ge re k l i al e tl e r adında k ate goril e re ayrıl m ış program l ar var.

uçan arab a H ol l anda b ir firm a tarafından Pal -V is im l i h ava otom ob il i ge l iştiril di. Firm a Pal -V yi 5 yıl s onra s atışa çık arm ayı h e de fl iyor. Te k k işil ik ve 3 te k e rl ekl i ol an uçan otom ob il k urşuzs uz b e nzil l e çal ışıyor. Uçm ak için s ade ce 50 m e tre l ik yol a ih tiyaç duyuyor. O tom ob il in vide os unu b uradan izl e ye b il irs iniz. K arada s aatte 200 k m /h h avada is e 19 0 k m /h l a gide b il iyor.

şu s ite de b oş ins anl arın yaptığıil ginç vide ol arı izl e ye b il irs iniz. adam l arın vak ti e pe y b oş ol s a ge re k . b unu yapanl ar aynızam anda k re atif b ir ajans m ış güze l güze lw e b s ite l e ri yapm ışl ar am a b e nim dik k atim i çe k e n vide ol ardak i k ol tuk l ar... çok m uazzam b ir m anzaras ıvar..

Rob otl arl a İs tanb ul 'u Fe th e tm e k Mil l i Eğitim Bak anl ığı Japonya Ul us l araras ı İşb irl iği Ajans ıil e b irl ik te rob ot yarışm as ı düze nl iyor. Yarışm aya l is e ve ünive rs ite düze yinde k i öğre nci, öğre tm e n ve öğre tim göre vl il e ri k atıl ab il ir. Yarışm anın ana te m as ıis e "Rob otl arl a İs tanb ul 'un Fe th i". Yarışm a h ak k ında ayrıntıl ı b il giye b uradan ul uşab il irs iniz.


Bil dirge ç

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 7

Çok Yak ında Sony Vaio'l ar ce b e giriyor...

çöp k utus u de s te ği b il gis ayarda s il inm e m e s i ge re k e n am a b il gis ayarda fazl a ye r te şk il e de n de ğe rl i b il gil e ri s ak l am ak için çöp k utus u b içim inde s ab it dis k üre til m iş.

Sony Erics s on PPC dünyas ına b om b a gib i düşm e nin h azırl ık l arınıyapıyor. D ah a h e nüz k ons e pt h al de am a çık acağıtarih yak ındır...Sym b ian 9 .5 UIQ işl e tim s is te m ini k ul l anan te l e fon (de m e ye b in şah it l azım (: ) ... diğe r öze l l ik l e ri is e ...

250gb b e l l e ğe s ah ip ol an b u dis k , işl e tim s is te m inin k ab l os uz ol arak gönde rdiği dos yal arıs ak l ıyor. ayrıca üze rinde b ul unan l ed gös te rge il e dis k in dol ul uğu h ak k ında b il gi ve riyor.

Adob e AIR İl e Yaratıl an En İyi 10 Uygul am a 2007 yıl ında h e ye can yaratıp 2008 yıl ında k ararl ıs ürüm ünün çık m as ıyl a w e b ge l iştirm e piyas as ında fırtınal ar e s tirm e s i k e s in ol an Adob e AIR il e şim dide n yaratıl m ış pe k çok güze luygul am a b ul unuyor. Bu s ite e n güze luygul am al arıtopl am ış. Bazı uygul am al arın k aynak k odl arıda b ul unuyor. Böyl e ce ince l e yip k e ndi uygul am al arım ızıda ge l iştirm e k m üm k ün.

üre til e n e n çirk in arab al ar ge ne l l ik l e k e ndi al anında, e n güze l l e rinin s e çil diği s ıral am al ara inat b u s ite , s on on yıl da üre til en en çirk in arab al arıl is te l e m iş. b ir çoğuna s ok ak l arda ras tl am ak m üm k ün ol an b u arab al ardan b azıl arı h ak ik ate n pe s de dirte ce k cins te n ol m as ına rağm e n b azıl arının is e b u l is te de ne de n ye r al dığına şaşıl acak cins te n.

* Ti-O m ap 620 Mh z ARM11 İşl e m ci * 2.8 inch 800*480 pixe l s 16 m il yon re nk W VGA Ek ran * 5 m e gapixe lk am e ra * Ge force 5500 Grafik İşl e m ci * 802.11 b /g/n K ab l os uz İnte rne t * Me m ory Stick Micro ve Micro SD H afıza K artı * 2GB Be l l ek * 3G D e s te ği (H SD PA/H SUPA) * Quad Band GSM * RD S öze l l ik l i FM radyo (radyodan k ayıt yapıl ab il iyor) * Bl ue tooth 2.01 ED R ve A2D P * İnfare d / GPS * Standart 3.5 m m k ul ak l ık girişi Bak al ım iPh one s e ve rl e r onu tüm e k s ik l e rine rağm e n ye re göğe s ığdıram ayanl ar b una ne diye ce k l e r. Bu cih az ne k adar fiyatl a piyas aya çık ar b il m e m am a iPh one 'nun al dığıparayı h ak e tm e diği k adar b u cih az ak s ine paras ının h ak k ını ve re ce ğe b e nziyor.


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 8

Yıl ın e nl e ri 2007 Ge çe n yıl l arda ol duğu gib i yine dah a çok Türk iye odak l ı b ir yıl ın e nl e ri l is te s i h azırl adım . Editör k im l iğim i k e nara k oyarak ol uşturduğum , tam am e n k işis e lb ir l is te b u o yüzde n m adde l e re itiraz e tm e yin :) Lis te b iraz uzun, vak tiniz vars a ok uyun :) Ge çe n s e ne k i yazım da ol uşturduğum l is te yi günce l l e dim . Bir ik i m adde e k s ik ya da fazl a ol ab il ir. Yıl ın e n iyi oyun k artl arı: 8800GT Tartışm as ız b irinci. Yıls onuna de nk ge l m e s i as l ında onu tam ol arak yıl ın k artı yapm az am a k oca yılçık an te k iyi iyi ürün b u ol du. Yıl ın b al on k artl arı: Tüm orta s e viye D X10 k artl arı. D X10 öze l l iği l afta k al dı. Yıl ın ge re k s iz te k nol ojis i: Son aya s ık ıştıl ar ge rçi am a Nvidia'nın 3 yol l u SLI'ı ve ATI'nin Cros s fire X il e dört k arta k adar çık m as ı. D ah a ik i k artı adam gib i çal ıştıram ıyorl ar. Yazıl ım de s te ği ve güç tük e tim i k onul arında ciddi prob l em l e ri var. Öze l l ik l e de ATI'nin oyun de s te ği tarafında yapm as ıge re k e n b it ton iş var. Yıl ın e n iyi işl e m cis i: Inte lCore 2 D uo Yıliçinde 6400'de n 6450'ye ge çil di. Şim di 6750 gözde . Quad Core işl e m cil e r h e nüz e v k ul l anıcıs ı h atta oyuncul ar için çok ge re k l i de ğil . Yıl ın e n iyi anak art yongas ı: Inte lP35 Core 2 D uo için ide alpl atform . Bu s e ne As us anak artl arı dah a çok b e ğe ndim . Am a iyi m ode l l e r çok az ge l di ve pah al ıydı. Yıl ın m ob ilişl e m cis i: Inte lCore 2 D uo Bu k onuda b ir de ğişik l ik ol m adı. Yıl ın fare s i: Logite ch G9 İl k de fa fare m b ozul m adığı h al de fare al dım . Cal lof D uty4'te k i pe rform ans ım , Battl e fie l d2'ye göre çok ge ri k al ınca fare yi

de ğiştirdim ve ol m as ıge re k e n pe rform ans ım a k avuştum . Yıl ın k ons ol u: Ninte ndo W ii Bu k ons ol l a, oyundan ze vk al m ak için grafik l e rin şart ol m adığını çok ne t gördük . Öze l l ik l e b izim gib i C64 ve Am iga zam anl arından b e ri oyuncu ol anl ar dah a da e tk il e ndi b u k ons ol dan zira b as it grafik l e r+ k e yifl i zam an ge çirm e h adis e s i b ize o zam anl ardan m iras . Be n de niye tine girdim b ak al ım 2008 içinde b ir tane e dinm e yi düşünüyorum . Yıl ın popül e r ürünl e ri: 20"/22"W ide s cre e n LCD 'l e r, k al ite l i güç k aynak l arı, dizüs tü s is te m l e r, h arici dis k l e r. Ge çe n yıl19 ve 20" m onitörl e r al ınab il ir s e viye ye inm iş ve çok s atıl m ıştı. Bu yıl 22" m onitörl e r de al ınab il ir fiyatl ara indi. K e ndim de e n s on Sam s ung 223BW al dım . K al ite l i güç k aynak l arının ade di b u yıldah a da arttı. Uçuk m ode l l e rin dah i h e m e n s atıl dığı b ir yılol du. D izüs tü s is te m l e rde 2006'da b ir patl am a yaşanm ıştı. Bu yıl k i durum u rak am s al ol arak b il m iyorum am a b u yıl a öze lol an şe y, l aptop fiyatl arının çok düşm üş ol m as ı. 600 m il yona k adar indi fiyatl ar b aze n. H arici dis k l e r is e b u yıl h e rk e s in il gi odağındaydı. En çok s atan ürünl e rde n b iri ol du. Yıl ın dis k i: Se agate 250GB 7200.10 D ört ade t al dım b u yıl . Çok h ızl ı. RAID 0'dan vazge çm e m e s e b e p ol du. Yıl ın l afı: K üre s e lıs ınm a Yıl ın te k nol ojik ah l ak s ızl ığı: Macl are n'in Fe rrari'ye ait te k nik b il gil e ri e l e ge çirm e s i ve açıl an dava s onucunda 2007 s e zonu puanl arının s il inm e s i. Yıl ın Antivirüs program ı: K as pe rs k y Inte rne t Se curity 7 Yıl ın onl ine s özl üğü: Bab yl on Pro 7


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 9

Yıl ın tarayıcıs ı: Fire fox Yıl ın tre nd m e rak ı: Face b ook Bu yıl h e rk e s Face b ook 'taydı. Be n de il k ok ul ark adaşl arım ı b ul dum . İyil e rm iş s e l am l arıvar :) Ye ni yıl da is e ye ni b ir tre nd b aşl ayab il ir. Am e rik a'da görüntül ü 'ark adaş' b ul m a s e rvis l e ri popül e rl ik k azanıyor. Se çtiğiniz k işil e rl e vide o görüşm e s i yapıp anında k arar ve riyors unuz. Face b ook gib i b ir patl am a yapab il ir b u s e rvis l e r. Yıl ın ge l e ni: Yab ancıte k nol oji m ark e tl e ri Yıl ın m ul tipl aye r oyunu: Cal lof D uty 4 Form at'tan s onra Battl e fie l d 2 k urm adım b il e . Am a tarz ol arak Counte r Strik e 'a yak ın. Tak ım oyunu gib i görünüp tak ım ruh u taşım ayan b ir oyun. Yine de göre vl e r yüzünde n ins anl ar ortak b ir h e de f için oynadığından, tak ım h is s i ve riyor. Ve zayıf e k ran k artl arında dah i çok rah at çal ışıyor. Ek pak e tl e rini b e k l iyoruz. Yıl ın s ingl e pl aye r oyunu: Crys is Grafik te k nol ojis inde ye ni b ir döne m b aşl attığı için. Bir oyunda fizik m otoru nas ılol m al ıs orus una da k e s in b ir ce vap. Yıl ın s trate ji oyunu: Com pany of H e roe s : O ppos ing Fronts W orl d in Confl ict de çok iyiydi am a CO H b aşk a. Yıl ın şaşırtan ol ayı: Crys is 'in Türk çe ve 49 YTL ol m as ı İl k de fa ge rçe k te n Türk çe b ir oyun gördük . El e ştiril e b il ir tab ii am a güze l di. Fiyat dah a da güze l di. Yıl ın düşe ni: D ol ar Yıl ın artanı: İth al at ve cari açık Yıl ın azal anı: Yağm ur Yıl ın popül e r inte rne t h ızı: x/K b ps k otal ı K otal ıol duğu s üre ce h ızın ne öne m i var? Yıl ın s ite s i: w w w .is k i.gov.tr İs tanb uliçin h e r gün acab a ne k adar s uyum uz var diye girdik .

Yıl ın uyanığı: Me l ih Gök çe k K ızıl ırm ak s uyunu b araj s uyuyl a k arıştırıp içil ir h al e ge tirm e pl anıiçin. Yıl ın ye rl i gre vi: Te l e k om gre vi İl k de fa şah it ol duk . AD SL b ağl atam adığı için iş yapam az h al e ge l e n iş ye rl e ri ol du. Örne ğin Fire b al l onl ine s atış için m ağazas ınıb ir s üre GSM üze rinde n onl ine tuttu. Yıl ın yab ancıgre vi: Am e rik adak i s e naris t gre vi. Ne re de ys e tüm iyi dizil e r durdu, b azıl arı iptal e dil di. H al a s ürüyor. Son iptalol an dizi 4400 ol du. 2006 2007 2006 2007

D ow nl oad m ik tarım : 227GB D ow nl oad m ik tarım : 309 GB Upl oad m ik tarım : 45GB Upol ad m ik traım : 65GB

Yıl ın iyik i al dım de diğim ürünü: Logite cg G9 + Z 5500 Yıl ın niye al dım k i de diğim ürünü: Z al m an note b ook s oğutucus u Macb ook tipi düzüs tül e rde e tk is izm iş m e ğe r. Yıl ın te l e fon firm as ıve Te l e fonu: Nok ia N9 5 Çok pah al ı am a h e r işi yapan te l e fon s ınıfında b u yılrak ips izdi. Be n 2008'de de Sam s ung D 820 il e de vam e de ce ğim . Yıl ın payl aşım yazıl ım ı: Bu yılda Torre nt Yıl ın re zal e ti: Me diam ark t açıl ış günü İns anl arın düşürül düğü h al l e r ne de niyl e. Yıl ın m üdah e l e s i: RTÜ K b aşk anı ge ce nin b ir s aati Ah m e t Çak ar'ın 's por program ını' arayıp Çak ar'a m üdah al e e tti. İl k de fa b öyl e b ir şe y ol du ül k e de . Yıl ın acık ayb ı: As k e rl e rim iz Maal e s e f b u yıl şe h it h ab e rl e ri ne de niyl e yüzüm üz gül m e di. Re s m e n e s k iye döndük .


Re h b e r

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 10

Yıl ın b e ce rik s izi: H ük üm e t K e ndi vatandaşını k orum ak için Am e rik a'dan izin al m ak zorunda ol m ak çok ağrım ıza gitti.

Yıl ın b il gis ayar de s te k l i dizis i: Battl e s tar Gal actica Son s e zonuna gire ce ğiz s e naris t gre vi izin ve rirs e . Am a il k h ab e rl e r k ötü. Se tin dağıl dıaçık l andı.

Yıl ın s açm al ığı: W ordpre s s .com 'un e rişim e k apatıl m as ı.

Yıl ın D VD 's i: Trans form e rs Bir de H D D VD ol arak e vde izl em ek l azım .

Yıl ın ge cik e ni: Mac O S Le opard Iph one için e rte l e ndi am a e n azından Vis ta k adar b e k l e m e dik . Yıl ın prob l em l i yazıl ım ı: W indow s Vis ta Vis ta il e s atıl an dizüs tül e rde te k rar XP s e çe ne ğine dönül m e si b il e ye te rl i b ir onay. Vis ta'nın s orunu k ıvam ı tutturam am ış ol m as ı. Ab artıl ı güve nl ik s e çe ne k l e ri, s is te m ayarl arının zor ul aşıl ır h al e ge l m e s i, rah at k ul l anım için 2GB'ın şart ol m as ı ve b una rağm e n b izim MacO S'ta uzun zam andır k ul l andığım ız öze l l ik l e r h aricinde pe k de b ir num aras ı ol m am as ı, s tandart k ul l anıcının üründe n b ir dak ik a içinde s oğum as ına yolaçıyor. Birk aç ark adaşım b e nde n XP'ye dönm e k için 'nas ıl yaparız' yardım ı is te di. H al a da is tiyorl ar. Be ns e Vis ta'da k al m al arı için ik na e diyorum zira Micros oft te k e l ve Vis ta da b ir ye re gitm e ye ce k . Şim dide n öğre nip al ışm ak l azım . Yıl ın parl ayan proje s i: Türk iye 'de işl e m ci tas arl am a proje s i. Bir ye rde n b aşl am ak l azım . Yıl ın ağız s ul andıran ürünü: As us EEE PC Ü re tim ye ts e h e rk e s al acak b ir tane . Yıl ın çok k onuşul an ürünü: Appl e Iph one . H atal arıyl a doğrul arıyl a çok k onuşul du. Te l e fon da zate n b u iş için de ğilm idir :) Yıl ın b il gis ayar de s te k l i fil m i: Trans form e rs O k adar fazl a de tay vardı k i, il k k e z b öyl e b ir fil m de de tay fazl as ı ne de niyl e e k randa ol up b ite ni anl ayam adığım ız durum l ar yaşandı. Artık b undan s onras ı h e rh al de ak törl e rin de s analh al e ge l m e s i ol acak . Yıl ın b il gis ayar de s te k l i h ayalk ırık l ığıfil m i: 300 Fragm anıgüze lol an fil ml e r k atagoris inde b ir num ara ol ab il ir.

Yıl ın Soundtrack 'i: Trans form e rs Uzun zam andır il k de fa s e vdiğim b ir s oundtrack al b üm ü çık tı. Be n ge ne l de fil m içinde k ul l anıl an m üziği s e ve rim . Bunl ara 'fil m s core ' de niyor. Soundtrack de ğil . Score fil m için yapıl m ış m üzik de m e k . Soundtrack 'te is e çe şitl i al b üm l e rde n fil m in te m as ına uygun topl am a b ir al b üm yapıl ab il ir. H atta parçal arın h içb iri fil m in içinde ye r al m ayab il ir. Trans form e s s oundtrack 'i de topl am a b ir al b üm am a fil m i izl e m e ye n b irinin dah i h oşuna gide b il ir. Yıl ın dizis i: Pris on Bre ak Ye ni s e zonda e s k i h avas ını yak al adı. Ge rçi ge re k s iz b ir uzatm a ol duğu s öyl e ne b il ir am a yine de izl e niyor. Yıl ın e n k ötü dizis i: Fe dai :) Yok yok 24. K e s inl ik l e s ıfırı tük e tti. 2008'de durum u nas ıl k urtaracak l ar göre ce ğiz. Z ate n K e ife r Suth e rl and, Jack Baue r, h azır s e naris t gre vi vark e n h aps e girdi ce zas ınıdol duruyor. Yıl ın yük s e l e ni: Inte rne t k ul l anıcıl arının s ayıs ı. 16 m il yon de niyor. Yıl ın gözde al ışve riş s ite s i: Bu yıl anide n k am panya s ite l e ri popül e r ol du. H e r gün b ir üründe indirim yapan s ite l e re ol an il gi ne de niyl e ye ni s ite l e r açıl dı. Ayrıca Am e rik a'dan ürün gönde re n s ite l e r de açıl dı. Bunl ar da çoğal m a e ğil im inde l e r. Yıl ın gözde n düşe nl e ri: Me dya D oğan grub u te k e l i güçl e ndik çe , m e dyaya güve n dah a da azal dı. Yıl ın rah ats ız e de n ol ayı: Inte rne t yas as ı(s ans ürü) Bir s ite nin e rişim e e nge l l e nm e s i artık b ir k işinin l afına b ak ıyor. W ordpre s s .com 'un yas ak l anm as ı da gös te rdiği gib i, b azı k işil e re ye tk i ve ril m iş am a inte rne t ne dir, s ite ne dir nas ıl çal ışır vs


Re h b e r k onul arda te k nik e ğitim ve ril m e m iş. Yıl ın utanm azl ığı: Bu yıl s ah te ürünl e ri günde m e ge tirdik . Maal e s e f piyas a adi Çin m al l arından s onra b ir de s ah te ürünl e rl e dol du. Yıl ın b e ce rik s izl iği: Be şik taşın 8 ye m e s i. Al l ah 'tan fanatik de ğil im . Yıl ın k afas ı: Budur h e rh al de :) Yıl ın türe ye ni: 'D onanım ' s ite l e ri. Bu s e ne h e r önüne ge l e n donanım ince l e m , h ab e r ve oyun s ite s i açtı. Joom l a s ağol s un. Yıl ın h as ar raporu: Ph il ips 16X D VD W rite r, Lite O n 16X D VD W rite r, Th e rm al tak e W ingo k as a, Sony k am e ra. K am e ra b ozul m as aydıiyi ol acak tı. Yıl ın forum yazıl ım ı: Invis ion pow e r b oard 2007'yi de tam am l adık . 2008'de ne ol ur b il inm e z am a de vam e de ce ğiz gib i görünüyor. Yıl ın w e b yazıl ım ı: W ordpre s s PC Lab s 'ın al t yapıs ını 2007'de tam am e n W ordpre s s üze rine k urduk . Yıl ın PC Lab s ol ayı: TV'de 41 canl ı yayın yapm am ız. Başl ark e n b u k adar gide ce ğini b il m iyorduk . Bitm e s ine üzül e n çok ol du am a h e r işte b ir h ayır varm ış. Mal um , Aydın D oğan Te k nol oji TV'yi al dı. Z am anında k açm ışız yani ;) Yıl n PC Lab s ge l işm e s i: Türk iye 'ye dönüş yapm am ız ve s ite nin çok h ızl anm as ı. Yıl ın k işis e lol ayı: Ü nive rs ite nih aye t b itti. K as ım 2008'e as k e rl ik k ararı al dırdım . Yani PCLab s 'tak i s on s e ne m . Ne k adar ayrı k al ırız k ıs m ıda b ir s onrak i 'yıl ın e nl e ri' l is te m e :) Yıl ın donanım s ite s i: PC Lab s

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 11

Yıl ın çok fonk s iyonl u b e ce rik l i e ditörü: Özk an Erde n W ordpre s s 'te n s ite yaptı, Ce pl ab 'ı açtı, oyun b öl üm ünü açtı, s ite yl e forum u k ıs m e n b irl e ştirdi, firm al arl a uğraştı, ank e tl e rl e h e diye dağıttı, o arada k od yazm ak tan ince l em el e yazam az h al e ge l di am a As us EEE PC'yi TR'de il k de fa o ince l e di. Son ol arak da s unucul arıTR'ye taşıdı. Yazark e n yorul dum . Yıl ın h ab e r e ditörü: Em irh an D önge l Bu yılh ab e rl e rin çoğunu o yazdı. Yazm a şe k l i önde n b aşl atm al ı Ford-T gib i ol duğundan as l ında b e rab e r yazdık da diye b il iriz am a b u yılartık ful lotom atik b ir Em irh an b e k l iyoruz :) Yıl ın yazıh am al ı: Murat Gam s ız 2007: 56 yazı. H ab e rl e r, forum yazıl arı, yorum l ar h ariç.


H ab e rl er Le novo Çözüm O rtak l arıyl a Bul uştu Le novo, dis trib ütörl e ri Ak ora, Boğaziçi ve Inde x'l e b irl ik te ge rçe k l e ştirdiği topl antıl arl a Türk iye 'yi dol aşıyor.

Ul uk om Bil gis ayar 4 Yaşında Ul uk om Bil gis ayar , TİM Başk anıO ğuz Satıcı, Ul us l araras ı Nak l iye cil e r D e rne ği (UND ) Başk anıTam e r D inçşah in, İs tanb ul Güm rük Müşavirl e ri D e rne ği (İGMD ) Başk anı Cih angir O nge r ve TÜ BİD ER Başk anıAk if Şim şe k 'in k atıl dığıb ir dave tl e 20.yıl ını k utl adı.

O ge r, Sl ove nya Te l e k om İh al e s ine K atıl m ıyor Te l e k om Sl ove nije 'nın % 49 ,13'ünün öze l l e ştiril m e s i ih al e s inde D e uts ch e Te l e k om AG, Sk ipti ve b ir yatırım cıgrup k al dı. 14 ocak 'a e rte l e ne n ih al e ye O ge r te k l if ve rm iyor.

Ne te k s 'te Ye ni Satış M ode l i W e s tcon ve Inde x Grup iştirak i ol an il e tişim ağı, güve nl ik , m ob il ite ve yak ıns am a ürünl e ri ve b u ürünl e re b ağl ıçözüm l e rin dağıtım ında uzm an firm a Ne te k s , W e s tcon Group il e k urduğu ortak l ığın ardından, k anal a ik i ayrıuzm an s atış de partm anıyl a ul aşm a k ararıal dı.

Te k b ul ut : Bil gi Topl um u Strate jis inin Eyl em Pl anındak i 2,9 M il yar $Yatırım Ge rçe k l e şm e di K e s in ol m am ak l a b irl ik te 2007'de Bil gi Te k nol ojil e ri pazarı b üyük l üğünün 5,5 m il yar ABD D ol arı'na, Te l e k om ünik as yon s e k törünün is e 17 m il yar ABD D ol arı'na ul aştığınıs öyl e ye b il iriz. 2006 yıl ında 2,8 m il yon ol an AD SL üye s ayıs ı2007 yıl ında 4,3 m il yona ul aştı

IBM , Toprağıve Suyu K irl e ttiği İddias ıil e M ah k e m e ye Ve ril di IBM, il k te s is l e rini açtığı2 Ne w York şe h ri k as ab as ıtarafından

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 12

çe vre s e lne de nl e rl e m ah k e m e ye ve ril di. Broom e Country k as ab as ıIBM'in k im yas al l arının, h avayıtoprağıve ye ral tı s ul arınık irl e ttiğini iddia e tti.

Gre vSıras ında Sab otaj İddias ıyl a 19 K işi H ak k ında H apis Ce zas ıİs te niyor Türk iye H ab e r İş Se ndik as ının 16 e k im - 28 k as ım 2007 aras ında ge rçe k l e ştirdiği gre v s ıras ında, D iyarb ak ır'dak i Türk Te l e k om 'un fib e r k ab l ol arına s ab otaj düze nl e dik l e ri iddia e dil e n, Se ndik anın D iyarb ak ır Şub e Başk anıSal ih D aşde m ir'in de aral arında b ul unduğu 19 k işi h ak k ında 6 yıl a k adar h apis ce zas ı is te niyor.

Ge nçl e r Ul udağ'da Patl icanFe s t'de Bul uşacak Patl ican üye l e ri 20-24 O cak , 27-31 O cak , 10-14 Şub at tarih l e ri aras ında ge rçe k l e şe ce k Patl icanFe s t s üre s ince partil e r, k ons e rl e r, gös te ril e r, yarışm al ar ve dah a b ir çok öze le tk inl iğin yanıs ıra çe şitl i indirim fırs atl arından yararl anacak .

Yıl dız Te k nik Ünive rs ite s i Öğre ncil e ri ERP'yi, Uygul am al ıÖğre niyor İşl e tm e l e rde ins an k aynağı, m ak ine , m al ze m e ve h e r tür de ğe rin e n ve rim l i şe k il de k ul l anıl m as ınıs ağl ayan ERP (Ente rpris e Re s ource Pl anning: K urum s alK aynak Pl anl am as ı), Yıl dız Te k nik Ü nive rs ite s i'nde k i ERP l ab oratuvarında, doğrudan b il gis ayarl ara yük l e nm iş k e ndi uygul am al arından öğre nil iyor.

Appl e Başk anıSte ve Job s 'dan H ayat D e rs l e ri Ste ve Job s 'un b ir m e zuniye t töre ninde yaptığık onuşm a inte rne tte 1 ay önce vide o ol arak yayınl andı. Türk çe s inin, b ugün itib ariyl e 240.000 k işi tarafından izl e nil diği görül e n k onuşm a Ste ve Job s 'un k işil iği ve h ayatıh ak k ında il ginç notl ar içe riyor.

Sigara Yas ağıK aps am ınıGe nişl e te n K anun TBM M 'de K ab ulEdil di


H ab e rl er Sigara İçm e Yas ağık aps am ınıge nişl e te n yas a te k l ifi, TBMM Ge ne lK urul u'nda k ab ule dil e re k yas al aştı. Bül e nt Ak arcal ı'nın uçak l arda b aşl attığı"s igara içm e "yas ağı, dah a s onra topl u b ul unan ye rl e re ge nişl e til m işti. H ük üm e tin e n ol um l u h are k e tl e rinde n b iris i ol arak h atırl anacak ol an k arar Avrupa ül kel e rinde aynık onunun günde m de ol duğu günl e re de nk düştü.

Pos tacıl ar H izm e t Z am m ınin (Yıpranm a Payı) K al dırıl m as ınıProte s to Etti Pos ta dağıtıcıl arık am uoyunda yıpranm a ol arak b il ine n fiil i h izm e t zam m ıh ak l arının k al dırıl m ak is te nm e s ini Ank ara Pos ta İşl e m e Me rk e zi (APİM) önünde prote s to e tti.

T- M ob il e Inte rnational , Avrupa'dak i PS- CN ağl arıiçin H uaw e i'yi s e çti H uaw e i Te k nol oji, Al m anya m e rk e zl i dünya GSM ope ratörü TMob il e Inte rnational 'a PS-CN (Pack e t Sw itch e d Core Ne tw ork s ) s ağl ayıcıs ıol arak h izm e t ve re ce ğini açık l adı. H uaw e i Te k nol oji il e T-Mob il e Inte rnationalaras ında yapıl an anl aşm a Avrupa'dak i 5 k il it ül k e Al m anya, İngil te re , Avus turya, H ol l anda ve Çe k Cum h uriye ti'ni k aps ıyor.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 13

Bu YılAm e rik a'da IPv6'ya Ge çiş Yıl ı Am e rik an h ük üm e ti h aziranda IPv6'ya ge çm e yi zorunl u k ıl m ıştı. ABD 'de Öze lte l e k om firm al arıda ge çişe b aşl adı. Sprint Ipv6'ya ge çişi h ızl andırdı. Ge çtiğim iz h afta TK tarafından da IPv6 topl antıs ıdüze nl e ndi.

Face b ook için b ir Uygul am a Ge l iştirm e k - 1 Sos yalAğ s on günl e rde inte rne tin e n gözde te rim l e ri aras ında. Face b ook b ugün w e b te m e vcut ol an pe k çok Sos yalAğ s ite s inde n s ade ce b iri. Bu m ak al e de Face b ook 'l a k ul l anıl an b azı pe rde -ark as ıte k nol ojil e ri ve Face b ook 'a arayüz ol uşturan b ir uygul am anın nas ılyazıl acağınıaçık l am aya çal ışacağım .

Ak toros ;Önüm üzde k i şans ıiyi k ul l anm al ıyız! Gittik çe artan e l e m an açığı, öze l l ik l e ins an k aynak l arıal anındak i firm al arın b u s e k törü b il m iyor ol uşu, b uraya duyul an güve ni s ars m ış durum da. Ve rim s iz işe al ım l ar yüzünde n BT al anı el e m an açığıb olol an am a b unun yanında işs izl e ri de h iç az ol m ayan b ir s e k tör h al ini al dı.

Tark an'ın Ye ni Al b üm ü Sade ce TTNe tM üzik 'te n İndiril e b il e ce k

W im ax, İş M ode l l e ri Aras ında Ye r Al m ak için Savaş Ve riyor - 2

TTNe tMüzik üye l e ri 80 b inin üze rinde ye rl i e s e ri ücre ts iz ve tam am e n yas alol arak b il gis ayarl arına indire b il e ce k ve dinl e ye b il e ce k . Tark an'ın ye ni al b üm ü Me tam orfoz'da b ul unan parçal ar İnte rne tte s ade ce TTNe tMüzik 'te ye r al acak .

Mob ilW im ax için k l as ik görüş, 3G l is ans ıol m ayan (örne ğin s ab it-h at ope ratörl e ri, ISP'l e r, ye re l3G s pe k trum ih al el e rini k ayb e de n 2G te l e fon şirk e tl e ri) oyuncul arın tarafından b e nim s e ne ce ği ve de s te k l e ne ce ği şe k l inde .

Face b ook için Uygul am a Ge l iştirm e k - 2

TTNe t Ab one l e rine 1 GB'l ık Pos ta K utus u

Face b ook Sorgul am a D il i, Face b ook API işl e vl e ri aracıl ığıyl a e rişe b il e ce ğiniz h e r türl ü Face b ook ve ris ini s orgul am anın b ir yol udur ancak SQL-tarzıb ir arayüze s ah iptir. Face b ook APIl e ri ye rine FQL'i k ul l anm anın faydal arından b azıl arışunl ardır: b ant ge nişl iği azal tır, s orgul am al ar içinde k im i k ıs ıtl am al arı de ğiştire re k dah a b e l irl i ve ril erel de e de b il irs iniz.

TTNe t, e -pos ta s is te m ini ye nil e di. Ye ni s is te m de tüm TTNe t e pos ta k ul l anıcıl arının pos ta k utus u b üyük l üğü otom atik ol arak 1 GB'a yük s e l til irk e n e -pos ta h izm e tinin adıve adre s uzantıs ıda ye nil e ne re k ak ıl da k al ıcıb ir is im ol an "ttm ail .com "şe k l inde de ğiştiril di.


H ab e rl er Ce p Te l e fonu O pe ratörl e rinin 'M e şgul ' ve 'K im Aram ış' Se rvis l e ri için K ontör K e s tik l e ri D oğru D e ğil Son günl e rde m aill is te l e rinde ve forum l arda yine yanl ış b ir m ail dol aşıyor. Ancak m ail de k inin ak s ine ce p te l e fonu aram al arında m e şguls e s i al ındığında ya da te l e fon k apal ıyk e n arayanıb il dire n s e rvis l e rde k ontör h arcandığıb il gis i doğru de ğil . turk .inte rne t.com ok uyucul arının b il gil e nm e s i için k onuyu Turk ce l lve Vodafone 'a s ordu.

Ave a'dan Ege 'ye 8 M il yon YTL'l ik Yatırım Se k töre re k ab e ti ge tire n Türk iye 'nin ye nil ik çi GSM ope ratörü Ave a, k urul duğu günde n b u yana k al ite l i ve k e s intis iz il e tişim i tüm Türk iye 'ye yaym ak için çal ışm al arına s on s ürat de vam e diyor. Öte yandan Ave a, h ayata ge çirdiği is tih dam proje l e riyl e de Türk topl um unun s ürdürül e b il ir k al k ınm as ına k atk ıs ağl ıyor.

D r.Acare r : Türk iye 'de Yapıl an BazıD üze nl em el e r, Birçok Ül k e ye M ode lO l du Türk iye 'de s on yıl l arda yapıl an b azıdüze nl em el e r ve b u düze nl em el e r doğrul tus unda te s is e dil e n ye ni ol uşum l arın, b e nze r s orunl arıyaşayan b irçok ül k e ye m ode lol du. Türk iye 'nin b u tür k onul arda öncü ve örne k b ir ül k e h al ine ge l di.

M e nte ş : 2007'de BT Pazarı5,5 M il yar $ 'ıAştı Bil işim Te k nol ojil e ri pazarı, 2001 k rizinde n s onrak i yıl l arda ol duğu gib i b u yılda Türk iye 'nin ortal am a b üyüm e h ızının üs tünde b üyüdü. Rak am l ar b u k onuda dah a ne t b ir fik ir ve riyor. BT pazarının b üyük l üğü 5,5 m il yar dol arıaştı. İl e tişim s e k törü il e b irl ik te b u rak am 23 m il yar dol arl ara çık m ak tadır.

Türk tan : Ave a 2007 Yıl ında İl kl e ri Sunm aya D e vam Etti 2008 yıl ında da şüph e s iz GSM s e k törü h ızl ıb ir şe k il de ge l işm e s ini s ürdüre ce k , Ave a is e b u h ızl a re k ab e t e de re k il kl e ri s unm aya, ab one l e rinin ih tiyaçl arına göre il e rl e rk e n yapıl m ayanı

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 14

yapm aya, fark l ıdüşünm e ye e n öne m l is i de pazar ortal am al arının üze rinde b üyüm e ye ve ab one l e rinin yüzünü gül dürm e ye de vam e de ce k . Öte yandan 2008 yıl ında öze l l ik l e Num ara Taşınab il irl iği ve ve rgil e r k onus unda çe şitl i ge l işm e l er yaşanacak . Ave a CEO Cüne yt Türk tan'ın turk .inte rne t.com için yaptığıöze lde ğe rl e ndirm e s ini s unuyoruz.

K ul l anıcıl arın İnte rne t'e Güve ni ABD ve Japonya'da Tırm anışta 2007'nin 3. çe yre ğinde yapıl an Tre nd Micro İnte rne t Güve n Araştırm as ı, s on al tıayda k ul l anıcıl arın İnte rne t'e duyduk l arı güve nin ABD ve Japonya'da artark e n İngil te re , Frans a ve Al m anya'da azal dığınıgös te riyor. Yıl da ik i de fa yapıl an araştırm a k ul l anıcıl arın İnte rne t'i k ul l anırk e n k e ndil e rini ne k adar güve nde h is s e ttik l e rini öl çm e yi h e de fl iyor.

Rus GPS Sis te m i Tam am l anıyor Rus ya, Am e rik an GPS (Coğrafi Pozis yonl am a Sis te m i) Sis te m ine rak ip b ir s is te m k uruyor. Ge çtiğim iz s al ıgünü, s is te m i tam am l ayan s on 3 uyduyu taşıyan b ir rok e ti fırl attı.

Ace r K e ndis ini K analİş M ode l ini Güçl e ndirm e ye Adadı Ace r üs t düze y yöne ticil e ri topl antıda dağıtım ağl arını arttırırk e n, k analortak l arınıgüçl e ndirm e nin ve ye tk il e ndirm e nin öne m ini vurgul adı.

Sab ancıH ol ding'te Face b ook , YouTub e , M SN, M ail l e rin Şirk e t D ışıK ul l anım ıYas ak Sab ancıH ol ding K urum s alBil gi Te k nol ojil e ri D ire k törü (CIO ) Ergun H e pvar, ISO 27001 b e l ge s i al m aya h ak k azanan h ol dingin içinde k i k ural l arıaçık l ark e n, 2008 s onras ıFace b ook , YouTub e b e nze ri s os yals ite l e re m e s ai s aatl e ri dışında giril e b il e ce ği, MSN'nin k urum s alol anına ge çil e ce ği ve şirk e t m ail l e rinin iş dışında k ul l anıl am ayacağınıs öyl e di.


H ab e rl er K ings ton, 'Com pactFl as h El ite Pro Be l l e k ' K artl arının Pe rform ans ınıArttırıyor D ünyanın e n b üyük b ağım s ız b e l l e k üre ticis i K ings ton Te ch nol ogy, am atör ve profe s yone lfotoğrafçıl arın üs t s e viye görüntül e m e cih azl arından ve dijitaliş ak ış uygul am al arından e n yük s e k pe rform ans ıe l de e tm e l e ri için Com pactFl as h El it Pro be l l e k k artl arının ge ne lpe rform ans ınıarttırdığınıduyurdu.

Öze lTrans fe r H izm e ti, Cos ys h uttl e İl e Türk iye 'de Avrupa ül kel e rinde yaygın ol arak uygul anan öze ltrans fe r h izm e ti (s h uttl e ), artık ül k e m izde de yaygınl aşm aya b aşl adı. Bu h izm e ti ve re n şirk e tl e rin b aşında ye r al an Cos ySh uttl e,h em k urum l ara h e m de b ire yl e re güve nl i ve e k onom ik trans fe r h izm e ti s unuyor.

Inde x ve Nok ia'dan M ob ilİl e tişim Atağı Bil işim te k nol ojil e rinde Türk iye 'nin l ide r firm as ıInde x, m ob il il e tişim de vi Nok ia il e dis trib ütörl ük anl aşm as ıim zal adı. Inde x, Nok ia'nın iş dünyas ının profe s yone l l e rine yöne l ik Nok ia Es e rie s ürünl e rin ve il gil i yazıl ım l arın Türk iye dağıtım ınıyapacak .

İşne t Se rvis , Avaya'nın 'K ob i Pl atinum ' Çözüm O rtağı Ol du Bil gi Te k nol ojil e ri al anında Türk iye 'nin l ide r h izm e t ve çözüm s ağl ayıcıs ıol an İSNET, k urum l ara yöne l ik il e tişim ağıs is te m l e ri, uygul am al arıve h izm e tl e ri al anında dünyanın önde ge l en şirk e tl e rinde n Avaya'nın "K O BI IP TELEFO N"çözüm l e ri al anında Pl atinum Çözüm O rtağıol du.

Türk Te l e k om 'un % 15'i D ah a Öze l l e şiyor Türk Te l e k om 'un de vl e tin e l inde b ul unan % 45 h is s e s inde n, % 15'i, h al k a arz yönte m iyl e , e n ge ç 31 aral ık 2008 tarih ine k adar öze l l e ştiril e ce k . Satışın % 3'ü Türk Te l e k om ve PTT çal ışanl arıil e k üçük tas arruf s ah ipl e rine ayrıl acak .

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 15

Vodafone 'un 'Gizl i Num araya K apal ıSe rvis i' D e vre de Vodafone 'un is te ye n ab one l e rin gizl i num aral ardan aranm as ını e nge l l e m e k için Vodafone Gizl i Num araya K apal ıSe rvis i de vre de . Gizl i num aral ıçağrıl arıal m ak is te m e ye n tüm Vodafone ab one l e ri, b u s e rvis te n ücre ts iz ol arak yararl anab il iyor.

M otorol a'dan D ünyanın İl k El m as Bl ue tooth K ul ak l ığı Motorol a, öze lyapım l ük s ce p te l e fonu tas arım cıs ıAl e xande r Am os u il e b irl ik te üre ttiği dünyanın il k al tın ve e l m as Bl ue tooth k ul ak l ığıD iam ond Motopure H 12'yi k ul l anıcıl arın b e ğe nis ine s unuyor.

Prob ilD anışm anl ık H izm e tl e rini PCO RE'da Birl e ştirdi Prob il , 5 ayrıs e viye de n ol uşan Prob ilCore Es s e ntial s D anışm anl ık H izm e tl e ri'ni "PCO RE"adıyl a m üşte ril e rinin h izm e tine s undu. Te k nol oji ortağıol duğu firm al ara "tam de s te k " ve rm e yi h e de fl e ye n Prob il , PCO RE il e b ak ım , s e rvis , proje , w ork s h op de s te ği s unuyor. Anal iz ve te s tl e rl e ris k l e ri önce de n tah m in e de re k iyil e ştirm e proje l e ri öne riyor.


Te k nol oji M agazin

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 16

H onda Ins pire M odul o K ons e pt Ins pire Modul o K ons e pt e l de n ge çiril m iş ızgara, ön ve ark a görünüm ünde k i ye nil ik l e rl e ge l iyor. İç döşe m e s i turuncu ve s iyah de ride n, ayrıca al üm inyum çizgil e rl e s üs l e nm iş. Bu araca h e m l ük s b ir h ava h e m de s por b ir görünüm k atm ış. D ört k işi için ayrıs e s s is te m l e ri b ul unurk e n, k ol tuk l arın b aşl ık ark al arında LCD e k ran ye r al ıyor.

D ok unm atik Ek ranl ıK l avye : O ptim us Tactus Tuşl arıO LED e k ranl ardan ol uşan Maxim us kl avye nin çık ışıe rte l e nm e ye de vam e de rk e n, Art Le b e de v Studio ye ni b ir k ons e pt tas arım ını duyurdu. H e r tuşun O LED e k randan ol uşm as ı ye rine b u s e fe r "O ptim us Tactus "için b üyük b ir dok unm atik e k ran k ul l anıl ıyor. Böyl e ce tuşl arın e b atl arıve h angi tuşun ne re de ol acağı s e çil e b il iyor. Ayrıca b u e k randan vide o izl e m e k te m üm k ün ol acak . K ons e pt b ir çal ışm a ol an k l avye tas arım cıs ına göre 1 O cak 2008'de h azır ol acak .


Te k nol oji M agazin

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 17

Sam s ung SGH - i617 Bl ack Jack II Am e rik al ı te l e k om ünik as yon de vi AT& T'de n çık an Sam s ung Bl ack Jack II (SGH -i617), orijinaltas arım ına s adık k al arak il k Bl ack jack 'te k i e k s ik l e rin gide ril diği iddial ı b ir m ode l h al ine ge l m iş. Arttırıl m ış pilpe rform ans ı, m e nü ge çişl e rinde artan h ız, te m iz s e s çık ışı ve yük s e k te pk i h ızı te l e fonu dah a k ul l anıl ab il ir h al e ge tirm iş. Ancak e n b üyük e k s ik l ik ol arak W iFi'nin yok l uğu çok h is s e dil e ce ğe b e nziyor.

-

- UMTS üç b ant 3G (850/19 00/2100 MH z) - GPRS/ED GE/UMTS/H SD PA 1.8 Mb it/s /H SD PA 3.6 Mb it/s - D ualCore ARM 9 260MH z işl e m ci, W indow s Mob il e OS 6 Standart - 256 MB RO M, 128 MB RAM - 2 m e gapik s e lk am e ra 2.4-inç (320 x 240) 65k re nk l i e k ran GPS, Bl ue tooth 2.0, E-Mailve anl ık m e s ajl aşm a MPEG4/H .263 ve MP3, AAC, AAC+ form at de s te ği 1700m Ah pil

M otorol a Z 12 Z INE 5 M e gapik s e l Motorol a'nın 5 m p k am e ral ı ye ni b ir m ode lüre te ce ği yönünde k i h ab e rl e r önce de n k ul ağım ıza ge l m işti fak at s om ut b ir b il gi ul aşm am ıştı b ize . Bugünk ü h ab e rim iz is e çık acağı s öyl e ntil e ri m ob il s ite l e rde dol aşan Motorol a Z 12 Z INE h ak k ında. Motorol a Z 10'un b ir üs t m ode l i ol acağı düşünül en m ode l 5 MP K odak k am e ra e nte gre s ine s ah ip ol acak . Ayrıca GPS ve W I-FI öze l l ik l e rine de s ah ip ol acak Z 12 Z INE 2008'in il k çe yre ğinde piyas aya s ürül e ce k .

2009 M e rce de s - Be nz SLK 55 AM G 2009 m ode lSLK 55 AMG, 5.5L 360h p V8 m otoruyl a Me rce de s 'in uzun s ol uk l u SLKSınıfı roads te r çizgis ine ye nil e nm iş b ir s ol uk ge tire ce k . Spor aracın V8 m otoru AMG Spe e ds h ift 7GTronic şanzım anıyl a yöne til iyor (dire k s iyon k ul ak çık l arı il e vite s de ğiştire b il m e ). Aracın 0-100k m 'ye çık ış s üre s i is e 4.9 s aniye . Ark a görünüm s tandart SLK 'yl a çok b e nze r ol s a da dörtl ü e gzoz çık ışı dik k atl e rde n k açm ıyor. SLK 55 AMG 100b in dol ardan s ipariş k ab ul e tm e ye b aşl am ış b il e . Spor otom ob il , Mart 2008'de s ah ipl e riyl e b ul uşm ayıb e k l iyor.


Te k nol oji M agazin Sam s ung 31" O LED Ek ran Üre tti O rganic Ligh t-Em itting D iode (O LED ) tab anl ı e k ranl ar b irçok üre ticinin yol h aritas ında öne m l i b ir ye r te şk ile diyor. Sam s ung is e b u yol da iyi b ir adım attığını gös te re re k , 31-inç O LED e k ran üre ttiğini duyurdu (m e vcut O LED e k ranl ara göre ol duk ça b üyük b ir e b at). Ek ranın CES 2008'de görücüye çık acağı b il iniyor. Ü re til e n b u O LED e k ran s ade ce 4.3m m k al ınl ığında ve 32-inç b ir LCD 'nin tük e ttiği gücün yarıs ından dah a azıyl a ye tine b il iyor. Ek ranın çal ışm a öm rüys e 35000 s aat ol arak b e l irtil m iş.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 18

Üç Çe k irde k l i Ph e nom l ar M art 2008'de AMD 'nin ik i ve dört çe k irde k l i işl e m cil e r aras ındak i açığı k apatacak üç çe k irde k l i Ph e nom işl e m cil e ri Mart ayında s on k ul l anıcıyl a b ul uşacak . Mart 2008'de çık acak üç çe k irde k l i işl e m cie r Ph e nom 8600 ve 8400 (B2 s te pping) ol acak . Ye ni yıl ın ik inci çe yre ğinde is e il ave m ode l l e r Ph e nom 8700, 8650 ve 8450 ge l e ce k . Ph e nom 8400 ve 8600 s ıras ıyl a 2.1GH z, 2.3GH z h ızl arında ol acak k e n Ph e nom 8700 2.4GH z h ızında çal ışacak . B3 s te pping'e s ah ip Ph e nom 8650 ve 8450 s ıras ıyl a 2.3GH z ve 2.1GH z h ızl arında ol acak . Be ş işl e m cinin de TD P de ğe ri 9 5W ol acak . Ü ç çe k irde k l i işl e m cil e rin fiyat/pe rform ans avantajı dört çe k irde k l i işl e m cil e rde fiyatl arın k ırıl m as ını s ağl ayab il ir. Bunu Inte l 'e k arşı b ir h am l e ol arak k ul l anm ayı pl anl ayan AMD 'nin aynı durum u k e ndinin yaşam as ı da s öz k onus u. Ancak s on k ul l anıcı tarafında s e çil e b il e ce k al te rnatifl e rin çoğal m as ı ve yaşanacak fiyat re k ab e ti b u işin ol um l u yans ım al arıol acak .

Ge Force 9 800 X2 19 Şub at'ta

Bu da m e vcut AM-O LED 'l e r aras ında e n iyi ol m as ınıs ağl ıyor. Görünüşe göre Sam s ung O LED are nas ında işl e ri yavaştan al m ayacak . Rak ip Sony Japonya'da s atışı b ul unan dünyanın il k 11-inçl ik O LED TV's ini s atark e n Sam s ung b oş durm am ış. Bütün görüntü b irim i üre ticil e rinin dik k atini çe k e n O LED te k nol ojis inin öze l l ik l e düşük güç tük e tim i avantajıyl a ge ce l e k te Pl azm a ve LCD 'l e rin ye rini al m as ıb e k l e niyor.

Expre vie w s ite s inin e dindiği b il giye göre Nvidia Ge Force 9 800 X2 Şub at'ta ge l iyor. Çık ış tarih i için Mart s öyl e ntil e ri dol aşıyordu ancak şuanda 19 Şub at ol acağı iddia e dil iyor. İs im l e ndirm e s inde k i X2 te rim inde n anl aşıl dığı gib i üze rinde çift GPU b arındıran e k ran k artı, ik i çe k irde k aras ındak i il e tişim i b ütünl e şik SLI s aye s inde ge rçe k l e ştiriyor. Ayrıca h arici SLI k onfigüras yonuyl a QuadSLI'ye de h azır ol an e k ran k artı 6-pin ve 8-pin güç b ağl antıl arıyl a e ne rjis ini al acak (ATI Rade on H D 29 00 s e ris inde k i gib i).


Te k nol oji M agazin

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 19

4GB Be l l ek l i K al em

Nok ia 8600 Luna Pl atinum Edition

Bir K ore firm as ı b il diğim iz tük e nm e z k al e m e Us b b e l l ek e nte gre e tm iş. Ufak b ir k apas ite yl e de ye tinm e ye n firm a k al e m iyl e , 4GB gib i günl ük k ul l anım içini ide alol ab il e ce k b ir k ul l anım al anı s unuyor. D ah as ı da var k al em e l aze r de dah il e dil m iş yani Pow e rPoint s unum l arında işare tçi ol arak k ul l anıl ab il ir. Profe s yone l b ir çözüm ol an k al e m in K ore 'de k i s atış fiyatı 104$ ol acak .

Gol ds trik e r Inte rnational adl ı firm a tarafından dah a önce Appl e iPh one 'un pl atin s ürüm ünün üre til diğini duyurm uştuk . Bugünk ü h ab e rim iz is e Nok ia 8600'ın pl atin k apl am al ı s ürüm ü h ak k ında. Sade ce 500 ade t üre til e ce k ve 69 9 € 'dan s atışa s unul acak m ode l 2008'in il k çe yre ğinde m ağazal arda ye rini al acak .

D izüs tünde Pe nryn Z am anı Inte l 'in 45nm üre tim te k nol ojil i işl e m ci ail e s i Pe nryn, b üyük dizüs tü üre ticil e ri tarafından k ul l anıl m aya b aşl anıyor. Fujits u Sie m e ns Am il o Xi 2550 ve 2428, ye ni ne s il45nm Pe nryn işl e m cil e rinde n Core 2 D uo T8300 (2.4GH z) ve T9 300 (2.6GH z) k ul l anıyor. H e r ik i dizüs tü de Santa Ros a pl atform unda, 2GB Ram , W XGA (1280 x 800) Bril l iantVie w e k ran, duall aye r D VD yazıcı, dah il i W e b cam ve H D MI b ağl antıarayüzüyl e ge l iyor. Am il o Xi 2428, Ge Force 8600M GS 256MB grafik çözüm ü s unuyor. Am il o Xi 2550 is e ATI Mob il ity Rade on H D 2400 128MB çözüm ünü te rcih e diyor. Sony is e 45nm Pe nryn rüzgarına k apıl an b ir diğe r h ızl ıüre tici k onum unda. Sony Vaio FZ 31, SZ 71, CR31, FZ 38, AR61 ye ni ne s ilişl e m ci taşıyacak m ode l l e r. Sony Vaio CR31S/P - Inte lCore 2 D uo T8100, 2.1 GH z, 3MB L2, FSB 800 MH z - 2048 MB D D R2 667MH z - 14"W XGA (1280 x 800) X-b l ack - Inte lGraph ics Me dia Acce l e rator (GMA) X3100 - 802.11a/b /g - 160 GB SATA - D VD D L Supe r Mul ti


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 20

İ şl e m cil e rin Ö nbe l l e k K apasite si Başarım ıNasılEtk il e r? Önb e l l e k Büyük l üğünün Etk is i Ge rçe k te Ne K adar? L2 önb e l l e ği ol an (fak at tüm l e şik de ğil di) il k işl e m ci 19 9 5 yıl ında çık an Pe ntium Pro idi. 256 K B ve ya 512 K B k apas ite l i ik inci s e viye önb e l l e ği ol an b u işl e m cinin b aşarım ı, önb e l l e ği anak art üze rinde ol an düz Pe ntium işl e m cil e re göre ol duk ça yük s e k ti. Pe ntium II işl e m cil e rin duyurul uşuyl a b e rab e r önb e l l e k işl e m ci yongas ının üze rine ye rl e ştiril di. Bunun yanında b ugün b il diğim iz anl am da işl e m ci yongas ı içine göm ül ü durum da b ul unan il k işl e m ci s ok e t 370 için çık arıl an Pe ntium III'dü. O işl e m cide n b ugüne k adar önb e l l e k k apas ite s i ve e rişim şe k l i dışında b u yak l aşım h e rh angi b ir de ğişik l ik arz e tm e di. Öyl e ys e b üyük önb e l l ekl i işl e m cil e re para

H azırl ayan: Patrick Sch m id, Ach im Roos Çe vire n: Sal ih Gül er Öze t: Yük s e k k apas ite l i işl e m ci önb e l l ek l e ri s ade ce b ir pazarl am a s trate jis i m i?Yok s a b aşarım üze rinde ge rçe k te n b ir e tk i yaratıyorl ar m ı? yatırm ak h al a m antık l ı m ı?Çünk ü ge çm işte önb e l l e k k apas ite s inin ge tiris i çok fazl a b ir fark yaratm ıyordu. H e r ne k adar k üçük ve b üyük L2 önb e l l ekl i işl e m cil e r aras ında h e r zam an ih m ale dil e m e z fark l ar ol m uş ol s a da paras alaçıdan k üçük önb e l l ekl i işl e m cil e ri s e çm e k dah a ak ıl l ıcaydı. Yal nız tarih te Core 2 D uo gib i aynı anda üç fark l ı b oyutta önb e l l e k s unan b aşk a b ir işl e m ci s e ris i de yok . Böyl e ce h e r k e s e ye , h e b ütçe ye uyan b ir yığın dol us u Core 2 m ode l i çık tık arşım ıza. Pe ntium 4 işl e m cil e rin il k ne s l inde (W il l am e tte 180 nm ) 256 K B L2 önb e l l e k b ul unurk e n, ol duk ça b aşarıl ı b ir çizgi yak al ayan ik inci ne s il de is e 512 K B (North w ood, 130 nm ) önb e l l e k vardı. D ah a az önb e l l e ği ol an ucuz Ce l e ronl ar da Pe ntium 4 il e te m e l de aynı çe k irde ğe s ah iptil e r. Ce l e ronl ar b öyl e b ir nite l iğe s ah ip ol an il k işl e m cil e rdi (s ade ce çe k irde k /FSB h ızl arı il e önb e l l e k b oyutu fark e diyordu). İl e rl e ye n yıl l arda ik i s e viye nin de s te k l e diği k om ut s e tl e ri aras ında da fark l ıl ık l ar ol uşm aya b aşl adı.


D onanım 9 0-nm Pre s cott çe k irde ğinin piyas aya çık ışıyl a b e rab e r Pe ntium işl e m cil e r 1 MB önb e l l e k k ul l anm aya b aşl adı ve 2 MB önb e l l e ği ol an 65 nm Ce dar Mil lçe k irde ği ortaya çık ana k adar ge çe n uzun s üre b oyunca Inte l 'in m as aüs tü ürün gam ının l ide rl e ri ol dul ar. H atta Inte l ye ni ne s il işl e m cil e r yaratm ak uğruna ik i tane ayrı işl e m ciyi b irl e ştirip de 2 MB (1+ 1) önb e l l e k k apas ite s ine ul aştı diye b il iriz. Bununl a b e rab e r artık yük s e k h ız ve ya önb e l l e k b oyutunun b üyük ol m as ı m im arinin s ınırl arına dayanıl dığı için artık pe k b ir anl am ifade e tm e m e ye b aşl am ıştı. AMD , k onu önb e l l e k k apas ite s ine ge l diğinde gös te rdiği cim ri tutum uyl a ön pl ana çık ıyordu. H e rh al de b unun ne de ni 65 nm üre tim s üre cinde n ge çm iş işl e m cil e rin piyas adak i tal e bi k arşıl ayam am as ı ve 9 0 nm 'l ik işl e m cil e rin h al a pazara h âk im ol m as ıydı. Öte yandan Inte l 'in şu an s attığı tüm işl e m cil e r 65 nm üre tim te k nol ojis iyl e üre til iyor ve b u s aye de ünl ü işl e m cis i önb e l l e k k apas ite s i k onus unda ol duk ça cöm e rt davranab il iyor. 45-nm 'l ik ye ni Core 2 s e ris i işl e m cil e r is e e n az 6 MB L2 önb e l l e k taşıyacak l ar. Ancak b u s ade ce b ir pazarl am a s trate jis i m i yok s a L2 öne b e l l e k b oyutunu arttırm ak h ak ik ate n b aşarım artışı s ağl ıyor m u? H adi h e p b e rab e r b u s orunun ce vab ını öğre ne l im .

Büyük Önb e l l ek l e r: Başarım M ıYok s a Pazarl am a K urnazl ığıM ı? İşl e m cil e rde önb e l l e k b ul unm as ının te k ne de ni s ık k ul l anıl an ve ril e r için işl e m cinin s üre k l i s is te m be l l e ğine e rişm e b ağım l ıl ığını azal tm ak . Günüm üzde s is te m b e l l e ği k apas ite s i 512 MB il a 4 GB aras ında de ğişirk e n, önb e l l e k k apas ite s i m ode l de n m ode l e fark l ıl ık arz e tm e k s ure tiyl e 256 K B ve 8 MB aras ında s e yre diyor. Yal nız 256 K B ve ya 512 K B b oyutl u b ir önb e l l e k b il e çoğum uzun arzu e ttiği b aşarım ı s ağl am ada k âfi ge l e ce k tir. Bir işl e m cide te k b ir önb e l l e k yok tur. İşl e m ci önb e l l ekl e ri s e viye l e rl e ifade e dil ir: L1, L2, L3 s e viye gib i. Birçok m as aüs tü işl e m cis inde ve ri (data) önb e l l e ği ve k om ut (ins truction) önb e l l e ği adı ve ril e n ik i ayrı parçadan ol uşan b irinci s e viye (L1, 128 K B'a k adar - 64 K B + 64 K B) önb e l l e k b ul unm ak tadır. D ah a b üyük b oyutl u ol an L2 önb e l l e ği is e Inte lCore 2 D uo'nun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 21

çe k irde k l e ri tarafından ortak k ul l anıl ırk e n, Ath l on 64 X2 ve Pe ntium D işl e m cil e rinde h e r çe k irde ğin k e ndine ait b ir L2 önb e l l e ği vardır. L2 önb e l l ek L1 önb e l l e k te k i b il gil e ri k opyal ayab il ir de , k ul l anm ayab il ir de . D iğe r taraftan AMD 'nin ye ni Ph e nom işl e m cil e rinde dört çe k irde k tarafından ortak k ul l anıl ab il e n üçüncü s e viye b ir önb e l l e k de m e vcut. Ge rçe k dört çe k irde ğin ge tirdiği b u avantajl a aynı durum un Inte l 'in 2008 yıl ında tanıtacağı ye ni ne s ilNe h al e m işl e m cil e rinde de ge rçe k l e şm e s i b e k l e niyor. İşl e m cil e r h e r zam an L1 s e viye önb e l l e ğe s ah ip ol m uşl ardır. Yal nız il k L2 önb e l l ekl e r, 486D X ve Pe ntium pl atform l arında ol duğu gib i anak art üze rinde ydi. Bas it SRAM (Statik RAM) yongal arı önb e l l e k ol arak k ul l anıl ıyordu; Pe ntium işl e m cil e rl e b e rab e r L2 önb e l l e k işl e m ci yongas ının içinde ye rini al dı. 150200 MH z h ızında çal ışan Pe ntium Pro CPU içinde L2 önb e l l ek (256 K B) b ul unduran il k işl e m ciydi. O yüzde n işl e m ci çe k irde ğini k oruyan s e ram iğin b oyutu m as aüs tü ve s unucu pl atform l arının gördüğün e n b üyük düze ye ul aştı. Sok e t 370'l i Pe ntium III (500 MH z - 1.13 GH z) is e yonganın içinde 256 K B L2 taşıyan il k işl e m ci ol du. Bu s aye de h ab e rl e şm e de n k aynak l anan ge cik m e l e r ne re de ys e 0'a indiril m iş ol du. Tüm l e şik L2 önb e l l e k tüm uygul am al arda h atırı s ayıl ır b aşarım artışını da b e rab e rinde ge tirdi. H atta b aşarım a e tk is i o k adar yük s e k ol du k i b ir x86 işl e m cis i için e n öne m l i b aşarım e tk e ninin L2 önb e l l e k m im aris i ol duğunu s öyl e ye b il iriz. Öyl e ki L2 önb e l l e ğini de vre dışı b ırak m anın faturas ı ik i çe k irde k te n b irini k ayb e tm e k te n b il e dah a ağır ol acak tır. Bunun yanında, önb e l l e k s ade ce öne m l i b ir b aşarım e tm e ni de ğil . Ü s t, orta ve giriş s e viye l i işl e m cil e ri yaratm ak için üre ticil e rin e l inde b üyük b ir k oz ol m uştur. Ek s ik s iz b ir işl e m ci yongas ı L2 önb e l l e ğin tüm üne h âk im ol up yük s e k h ızl arda çal ışab il ir. Şaye t b u yonga s tandart ge ril im de ğe rl e rinde h e de fl e ne n h ıza ul aşam as a b il e örne ğin 4 MB önb e l l ekl i b ir Core 2 D uo 6000 ol arak s atışa s unul ab il ir. Eğe r yonganın L2 önb e l l e ğinin b azı b irim l e ri özürl üys e üre tici b ozuk k ıs m ı de vre dışı b ırak ıp 2 MB önb e l l ekl i b ir E4000 m ode l i ve ya h atta 1 MB önb e l l ekl i b ir Pe ntium D ual Core m ode l i yaratab il ir. Özürl ü önb e l l e ği ol an işl e m cil e r s tandart ge ril im l e yük s e k h ızl arda da çal ışam azl ar. Pe k i, tam am L2 önb e l l e ğin öne m ini anl adık fak at k apas ite m ik tarıtam ol arak ne k adar b aşarım artışıs ağl ıyor?


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 22

Core 2 D uo M ode l l e ri Inte l 'in pazarda b ir dol u m as aüs tü işl e m cis i var. H e r ne k adar Pe ntium 4 ve Pe ntium D işl e m cil e ri ye r ye r görül üyor ol s a da, piyas aya Core 2 işl e m cil e ri h ak im . Tam am , be l k i Pe ntium 4 ve Pe ntium D işl e m cil e rinin s aat h ızının 3.0 GH z'in ol duk ça üs tünde ol m as ı s ize çe k ici ge l e b il ir ancak bu işl e m cil e ri k e s inl ik l e öne rm iyoruz. 2,2 GH z'in üs tünde çal ışan h e rh angi b ir Core 2 işl e m cis i e n h ızl ı Pe ntium D m ode l ini rah atl ık l a al t e de ce k tir (Ath l on 64 X2 işl e m cil e rini de ipe dize r) çünk ü s aat h ızı b aşına çok dah a fazl a b aşarım s unuyorl ar. Eğe r h al a k arars ızs anız e tk il e şim l i işl e m ci l is te l e rim izde n yararl anarak Core 2, Pe ntium D ve AMD işl e m cil e ri k arşıl aştırab il irs iniz. D ah a düşük s aat h ızl arında çal ışan Core 2 işl e m cil e r doğalol arak aynı zam anda dah a az güç tük e tm e k te l e r. En h ızl ı Pe ntium D 800 m ode l i 130 W 'dan fazl a h arcark e n, dört çe k irde k l i b ir Core 2 Extre m e işl e m cis i b il e 100 W att'ı ancak ge çiyor. Ü s te l ik tüm çift çe k irde k l i işl e m cil e rin ıs ıls ınırı (TD P) 65 W . Ayrıca b oşta çal ışm a h ızının Spe e dSte p gib i te k nol ojil e rl e dah a düşük s e viye ye çe k il e b il m e s i s aye s inde , işl e m cinin b oşta h arcadığı güç çok dah a düşük (Core 2 D uo/Quad için e n fazl a 1.2 GH z ik e , Pe ntium 4/D için 2.8 GH z). Trans is törl e rde ol uşan k açak ak ım l arın azal tıl m as ını s ağl ayan ye ni te k nol ojil er de güç tas arrufunu öne m l i öl çüde arttırm ak ta. Şu anda piyas ada E ve X m ode l l e ri ye r al ıyor. E ucuz ve orta s e viye l i işl e m cil e ri te m s ile de rk e n, X Extre m e Edition m ode l l e r için k ul l anıl ıyor. Q is e Inte l 'in ik i çift çe k irde k l i işl e m ciyi te k b ir işl e m ci pak e ti içine s ok m as ıyl a el de e ttiği dört çe k irde k l i işl e m cil e ri b e l irtm e k te . E6550 ve üs tünde k i işl e m cil e rl e b e rab e r E6420 il e E6320 m ode l l e rinde 4 MB L2 önb e l l e k b ul unuyor. Ancak s onu "-20" il e b itm e ye n E6400 ve E6300 işl e m cil e rinde is e b u k apas ite 2 MB ol arak b e l irl e nm iş. 1 MB s ürüm l e rin h ızl arı 1.6 ve 2.0 GH z aras ında de ğişiyor ve is im l e ri s ırayl a E2140, E2160 ve E2180. Inte l 'in ucuz m ode l l e ri is im l e ndirm e l e r ve e k s ik b ırak ıl an b irk aç donanım s alöze l l ik dışında diğe r Core 2 D uo işl e m cil e rinde n fark s ız.


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 23


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 24

Sonuç PCMark 05 gib i yapay uygul am al arda önb e l l e k b oyutunun e tk is ini fazl a göre m e s e k de çoğu h ak ik i program ve oyunl arda ol uşan fark görm e zde n ge l ine m e z. As l ında b u durum b ize b aştan b iraz şaşırtıcı ge l di çünk ü te crüb e l e rim ize dayanarak k onuşacak ol urs ak norm al de e n b üyük fark l ar yapay k arşıl aştırm a uygul am al arında ge rçe k l e şiyordu. Yazının b aşında s orduğum uz s orunun ce vab ı şu: Eve t, önb e l l e k k apas ite s i öne m l i. En azından günüm üzde k i Core 2 D uo işl e m cil e ri için b u ge çe rl i. D e ne yl e rim iz için 4 MB'l ık Core 2 Extre m e X6800, 2 MB Core 2 D uo E4400 ve te m e l de b ir Core 2 D uo işl e m ci ol an 1 MB Pe ntium D ualCore E2160 k ul l andık . Tüm işl e m cil e r 266 MH z b irim s is te m h ızıyl a çal ıştırıl dı ve çarpan 9 ol arak b e l irl e ndi (9 x 266 = 2.40 GH z). Pe ntium D dışında Inte l 'in diğe r tüm çift çe k irde k l e rinin m im aris i aynı ve aral arındak i te k fark önb e l l ek k apas ite s i. Pazardak i arz ve tal e p ol gus u Inte l 'in Core 2 Extre m e 'de n Pe ntium D ual Core 'a k adar de ğişe n çe şitl il ik te Core 2 işl e m cil e ri üre tm e s ine s e b e p ol uyor. Pre y ve Quak e 4 gib i te tik çi (s h oote r) oyunl arında al ınan s onuçl arı k arşıl aştırırs anız, 1 MB ve 4 MB L2 önb e l l e k aras ındak i b aşarım fark ı az b ir s aat h ızı artışıyl a k apanıve riyor. Aynı durum D ivX 6.6 ve Xvid 1.1.2 k od çözücül e ri ve W inRAR 3.7 il e dos ya s ık ıştırm a uygul am as ı için de ge çe rl i. 3D Studio Max 8, Lam e MP3 Encode r ve ya H .264 Encode r V2 gib i işl e m ci b ağım l ıs ıprogram l ar is e önb e l l e k b oyutundan fayda s ağl am ıyor. Yine de Inte l 'in trans is tör b oyutunu 65 nm 'de n 45 nm 'ye düşüre re k s il ik on pl ak al ardan çok dah a fazl a yararl anm ak is te m e s i b izce ol duk ça m antık l ı. Core 2 işl e m cil e rinde , çe k irde k l e rin L2 b e l l e ğe s e rb e s tçe e rişe b il m e s i ve onu payl aşm as ı ol ağanüs tü b ir ve rim l il ik ge tirm işti. Böyl e ce s is te m be l l ekl e rinin h ızının ge ne l b aşarım a e tk is i öne m s e nm e ye ce k de re ce de düştü (önb e l l e k k apas ite s i yük s e k , o yüzde n s is te m b e l l e ğine ol an ge re k s inim çok az) ve FSB darb oğazl arının önüne ge çil di. İşte tüm b u b ah s e ttik l e rim iz s ade ce 1 MB'l ık önb e l l e k k apas ite ns in b il e s onuçl arı ne de n b u k adar e tk il e diğini açık l am aya ye te r de artar b il e. Bu açıdan b ak ıl ırs a, L2 önb e l l e k k apas ite s inin, 45 nm 'l ik Pe nryn çe k irde k l i işl e m cil e rl e (Core 2 D uo E8000 s e ris i) b e rab e r 4 MB'dan 6 MB'a çık m as ının b aşarım a k e s inl ik l e ol um l u b ir e tk is i ol acak tır. Ü s te l ik Inte l 'in ürün gam ı 6 MB, 4 MB, 3 MB, 2 MB ve h atta 1 MB k apas ite l i ürünl e rl e gide re k dah a da ge nişl e m iş ol acak . Böyl e ce Inte l , yonganın önb e l l e k b irim l e rinin öne m l i b ir k ıs m ı özürl ü b il e ol s a, ge çm işte ol duğu gib i onl arı çöpe atm ak tan k urtul m uş ol acak . Öyl e görünüyor k i önb e l l e k b oyutunun b üyük ol m as ıInte l 'i s il ik ondan s üre k l i zarar e tm e k te n de k urtaran öne m l i b ir e tm e n.


pdfde rgi de n

w w w .pdfde rgi.com | Ăœcre tsiz ab one ol ! | Sayfa 25


pdfde rgi de n

w w w .pdfde rgi.com | Ăœcre tsiz ab one ol ! | Sayfa 26


pdfde rgi de n

w w w .pdfde rgi.com | Ăœcre tsiz ab one ol ! | Sayfa 27


pdfde rgi de n

w w w .pdfde rgi.com | Ăœcre tsiz ab one ol ! | Sayfa 28


pdfde rgi de n

w w w .pdfde rgi.com | Ăœcre tsiz ab one ol ! | Sayfa 29


Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

Yazıl ım M üh e ndisl iği

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 3 0

Stre s ve Yaz ıl ım Se k törü Türk iye yazıl ım s e k töründe göz ardı e ttiğim iz çok öne m l i b ir propl e m var. Stre s . K al ite yi, üre tk e nl iği, de vam l ıl ığı ve ik il i l işk il e ri s e k te ye uğratan b ir uns ur. Stre s b e rab e rinde de pre s yon ve m oralb ozuk l uğu ge tiriyor k i b uda üze rinde çal ışıl an işl e re doğrudan ne gatif ol arak yans ıyor. Be n s tre s ol ayını yazıl ım s e k törü b azında e l e al ıyorum am a h angi s e k törü e l e al ırs anız al ın s tre s in zararl arı h e r zam an yuk arıda s öyl e diğim gib i ol acak tır. Yazıl ım s e k töründe s tre s in pe k çok ne de ni var. Proje te s l im at zam anl arı, m üşte ril e rin b as tırm as ı, proje m üdürünün ge rçe ğe dayanm ayan is te k l e ri, çal ışm a ortam ının ye te rs izl iği, l ide rl e rin b il inçs iz davranışl arı, k onu h ak k ındak i b il gis izl ik ve b e rab e rinde k i k ork u h e m e n ak l ım ıza ge l e n b ir k aç tane s i. Stre s fak törünü al gıl am ak b urada proje m üdürüne düşüyor çünk ü proje e k ib ini dışarıdan göre n ve ob je k tif ol arak de ğe rl e ndire b ice k te k k işi k onum unda. Eğe r ge rçe k te n ik il i il işk il e rde iyi ve ins an ps ik ol ojis ini al gıl ayab il e ce k s e viye de ve de ne yim de ys e niz, proje nizde iş dışında ne l e rin ol up b ittiğini, ne tür dış e tk e nl e rin proje yi e tk il e diğini, pe rform ans ın ne zam an çık ıp ne zam an al çal dığını göre b il irs iniz. Proje yöne tim i s ade ce MS Proje ct'i çok iyi b il m ekl e ol m uyor yani. Bir l ide r ol duğunuzu, ark anızda s izi tak ip e de ce k b ir e k ip ol duğunu, b u e k ib in b aşarıs ının s izin b aşarınıza yans ıyacağını, e k ib in s üre k l il iğinin s izin e l inizde ol duğunu, al acağınız k ararl arın e k ib i e tk il e ye ce ğini s üre k l i h afızanızda tutm anız ge re k ir. Ek ib in ps ik ol ojis i de s izin proje yi nas ıl yöne ttiğinize b ağl ı ol arak de ğişir. Proje l ide rinin ps ik ol og ol m as ına yada Tib e t'te b ir m anas tırda e ğitim görm e s ine de l üzum yok . Çal ıştığınız ins anl arın ruh s al durum unu

anl ayacak k adar ve riyi al gıl am aya h azır ol m ak ve b u ve riyi anal iz e de ce k k adar ik il i il işk il e re öne m ve rm e k ye te ce k tir. Se k töre ye ni girm iş ark adaşl ara ve rdiğim öğütl e rde n b ir tane s i k e ndil e rini b u işe adam al arı ve öğre nm e h e ve s ini h iç b ir zam an k ayb e tm e m e l e ridir. Fak at proje m üdürl e ri de b u "k e ndini adam a" ol ayını görüp e k ib in om uzl arına dah a fazl a yük b indirm e s i k açınıl m as ı ge re k e n b ir ol aydır. Ye ni m e zun ve h e ve s l i b ir yazıl ım s e k törü çal ışanının dah a işin b aşındayk e n s tre s e k apıl m as ı ve ak ab inde yaptığı işte n s oğum as ı as l ında proje ye vurul acak e n b üyük darb e dir. Ne k işiye ne proje ye ne de firm aya uzun vade de b ir yararı ol m az. Es k i b ir k aç yazım da b ah s e tm iştim , as l ında b u ol ay ünive rs ite zam anında h ocal arın davranışl arı ve ve rdik l e ri öde vl e re ve öğre ncil e ri yönl e ndire m e yişl e rine k adar dayanıyor. MSN'de s oh b e t e ttiğim ve dah a ik inci s ınıfta yazıl ım ol ayından s oğum uş öğre ncil e r var. Tab ii k i s tre s dah a ünive rs ite zam anında ortaya çık ınca yazıl ım s e k törü dah a da b üyük b ir darb e al m ış ol uyor. Stre s i ye nm e nin b irinci yol u s tre s h ak k ında k onuşm ak tır. Proje m üdürü b u tür k onuşm al ara ortam h azırl am al ı ve h e rk e s in rah atça k onuşab il e ce ği, fik irl e rini, prob l em l e rini rah atça dök e b il e ce ği b ir ze m in h azırl am al ıdır. Bu ze m in h azırl anırk e n proje e k ib inin ne l e rde n h oşl andığı, h ob il e ri, il gi al anl arı, de ğe r ve rdik l e ri şe yl e r, ne fre t e ttik l e ri şe yl er vs göz önünde tutul m al ıdır. Unutm ayın proje niz ancak e k ib inize ve rdiğiniz de ğe r k adar de ğe rl idir ve e k ib inize gös te rdiğiniz s aygık adar s aygıyıh ak e de r. Bir firm anın s üre k l il iği çal ışanl arına yaptığı yatırım il e doğru orantıl ıdır. Çal ışanl arın da


Gürk an Ye niçe ri Yaz ıl ım M üh e nd is l iği

Yazıl ım M üh e ndisl iği

s e k törde k i de vam l ıl ığı ve k ariye rl e rinde k i yük s e l m e s i yaptık l arı işe ve rdik l e ri de ğe r ve çal ıştık l arı firm aya duyduk l arı güve n il e doğru orantıl ıdır. Bu form ül l e rde n yol a çık arak uzun s üre s e k törde k al acak ve b aşarıl ı işl e re im za atacak b ir organizas yonun k urul m as ı çok k ol ay görünüyor de ğil m i? Eve t çok zor de ğil . Şaşırm ayın. Stre s fak törünü ortadan k al dırm ak için atacağınız h e r adım , proje e k ib i ve firm a aras ındak i b ağl arı güçl e ndire ce k tir. İns anl ar m utl u ol m aya b aşl adık ça ve rim l e ri de artacak tır. İşte n atıl m ayacağını b il e re k h e r türl ü prob l e m ini dil e ge tirm e ye al ışan çal ışanl ar; s tre s i yaratan uns ur ortadan k al k m am ış b il e ol s a b ir rah atl am a de vre s ine gire r. Bu rah atl am a prob l em l e rl e b oğuşm ak için ge re k e n gücü ye nil e ye ce k tir. Stre s yaratan fak törl e rin açık ça tartışıl m as ı prob l em l e re dah a fark l ı çözüm l e r b ul m am ızı da s ağl ayab il ir. İş ye rinde azal an s tre s k işinin ail e ortam ına ve ark adaş il işk il e rine de yans ıyacak tır k i m utl ul uğun artm as ına ne de n ol ur. Yatak ta, s ok ak ta ve işte pe rform ans ınız artar. İş ye rinde m utl u ol up ol m adığınızın e n öne m l i gös te rge s i, s on 1 ay içinde özge çm işinizi ye nil e yip ye nil e m e diğinizdir. Çok fazl a s tre s ol an ve çe şitl i yol l ar de ne nip te s ak inl e ştiril e m e ye n b ir çal ışanınız vars a ne yapacak s ınız? Bu k işinin çal ışm a ortam ını tam am e n de ğiştirm e k

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 3 1

ge re k e b il ir. Örne ğin e vde n çal ışm as ı için b ir ortam h azırl anab il ir. Eğe r ortam de ğişik l iği ye te rl i ge l m iyors a b ir ps ik ol ogdan yardım al ınm al ıdır. Ps ik ol og de yince tüyl e ri dik e n dik e n ol an vars a şim dide n s öyl e ye yim b u de l i ol duğunuz anl am ına ge l m iyor. Sade ce yarı de l i ol duğunuz anl am ına ge l iyor k i zate n yazıl ım s e k töründe yarı de l i ol m ak faydal ı b il e :-). Şak a b ir tarafa e ğe r profe s yone lyardım a ih tiyacınız vars a b unu ancak e n iyi s iz b il e b il irs iniz. En azından de ne m e am açl ı b il e ol s a b ir ps ik ol oğa görünün. El de e de ce ğiniz yararl ar zararl arından e m inim fazl a ol acak tır. Bir m agazinde ok um uştum ; b ir k işinin s os yal ol arak ak tif ve zih ins e lol arak dingin ol ab il m e si için günde e n az 8 fark l ı k işi il e k onuşm as ı ge re k iyorm uş. Bu k onuşm al arın m ah iye ti ne ol urs a ol s un, fark l ı ins anl arl a fark l ı k onul arda yapıl acak s oh b e tl e r b e yin cim nas tiği ol acak tır. O dak l andığınız iş prob l em l e rinde n b ir m ik tar uzak l aşm anızı ve prob l em l e rl e ye nide n b oğuşacak gücü k azanm anızıs ağl ayacak tır. Prob l e m s iz b ir h ayat ge çirm e nin yol u yok , öne m l i ol an prob l em l e r k arşıs ında nas ıl te pk i ve rdiğim iz ve çözüm l e re ne k adar h ızl ı ul aştığım ız. Eğe r s tre s k arşıs ında ayak ta durab il iyor ve h ak k ında k onuşab il iyors ak çözüm için ge re k l i yol un yarıs ını k ate tm işiz de m e k tir. Bugün s tre s yaptığım ız ol ayl arın yarın b e l k i de gül üp ge çil e ce k şe yl e r ol duğunu göre ce ğiz. Stre s de n uzak ve m utl u b ir h ayat dil e rim .


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 32

Cal lof Duty 4: M ode rn W arfare H iç Bitm e ye n Savaş ... Nih aye t m avnal ara b indik . H e de fim iz Vol ga ne h rini ge çip Nazi işgal ine ye nik düşm e k üze re ol an Stal ingrad'a s uni te ne ffüs . Birl ik güçs üz düştü. Öze l l ik l e dün ge ce Stal ingrad ce h e nne m ine gide ce ğim izi öğre ndik te n s onra firar e tm e ye çal ışan üç ark adaşım ızın b aşına ge l e nl e r... Sovye t ordus unda k açm anın s avaşm ak tan çok dah a b üyük b ir ce s are t is te diğine de h şe t içinde tanık ol duk ... K om utanın s öyl e diği ce s are t ve k ah ram anl ık içe re n s özl e r de ne yin ne s i?Yoğun m ak ine l i ve top ate şi al tındak i s ah il e ul aştığım ızda b undan çok dah a fazl as ına ih tiyacım ız ol acak ... Um arım e l im e s ade ce b irk aç m e rm i tutuşturm azl ar. K e ndim i üç b e ş k ovanl a nas ılk orurum ...

H azırl ayan: Uğur Yurts e ve r Öze t: Nih aye t m avnal ara b indik .H e de fim iz Vol ga ne h rini ge çip Nazi işgal ine ye nik düşm e k üze re ol an Stal ingrad'a s uni te ne ffüs .Birl ik güçs üz düştü.Öze l l ik l e dün ge ce Stal ingrad ce h e nne m ine gide ce ğim izi öğre ndik te n s onra firar e tm e ye çal ışan üç ark adaşım ızın b aşına ge l e nl e r... 2003'ün Aral ık ayında ge l e n Cal lof D uty şüph e s iz o zam ana k adar oynadığım ız İk inci D ünya Savaşı k onul u FPS'l e rde n çok fark l ıydı. H e r şe yde n öte o zam ana k adar al ışıl age l m iş k ah ram anl ık h ik aye l e rinde n çok , çatışm anın ortas ındak i çare s izl iği tadab il diğim iz b ir m ace raydı. Mütte fik k uvve tl e rin fark l ı ül kel e rinin k e ndil e rine h as h ik aye l e ri içe ris inde s ürük l e nip dururk e n;Nazi h ak l am anın fark l ıtatl arına da varm ış ol uyorduk . Cal of D uty'nin, s e l e fi diye b il e ce ğim iz Me dal of H onor: Al l ie d As s aul t'un e l inde n al dığı tacı b ırak m aya niye ti de yok tu. Önce il k oyuna b ir e k pak e ti, dah a s onra da s e rinin il k de vam oyunu oyuns e ve rl e rl e b ul uşuyordu. Cal lof D uty 3'ün PC al tyapıs ı için duyurul m am as ı is e b e l k i de oyuns e ve rl e r için e n b üyük h ayal k ırık l ık l arından b iri ol m uştu.


D onanım "E, yıl l arca b ık m adan us anm adan oynadığım ız İk inci D ünya Savaşı k onul u FPS oyunl arının b ir nok tadan s onra oyuns e ve rl e ri tatm in e tm e m e ye b aşl am as ı k açınıl m azdı. Me dal of H onor s e ris inin Pas ific As s aul t ve Airb orne il e türe ge tirdiği ve ya ge tirm e ye çal ıştığı re nk l e ri ye te rs iz b ul an Infinity W ard çal ışanl arı zam anın artık m ode rn s avaşl ar zam anı ol duğunu Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare 'i duyurarak ade ta h ayk ırıyordu. D ünya pol is i ABD , dünyanın dört b ir yanındak i tans iyon m e rk e zl e rine tam pon uygul ark e n; k üre s e l ve ayrıl ık çı te rör h are k e tl e ri çıb an b aşı gib i b ir o yanda b ir b u yanda b itm e ye b aşl ark e n; b ütün b u h are k e tl il iği m onitörl e re taşım am ak ol m azdı... " Göre ve Çağrı... Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare , adından da anl aşıl dığı gib i m ode rn çağın ge ril im i yük s e k ortam l arını k onu al ıyor. 2. D ünya Savaşı'nın Nazil e ri h ak l adığım ız te m pos u yük s e k s avaş m e ydanl arından, O rta D oğu ve K afk as l ar'da yine te m pos u üs t düze yde te röris t tak ipl e rine ge çiyoruz. Ü ç ana b öl üm de n ol uşan Cal l of D uty 4'de , O rta D oğu'da Al As ad is im l i b ir dik tatör ve ayrıl ık çı Rus Z ark h ae v'in güçl e rine k arşı; b öl ge ye b ir h uzur (!) ve b arış (!) ge tirm e arayışındak i Am e rik an ve İngil iz güçl e rinin m ücade l e s ine k atıl ıyoruz.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 33

Tam am k im s e s on zam anl arda yapıl an b e nze r m üdah al el e rin h ak l ı b ir yanının ol duğunu s avunam az. Öze l l ik l e b u b öl ge l e rin ze ngin ye ral tı k aynak l arına yöne l ik b ir "b atı çık arı" apaçık ortada. Böyl e b ir ortam da b u s e naryoya inanm ak açık ças ı b ir h ayl i güç. Ancak am acım ız pe k tab ii k e yif al m ak . Cal lof D uty 4 de b unun için var. Ve inandırıcıl ık açıs ından ol m as a da, s e naryo k urgus u ve te m pos u dah a önce h içb ir s avaş k onul u oyununda görm e diğim iz cins te n. Cal l of D uty 4 b u e şs iz k urgus uyl a b irl ik te , "b ugüne k adar b izi vas at s avaş oyunl arıyl a oyal am ışl ar" h is s i yaratacak cins te n s ine m atik s e k ans l ara ve tans iyonu b ir dak ik a b il e düşm e ye n s ürprizl e rl e dol u oynanış uns url arına s ah ip... O yunun b ir anl am da açıl ış je ne riğini ol uşturan AlAs ad'ın de vl e t b aşk anını de virdiği darb e s ah ne s i b u tip b ir oyunda göre b il e ce ğim iz e n s ine m atik açıl ış s ah ne s i. Öyl e k i k as ab adak i h al k ın çare s izce ye rl e rde s ürük l e nm e l e rini, b ir s ağa b ir s ol a k oşturm al arını, k öşe b aşl arında k urşuna dizil m el e rini gördük çe ge ril im de n ye rinizde duram ıyors unuz. H e r al t b öl üm önce s i öze t topl antı ve ril irk e n b u öze te il işk in ufak görüntül e r ve h arita b il gis i b ize s unul uyor. Bir yandan da b öl üm yük l e niyor. H e m e n ardından h arita üze rinde n göre ve


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 34

b aşl angıç nok tam ıza yum uşak b ir yak ınl aştırm a(zoom in) h are k e tiyl e ge çiyoruz. Bu h oş ayrıntının tas arım ol arak s on de re ce e s te tik b ir b ak ış açıs ının ürünü ol duğunu s öyl e m e de n ge çe m e ye ce ğim . Bu nok tada Cal lof D uty 4, ge re k m e nü tas arım ındak i s ade l ik ;ge re k s e b izi göre ve h azırl ayan görs e löğe l e r yönünde n ol duk ça b aşarıl ı. Ye ni Göre v Ve Ye ni Ek ipm an... Cal lof D uty: Mode rn W arfare , oyun b oyunca k ul l andığım ız donanım yönünde n de fazl as ıyl a tatm in e dici. Be yl ik tab ancal arından s uik as t s il ah l arına, h afif m ak ine l il e rde n m ak ine l i tüfe k l e re , rok e t atardan çe şit çe şit patl atıcıya k adar s avaş ortam l arının vazge çil m e z e k ipm anı e m rim ize am ade . Öze l l ik l e k e s k in nişancı tüfe ğini e l im ize al dığım ızda oyun ge rçe k te n çok fark l ı b ir tat ve rm e ye b aşl ıyor. O yunda ge ce ope ras yonl arında da b ul unduğum uz için ge ce görüş gözl üğüm üz zam an zam an e n yak ın dos tum uz k onum unda Sözün özü Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare , is m inde k i h er b ir s özcüğün h ak k ını fazl as ıyl a ve re ce k çe şitl il ik te s il ah ve e k ipm anıb izl e re s unuyor.


D onanım Gözl e rinize İnanın Görs e l l ik , b ir s avaş oyununu, öze l l ik l e de b u b ir 3 b oyutl u s avaş oyunu is e , ve zir ya da re zile de b il e ce k uns url ardan b iri, be l k i de e n öne m l is i.

K e ndi adım a açık ça s öyl em em ge re k irs e ; oyun duyurul duğunda ne görs e l l ik anl am ında ne de oynanab il irl ik açıs ından b e ni şaşırtacak b ir öze l l ik b ul ab il e ce ğim i düşünm üyordum . H atta Me dal of H onor: Pas ific As s aul t'u oynadık tan s onra Gh os t Re con Advance d W arfigh te r tarzı tak tik FPS'l e r dışında h e rh angi b ir s avaş oyunu oynam ak is te m e z ol m uştum . Bu h is Cal lof D uty 4 il e il gil i il k vide ol ar ge l m e ye b aşl adığında da pe k de ğişm e di açık ças ı. Ancak oyunu k urup b ütün ayarl arı da ol ab il e ce k e n üs t s e viye ye çe k tik te n s onra il k b öl üm e b aşl adığım da şaşk ınl ık l a e k rana b ak ak al dım . Ek randa gördüğüm m anzara ne fe s im i k e s m işti ade ta. Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare ne re de ys e o güne k adar gördüğüm üz e n üs l ub u ye rinde ve e n güze l grafik l e rl e şaşk ın s uratım a

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 35

gül üm s üyordu. İl e rl e ye n b öl üm l e rde al k ışl ara b ırak acak tı...

b u şaşk ın ifade

ye rini

Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare ge rçe k te n de b ugüne k adar gördüğüm üz e n te m iz grafik b aşarım ını s unuyor b ize . Ge niş s avaş al anl arında e n uzak tak i ne s ne l e rin b il e ol ab il diğince ge rçe k çi yans ıtıl m ış ol m as ı b ir yana; k arak te r ve çe vre m ode l l em el e ri, dok ul ar, k apl am al ar, ışık ve göl ge l e ndirm e e tk il e ri, patl am a ve s il ah e tk il e ri... H e ps i b ugüne k adar gördük l e rim izin e n ol gunu k e s inl ik l e . Eve t, b e l k i Crys is gib i b ir görs e lşöl e n vark e n b iraz iddial ı açık l am al ar ol acak b unl ar; am a Cal lof D uty 4 b ütün b ir görs e l l iği b izl e re Crys is 'i orta ayarl arda zar zor çal ıştıran b ir s is te m l e s unab il iyor. Ve Cal lof D uty 4 k e s inl ik l e Crys is 'in orta düze yde k i görs e l l e rinde n çok dah a e tk il e yici b ir görs e lde rinl iğe s ah ip. Eve t, oyunum uz 3 gh z'l ik b ir işl e m ci, 1 gb b e l l e k ve Rade on x1650 ve ya Ge Force 7600GT ayarı b ir e k ran k artıyl a b izl e re s unab il e ce ği çoğu güze l l iği s unuyor.


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 36

Z ih ninizi Açın Ve K ul ak K ab artın, H is s e din Bir s avaş oyununu ge rçe k te n oynanab il ir k ıl acak diğe r b ir öne m l i uns ur is e yapay ze k a doğal ol arak . K im s e k arşıs ında k ol ayca öl e n k afas ız düşm anl ar is te m e z. Cal lof D uty 4, b u al anda da şüph e s iz e n iyi de ne yim i s unuyor b ize . Öze l l ik l e Me dal of H onor: Airb orne gib i yapay ze k a açıs ından k oca b ir fe l ak e tte n s onra ne b ul urs ak ye riz m antığındaydık ; ancak Cal l of D uty 4 b ize is te diğim izde n fazl as ını ve rdi. K arşım ızda ge rçe k te n s ık ı düşm anl ar var. Çoğu zam an ge rçe k b ir çatışm adaym ışız duygus una k apıl ıyoruz. Bunda önce de n h azırl anm ış e nfe s h are k e tl i s ah ne l e rin de payıvar. Se s l e r is e Cal lof D uty s e ris inin k al ite s ini ayne n de vam e ttiriyor. Ge re k s il ah s e s l e ri ol s un, ge re k k arak te r s e s l e ri ol s un h e ps i e nfe s . Savaş atm os fe rini s ah ne ye b aşarıyl a uyarl ayan s e nfonik m üzik l e rin yanı s ıra, "Rock " tadında gaza ge tirici s e dal ar da duyab il m e k ol as ı. Bu nok tada h e r şe y fazl as ıyl a iyi. Sanats alb aşarım adına ge tire b il e ce ğim iz te k e l e ştiri is e fizik m otoru. K arak te rl e rin h are k e tl e ri ge rçe k te n e tk il e yici; ancak çe vre fizik l e ri için aynı şe yi s öyl e ye b il m ek ol anak s ız. Bunca te k nik ol anak vark e n, b ir b idonun b il e ye rinde n k ıpırdam adığını görm e k ge rçe k çil iğin k ök üne k oca b ir b al ta darb e s i indiriyor. Öte yandan m e rm il e rin yüze yin türüne göre ark a tarafa ge çm e s i ol duk ça h oş b ir ayrıntı. Böl üm tas arım l arını is e te k b ir k e l im e yl e öze tl e ye ce k ol urs ak : O l ağanüs tü! Çatışm al arın ge ril im inin ol ab il e ce k e n üs t s e viye de ol m as ının e n b üyük b e l irl e yicis i ol an b öl üm tas arım l arı, b ize ge rçe k te n orada ol duğum uz h is s e ttiriyor. Ayrıca h avadan düşm an h e de fl e rine b om b ardım an yaptığım ız b öl üm de te k k e l im e yl e ne fe s k e s ici...


D onanım

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 37

Savaşm ak Tak ım İşidir! Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare 'in şüph e s iz e n çok il gi çe k e ce k yönü is e çok oyuncul u m odl arı. Öze l l ik l e Cal lof D uty 2'nin inte rne t ve ye re lağ üze rinde n e n çok oynanan oyunl ardan b iri ol duğu düşünül düğüne ; Cal lof D uty 4 b u tah tı e l e ge çirm e k için fazl as ıyl a donanım l ı! Cal lof D uty 4'ün inte rne t oyun s is te m i il e ge l e n e n b üyük ye nil ik rütb e s is te m i. Bu k ıs aca şu de m e k ol uyor: K arak te rinizl e s avaşl arda b aşarıl ı ol duk ça, yani adam öl dürdük çe , b azı öze l ufak göre vl e ri tam am l adık ça (ark a ark aya 7 adam öl dürm e k gib i, b u aynı zam anda çok oyuncul u oyun içinde b ize h ava de s te ği h ak k ı da ve riyor) al acağım ız de ne yim puanl arı il e dah a iyi s il ah l ar s e çe b il m e k ; b u s il ah l arı ge l iştire b il m e k ; k arak te rim izin dah a uzun s üre il e ri atıl m as ını s ağl am ak , fazl adan b ir rok e t atar taşıyab il m e k ve ya dah a fazl a s ağl ık gib i b irçok öze l l ik l e ge l iştire b il m e im k anı... Bu öze l l ik l e ri çok oyuncul u oyuna girm e de n önce k e ndi s ınıfım ızı ol uşturarak ve ya var ol anl arı is te diğim iz şe k il de de ğiştire re k atayab il iyoruz. Yani Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare b ize çok oyuncul u oyunl arda k ul l anab il e ce ğim iz k e ndi as k e rim izi yaratm am ıza, h atta ona rütb e l e r atl atm am ıza ve dah a güçl ü b ir s avaş m ak ine s i h al ine ge tirm e m ize ol anak tanıyor. Bu ge rçe k te n çok b üyük b ir güze l l ik . O yunda topl am 55 rütb e var. Bu 55 rütb e yi tam am l adık tan s onra rütb e niz s ıfırl anıyor. Ancak ge l işm e b urada b itm iyor. 55 rütb e yi tam am l adık tan s onra Saygınl ık Modu'na (Pre s tige Mode ) ge çiyoruz Bu 55 rütb e yi h e r tam am l adığım ızda s aygınl ığım ız dah a da ge l işiyor. Topl am 10 ade t s aygı m adal yam ız var. K ab aca b ir h e s ap yapacak ol urs ak ; b u ayl arım ızıal acak b ir re k ab e t de m e k . Ancak şu s izi k e s inl ik l e yanıl tm as ın. O yuna ye ni b aşl ayan 1. düze y b ir as k e rin 55. düze y b ir as k e ri öl dürm e s i de e n az 55. düze y b ir as k e rin 1. düze y b ir as k e ri öl dürm e s i k adar ol as ı. Bu düze yl e r s ade ce b ize s avaş al anında avantaj s ağl ayacak b azı öze l l ik l e ri ve oyuna b aşl ark e n dah a güçl ü ve nite l ik l i s il ah l arı s e çe b il m e im k anı s ağl ıyor. Yok s a 1. düze y b ir as k e r ye re düşe n güçl ü s il ah l arık ul l anarak işini dah a da k ol ayl aştırab il ir. Bütün b unl arın yanında oyunda s izl e ri b e k l e ye n b ir çok s ürpriz

de ol acak . H e ps ini b urada yazm am ak e n iyis i... Çok oyuncul u oyun m odl arı is e şu şe k il de ... Fre e For Al l : Kl as ik öl üm k arşıl aşm as ı (de ath m atch ). Te am D e ath Match : Kl as ik tak ım oyunu D om ination: H aritadak i 3 b ayrak b öl ge s ini el e ge çirm e k ve e l de tutab il m e k yol uyl a puan k azanıl an tak ım oyunu. Sab otage : Rak ip tak ım ın b öl ge s ine b om b a ye rl e ştirm e ye çal ıştığım ız s on de re ce ze vk l i b ir m od. Se arch & D e s troy: Cal lof D uty 2 oyuncul arının e n s e vdiği m odl ardan b iri. H ücum e de n ve s avunm a yapan ik i tak ım h al inde oynanıyor. H ücum e de n taraf, s avunm a yapan tarafın k orum as ı ge re k e n ye re b om b a ye rl e ştirm e ye ve ya b ütün tak ım üye l e rini öl dürm e ye çal ışıyor. H e adq uarte rs : H aritada el e ge çiril m e k için b e k l e ye n b oş m e k anı il k el e ge çire n tak ım s avunm aya ge çiyor. Rak ip tak ım is e b u b öl ge yi yok e tm e ye çal ışıyor. H ardcore : Te k is ab e tl i m e rm ide öl e b il e ce ğim iz b ir çok oyuncul u m od. Ü s tüne üs tl ük tak ım ark adaşl arım ızı da radarda göre m iyoruz. Ol d Sch ool : K arak te r ge l iştirm e l e rinin oyuncul u m od.Göre v Bite rk e n...

ol m adığı tipik

çok


D onanım "H iç m i e k s ik b ir yanı yok pe k i Cal l of D uty 4: Mode rn W arfare 'in?Bu k adar m ı k us urs uz te k nik ve s anats alaçıdan?" Bu gib i s pe k ül atif s orul ara yanıtım e ve t ol acak tır. Eve t, b u k adar k us urs uz. Grafik ve s e s öge l e rinde şöyl e ol s aym ış dah a iyi ol urm uş diye b il e ce ğim iz te k b ir nok ta yok . Sağdan s ol dan yuvarl anan ne s ne l e r s unan b ir fizik m otoru artıl arından şim dil ik m ah rum ol s a da Cal lof D uty 4'ü b unun için s uçl am ak acım as ızl ık ol ur. Öze l l ik l e m üte vazı s is te m l e rde b il e nazl anm adan m üth iş görs e l l e r s unm as ı Cal l of D uty 4'ün k ocam an b ir artıs ı. Bil gis ayarım ızın b izl e re s unduğu işl e m ci gücünün b ir gram ının b il e b oşa gitm e diğine s e vine re k tanık ol uyoruz.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 38

Sons uza k adar s üre ce k m iş gib i görüne n e ğl e nce l i çok oyuncul u m odl arı b ir yana, de s tans ı k urgus unu ne yazık k i adam ak ıl l ı b ir te k k işil ik s e naryo s üre s iyl e be sl e ye m e m işl e r. En ye te ne k fak iri oyuncunun b il e b ir ge ce de b itire b il e ce ği uzunl uk ta b ir s e naryo... Yani, Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare b ugüne k adar oynadığım ız e n iyi s avaş k onul u FPS oyunu ol arak , oyun tarih inin e n b üyük düş k ırık l ık l arından b irine s ah ip. Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare b u k adar b aşarıl ı ve uzun s ol uk l u çok oyuncul u oyun m odl arını içinde b arındırm as aydı, b u k adar üs t düze y m al ze m e s ine rağm e n e m in ol un vas at b ir oyun ol arak k al ırdı. Buna rağm e n Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare s ade ce PC pl atform u için de ğilb ütün pl atform l ar için k e s inl ik l e yıl ın e n iyi yapım l arı aras ında il k s ıral arda.

"Pe k i b u anl attık l arına b ak ıl ırs a Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare ge l m iş ge çm iş e n iyi s avaş k onul u FPS oyunu ol m al ı?" D iye s oracak ol urs anız ve re ce k yanıtım çok b as it. Eve t dah a iyis ini oynam adık . El b e tte b ir Me dal of H onor: Al l ie d As s aul t, Me dal of H onor: Pas ific As s aul t ve ya b ir Broth e rs In Arm s ... Ya da dah a ge riye gide ce k ol urs ak H idde n& D ange rous ... H e ps i e nfe s de ne yim l e rdi. D ah a ge çtiğim iz yıl önüm üzde Gh os t Re con Advance d W arfigh te r gib i b ir b aş yapıt vardı. Ancak Cal l of D uty 4: Mode rn W arfare b u oynadık l arım ızın h e ps ini b ire r yanıl s am aya çe virive riyor. "Fazl a ab arttın, oyunl a il gil i s on s özl e rini al al ım !"Ak l ınızdan şu anda b u ge çiyor ol m al ı. Cal lof D uty 4: Mode rn W arfare 4 b e k l e ntil e ri yık ıp ge çe n, is m ini oyun tarih ine al tın h arfl e rl e k azıyacak b ir ye nide n doğuş oyunu ol m uş. Savaş oyunl arına ol an il gim izin ve be k l e ntil e rim izin yitip gitm e ye b aşl ayacağı b ir döne m de e k ranl arım ıza b om b a gib i düşm e s i b ir yana; Cal l of D uty, is m inde n be k l e ye b il e ce ğim izde n b il e fazl as ıyl a ge l di... Bütün b u cüm l el e rde n s onra ge l e ne k s e l b ir tavır tak ınıp b u oyuna b ir puan b içm e yi uygun b ul m uyorum .

O K U YU CU İ GÖ RÜ ŞLER layarak Bu raya tık ak k ındak i pdfde rgi h iniz i düşünce le r siniz . paylaşab ilir


Güve nl ik

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 39

H ack e r'l ar b e nim b il gis ayarım a girip ne yapacak ?

K ritik Fl as h açık l arı10b inl e rce w e b s ite s i için te h dit ol uşturuyor

"Bil gis ayarım da h ack e rl arın il gis ini çe k e ce k b irşe y yok " Bu cüm l e yi b azıl arının s avunm a s trate jil e rinde anah tar nok ta ol arak çoğu k e z duyarız.

Googl e 'dak i araştırm acıl ar ve tanınm ış b ir güve nl ik firm as ıAdob e Fl as h 'da, 10b inl e rce s ite yi e tk il e diği vars ayıl an ve ziyare tçil e rinin k işis e lb il gil e rinin çal ınab il m e s ine izin ve re n k ritik güve nl ik açığıol duğunu rapor e tti.

Bu k onuda b irşe yl e r yazm ayıgüve nl ik b il inçl il iğini artırm ak için b ir fırs at ol arak görüyorum . Bu cüm l e h ack e r'ın anl am ından ne anl adık l arına ve b il gis ayarl arının s unduk l arına b ağl ı. Inte rne t'e b ağl ıb ir s is te m ne l e rde n ol uşur?

Güve nl ik açığıanim as yon ve grafik içe rik te öne m l i ye re s ah ip ol an Fl as h appl e t'l e rde ye r al ıyor. SW F dos yal arındak i b u açığa XSS (cros s s ite s cripting) te k niği il e k ötü am açl ık od e nje k te e dil e b il iyor. H e nüz b ir yam a yok .

* İşl e m ci * H afıza * K ul l anıcıve ril e ri

* H ard D is k

* Inte rne t e rişim i/IP Adre s i

Pe k i b ir s ib e r s uçl unun b u ave raj b il gis ayarda il gis ini ne l e r çe k e b il ir? İşl e m ci: b otne t'l e r ge ne l de e pos ta gönde rm e k , w e b trafiğini proxy'l e m e k ve s e rvis k ul l anım ıe nge l l e m e s al dırıl arı(D oS) ge rçe k l e ştirm e k için k öl e (s l ave ) m ak inal arık ul l anırl ar. Bu da norm al de s ah ip ol m adık l arıb ir CPU gücünü k ul l anm al arınıs ağl ar. H afıza: K ul l anıcının w e b de ge zinm e al ışk anl ık l arı, k ul l anıcı/şifre b il gil e ri ve diğe r öne m l i b il gil e r h afızadan yak al anab il ir. H ard D is k : Bazıb otne t'l e r k ors an fil m ve şark ıl arıde pol am ak için de v b ir k ütüph ane gib i davranırl ar. Bu gib i durum l arda k ul l anıcıl arın h ard dis k al anl arık ul l anıl ır. Inte rne t e rişim i/IP Adre s i: K ara l is te de ol m ayan h e r ye ni IP s pam yapanl arın il gis ini çe k e r. Suçl ul ar k ara l is te de IP adre s i ol m ayan b ir m ak inada k ötü am açl ıw e b s ite l e ri h os t e de b il irl e r. Ve ge rçe k l ok as yonl arınıgizl e m e k için w e b trafiğini b u m ak ina üze rinde n ge çire b il irl e r. Pe k i K ul l anıcıVe ril e ri? Sib e r s uçl ul arın k ul l anıcıl arın b ank a ve paypalk ul l anıcıh e s apl arıgib i b il gil e rl e il gil e ndiğini b il ir. Ek ol arak e Bay şifre l e rini e l e ge çire re k çal ıntı m al l arıda b u k ul l anıcıl ar üze rinde n yapm ayıh e de fl e rl e r. K ötü am açl ı w e b s ite l e rinin adre s l e rini m e s aj ol arak yazab il m e k için Face b ook , m ys pace l ogin b il gil e rinizi çal m ak is te rl e r. Epos ta adre s inizi e l e ge çirm e k is te rl e r. Sade ce çal ışan b ir e pos ta adre s i b il e para e tm e k te dir. Bir k işinin adre s de fte rini e l e ge çirip s os yalağl arınık ul l anarak h e de fl e ne n e pos ta s al dırıl arıyapab il irl e r. Ayrıca e pos ta adre s iniz çoğu w e b s e rivis inde k ul l anıcıis m i ol arak k ul l anıl ır. Sonuç "H ack e r'l ar b e nim b il gis ayarım a girip naps ınl ar"diye düşüne b il irs iniz, fak at m utl ak a s uçl ul arın işine yarayacak şe yl e r vardır.

Güve nl ik açık l arıH ack ing Expos e d W e b 2.0 k itab ında b e l irtil m iş. Yak ında s atışa s unul acak ol an b u k itab a şim dide n çoğu güve nl ik uzm anıs ah ip durum da. Sızm a te s tl e ri yapan b ir güve nl ik firm as ıol an iSEC partne rs ve Googl e firm as ından ol an k itap yazarl arıb üyük firm a, h ük üm e t ve m e dya s ite l e rinde 500b in de n fazl a güve nl ik açığıiçe re n appl e t ol duğunu s öyl üyor. K itap yazarl arından Al e x Stam os "Çoğu ye r b u açık tan e tk il e niyor, h e nüz b ir yam a yok , te k çözüm SW F'l e ri k al dırıp Fl as h yaratm a araçl arının, Fl as h 'in günce l l e nm e s ini b e k l em ek" Fl as h s e l i En popül e r Fl as h yaratm a program l arıotom atik ol arak b u prob l em l i içe riği yaratıyor. D ah as ı, grafik l e ri yaratanl ar ge ne l de s ite nin güve nl ik e k ib inde n ayrıol arak çal ışırl ar. Tüm SW F dos yal arınıb e l irl e yip te k te k te s t e tm e k ge re k iyor. SW F dos yal arınıişl e ye n Adob e yazıl ım ında da günce l l em el er ol m as ıb e k l e niyor. K itab ın yazarl arıçözüm için yaz b oyunca Adob e il e ve USCERT il e b irl ik te çal ışm ış. Adob e yam al arın b ir k aç h afta içinde çık acağınıb e l irtiyor. K ul l anıcıl ar is e NoScript fire fox pl ugin'i ve ya Fl as h içe riği b l ok l ayarak ge çici çözüm l e r uygul ayab il irl e r. Fl as h içe rik yaratıcıl arıve ri onayl am a k ütüph ane l e rini b uradan e dine b il irl e r. Ayrıca Adob e w h ite pape r da anl atıl anl ara uyul m as ıtavs iye e dil iyor. Sal dırıs e naryos una örne k ol arak : Bir b ank a, w e b s ite s inde re k l am grafik l e rini açık tan e tk il e ne n Fl as h appl e t'i ol arak s unuyor. Müşte ril e rin k ötü am açl ıb ağl antıadre s ine tık l am al arınıs ağl ayan s al dırganl ar SW F dos yas ını çal ıştırırk e n k od e nje k te e de re k m üşte rinin k im l ik doğrul am a cook ie 'l e rini ve ya l ogin b il gil e rini çal ab il iyorl ar. Al e x Stam os çok s ayıda ye rin e tk il e ndiğini s öyl üyor. "O nb inl e rl e ifade e tm e k az. Ge rçe k te yüzb inl e rce s ite e tk il e niyor ol m al ı"diyor.


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 40

De vilM ay Cry 4 (Pl aystation 3) Ö n İ nce l em e doğru k oşuyor. Ne ro’nun k oştuğu is tik am e tte Em ir k ıl ıcının ye r al dığıb ir k il is e var. Ne ro’nun aşk ıKyrie de ope ra gib i b ir şark ı se sl e ndiriyor. Ne ro’nun D ante il e ge rçe k l e ştirdiği b ir s avaş s ah ne s i de s ine m atik te ye r al ıyor. Bu e tk il e yici açıl ış s ah ne s i şüph e s iz k i oyun h e nüz b aşl am adan oyuncuyu gaza ge tiriyor. Ayrıca oyuncul ar Ne ro’yl a da tanışm ış ol uyor. Ne ro, oyun içe ris inde yapacağık om b inas yonl arıb u s ine m atik te il k ol arak yapıyor. D ante ’ye ye te ri de re ce de h as ar ve rdik te n s onra s ine m atik b irde n k e s il iyor ve b ir b aşk as ıb aşl ıyor. Bu s ine m atik te Fortuna K al e s i’ne ol an b ir yol cul uk gös te ril iyor ve ol duk ça e tk il e yici s ah ne l e r ye r al ıyor. D e vilMay Cry 4’ün il k b öl üm ünün s onu ayrıca oyunun l e ve l atl am a s is te m ini de açığa çık arm ış ol uyor. Se rinin önce k i oyunl arında ol duğu gib i k ırm ızık üre l e ri topl adık ça l e ve l atl ayab il iyor ve e şya s atın al ab il iyoruz.

Ne ro b üyük b ir m ücade l e ve rm e ye h azırl anıyor Me rak l a be k l e ne n oyun D e vilMay Cry 4’ün il k b e ş b öl üm ü il e il gil i b il gil e r açığa çık tı. Ye ni k ah ram anım ız Ne ro, b u s avaşa h azır gözük üyor. 2007 s e ne s i b oyunca D e vilMay Cry 4 il e il gil i onl arca b il gi açığa çık tı. Birçok şe y k onuşul du. Öze l l ik l e D ante de ğilde Ne ro il e oynayacağım ız k onus unda onl arca tartışm a yaşandı. Ne ro, D ante ’nin b oşl uğunu dol durab il e ce k m iydi h e rk e s m e rak içe ris inde b e k l e m e ye b aşl adı. Bu tartışm al ara s on nok ta k oyul m as ıam acıyl a oyunun Pl ayStation 3 ve rs iyonunun il k be ş b öl üm ü il e il gil i b il gil e r açığa çık tı. D e vilMay Cry 4’ün açıl ış s ine m atiğinde Ne ro b ir grup ze b aniye

O yunun ik inci b öl üm ü, s e ne içe ris inde yayınl anan vide ol ardan gördüğüm üz s ah ne l e ri içe riyor. Ne ro’yu şe h ir s ok ak l arında dol anırk e n görüyoruz. Rıh tım da de vam e de n yol cul uk Be rial adında b ir b os s il e dövüşe re k s on b ul uyor. Bu dövüş de Ne ro’nun diğe r öze l l ik l e rini gös te rm e s i açıs ından re s m e n de rs nite l iğinde . Be rialil e Ne ro aras ında ge çe n b u dövüşte Ne ro’nun ne l e r yapab il e ce ğini çok dah a iyi b ir şe k il de öğre niyoruz. Görs e l ol arak da s on de re ce e tk il e yici ol an dövüşün k ol ay ol duğu s öyl e ne m e z. K e s inl ik l e gücünüzü s onuna k adar k ul l anm am ız ge re k e ce k . Se rinin ye ni k ah ram an Ne ro da dövüş k onus unda e n az D ante k adar iddial ıgözük üyor. Öze l l ik l e Ne ro’nun h are k e tl e ri çok e tk il e yici tas arl anm ış ve oyuncuyu k e ndinde n ge çire ce k düze yde b ir k arizm aya s ah ip.


O yun Ne ro b üyük b ir m ücade l e ve rm e ye h azırl anıyor Ü çüncü b öl üm de önce de n gös te ril e n s ah ne l e rl e b e ze l i. K arl a k apl ı dağl arın aras ında Ne ro ik i tane k urta b e nze r yaratık l a dövüşüyor ve il k de fa b u b öl üm de Gl oria il e b irl ik te k arşıl aşıyor. Bu ol aydan s onra Ne ro, Fortuna K al e s i’nin içine giriyor. Fortuna K al e s i’nin içi, önce k i D e vil May Cry’l arı oynayanl ara tanıdık ge l e ce k türde tas arl anm ış. K aranl ık k oridorl ar ve k ate dral b e nze ri s al onl arl a Fortuna K al e s i s on de re ce e tk il e yici b ir m e k an. Burada b irk aç yaratığı atl attık tan s onra il k b ul m acal arl a k arşıl aşıyoruz. Bu b ul m acal arı çözm e k de pe k k ol ay ol m ayacak . Ge ne lol arak k afa k arıştırıcı b ul m acal ar var. Sağl am b ir h afıza ve pratik düşünce il e b u b ul m acal arı k ol ayl ık l a ge çe b il e ce ğiz. H e r b ul m aca, b ir önce k inde n dah a k arışık . Fortuna K al e s i’nde b izi be k l e ye n b ir diğe r k işi is e te k k anatl ı şöval ye . Bu şöval ye il e dövüşm e k ge rçe k te n ze vk ve rici. Şöval ye , k afas ına ge l e b il e ce k darb e l e re k arşı k orum al ı. Siz de ona göre davranm al ı ve işini b itirm e l is iniz. D e vil Bringe r’ı k ul l anarak işi b ir ne b ze dah a k ol ayl aştırab il irs iniz. Te k k anatl ı şöval ye yi ye ndik te n s onra Ne ro ye ni b ir ye te ne k k azanıyor. Bu ye te ne k il e b irl ik te b üyük ob je l e ri h are k e t e ttire b il e ce ğiz. Gyro b ıçak l arı b u ob je l e re çok iyi b ir örne k te şk il e diyor. D ördüncü b öl üm Gyro b ıçak l arını aram ak l a ge çiyor. Böl ge de k i b os s ’u ye ndik te n s onra ul aşab il e ce ğiniz Gyro b ıçak l arını b u ye te ne ğinizl e b irl ik te h are k e t e ttire b il e ce ğiz. Bae l is m iyl e de il k de fa b urada k arşıl aşacağız. Bae l , Be rial ’in ak s ine b uz s al dırıl arı yapab il iyor. Ayrıca s avaşırk e n tuzak k ul l anıyor. Bu da Ne ro’nun (dol ayıs ıyl a s izin) k afas ınık arıştırıyor. Bae l ’i de atl attık tan s onra fark e dil iyor k i b e şinci b öl üm diğe rl e rine göre dah a ağır il e rl e ye n b ir yapıya s ah ip. Bu b öl üm de de gizl i m e k anl ar ve l ab oratuarl ar m e vcut. Bu anl am da ge rçe k te n de dol u dol u b ir b öl üm diye b il iriz. D e vilMay Cry 4’ün il k b e ş b öl üm ünün öze ti, b ize oyunun ne de nl i h e ye can ve rici ve ze vk l i ol acağının s inyal l e rini ve riyor. Be k l e diğim ize de ğe ce k ve Ne ro, 2008 Şub at’ında tüm D e vilMay Cry fanl arıyl a b ul uşacak .

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 41


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 42

Duk e Nuk e m Fore ve r (PC) "Fore ve r" s ade ce b ir is im de n ib are t m i? 19 9 6 ve 2007... H atta Birk aç gün s onra 2008 yıl ına m e rh ab a diye ce ğiz. Bu yılb e l k i de oyun b ol l uğu açıs ından ge çe n en ve rim l i yılol du, am a 10 yıl ı aşk ın çık m as ı b e k l e ne n D uk e Nuk e m yapacağını yaptı ve b u yıl da m aal e s e f çık m adı. As l ında PS için ye ni D uk e Nuk e m oyunl arı piyas aya çık s a da, dah a önce duyurul an “Fore ve r” is im l i oyun b ir türl ü tam am l anam adı. Bu yapım cıl arın ak ıl l arından zoru var (m ı?) Ne de n s üre k l i ye ni D uk e 'l e r h azırl andığı h al de Fore ve r is im l i s üre k l i ol arak atl anıyor, e rte l e niyor, üze rinde b u k adar düşünül üyor ve s ır gib i s ak l anıyordu. Bu h al a b üyük b ir s ır. Yapım cıl arın öze l l ik l e grafik s e löze l l ik l e r üze rinde odak l ı ol arak çal ıştık l arı b e l l i. Süre k l i ge cik m e l e rin e n b üyük ne de ni de b uydu be l k i de . 3D Re al m s , Quak e m otoru il e çık tığı yol a Unre alve onun ge l iştiril m iş h al iyl e de vam e tti. Görüyoruz k i tüm b u çab al ara rağm e n D uk e , yine de çağı yak al ayam am ış, h atta ge ride k al m ış diye b il iriz. K e ndis i gib i s üre k l i e rte l e ne n ik i yapım dah a b ul unuyordu. Bunl ar; Pre y ve Stal k e r is im l i oyunl ardı. H atta b u üç oyun için “Be rm uda Ü çge ni” de diye b il iriz. Bah s i ge çe n b u oyunl ardan il k ol arak Pre y, dah a s onra da Stal ker b izl e rl e ol du. İk i oyun da rötarl ı çık ışl arına rağm e n güze ls atış rak am l arına ul aştı ve b irçok ödül e l ayık görül dül e r. D oğalol arak ik iyi göre n b iz oyuncul ar b unu üçe tam am l ayal ım diyorduk . D üşünün, ge çe n yıl a k adar Stal k e r as l a çık m az de niyordu. H atta çık ış tarih i b e l irl e nm e s ine rağm e n ih tim al ve rm e ye nl e r b il e vardı. Şah s e n b e n oyunu yük l e rk e n b il e b unun ge rçe k Stal ker ol duğuna inanm ıyordum . Ta k i oyuna girip, il k adım ım ı atana k adar. Artık s ıra D uk e Nuk e m 'e ge l m el iydi. Bu aral ar h iç ol m adığı k adar güze l b ir şe k il de il e rl iyor oyunun gidişatı ve b üyük b ir ih tim al l e b u oyunu oynayab il e ce ğiz. İnanın…

D uk e Nuk e m is m ine tarih s e lb ir b ak ış (O yun dünyas ının aşam as ı re k orl ara oyunu)

yapım ul aşan

29 O cak 19 9 6: D uk e Nuk e m 3D , PC için piyas al ara çık tı. Ark as ından Mac, Pl ayStation, Ninte ndo64, ve Se ga'ya port e dil di. "Bu oyunu h iç unutm uyorum . İl k ol arak yıl l ar önce gittiğim PC k urs unda, de rs de ğil de onun ye rine üze rinde

çal ıştığım ız oyundu."

19 9 6'nın ortas ında: Ye ni D uk e için çal ışm al ara b aşl andı. 27 Nis an 19 9 7: D uk e s e ris inin ye ni oyunu D uk e Nuk e m Fore ve r duyurul du. Grafik m otoru ol arak Id Softw are 'nin "Quak e 2" grafik m otoru l is ans l andı ve yayım cı ol arak GT Inte ractive il e anl aşıl dı. 19 9 7 Ağus tos : İl k D uk e yayım l andı.

Nuk e m

Fore ve r, e k ran görüntüs ü

19 9 7 K as ım : Scott Mil l e r, D uk e Nuk e m Fore ve r il e b irl ik te D octor Proton'un da döne b il e ce ğini duyurdu. 19 9 8 Mayıs : D uk e Nuk e m Fore ve r'in il k E3 vide os u yayım l andı. 15 H aziran 19 9 8: D uk e Nuk e m Fore ve r'in ye ni b ir vide os u dah a yayım l andı. 3D Re al m s , Quak e 2 m otorunun l is ans ını iptale dip; ye rine Epic'in, Unre al m otorunu l is ans l am aya k arar ve rdi. Yapım cı Ge orge Brous s ard b u durum için "Bu ge l işm e , öne m l i


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 43

b ir ge cik m e ye ne de n ol m ayacak "de m işti. “Bu açık l am anın üze rinde n yak l aşık 9 yılge çti.”

s atın al dıve oyunun 2000 yıl ında h azır ol acağınıaçık l adı.

19 9 8 Ağus tos : O yunun m otorunun de ğiştiril m e s inin düşünül m e diği b e l irtil di ve 9 9 yıl ında çık acağı s öyl e ndi. “Quak e 3, patl am ıştı b il e . K e s in b unun yüzünde n yine de çık arm adıl ar oyunu” 19 9 8 Eyl ül : Yapım cı h azırl anacağınıs öyl e di. 12 Ek im 19 9 8: D uk e piyas aya s ürül dü.

Scott Nuk e m

Mil l e r, Tim e

oyunun

FPS

ol arak

to K il l , Pl ays tation için

1 Eyl ül 19 9 9 : D uk e Nuk e m : Z e ro H our, Ninte ndo 64 için piyas aya s ürül dü. Fore ve r için is e çal ışm al ar s ürüyordu. 1 K as ım 19 9 9 : Unre alm otoruyl a ge l iştiril e n D uk e 'de n ye ni b ir e k ran görüntüs ü yayım l andı. 20 K as ım 19 9 9 : O yun, Unre al m otoruyl a h azırl andı, am a Unre alTournam e nt'e nazaran b ir h arita pak e tine b e nze di. Bu durum yapım cıl arın h oşuna gitm e di doğal ol arak . Ye nide n b aşl am ak ge re k iyordu.

10 Mart 2000: Sh ack ne w s , yapım cıl arl a oyun h ak k ında b ir röportaj yaptı. 19 Eyl ül2000: D uk e Nuk e m Land of th e Bab e s , Pl ays tation için piyas al ara s ürül dü. 5 Aral ık 2000: Infogram e s , D uk e 'nin h ak l arınıTak e Tw o'ya s attı. 17 Mayıs 2001: D uk e Nuk e m Fore ve r'in ik inci vide os u E3'ün il k gününde yayım l andı. 2001 Ağus tos : D uk e Nuk e m Fore ve r'in 2002 yıl ına k adar h azır ol am ayacağıb e l irtil di. 2002: Ye ni grafik m otorl arı görücüye çık tı ve b u durum ark as ında D uk e , göl ge de k al dı. O yun, s üre k l i ge cik tiği için el e ştiril di. D oom 3 ve H al f Life 2, önl e rinde k i 3 yılb oyunca piyas ayım e şgule de n yapım l ar ol du. 15 Mayıs 2002: D uk e piyas al ara s ürül dü.

Nuk e m

Manh attan Proje ct, PC için

12 Ağus tos 2002: D uk e Nuk e m Advance , Gam e Boy Advance için piyas al ara s ürül dü. 29 Mayıs 2003: D uk e 'nin 2003'ün s onunda piyas al ara çık m as ının zor ol duğu b e l irtil di. O yun CNN'e b il e h ab e r ol du. 20 ocak 2004: D uk e Nuk e m Fore ve r'e öm ür b oyu b aşarı ödül ü ve ril di(Çık m adığıiçin).

30 K as ım 19 9 9 : D uk e Nuk e m , Gam e Boy Col or için piyas al ara s ürül dü.

9 Eyl ül 2004: D uk e Nuk e m 'in ünl ü D oom 3 m otoru il e ge l iştiril e ce ği iddia e dil di, am a yapım cıl ar b unu yal anl adı. “Bu k adar yılyapıl an paras alb ir çal ışm a ne re de ys e yok . Adam çık ıp da 3 m il yon dol ar ve re m e zdi.”

19 9 9 Aral ık : Infogram e s , GT Inte ractive 'nin b üyük b ir b öl üm ünü

14 Eyl ül2004: 3D Re al m s , fizik yapıl acağınıil an e tti.

m otoru üze rinde de ğişim l er

31 O cak 2006: 1UP'ın yöne l ttiği s oruya ce vap ol arak , oyunun


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 44

19 Aral ık 2007: 6 yıls onra il k k e z D uk e Nuk e m Fore ve r'de n b ir Te as e r vide o yayım l andı.

D uk e Nuk e m Fore ve r (19 9 7- … )

ge l işim inin s ürdüğü, tam am l andığıb e l irtil di.

s il ah

ve

yaratık

tas arım l arının

12 Nis an 2006: Com pute r Gam e s Magazine , 3D Re al m s 'ı ziyare t e tti ve oyun h ak k ında b azıb il gil e r ve ril di. 30 Ağus tos 2006: 3D Re al m s 'ta işte n ayrıl anl ar ol du, am a oyunun yapım ının de vam e ttiği b e l irtil di. “Yıls onunda b itm e s i için e k ol arak yarım m il yon dol arl ık öde m e yapıl s a da b u pe k b ir işe yaram adı.” 27 Aral ık 2006: O yun, te k rar "öm ür b oyu b aşarı” ödül üne l ayık görül dü. 26 O cak 2007: D uk e Nuk e m Fore ve r'in ye ni h al ine ait il k e k ran görüntüs ü yayım l andı, am a b ir te l e fon e k ranıb oyutl arında. 20 Mart 2007: Scott Mil l e r, D uk e Nuk e m Fore ve r'in ge l iştiril m iş Unre alm otoru il e h azırl andığınıduyurdu.

3D Re al m s için pe k de iyi şe yl e r s öyl e ne m e z. H atta b ir ank e t yapıl s a “En b e ce rik s iz yapım cı firm a” k e s inl ik l e s e çil e b il ir. O yunun il k Te as e r'ini gördük te n s onra as l ında görs e l ol arak oyuncul arın ol duk ça yük s e k ol an be k l e ntil e rinin pe k te k arşıl andığı da s öyl e ne m e z. D uk e Nuk e m Fore ve r, Unre al 2 m otoru il e ge l iştiril iyor. İyi k i de ge l iştiril iyor. Eğe r b ir k arar de ğişik l iği dah a yapıl ıp, Unre al 3'ün l is ans ı al ıns aydı ne yapardık ? En azından b ir 5 yıldah a b e k l e ye ce k tik . Be l k i de h iç s onu ge l m e ye n b e k l e ntil e rim iz s onucu oyun, iptal e dil e ce k ti. D uk e , şuan için oyun tarih ine ge çm iş b ir yapım . H e m k al ite s i il e h e m de yıl l ardır s üre n s k andal l arıyl a. Te k b aşına tüm dünyanın k oruyucus u, tüm k ızl arın b e ğe ne b il e ce ği te k e rk e k , uzayl ıl arın k ork ul u düşm anı, k ıs acas ı h e r şe y de m e k . El de avuçta b ul unan b irk aç b il gi doğrul tus unda D uk e 'nin çok iyi b ir oyun ol m as a da iyi b ir oyun ol ab il e ce ği b üyük ih tim al ( En azından şim dil ik ). Yapım , türünün diğe r oyunl arıyl a b e nze rl ik l e r b ul unduracak k e n, oynanış s ıras ındak i çe vre s e lte pk il e r ve fizik l e r öne m l i b ir ye re s ah ip ol acak . Bu k adar yıl dır ge l işe n b ir oyunun h al iyl e k ıs a b ir h ik aye s inin ol m as ı b e k l e ne m e z, am a b u durum h ak k ında b ir açık l am a b ul unm uyor. D uk e 'nin s e naryos u b ir oyunda b itm e z. Bu yüzde n de vam oyunl arının yapıl ab il e ce ği de düşünül s e de b unun ne zam an ol acağı b e l l i de ğil . K ons ol ve rs iyonu b il e günde m de . D ah a doğrus u tüm b unl ar için önce l ik l e Fore ve r'in çık m as ı ge re k iyor. Bir işare t l azım . D uk e 'nin Bruce W il l is il e ol an b e nze rl iği de dik k at çe k m e di de ğilh ani. Önüm üzde k i günl e rde b ir de m o yayım l anırs a h iç şaşırm ayın, am a yayım l andığı zam an k i yoğunl uk ne de re ce de ol acak tır tah m in e tm e k zor de ğil . Nih aye tinde ge çe n yıl l ar b oyunca D uk e 'yi b e k l e ye nl e r b ir yana, s üre k l i çık m adığını duyup da oyunu m e rak e de n ve s ade ce m e rak ını gide rm e k için b il e b u oyunu al ıp oynam ayı düşüne n oyuncu k itl e s i ol duk ça fazl a. Bu b ak ım dan diye b il iriz k i; “Yapım cıl ar yıl l arca b e k l e tti, am a b aşarıyı b üyük ih tim al l e garantil e dil e r.” Ne ol urs a ol s un oyunun iyi s e viye de b ir il gi göre ce ğini tah m in e tm e k zor de ğil . E tab ii m e rak b u, b aşk a şe y de ğil ...


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 45

K nigh t O nl ine : M oradon(PC) M oradon'l a b irl ik te K nigh t O nl ine 'da ye ni m ace ral ara dal ıyoruz! Bazıoyunl ar ins anıe k ran k arşıs ına k il itl e r. Şurayıge çe yim , b unu yapayım de rk e n s aatl e r re s m e n dak ik a ol ur, zam an s u gib i ak ar ge çe r. Birçok oyuncun s ab ah s aatl e rine k adar durup, ondan s onra yatıp uyuduğu oyun m ace ras ı vardır. Öze l l ik l e ins anıPC’ye b öyl e si k il itl e ye n yapım l arın b aşında RPG’l er ge l ir. Birde onl ine ol urs a, b ir dah ak i s e viye ye ge çe yim ve ya şu yaratığı öl düre yim yatarım gib i b ah ane l e r ins anın k afas ından ge çe r. Bunu dah a e vve l Türk iye ’de de ol duk ça yaygın ol an Ul tim a

ek l ey ec

O nl ine (UO ) yapıyordu. UO is m i zate n b ir k ülh al ine ge l di ve oynayan b irçok oyuncunun zih nine de k azındı. Bu e fs ane de n s onra is e yine b ağım l ıl ık yapan ve UO ’ya göre dah a ge l işm iş b ir yapım “K nigh t O nl ine ” k as ırga gib i e s m e ye b aşl adı. Büyük b ir h ayran k itl e s i ve s ayıca fazl a oyuncuya s ah ip K nigh t O nl ine , k e ndini dah a da ge l iştirdi. Son ol arak is e k arşım ıza “Moradon: Th e Re s urre ction” is im l i ye ni ge nişl em e pak e tiyl e çık ıyor.

D ah a b üyük ve ge l işm iş M oradon Moradon’l a b irl ik te K nigh t O nl ine toprak l arıdah a ge l işiyor ve s ınırl arı artıyor. K e şfe dil e ce k ve avl anm aya çık ıl acak dah a çok al an var. Şe h ir al anıve canavarl arıavl am a al anl arıb üyük öl çüde ge nişl e til di. Bundan s onra Moradon'u te rk e de b il m e k için e n az l e ve l35 ol m ak zorundas ınız. Böyl el ik l e oyuncul ar kl anl ara k atıl m a ve tak ım çal ışm as ı h ak k ında çok önce de n b il gi s ah ib i ol ab il e ce k l e r.

Pe t s is te m i D unge on Sie ge ’te n h atırl anacağıüze re k arak te rim iz yanında h ayvanl arım ız ol uyordu. Bu h ayvanl ara e şyal arım ızı yük l e ye b il iyorduk . Moradon'da da b una b e nze r, am a b iraz dah a de ğişik b ir ye nil ik var. Fam il iar Traine r, K ate göre vini tam am l ayan oyuncul ar "Pe t Egg" k azanıp, yanl arına ye ni b ir yol daş

ekl e r. Pe t'l e r s ah ipl e rinin yanl arında s avaşab il e ce k , canavar şe k l ine dönüşe b il e ce k , ye te ne k l e rini k ul l anıp s ah ib inin is tatis tik l e rini arttırab il e ce k ve h atta öl e n canavarl ardan düşe n h azine l e ri al m ada yardım e de b il e ce k l e r.

Ye ni K nigh t s is te m i Ye ni ge nişl e tm e pak e tiyl e b e rab e r oyunda 3 s e viye K nigh th ood ol uyor. Kl anl ar 3. rütb e ye ul aştık l arızam an, de re ce ye gire b il m e k için b ir göre v tam am l am al arıge re k iyor. 252,000 K l an puanına ul aştık tan ve göre vi tam am l adık tan s onra, oyuncul ar şöval ye ol ab il e ce k l e r. Son ol arak , 1,080,000 K l an Puanına e rişip ve çok zorl u b ir düşm anı yok e ttik te n s onra, RoyalŞöval ye ol ab il e ce k l e r.


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 46

H e r K nigh th ood s e viye s i 5 rütb e ol up, k l an puanl arının s ayıs ına göre k l anl ar;5. rütb e de n 1'e k adar yük s e l e b il e ce k l e r. 1. rütb e ye ul aştık l arızam an, üs tte b ah s e dil e n göre vl e ri tam am l ayan oyuncul ar K nigh th ood de re ce l e rini arttırab il e ce k l e r.

Ye ni k l an puan k atk ıs is te m i Ye ni ge nişl e tm e pak e tiyl e b irl ik te K l an Lide rl e ri, k l anl arı üze rinde dah a fazl a k ontrole l de e diyorl ar. K l an üye l e ri is e dah a fazl a k atıl ım şans ıyak al ayarak k l an içinde k i s orum l ul uk l arını arttırıyorl ar. K l an l ide ri tarafından s e çil e b il e ce k ik i tür “K l an Puan K atk ıSis te m i” oyuna e k l e ne n ye ni öze l l ik l e r aras ında ye r al ıyor. İl k i, k atk ım ik tarının oyuncu tarafından b e l irl e ne ce ği e l l e k atk ı, ik incis i is e h e r üye de n b e l l i oranda ül k e puanının k l an puanl arına e k l e nm e s iyl e ol uşan otom atik k atk ıs is te m i ol acak . Kl an puanl arı, k l an rütb e ve s e viye s inin b e l irl e nm e s inde k ul l anıl acak . K l an puanl arıayrıca pe l e rin al m ak için de k ul l anıl ab il iyor. Eğe r oyuncu k l andan ayrıl ırs a, k l an oyuncunun k atk ıda b ul unduğu m ik tarık ayb e de ce k ve oyuncu is e ve rm iş ol duğu k atk ıdan s ade ce % 30'unu ge ri al ab il e ce k

Ye ni zindanl ar ve s avaşl ar Ye ni e k l e ne n Sınır Savunm a Savaşl arıve Juraid D ağıil e K nigh t O nl ine 'dak i PVP dah a h e ye canl ıol uyor. D üşük s e viye (35-45) ve orta s e viye l i (60-69 ) Sınır Savunm a Savaşl arıgünün be l irl i s aatl e rinde b aşl ayacak ve tak vim w w w .k nigh tonl ine w orl d.co m s ite s inde yayınl anacak . Bu s avaşl ardak i te m e l am aç k arşıırk ın s ınırl arını ge çm e k ve anıtl arınıil k önce yok e de b il m ek. Anıtın yok e dil e m e diği s avaşl arda k azanan taraf öl dürm e s ayıs ına göre

be l irl e ne ce k . Juraid D ağıis e yük s e k s e viye de k i oyuncul arın (70-80) 3 ayrı zindanda yapıl an dövüşl e rde n s onra, m e rk e z odaya ul aşm as ıve b urada onl arıb e k l e ye n Bos s canavarınıöl düre b il me m ücade l e s ini k onu al an zorl u b ir PVP e tk inl iği. İk i ırk h aritanın ayrıuçl arından b aşl ayarak orta nok taya ge l m e m ücade l e si ve re ce k l e r. K azanan ırk ın oyuncul arıCh aotic Ge ne rator'da çe şitl i Uniq ue e şyal ara dönüşe b il e ce k de ğe rl i taşl ardan k azanab il e ce k l e r.

M aradon s avaş al anı Moradon’da h iç h arita de ğiştirm e de n diğe r b ir oyuncu ve ya k l an il e s avaşm a im k anıvar. Ye ni PVP al anında h e rh angi b ir l e ve l zorunl ul uğu ol m ayacak , partinizde k i oyuncul ar h ariç h e rk e s l e düşm an ol acak s ınız.


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 47

M oradon'da k l an s e m b olb ayrak l arı

Ye ni k l an h ab e rl e şm e s is te m i

H e r ırk tan e n iyi 5 k l anın b ayrak l arıMoradon şe h rinde dal gal anacak ve b öyl e ce s unucul ardak i h e rk e s k l an s ıral am as ında k im in önde ol duğunu rah atl ık l a göre b il e ce k .

Moradon’l a b irl ik te oyuna "Cl an Notice "adında ye ni b ir k l an h ab e rl e şm e öze l l iği ge l iyor. O yuncul ar öne m l i b il gil e ri ve ya e tk inl ik l e r h ak k ındak i h ab e rl e ri b uradan yazıp b ütün k l anın görm e s ini s ağl ayab il e ce k l e r.

Antre nm an k uk l al arı Ye ni Moradon'da 3 fark l ıs e viye de antre nm an k uk l al arı b ul unuyor. Bural arda oyuncul ar h as ar s e viye l e rini ve ye te ne k k ul l anım l arınıte s t e de b il e ce k l e r(Le ve l30, 60, ve 80). Sab it ve h are k e tl i h e de fl e r s aye s inde oyuncul arım ız pratik yaparak s avaş te k nik l e rini ge l iştire b il e ce k l e r.

Ye ni e şyal ar Juraid D ağıe tk inl iğinde k azanan oyuncul ar, Ch aotic Ge ne rator'da ye ni de ğe rl i e şyal ara dönüştüre b il m e k için k ul l anacak l arıde ğe rl i ve de ğişik re nk l e rde k i taşl ardan k azanab il e ce k l e r. Bu ye ni e şyal ar aras ında;s ade ce Juraid D ağı'ndan e l de e dil e b il e ce k öze lk üpe l e r, yüzük l e r, k e m e rl e r, ve "String of Sk ul l ", "H e ro's Val or"gib i güçl ü zırh ve s il ah l ar ye r al ıyor.

Tam am l anm as ıge re k e n ye ni göre vl er Sil ah ve zırh l arınıgüçl e ndirm e l e rini s ağl ayacak ye ni göre vl er ol acak . Moradon'dak i, Bl ack s m ith H e ppa'yl a k onuşarak dah a fazl a b il gi al ınab il e ce k . Ayrıca, ye ni K nigh th ood s ıral am as ında rütb e k azanm ak ve yanınızda s avaşacak h ayvanl arıe l de e tm e k için ye ni göre vl e r de var.

Cl as s Sk il lde ğişim i Mage 'l e rin ve Rogue 'l arın ye ni e k l e ntiyl e b e rab e r b azı ye te ne k l e rinde de ğişik l ik l e r ol uyor. Mage 'l e r;Froze n Bl ood, Ice Staff, Ligh te ning Staff, ve Bl ink ;Rogue 'l ar is e Bl ood Be as t, Bl inding, ve Be as t H iding ye te ne k l e rinde zarar ve rm e oranı artıyor.

Fal cı(Fortune Te l l e r) O yuncul ar ge l e ce k h ak k ındak i k e h ane tl e rini ve b aşl arına ne l er ge l e b il e ce ğini öğre ne b il e ce k l e r. Moradon’dak i fal cıFortune Te l l er McK in b unl arıoyuncul ara s öyl e ye b il e ce k . Bunun için de 10,000 Noah gib i b ir k arşıl ık öde m e k ge re k e ce k . “Re fe rans ol arak w w w .k nigh tonl ine w orl d.com /m oradon s ite s i k ul l anıl m ıştır.”


O yun

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 48

Em pire : TotalW ar (PC) Ö n İ nce l em e Savaş al anında de vrim yapm aya h azır ol un. D e nizl e r de b u de vrim e dah il ! 2000 yıl ında çık an Sh ogun: TotalW ar’dan s onra Cre ative As s e m b l y, b irb iri ardına çık ardığıTotalW ar s e ril e riyl e ik i fark l ı oyun türü ol an RTS (ge rçe k -zam anl ıs trate ji) ve s ıra-tab anl ı s trate jiyi l e ziz ve ak ıldol u b ir şe k il de h arm anl am ayıb aşardı. TotalW ar oyunl arı, şöval ye l e rin ve k ral l arın çağında k os k oca b ir ül k e yi ve o ül k e nin ordul arınıyöne tm e nizi, m ütte fik l e rinizi s e çm e nizi, k ıs acas ıtarih i ye nide n k e ndi k afanızdak i h al iyl e ol uşturm anızıs ağl ıyor. TotalW ar oyunl arından h e rh angi b irini oynuyors anız, ül k e yi yöne tm e şe k l iniz s ize k al m ış. İs te r pol itik b ir ül k e ol un ve m ütte fik l e rinizl e m as a b aşında dünyaya h ük m e tm e ye çal ışın is te r “zafe r s üngünün (b u durum da k ıl ıcın) ucundadır” fe l s e fe s i il e s ize te h dit ol uşturan h e r ül k e yi k atl e din.

D e niz s avaşl arı TotalW ar s e ril e rinin e n s onuncu h al k as ıol an Em pire TotalW ar, önce k i oyunl arın ak s ine yak ın tarih i k onu al m ıyor. D iğe r yandan Rom e : TotalW ar k adar e s k iye de dayanm ıyor. Em pire : Total W ar’ın k onus u 18. yüzyılol acak ve Frans ız de vrim ini, Am e rik a’nın b ağım s ızl ık s avaşınıb izl e rin oynam a fırs atıve re ce k . O yundak i e n güze lye nil ik l e rde n b iri de de niz s avaşl arınıb ire b ir ol arak oynayab il m e m iz ol acak . “Tüfe k icat ol du m e rtl ik b ozul du” cüm l e s ini b e l k i de tam anl am ıyl a yaşayacak s ınız çünk ü 18. yüzyıl ın e n öne m l i ol ayl arından b iri tüfe ğin icat ol m as ı. Yöne ttiğiniz ül k e te k nol oji ol arak ge ride k al dıys a ve düşm anl arınız tüfe ği çok tan icat e ttiys e işiniz ol duk ça zor ol acak . Anl ayacağınız Em pire : TotalW ar, e m pe ryal izm in ol uşum unu gözl e r önüne s e re ce k ve h e rk e s e k e ndi e m pe ryal izm ini k urm as ınıs ağl ayacak . Cre ative As s e m b l y’nin k urucul arından Mik e Sim ps on, ye ni oyunun ge çtiği tarih in, içe ris inde b ul unduğum uz döne m açıs ından e n iyi s e çim ol duğunu s öyl e m e s i de zate n 18. yüzyıl ın tarih te ne k adar öne m l i b ir ye re s ah ip ol duğunun b ir gös te rge s i. K onu ol arak b öyl e öne m l i b ir yüzyıl ıal m as ı, Em pire : TotalW ar’ı dah a da çe k ici k ıl ıyor. Avrupa tarih ini b ire b ir ol arak yaşam a, h atta ye nide n yazm a düşünce s i b ir çok oyuncuyu oturduğu ye rde de l irtm e ye ye tiyor. Lide rl iğiniz, h ırs ınızıb üyük öl çüde ate şl e ye ce k ve tüm Avrupa’ya s ah ip ol m ak is te ye ce k s iniz. Eğe r İs k andinav tarafl arında b ir ül k e ye s ah ips e niz, Ak de niz’i e l e ge çirm e k için b ir çok de niz s avaşl arınıte crüb e e de ce k s iniz de m e k tir. Tab i Am e rik a’yıunutm am ak ge re k . O s ırada b ir de Frans ız ih til al i ol ur ve Avrupa iyide n iyiye k arışırs a?En k üçük b ir k ıvıl cım b il e b üyük b ir s avaşıte tik l e ye b il e ce k , b ir çok zam an k om şunuza b il e tam k uvve t s al dırm ak zorunda k al acak s ınız. H e m de b ütün b u h e ye can ve rici ol ayl arıoturduğunuz ye rde yaşayacak s ınız. Ge rçe k te n 18. yüzyıltarih ine b ak tığınızda Avrupa’da b ir çok ül k e nin b irb irine tah am m ül ü k al m am ış ve e n k üçük şe yl e r b il e b ah ane e dil e re k de vas a s avaşl ar yaşanm ıştı. Bütün b unl arın de ne yim ini yaşam ak is e nas ılb ir duygu ol acak h e rk e s m e rak l a be k l iyor.


O yun 18. yüzyıl da ül kel e rin s avaş al anındak i tak tik l e ri b üyük de vrim yaşam ıştıve “pal dır k ül dür” s avaş döne m i s ona e rm işti. Ü l kel er artık ordul arınıdah a ak ıldol u b ir şe k il de s avaşa s ürüyor, h e r zam an ön pl anda tüfe k l il e r ve topl ul arıtutuyorl ardı. Em pire : TotalW ar’da da rak ipl e riniz b u s trate jiyi uygul ayacak ve s izde n de b u s trate jiyi uygul am anız b e k l e ne ce k . Eğe r “b e nim ordum dünyanın e n güçl ü ordus udur” diye b il iyors anız s avaş al anında tüm k ıl ıçl ıadam l arınızıönde n s ürm e k te s e rb e s t ol acak s ınız fak at unutm am anız ge re k e n şe y, düşm anınızın s izi k ıl ıçl ıadam l ar ve ya at üs tünde ok çul arl a be k l e m e ye ce k ol uşu. En güve ndiğiniz ordunuz, düşm an ordus una yak l aşm adan topçul ar ve tüfe k l il er tarafından s avaş al anının çim e nl e riyl e b ul uşab il ir. Es k i TotalW ar oyunl arında h e r zam an k ıl ıçl ıordunuzu önde n s ürm e k s izi b aşarıya götürürdü fak at Em pire : TotalW ar il e b u de ğişm iş ol du. H atta b u k onuyl a il gil i Mik e Sim ps on da b ir açık l am ada b ul undu: “Artık s üvaril e rinizi b irb iri ardına düşm an ordu üs tüne s ürm e k , orduyu dah a çab uk k ayb e tm e k anl am ına ge l iyor. Böyl e yapm ak ye rine , ak ıl l ıca b ir s trate ji izl e r ve s üvaril e rinizi doğru zam anl am a il e s avaş al anına s üre rs e niz o zam an düşm an ordu s ayıca s izde n fazl a ol s a b il e s avaş b üyük ih tim al l e s izin l e h inize s onuçl anacak .” Bu da de m e k ol uyor k i ordunuzun s avaş al anındak i dağıl ım ını“taş-k ağıt-m ak as ” şe k l inde yapm al ıs ınız.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 49

D üşm anınızın s avaş al anına s ürdüğü orduya k arşıl ık , ye rinde b ir ordu s ürm üşs e niz s orun yok fak at gidip de çab uk h arcanacak b ir ordu s ürm üşs e niz o zam an s avaş al anına il k “gül e gül e” diye n s iz ol acak s ınız. Sonuçta iyi ordu k urm ak da s izin e l inizde . Te k nol ojinizi çab uk ge l iştirir ve ül k e nizi k us urs uza yak ın yöne tirs e niz zate n çok az ordu s ize dire ne b il e ce k tir. Mik e Sim ps on’dan b ir b aşk a tak tik is e şöyl e ge l di: “18. yüzyıl l a il gil i çe vril e n s avaş fil ml e rini izl e m işs e niz ordul arın s avaş al anındak i dizil işl e rine m utl ak a dik k at e tm işs inizdir. Tüfe k l i b öl ük h e r zam an te k s ıra h al inde dizil ir ve dört nal a üze rl e rine ge l en s üvaril e ri h ak l arl ar. Bunu yapark e n b aşl arında b ir b öl ük b aşı “h azır ol … ate ş!” diye b ağırır. Eğe r Em pire : TotalW ar’da b u tak tiği uygul ars anız s avaşta b üyük avantaj e l de e de ce k s inizdir. Çünk ü onl arın b ir b il diği vardık i öyl e dizil iyorl ardı”. Anl adığım ıza göre , Cre ative As s e m b l y e k ib i 18. yüzyıl ıh e r anl am ıyl a il ik l e rim ize k adar h is s e ttirm e k is tiyor.

Fizik yas al arı O yunun fizik m otoru da b ir h ayl i ge l iştiril m iş ol acak . Bal is tik l e rl e vurduğum uz al anl arda ol uşan tah rib at, s avaşa da e tk i e de b il e ce k . D iye l im k i ne h rin yanına b al is tik l e rinizl e ate ş açtınız. Ate ş al tında k al an ye r çök e ce k ve ne h rin s uyuyl a dol acak . Yum uşayan toprak da oraya doğru k aym aya b aşl ayacak . Bu s aye de s ade ce b al is tiğin vurduğu k işil e r de ğil , çe vre de k i b irim l e r de ol uşan tah rib attan e tk il e ne ce k . Ayrıca b al is tiği e tk il i k ul l anm anız çok öne m l i. Ye nil e ne n fizik m otoru s aye s inde ge rçe k çi b ir atış s aye s inde tah m in e ttiğinizde n dah a fazl a as k e r öl düre b il e ce k s iniz. Öl e n as k e rl e rin k anl arıda ol duk ça ge rçe k çi b ir b içim de s avaş al anında ye r al acak . Ge ne lol arak grafik l e r b izl e ri k e s inl ik l e h ayalk ırık l ığına uğratm ayacak gib i gözük üyor. Göze h oş ge l en b ir çok ye nil ik , Em pire : TotalW ar’da m e vcut. Ayrıca gözü yoran ge re k s iz de tayl ardan da k açınıl m ış durum da. Em pire : TotalW ar’da ol an e n b üyük ye nil ik şüph e s iz de niz s avaşl arı. Artık s ade ce k aradan de ğilde nizde n de s avaşacak s ınız ve b u s avaşl ar, oyunda ül k e nizin k ade rini ol uşturacak k adar öne m l i ol acak . 18. yüzyıl da ül kel er b irb irl e rine üs tünl ük s ağl am aya çal ışırk e n yararl andık l arıe n


O yun öne m l i al anl ar de nizl e rdi. D onanm as ık uvve tl i ol an ül kel e r, yıl l arca k azandığıtoprak l arın k e yfini s ürdü. Cre ative As s e m b l y de b unu iyi düşünm üş ve de niz s avaşl arınıEm pire : TotalW ar’ın e n öne m l i parçal arından b iri h al ine ge tirm iş. Cre ative As s e m b l y’de n Mik e Sim ps on, s e rinin önce k i oyunl arında da de niz s avaşl arıyapm ak is te dik l e rini h e r pl atform da b e l irtm işti. “İşi k ural ına göre yapm ak is tiyorduk ” diye n Mik e , Em pire : Total W ar’da de niz s avaşl arınıe k l e diği için b ir h ayl i m utl u. Artık b ir k ıtayık e şfe tm e k için s ağl am donanm aya s ah ip ol m anız ge re k e ce k . b ir şe h ri h e m de nizde n h e m k aradan k uşatm ak şüph e s iz k i s izi b aşarıdan b aşarıya k oşturacak . Aynışe k il de s iz de ül k e nizin k ıyıl arınıdüzgün b ir b içim de s avunm al ıs ınız. Ak s i h al de düşm anınız donanm as ıyl a k os k oca ül k e nizi ye rl e b ir e de b il ir.

Sır k al anl ar Em pire : TotalW ar’da ye r al acak ana göre vl e r, oyun tam anl am ıyl a b itiril m e diği için h e nüz açık l anm am ış durum da. Şu ana k adar b e l l i ol an göre vl e r is e Al m anya, Büyük Britianya, İs panya, O s m anl ıİm paratorl uğu ve Am e rik a’nın göre vl e ri. Bu

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 50

göre vl e rl e oynam ak ol duk ça ze vk l i ol acak tır. O yunda h e r ne k adar tarih i b aştan yaratm a şans ınız ol s a b il e be l l i b aşl ıtarih s e l ol ayl arıde ğiştire m e ye ce ğiz. Örne ğin 1700’l ü yıl l arda b aşta İngil te re ol m ak üze re İs panya, Frans a gib i ül kel e r k öl e ticare ti işinde ydi ve İngil te re ’yi s e çip m e l e k gib i b ir l ide r ol s anız b il e k öl e ticare ti işinde ol acak s ınız.. Mik e Sim ps on k onuyl a il gil i “k im s e yi üzm e k is te m e yiz fak at 18. yüzyıl , şu an yaşadığım ız coğrafyayıol uşturan yüzyıl dıve b unun b üyüs ünü b ozm ak is te m e dik ” diyor. Em pire : TotalW ar şüph e s iz k i TotalW ar s e ris ini e n iyi şe k il de de vam e ttire ce k . K onu itib ariyl e s e çil e b il e ce k e n iyi tarih s e çil m iş durum da. O yundak i ye nil ik l e r de b ir h ayl i s e vindirici. 2008 yıl ında oyuncul arl a b ul uşacak ol an Em pire : TotalW ar, l ide r ol m ak is te ye nl e r için m ük e m m e lb ir oyun ol acak . Se rinin fanl arı ve türün m e rak l ıl arıda Em pire : TotalW ar’dan ol duk ça m e m nun k al acak gib i gözük üyor.


Sine m a Büyük H azine : Sırl ar K itab ı(2007) NatıonalTre as ure : Th e Book O f Se cre ts

2004 yıl ının ol ay yaratan fil m i "Büyük H azine "nin ("National Tre as ure ") de vam fil m i ol an "Büyük H azine : Sırl ar K itab ı"nda, artık dünyanın e n ünl ü ve ze ngin h azine avcıs ı (onu te rcih e ttiği s ıfatl a "h azine k oruyucus u") ol an Be n Gate s ’, Ab rah am Lincol n'ün s uik as tçi Joh n W il kes Booth ’un günl üğünde n k ayb ol an ve yıl l ardır b ul unam ayan s ayfal arı e l e ge çirir. Bu s ayfal arda, Başk an Lincol n'e düze nl e ne n k om pl oya b üyük b ab as ı Th om as Gate s 'in de b ir şe k il de s uç ortak l ığı yaptığı iddia e dil m e k te dir. Be n, b u ol ayın ardındak i gize m i çözm e k için Am e rik an tarih i arşivcis i ol an e s k i k ız ark adaşı Ab igailCh as e ve te k nol oji dah is i ortağı Ril e y Pool e il e b irl ik te k ol l arı s ıvar. Çık acak l arı b u m ace ra, onl arı W as h ington k e ntinin te h l ik e l e rl e dol u gizl i de h l izl e rinde n al ıp zigzagl ar çizdire re k Paris , Londra ve K uze y Am e rik a'nın de rin b öl ge l e rine k adar götüre ce k tir.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 1


Sine m a H ayatta İk i K e z (2006) D és accord parfait

Batar Ödül l e ri’ni düze nl e ye n k om ite , yöne tm e n Louis Ruinard’a Yaşam Boyu Başarıödül ünün s unul acağıtöre ni re nk l e ndirm e k için m uh te şe m b ir fik ir icat e de r. Yöne tm e nin e s k i s e vgil is i ak tris Al ice d’Ab anvil l e ’i Ruinard’a ödül ünü s unm ak üze re dave t e de rl e r. Acab a ye te ne k ve k ib irde n yaratıl m ış ik i de v aras ında tutk unun ate şi te k rar canl anacak m ıdır?

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 2


Sine m a Öl üm Be k çis i (2007) Th e D e ath s of Ian Stone

Ian Stone , onu s e ve n s adık s e vgil is i Je nny'l e b irl ik te güze lb ir yaşam ı ol an, m utl u b ir ge nçtir. Buz h ok e yinde k ayb e ttiği m açtan s onra ge ce ge ç s aatte e ve döne rk e n Ian, de m iryol undak i ge çidin yak ınında, ce s e de b e nze ye n b ir şe yl e k arşıl aşır. Ian b u tüyl e r ürpe rte n şe yi ince l e rk e n "ce s e t" tarafından s al dırıya uğrar. Ce s e t onu zorl a de m iryol una s ürük l e r ve ge l e n tre nin al tında k al ır. Ian, öb ür dünyada uyanm ayı b e k l e rk e n, tak ım e l b is e içinde b ir b üroda uyanır. H ayattadır ve s e k s i am a e s rare ngiz b ir k adın ol an Me de a'yl a b irl ik te yaşıyordur. Je nny h âl â h ayatındadır am a artık s e vgil is i de ğil , b ir iş ark adaşıdır. H ayatındak i pe k az tanıdık yüzde n b iridir. Ian k ıs a s üre s onra tak ip e dil diğini fark e de r. Görünüşe göre h e rk e s in e n b üyük k âb us unu yaşam ak tadır: Pe şinde k il e r onu te k rar öl dürm e de n önce b ul unduğu durum u anl ayana k adar h e r gün te k rar te k rar öl üp diril e ce k tir.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 3


Az Gittik Uz Gittik

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 4

b uzce vh e ri.com

e xtral oob .com

İns anl I K öyün K aval cIs I s l oganıyl a yayın yapan b l og w ordpre s s üze rine k urul u. Bl og için h oş b ir te m a s e çil m iş. H e m e n h e m e n h e rgün b ir yazı e k l e ne n b l og ol ayl ara fark l ı yak l aşım ıyl a b aşl ık l ara ve yorum l ara fark l ıl ık k atm ış.

s ite s il k road onl ine oyunu uze rine k urul m us Turk iye 'nin e n b uyuk b il gi payl as im s ite s i ol m ak l a b e rab e r yak l as ik 50.000 uye s i 1000 ak tif onl ine yorum cus u il e h e rgun gunde m i tak ip e tm e k te ye nil ik l e ri ve guze l l ik l e ri b irb irl e riyl e payl as m ak tadir. s il k road uze rine aradiginiz h e rs e y b u forum da ye r al m ak ta.


Az Gittik Uz Gittik arge ak ade m i.com

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 5

adre s arab ul .com Fazl a s öze ge re k yok :) adre s ara b ul

Joom l a' yı b aşarıl ı b ir şe k il de k ul l anan s ite s e çtiği te m a ve dizaynıyl a da göz dol duruyor. İçe rik açıs ından da ol duk ça ze ngin ol an s ite ge nç ol m as ına rah m e n 160 civarında h ab e r e k l e ye b il m iş.


M üzik Al icia K e ys Am e rik al ı R& B ve s oul şark ıcıs ı, s öz yazarı, yapım cı, piyanis t, oyuncu ve yazar Al icia K e ys (Al icia J. Auge l l o Cook ), 25 O cak 19 80 tarih inde Am e rik a Birl e şik D e vl e tl e ri'nin Ne w York şe h rinde , Manh attan b öl ge s inde dünyaya ge l di. Ge nç yaşına rağm e n k ıs a s üre de m üth iş b ir üne k avuşan Al icia, m il yonl arca al b üm s atışı ve s ayıs ız ödül üyl e popül e r m üzik dünyas ının parl ayan yıl dızl arından b iri ol du. İrl anda as ıl l ı İtal yan b ir anne ve Jam e ik al ı b ir b ab adan dünyaya ge l e n Al icia, piyano çal m aya b aşl adığında h e nüz 7 yaşındaydı. Manh attan'ın öne m l i ok ul l arından Profe s yone l Sah ne Sanatl arı O k ul u'ndan (Profe s s ional Pe rform ing Arts Sch ool ) m e zun ol du ve Col um b ia Ü nive rs ite s i'ne k ab ul e dil di. Ancak m üzik k ariye rinin ge l işim ine k ons antre ol m ak is te diği için b u fırs atı de ğe rl e ndirm e yi te rcih e tm e di. 19 9 7 yıl ında vizyona gire n "Siyah Giye n Adam l ar" ("Man In Bl ack ") fil m inde , yardım cı yazarl ığını da üs tl e ndiği "D ah D e e D ah (Se xy Th ing)" adl ı şark ıyı s e s l e ndire re k ışıl tıl ı popül er m üzik dünyas ına il k re s m i adım ınıatm ış ol du.

w w w .pdfde rgi.com | Ücre tsiz ab one ol ! | Sayfa 5 6

anda zirve ye taşıdı. İl k te k l is i "Fal l in'" il e Bil l b oard l is te l e rinde 6 h afta b oyunca zirve de n inm e ye n "Songs in A Minor", K e ys 'e tam 5 Gram m y ödül ü k azandırdı. Aral arında "En İyi Ye ni Şark ıcı" ve "Yıl ın Şark ıs ı" ("Fal l in'") s ıfatl arının da b ul unduğu b u pre s tijl i ödül l e r, Al icia K e ys 'in, popül e r m üzik piyas as ının zirve s inde n k ol ay k ol ay inm e ye ce ğinin açık b ir gös te rge s i ol du. İk inci al b üm ü için çal ışm aya b aşl adığı döne m de , Ch ris tina Aguil e ra'nın "Strippe d" al b üm ünde k i "Im pos s ib l e" ("İm k ans ız") şark ıs ına da k atk ıda b ul undu. Şark ının s özl e rini yazan, yapım cıl ığını üs tl e ne n, piyano ve ge ri vok al l e rde de im zas ı b ul unan K e ys , b ir b uçuk yıls onra ye ni al b üm üyl e h ayranl arının k arşıs ına çık tı. Al icia K e ys 'in Günl üğü...

"Th e D iary of Al icia K e ys " ("Al icia K e ys 'in Günl üğü") adl ı al b üm , 2 Aral ık 2003 tarih inde ardak i ye rini al dı. "Songs in A Minor" il e b ir Bir s üre s onra Am e rik a m üzik piyas as ının rafl ik s atış rak am ına ul aşan öne m l i is im l e rinde n b iri ol an, 5 yıl h aftada 235.000'l K e ys , ik inci al b üm ünde b u rak am ı ne re de ys e Col um b ia'nın b aşk anl ık göre vini yürüte n, önce üçe k atl ayarak 618.000 m üzik s e ve re ul aşm ayı Aris ta, s onra da J Re cords 'un k urucul uğunu ve b aşarı yordu. Buna gö re " Th e D iary of Al icia b aşk anl ığını üs tl e ne n ünl ü yapım cı Cl ive D avis K e ys " , ge nç şark ı cı ya, dünyanı n b ir h af t ada en il e tanıştı. Önce dağıl m ak ta ol an Aris ta il e, çok al b üm s atan 6. k adın şark ıcıs ı ünvanını ardından da D avis 'in ye ni şirk e ti J Re cords il e ge t irdi. Al b üm de n çık an "You D on't K now My s özl e şm e yapan Al icia K e ys , 2000 çık ışl ı m iyors un") ve "If I Ain't Got "Sh aft" ve 2001 çık ışl ı "D r. D ol ittl e 2" adl ı Nam e " ("Adım ı Bil You" (" Be nim O l m as aydın") adl ı ik i te k l i, fil ml e rin al b üm l e rinde b oy gös te rdi. Bil l b oard l is te s inin il k 5'inde ye r al dı. İl k Sol o Al b üm ü: "Songs in A Minor" Al icia K e ys , il k al b üm ünü 2001 yıl ında m üzik s e ve rl e rin b e ğe nis ine s undu. Çık tığı il k gün 50.000, il k h aftas ının s onunda is e 235.000'l ik s atış rak am ına ul aşan "Songs in A Minor" al b üm ü, topl am da dünya çapında 20 m il yondan fazl a s atıl arak ge nç şark ıcıyı b ir

2005 Gram m y Ödül l e ri Ge ce s i'ne de dam gas ını vuran is im l e rde n b iri ol du. "En İyi R& B Al b üm ", "En İyi K adın R& B Pe rform ans ı", "En İyi R& B Şark ı" ("You D on't K now My Nam e ") ve Us h e r k atk ıl ı "My Boo" adl ı parça il e "En İyi İk il i ya da Grup Pe rform ans ı" ol m ak üze re topl am 4 Gram m y'ye l ayık görül dü.

Ol duğu Gib i! Al icia K e ys , "As I Am " ("O l duğum Gib i") adl ı al b üm ünü, 13 K as ım 2007 Sal ı günü Am e rik a Birl e şik D e vl e tl e ri'nde b e ğe niye s undu. İngil te re ve Japonya'dak i s unuş tarih i is e 19 K as ım ol arak b e l irl e nm işti. Şark ıcının, 20052007 tarih l e ri aras ında yaptığı k ayıtl ardan ol uşan ve topl am 55 dak ik a 58 s aniye s üre n al b üm , J Re cords e tik e tiyl e rafl ardak i ye rini al dı. Yapım cıl ık l arını Al icia K e ys il e b irl ik te K e rry "K rucial " Broth e rs , Linda Pe rry, Mars h a Am b ros ius , Mark Bats on, D irty H arry, Joh n Maye r ve Jack Spl as h 'ın üs tl e ndiği "As I Am "in il k ik i te k l is i için, "No O ne " ("H iç K im s e ") ve "Lik e You'l lNe ve r Se e Me Again" ("Be ni Bir D ah a Görm e ye ce k m işs in Gib i") adl ı şark ıl ar s e çil di. Al icia K e ys , ye ni al b üm üyl e il k h afta re k orl arına b ir ye nis ini e k l e di. "As I Am ", b ir h aftada tam 742.000 ade t s atıl arak Norah Jone s 'un "Fe e l s Lik e H om e " il e 1 m il yona ul aşan pe rform ans ının ardından ik inci s ırayı al dı. Ayrıca b u is tatis tik , 2007 yıl ında e l de e dil e n "e n iyi il k h afta pe rform ans ı" ünvanını da Al icia K e ys 'e k azandırm ış ol du. Al icia K e ys 'in; vok al l e rde , piyanoda, h arps ik ordda, orgda, m el otronda, s intis ayzırda, b as s intis ayzırda, program da ve ark apl an vok al l e rinde im zas ının b ul unduğu "As I Am " al b üm ünde 14 parça, 2 de b onus k ayıt ye r al ıyor. Al icia K e ys , yaratıcıl ığı ve üre tk e nl iğiyl e R& B ve popül e r m üzik dünyas ında k e ndine güçl ü b ir ye r e dinm iş gib i görünüyor. Ge nçl iğinde m üth iş b aşarıl ara im za atan ve popül er dünyanın gözl e rini üze rine çe k e n K e ys 'in ol gunl uk döne m l e rini il giyl e ve m e rak l a tak ip e tm e ye de vam e de ce ğiz.


Z iyare tçi D e fte rim iz d e n ay ınız l a z m i e izd rim izi s e t f e D i Z iy are tç

ay. ol r i b i ic y u rt l k ve r r açık tl i z u l b u Ö ı ah l l y arar r için m u e Ab d u e nde çok e ve rl t s i k j e o ç l Ge r k .Te k no u a dım b a l t k ay n s ra tü rk ü fe n ay z d a Ö s y k ol Te a an . l ı ğ o p k a a b ir y Arm s onra s ay fa m u n a l l a o ğ d d a u un ol çok s t u n b . ;) l dar d ü k b aşarı n a a o r e k t u n k i u M b e y Ge rç e am a e m e diy oru m ak b ü ğm e n ırl a m r an a a ol n rik az giy as ı m b h r a i e m l e l T g k d o . r re m de s iz arıs ı i Ü cre t e s ah ip b ir ak m a ah in y r ı a b m Ş y in e re ve n a ra ve rm e i ge çe nl re m içe riğ r e e s K ı y ğ e a l pa .E m e te b rik ok u m o k adar e j i o g r r p u de e rine ü ze lb ir e rgi de rgil um . b r d o f y d i g l P z r ok yi i ou d is ay a l çin ç m . i fde rgi de rginin g l d r i . M ah m p e b e l n ye n bu iy oru e anda e k k ur . d r c h i m y e s d i a v e r t g b se er kü se ze r e şe k tron d h e nh e r k e be n a r e l t k e k m o a l z ç k e ec se e n ço ü nü b ira ir s u p a e m e y i k t t b k r i e u g ç r m k r ü de ge öl Öz as ind e rini b z l ı m n k n n n n a u i a a l l s y am Ha h azir nız o b azıs ite al ay ınl ze l y y , i g de r gü Birde . r k r i ı o t b ç k z a .. ts i aca arızd a iy i ol A y şe e rrr... Ü cre k onu l l r ü k h k , e l da im k k te ş gü ze r :) e niz r k r k e de r r m o r t r ç e r e l r y e i r ş s r i s r e av ge n s ü pe r e çe n h e rk nızıt i a g m i y ş.Ye n ko u em eğ m l io de rg ndim izi i r i b i e k e nd y k i e p d n m i l u n r l iç e ğ si l Ce E rd a te b rik dar o e niz s ay e ı rk iy e r ü z i e T n b i i s a i ın h m e ry an l Ç ok iy rde n il çl e ndir ın de vam l e n i e g e g ib işm Biz arınız lge l n b iz l al i m ında e s in e z a s m i t r ş s ı m o i et rk ça im b il iriz Se l re b il inte rn i ge ce n h e e dip i . t r s ş ü i u l k m g l ge te şe k rik a o e t icin e m e görm e s in. a a h m ı n e d a kt zm e rt ru m . Ge rce u nu z b u h i y e l iniz d r o e y i l i d g av s u ndu s agl ık . K l e rine l el

D e rgi ab one l iğinizi b aşl atm ak için b oş b ir e -pos ta gönde rm e niz ye te rl i!

Dergi  
Dergi  

Kitapdasdasdasd

Advertisement