Page 1

Silenes pamatskolas padomes reglaments I. Vispārīgie jautājumi 1. Silenes pamatskolas (turpmāk – Skola) padome (turpmāk – Padome) darbojas, pamatojoties uz Skolas nolikumu un šo nolikumu. II. Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi 1. Sekmēt pedagogu, audzēkņu vecāku un pašvaldības (turpmāk - Dibinātājs) sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. 2. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu. 3. Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un Iekšējās kārtības noteikumos. III. Padomes sastāvs un ievēlēšanas kārtība 5.

Padomes sastāvā ir: 5.1. septiņi audzēkņu vecāku pārstāvji, kurus uz diviem gadiem ievēl Skolas audzēkņu vecāku kopsapulcē; 5.2.divi pedagogi, kurus uz diviem gadiem ievēl Pedagoģiskā padome; 5.3. Skolas Dibinātāja pārstāvis; 5.4. Skolas direktors; 5.5.divi izglītojamo pārstāvji, kurus uz 1 gadu ievēl Skolēnu pašpārvalde; 6. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks. Padomes priekšsēdētāju un vietnieku ievēl no padomē ievēlētajiem audzēkņu vecākiem visi padomes locekļi. 7. Padomes priekšsēdētājs: 7.1. organizē Padomes darbu saskaņā ar Padomes apstiprinātu darba plānu; 7.2.apstiprina Padomes sēžu darba kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes; 7.3.izsaka priekšlikumus Skolas attīstības plānam; 7.4. sniedz pārskatu Skolas audzēkņu vecāku kopsapulcē par padomes darbu; 7.5.ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktores un dibinātāja (pašvaldības) ar Skolas darbību saistītos dokumentus un informāciju; 7.6.ir tiesīgs pieprasīt direktorei un dibinātājam (pašvaldībai) sniegt pārskatu vai informāciju par Skolas darbības jautājumiem. IV. Padomes darba organizācija 8. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 3 reizes gadā . 9. Padome lēmumus pieņem balsojot. 10. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. 11. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

1


12. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis. 13. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 14. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem. V. Padomes funkcijas 15. Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un saskaņot Skolas attīstības plānu pirms tā apstiprināšanas. 16. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Skolas iekšējos normatīvajos aktos; 17. Sekmēt finanšu līdzekļu piesaistīšanu Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu. 18. Noteikt Skolas budžeta līdzekļu izlietošanas prioritātes. 19. Sekmēt Skolas un audzēkņu ģimeņu sadarbību. 20. Par Padomes lēmumiem direktore pēc nepieciešamības informē pedagogus un pārējos Skolas darbiniekus. 21. Reglaments stājas spēkā ar 2007.gada 27.septembri Silenes pamatskolas skolas padomes reglaments saskaņots ar Skolas padomi 2007.gada 27.septembrī (protokols Nr.3).

Direktore

( T.Klopova )

2

Silenes pamatskolas padomes reglaments  

Silenes pamatskolas padomes reglaments

Advertisement