Page 1

ÍÅÊÑÒ

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà


Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ÍÅÊÑÒ (Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà) – îòíîñèòåëüíî ìîëîäàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîëîæèòåëüíûé îáðàç êîòîðîé äî ñèõ ïîð ñêëàäûâàëñÿ, â îñíîâíîì, â ëè÷íîì îáùåíèè ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè ñ êëèåíòàìè. Ïðè ðàçðàáîòêå ëîãîòèïà ÍÅÊÑÒ ó÷èòûâàëîñü òî, ÷òî ñ ðîñòîì êîìïàíèè âñå ÷àùå è ÷àùå áóäóò âñòðå÷àòüñÿ ëþäè, êîòîðûå ïîêà åùå íè÷åãî î íåé íå çíàþò. Ïîýòîìó â ëîãîòèïå áûëî âàæíûì âèçóàëüíî ïåðåäàòü èíäèâèäóàëüíîñòü â ðàáîòå è ðàäîñòü îò æèçíè.

1


Ëîãîòèï ÍÅÊÑÒ Ëîãîòèï ÍÅÊÑÒ ñîñòîèò èç ãðàôè÷ñêîãî çíàêà è ïîëíîãî íàçâàíèÿ êîìïàíèè. Èñïîëüçîâàíèå çíàêà îòäåëüíî îò íàçâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ. Èñïîëüçîâàòü ëîãîòèï ìîæíî òîëüêî â òîì âèäå, â êîòîðîì îí ïðåäñòàâëåí íà êîìïàêò-äèñêå. Òåêñòîâàÿ íàäïèñü â ëîãîòèïå ïîä çíàêîì íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ èëè âèäîèçìåíÿòüñÿ. Åå ìîæíî ðàñïîëàãàòü òîëüêî ïîä çíàêîì. Ïîñòðîåíèå ëîãîòèïà  îñíîâó âñåõ ïðîïîðöèé è ðàññòîÿíèé ìåæäó ýëåìåíòàìè ëîãîòèïà áûëà âçÿòà âåëå÷èíà X, ñîñòàâëÿþùàÿ îäíó òðåòü îò âûñîòû íàçâàíèÿ êîìïàíèè â ëîãîòèïå. Ëîãîòèï íå ìîæåò áûòü èçìåíåí íèêàêèì îáðàçîì — åãî íåëüçÿ íè ñæèìàòü, íè ðàñòÿãèâàòü. Ëîãîòèï ìîæåò áûòü ðàñïîëîæåí â ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè è åãî íåëüçÿ ïîâîðà÷èâàòü íè ïîä êàêèì óãëîì. 0.5x

0.5x 2x

0.5x 2x 1.5x 0.5x x x

3x

1.5x

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

0.5x x

Ìèíèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ âûñîòà ëîãîòèïà — 6 ìèëëèìåòðîâ.

2


Öâåòà ëîãîòèïà Ëîãîòèï ÍÅÊÑÒ ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ îñíîâíûõ öâåòîâ è äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ

(Ñ- 84%, M- 43%, Y- 0%, K- 0%); HEX (#3064AC)

(Ñ- 84%, M- 43%, Y- 0%, K- 0%); HEX (#FFCC11)

(Ñ- 84%, M- 43%, Y- 0%, K- 0%); HEX (#F96511

(Ñ- 84%, M- 43%, Y- 0%, K- 0%); HEX (#2C9C2E)

WHITE

BLACK 100%

3


Öâåòîâûå ðåøåíèÿ  îñíîâå ëîãîòèïà ÍÅÊÑÒ ëåæèò øèðîêàÿ öâåðîâàÿ ãàììà. Ëîãîòèï ìîæåò ðàñïîëîãàòüñÿ êàê íà áåëîì (îñíîâíîì) ôîíå, òàê è íà ÷åðíîì. Íèæå ïðèâåäåíû âñå âîçìîæíûå êîìáèíàöèè öâåòà è ëîãîòèïà.

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Ïðè ÷åðíî-áåëîé ïå÷àòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî îäíîòîííûé ÷åðíûé âàðèàíò ëîãîòèïà. Ðàçìåùåíèå îäíîòîííîãî áåëîãî ëîãîòèïà íà ÷åðíîì ôîíå çàïðåùåíî.

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

4


Ïðèìåðû íåâåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ öâåòîâ ëîãîòèïà: Ëþáîå îòñòóïëåíèå îò ïðàâèë öâåòîâ ëîãîòèïà íåäîïóñòèìî. Òàê æå çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü ëîãîòèï íà ôîòîãðàôè÷åñêîì èçîáðàæåíèè. Çäåñü ïðèâåäåíû âîçìîæíûå îøèáêè.

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

5


Ðàçìåùåíèå ëîãîòèïà Ëîãîòèï ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ òîëüêî íà îäíîòîííîì áåëîì èëè ÷åðíîì ôîíå, â ëåâîì âåðõíåì óãëó èëè â ïðàâîì íèæíåì. Ïðèîðèòåòíûì öâåòîì ôîíà ÿâëÿåòñÿ áåëûé. Íåëüçÿ ïîâîðà÷èâàòü ëîãîòèï íà ïðîèçâîëüíûé óãîë. Íåëüçÿ ïîìåùàòü ëîãîòèï â ðàìêó è äîðèñîâûâàòü äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû. Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü öâåòà, îòëè÷íûå îò îãîâîðåííûõ.

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

Íîâàÿ Åäèí àÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðà ôà è Òåàòðà

6


Âèçèòêà ñîòðóäíèêà Ëè÷íûå âèçèòíûå êàðòî÷êè ïðåäñòàâëåíû â òðåõ öâåòàõ. Ñèíèé öâåò èñïîëüçóåòñÿ íà âèçèòêàõ ñîòðóäíèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðóêîâîäñòâó. Çåëåíûé öâåò âèçèòêè ó îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ. Ðûæèé — ó òåõ êòî çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé ðàáîòû íåïîñðåäñòâåííî íà ïëîùàäêå, ïîäèóìå, ôîòîñåññèè. 6

29

5

4

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

ÍÅÊÑÒ

çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

8

òåë: 8 911 111-11-11

àêòåðû ìàññîâêà êèíîñúåìêà ðåêëàìà ìîäåëè ôîòîñúåìêà ïîäèóì êîíöåðòû âåäóùèå øîó-ïðîãðàììû

197101, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., ä. 15, îô. 213 ò/ô: 8 812 237-08-90 òåë: 8 812 975-05-47 e-mail: nekst_cinema@mail.ru www.nekstcinema.ru

6

22

46

6

29

5

4

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

ÍÅÊÑÒ

çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

8

òåë: 8 911 111-11-11

àêòåðû ìàññîâêà êèíîñúåìêà ðåêëàìà ìîäåëè ôîòîñúåìêà ïîäèóì êîíöåðòû âåäóùèå øîó-ïðîãðàììû

197101, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., ä. 15, îô. 213 ò/ô: 8 812 237-08-90 òåë: 8 812 975-05-47 e-mail: nekst_cinema@mail.ru www.nekstcinema.ru

6

22

46

6

29

ÍÅÊÑÒ

àêòåðû ìàññîâêà êèíîñúåìêà ðåêëàìà ìîäåëè ôîòîñúåìêà ïîäèóì êîíöåðòû âåäóùèå øîó-ïðîãðàììû

4

46

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü òåë: 8 911 111-11-11

197101, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., ä. 15, îô. 213 ò/ô: 8 812 237-08-90 òåë: 8 812 975-05-47 e-mail: nekst_cinema@mail.ru www.nekstcinema.ru

6

22

8

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

5

7


Êîðïîðàòèâíàÿ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà Êîðîïàòèâíàÿ âèçèòêà ÍÅÊÑÒ âûïîëíåíà â òîì æå ñèíåì öâåòå, ÷òî è âèçèòêà ñîòðóäíèêà, îòíîñÿùåãîñÿ ê ðóêîâîäñòâó êîìïàíèè. Íà íåé ðàñïîëîæåíû âñå îñíîâíûå ðåêâèçèòû ÍÅÊÑÒ .

6

29

5

4

46

ÍÅÊÑÒ

àêòåðû ìàññîâêà êèíîñúåìêà ðåêëàìà ìîäåëè ôîòîñúåìêà ïîäèóì êîíöåðòû âåäóùèå øîó-ïðîãðàììû

197101, Ðîññèÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êàìåííîîñòðîâñêèé ïð., ä. 15, îô. 213 (Àâñòðèéñêàÿ ïëîùàäü) ìåòðî: Ãîðüêîâñêàÿ ò/ô: 8 812 237-08-90 òåë: 8 812 975-05-47 e-mail: nekst_cinema@mail.ru www.nekstsinema.ru

6

22

8

Íîâàÿ Åäèíàÿ Êîìïàíèÿ Ñèíåìàòîãðàôà è Òåàòðà

8


Ñîäåðæàíèå êîìïàêò-äèñêà CD:\ logo_book.pdf (Ðóêîâîäñòâî ïî èñïîëüçîâàíèþ ëîãîòèïà ÍÅÊÑÒ) CD:\logo logo.ai (Ëîãîòèï â âåêòîðíîì ôîðìàòå Illustrator CS) logo.eps (Ëîãîòèï â ôîðìàòå EPS Illustrator 8) logoA4.tif (Ëîãîòèï â ôîðìàòå TIFF äëÿ ôîðìàòà À4) logoA5.tif (Ëîãîòèï â ôîðìàòå TIFF äëÿ ôîðìàòà À5) CD:\maket

corp_maket.ai (Ìàêåò âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) person_blue.ai (Ìàêåò âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS)) person_green.ai (Ìàêåò âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) person_orange.ai (Ìàêåò âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) Sajko_Tanya.ai (Ìàêåò âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) CD:\name_card

corporativ.ai (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) corporativ.eps (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå EPS Illustrator 8) Frolov_Sergey.ai (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) Frolov_Sergey.eps (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå EPS Illustrator 8) Sajko_Tanya.ai (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) Sajko_Tanya.eps (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå EPS Illustrator 8) Varvarina_Mariya.ai (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) Varvarina_Mariya.eps (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå EPS Illustrator 8) Zolotyko_Roman.ai (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå Illustrator CS) Zolotyko_Roman.eps (Øàáëîí âèçèòêè â ôîðìàòå EPS Illustrator 8)

9


Ëîãîòèï, ïðàâèëà åãî èñïîëüçîâàíèÿ è âèçèòíûå êàðòî÷êè ðàçðàáîòàíû â Òâîð÷åñêîé Ìàñòåðñêîé Êîìäèçàéí Ñàíêò_ïåòåðáóðã 2005ãîä.

НЕКСТ  
НЕКСТ  

Логотип Новой Единой Компании Синематографа и Театра