Page 1

P ro du c ti ons


ISTANBUL 2OIOTRILOGY (tstanbul2010AKB Uglemesi) istanbul2010Avrupa Kiiltiir Bagkentiprojesikapsamrnda geligtirilmigbirbirindenba[rmsrz fakatbirbirini tamamlayrcl,uluslararasr karakteresahipargivniteliEindeiig ayrreser.

I. 7 DAYSIN ISTANBUL IiST.I,IVBUL'DA 7 GUN: (Hasan Cihat Orter) (All themescomposed,amanged and performed by Hasan Cihat dner - Mfizih diizenleme ve icra Hasan Cihat Orter) Dtinyamn onlza yakrn iilkesinde albtimleri yayrmlanarf Tiirkiye'nin tek entemasyonal gitar sanatgrsriinvaruna satrip Ustad Hasan Cihat Ofter'in, Usktidar'daki miitevazr evinde temellerini attr[r deneyselbir gahgma istanbul'da gegentipik bir haftayr gtinlerine btjlmek suretiyle tek tek miizile dtikttigii, bugiine kadar gergekleqtirilmemigorijinal bir tasarrm. Enstr{imantal.

II. ISTANBULSYMPHONY/ ISTANBT]LSENT'ONISI: (Murat Malay) (Orchestrationby Tu{rul Karatas- Orlcestrasyon TufrrulKaratas) istanbul'ugeligmekteolan modernyiiztiyle Avrupayave Dtinyayaanlatabilmeninbelki de en kestirmeyolu: IstanbulSenfonisi... Projenintemeldegrkrgnoktasr,gelecekkugaklara aktanlabilecekelle tutulur nitelikli bir miras sunabilmek.Biiyiik orkestralann icra edebilecegitarzda klasik senfoni formatlarrndageligtirilen ve dort silitten olugan bu galrgmada, MuratMalay ezgilei ve kurgusu"YunusEmreSymphony"de oldu$ugibi Tu[ruI Karata$birikimi ve tecrtibesiyleharmanlanarak,dzgiin bir kimlige btiriiniiyor. Birinci senfonidenfarkh olarak, son bciltimde(Allegro Finale) anonimtemalarada yer veriliyor. istanbullubestekdrDedeEfendive di.inyaca meghur"Usktidar"motifleriylefinale gidiliyor.

Itr. ISTANBT]LGTIITARCONCERTOI iSTANBT]LGiTAR KONQERTOSU: (Tu[rul Karatag) (Soloist: Hasan Cihat Orter -

Solist: Hasan Cihat )rter)

Ttirkiye'nin ilk ve tek gitar kongertosu olmaya aday, diinyanrn ise az sayrdaki gitar kongertolan arasrndakendisine yer edinmeyi hedefleyen iddiah bir gahgma.Hasan Cihat Orter'in kendine has tekni[iyle birkez daha zoru bagardr[r,erigilmesi giig bir performans.


..YUNUSEMRE THE MYSTIC''

YunusEmre giirlerininiig ayrr dilde ve yepyenibestelerile akustikbir dtizenlemeegli[inde sunuldu$u,Ersan Erdura, iskender Do[an ve Vahdang Makalatia gibi misafir sanatgrlannda katrhmryla gergeklegtirilmesiplanlanan,otantik bir albtim. Gitar, ney ve bendir i.iglemesinin agrrhkh olarak omurgayl oluqturaca$;yurtdt$l diigiintilerekhazrlanmrq bir proje... Gaye hem Yunus Emre'yi ve hem Ttirk ktilttirtinti datrageniqkitlelere tamtabilmek.Bir nebzeolsun Yunus Emrefelsefesihakkrndabu insanlannda bir fikre sahipolmasmakatkr sa[lamak.

iNcir,izcB: 1-YouAre The OneI Need 2-Day And Night I Burn 3- Headstones 4- DeeperThan I 5- Stranger 6- Split My Heart 7- ComeSeeWhat Love HasDoneTo Me FRAITISIZCA: 1- ViensVois 2- C'estToi Qu'il Me FautToi Seul

rumgn: 1- Gel Gor Beni Aqk Neyledi 2-Yar Ytire[im 3- BanaSeniGerekSeni


oiGnRPROJELER 1- AI\ATOLIAN

SYMPI{ONIC SIIITE (Tufru] Karatas)

Tiirkiye'deki yedi co[rafi bolgenin karakteristik ve kiilttirel ozellikleri dtigiiniilerek hazrlanmrg, yedi btrliimdenoluganbir Tu[ru] Karatagsenfonisi... 2- TURKISH JAZZ MUSIC (Hasan Cihat Orter) Yurtdrgrnda altm plak satribi Hasan Cihat 6rter'in, caz mtizikte de ne kadar iddiah olduSunu gcisterensanatsalbir gahgma. 3- QANAKKALE SYMPHONY (Murat Malay) QanakkaleDestamnranlatanve orijinal temalardanmiitegekkil diirt bdliimliik bir senfoni... 4- TURKISH SYMPHOMC FOLK AI\D CLASSICAL MUSIC (Tufrul Karatas) Ttirk Halk ve Klasik miizipinden derlemeeserlerinenstrtimantalve senfonik bir dilde icrasr... '

5- TLIRKISH SYMPHOMC OTTOMAN AND REPUBLIC MARCHS (TuErul Karatas) Osmanhve Cumhuriyet marglanndansegmeler... 6- ANATOLIAN I\EW AGE SYMPHOMC ROCK (Murat Malay) Fntrnah bir hayat yagamr$nevi gatrsrnamiinhasu bir Anadolu aliminin miizikal hikdyesi... 7- ULOVE" IS NOT FOR SALE (Hasan Cihat Orter) Bir gitar virttiiiztintin ve ayil zamanda bir diigtince adamrmn kaleminden gil<ma, katlksrz ve pazarhksrzTiirkge agk garkrlan.


Ffasan Cihat Ortet >,::"rEr bugun dunyada adtnr en onemli modern muzik ve otantik sanat olaylannda her an gordriffrmiiz bir ::-zrk adamr ve de sanat gevrelerinin tabiri ile gaplmrzrn modern bir filozofu olarak gosteriien bir kililiktir. l'l':z:^ \'e enstrumanlaria gok kuquk yaqlarda harika gocuk olank tantQtt Bu Hasan Cihat Orter'in kiqisel r-rslubu .' .slrslnrn olgunlagmasrigin gok onemlidir. Aldrlr davetler ve burslar sayesindeAvrupa ve Amerikada'ki :=--:nralarrnt1980'li yilarn baglanndan beri devam ettlren sanatel,bir qok odtiliin de sahibi oldu. Diinyanrn ::- birrrk plak firmalartndan E.M I ve SONY MUSIC'in International katoloSuna girmiErir. 1983 ytlncla yaptrfr; - -{-br-irn: 'Anadolu Ezgller Klasik Gitar" Albtimti Altrn Plak almrgtrr ve Klasik Gitara ve btiyrik orkestraya bu :.i:,rr sanatcl laraftndan aranje edilmiqtir Daha sonra"Hayatrm Gitarrm ve Muzifim" kitap halinde -sunulmuQtur -:-i ParrYayrncrhk).Qahgankadna dtinyada adanmrqtek albrim olan2. Albumu: Kadrn'rn Senfonileri(Kent !-=-i 1995-) 3 Albtim Inspiration (E.M.I. 1995). 4 Albr,iLm:Modern Folk Uqlusrj istanbul garkrlan (Y.K.K 1996). < .\-:um: Re-Formation(Turk Saz Eserleri New-Age, Sony M. 1997).6. Album: Mektup Filmi (SounclTrack.) J-..:. i99--) 7, Albtim: Inspiration Re-Formation Re-Mix (Sony M. England 1998).8. Albtim, Re Formarion_.,:-::r-u Esintileri (SoNy M 1,99r, Btiytrk Onder Mustafa Kemal ATATURK'ijn istedigi dogrultuda _Trirk .---.rillin eok sesli muzile uvarlanmastndaki Eahqmalartntgr-iqlendirmekiein Yurt iqi ve Yurt drqr konserlerine (anatn' yapmt$ olduSu Televizyon ve Radyo programlarr ile -:' Mtizik ve Sanat hakkrncla vermig ''' +rrpn gok konferanslarla insanlan etkilemektedir. ---:: .- " :,::--:3n often encountered in the uorlcl's m.ostnotable musical and con.temporatyafts euents.Often pointed uitb tbe caution of art circles. A precocioLts cbild in mttsic and inshanzents, whicb marked -'.-. -;-i -.;,tbilr,,sc.,pber '.-':'='r',, . J " s t t leandr n a tu ra ti o n O fte rb a s b e e n a cti uei nbotbtbeS tatesandE urope, l atu" eatec,tfnumerou s .;. -,-'-;-..;,'.3 b:tn,artesalike. Cibat 6ner joinecl tbe Intentational Sony Music catalogue His Cla.ssicalGuitar on ':'= . t..,;)'ni-;'-'1'-ll1ltolia relcasedin 198-3receiueda Golden Record award, u'bere be an anged trarJitictnaltimes - - t-= r.7'aiid r.trchestraHe also compiled My lfe the Git.ttar ancl Music in a bortkJbrm pnblisbed by Pan -'.,; .:". :.;.'. ,., :,. 1995 Tbe secondalbum, Sympboniesof Women, the srtlealbwn cledicateclto wotnen in tbe utorld .:. ''= ,.,:=.;. ):-',Kettt Records in 95follozuecl b1,'It'tspiration and the Modern Fotk Trio, Sortgsof Istanbul, Re: - -,..; .r .-i= ,:tt:dtrack of '-I'lektupMouie relea,sedby Rctksin 1997, Inspiratiot,t, Re-fonnalion Re Mix, Re:",ttl ' - .:.. :":-i concerts and isfeatured ''. -ltlatolia in 1999. Tbe aritst atl:encledboth local and ouer'.seas - .:' . ''.;''.-i. r.t..i;,'uith his ittsigbts He is alsctrenowned as a speakerin conferencesctn rnusic ancl arts.


(Tufrul Karataq) Amasya 1950dolumtu. itt ve orta d[renimini Ankara'datamamladr.Ankara Devlet Konservatuarr Kompozisyonbriltimti egitimini aldr. Heniiz yirmibegyagrndaistanbul'a gelerekprofesyonelmtizik hayatrnaatrldr. Rusya,Bulgaristan,Romanya,ltalya, Libya gibi iilkelerde miizik araqtrmalanve e[itim seminerlerinekatrldr. Erol Biiytikburg'tan Tanju Okan'a, Ersan Erdura'dan iskender Dogan'4 SezenAksu'dan Nil0fer'e, Grup Gtindo$arken'denPentagram'abirgok tinlti isim ve grupla aranjorolarak gahgtr.Halen miZik gahqmalanna devametmekteve Tiirk Ktiltiir ve Sanatrna katkrdabulunabilmekgayretiyle,arqivydnii afrr basaneserlereimzaatmakadr.

OouuBn-eALIgMALAR 1973EurovisionTrirkiye Birincili$ Bulgaristan"Golden Orpheus"birincilik 6diilii. 1976Lado-le-Orkestrasyon 1980M.E.B Sihirli PapuglarBale Toplulufu a) Krnk At b) QanakkaleBale Stiitleri 199166Ateg UstiindeYtirtimek (Yavuz Ozkan)" film mtizikleri. 1991"iki Kadrn (YawzOzkan;" film miizikleri. 1999"lJygarhklar Ulkesi Anadolu" isimli 36 bdltimliik belgeselmi.izikleri. 2(X)2"SenfonikTiirk SanatMiizi[i" albtimtintinyayrmlanmasr.(SenfonikOrkestraigin uyarlanmrg Tiirk Miizikleri) 2fi)3 *AgrklarrnGtizyagt"opereti. 2006 *Gitar Kongertosu"iig boliim. 2006 Yeni YiiksektepeKtilttir Derne$i5.UlusalKarikatiir FestivaliMtizifi. 2fi)7 Murat Malay "Yunus Emre Senfonisi"orkestrasyonu.


(Murat Malay)

Ankara dolumlu. istanbul Universitesi iletigim Faktiltesi Gazetecilikb<iltimtindenmezun oldu. Sabah, G<ilge Adam, Kadmca gibi yayrn kuruluglanndamuhabirlik, gevirmenlik ve r<iportaj dellanndageqitli gOrevlerdebulundu. O[renci olduSuyrllarda ASM mtizik okulundaiki yrl halk mfrzigi alarundasolfej ve ba$lamaepitimine devam ederekdiploma aldt. 1997'deAydrn Do[an Valdnca ulusal bazda diizenlenenYrhn iletiqimcisi yarl$masrdalmda, hanrlaillr bir radyo programlyla birincilik cidiiltine l6ytk gtirtildii. Ardrndan Fransa'runLille qehrindekiCharlesde yiiksek lisansyaptr. BuradaNord Pas-de-Calais Gaulle Universitesindesinema:drzerine bcilgesinde gergekleqtirilenkentlerarasrgenigkatrhmhbir besteyarrgmasrnda D6lirium adh bir organizasyonca finale kaldr. Daha sonra besteleri referans kabul edilmek suretiyle doktora igin mtizikoloji btiliimiine kaydolduysada, bu efitimini yarrda brrakarak Ttirkiye'ye geri dondii. itt<ini yirmi yaqrndayazdrprdokuz yayrmlanmrqkitabr ve bununyanlsra VahdangMakalatiaile Tufrul Karatag gibi isimlerle gahgaraktamamladrfr,ticari kaygrlardanuzak begmi.izikalbtimii vardu. Qahqmalar tislup olarak (akustik/senfonik/alternatif/pop-folk-rock)tarzr birtakrm dzgtin denemelerden olugmaktadu.Murat Malay bugiin gahrsiinvanr altrndabir yayrnevi kurmug olup, aym zamanda "'baSrmstz"bir miizik yaptmctstdrr.Albtimlerindetamamrylakendi mi.iziklerineyer velmektedir.


,dt:

FERHAT G00ERxc'*,:ro, Fe rhatG oqer B uy u k q e k m e c e l i l esrie v d i , B u y U k F et hatGo q e r' iH e ry rlo l d u Qug tb iu n l u ce k m ec eliler yo ru m c u, s ev ilengar k rl a rrysliaz l e rl e

KEREMCEM Ko.rsEi?i ye n rv e o u y g u l us e s iK e re m Tu r kpop m uz iginin C e m hay r anlar r yBlau y u k c e k me c e ' d be uluguyor

DEMETAKAIINKo,{sFR! Tu r kpop m uz iginde k e n d i s i nkia b u le tti re n y az ad a m g a s rnvru ra c a kg a rk rsvre D e m etA k alr n, garkrlarryla ilkkezkatrhyor sevilen festivalimize duygusal

l!

GUTBEN ERGEiII(i:\;S:Q Festi val son i n konseri niunl , uki gi l i gi ylsahnel e er im jzde yer al anGj l ben E rqenverj vor

Mutfa{rn profesyonelinden, profesyonel mutfaklara...

5 kfta97ulkede ve halapl6tyor..,


#

MALAY MURAT

AKI-'STiK-ALTERNAT!F OZCUI.I POPMUZiK Kt}NSERi M ur atM ala yk o n s e rlh a k k rn d a' M e va n a ,Yunusgi bi c z anlar nd a s i i ri e ri n ibne s te i e hr a i tn d es u n ul duc-, oz gun( po p -fb l k -ro c kta) rz tn d ab i r d i n i e tio l acak." diy or .llgiy l ed i rrl e n e c ebki r k o n s e r

PETEK niug0Zrorusrni

PetekDincozsonalbumuyle yazadamgasrnr vuracak Bu konserkacrnaz

YAVUZ SE0Kiil TAMERKARANKON'ERI ve mUzikleri Albumunde da sozleri veralan12sarkrnrn hakim sanatclya aii Modernbir pop/rocksoundunun oldugu alb u mu n d e no l u g a nk o n s e rik a q rrmayrn.

BAHA KONSERi Turkpop muziginin duygulusesiBahahafrzalardan s ilinm ey e c egku z e lg a rk rl a rrysliaz l e rl e

FATIHERK00xorusERi igtegugluses igieguqluyorumcu FatrhErkocAnfitiyatro'da paslnrsilecekbrrkonserveriyor kulaklarrnrzrn


MEM N{UZIKYAPIM VE YAYINCILIK Bdbrdlicad.PakHan:161302 Ca!alo!lu-istanbul Tel: 0212 s197566- 02t6 38s3873 05365761t25- 05357155989 E-Posta: memvav@qnail.com Vergi Sicil Numarasr:6110142472 TicaretOdasrSicil Numaras:6061521553734 TOBB-Global StandartlarMerkezi TescilBelgesi: 869875823 Miizik YaprmcrKodu: 2583


4. Ne GiineglerBatryor(2008) ait bazreserlerinde Qa$daggairlerimize bestelendi$i, Destantanaekseni Qanakkale e t r a f r n d ad o n e n g o k s e s li b ir a lb U m .

5. YunusEmreSymphony(2008)

T a m a m r y lao z g u n t e m a la r d a no lu gm a kta .


1. Ne Gelir Elim den( 1995) :

sektdr undekiticar i kaygtlar dan6tUr tianc ak 2005yr lr ndapiyasayagr kabitdi.

negelirelimden...

2. Ne OlursanOl (2007):

. VrrrusVors . GrlGOn CorvreSee

RAT MALAY

3 . F r a n c e Re c o r d in g s / L iv e ( 1 g g Z ) : Kay.r.tlan n.tamamlanmast uzunyrllarayayrlmrg, ugdildebirgegitlemeler albUmu... Canlrperformanslar...

memyay  

memyay istanbul 2010 avrupa kültür başkenti istanbul 2010 proje