Page 1

VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM DEN NYE SATSINGEN “DIGITALE PRAKSISNETTVERK” Takk for at du har meldt deg på denne workshopen om “Digitale praksisnettverk” – som vi så langt kaller et program. Blant annet skal vi starte opp med en pilotfase i 2011. Målet er å starte opp to piloter i 2011 som skal danne grunnlaget for å utvikle et program organisert i flere faser og med nasjonalt nedslagsfelt. Hensikten med workshopen er å få synspunkter på programidéen og -konseptet, innretning og organisering. Er dette treffsikkert for skolenes og barnehagenes behov? NÅR? TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010 – FRA 10.00 TIL 15:30 Det faglige opplegget starter 10:30, men vi begynner klokken 10:00 med kaffe og en ”bli kjent”-runde. Det vil serveres lunsj rundt 12:30 i møtelokalene. ….OG HVOR? IKT-SENTERETS LOKALER I SJØGATA 17 I TROMSØ. Senter for IKT i utdanningen arbeider for å sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen. Et viktig mål for oss er å bidra aktivt til utvikling, deling og spredning av pedagogisk bruk av IKT i fagene – og refleksjon rundt slik bruk. Dette handler også om å stimulere den digitale kompetansen og den “digitale modenheten” til både skoleledere, lærere og elever. Vi legger også til grunn at bruken av digitale verktøy kan ses som en del av endringsarbeidet i skolen. Vi har begynt å utforske hvordan vi kan innrette oss for å nå disse målene gjennom en ny satsing, et flerårig program, med arbeidstittelen ”Digitale praksisnettverk”. IKT-senteret alene kan ikke endre praksis i barnehager og grunnopplæringen. Gjennom et tett samarbeid med skoler ønsker vi å tilrettelegge for gode læringsrom og nettverk hvor lærere kan arbeide sammen med andre lærere, elever, lærerstudenter, lærerutdannere, nasjonale fagsentra, men også med innholds- og teknologileverandører, forskningsmiljø og andre som arbeider med utvikling og innovasjon i utdanningen. Skoleledere fra aktuelle skoler og skoleeiere er også svært viktige medspillere. Vi ser bl.a. for oss å etablere fysiske møteplasser og ressurssentra med lett tilgjengelig digital teknologi. Her kan aktørene møtes for utprøving og deling av idéer, verktøy, læringsressurser, undervisningsopplegg – og reflektere rundt IKT og læring. Senteret har et nasjonalt ansvar for at flest mulig skoler både kan bidra og benytte resultatene fra utviklingen og utprøvingen i nettverkene. Derfor håper vi nå å få til en god dialog om utprøving av nettverksmodeller og mekanismer for spredning og formidling av resultater og erfaringer.

1


LEDELSE AV WORKSHOPEN Faglig leder: Ola Berge, Senter for IKT i utdanningen Fasilitator: Marit C Synnevåg, prosjektgruppen for “Digitale praksisnettverk /mcs:consult.

TEMA OG PROGRAM TIDSPUNKT 10:00-10:30 10:30-10:45

10:45- 11:15

TEMA Kaffe, te … og bli kjent-prat Velkommen til workshop om “Digitale praksisnettverk”. Vær med å forme en ny satsing i flere faser. Hva er hensikten med denne workshopen? Kort introduksjon om dagens workshop: • Hva skal skje? • Hvordan skal vi jobbe? Faglig innledning v/ Ola Berge Bakgrunn. Hva vil vi oppnå? Konseptet så langt

11.15-12:30

12:30-13:00 13:00-14:15 14:15-14:30 14:30-15:00

15:00-15-:25 15:25- 15:30

Gruppeøkt 1: “ROM FOR LÆRING” 1. Hva skal til for at du skal komme til dette rommet? 2. Hva kan du bidra med…. og hva vil du oppnå med å delta? 3. Hvem ønsker du å treffe og samarbeide med i dette rommet? LUNCH Plenum - Utsjekking av gruppeøkt 1- Diskusjon Hvordan har IKT-senteret tenkt å organisere programmet? Gruppeøkt 2: “ORGANISERING OG AKTØRER” 1. Hvordan kan vi organisere dette på en hensiktsmessig måte slik at vi når fram til mange? 2. Finnes det etablerte prosjekter etc. som vi kan samarbeide med og som kan forsterke denne satsingen? Plenum- utsjekking av synspunkter fra gruppeøkt 2 Avslutning - hva er neste skritt? Pilotfase og videre forankring og prosess

2


FORBEREDELSER De som har meldt seg på denne workshopen kommer fra ulike miljøer og har ulike roller i Skole-Norge. Vi ber dere ikke om spesielle forberedelser utover at dere er villige til å gå i dialog med oss, være våre kritiske venner og by på deres egne erfaringer.

RESTEN AV KONFERANSEN Vi håper mange av dere også planlegger å delta på resten av konferansen, der blant annet Stephen Heppell, Gudmund Hernes, Kristin Halvorsen, Åsa Sundelin og Sylvi BarmanJenssen skal holde innlegg. Se konferanseweben for mer informasjon.

Spørsmål? Dersom du har spørsmål av både praktisk og faglig karakter kan du ta kontakt med Ola Berge, 481 55 622 /ola.berge@iktsenteret.no

Vel møtt i Sjøgata 17, tirsdag 30. november klokken 10:00!

3

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/program_-_digitale_praksisnettverk  

http://konferanse2010.iktsenteret.no/sites/default/files/program_-_digitale_praksisnettverk.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you