Page 1

ΑΜ 721

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΤΗΣ Β' ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Τίτλος -Έδρα - Σκοπός-Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Β' Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας (Β' ΕΛΜΕΚ)» με έδρα το Κιάτο, που περιλαμβάνει τα σχολεία της αρμοδιότητας του Γραφείου Κιάτου Β/θμιας Εκπαίδευσης. Άρθρο 2 Σκοπός της Β' Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας (Β' ΕΛΜΕΚ) είναι: 1.Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της Ένωσης μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των Γ.Σ. της ΟΛΜΕ και των συνεδρίων του κλάδου. 2.Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των Δ.Υ. και των εργαζομένων γενικότερα. 3.Η προώθηση και προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των δημοκρατικών θεσμών, της εθνικής ανεξαρτησίας, της διεθνούς ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 4.Η ελεύθερη έκφραση γνώμης για θέματα εκπαιδευτικά και γενικότερου ενδιαφέροντος.

1


5.Η πνευματική εξύψωση και η κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς και του έργου των καθηγητών και η συμβολή στην θεμελίωση της όλης παιδείας του Ελληνικού Λαού. 6.Η ηθική και υλική συμπαράσταση των μελών της που διώκονται αδικαιολόγητα για συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς λόγους. Άρθρο 3 Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της η Β' ΕΛΜΕΚ μεταχειρίζεται τα παρακάτω μέσα: 1.Η Β' ΕΛΜΕΚ συμμετέχει ως ενεργό μέλος της ΟΛΜΕ και συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τις μαθητικές κοινότητες, τα επαγγελματικά, επιστημονικά και πολιτιστικά σωματεία του Νομού Κορινθίας και γενικά με κάθε φορέα που επιδιώκει σκοπούς ταυτόσημους με τους σκοπούς της Β' ΕΛΜΕΚ. 2.Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέτρα, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των συνεδρίων και των Γ.Σ. της ΟΛΜΕ και της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη, τα πνευματικά ιδρύματα και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των καθηγητών της Μ.Ε. και για τα εκπαιδευτικά ζητήματα με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία φυλλάδια, εγκυκλίους και με άλλα πρόσφορα μέτρα. 4.Δημιουργεί πνευματική εστία με βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, εντευκτήρια,

αίθουσα

εκθέσεων

και

πραγματοποιεί

εκδηλώσεις

πνευματικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα και εκδίδει έντυπο δελτίο ή εφημερίδα. 5.Δημιουργεί ταμείο αλληλοβοήθειας για έκτακτες ανάγκες μελών της.

6.Ιδρύει καταναλωτικό συνεταιρισμό. 2


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Πόροι της Β’ ΕΛΜΕΚ Άρθρο 4 1.Οι πόροι της Β' ΕΛΜΕΚ διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της, που το ύψος της καθορίζεται από τη Γ.Σ. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδα και έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες και περισσεύματα από γιορτές, παραστάσεις, εκδρομές κλπ. 2.Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση της Γ.Σ. και εφόσον δεν γίνονται με όρους, που δεσμεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Τα έσοδα της Β' ΕΛΜΕΚ διατίθενται: α)για έξοδα λειτουργίας του γραφείου, β)για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, γ)για την έκδοση περιοδικού και για την εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου, δ)για έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ένωσης, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., ε)για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των μελών της στην ΟΛΜΕ, στο ύψος που ορίζει η Γ.Σ. ή το Συνέδριο της ΟΛΜΕ και στ)για κάθε άλλη ανάγκη της Β' ΕΛΜΕΚ, που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και αφορά τα μέσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3,4 και 5.

3


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ Άρθρο 5 1.Τα μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Κανονικά μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ μπορεί να είναι οι καθηγητές Β/θμιας Εκπ/σης όλων των κλάδων και βαθμών, που υπηρετούν σε Σχολεία και Υπηρεσίες των Δήμων Βέλου - Σικυωνίων - Στυμφαλίας - Φενεού -Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης. 2.Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ εκπαιδευτικοί, που πρόσφεραν εξαιρετική εκπαιδευτική, πνευματική ή συνδικαλιστική δράση με αντίκτυπο θετικό στην πραγματοποίηση των σκοπών της Β' ΕΛΜΕΚ και του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού γενικότερα και έχουν αποχωρίσει από την υπηρεσία. Άρθρο 6 1.Εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και την καταβολή της συνδρομής του έτους της εγγραφής του και πιστοποιείται με την εγγραφή του στο Μητρώο μελών της Β' ΕΛΜΕΚ και την έκδοση συνδικαλιστικής εκλογικής ταυτότητας. 2.Εάν το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ αρνηθεί την εγγραφή, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του με απόφαση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ ή από το Ειρηνοδικείο Σικυώνος, κατά την διαδικασία του άρθρου 663 Κ.Πολ.Δ. Άρθρο 7 1.Τα τακτικά μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ συμμετέχουν στις τακτικές, έκτακτες και επείγουσες έκτακτες Γ.Σ., παίρνουν το λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και εκθέτουν τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και ψηφίζουν, όπως ορίζει το καταστατικό για τη λήψη αποφάσεως. 4


2.Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. και δεν πληρώνουν συνδρομή στην Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την συνδρομή τους μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων τους μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα, που τους δίνει το καταστατικό αυτό. Άρθρο 8 1.Διαγραφή τακτικού ή επίτιμου μέλους μπορεί να γίνει με πρόταση του Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ προς την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για την διαγραφή με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής. Η διαγραφή μέλους γίνεται για τους παρακάτω λόγους: α. Όταν συστηματικά και αποδεδειγμένα παραβαίνει το καταστατικό της Β' ΕΛΜΕΚ ή παρακωλύει τη λειτουργία της. β. Όταν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για την εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε., χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία. γ. Όταν βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς της Β' ΕΛΜΕΚ ή εναντιώνεται στις αποφάσεις των Γ.Σ. του κλάδου και συμπεριφέρεται αντισυνδικαλιστικά στους συναδέλφους του. 2.Απόφαση για διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ., αν δε δοθεί προηγουμένως η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί εγγράφως καινά αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του. 3.Η καταγγελία για διαγραφή μέλους της Β' ΕΛΜΕΚ γίνεται προς το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ ή από το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να την συμπεριλάβει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ μαζί με την έγγραφη απολογία του υπόλογου μέλους, 4.Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας για διαγραφή για να 5


καταθέσει την έγγραφη απολογία του και να δώσει εξηγήσεις, τότε η Γ.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση, εκτός από την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Άρθρο 9 1.Μέλος που έχει διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά την πάροδο του χρόνου που τιμωρήθηκε με διαγραφή, επανεγγράφεται αυτοδικαίως, εκτός από την περίπτωση β του άρθρου 8, οπότε επανεγγράφεται με αίτηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6. 2.Διαγράφονται αυτοδίκαια με απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ μετατεθούν ή αποσπασθούν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο του διδακτικού έτους σε σχολεία ή υπηρεσίες έξω από την περιοχή της Β' ΕΛΜΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή της Β' ΕΛΜΕΚ Άρθρο 10 1.Την Β' ΕΛΜΕΚ διοικεί Δ.Σ., που αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 34 για θητεία ετήσια. 2.Το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία και δύο μέλη. Άρθρο 11 Μέλη του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΟΛΜΕ εκλέγονται καθηγητές Μ.Ε., που αποτελούν τακτικά μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ. Αποκλείονται καθηγητές, όταν είναι μέλη Δ.Σ. άλλου συνδικαλιστικού σωματείου, εκτός αν παραιτηθούν από την άλλη θέση, μετά την εκλογή τους ως μελών του Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ.

6


Άρθρο 12 1.Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλεί γι' αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες μετά τις αρχαιρεσίες. Η εκλογή για τις θέσεις στο Δ.Σ. απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται αυτός, που έχει την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που πλειοψήφισε. 2.Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ., με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Μέχρι την ημέρα της παράδοσης της διοίκησης καθήκοντα ασκεί το απερχόμενο Δ.Σ. Άρθρο 13 1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από πέντε (5) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν την σχετική αίτηση. 2.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που τη ζητούν και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης ή απευθείας από τα μέλη, που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση, σε 7


περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση, αλλά υποχρεωτική η ανακοίνωση των θεμάτων με το προσφορότερο μέσο. 3.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη, με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος. Η ώρα και η ημέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε (5) συνολικά αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό, όπως ορίζεται στο άρθρο 18. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται το αργότερο

πριν

από

την

επόμενη

συνεδρίαση,

η

οποία

δεν

πραγματοποιείται, αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Για την πιστότερη μεταφορά των πρακτικών μπορεί να γίνει χρήση μαγνητοφώνου. Άρθρο 14 Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις (καθήκοντα) και αρμοδιότητες: α.

Προβαίνει

σε

οποιαδήποτε

ενέργεια

που

συμβάλει

στην

πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης. β. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. γ. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ειδικότερα την περιοχή και ενημερώνει σχετικά τα μέλη. δ. Συγκροτεί επιτροπές μελέτης διαφόρων θεμάτων, με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. μέλους της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας, οι οποίες μπορεί να ενισχύονται και από μη μέλη της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας, με ειδικές γνώσεις και πείρα σε ειδικά θέματα

8


ε. Παρέχει στην Ο.Λ.Μ.Ε. και τις άλλες ενώσεις της χώρας κάθε πληροφορία, που της ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους, κοινοποιώντας τα έγγραφα στην Ο.Λ.Μ.Ε. στ. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις καθηγητών, γονέων, μαθητών και πολιτών στην περιφέρεια της Ένωσης. ζ. Κινητοποιεί τα μέλη σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου. η. Καλεί τους αντιπροσώπους των σχολείων για συνεργασία και ενημέρωση μία φορά το μήνα τουλάχιστον. Τη συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέλος της Ένωσης, με δικαίωμα λόγου, που δίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ.. θ. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις εργαζομένων, με φορείς κλπ της περιοχής, για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. ι. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων στον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τα οποία κοινοποιούνται στα σχολεία, μαζί με την πρόσκληση για Γ.Σ. ια. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γ.Σ. ιβ. Συνεργάζεται με τους αιρετούς εκπροσώπους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην άσκηση των καθηκόντων τους και παρέχει σε αυτούς κάθε διευκόλυνση. ιγ. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του κλάδου. Άρθρο 15 1.Τακτικά μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παίρνουν έξοδα κίνησης και παράστασης, που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

9


2.Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στην Β' ΕΛΜΕΚ ή για την Β' ΕΛΜΕΚ. Ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την Ένωση οποιαδήποτε σύμβαση, με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή. Άρθρο 16 1.Τακτικό μέλος του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται: α. Να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Β' ΕΛΜΕΚ. β. Να ενεργεί αντίθετα από τις αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων του κλάδου. γ. Να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό, εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Β' ΕΛΜΕΚ. δ. Να αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ., έστω και αν μειοψήφισε στις σχετικές αποφάσεις. 2.Κάθε μία από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι και έκπτωσης του υπαιτίου από τη θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. 3.Μετά από έγγραφη ενυπόγραφη καταγγελία από μέλος της Β' ΕΛΜΕΚ εναντίον μέλους του Δ.Σ., ότι υπέπεσε σε παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο υπόλογο μέλος και το καλεί έγγραφα να απαντήσει στις κατηγορίες, σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ., με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την συζήτηση της καταγγελίας. Η συνεδρίαση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί πέντε (5) ημέρες το αργότερο μετά την κατάθεση της καταγγελίας. 4.Αν από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι βάσιμες, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στην Ε. Επιτροπή. Την οριστική απόφαση παίρνει ηΓ.Σ. 5.Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι: α)έγγραφη επίπληξη, β)προσωρινή διαγραφή από το Δ.Σ., μέχρι ένα (1) μήνα. γ)οριστική 10


διαγραφή από μέλος του Δ.Σ. Όταν επιβληθεί ποινή οριστικής διαγραφής, το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ. Άρθρο 17 1.α) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, μετατεθεί, παραιτηθεί ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου

υποψηφίου

ή

συνδυασμού,

που

δεν

έχει

αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από τον συνδυασμό που πλειοψήφισε. β) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται

την

αναπλήρωση,

τότε

αυτή

γίνεται

από

τους

αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με την δύναμη τους σε έδρες. 2.Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ., εκτός από τα μέλη του Προεδρείου, που αποχωρεί από αυτό για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, με μυστική ψηφοφορία, εκτός από Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας). 3.Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται η ανασύνθεση, με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις, εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση. 4.Η διαδικασία ανασύνθεσης των παρ. 2 και 3 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που: α)οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμα του, όχι όμως και από τη θέση του στο Δ.Σ. και β)όταν η πλειοψηφία του Δ.Σ. ζητήσει έγγραφα και με γνώμονα το συμφέρον του κλάδου, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση, τη γενική ανακατανομή των αξιωμάτων. 11


5.Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή από το αξίωμα και τη θέση του στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 8 ημέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης. 6.Σε παραιτηθεί ή εκπέσει η πλειοψηφία του Δ.Σ., τα μέλη του που απομένουν οφείλουν μέσα σε ένα (1) μήνα. σε συνεργασία με την Ε. Επιτροπή, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση. 7.Η εφαρμογή του άρθρου αυτού αναστέλλεται στις θερινές διακοπές. Άρθρο 18 1.Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους είναι μαζί με τον Γεν. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Β' ΕΛΜΕΚ σε όλες γενικά τις αρχές και στις επιστημονικές, εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις αυτοπροσώπως. 2.Εκπροσωπεί με τον Γενικό Γραμματέα την Β' ΕΛΜΕΚ στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες. 3.Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. 4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 και διευθύνει τη συζήτηση. 5.Ασκεί γενική εποπτεία σε όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα της Β' ΕΛΜΕΚ και ασκεί έλεγχο σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Άρθρο 19 1.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία του.

12


2.Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο και για ορισμένα από τα καθήκοντα του, με ειδική ανάθεση του Προέδρου, που καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. Άρθρο 20 1.Ο Γενικός Γραμματέας συνεκπροσωπεί την Β’ ΕΛΜΕΚ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19. 2.Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της Β' ΕΛΜΕΚ και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα. 3.Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των κοινών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Ε.Ε. και των Γεν. Συνελεύσεων. 4.Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα της Β' ΕΛΜΕΚ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων. 5.Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στην Γεν. Συνέλευση. 6.Φροντίζει τις εκδόσεις της Β' ΕΛΜΕΚ, την αποστολή κάθε εντύπου στα μέλη και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση, ενέργεια εκτός της Β' ΕΛΜΕΚ, σχετική με τους σκοπούς της Ένωσης και τα συμφέροντα του κλάδου. Άρθρο 21 1.Ο Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του. 2.Είναι δυνατόν το Δ.Σ., για εξαιρετικούς λόγους κατά την κρίση του, να αναθέσει στον Οργανωτικό Γραμματέα, για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο, την άσκηση ορισμένων καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα. 3.Ο

Οργανωτικός

Γραμματέας

είναι

υπεύθυνος

για

την

αποτελεσματικότητα και οργάνωση των σχέσεων και επαφών της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας με την Ο.Λ.Μ.Ε. και τις άλλες ενώσεις. 13


Ειδικότερα: Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις της Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας

(συγκεντρώσεις,

συνεδριάσεις,

διαλέξεις,

συνέδρια,

συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.). Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις με τους αντιπροσώπους των σχολείων και με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άρθρο 22 1.Ο Ταμίας εισπράττει, με τριπλότυπες αποδείξεις, όλους τους τακτικούς πόρους της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας και με διπλότυπες αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών, ύστερα

από την

έκδοση

των

σχετικών

ενταλμάτων

πληρωμής

υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. 2.Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της Β' ΕΛΜΕΚ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., διαχειρίζεται ποσό ίσο προς το 1/10 των ετήσιων δαπανών και καταθέτει το επιπλέον στο Ταμιευτήριο, για λογαριασμό της Β' ΕΛΜΕΚ. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. 4.Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ. τον προϋπολογισμό και απολογισμό. 5.Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από 1 μήνα, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος Ταμίας. Άρθρο 23 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Την εποπτεία της Β' ΕΛΜΕΚ ασκεί 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., για ετήσια θητεία και

14


εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ. Εκλέγονται 3 τακτικά μέλη και αναπληρωματικά. 2.Η συγκρότηση της σε σώμα γίνεται στα γραφεί της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας σε 8 το πολύ ημέρες από την εκλογή των μελών της, με ανάλογο τρόπο που γίνεται και του Δ.Σ. (άρθρο 12 παρ. 1 και 2). 3.Μέλος

της

Ε.Ε.,

που

αποχωρεί

για

οποιονδήποτε

λόγο,

αναπληρώνεται, η δε αναπλήρωση γίνεται όπως ακριβώς και η αναπλήρωση των μελών του Δ.Σ., που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 17. Εάν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε., μετά την αναπλήρωση του. 4.Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης: α)τακτικά, ύστερα από απόφαση της, ανά τρίμηνο ή εξάμηνο, β)έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφαση της, γ)όταν καλείται από το Δ.Σ. και δ)όταν καλείται από δύο μέλη της. 5.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των μελών της Ε.Ε. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη της Ε.Ε., τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία, αν παρευρίσκονται 2 από τα 3 μέλη της. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε. 6.Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών της Ε.Ε., που γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, βαρύνουν εξ ολοκλήρου το ταμείο της Β' ΕΛΜΕΚ. Άρθρο 24 1.Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ε.Ε. είναι κυρίως ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ, καθώς

15


και η παραπομπή υποθέσεων εναντίον μελών του Δ.Σ., κατά το άρθρο 16 παρ.4. 2.Ο διοικητικός έλεγχος της Ε.£. συνίσταται στο να εξακριβώσει τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη δράση του Δ.Σ. και να τις χαρακτηρίζει ανάλογα και επιπλέον να εξετάζει, αν συμφωνούν ή όχι με το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων. Γι' αυτές τις διαπιστώσεις και τον σχετικό χαρακτηρισμό συντάσσει ειδική έκθεση. 3.0 διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά την θητεία του Δ.Σ., συντάσσεται δε ειδική έκθεση, που παρουσιάζεται στην Γ.Σ. 4.Η εξέταση κατηγοριών εναντίον μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία: α) Η Ε.Ε. καλεί το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. να απολογηθεί έγγραφα το πολύ σε πέντε (5) ημέρες. β) Αναθέτει σε ένα από τα μέλη της την εισήγηση του θέματος και ορίζει ειδική συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών, για την εξέταση της υπόθεσης. Η υπόθεση εξετάζεται και σε περίπτωση που το υπόλογο μέλος αρνείται την έγγραφη απολογία. γ) Η Ε.Ε. υποβάλει την εισήγηση της στην Γ.Σ. Άρθρο 25 1.Είναι δυνατό για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά κλπ. να γίνεται κοινή συνεδρία της Ε. Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Οπωσδήποτε όμως, πριν το Δ.Σ. εισηγηθεί στον κλάδο απεργία, υποχρεούται να καλέσει την Ε.Ε. σε κοινή συνεδρία. 2. Οι συνεδρίες αυτές βρίσκονται σε απαρτία, όταν υπάρχει απαρτία για το καθένα συμβούλιο χωριστά, προεδρεύονται από τον Πρόεδρο της Ε. 16


Επιτροπής, τα δε πρακτικά τους κρατά

σε

ειδικό

βιβλίο

(κοινών

συνεδριάσεων) ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Οι κοινές συνεδρίες Ε.Ε. και Δ.Σ. δεν καταλήγουν σε αποφάσεις. Σκοπό έχουν την ανταλλαγή απόψεων και εκτιμήσεων και την πλήρη ενημέρωση της Ε.Ε., ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο. Η ευθύνη των αποφάσεων βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε'

Γενικές Συνελεύσεις της Β' ΕΛΜΕΚ Άρθρο 26 1.Οι

Γενικές

Συνελεύσεις

διακρίνονται

σε

τακτικές

Γενικές

Συνελεύσεις, σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και σε επείγουσες έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και είναι τα ανώτατα όργανα διοίκησης της Β' ΕΛΜΕΚ. 2.Στη διάρκεια κάθε συνδικαλιστικής θητείας, γίνονται δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου, οπότε γίνεται και εκλογή νέου Δ.Σ. και η δεύτερη τον Μάιο, στην οποία γίνεται εκλογή αντιπροσώπου για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ, 3.Στην τακτική Γεν. Συνέλευση του Νοεμβρίου: α)Λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και ενέργειες του, γίνεται οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται η έκθεση της Ε. Επιτροπής, σχετικά με την όλη δράση του Δ.Σ. Λογοδοτούν επίσης οι αντιπρόσωποι της Β' ΕΛΜΕΚ στην προηγούμενη τακτική Γ.Σ. ή στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και οι αιρετοί των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της περιφέρειας, β)Γίνεται κριτική των πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. και ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών, καθώς και του προϋπολογισμού της επόμενης συνδικαλιστικής περιόδου. Η ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων είναι μυστική.

17


γ)Εκλέγεται

5μελής

Εφορευτική

Επιτροπή

και

ισάριθμα

αναπληρωματικά μέλη, αμέσως μετά την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., όπως ορίζει το άρθρο 32. δ)Τα μέλη της Εφορ. Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από κοινό ψηφοδέλτιο, ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει 10 τουλάχιστον υποψηφίους. Άρθρο 27 1.Στην τακτική Γ.Σ. του Μαΐου, γίνεται συζήτηση για τα πεπραγμένα της ΟΛΜΕ και κριτική πάνω σ' αυτά και ακολουθεί μυστική ψηφοφορία για την έγκριση τους ή όχι. 2.Γίνονται προτάσεις από τα μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ για το Συνέδριο ή την τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΜΕ. 3.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει 5μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της. Η Εφ. Επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ. 4.Ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δικαιούται να εκλέξει η Β' ΕΛΜΕΚ για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ, καθορίζεται από το καταστατικό της ΟΛΜΕ. Άρθρο 28 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 1.Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Δ.Σ. και ανακοινώνονται στα σχολεία της Β' ΕΛΜΕΚ οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα που ορίζεται την Γ.Σ. 2.Στις προσκλήσεις αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 3.Η Γενική Συνέλευση στις τακτικές συνελεύσεις έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη της συζήτησης, να τροποποιεί την ημερήσια διάταξη 18


και να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα. Έπειτα όμως από την τροποποίηση αυτή και την έναρξη της συζήτησης, δεν μπορεί να τεθεί άλλο θέμα για συζήτηση. Άρθρο 29 1.Η τακτική Γενική Συνέλευση, για να έχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. 2.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία (το 1/2 των ταμειακά

εντάξει

μελών),

η

τακτική

Γ.Σ.

αναβάλλεται

και

πραγματοποιείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με νέα πρόσκληση και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Η νέα αυτή τακτική Συνέλευση (Γενική), για να έχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. 3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η παραπάνω απαρτία (1/4 των ταμειακά

εντάξει

μελών)

η

τακτική

Γ.Σ.

αναβάλλεται

και

πραγματοποιείται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με νέα πρόσκληση και την ίδια ημερήσια διάταξη. Η νέα αυτή τακτική Γ.Σ., για να έχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του 1/6 των ταμειακά εντάξει μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. 4.Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία, ανάταση του χεριού και ποτέ διά βοής. Είναι μυστικές οι ψηφοφορίες που αναφέρονται: α)Σε εκλογές για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της Β' ΕΛΜΕΚ. β)Σε εκλογές Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ. γ)Για θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και για έγκριση λογοδοσίας των πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. και του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. δ)Για προσωπικά ζητήματα (διαγραφή μελών) και για κήρυξη απεργίας.

19


5.Οι αποφάσεις στις τακτικές γενικές Συνελεύσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 και ένα). Σε περίπτωση που για την απαρτία είναι αρκετή η παρουσία του 1/4 ή του 1/6 των ταμειακά εντάξει μελών, απόλυτη πλειοψηφία είναι τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. 6.Τις εργασίες όλων των Γ.Σ. (τακτικών, έκτακτων, επειγουσών) διευθύνει 3μελές Προεδρείο, που εκλέγεται μετά την διαπίστωση της απαρτίας. Στο τέλος το Προεδρείο συντάσσει σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων της Γ.Σ. 7.Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, δεν δίνεται σε κανέναν ο λόγος, αν δεν έχει γραφεί προηγουμένως στον κατάλογο των ομιλητών και δεν μπορεί να μιλήσει πριν από την σειρά της εγγραφής του. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε., στα οποία δίνεται ο λόγος υποχρεωτικά, όταν το ζητήσουν. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τις Γ.Σ. ως την στιγμή της ψηφοφορίας για την έγκριση των πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. και Ε. Επιτροπής. 8.Ποτέ δεν υποβάλλεται θέμα σε ψηφοφορία, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών γι' αυτό το θέμα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση, είναι άκυρη. 9.Είναι έγκυρη απόφαση, χωρίς προηγουμένως να έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, αν οι δικαιούμενοι να μιλήσουν, παραιτηθούν απρ το δικαίωμα τους. 10.Κάθε πρόταση προς την τακτική Γ.Σ. για συζήτηση ή ψηφοφορία, δεν γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., αν δεν είναι γραπτή. 11.Αν ο κατάλογος των ομιλητών για ένα θέμα είναι μεγάλος, η τακτική Γ.Σ. μπορεί να ορίζει χρονικό όριο στους ομιλητές. 12.Μέλη που δεν τηρούν την διαδικασία της συζήτησης και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο και αν εξακολουθούν, τους αφαιρείται ο λόγος.

20


13.Κατά των αποφάσεων των Γ.Σ. μπορεί να υποβληθεί αίτηση ακυρότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ. στον Ειρηνοδίκη Σικυώνος, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Β' ΕΛΜΕΚ.

:

Η αίτηση υποβάλλεται από το 1/50 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου εγκαλείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Άρθρο 30 1.Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται: α. Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ. β. Όταν το ζητήσει, με αίτηση του, το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Β' ΕΛΜΕΚ και γ. Όταν ανακύπτουν θέματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και θέσει τέτοιο θέμα το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. Στην έκτακτη Γ.Σ., που συγκαλείται για θέματα εμπιστοσύνης, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Η απόφαση για έκπτωση του Δ.Σ. με πλειοψηφία των 3/4 του αριθμού των παρόντων μελών, ευρισκομένων σε απαρτία με παρουσία του 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών της Β’ ΈΛΜΕΚ. Αν η έκτακτη Γ.Σ., που συγκαλείται για το παραπάνω θέμα, δεν έχει απαρτία, συγκαλείται για δεύτερη φορά σε οκτώ (8) ημέρες με το ίδιο θέμα ημερησίας διάταξης και για να έχει απαρτία πρέπει να παρευρίσκεται πάλι το 1/2 των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία (του 1/2), ματαιώνεται. 2.Η έκτακτη Γ.Σ., εκτός της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πραγματοποιείται σε πέντε (5) ημέρες από τη σύγκληση της, με πρόσκληση των μελών της Β' ΕΛΜΕΚ, στην οποία αναγράφεται και το θέμα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα. Η έκτακτη Γ.Σ. για να έχει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Β' ΕΛΜΕΚ. 21


3.Σε περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, αναβάλλεται και συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. μέσα σε 5 ημέρες με το ίδιο θέμα ημερησίας διάταξης. Η έκτακτη αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, διαφορετικά ματαιώνεται και την απόφαση παίρνει το Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση γ' της παραγράφου 1. 4.Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν ισχύει η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 28, σχετικά με την διαδικασία του καθορισμού των θεμάτων. 5.Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ισχύουν οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29, καθώς και οι παράγραφοι 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ίδιου άρθρου. 6.Όταν συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με αίτηση του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, αυτή συγκαλείται σε χρονικό όριο 5-10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στην έκτακτη αυτή Γ.Σ. καθορίζονται από εκείνους που τη συγκαλούν. 7. Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες των Γεν. Συνελεύσεων υποβάλλονται γραπτά στο Προεδρείο της Γ.Σ., που αποφαίνεται για το βάσιμο ή όχι της ένστασης. Άρθρο 31 1.Επείγουσα έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ για επείγοντα και σοβαρά προβλήματα. Η σύγκληση της

επείγουσας

έκτακτης

Γενικής

Συνέλευσης

γίνεται

με

το

προσφορότερο μέσο και ανακοινώνεται ταυτόχρονα και το θέμα της ημερήσιας

διάταξης

η ημερομηνία,

ο τόπος και

η ώρα της

πραγματοποίησης της.

22


2.Στην επείγουσα έκτακτη Γ.Σ. ισχύουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 30 και για να έχει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν έχει απαρτία η επείγουσα έκτακτη Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε δύο (2) ημέρες και απαιτείται απαρτία του 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία και σ' αυτή την περίπτωση, την απόφαση παίρνει το Δ.Σ. και η Ε.Ε. της Β' ΕΛΜΕ Κορινθίας, σε κοινή έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία η Ε.Ε. έχει δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ., Ε.Ε. και αντιπροσώπων Άρθρο 32 1.Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και της Ε.Ε. και για την εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. 2.Η ψηφοφορία διεξάγεται από 5μελή Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται όπως ορίζεται στα άρθρα 26 και 27 του καταστατικού της Β΄ ΕΛΜΕΚ. 3.Δικαίωμα για υποψηφιότητα έχουν όλα τα κανονικά μέλη της Β' ΕΛΜΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του καταστατικού. 4.Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι η απλή αναλογική, όπως αναλύεται στο άρθρο 34 του καταστατικού και ορίζεται στα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 1264/1982. 5.Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται όπως ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 περίπτωση γ' και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 1264/1982.

23


6.α.Κάθε

συνδυασμός

καταρτίζει

ψηφοδέλτια,

στα

οποία

περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού. β. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. γ. Εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, αλλά μεμονωμένοι υποψήφιοι, γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης να είναι μόνο μέχρι τρεις (3). 7.α.Κάθε συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφ. Επιτροπή μέχρι την λήξη των εργασιών της Γ.Σ. του πρώτου 15νθημέρου του Νοεμβρίου, με έγγραφη δήλωση όλων των υποψηφίων, που παίρνουν μέρος σ' αυτόν. Στη δήλωση αναγράφεται και η επωνυμία του συνδυασμού, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου δεν χρειάζεται επωνυμία. β. Μετά το τέλος των εργασιών της Γ.Σ. κανένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα. 8.Η Εφ. Επιτροπή πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία ανακηρύσσει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους σε όλα τα σχολεία της Β' ΕΛΜΕΚ, τοιχοκολλά επίσης τους συνδυασμούς στα γραφεία της Β' ΕΛΜΕΚ και τυπώνει σε συνεργασία με το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια, με έξοδα της Β' ΕΛΜΕΚ. 9.Οι αρχαιρεσίες γίνονται στα γραφεία της Β' ΕΛΜΕΚ ή σε άλλον κατάλληλο χώρο, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ., με καταστάσεις θεωρημένες από το απερχόμενο Δ.Σ. και ελεγμένες από την Ελεγκτική Επιτροπή. 10.Όλα τα μέλη στις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου και στις εκλογές αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι ταμειακά εντάξει, εφόσον έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους προς την Β' ΕΛΜΕΚ. σύμφωνα με την

24


παράγραφο 3 του άρθρου 7 του καταστατικού, εκτός αν είναι νεοδιορισμένοι, οπότε οφείλουν να έχουν γίνει μέλη μέχρι την 1 η του Νοεμβρίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού. Άρθρο 33 1.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετήσει στην αίθουσα μία κάλπη για τα ψηφοδέλτια του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Το ίδιο γίνεται και στην εκλογή αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Επίσης φροντίζει να υπάρχει αρκετός αριθμός ψηφοδελτίων και φακέλων. 2.Τα ψηφοδέλτια γράφουν στο επάνω μέρος, με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του συνδυασμού και στη συνέχεια την φράση «για το Δ.Σ.» ή «για την Ε.Ε.» και ακολουθούν κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Τα ψηφοδέλτια είναι χωριστά για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. 3.Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφ. Επιτροπή τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών

και

των

μεμονωμένων

υποψηφίων

και

φακέλους

σφραγισμένους με την σφραγίδα της Β' ΕΛΜΕΚ και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. Αποσύρεται σε κλειστό χώρο και αφού βάλει τους σταυρούς στα ονόματα της προτίμησης του, τοποθετεί δύο ψηφοδέλτια στον φάκελο, ένα για το Δ.Σ. και ένα για την Ε.Ε. ή ένα των αντιπροσώπων στην Γ.Σ. του Μαΐου. Στη συνέχει ρίχνει τον φάκελο στην κάλπη, υπογράφει σε ειδική κατάσταση και δίνει το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής για να σημειώσει στην ανάλογη στήλη ότι ψήφισε. 4.Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε μολύβι στο ψηφοδέλτιο μέχρι 7 σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι 3 για την Ε.Ε. Για τους αντιπροσώπους της Β' ΕΛΜΕΚ στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ σημειώνουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσοι ψήφοι προβλέπονται από το καταστατικό της ΟΛΜΕ για την Β' ΕΛΜΕΚ. Στο κοινό ψηφοδέλτιο των μεμονωμένων υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης να είναι μέχρι τρεις (3). 25


5.Κάθε διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο ή φάκελος χωρίς σφραγίδα και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου παραβιάζει το απόρρητο

της

εκλογής

και

αποτελεί

στοιχείο

ακυρότητας

του

ψηφοδελτίου ή του περιεχομένου του φακέλου. 6.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο Πράξεων των Γενικών Συνελεύσεων, το οποίο υπογράφεται από την Εφ. Επιτροπή και τον δικαστικό αντιπρόσωπο. 7.Τις έδρες, που αντιστοιχούν σε κάθε ψηφοδέλτιο, καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου, ανάλογα με την σειρά των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί, κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου. 8.Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δικαιούται να υποδείξει έναν αντιπρόσωπο του για να παρευρίσκεται σε όλη τη διαδικασία των αρχαιρεσιών και την διαλογή των ψηφοδελτίων σαν παρατηρητής. 9.Μετά την εκλογή, στο πρακτικό της Εφ. Επιτροπής αναγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και τους αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ κατά περίπτωση. 10.Τυχόν ενστάσεις, σχετικά με τις αρχαιρεσίες, υποβάλλονται γραπτά από τους ψηφοφόρους ή τους αντιπροσώπους των υποψηφίων στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη της ένστασης. Άρθρο 34 1.Η εκλογή των οργάνων της Β' ΕΛΜΕΚ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ορίζεται από το άρθρο 12 του Ν. 1262/1982.

26


2.Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, που έλαβε. 3.Χωριστός υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο, για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. 4.Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του. 5.Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. 6.Οι έδρες, που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που

27


έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από εν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση. Άρθρο 35 Για κάθε ζήτημα, που δεν αναφέρεται στο καταστατικό αυτό της Β' ΕΛΜΕΚ, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων μελών η Γεν. Συνέλευση, τακτική, έκτακτη ή επείγουσα έκτακτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.Κ. και του Ν. 1264/1982. Άρθρο 36 1.Για μπορεί το Δ.Σ. να ενημερώνεται καλύτερα στα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της ένωσης, εκλέγονται σε κάθε σχολείο ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός σύνδεσμος από τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σ' αυτό. Οι σύνδεσμοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τον Σύλλογο των καθηγητών του σχολείου. 2.Οι σύνδεσμοι και οι αναπληρωτές τους: α)Για κάθε ενέργεια τους πρέπει απαραίτητα να έχουν την έγκριση του Συλλόγου των καθηγητών του σχολείου τους. β)Οι σύνδεσμοι έχουν τα παρακάτω καθήκοντα: -

Ενημερώνουν τον Σύλλογο των καθηγητών και μεταφέρουν τις

απόψεις του στο Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕΚ. - Συγκεντρώνουν τις συνδρομές. - Διαβάζουν τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Β' ΕΛΜΕΚ. -

Συζητούν με τους καθηγητές τα ατομικά, τα συλλογικά και τα

κλαδικά αιτήματα. 3.Το Δ.Σ. καλεί σε συγκέντρωση τους συνδέσμους για ενημέρωση και συνεργασία σε τακτά διαστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ζ'

Διάλυση της ένωσης - Αναθεώρηση καταστατικού

28


Άρθρο 37 1.Η διάλυση της ένωσης αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση, που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση για την διάλυση της λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. 2.Διαλύεται επίσης εκ των πραγμάτων η ένωση, όταν τα τακτικά μέλη της μείνουν λιγότερα από 21. Άρθρο 38 Σε περίπτωση διάλυσης της ένωσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της παραδίδονται για φύλαξη στην Ο.Λ.Μ.Ε. και επιστρέφονται στην Ένωση, όταν επανιδρυθεί. Άρθρο 39 1.Το καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. 2.Η σύγκληση της καταστατικής Γεν. Συνέλευσης γίνεται ύστερα από απόφαση προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης ή με πρόταση του Δ.Σ. της Ένωσης, που ορίζει και τα άρθρα, που κρίνει ότι πρέπει να τροποποιηθούν. 3.Η Γεν. Συνέλευση, που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του καταστατικού, πρέπει να απαρτίζεται από το 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι κατ' άρθρο και στο σύνολο του καταστατικού τροποποιήσεις να εγκρίνονται από τα 3/4 των παρόντων μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Γενικές Διατάξεις Άρθρο 40 Η σφραγίδα της Ένωσης είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «Β'

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

29


ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» και μέσα τον γρύπα της Σικυώνος και το έτος ιδρύσεως 1987. Άρθρο 41 Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό κανονίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «Περί Σωματείων». Άρθρο 42 Η Ένωση ανήκει στην Ο.Λ.Μ.Ε. και ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και των Συνεδρίων του κλάδου. Άρθρο 43 Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε την 22-12-1986 από τους ιδρυτές του και αναγνωρίσθηκε νόμιμα δια της υπ' αριθμ. 99/11-3-1987 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Ήδη τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24-5-1999 και αποτελείται από 43 άρθρα και θα ισχύσει από την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου και την καταχώριση του στο οικείο βιβλίο των Σωματείων. Κιάτο 24 Μαΐου 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

30

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Β ΕΛΜΕ  

Το καταστατικό μας

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you