Page 1

Leesportfolio 1  BaSO   A Wat     Een   leesportfolio   is   een   map/schrift   waarin   je   bijhoudt   wat   je   allemaal   doet   om   je   literaire   competentie  te  vergroten.     Als  leerkracht  taal  zal  je  vooreerst  zelf  in  staat  moeten  zijn  om  te  “communiceren  met  een  literaire   tekst,  of  met  andere  woorden:  met  het  adequaat  benaderen  van  een  verhaal  of  een  gedicht,  zodat   de   boodschap   van   de   auteur   op   een   eigen,   mede   door   het   eigen   referentiekader   bepaalde   wijze   begrepen  wordt.”1     Om   dit   te   kunnen   heb   je   een   dosis   literaire   competentie   nodig.   Een   literair   competente   lezer   is   iemand   die   over   de   nodige   kennis   en   vaardigheden   beschikt   om   met   en   over   literatuur   te   communiceren  en  die  in  staat  is  zich  een  eigen  oordeel  te  vormen  over  wat  hij  leest.  Concreet  komt   het  hierop  neer;    een  literair  competente  lezer:  2   ♣ begrijpt  literaire  teksten;     ♣ kan   typische   kenmerken   van   literaire   teksten   onderscheiden   en   op   grond   daarvan   een   tekst   naar   genre  typeren  en  onderscheiden  van  niet-­‐literaire  teksten  (tekstanalyse  en  literatuurkennis);     ♣ kan  de  maatschappelijke  en  literaire  context  en  biografische  gegevens  van  de  auteur  in  verband   brengen  met  de  vorm  en  de  inhoud  van  literaire  teksten;   ♣ kan  zijn  mening,  zijn  waardeoordeel  over  gelezen  literaire  teksten  formuleren  en  dit   confronteren  met  die  van  anderen  (medestudenten,  recensenten,…)   ♣ weet  wat  er  aan  literatuur  wordt  en  werd  geschreven  en  uitgegeven  en  hij  heeft  zicht  op   mogelijke  informatiekanalen  in  verband  met  literatuur.     Het   gaat   hier   dus   om   kennis,   inzicht   en   vaardigheden.   Hoe   die   literaire   competentie   in   het   fictieonderwijs   in   de   1ste   en   2de   graad   aan   bod   komt,   bekijken   we   in   de   lessen   literatuurdidactiek   in  2   BaSO.   In   het   eerste   jaar   zal   je   boeken,   verhalen,   gedichten   en   metateksten   (kritisch)   lezen,   je   leeservaringen   en   –voorkeuren   beschrijven   en   in   kaart   brengen,   op   de   hoogte   proberen   te   blijven   van   wat   er   reilt   en   zeilt   in   (digitaal)   (jeugd)literatuurland,   didactische   werkvormen   verkennen   via   het   kiezen   van   verschillende   verdiepings-­‐   of   verwerkingsopdrachten   bij   de   gelezen   boeken,   …   Wat   je                                                                                                                           1

A.  Leysen,  in  :  Literatuuronderwijs  :  een  verkenning  ‘achter  de  spiegel’,  in  :  Kris  Van  den  Branden  en  Lieven  Verschaffel  Taal  verwerven  op   school.  Taaldidactiek  voor  basisonderwijs  en  eerste  graad  secundair.  (2004).  Leuven:  Acco.   2

 Zie  naast  het  bovenvernoemde  artikel  ook  Coenen,  L.  in:  Spiegel,  jrg.  10,  nr.  2  (1992)  p.  55-­‐78  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  1  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


precies moet   doen   bij   elk   type   boek,   vind   je   beschreven   onder   D.   en   opgesomd   in   de   checklist   achteraan  in  dit  document.    

B Waarom   Een  leesportfolio  is  niet   alleen  belangrijk  voor  het  resultaat,  het  product,  maar  ook   en   vooral  voor   het  proces.  Doorheen  de  drie  opleidingsjaren  zou  je  literair  competenter  moeten  worden.  Je  literaire   kennis   en   inzicht   zouden   met   andere   woorden   moeten   groeien.   Niet   alleen   zal   je   meer   en   meer   weten   over   literatuur,   ook   je   interesse   is   aan   verandering   onderhevig.   Die   groei   en   verandering   moeten  merkbaar  zijn  in  je  leesportfolio,  zowel  voor  jezelf  als  voor  je  lector.      

C Evaluatie   Je  werkt  het  ganse  jaar  aan  je  leesportfolio,  maar  het  wordt  op  twee  momenten  geëvalueerd.     LPF   Verhaalanalyse   (evaluatie   bij   het   OPO   ‘Verhaalanalyse’   –   belangrijkste   deel!)   en   LPF   Poëzieanalyse   (evaluatie   bij   het   OPO   ‘Poëzieanalyse’).   Het   niet   indienen   van   LPF   Verhaalanalyse   of   LPF  Poëzieanalyse  leidt  automatisch  tot  een  no  score  voor  het  ganse  opleidingonderdeel.  (!!)   LPF  Verhaalanalyse  dien  je  in  op  8  januari  2013  en  is  goed  voor  1SP  (van  de  3),  of  20  punten  van  de   603.   § § § §

Logboek Tirza:  2,5  punten   LAB  en  start-­‐literaire  competentie:  5  punten   Eén  grondig  uitgewerkt  leesdossier:  10  punten   Leesdagboek  en  losse  notities  bij  andere  boeken  (voorgesteld  door  medestudenten):  2,5   punten.  

G Taal-­‐  en  spellingfouten  kan  je  cijfer  met  maximaal  20%  naar  beneden  halen.   LPF   Poëzieanalyse   dien   je   in   op   14   mei   2013.   Het   is   uitdrukkelijk   de   bedoeling   dat   je   in   dit   deel   rekening  houdt  met  de  opmerkingen,  feedback  die  je  kreeg  naar  aanleiding  van  LPF  Poëzieanalyse.   • •

Blogopdracht n.a.v.  theaterbezoek  op  20.03   Eindbalans  literaire  competentie  

Het LPF  Poëzieanalyse  zal  beoordeeld  worden  aan  de  hand  van  pluspunten.  Als  je  je  LPF  bijstuurde   (op   basis   van   de   feedback   die   je   kreeg),   je   de   blogopdracht   maakte   en   je   schreef   een   accurate                                                                                                                           3

De  rest  van  de  puntenverdeling  voor  Verhaalanalyse  is  als  volgt:  0,25  SP  voor  het  boekenpraatje  n.a.v.  ons  bezoek  aan  het   Letterenhuis  in  Antwerpen,  0,25  SP  voor  de  literatuurblog  en  1,5  SP  voor  het  schriftelijk  examen.           Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  2  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


eindbalans wat   betreft   jouw   literaire   competentie,   dan   kunnen   je   punten   verhoogd   worden   met   maximum  10  %  of  2  punten.   De   beide   leesportfolio’s   worden   beoordeeld   op:   volledigheid,   diepgang,   afwerking,   creativiteit,   taalgebruik  en  spelling  en  variatie  in  de  keuze  van  boeken  en  verwerkingsopdrachten.     G  Taal-­‐  en  spellingfouten  kan  je  cijfer  met  maximaal  15%  naar  beneden  halen.  

D Inhoud  leesportfolio   Op  het  einde  van  het  jaar  moeten  alle  hieronder  vermelde  categorieën  in  je  leesportfolio  te  vinden   zijn,   maar   niet   alles   moet   van   bij   het   begin   ingediend   worden.   Wat   precies   bij   LPF   Verhaalanalyse   en   LPF   Poëzieanalyse   hoort,   vind   je   opgesomd   in   de   checklist   achteraan   dit   document.   De   twee   leesportfolio’s  verzamel  je  uiteindelijk  in  1  map  (of  iets  dergelijks),  zodat  het  één  mooi  geheel  vormt.   Streef  sowieso  variatie  na  in  de  keuze  van  boeken,  van  verwerkingsactiviteiten…  De  bedoeling  is  dat   je  doorheen  de  drie  jaren  zowat  alle  (jeugd)literaire  genres  verkend  hebt.   Opmerking:   voor   het   opleidingsdeel   Verhaalanalyse   moet   je   ter   voorbereiding   van   de   les,   naast  de  boeken  voor  je  leesportfolio,  nog  1  volwassen  roman  lezen,  nl.  Tirza  (A.  Grunberg).   Op  de  planning  (HUBwise)  zie  je  welke  bladzijden  je  tegen  een  bepaalde  datum  gelezen  moet   hebben.     1. Checklist  LPF   Te  vinden  achteraan  in  dit  document.   2. Inhoudsopgave   Maak   een   leesvriendelijke   inhoudstafel   van   wat   er   in   je   portfolio   te   vinden   is:   de   verschillende   rubrieken   zoals   opgesomd   in   deze   paragraaf;   titels   van   de   boeken(topper)   …     Zorg   dat   ik   alles   gemakkelijk  terugvind  (tussenbladen,  bladzijden…).   3. Leesdagboek4   In   een   apart   notitieboekje   noteer  je   élk   fictiewerk   dat   je   leest   (volwassen   literatuur,   literatuur   met   een   grote   L,   ‘pulpliteratuur’,   jeugdboeken,   poëzie,   toneelteksten,   strips…).   Je   noteert   titel   en   auteur,   samen  met  een  ‘ervaringswoord’.  Hiermee  bedoel  ik  een  woord  dat  je  ervaring  bij  het  werk  het  beste   samenvat.  Je  noteert  er  telkens  ook  de  datum  en  de  bladzijde  waarop  je  het  las  bij.  (Zie  voorbeeld   achteraan  dit  document).   In   het   secundair   onderwijs   zal   je   de   leerlingen   vaak   dergelijke   adjectieven   aanbieden   om   hun   ervaring/gevoel   bij   een   boek   beter   onder   woorden   te   kunnen   brengen.   (Iets   meer   dus   dan   ‘mooi’,  ‘saai’,  ‘stom’)  

                                                                                                                      4

Dit  is  een  idee  van  Aidan  Chambers.  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  3  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


4. Leesautobiografie (LAB)  en  start-­‐literaire  competentie   Een  leesautobiografie  is  de  beschrijving  van  je  eigen  leesgeschiedenis  en  belangrijkste  leeservaringen   tot  nu  toe.  Je  bent  in  je  leven  al  vaak  met  fictionele  teksten  in  aanraking  gekomen.  Als  kind  werd  je   misschien   doordat   je   voorgelezen   werd,   in   het   secundair   moest   je   een   aantal   ‘klassiekers’   lezen,   daarnaast   las   je   ongetwijfeld   ook   nog   veel   enzovoort.   Nadenken   over   wat   en   hoe   je   gelezen   hebt   maakt  het  mogelijk  om  een  zicht  te  krijgen  op  je  start-­‐literaire   competentie  of  hoe  je  leesvoorkeuren   zich  ontwikkeld  hebben  tot  nu  toe.     De  conclusie  van  je  LAB  is  dan  ook  een  beschrijving  van  hoe  literair  competent  je  op  dit  moment  bent.   Gebruik  voor  deze  beschrijving  de  definitie  van  ‘literaire  competentie’  zoals  te  vinden  onder  A.     Net  voor  het  indienen  op  8  januari  maak  je  een  tussentijdse  balans  op.  Je  hebt  nu  tijdens  de  lessen   Nederlands   al   heel   wat   verhalen   zien   voorbijkomen,   je   hebt   misschien   zelf   nog   een   aantal   interessante   boeken   gelezen;   je   bent   misschien   al   gegroeid   in   vergelijking   met   je   start-­‐literaire   competentie.  Dat  noteer  je  allemaal  in  je  tussentijdse  balans.  Je  kan  de  vragen  die  je  voor  je  start-­‐ literaire   competentie   gebruikte,   aanvullen   en   opnieuw   verwerken.   (Is   je   top   drie   van   beste   boeken   ondertussen   gewijzigd?   Las   je   een   interessant   krantenartikel   over   een   boek   en   ben   je   dat   meteen   gaan  lezen?)   Op  het  einde  van  het  jaar  beschrijf  je  je  literaire  competentie  nog  een  keer  (zie  9.  Eindbalans):  hierin   ga  je  na  in  welke  mate  en  op  welke  vlakken  je  literair  geëvolueerd  bent  door  wat  je  gelezen,  geleerd,   gehoord  en  ervaren  hebt.    Het  start-­‐literaire  competentie  vormt  hierbij  het  startpunt.     Leesautobiografie  binnen  het  fictieonderwijs  in  het  secundair   In   de   eerste   jaren   van   het   secundair   onderwijs   kan   je   het   ‘leesdossier’   uitbreiden   tot   een   ‘fictiedossier’,   waarin   de   leerling   aangeeft   welke   soorten   fictie   (boeken,   tv-­‐series,   films,   toneel,   stripverhalen,   gedichten   en   songteksten   hij   tot   nu   toe   gelezen   heeft   en   hoe   hij   die   heeft  ervaren).     In   het   boek   van   Ilse   Bolscher   (e.a.)   (2004).   Literatuur   en   fictie.   Een   didactische   handreiking   voor  het  voortgezet  onderwijs.  Leidschendam:  Biblion  uitg.,  vind  je  info  en  voorbeeldvragen   voor  de  verschillende  jaren  van  het  secundair  onderwijs.     Een  leesautobiografie  bevat  ten  minste  de  volgende  elementen:   ♣ ♣ ♣ ♣

Titels van  boeken,  verhalen,  poëziebundels,  gedichten  die  belangrijk  zijn  geweest  voor  jou.   Bijzondere  herinneringen  (positieve  of  negatieve)  aan  bepaalde  literaire  teksten.   Favoriete  schrijvers,  boeken,  genres,  onderwerpen,  en  bijhorende  argumenten.   Een  conclusie:  Welke  evolutie  heb  je  doorgemaakt  en  wat  voor  lezer  ben  je  nu?    

Uiteraard  mag  je  nog  meer  noteren  in  deze  leesautobiografie.  De  volgende  vragen  kunnen  je  hierbij   helpen.           Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  4  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Algemene startvraag   ♣ Wat   hebben   boeken   tot   nu   toe   voor   jou   betekend?   Kan   je   ook   iets   vertellen   over   poëzie?   Toneel?   Eerste  herinneringen  (kleutertijd  en  lagere  school)   ♣ Ben  je  vroeger  veel  of  weinig  voorgelezen?  Door  wie?  Waarom  herinner  je  je  net  die  persoon?     ♣ Herinner   je   je   nog   bepaalde   boeken   of   verhalen   uit   die   tijd?   Noteer   ze.   Welk   vond   je   het   mooist?  Het  lelijkst?  Hoe  kwam  dat?     ♣ Ken  je  nog  bepaalde  gedichten  uit  die  tijd?  Noteer  ze.  Hoe  zou  het  komen  dat  je  die  nu  nog   steeds  kent?   Recente  herinneringen  (secundair  onderwijs)   ♣ Welke   boeken   herinner   je   je   nog   van   de   voorbije   jaren?   Noteer   ze.   Welke   (passages   uit)   verhalen  herinner  je  je  nog?  Welke  verhaalfiguren  hebben  indruk  gemaakt?  Waarom,  denk  je?   ♣ Lees  je  gedichten?  Ken  je  een  gedicht  of  enkele  versregels  uit  het  hoofd?  Noteer  ze.  Waarom   ken  je  net  dat  gedicht  of  die  versregels  uit  het  hoofd?   ♣ Herinner   je   je   nog   bepaalde   literaire   initiatieven   van   op   je   middelbare   school?   (bv.   auteur   op   school,  boekenbeurs,  …)  Wat  vond  je  daarvan?   ♣ Welke  boeken  heb  je  twee  of  meer  keer  gelezen?  Waarom?     ♣ Wat   heb   je   tot   nu   toe   het   meest   gelezen?   Fictie?   Non-­‐fictie?   Adolescentenromans,   volwassen  romans,  poëzie,  strips?     ♣ Wanneer   begon   je   ‘volwassen   literaire   romans’   te   lezen?   Weet   je   nog   welke   je   eerste   ‘volwassen’  boek  was?     ♣ Wat   voor   boeken,   verhalen,…   lees  je  nu  het  liefst?  Of  heb  je  misschien  een   lievelingsauteur?   Hoe  verklaar  je  dat?   ♣ Van  welke  soort  verhalen  of  van  welk  genre  houd  je  helemaal  niet?  Waarom  niet?     ♣ Probeer   je   bij   te   blijven?   Kijk   je   naar   literatuurprogramma’s   zoals   bv.   de   uitzending   van   de   Gouden   Uil?   Ga   je   naar   literaire   evenementen   zoals   bv.   De   nacht   van   de   poëzie?   Waarom   doe  je  dat?   ♣ Maak  een  top  3  van  de  ‘beste  boeken’  (en/of  gedichten)  die  je  tot  nu  toe  gelezen  hebt.   Conclusie     Zijn  er  mensen  in  je  omgeving  die  je  smaak  beïnvloed  hebben?  Welke?  In  welke  zin?     Ben  je  in  de  loop  der  jaren  anders  tegen  lezen  aan  gaan  kijken?  Hoe  dan?   Hoeveel  tijd  besteed  je  nu  per  week  ongeveer  aan  het  lezen  van  verhalen,  romans,  poëzie?   Loopt  er  een  rode  draad  door  jouw  leesgeschiedenis?  Is  er  een  onderwerp  of  een  genre  dat   vanaf  het  begin  je  belangstelling  had?  Of  is  jouw  smaak  sterk  veranderd?  Zo  ja,  hoe  dan?   ♣ Wat  wil  je  nu  vooral  gaan  lezen?  Waarom?     ♣ ♣ ♣ ♣

Het besluit  van  deze  reflectie  op  je  leesgedrag  en  leesvoorkeuren  tot  nu  toe,  label  je  als  je  ‘start-­‐ literaire  competentie’.  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  5  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


5. Leesdossier5   Je  leest  één   recent   volwassen  boek  (na  1980).  Ofwel  kies  je  ze  uit  de  lijst  zoals  te  vinden  onder  F.   ofwel  kies  je  ze  uit  de  boekenkast  van  de  website  www.leesmij.nu/Home     In  jouw  leesdossier  is  minstens  het  volgende  terug  te  vinden:     een  bondige  samenvatting  van  het  volledige  verhaal  (ca.  ½  A4)   een  essayistisch  ervaringsverslag  (je  tekstbeleving)  (ca.  ½  blz.)   achtergrondinformatie  over  het  boek  in  enge  en  ruime  zin   een  gestructureerd  ervaringsverslag  (selectieve  tekststudie  of  verhaalanalyse  met  een   duidelijke  conclusie/evaluatie);   ♣ twee    verdiepingsopdrachten.     ♣ ♣ ♣ ♣

I. Samenvatting In   dit   onderdeel   geef   je   kort   de   centrale   verhaallijn   van   het   boek   weer   (ca.   ½   blz.)   Indien   het   om   een   boek  gaat  met  veel  tijdssprongen  is  het  vaak  handiger  om  in  plaats  van  de  ‘plot’  (het  verhaal  zoals   het  in  heb  boek  verteld  wordt),  de  ‘fabel’  te  reconstrueren  en  te  beschrijven.  Je  beschrijft  in  dat  geval   de  verhaalgebeurtenissen  in  chronologische  volgorde.     II. Essayistisch  ervaringsverslag  (leesbeleving  of  –ervaring)   Hierbij  ga  je  uit  van  wat  als  eerste  bij  je  opkomt  als  je  het  boek  in  handen  hebt,  terwijl  je  het  aan  het   lezen  bent  en  wanneer  je  het  uit  hebt.  Terwijl  in  IV.  eerder  de  ‘rationele’  lezer  aan  het  woord  zal  zijn,   is  hier  de  ‘affectieve’  of  emotionele  lezer  aan  het  woord.     Noteer  je  eerste  gedachte  en  bouw  daar  naar  eigen  inzicht  op  voort.  Bijvoorbeeld:  heb  je  zelf  al  iets   meegemaakt   wat   lijkt   op   de   gebeurtenissen   beschreven   in   het   boek?   Krijgen   ze   hierdoor   meer   betekenis   of   juist   niet?   Staan   er   in   het   verhaal   gebeurtenissen   die   je   graag   zou   meemaken?   Waarom   wel/niet?  Blijft/is  het  verhaal  geloofwaardig?     Het  kan  ook  zijn  dat  je  uitgaat  van  een  beginzin  voor  je  verslag.  Een  zin  als:  Toen  ik  het  boek  uit  had…;   Wat   mij   het   meest   is   bijgebleven…;   Ik   koos   het   boek   omdat   ik   dacht   dat   (omdat   de   titel   me   deed   denken  aan/  omdat  ik  bij  die  auteur  altijd  denk  aan…),  …  Maar…  of:  En  inderdaad…   Ga  bij  jezelf  tot  slot  ook  even  na  of  je  nog  boeken  over  die  thematiek,  tijd,  plaats  of  van  die  auteur  wil   lezen.  Op  die  manier  kom  je  vaak  op  woorden  als  verrassend,  origineel,  boeiend,  …  of  net  andersom.   III. Professionele  metatekst  of  achtergrondinformatie   Voor   je   aan   je   ‘studie’   van   het   boek   begint   (in   IV)   is   het   altijd   goed   wat   extra,   professionele   informatie   op   te   zoeken.   Je   zoekt   en   leest   dan   ook   een   tweetal   metateksten.   Hier   komt   vooral   de   mediabewuste   en   rationele   lezer   om   de   hoek   kijken.   Ik   denk   aan   interviews,   recensies,   achtergrondartikels   bij   een   bepaald   genre,   bij   de   stijl   van   de   auteur…   In   paragraaf   E.   vind   je   betrouwbare  bronnen  hiervoor.     1. Over  het  boek,  in  enge  zin                                                                                                                           5

Informatie  is  gebaseerd  op  :  Bolscher,  I.  (e.a.)  (2004).  Literatuur  en  fictie.  Een  didactische  handleiding  voor  het  voortgezet  onderwijs.   Leidschendam  Biblion.    

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  6  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Hier gaat  het  om  een  interview  over  of  recensie  van  dat  ene  boek.  Kopieer  de  tekst  en  steek  hem  in   je   leesdossier   en   laat   zien   dat   je   hem   gelezen   hebt.   Gebruik   de   info   uit   deze   metatekst   zoveel   mogelijk  in  deel  IV.  Van  je  leesdossier.   ♣ Een  recensie:  geef  nauwkeurig  aan  wat  de  mening  van  de  recensent  is  en  welke  argumenten  die   ondersteunen.  Beschrijf  daarna  wat  jouw  visie  is:  welke  verschillen  en  overeenkomsten  zijn  er?   Welke   argumenten   vind   jij   sterk   en   welke   zwak?   (Veel   goede   recensies   zijn   te   vinden   in   de   boekenbijlage  van  DS  en  DM,  vaak  wel  tegen  betaling  op  te  vragen).     ♣ Een  interview  met  de  schrijver  over  zijn/haar  boek:  ga  na  welke  uitspraken  hij/  zij  over  zijn/  haar   werk  doet  en  beschrijf  uitvoerig  of  die  uitspraken  kloppen  met  wat  je  in  het  boek  gelezen  hebt.   2. Over  het  boek,  in  zijn  ruime  context   Voor  de  context  maak  je  een  kritische  en  grondige  studie  van  de  ontstaanscontext  van  het  boek:   stijl,   thema’s  van  en  biografische  info  over  de  schrijver  enerzijds  en  literaire  stroming/genre,  historische   context  (tijd  en  tijdsgeest)  waarin  het  boek  ontstaan  is  anderzijds.     G   Voor   volwassen   literatuur   vind   je   in   het   losbladige   Kritisch   literatuur   lexicon   en   Lexicon   van  literaire  werken  heel  veel  context-­‐informatie   (in   enge   en   ruime   zin).   (Te   vinden   in   onze   mediatheek)   Neem   de   metateksten   door,   noteer   de   referentie   op   een   correctie   manier   en   beschrijf   dan   in   een   eigen  tekst  (met  eventueel  enkele  citaten  uit  de  tekst  die  je  hiervoor  doornam)  de  context.  Verwijs   voldoende  naar  het  boek.     Denk   bij   deze   analyse   aan   vragen   als:   wordt   de   boodschap   mede   bepaald   door   de   persoonlijke   achtergrond  en  visies  van  de  auteur  of  door  de  maatschappelijke  context?  Zo  ja,  in  welke  zin?    Of:   welke   plaats   neemt   het   boek   in   in   het   totale   oeuvre   van   de   auteur?   Of:   wordt   de   structuur,   het   taalgebruik,   de   boodschap   mee   bepaald   door   de   tijd   waarin   het   boek   geschreven   werd   (bv.   de   naoorlogse  literatuur:  het  geloof  in  de  mogelijke  groei  van  de  mens  had  een  sterke  deuk  gekregen)?   Zo   ja,   in   welke   zin   dan?   Of   is   het   boek   een   duidelijk   voorbeeld   van   een   bepaalde   stroming   in   de   moderne  Nederlandse  letterkunde?  Welke  dan  precies  en  op  welke  manier/waar/hoe  vind  je  dat  in   het  boek  terug?  …   IV. Selectieve  verhaalanalyse  (gestructureerd  ervaringsverslag)   In  dit  deel  van  je  leesdossier  beschrijf  je  de  meest  opvallende  structuurelementen  van  het  boek.  Je   hoeft  dus  niet  elk  verhaalaspect  te  bespreken.   Opdrachten   1. Vul  de  vier  basiskolommen  uit  de  methodiek  van  Aidan  Chambers  in  (zie  bijlagen   cursus  Verhaalanalyse)   2. Selecteer  die  aspecten  die  je  bijzonder  opgevallen  zijn.  Maak  dus  een  selectie!   Het  kan  gaan  om:     o de  vertelinstantie,     o de  personages  en  hun  verhouding  tot  elkaar,    

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  7  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


o o

o o o

de tijd  (tijdskader,  vertelde  tijd,  verteltijd  en  hoe  die  twee  zich  verhouden   (flashbacks,  flashforwards,  verdichting,…),     de  ruimte  (fysieke  ruimte  en  de  omstandigheden  waarin  het  zich  afspeelt,   d.w.z.  socioculturele  en  historische  context  waarbinnen  de  personages  zich   bewegen),     de  verhaalopbouw  of  structuur,     het  taalgebruik     de  boodschap  (wat  wil  het  verhaal  jou,  de  lezer,  zeggen?).    

Deze aspecten   werk   je  

grondig en   kritisch  

uit: je   stelt   je   dus   op   als  

structurerende, analytische   en   kritische   lezer  (zie  hulpvragen  wat  verder).  Blijf  dus   niet  aan  de  oppervlakte,  ga  verder  dan  ‘beschrijven’  hoe  de  auteur  het  aspect  heeft   aangewend,   maar   ga   na   waarom   hij   dat   zus   of   zo   heeft   gedaan   en   wat   het   effect   van   die   keuze   op   jou   als   lezer   is.   Niet   alleen   beschrijven   dus,   maar   ook   analyseren   en   interpreteren.   Gebruik   hiervoor   eventueel   de   info   die   je   in   je   metatekst   las.   (Bronvermelding!)     Vergeet   bij   dit   alles   niet   te   verwijzen   naar   het   boek   via   enkele   treffende   citaten.   Verwijs   op   een   correcte   manier   naar   het   boek.   (zie   voorbeelden   in   mijn   cursus  en  de  uitleg  sonder  G.)   3. Tot  slot  formuleer  je  een  conclusie:  wat  vond  je  sterk  en  zwak  aan  het  boek?  Geef  in   deze   sterkte-­‐zwakteanalyse   minstens   3   argumenten   (en   beoordelingswoorden).   Verhaalaspecten   die   niet   aan   bod   kwamen   in   je   analyse,   kunnen   hier   zijdelings   vermeld  worden.     In   het   eerste   jaar   secundair   onderwijs   kunnen   sommige   van   deze   aspecten   tijdens   de   bespreking   van   de   leeservaring   ter   sprake   komen,   zonder   evenwel   een   grondige   (juiste)   analyse   te   beogen.   Bespreking   van   dit   of   het   gene   aspect   moet   ten   dienste   staan   van   het   verwoorden   (en   verdiepen)   van   de   leeservaring.   Begrippen   worden   steeds   naar   aanleiding   van   aangebracht.   Pas   in   de   tweede   graad   wordt   het   begrippenapparaat   systematisch   en   doelgericht  aangebracht.  (zie  Literatuuronderwijs,  Lit  II  –  A)     Hieronder  vind  je  enkele  vragen  die  je  kunnen  helpen  bij  het  beschrijven,  analyseren  en  interpreteren   van  de  belangrijkste  structuurelementen  van  het  boek.  In  de  cursus  Verhaalanalyse  en  in  Van  Gorp,  H.   (e.a.)   (2007).   Lexicon   van   literaire   termen.   Mechelen:   Wolters-­‐Plantyn.   vind   je   er   meer   informatie   over.   ♣ Personages   o

Wie zijn   (is)   de   hoofdpersonages?   Wat   houdt   hen   (hem/haar)   bezig?   Waarmee   worstelen  ze?    

o

Hoe ervaar   jij   het   probleem   van   het   (de)   hoofdpersonage(s)?   Hoe   zou   jij   dat   aanpakken?  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  8  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


o

Wat voor   mensen   (of   mens)   zijn   (is)   het   in   jouw   ogen?   Hoe   zien   ze   eruit?   Hoe   bestaan  ze?  Wat  is  hun  karakter?  Welke  normen  en  waarden  hanteren  ze?  Herken  je   bepaalde  karaktertrekken  of  bepaald  gedrag  van  jezelf  in  deze  personages?  Hoe  dan?  

o

Welke karakterontwikkeling  maakt  de  hoofdpersoon/maken  de  hoofdpersonen  door?   In  hoeverre  beïnvloeden  de  verhaalgebeurtenissen  hun  functioneren  en  hun  kijk  op   de  werkelijkheid?  

o

Welke personages  zijn  daarnaast  belangrijk?  Welke  relaties  bestaan  er  tussen  al  die   personages?  Zou  je  die  relaties  visueel  kunnen  weergeven?    

o

Wie vind  je  het  meest/minst  sympathiek?  Hoe  komt  dat?  Zit  de  ‘verteller’  daar  voor   iets  tussen?  Wordt  je  blik  ‘gemanipuleerd’?  

o

Heeft één   van   de   personages   je   beïnvloed?   In   welke   zin?   Of:   heeft   een   uitspraak   van   de  personages  je  aan  het  denken  gezet?  In  welke  zin?  

♣ Vertelstandpunt o

(beschrijven) Welke   verteller   creëerde   de   auteur?   Een   hij-­‐   of   een   ik-­‐verteller?   Een   auctoriële  verteller  die  alles  weet  of  een  personele  verteller  waardoor  je  blik  tot  1  (of   meerdere)  personages  beperkt  blijft?    

o

(beschrijven) Zijn   er   perspectiefwisselingen,   m.a.w.   blijft   het   vertelstandpunt   doorheen  het  verhaal  hetzelfde  of  speelt  de  schrijver  hiermee?       §

o

(analyseren) Zo  ja,  waarom  doet  hij  dat?  Verhoogt  het  de  spanning?  Maakt   het   je   nieuwsgierig?   Geeft   het   jou   een   kennisvoorsprong?   Kan   je   steeds   volgen?    

(analyseren) Wat  is  het  effect  van  de  gekozen  vertelinstantie?  In  hoeverre  word  je  als   lezer  ‘gemanipuleerd’  door  de  manier  waarop  het  verhaal  verteld  wordt?  Wat  zou  er   veranderen   als   het   verhaal   anders,   bijvoorbeeld   door   een   andere   hoofdfiguur,   verteld  zou  worden?  

♣ Tijd in  het  verhaal   o

In welke  historische  tijd  speel  het  verhaal  zich  af?    

o

Indien het   verhaal   zich   afspeelt   tegen   de   achtergrond   van   bepaalde   historische   gebeurtenissen,   geef   dan   een   korte   schets   van   die   tijd   en   gebeurtenissen.   Ga   na   wat   je  er  al  over  wist  en  wat  je  door  het  boek  hebt  bijgeleerd.  

o

Is die   historische   achtergrond   volgens   jou   belangrijk   voor   het   verhaal   en   wat   de   auteur  wil  zeggen  of  had  het  zich  net  zo  goed  in  een  andere  tijd  kunnen  afspelen?  

o

Wordt het  verhaal  chronologisch  verteld  of  zijn  er  flashbacks/flashforwards?  Wat  is   het  effect  daarvan?  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina  9  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


o

Hoe verhouden  de  verteltijd  en  de  vertelde  tijd  zich  tot  elkaar?  Zijn  er  versnellingen   of   net   het   omgekeerde:   wordt   een   korte   tijdspanne   in   heel   veel   bladzijden   beschreven?  Misschien  wordt  een  hele  periode  niet  (of  pas  op  het  einde)  beschreven.   Wat  is  het  effect  daarvan?  Kan  je  steeds  volgen?  

o

Zou het   verhaal   er   fundamenteel   door   veranderen   als   het   zich   in   een   andere   tijd   zou   afspelen?  Hoe  dan?    

o

Waar speelt  het  verhaal  zich  af?  

o

Is dit  een  realistische  of  een  gefantaseerde  wereld?  

o

Indien het   een   plaats   is   die   ‘verder   van   je   afstaat’:   wat   wist   je   over   deze   plaats?   Wat   heb  je  erover  bijgeleerd?  

o

In welke  sociaal-­‐culturele  context/omstandigheden  speelt  het  verhaal  zich  af?  Denk   aan   maatschappelijke   situatie,   klimaat,   landschap,   cultureel-­‐filosofisch   klimaat.   Op   welke  manier  zijn  de  personages  door  die  context  bepaald?  Of  willen  ze  er  zich  net   tegen  afzetten?  Is  die  context  herkenbaar  of  net  niet?  

o

Vormen die   omstandigheden   het   onderwerp   van   het   verhaal,   bepalen   ze   de   gebeurtenissen  of  zijn  ze  meer  het  decor  waartegen  het  verhaal  zich  afspeelt?  

o

Zijn er   plaatsen   in   het   verhaal   die   een   bijzondere   (symbolische)   betekenis   hebben?     Welke?  

o

Zou het  verhaal  er  fundamenteel  door  veranderen  als  het  zich  op  een  andere  plaats   zou  afspelen?  

♣ Ruimte

♣ Structuur/opbouw/spanning o

Is er   slechts   1   of   zijn   er   meerdere   verhaallijnen?   Zo   ja,   hoe   verhouden   die   zich   tot   elkaar?  

o

Hoe zit   het   verhaal   in   elkaar?   Denk   aan   tijdsingrepen,   meerdere   verhaallijnen,   wisseling  van  perspectief.  

o

Hoe wordt  de  spanning  opgebouwd  in  dit  verhaal?  In  welke  zin  speelt  het  spelen  met   tijd   en   structuur   hierin   een   rol?   (bv.   het   gebruik   van   cliffhangers,   bv.   flashback   op   een   uiterst   spannend   moment,   bv.   eenzelfde   scène   vanuit   een   ander   standpunt)   Kan   je  die  spanningsboog  visueel  voorstellen?  

o

Kon je  steeds  volgen?  Of  niet?  Hoe  kwam  dat  dan?  

o

Is er  een  open  of  gesloten  einde?  Wat  vind  je  daarvan?  Zijn  alle  vragen  aan  het  einde   van  het  verhaal  met  andere  woorden   opgelost?  Welke  niet?  Welke  antwoorden  geef   jij  erop?  Welke  denk  je  dat  de  personages  erop  geven?  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   10  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


♣ Boodschap   o

Welke motieven   zijn   belangrijk   in   dit   verhaal?   Bespreek   ze:   maak   hun   functie,   hun   relatie  tot  de  thematiek  duidelijk.  

o

Wat heeft   de   auteur   met   dit   boek   volgens   jou   willen   zeggen/bereiken?   Zit   er   een   duidelijke  levensvisie,  levensles,  …  in?    Welke?  Hoe  reageer  jij  op  die  boodschap?    

o

Waar heb  je  die  boodschap  duidelijk  gemerkt?  Of  gelezen?  

o

Is er  een  motto  bij  het  boek?  Op  welke  manier  is  het  motto  belangrijk  voor  het  boek?   Voegt  het  er  een  extra  dimensie  aan  (het  verhaal,  de  boodschap)  toe?    

♣ Taalgebruik   o

Hoe zou  je  het  taalgebruik  typeren?  Eerder  levensecht-­‐concreet  of  literair  (met  veel   beeldspraak,   lange   zinnen,   veel   en   moeilijke   woorden,   veel   originele,   niet-­‐vaak   gebruikte  of  zelf  bedachte  woorden  …)?  Welk  effect  heeft  het  taalgebruik  op  jou  als   lezer?    

o

Hebben de  namen  een  dubbele  betekenis?  Welke  dan?  

o

Past het   hanteerde   taalgebruik   bij   de   inhoud,   de   tijd,   het   personage   dat   die   taal   spreekt?  Op  welke  manier  wel/niet?  

o

Stijl valt   pas   op   als   die   héél   opvallend   is:   veel   moeilijke   woorden   of   ingewikkelde   zinnen   (of   net   uiterst   sober!)   Bekijk   de   stijl   van   de   auteur   eens   kritisch:   pak   een   willekeurige  bladzijde  en  analyseer  die.  Bespreek  je  persoonlijke  reactie  op  die  stijl.  

o

Hebben bepaalde   zinnen,   passages   je   persoonlijk   geraakt   (inhoudelijk,   stilistisch…).   Welke?  Waarom?    

V. 2 extra  verdiepingsopdrachten     Met  een  verdiepingsopdracht  laat  je  zien  hoe  het  lezen  van  het  boek  jouw  kijk  op  de  schrijver,  het   onderwerp,  het  genre  heeft  beïnvloed  en  wat  je  ervan  geleerd  hebt.  Een  verdiepingsopdracht  doet   je   dus  ‘dieper  en  vaak  ook  persoonlijker  in  het  boek’  kruipen.     Er   zijn   verschillende  soorten  verdiepingsopdrachten  mogelijk:   opdrachten   gericht   op   het   opsnorren   van   extra,   professionele   informatie   (zie   eerder   al,   onderdeel   III);   opdrachten   gericht   op   een   beter   begrip  van  1  of  meerdere  structuurelementen  van  het  verhaal  (zie  eerder  al,  onderdeel  IV)  en  tot  slot   opdrachten   die   inleving   in   de   personages   vergroten,   die   je   verplichten   op   zoek   te   gaan   naar   je   persoonlijke   betekenisgeving   en   creatieve   doeopdrachten.   De   opdrachten   in   dit   onderdeel   spreken   meestal  de  affectieve,  filosofische  en  creatieve  lezer  in  jou  aan.     In  het  secundair  kan  je  ervoor  kiezen  deze  verwerkingsopdracht  in  de  klas  te  laten  maken  om   ‘afschrijven’   e.d.   te   voorkomen.   Bedoeling   is   immers   dat   de   lezer   een   persoonlijke   communicatie   aangaat   met   het   boek.   Je   kan   ze   ook   laten   reageren   op   een   bestaande   boekbespreking   op   het   internet.   Hiermee   is   het   persoonlijke   werk   van   de   leerling   gegarandeerd.  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   11  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


1. Noteer bovenaan  je  verdiepingsopdracht  een  duidelijk  instructie  op  leerlingniveau,   bij  wijze  van  oefening     2. Kies,  over  je  leesdossiers  heen,  telkens  voor  een  andere  verwerkingsopdracht.   Mogelijke  opdrachten:   ♣ Zoek   een   tweetal   gedichten   of   schrijf   er   zelf   éé   dat   aansluit   bij   de   thematiek   van   het   boek   en   bespreek   de   essentiële   overeenkomsten   en   verschillen   tussen   de   gedichten   en   de   roman.   Geef   voldoende  uitleg!   ♣ Bedenk  drie  andere  titels  voor  het  boek  en  maak  duidelijk  waarom  die  minstens  even  goed  zijn   als  de  oorspronkelijke.   ♣ Schrijf  een  pakkende  reclametekst  voor  het  boek,  zodanig  dat  de  kandidaat-­‐lezer  enthousiast  en   nieuwsgierig   gemaakt   wordt.   Wek   geen   valse   verwachtingen,   wees   wel   concreet   over   hetgeen   hem  te  wachten  staat,  maar  verklap  de  clou  niet.   ♣ Welke  muziek  zou  qua  sfeer  bij  dit  verhaal  passen?  Beschrijf  zo  concreet  mogelijk  waarom  je  dit   vindt  en  dien  de  muziek  mee  in.   ♣ Maak  een  (digitale)  foto-­‐  of  videocollage  (citaten,  foto’s,  reproducties,  slogans,  illustraties)  die  de   sfeer  van  (een  essentieel  deel  van)  het  boek  weergeeft  en  licht  je  keuze  toe.   ♣ Zoek   ten   minste   4   kunstreproducties     (van   schilderijen,   kunstfoto’s,   beeldhouwwerken,   bouwwerken)  die  goed  bij  het  verhaal  passen.  Licht  je  keuze  uitvoerig  toe.  Verwijs  daarbij  naar   situaties  uit  het  verhaal.   ♣ Zoek   ten   minste   vier   songteksten   die   goed   bij   het   verhaal   passen.   Licht   je   keuze   nauwkeurig   toe.   Gebruik  hiervoor  voorbeelden  uit  het  verhaal.   ♣ Schrijf  een  recensie  (bespreking)  over  het  boek.  Hierin  geef  je  een  korte  indruk  van  de  inhoud,   daarna   breng   je   jouw   mening   onder   woorden   en   die   ondersteun   je   met   argumenten.   (=   evaluatiestructuur  in  een  tekst,  zie  lessen  mevrouw  V.  Bochar)   ♣ Schrijf   een   ander   slot   aan   het   verhaal   (in   de   stijl   van   de   auteur,   verhalend   dus).     Licht   daarna   toe   waarom  je  voor  dat  andere  einde  koos:  in  welke  zin  past  het  volgens  jou  (beter)  bij  het  boek?   ♣ Schrijf   een   verhaal   rond   een   beeldhouwwerk,   foto,   illustratie,…   in   dezelfde   stijl   als   die   van   de   auteur.     ♣ Vergelijk  de  verschillende  covers  die  een  boek  doorheen  de  verschillende  edities  gekregen  heeft:   wat   zijn   de   verschillen?   Effecten   op   lezer?   Relatie   met   boek?   Waarom   wijziging?...   Vertrek   van   wat  je  dacht  voor  je  het  boek  las,  met  wat  je  dacht  nadat  je  het  boek  uithad.   ♣ Maak  een  nieuwe  cover  en  licht  de  verschillen  met  het  origineel  grondig  toe.    

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   12  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


♣ Becommentarieer een   bestaande,   niet-­‐professionele   boekbespreking   (van   een   jongere   leerling)   van   op   het   net:   waar   ben   je   het   mee   eens?   Waarmee   niet?   Waar   zitten   er   ‘fouten’   of   oppervlakkigheden?   ♣ Indien  het  boek  besproken  werd  op  de  Lees  mij!-­‐site  (www.leesmij.nu/Home  )   o

Analyseer het   filmpje   dat   je   op   de   website   vindt:   waarom   belichtte   de   filmmaker   net   die   aspecten?   Ben   je   het   eens   met   de   manier   waarop   het   boek   voorgesteld/samengevat  wordt?  Waarom?  Wat  zou  jij  er  aan  veranderen?  …  

o

Post een   reactie   op   het   boek   via   de   website.   Voeg   je   reactie   via   een   schermafdruk   toe  aan  je  LPF.  

♣ Bekijk de  verfilming  (of  andere  vorm  van  mediatisering)  van  het  boek  en  vergelijk  de  film  met  het   boek.   Van   ‘Pieter   Daens’   (L.P.   Boon)   bijvoorbeeld   is   er   een   film   én   een   musical:   bespreek   verschillen   en   gelijkenissen.   Kies   alléén   voor   een   dergelijke   metatekst   indien   je   de   film,   de   toneelvoorstelling  zelf  zag.   ♣ Schrijf  de  tekst  van  het  kruisverhoor  of  diepte-­‐interview  dat  je  de  hoofdpersoon  na  afloop  van  de   gebeurtenissen  afneemt.   ♣ Houd   een   dagboek   bij   van   het   hoofdpersonage.   Schrijf   enkele   bladzijden   uit   het   dagboek   van   die   persoon,  waarbij  tussen  elke  bladzijde  minimaal  drie  dagen  tussenruimte  zit.   ♣ Houd  een  dagboek  bij  van  een  belangrijk  nevenpersonage:  wat  vertrouwt  hij  of  zij  op  twee  voor   het  verhaal  belangrijke  dagen  toe  aan  zijn  dagboek  over  wat  er  die  dag  gebeurd  is?   ♣ Beschrijf   de   alternatieven   die   de   hoofdpersoon   had   bij   het   hoofdconflict   van   het   boek.   Ga   na   welke  keuze  jij  gemaakt  zou  hebben  en  vergelijk  het  met  de  keuze  van  de  hoofdpersoon.     ♣ Kies   twee   personen   uit   en   beschrijf   hun   normen   en   waarden.   Geef   uitvoerig   aan   wat   het   verschil   of  de  overeenkomst  is  tussen  jouw  ‘leefregels’  en  die  van  de  personages.   ♣ Schrijf   een   brief   aan   de   hoofdpersoon   van   het   verhaal,   waarin   je   hem/   haar   uitlegt   welke   beslissingen  je  onverstandig/  onbegrijpelijk  vindt  en  waarom.   ♣ Schrijf  de  brief-­‐  (of  e-­‐mailcorrespondentie)  tussen  de  hoofdpersoon  en  een  nevenpersonage  over   een  gebeurtenis  die  belangrijk  is  in  het  verhaal.  Schrijf  drie  stuks:  brief,  antwoord  en  reactie  op   die  brief.   ♣ Selecteer  een  belangrijke  gebeurtenis  voor  een  van  de  personages.  Beschrijf  hoe  het  verhaal  had   kunnen  lopen  indien  het  personage  er  anders  op  had  gereageerd.   ♣ …      

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   13  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


6. Literatuurblog Boekentopper  C-­‐reeks    (wordt  apart  beoordeeld  –  buiten  het   leesportfolio  dus)     In  samenspraak  met  de  helft  of  een  derde  van  de  klasgroep  lees  je  1  Boekentopper  van  de  C-­‐reeks,   jaargang  2012-­‐2013.  Je  kan  kiezen  uit:   ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Norwegian Wood  (Haruki  Murakami)   Misdaden  (Ferdinand  von  Schirach)   Vrouwland  (Rachida  Lamrabet)   Grijze  zielen  (Philippe  Claudel)   Nooit  meer  slapen  (W.F.  Hermans)    

Meer info  over  de  inhoud  van  de  boeken  vind  je  op  de  website  van  uitgeverij  Van  In.   Je  hoeft  deze  boeken  niet  te  kopen;  je  vindt  ze  ook  in  openbare  bibliotheken.  Wil  je  ze  toch,  want   voor  19.75€  heb  je  5  kwaliteitsvolle  jeugdboeken,  dan  kan  je  dit  via  school  bestellen.  (zie  intekenlijst)   Op   een   aparte   literatuurblog   via   HUBwise   (die   zal   aangemaakt   worden)   zal   je   berichten   over   jouw   boek   naar   keuze.   Jullie   zullen   daar   samen   in   discussie   kunnen   treden   over   het   boek   dat   je   gelezen   hebt.  (Op  de  literatuurblog  zullen  binnenkort  nog  meer  aanwijzingen  te  vinden  zijn).     § § §

§

§

Je stelt  de  korte  inhoud  van  het  boek  kort  voor.  (Spreek  af  per  boek  wie  dit  post  op  de  blog,   zodat  we  niet  twee  of  drie  keer  hetzelfde  te  lezen  krijgen).     Je  beschrijft,  op  een  genuanceerde  manier,  wat  je  voelde,  dacht  toen  je  het  boek  de  eerste   keer  in  handen  kreeg,  toen  je  het  las  en  toen  je  het  uit  had.     Je  zoekt  er  1   professionele,   en   dus   betrouwbare   metatekst  over  op.  Je  laat  duidelijk  zien  dat   je  de  tekst  gelezen  hebt  (markeringen  in  de  tekst  &  persoonlijke  reactie  op  wat  je  las).  Tips   over   waar   je   die   kan   vinden,   vind   je   onder   E.     Het   gaat   om   recensies   in   vaktijdschriften,   in   online   databanken   zoals   de   JeugdLiteRom   en   de   UIttreksselbank,   jeugdliteraire   lexica…   Op   HUBwise  vind  je  een  stappenplan  om  de  JeugdliteRom  en  de  Uittrekselbank  te  raadplegen.   Het  is  de  bedoeling  dat  je  deze  metatekst  ‘uploadt’  op  de  blog.     Jullie  gaan  in  discussie  over  de  structurele  aspecten  van  het  boek  dat  je  las.  Je  analyseert  1   opvallend   aspect   van   het   boek:   tijd,   ruimte,   vertelperspectief,   personages,   thematiek…   Je   verdeelt  onderling  wie  wat  zal  bespreken.  Meer  uitleg  over  deze  verhaalaspecten  vind  je  in   de   cursus   ‘Verhaalanalyse’.   Sluit   je   analyse   af   met   een   vraag,   zodat   de   lezers   van   je   blog   uitgedaagd  worden  te  reageren.   Je   reageert   minstens   twee   keer   op   een   blogbericht   van   een   medestudent   die   hetzelfde   boek   las.  

G Tijdens  een  van  de  laatste  lessen  krijgt  je  de  kans  om  de  theorie  uit  de  cursus  te  toetsen  aan  deze   boeken;  je  doet  dat  met  de    studenten  die  dezelfde  boektoppers  of  Lees  mij-­‐boeken  lazen.   *Deadline  literatuurblog:  dinsdag  11.12.2012  (zodat  we  er  tijdens  de  les  mee  aan  de  slag  kunnen).      

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   14  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


7. Persoonlijke notities  bij  in  de  klas  (door  medestudenten)  voorgestelde  boeken   Denk   aan   notities   bij   de   voorbereiding   van   je   boekenpraatje,   aan   wat   je   noteerde   over   de   boekenpraatjes   van   je   medestudenten   op   23.10.2012,   aan   de   oudere   jeugdboeken   die   je   medestudenten  voorstellen,  aan  tips  die  de  lector  tijdens  lessen  voorstelt.   8. Theateruitstap  KVS   Op   20.03.13   gaan   we   samen   naar     Het    leven    en    de    werken    van    Leopold    II,    KVS-­‐ bol,    20.00u    (koloniale    verleden    van    België).  In  een  regie  van  Raven  Ruëll,  onder  andere  met  Koen   De  Graeve,  Bruno  Vanden  Broecke  en  Geert  Van  Rampelberg.   De  bedoeling  is  dat  je  op  de  cultuurblog  van  de  studenten  Nederlands  ‘BaSO  meer  cultuurminnend’   jullie  ongezouten  mening  weergeeft  van  het  stuk.  Jullie  zullen  op  de  blog  worden  toegevoegd,  zodat   je  je  commentaar  kwijt  kan.  Je  verwerkt  je  indrukken,  ideeën,  associaties,  gevoelens  en  gedachten  op   een  persoonlijke  manier.  In  het  tweede  semester  zal  je  de  concrete  opdracht  krijgen.     ♣ Je  mag  trouwens  ten  allen  tijde  berichten  posten  op  de  blog,  als  het  maar  ‘iets’  met  cultuur   te  maken  heeft.  Las  je  onlangs  een  goed  boek?  Zag  je  een  theaterstuk  waar  je  dringend  iets   over  kwijt  wil?  Bezocht  je  een  tentoonstelling?  Wil  je  graag  naar  een  cultureel  evenement  en   zoek   je   mensen   om   mee   te   gaan?   Laat   het   allemaal   weten   via   onze   cultuurblog!   (Dit   is   vrijblijvend,  maar  wordt  wel  sterk  geapprecieerd).       9. Eindbalans    (eind-­‐literaire  competentie)   In  je  eindbalans  geef  je  aan  hoe  je  als  lezer  geëvolueerd  bent  in  vergelijking  met  het  begin  van  het   academiejaar   (zie   rubriek   1.).   Voor   jullie   als   eerstejaars   zal   dit   balansverslag   het   uitgangspunt   zijn   voor  je  leesportfolio  in  het  tweede  jaar.     Volgende  elementen  kan  je  in  het  balansverslag  opnemen:   ♣ Is  er  een  evolutie  merkbaar  in  je  leesvoorkeur  (t.o.v.  je  conclusie  van  aan  het  begin  van  het   academiejaar,   zie   start-­‐literaire   competentie)?   Heb   je   een   duidelijke   voorkeur   voor   een   bepaald  genre?  Voor  een  bepaalde  auteur?  Hoe  komt  dat?     ♣ Is  er  bepaald  genre  dat  je  niet  ligt?  Hoe  komt  dat?     ♣ Wat  heb  je  dit  jaar  rond  (jeugd)literatuur  bijgeleerd?     ♣ Welke  boeken  je  wel  en  niet  aangesproken?  Welke  auteurs  hebben  je  overtuigd  met  hun   werk?  Hoe  komt  dat?     ♣ Maak   (opnieuw)   een   top   drie   van   je   favoriete   boeken.   Maak   desnoods   een   apart   lijst   voor   volwassen  literatuur  en  jeugdliteratuur.   Kortom,  je  schrijft  je  eindevaluatie  uit  in  een  doordachte  en  goed  gestructureerde  tekst.  (minimum   1,  maximum  1,5  bladzijde).          

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   15  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


E Waar vind  je  informatie  over  (jeugd)literatuur       Hieronder   vind   je   enkele   belangrijke   bronnen   over   (jeugd)literatuur.   Jan   van   Coillie   geeft   in   Leesbeesten  en  boekenfeesten  ook  een  overzicht,  maar  dan  enkel  voor  wat  jeugdliteratuur  betreft.  

Naslagwerken (volwassen  literatuur)   ♣ Steinz,  P.  (2004).  Lezen.  Gids  voor  de  wereldliteratuur.  A’dam:  Prometheus.  (internationale   literaire  canon)   ♣ Van  Boven,  E.  &  M.  Kemperink  (bew.)  (2006),  Literatuur  van  de  moderne  tijd.  Nederlandse  en   Vlaamse  letterkunde  in  de  19de  en  20ste  eeuw.    Van  Bussum,  Coutinho.    

Bruikbare URL’s   www.bibliotheek.be  (site  van  de  Centrale  en  Plaatselijke  Openbare  bibliotheken.  Hier  vind  je  o.a.   professionele  boekbesprekingen  of  recensies,  maar  bv.  ook  de  openingsuren  van  bibliotheken.)   www.jeugdbib.be   www.iedereenlees.be   www.boekenzoeker.org   www.leesplein.nl   http://kinderboeken.pagina.nl   http://www.boeknet.nl   http://www.lezen.be   http://www.lezen.nl   www.nrcboeken.nl/   www.recensieweb.nl   www.recensies.nl   http://www.kjoek.nl/index.php   www.pluizuit.be  (recensies  jeugdliteratuur)     www.stichtinglezen.be     www.letteren.be     www.dbnl.be  (primaire  en  secundaire  literatuur)     www.literatuurgeschiedenis.nl  (literaire  context,  stromingen)         Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   16  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


www.boek.be (met  o.a.  informatie  over  literatuurprijzen)     www.leesmij.nu/home        

Onze eigenste  mediatheek  waar  je  o.a.  vindt:   ♣ Gewone  encyclopedie  (al  dan  niet  elektronisch)     ♣ Encyclopedie  van  de  wereldliteratuur  (motieven,  schrijvers,  …)     ♣ Kritisch  literatuur  lexicon  (losbladig)  informatie  over  schrijvers  en  hun  oeuvre     ♣ Lexicon  van  literaire  werken  (losbladig):  met  uitvoerige  besprekingen  van  recente   Nederlandstalige  romans     ♣ Het  kritisch  lexicon  van  de  moderne  Nederlandstalige  literatuur  (na  ’45):  handboek     ♣ Algemene  literatuurgeschiedenis.  Geschiedenis  van  de  belangrijkste  figuren  en  stromingen  in   de  wereldliteratuur.    (delen  I  t/m  V)     ♣ Lexicon  van  de  jeugdliteratuur:  een  losbladig  document  met  informatie  over  jeugdauteurs  en   hun  werk.  Alfabetisch  gerangschikt  en  regelmatig  aangevuld.   ♣ Het  ABC  van  de  jeugdliteratuur.  In  250  schrijversportretten  van  Abkoude  naar  Zonderland:   portretten  van  belangrijke  auteurs  van  jeugd-­‐  en  kinderboeken   ♣ Leesidee  jeugdliteratuur:  tijdschrift  met  achtergrondartikels  en  recensies  van  kinder-­‐  en   jeugdboeken.   ♣ Klapper  (met  Pluizer-­‐katern):  tijdschrift  met  achtergrondartikels  rond  lezen.  In  de  Pluizer-­‐katern   vind  je  recensies  van  kinder-­‐  en  jeugdboeken.   ♣ Leesgoed  (Biblion  uitgeverij,  zie  ook  www.nbdbiblion.nl)  (tijdschrift  met  nieuws,  recensies  en   achtergrondinformatie  rond  jeugdliteratuur  (4-­‐15  jaar).  In  de  Boekidee-­‐katern  vind  je  bovenop   de  recensie  activiteitensuggesties  bij  recente  jeugdboeken  Tot  enkele  jaren  geleden  bestond   Boekidee  als  apart  tijdschrift.  Voor  iets  oudere  verhalen  moet  je  dus  bij  het  ts.  Boekidee  zoeken.)   ♣ Leeswelp/Leeswolf.  Kritisch-­‐bibliografish  tijdschrift  over  jeugdliteratuur  (Vlaams  Bibliografisch   informatiecentrum  vzw)  (tijdschrift  met  recensies,  artikels,  auteursportretten  en  interviews  rond   jeugd-­‐  en  adolescentenliteratuur)   ♣ Boek-­‐en  Jeugdgidsen  (12+)  (zie  ook:  www.boekenjeugdgids.nl):  In  elk  jaarboek  vind  je  een   heleboel  titels  met  korte  beschrijving,  gerangschikt  per  leeftijd.  Achteraan  kan  je  op  auteur,   onderwerp  of  titel  zoeken.  Heel  handig  dus  als  je  bv.  rond  een  bepaald  B.C.  boeken,  verhalen   nodig  hebt.  Bovendien  bieden  de  gidsen  een  selectie  van  boeken  aan:  een  garantie  voor  betere   boeken.  Tenslotte  vind  je  in  elk  jaarboek  ook  interessante  adressen  i.v.m.  jeugdliteratuur.   (organisaties,  projecten,  …)   ♣ (Jeugd)LiteRom  en  LiteRom  (wereldliteratuur)  en  Uittrekselbank  Jeugd:  online  databanken   (handleiding  om  deze  online  databanken  te  raadplegen:  zie  apart  document  Intranet).  Indien       Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   17  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


F Leeslijsten   Volwassen  literatuur   De   onderstaande   lijst   werd   samengesteld   op   basis   van   de   selectie   van   (hoofdzakelijk   Nederlandstalige)   klassiekers   zoals   geselecteerd   door:   Pieter   Steinz,   Lezen.   Gids   voor   de   wereldliteratuur   &   etcetera.   Prometheus/NRC   Handelsblad,   Amsterdam/Rotterdam,   2004   (4°ed.),     door  de  winnaars  van  de  Gouden  Uil  van  de  laatste  jaren  en  door  mijn  eigen  keuzes.  In  de  lijst  vind  je   dus  zowel  wat  oudere  als  recente  romans  terug.  De  (*)  wijst  erop  dat  dit  al  wat  ‘zwaardere  literatuur   is.  Wanneer  je  een  dergelijk  boek  leest,  dan  telt  dit  voor  2  leesdossiers.   Indien  je  moeilijk  je  keuze  kan  maken  uit  de  lijst,  dan  mag  je  ook  altijd  een  boek  lezen  zoals  te  vinden   in   de   boekenkast   op   http://www.leesmij.nu/Home.   Een   aantal   van   de   boeken   vermeld   in   de   lijst   hieronder,  zie  je  ook  opduiken  in  de  ‘boekenkast’  van  Lees  mij!     Allende,  I.  

Het huis  met  de  geesten  (1982)  

Bernlef, J.  

Hersenschimmen (1984)  

Boon, Louis  Paul  

Kapellekensbaan (*)  (1953)  

Bordewijk, Ferdinand    

Karakter (1938)  

Blokken/Knorrende beesten/Bint  (bundel,  1949)  

Brouwers, Jeroen  

Geheime kamers  (2000)  

Bezonken rood  (1981)  

Datumloze dagen  (2008)  

Brijs, Stefaan    

De engelenmaker  (2005)  

Brusselmans, H.  

De man  die  werk  vond  (1985)  

Ex-­‐drummer (1994)  

Mank (2002)  

Claus, Hugo  

Het verdriet  van  België  (*)  (1983)  

Omtrent Deedee  (1963)  

Het jaar  van  de  kreeft  (1972)  

Couperus, Louis   (1906)  

Van oude  mensen,  de  dingen  die  voorbijgaan  (*)  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   18  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Eline Vere  (1989)  

De Loo,  Tessa    

De tweeling  (1993)  

Elsschot, Willem    

Lijmen/Het Been  (1938)  

Villa des  roses  (1913)  

Kaas (1933)  

Faber, Michel    

Lelieblank, Scharlaken  rood  (*)  (2002)  

Frederiksson, Marianne    

Simon (1998)  

Volgens Maria  Magdalena  (1999)  

Anna Hanna  Johanna  (1997)  

Geeraerts, Jef    

Een van  de  Gangreen-­‐boeken:    

Gangreen 1.  Black  Venus  (1968)  

Gangreen 2.  De  goede  moordenaar  (1972)  

Gangreen 3.  Het  teken  van  de  hond(1975)  

Gangreen 4.  Het  zevende  zegel  (1979)  

Gilbert, Elisabeth  

Eten, bidden,  beminnen  (2006)  

Giordano, Paolo  

De eenzaamheid  van  de  priemgetallen  (2009)  

Grunberg, Arnon  

Fantoompijn (2000)  

De asielzoeker  (2003)  

Figuranten (1997)  

Kamermeisjes en  soldaten  (2009)  

Haasse, Hella  S.    

Oeroeg (1948)  

Heren van  de  thee  (1992)  

Sleuteloog (2002)  

Hemmerechts, Kristien    

Een zuil  van  zout  (1987)  

Brede heupen  (1989)  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   19  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Anna, Esther,  Suzanne  en  de  anderen  (1997)  

Hermans, Willem  Frederik  

De donkere  kamer  van  Damokles  (*)  (1958)  

Au pair  (1989)  

Hosseini, Khaled  

De vliegeraar  (2003)  

Duizend schitterende  zonnen  (2007)  

Opwaaiende zomerjurken  (1979)    

Jong, Oek  de  

Cirkel in  het  gras  (1985)   Koolhaas,  Anton  

De hond  in  het  lege  huis  (1964)  

Vanwege een  tere  huid  (1973)  

Lanoye, Tom                                                                                                                

Kartonnen  dozen  (1991)   1  van  de  de  Goddelijke  monster-­‐trilogie:     Het  goddelijke  monster  (1997)   Zware  tranen  (1999)   Boze  tongen  (2002)   Sprakeloos  (2009)  

Meijsing, Doeschka  

Over de  liefde  (2008)  

Moor, Margriet  de    

De virtuoos  (1993)  

Möring, Marcel    

In Babylon  (1997)  

Het grote  verlangen  (1994)  

Mortier, Erwin    

Marcel (1999)  

Mijn tweede  huid  (2006)    

Godenslaap (2008)  

Mulisch, Harry    

Archibald Strohalm  (1952)  

Het stenen  bruidsbed  (1959)  

Twee vrouwen  (1975)  

De ontdekking  van  de  hemel**    

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   20  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Siegfried (2001)  

Murakami, Haruki  

Kafka op  het  strand  (2002,  vert.  2006)  

De opwindvogelkronieken  (*)  (1994)  

Norwegian Wood  (1987)  

Palmen, Connie    

De wetten  (1991)  

De vriendschap  (1995)  

Pleysier, Leo  

Wit is  altijd  schoon  (1989)  

De gele  rivier  is  bevrozen  (2001)  

Reugebrink, Marc  

Het grote  uitstel  (2008)    

Reve, Gerard    

De avonden  (*)  (1947)  

Slaughter, Karin  

Versplinterd (2008)  

Tart, Donna  

De kleine  vriend  (2002)  

Van der  Heyden,  A.F.Th    

Een deel  van  De  tandeloze  tijd-­‐trilogie  (*)  

Proloog: De  slag  om  de  Blauwbrug  (1983)  

Deel I:  Vallende  ouders  (1983)  

Deel II:  De  gevarendriehoek  (1995)  

Deel III,  eerste  boek:  Het  hof  der   barmhartigheid/Onder  het  plaveisel  het   moeras  (1996)   Deel  III,  tweede  boek:  Onder  het  plaveisel  het   moeras  (1996)    

Van Dis,  Adriaan  

Indische duinen  (1994)  

Van Eeden,  Frederik  

Van de  koele  meren  des  doods  (1900)  

Vanden Broeck,  Walter    

Aantekeningen van  een  stambewaarder  (*  1977)  

Verhelst, P.  

Deel IV:  Advocaat  van  de  hanen  (1990)  

Brief aan  Boudewijn  (1980)  

Tongkat (1999)  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   21  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Verhulst, D.    

De helaasheid  der  dingen  (2006)  

Mevrouw Verona  daalde  de  heuvel  af  (2006)  

Vestdijk, Simon    

De kellner  en  de  levenden  (*)  (1949)  

Waters, Sarah    

Fluwelen begeert  (1998)  

Affiniteit (1999)  

Vingervlug (2002)   De  nachtwacht  (2006)   Winter,  Leon  de  

Kaplan (1986)  

Zoeken naar  Eileen  W.  (1981)  

Wolkers, Jan  

Turks fruit  (1969)  

Terug naar  Oegstgeest  (1965)  

G Hoe noteer  je  de  bibliografische  gegevens  van  een  boek?     Bekijk   de   voorbeelden   in   de   cursussen   Nederlands   (bij:   ‘lijst   van   geraadpleegde   werken).   Gebruik   Word   voldoende.   Klik   in   de   menubalk   op   ‘verwijzingen’,   daarna   op   ‘citaat   invoegen’   en   vul   alle   gevraagde   gegevens   in   de   dialoogbox   in.   Klik   op   het   einde   op   ‘bibliografie’   (invoegen)   en   je   referenties  worden  automatisch  en  op  een  correcte  manier  weergegeven.      

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   22  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Uitleg Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   23  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Checklist LPF  deel  1     Wat?  

Titel en  auteur    

Leesdagboek

Wanneer indienen?     Doorheen   het  2de     semester:   zie   planning   HUBwise         8.01.2013  

LAB en  start-­‐ literaire   leescompetentie  

8.01.2013  

Leesdossier   volwassen  boek   van  na  1980   (lijst  of  Lees  Mij-­‐ website)  

8.01.2013  

Verplicht te   lezen  recent   volwassen  boek  

Tirza  (A.  Grunberg)  

Boekenpraatje

23.10.12  

Criteria?   Logboek:   genuanceerde   ervaringswoorden  

Controle  

Stiptheid (zie  planning)  

Titel, auteur  +   ervaringswoord     Meer  uitleg  in   document  LPF           Uitgebreid  dossier:  zie   meer  uitleg  in   document  LPF       Grondigheid  en   vlotheid  bij   presenteren.  

 

Notities  bij   boekenpraatjes   van   medestudenten  

8.01.2013  

           

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   24  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Checklist LPF  deel  1  

Wat? Blogopdracht   boek  C-­‐stroom  

Titel en  auteur      

Wanneer indienen?       11.12.12  

Criteria?

Uitleg zie  doc  LPF  

         

                   

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   25  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  

Controle  


Checklist LPF  deel  2     Wat?  

Titel en  auteur    

Leesdagboek

Theaterbezoek   op  20  maart   2013  (inclusief   inleiding)  

Wanneer Criteria?   indienen?     Titel,  auteur  +   14.05.13   ervaringswoord                      

14.05.13  

Blogopdracht  volgt   later.  

Controle    

Eindbalans  

14.05.13  

         

 

  Evolutie  op  een   gestructureerde  manier   verwoord  (vanuit  de   start-­‐literaire   competentie)  (1  à  1.5   blz)  

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   26  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Leesdagboek -­‐  ervaringswoorden       Datum  

                                               

Wat gelezen?  (blz.)  

Ervaringswoorden

 

     

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   27  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  


Logboek Tirza    (eerste  semester)  (meer  info  in  cursus  Verhaalanalyse  p.  8)     Datum  

                                               

Wat gelezen?  (blz.)  

Ervaringswoorden

 

  Uitleg  Leesportfolio  1  BaSO  Literatuur  12-­‐13-­‐    

Pagina   28  

 Silvie  Vanoosthuyze  en  Liesbet  De  Vos,  HUB  

leesportfolio  

verhaalanalyse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you