Page 1

Chladicí věže a komíny Systémy ochrany a oprav betonu


Komíny a jejich namáhání Železobetonové komíny jsou štíhlé speciální konstrukce. Obvykle jsou budovány odbornými firmami za dodržování přísných stavebních norem a pod přísnou kontrolou kvality betonu. Dříve nebyl povrch u těchto konstrukcí opatřován žádnou dodatečnou ochranou povrchu. V projektu bylo spoléháno na husté, vysoce kvalitní ocelové vyztužení, vysoko pevnostní beton a dostatečné krytí výztuže. Pro konstrukce komínů bylo po mnoho let využíváno převážně montovaných prefabrikovaných betonových dílců nebo byly budovány na staveništi kontinuální betonáží do posuvného bednění.

Vnější povrch komínů bývá vystaven značným agresivním vlivům. Vnitřní povrch komínů je většinou vyvložkován a tím dostatečně chráněn. Agresivní vnější vlivy zahrnují: atmosférickou karbonataci, časté střídání vlhkosti a vysoušení, mrazové cykly (námraza), výrazné teplotní změny a teplotní gradient při slunečním záření, působení chloridů z přímořské atmosféry (i ve vnitrozemí vlivem převládajících větrů). Společně s kondenzáty z vlastních exhalovaných plynů působí i kondenzáty z okolních komínů, protože jsou většinou stavěny v těsné blízkosti v rámci průmyslových komplexů nebo elektráren.

I přes moderní zařízení na odsiřování spalin je potenciální možnost poškození betonu těmito exhalacemi, které obsahují různé množství oxidů síry (S0x), dusíku (NOx) a jiných agresivních plynů, stále pravděpodobně nejvyšší hrozbou. Podle stupně zatížení těmito plyny a dalšími potenciálními škodlivými vlivy bývá vnější povrch komínů většinou rozdělen do zón.

I přes přísnou kontrolu kvality se mohou na staveništi vyskytnout nedostatky, např. během betonáže, dokončovacích prací. Nebo při montáži může dojít k nepřesnému osazení nebo posunutí betonových dílců, vytvoření trhlin a mezer. V minulosti byl často používán i méně kvalitní beton s nižším obsahem cementu, nebyla dodržována tloušťka krytí výztuže nebo docházelo k mechanickému poškození.

V moderních elektrárnách a průmyslových oblastech, kde sousedí konstrukce komínů a chladicích věží je ohrožení vnějšího povrchu vyšší.

Zóna 1 v barvách leteckého značení opatřená vysoce odolným polyuretanovým nátěrem SikaCor® EG 5.


Zóna 1: Horní část nebo hlava komínu (0,2 - 1,0 násobek průměru, minimálně 5 m) značné ohrožení zplodinami velké teplotní změny (sluneční záření a vypouštěné plyny) silný vítr a vystavení povětrnostním vlivům (působení větrem nesených chloridů) časté riziko kondenzace působení popílku

vypouštěné plyny a páry popílek

kondenzáty Zóna 2: Střední část komínu (0,2 - 0,4 výšky) střední ohrožení zplodinami (včetně zplodin z okolních komínů - vysoký výskyt CO2) střední teplotní změny (sluneční záření a vypouštěné plyny) střední sila větru a vystavení povětrnostním vlivům (působení větrem nesených chloridů) střední výskyt kondenzace

teplotní rozdíly sluneční záření, mráz, UV záření

atmosférický CO2

déšť Zóna 3: Spodní část (zbylá výška až k zemi) veškerá atmosféra průmyslové oblasti déšť a povětrnostní vlivy (možné omezení ostatními konstrukcemi – může urychlit karbonataci)

vítr

zemní stabilita

Poznámka: v místech s více komíny se povrch zóny 1 a zóny 2 zvětšuje.

Typický komín během aplikace ochranného nátěrového systému Sikagard®, se zvýrazněním různých zón vnějšího povrchu a jejich požadavků na ochranu.

2|3


Chladicí věže a jejich namáhání

Kombinované vystavení působení vlivů od přilehajících chladicích věží a komínů v elektrárnách a průmyslových komplexech.

„Chladicí věže“ jsou přesně, jak napovídá jejich název, konstrukce pro chlazení vody, i když nemusí být vždy nezbytně vysokými masivními stavbami s „přirozeným tahem“. Tento název je používán také pro menší komorové chladiče nebo hybridy, které kombinují menší konstrukci s přirozeným tahem s mechanickým ventilačním systémem chlazení a zachycováním kondenzátu. Tato brožura poskytuje především informace o vysokých věžích s přirozeným tahem, které jsou konstruovány z železobetonu. Masivní železobetonové konstrukce chladicích věží s přirozeným tahem mohou být stejně vysoké nebo dokonce vyšší než mnoho komínů. Nicméně kvůli jejich tvaru a funkci mají mnohem větší plochu povrchu s mnohem menším procentem objemu betonu k ploše povrchu.

Na rozdíl od komínů, jsou oba (vnitřní i vnější) povrchy chladicích věží vystaveny agresivním vlivům. Vnější namáhání a potenciální poškození je proto podobné jako u komínů a namáhání vnitřních ploch je obvykle mnohem vyšší.

Klasifikace namáhání Kvůli jejich namáhání mohou být vnější povrchy chladicích věží rozděleny do tří zón stejně jako komíny:

Vnější namáhání Vnější povrchy jsou vystaveny velmi podobným agresivním vlivům; nicméně kvůli jejich mnohem většímu obvodu a průměru konstrukce s mnohem menším objemem k ploše povrchu, je zde výrazně větší nebezpečí výskytu trhlin. Toto nebezpečí je způsobeno sedáním, nepříznivými teplotními gradienty, které způsobují velké teplotní změny na povrchu.

Zóna 1: Vrchol věže, vrcholový prstenec a horních 5 metrů bez ohledu na průměr konstrukce.

Zóna 2: Střední oblast, která je od 5 do 30-50 metrů od vrcholu, v závislosti na průměru konstrukce.

Zóna 3: Zbývající výška konstrukce až k zemi, plocha je obvykle rovna cca 70% celkové plochy povrchu.


Namáhání vnitřního povrchu Rozsáhlý vnitřní povrch chladicí věže je vystaven silnému namáhaní. Přes to, že jsou konstruovány z velmi odolných kyselinovzdorných betonů, bylo zjištěno, že samotný beton nestačí, a vnitřní povrch musí být navíc speciálně ochráněn. A to kvůli jejich přímému vystavení a kontaktu s vypouštěnými plyny a kondenzáty, které jsou často agresivní a kyselé s hodnotou pH nižší než 2,5. Této ochrany je v dnešní době většinou dosaženo použitím speciálních ochranných systémů na bázi epoxidových pryskyřic. Sika se stala vyhledávaným partnerem specializovaných projektantů, inženýrů, dodavatelů a výrobců vybavení a zařízení pro chladicí věže. Sika vyrábí speciální produkty a systémy vhodné pro tyto velmi specifické aplikace.

Stupeň a úroveň namáhání a potenciálního poškození různých oblastí vnitřního povrchu je za prvé závislé na vnitřní úrovni, poloze a směru vypouštěných plynů. Obyčejně jsou rozděleny do tří typů: nízkoúrovňové horizontální, nízko-úrovňové vertikální, vysokoúrovňové vertikální. Za druhé je závislé na tom, zda je chladicí věž vybavená nebo dodatečně osazená moderními systémy odsíření spalin (FGDS), které redukují, a v některých případech téměř odstraňují, agresivní a kyselé složky ve vypouštěném exhalátu. Chladicí věže mají ve vrcholu relativně velký průměr a proto vždy některé z vnitřních povrchů jsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

Sluneční záření obsahuje UV paprsky, které jsou velmi agresivní pro většinu typů nátěrů na bázi epoxidových pryskyřic, jako jsou ty, které bývají běžně používány pro chemicky odolné povlaky aplikované mimo dosah slunečního záření. Proto jsou požadovány speciální produkty, které jsou schopny odolávat tomuto kombinovanému zatížení uvnitř chladicích věží. Celkové „zatížení“ vnitřních povrchů je také proměnlivé podle denní pozice slunce a směru mraku par (snižuje sluneční záření, ale zvyšuje namáhání vypouštěnými plyny na kontaktní oblast). Tento vliv se vertikálně směrem dolů uvnitř věže postupně snižuje. Na vrcholu věže se také zvyšuje namáhání střídáním teplot a potenciálně škodlivý nepříznivý teplotní gradient, který může vést k trhlinám v betonových stěnách.

Značné namáhání vnitřního povrchu agresivními plyny a chemikáliemi je umocňováno přímým vystavením UV záření a teplotními změnami na vrcholu.

Pro všechny vnitřní práce uvnitř konstrukce jsou zapotřebí speciální vybavení a materiály.

4|5


Klíčová stádia v procesu ochrany a oprav betonu Úspěšná ochrana a oprava poškozených či narušených betonových konstrukcí nejprve vyžaduje odborné provedení stavebně technického průzkumu a profesionální posouzení stavu konstrukce. Poté následuje návrh, uskutečnění a dohled nad technicky vhodnými Zásadami a Metodami užití výrobků a systémů v souladu s evropskou harmonizovanou normou ČSN EN 1504. Některé kontrolní nebo dokonce opravné práce se mohou uskutečnit i za provozu konstrukce. Inspekce, údržba a opravy vnější zóny 1 a většiny vnitřních ploch chladicích věží mohou být prováděny pouze při úplných odstávkách.

Náklady na odstávky provozu energetických zařízení jsou vysoké, výpadky dodávek energie do sítě vedou ke změnám přenosu energie a dalším vynuceným nákladům. Tato skutečnost vyvolává vždy velké tlaky na rychlost provádění a ukončení sanačních prací. Pro zdárný výsledek je však vždy absolutně nezbytné provést detailní průzkum a vyhodnocení konstrukce, na základě kterých mohou být stanoveny rozsahy a časové harmonogramy prováděných sanačních a ochranných prací.

Při podcenění těchto postupů je „úspora“ nákladů pouze krátkodobá. Velmi brzy mohou vzniknout závažná porušení konstrukce, jejichž oprava si kromě dalších zvýšených nákladů, vyžádá i uvedení konstrukce mimo provoz na dlouhé období. Také může způsobit ohrožení osob a dalších konstrukcí v okolí. Dalším krokem je projekt, provedení a kontrola pomocí technicky vhodných „Zásad” a „Metod”. Použité materiály a systémy musí být vybrány podle nového evropského standardu EN 1504-9 pro dosažení optimálních výsledků.

Klíčová stádia procesu ochrany a oprav:

1

3

4

Vyhodnocení konstrukce ze stavebně technického průzkumu

Stanovení variant a cílů ochrany a oprav

Výběr odpovídajících Zásad a Metod oprav

Průzkum stávajícího stavu kvalifikovanými a zkušenými pracovníky zahrnuje posouzení stavu konstrukce a jejího povrchu včetně vizuálních, nevizuálních a potencionálních poškození.

2 Určení a diagnóza základních příčin degradace Na základě posouzení původního návrhu, konstrukčních metod, projektu a vyhodnocení ze stavebně technického průzkumu je možné určit „základní příčiny“ a oblasti poškození:

Provozovatelé, vlastníci a jejich technici mají vždy několik možností jak stanovit vhodnou strategii rekonstrukce, aby byly v budoucnu splněny požadavky na konstrukci. U komínů a chladicích věží jsou obvykle nejvíce limitujícími faktory obtíže s budoucím přístupem, plus pravděpodobnost a důsledky jakéhokoli selhání betonu nebo konstrukce.

identifikovat vady včetně mechanického, chemického a fyzikálního poškození betonu identifikovat poškození betonu v důsledku koroze výztuže

V souladu s ČSN EN 1504-9 musí být stanoveny vhodné „Zásady oprav” a poté mohou být určeny nejvhodnější „Metody“ k jejich dosažení. Následně jsou definovány kvalitativní požadavky na použité produkty podle evropských standardů ČSN EN 1504 část 2 až 7 společně s částí 10, která také poskytuje průvodce pro přípravné a prováděcí práce na staveništi, včetně kontroly kvality. Pro tyto významné konstrukce se svým velmi specifickým zatížením a potenciálem poškození musí být vybrané materiály testovány a osvědčeny v těchto specifických podmínkách. Sika nabízí kompletní sortiment produktů a systémů, které splňují všechny tyto požadavky kladené na komíny i chladicí věže. Ty jsou popsány na následujících stránkách této brožury.

5

Údržba po dokončení ochrany nebo opravy

Specialisté pro opravy a ochranu betonu při práci na stěně chladicí věže.

Stejně jako pro všechny rekonstrukční práce, musí být i v tomto případě definován vhodný časový plán a rozvrh pro budoucí inspekce a údržbu. Musí být vždy vypracován kompletní a detailní záznam provedených prací.


Zásady Sika v souladu s evropskými normami EN 1504 Sika je na světovém trhu vedoucí silou v technologiích, výzkumu, vývoji a výrobě systémů pro opravy betonu pro všechny typy budov a konstrukcí inženýrských staveb. Sika je také vedoucí celosvětový dodavatel technologií a materiálů speciálně přizpůsobených požadavkům komínů a chladicích věží. Jsme uznáváni jako spolehlivý a zkušený partner projektantů, stavebních inženýrů a specializovaných dodavatelů prací se zaměřením na tyto složité konstrukce.

Sika poskytuje kompletní servis a úplnou dokumentaci, která může pomoci provozovatelům komínů a chladicích věží, projektantům, inženýrům a dodavatelům stavby se správným výběrem Metod, postupů a produktových systémů i s přípravou specifikace a dokumentace.

Všechny nezbytné produkty a systémy pro jejich technicky správnou opravu a ochranu jsou vyráběny firmou Sika, zcela v souladu s evropskou normou EN 1504. Toto zahrnuje produkty pro aplikace ve všech možných zátěžových prostředích a klimatických podmínkách, které mohou být požadovány při opravách a ochraně těchto konstrukcí po celém světě.

Zkušené pracovníci firmy Sika provádí školení stavebních inženýrů a dodavatelů ve využití a aplikaci produktů a systémů. Sika spolupracuje při nezávislém testování a může poskytnout příslušné certifikáty pro všechny tyto materiály. Poskytuje maximální jistotu pro všechny zainteresované strany v těchto projektech. Nabízí i širokou databázi úspěšně provedených referenčních projektů po celém světě. Systémy Sika splňují všechny individuální požadavky pro různé konstrukce komínů a chladicích věží. Pro jakékoli poškození, které se vyskytne, pro jakékoli nároky na jejich budoucí zatížení a kdekoli na světě jsou umístěny.

S moderními sanačními systémy Sika je také možné kreativní ztvárnění za použití technicky správné ochrany a oprav.

Komíny a chladicí věže v těsné blízkosti vyžadují technicky vhodnou opravu v souladu s EN 1504-9.

6|7


Stanovení typických příčin a projevů p průzkum stávajícího stavu konstrukce Chemické agresivní spaliny kondenzující plyny

Postupně dochází k závažné korozi betonu a následně i ocelové výztuže uvnitř konstrukce věže, i přes dříve aplikovaný nátěr.

Poškození vzniklé kvůli vadám betonu nebo v důsledku zatížení

Fyzikální trhliny způsobené teplotními změnami trhliny od nepříznivého teplotního gradientu mrazové cykly smrštění (při hydrataci) eroze

Působení slunečního záření vede k výrazným změnám teplot, které vykazují změny v místě expozice, to je dále podpořeno efektem stékajících horkých spalin během období teplotní inverze.


poškození:

Karbonatace vnikání atmosférického oxidu uhličitého - ztráta alkalické ochrany Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O Chemická reakce oxidu uhličitého z atmosféry, který postupně penetruje do betonu, s hydroxidem vápenatým, má za následek narušení ochranného alkalického filmu kolem ocelové výztuže. V přítomnosti vody startuje koroze.

Beton a dřívější opravné nátěry se drobí, karbonatace postupuje, dochází k obnažení výztuže, která díky nedostatečné ochraně začíná lokálně korodovat.

Poškození kvůli korozi ocelové výztuže

Chloridy, karbonatace a kyselé plyny na konstrukcích chladicích věží a komínů se také může objevit koroze způsobená působením chloridů, a to nejen v přímořských oblastech. Ocel je však mnohem častěji napadena přímo kyselými vypouštěnými plyny. Dochází ke karbonataci a poškození betonu, což urychluje korozi oceli a zvyšuje poškození a erozi betonu.

Poškození a karbonatace betonu, ztráta pasivačního ochranného filmu okolo výztuže urychluje působení kyselých vypouštěných plynů.

8|9


Ochrana a opravy betonu Odstranění poškozeného betonu Prvním stupněm prováděných prací na staveništi je odstranění poškozeného betonu a poté očištění odkryté ocelové výztuže. Ve většině případů je nejlepší nejdříve provést práce spojené s očištěním povrchu, v první fázi přípravy obvykle postupujeme shora dolů. Tímto odstraníme jakýkoli uvolněný nebo značně poškozený beton a odstraněním všech povrchových kontaminací nebo přichycených nečistot také odhalíme další poškozené oblasti, které následně vyžadují odstranění. Obecným pravidlem je co nejmenší odstranění betou, zvláště toho zdravého. Nicméně tam, kde je přítomna zkorodovaná ocel, musí být zcela odkryta ze všech stran, po celé zkorodované délce, okolo celého jejího obvodu ve vzdálenosti rovné průměru výztuže a/nebo minimálně 12,5 mm. Tím je umožněna důkladná příprava a očištění. Pro tyto práce na relativně tenkých konstrukcích, je obzvláště důležité použít pouze ostrý sekáč nebo přesně řízené demoliční zařízení k předejití jakéhokoli neplánovaného proražení nebo provalení stěny.

Odstranění poškozeného betonu uvnitř chladicí věže.

Odstranění poškozeného betonu označeného při průzkumu stávajícího stavu konstrukce.

Odstraňování (oklepávání) musí být pod nepřetržitým dohledem a striktní kontrolou zodpovědného technika. V přímořských oblastech, kde byl beton vystaven a kontaminován chloridy (dokonce i když jsou vzdáleny od moře a to kvůli výšce konstrukce a převládajícím větrům) musí být povrch betonu a oceli umyt čistou vodou pro odstranění nánosu chloridů. Očištěný a připravený betonový povrch musí být zbaven prachu a jiných kontaminací.

Jakákoli odhalená ocelová výztuž musí být čistá a musí být odstraněna rez a korozní produkty. Obvykle je toto specifikováno jako „čistý kov“ nebo jako „ekvivalent k Sa 2“ původně ze švédských norem, ale nyní adaptováno do ISO 8501-1. Pro přípravu povrchu oceli může být použita jakákoli metoda s tím, že je většinou je doporučeno tryskání jako nejvhodnější a nejrychlejší, zvláště na velké plochy oceli, které mohou být odhaleny na chladicích věžích. Tyto přípravné a čisticí práce musí být všechny provedeny podle směrnic pro práce na staveništi a podle Zásad ČSN EN 1504 část 10 sekce 7, kde je také možné nalézt další informace.

Odhalená zkorodovaná ocel po odstranění betonu.

Odstranění betonu za ocelovými pruty pro zajištění dostatečného prostoru pro aplikaci protikorozní ochrany..


Ochrana ocelové výztuže Obnažená výztuž Ochrana očištěné, obnažené výztuže je dosažena odizolováním výztuže od okolního betonu. Používá se nátěr, který je elektrickým izolantem a zajišťuje prevenci uvolňování kovových kationtů z oceli a působení hydroxylů, nebo jiných aniontů přicházejících na povrch ocelové výztuže.

Sika má pro tyto účely řadu produktů, z nichž všechny využívají aktivní inhibitory koroze. Výběr nejvhodnějšího je závislý na úrovni chemického zatížení a na betonu, který bude použit k nahrazení, včetně rozsahu a objemu oceli, která bude ošetřena. Pro rozsáhlé oblasti obnažené výztuže chladicích věží jsou zvláště vhodné následující: Sika® MonoTop®-610 jako ochrana výztuže a adhezní můstek pro 1-komponentní opravné malty Sika® MonoTop®.

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® je vhodný pro použití ve vysoce korozivním prostředí se všemi opravnými systémy Sika, kde poskytuje vynikající bariéru proti šíření a vniku chloridových iontů. Nátěr musí být aplikován okolo celého obvodu prutů výztuže a po celé zkorodované délce a tam, kde je neadekvátní nebo nedostatečné krytí betonem. Toto se shoduje s ČSN EN 1504-9 Zásada 11 (CA) Úprava anodické oblasti: Metoda 11.2 Nátěry výztuže bariérovými povlaky.

Výztuž zalitá betonem Výztuži může být dodána další ochrana, když není aktuálně odkryta, ale je u ní riziko koroze, např. karbonatací betonu. Toto je zajištěno aplikací inhibitorů koroze Sika® FerroGard®.

Sika® FerroGard® tvoří na povrchu oceli monomolekulární pasivní film nebo bariérní vrstvu. Ta brání úniku kovových kationtů a přístupu jakýchkoli hydroxylů nebo jiných aniontů. Inhibitory Sika® FerroGard® mohou být aplikovány na povrch jako penetrující impregnace Sika® FerroGard®-903+. Tento produkt může být snadno aplikován na opravované i neopravované povrchy k předejití nebo výraznému snížení rychlosti budoucí koroze výztuže. Technologie Sika® FerroGard® může být také použita jako přísada v nahrazovaném betonu nebo opravných maltách, např. Sika® FerroGard®-901. Toto vyhovuje požadavkům evropské harmonizované normě EN 1504-9 Zásada 11: Metoda 11.3 Přidání inhibitorů do betonu.

Produkty Sika® FerroGard® jsou založeny na technologii aminoalkoholu. Jsou známy pod názvem „smíšené“ nebo „duální“ inhibitory a to proto, že reagují jak na anodické tak i katodické oblasti povrchu oceli.

Připravená a ošetřená ocelová výztuž pomocí Sika® MonoTop®-610 připravená na aplikaci opravné malty.

10 | 11


Ochrana a opravy betonu Nahrazení a obnova poškozeného betonu Sika nabízí kompletní sortiment opravných betonů a malt, které jsou speciálně navrženy pro obnovení a nahrazení původního tvaru a funkce poškozeného betonu. Podle specifických požadavků na aplikaci a výkon disponuje Sika produkty na bázi cementu, polymery modifikovaného cementu a produkty na základě polymerových epoxidových pryskyřic. Všechny tyto produkty jsou v souladu s ČSN EN 1504-9 Zásada 3 (CR) Obnova betonu a vyhovují ČSN EN 1504-3 Třída R4.

Reprofilační / Lité opravné malty a betony

Tato metoda je také velmi vhodná pro celkovou podporu částí konstrukce, kde se může vyskytnout problém při nahrazení betonu nebo betonování kvůli omezenému přístupu nebo velmi hustému vyztužení.

Sika® ViscoCrete® - přísada SCC technologie pro velké objemy, čerpatelné a vysoce hutné betonové směsi

Opravné malty

Nejdůležitějším kritériem pro úspěšnou aplikaci tohoto typu produktů je jejich tekutost a jejich schopnost obtékat překážky.

SikaRapid® - technologie pro vysokou počáteční pevnost nebo nepřetržité betonování při nízkých teplotách

Sika nabízí rozsáhlou řadu ručně i strojně aplikovatelných malt a systémů pro lokální opravy. Ty zahrnují chemicky odolné materiály k ochraně před agresivními vlivy kyselých plynů a kapalin. Opravné malty Sika: Sika® MonoTop®, SikaTop® pytlované, 1-komponentní, polymery modifikované, ručně aplikovatelné malty na bázi cementu

Typické reprofilační opravy, které mohou být také popsány jako „zálivkové“ opravy, jsou využity, pokud je vyžadována oprava celé sekce nebo rozsáhlé oblasti. Například: při nahrazení celých nebo větších částí věže nebo komínu.

Sika nabízí následující vhodné reprofilační a tekuté malty a systémy: Sika® MonoTop® - pytlované 1-komponentní, polymery modifikované cementové opravné malty SikaCrete® SCC - pytlovaný samozhutnitelný beton s technologií Silikafume

Musí být také často použity v relativně silném profilu bez vzniku teplotních smršťovacích trhlin, tím je zajištěno úplné vyplnění požadovaného objemu a průřezu i přes omezený přístup. Musí poskytovat dostatečnou pevnost a vlastnosti finálního povrchu, který je těsný a uzavřený bez trhlin.

Sika® Rep - pytlované, 1-komponentní, polymery modifikované, strojně aplikovatelné malty na bázi cementu Sikadur® - chemicky odolné malty na bázi epoxidových pryskyřic

Ručně aplikovaná opravná malta Sika® MonoTop®.

Ručně aplikovaná lokální oprava provedená na vnějším povrchu chladicí věže.


Aplikace opravných betonů a malt nástřikem Nástřikem aplikované materiály jsou zvláště vhodné pro velké objemy nahrazovaného betonu, pro nanesení další vrstvy betonu, nebo pro jakékoli oblasti se ztíženým přístupem. Navíc k tradičnímu „torkretu“ - suchému stříkání, jsou zde také stroje na „mokré stříkání“. Ty mají menší výstupní výkon, menší odrazivost a produkují méně prachu než zařízení pro suché stříkání. Jsou často využívány a jejich provoz je ekonomičtější pro menší oblasti a opravné práce v citlivějších místech. Sika nabízí pytlované, strojně aplikovatelné malty s kontrolovanou kvalitou, speciálně použitelné pro obě metody „stříkání“.

Zařízení Aliva® pro suché stříkání aplikující SikaCem® Gunite-133 uvnitř chladicí věže

Nejdůležitější aplikační kritéria pro všechny tyto materiály jsou minimální odrazivost, schopnost aplikace silných vrstev a nestékání čerstvých vrstev. Pro tyto konstrukce jsou z důvodu obtížného přístupu důležité další vlastnosti, jako minimální nebo snadné vyhlazení či dokončení a požadavky při vytvrzování.

Sortiment „suchých“ stříkaných malt SikaCem® a SikaCrete® s polymery modifikovanými cementovými pojivy s možností dopravy na velké vzdálenosti a do výšky až 180 m pomocí vhodného zařízení. Tato speciální zařízení jsou také distribuována společností Aliva®.

Sika systémy stříkaných malt jsou zušlechtěny polymery a/nebo technologií Silikafume pro zvýšení trvanlivosti a zahrnují:

Složitý tvar podpory konstrukce snadno opraven a zesílen pomocí SikaCem® Gunite®-133.

SikaCem® Gunite®-133 je zvláště vhodný pro rozsáhlou škálu oprav „suchým stříkáním“ na těchto konstrukcích díky jeho vysoké hustotě, nízké nasákavosti a jeho vysokým pevnostem (tlak, tah a modul pružnosti).

Malty pro „mokré“ stříkání SikaCrete® a Sika® MonoTop® jsou na bázi cementu modifikovaného polymery. Sika® MonoTop®-412 N zesílený umělými vlákny je zvláště vhodný pro opravy větších objemů a lokální reprofilace díky jeho schopnosti nanášení v silných vrstvách a snadnému použití.

Vnitřní aplikace stříkáním opravné malty Sika při sanaci chladicí věže.

12 | 13


Ochrana a opravy betonu Vyrovnání a obnova betonového povrchu Všechny Zásady ČSN EN 1504-9 pro ochranu a opravy zahrnují použití nátěrů nebo ošetření povrchu. Základním předpokladem pro úspěch nátěrů je nejen čistý povrch, ale i jednotný a bez povrchových vad, jinak by se tyto vady projevovaly přes nátěr. Například většina vad, pórů nebo nerovných povrchů od poškození způsobeného zatížením nebo vzniklých následkem prací spojených s přípravou povrchu, mohou způsobit proniknutí agresivních činitelů pod nátěr. Ošetření a uzavření povrchových vad je proto nezbytné k zabezpečení dokonalé, jednotné a bezvadné aplikace ochranného nátěrového systému. Tyto typy produktů jsou také běžně nazývány jako (egalizační) povrch vyrovnávající a povrch uzavírající malty. Povrch vyrovnávající vrstva musí být vhodně zvolena podle stavu podkladu, typu nátěrového systému a požadavků na následnou expozici. Sika dodává široký sortiment produktů pro tyto účely na povrchy komínů a chladicích věží.

Vyrovnání vnějších povrchů v zóně 2 a 3

Vyrovnání vnějších povrchů v zóně 1 a vnitřních povrchů

Na velmi velkých plochách vnějšího povrchu v rámci zón 2 a 3 je běžné použití vyrovnávacích stěrkových malt v místech, kde je to podstatné pro dosažení funkčnosti ochranného nátěru kvůli přílišné drsnosti připraveného betonu. V zónách 2 a 3 to jsou případy, kdy nerovnosti povrchu a díry po bublinách, lunkry atd. nemohou být bezpečně ošetřeny snadno aplikovatelným systémem OS2 za použití hydrofobních impregnací Sikagard® a ochranných nátěrů (které jsou popsány na str. 16).

Sikagard®-720 EpoCem® je tenkovrstvá vyrovnávací malta na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a cementového pojiva. Jeho vlastnosti poskytují nejlepší výhody obou systémů. Sikagard®-720 EpoCem® nepotřebuje žádné další ošetření a umožňuje rychlé povrstvení parotěsnými, obrusu odolnými a chemicky odolnými systémy. Díky těmto schopnostem je zvláště vhodný pro použití v zóně 1 (a 2 pokud je to nezbytné) vnějších povrchů a je vhodný pro všechny vnitřní povrchy, které mohou být vystaveny chemikáliím.

Polymery modifikované, povrch vyrovnávající malty na bázi cementu Sika® MonoTop® jsou pro tyto účely na komíny a chladicí věže finančně nejefektivnější a nejvhodnější.


Ochranné povrchové nátěry Ochrana ohrožených vnějších povrchů zóny 1 V zóně 1 musí být betonový povrch vždy vyrovnaný a uzavřený, aby byla zajištěna aplikace ochranného nátěrového systému bez vad. Svými unikátními vlastnostmi je Sikagard®-720 EpoCem® vhodný pro tyto účely v zóně 1 - jak je popsáno na straně 14. Lokálně opravený povrch připravený na vyrovnání nalevo a napravo povrch opatřený vyrovnávací vrstvou.

Aplikace vyrovnávací malty Sika® MonoTop®-620 na lokálně reprofilovaném betonovém povrchu.

Zóna 1 je nejvíce ohroženou oblastí vnějšího povrchu. Nátěrové systémy musí být extrémně odolné proti agresivním vlivům, aby se zajistila trvanlivost pro většinu situací: Sika® Poxicolor® je používán jako základní nátěr a mezivrstva na uzavřené a vyrovnané betonové povrchy. Materiál je na bázi kombinace umělých epoxidových pryskyřic s malým obsahem rozpouštědel. Následuje polyuretanový vrchní nátěr SikaCor® EG 5 nanášený min. ve dvou vrstvách, který je barevný, chemicky odolný a UV stabilní. ®

SikaCor EG 5 je dostupný ve všech celosvětově používaných oficiálních barvách letecké výstrahy. Tyto barvy jsou z bezpečnostních důvodů často vyžadovány na vrcholech komínů a chladicích věží.

Betonový povrch bez výplně pórů a vyrovnání.

Letecké výstražné značení se SikaCor® EG 5 jako vrchní nátěrová vrstva v zóně 1 na renovovaném betonovém komínu.

Povrch, který je potenciálně vystaven budoucím pohybům a vzniku trhlin: Sikafloor®-390 je používán jako nátěrový systém. Je to pružný silnovrstvý epoxidový materiál se středními schopnostmi přemostění trhlin, který je přetírán elastickým, trhliny přemosťujícím polyuretanovým uzavíracím nátěrem Sikagard®-363, který je aplikován v barevném provedení (jsou dostupné barvy letecké výstrahy), má vysokou UV stabilitu a vynikající chemickou odolnost. Všechny materiály Sika® jsou v souladu s požadavky ČSN EN 1504-2.

Dokončené vyrovnání povrchu, připravené pro ochranné nátěry.

Ochranné nátěry Sika aplikované na vnější povrchy (všech zón) chladicí věže.

14 | 15


Ochrana a opravy betonu Ochranné impregnace a nátěry povrchů Ochrana vnějších povrchů pro zóny 2 a 3 Nejdříve je aplikována hydrofobní impregnace, aby se vytvořil voduodpudivý povrch. Síť pórů a kapilár není zcela zaplněna, ale pouze lemována hydrofobním materiálem. Toto slouží ke snížení povrchového napětí vody, zabraňuje jejímu průchodu póry, ale stále je umožněna difúze vodních par. Sika dodává úplný sortiment hydrofobních impregnací a systémů pro ochranu ohrožených rozsáhlých ploch v zónách 2 a 3 v souladu s ČSN EN 1504-2. Tyto zahrnují: Sikagard® řadu hydrofobních impregnací na bázi silikonu, silanu a siloxanu, které jsou používané k hloubkové penetraci a poskytují vodu-odpuzující povrch, ale současně umožňují difúzi vodních par Sikagard®-680 S povrchový nátěr na bázi akrylátové pryskyřice, který brání vstupu vody a oxidu uhličitého do pórů, zatímco probíhá difúze vodních par, tento produkt je také zvláště vhodný pro aplikace ve ztížených podmínkách jako je vysoká vlhkost nebo nízká teplota řada produktů Sikagard®-500 jsou systémy izolací proti vodě a anti-karbonatační systémy, které jsou pružné a překlenujicí trhliny, slouží ke vstřebání teplotních a dynamických pohybů v konstrukci, zvláště tam, kde je vystavena značnému kolísání teplot

S ochrannými nátěry Sikagard® je také možné kreativně tvořit.

kombinace hydrofobní impregnace Sikagard® s následným anti-karbonatačním nátěrem Sikagard®-680 S Kombinovaný systém je často používaný pro rozsáhlé plochy nižších částí v zóně 3 vnějších povrchů komínů a chladicích věží. Tam, kde má ocelová výztuž dobré krytí betonem, může být tento kombinovaný systém použit bez předchozí egalizace povrchu, Sikagard® hydrofobní impregnace zabrání vniku vody pod nátěr Sikagard®-680 S přes dírky po bublinách apod. Toto také odpovídá klasifikaci OS2 německých předpisů pro systémy ochranných nátěrů na beton.

Aplikace Sikagard®-680 S.

Vnější nátěry mohou být vystaveny exhalovaným plynům ze sousedních komínů.


Ochrana vnitřních povrchů chladicích věží Jako u vnějších povrchů zóny 1, musí být při opravě i vnitřní povrchy vždy před aplikací finálního ochranného nátěrového systému vyrovnané a uzavřené. Ideální materiál na vnitřní povrchy je opět unikátní Sikagard®-720 EpoCem® (jak je uvedeno na straně 14).

Detailní pohled na čerstvě aplikovaný Icosit® 2406 - epoxidový ochranný nátěrový systém s vynikajícím krytím a uzavíracími schopnostmi.

Volba ochranného nátěrového systému na vnitřní povrchy je závislá na tom, zda je nebo není na chladicí věži instalován moderní systém odsíření spalin (FGDS). Použité produkty jsou v zásadě stejné, ale s instalovaným systémem FGDS je chemické zatížení mnohem nižší a je požadován pouze jeden základní nátěr: Sikagard®-253 (na vodní bázi) nebo rozpouštědlový Icosit®-2406 jsou ideální 2-komponentní, barevné a chemicky odolné nátěry na bázi epoxidových pryskyřic; oba jsou speciálně vyvinuty k tomuto účelu. Nicméně horní část věže je vystavena jak difúzním odrazům, tak přímému slunečnímu záření, které napadají nátěry na bázi polymerů. Degradační proces je foto-katalytický urychlovaný kombinací UV záření a sloučeninami v kouřových plynech, zvláště sloučeninami dusíku (NOx). Použitý systém tedy obsahuje buď jeden nebo dva nátěry Sikagard®-253 nebo Icosit®-2406 následovaný polyuretanovým nátěrem Sikagard®-363, který je speciálně vyvinutý jako UV a chemicky odolný vrchní nátěr (stejně jako u vnitřní zóny 1). Je aplikován proto, aby se poskytla další nezbytná ochrana v horních částech, kde je věž vystavena slunci.

Aplikace ochranného nátěru Icosit® 2406 na závěsném lešení.

16 | 17


Ochrana a opravy betonu Řešení pro opravy a ošetření trhlin a spár Kvůli štíhlosti konstrukce a nepříznivému prostředí jsou komíny a chladicí věže často náchylné na vznik trhlin v betonu. Záchytné jímky na dně chladicích věží mohou také často vyžadovat opravy a uzavření netěsných trhlin. Všechny opravné a ochranné práce musí proto brát v úvahu pozici a velikost trhlin a spár v betonu. Toto obnáší průzkum, kterým se zjistí povaha a příčiny trhlin a poté i rozsah jakýchkoli pohybů a jejich vlivů na stabilitu, životnost a funkci konstrukce. Toto je důležitá část průzkumu stávajícího stavu, určení povahy a stupně poškození konstrukce. Trhliny v betonu mohou samozřejmě poskytovat agresivním plynům a kapalinám přímý vstup do betonu a k ocelové výztuži.

Sika dodává sortiment injektážních materiálů Sika® Injection o různých viskozitách a na bázi různých typů syntetických pryskyřic, které jsou všechny bez rozpouštědel a zahrnují produkty jak pro suché, tak vlhké podmínky. Tyto produkty mají vysokou chemickou odolnost a rozdílnou schopnost penetrace, aby byly vhodné pro aplikace různé povahy, šířky a rozsahy jednotlivých trhlin.

Trhliny bez pohybů – jsou to například trhliny vytvořené počátečním smrštěním, a proto potřebují, aby byly vždy zcela odhaleny a zapraveny / vyplněny vhodnou opravnou maltou Sika® nebo plošnou stěrkou pro plošné vyrovnávky a opravy povrchových vad, jak je popsáno na straně 14. Vybrané povrchové ošetření může být úspěšně aplikované přes tyto trhliny. Jemné povrchové trhliny

Následně může být vybrán nejvhodnější Sika systém pro opětovné utěsnění a stmelení konstrukce. Systém Sika® Injection zahrnuje jak nízkotlaké, tak vysokotlaké materiály, navržené pro aplikaci různými typy zařízení, dle požadavků.

- jak je uvedeno na straně 19, jemné povrchové trhliny s celkovými pohyby do 0,3 mm mohou být bezpečně opraveny a poté utěsněny a přemostěny pružnými, trhliny překlenujícími nátěry z řady Sikagard®-500 Elastic.

Konstrukční lepení trhliny k obnově konstrukční integrity pomocí pryskyřic Sika® Injection.

Trhliny přetvořené na spáry - tam, kde statik určil, že stávající trhliny budou ošetřeny tak, aby plnily v konstrukci funkci pohyblivých spár. Tyto spáry musí být utěsněny na povrchu, aby se zabránilo vstupu jakýchkoli dalších agresivních činitelů. Mohou být těsněny pomocí řady produktů Sikaflex® - těsnicí tmely založené zejména na 1-komponentním polyuretanu. Nebo polymerními tmely řady Sika® AT navrženými pro jednoduchou aplikaci, schopnost překlenout velké pohyby a vynikající trvanlivost. Sika pro tyto aplikace nabízí systém pro pružné překrytí trhlin a spár Sikadur®Combiflex® System. Jedná se o speciální kombinaci lepidla Sikadur® na bázi epoxidové pryskyřice a modifikované hypalonové pásky, která je extrémně pružná. Může se přizpůsobit různým tloušťkám spár, nadměrně širokým spárám a spárám, které jsou znečištěny neúčinnými tmely. Je také vysoce chemicky odolný a vhodný pro vystavení mnoha agresivním chemikáliím, včetně těch obsažených ve vypouštěných plynech. To znamená, že systém Sikadur®- Combiflex® je zvláště vhodný pro použití v oblasti záchytných nádrží.

Utěsnění pomocí tmelu Sikaflex® a přetření ochranným nátěrem Sikagard®-680 S.


Vyztužování a zesilování konstrukcí Dodatečné kotvení nebo nahrazení ocelové výztuže v betonu: Výběr vhodné velikosti a rozložení této výztuže a míst, kde bude přichycena nebo ukotvena, musí vždy stanovit statik. Body přichycení nebo kotvení do betonu musí být navrženy, vytvořeny a instalovány v souladu s ČSN EN 1504 Část 6 a se všemi relevantními evropskými technickými schváleními (ETA). Epoxidová lepidla Sikadur® mají četné nezávislé zkušební certifikáty, schválení a reference na významné projekty elektráren a infrastruktury. Systémy chemických kotev Sika® AnchorFix®, v balení po kartuších, zahrnují kotvicí lepidla na bázi epoxidů a epoxi-akrylátů.

Vnější zesílení lepenými lamelami:

Předpínání lamel Sika® CarboDur®:

Externí konstrukční zesilování lepenými lamelami je prováděno podle relevantních národních předpisů pro konstrukce a dle ČSN EN 1504-4. Povrch betonu, na který bude lepena výztuž, musí být důkladně očištěn a připraven. Jakýkoli nesoudržný, poškozený nebo rozrušený beton musí být odstraněn a opraven, aby vyhověl ČSN EN 1504 Část 10 sekce 7.2.4 a sekce 8.

Rozšíření odborných znalostí a zkušeností, které firma Sika získala s těmito materiály, vedlo k vývoji předpínacích systémů a technikám pro dodatečné předpínání lamel Sika® CarboDur®. Tyto zahrnují Sika® LEOBA CarboDur® (SLC) a Sika® CarboStress®.

V roce 1990 firma Sika začala pracovat s moderními kompozitními materiály, zvláště se skelnými, aramidovými a uhlíkovými vlákny. Dnes jsou tyto prvky masově používány pro externí zesilovací práce, jako např. uhlíkové lamely Sika® CarboDur® a tkaniny SikaWrap®, které jsou aplikovány a kotveny na stavbě pomocí epoxidových pryskyřic Sikadur®.

Další užitečnou technickou inovací je Sika® CarboHeater®, který umožňuje instalaci systému lepených lamel na stavbě i při nízkých teplotách, nebo může urychlit vytvrzení lepidla pro rychlé instalace, s minimální dobou odstávky. Proto mohou být s touto inovací zesilovací práce prováděny pouze s krátkou uzavírkou přes noc, nebo například v zimním období, což dříve nebylo možné.

Sika® AnchorFix®-2 je dle ETA schválen pro aplikace na nosné konstrukce a je zvláště vhodný pro rychlé, bezpečné a chemicky odolné lepení nové, nahrazené nebo dodatečně přidané ocelové výztuže do konstrukčních betonů komínů a chladicích věží.

Aplikace lepidla Sikadur® na lamelu Sika® CarboDur®.

Lepení Sika® CarboDur® CFRP lamel epoxidovým lepidlem přímo na vnější opravovaný povrch vršku chladicí věže pro zvýšení odolnosti.

Snadná aplikace lamel Sika® CarboDur® ze závěsného lešení.

18 | 19


Další řešení od firmy Sika® Nátěry oceli jako ochrana proti korozi Během uzavření a odstávky betonových komínů a chladicích věží pro opravné práce je obvykle příležitost pro renovaci a opravu přidružené konstrukční oceli a jiných ocelových zařízení. Zahrnují ochozy, zábradlí, nádrže na akumulaci vody a jiné různé typy zařízení v a okolo konstrukce. Ocelové povrchy jsou vystaveny stejnému agresivnímu prostředí způsobenému vypouštěnými plyny a kondenzáty, UV zářením a povětrnostními vlivy. To znamená, že ohrožení ocelových povrchů je podobné betonovým, klasifikovaným do zón vnějších oblastí a také vnitřních u chladicích věží, v závislosti na jejich umístění. Zatížení může být klasifikováno minimálně podle ČSN EN ISO 12944 Část 2 Klasifikace vnějšího pláště (C5-I velmi vysoké - průmyslové)., která také požaduje trvanlivost a efektivní ochranu proti korozi.

Trvanlivá ochrana proti korozi K dosažení protikorozní ochrany pro tuto úroveň agresivního prostředí, musí být všechny ocelové povrchy připraveny pomocí tryskání na standard ČSN EN ISO 12944 část 1 Sa 2½. Sika nabízí veškeré nezbytné produkty a systémy splňující přísnou ochranu a požadavky na trvanlivost pro tyto situace se všemi příslušnými schváleními a certifikáty. Tyto systémy zahrnují aktivní základní nátěry a poté mezivrstvy a vrchní nátěry podle specifických konstrukčních požadavků, navrhované pro aplikaci v hale i na stavbě.

Nátěry na ocel SikaCor® a ochrana betonu Sikafloor® na přidružených zařízeních a povrchu.

Řada nátěrů SikaCor® zahrnuje materiály pro přímou aplikaci na galvanizovanou ocel a hliníkové povrchy Pro technická zařízení a povrchy jejich ocelových podpor vystavených chemickému namáhání: Sika Poxitar® systém - speciálně navržen pro tyto extrémní podmínky. Je na bázi kombinace epoxidových pryskyřic.

Přidružená zařízení chráněná nátěry na ocel SikaCor® pro trvanlivou protikorozní ochranu.

Pro povrchy konstrukční oceli a technických zařízení v oblastech s normálním průmyslovým chemickým zatížením: Sika® Poxicolor® systém je zvláště vhodný pro schopnost nanášení silných vrstev a je také na bázi kombinace epoxidových pryskyřic. Pro ocelové povrchy s vysokým potenciálním namáháním jak chemickým, tak i UV zářením v provozních podmínkách, společně s vizuálními požadavky na vzhled: SikaCor® EG systém, včetně SikaCor® EG-5 vrchního nátěru na bázi polyuretanových pryskyřic. Na tyto typy konstrukcí je široce a úspěšně používán po celém světě pro trvanlivou ochranu v těchto podmínkách.

Žebřík z galvanizované (pozinkované) oceli přímo chráněný nátěry SikaCor®.


Výstavba a ochrana nových konstrukcí Pro dosažení trvanlivosti stavby s povrchovou ochranou, která je aplikována od počátku, je nejlépe pro konstrukce komínů a chladicích věží následovat rčení: „prevence je lepší než léčba“. Oba druhy konstrukcí jsou nyní běžně stavěny pomocí posuvných bednění nebo podobnými metodami s využitím posuvných forem. Všechny tyto metody zahrnují pracovní postupy k dosažení téměř kontinuálního vyztužení, ukládání betonu a následně uvolnění a posunu konstrukce bednění. Beton je do posuvného bednění téměř vždy čerpán, a proto je požadováno, aby byl extrémně tekutý a bylo jej možno čerpat a rozmístit kolem hustého vyztužení. Také musí mít dostatečně rychle vysokou požadovanou pevnost, aby bylo možné bednění co nejdříve bezpečně posunout.

Vysoce kvalitní beton Přesně toho může být dosaženo s technologií superplastifikátorů Sika® ViscoCrete®. V kombinaci s technologií Sika-Rapid®, může být dnes vytvořena požadovaná konzistence a kvalita betonu v různých klimatických podmínkách po celém světě.

Icosit®-2406 epoxidový nátěr aplikovaný uvnitř chladicí věže.

Tím je umožněno provádět vysoce kvalitní stavby ve všech zeměpisných lokalitách, navíc mohou stavební práce pokračovat nepřetržitě po celý rok, bez nákladných zimních prodlev. Pro dosažení kompaktního uzavřeného betonového povrchu s maximální trvanlivostí, musí být správně a efektivně ošetřen. Nicméně toto je zvláště obtížné na povrchu s posuvným bedněním, kde se může povrch snadno příliš rychle vysoušet. Toto může mít za následek nižší povrchovou pevnost, zvýšenou pórovitost a tím nižší kvalitu, zvýšení rizika povrchového smrštění a výskytu trhlin.

Ochrana betonu Sika je průkopníkem v inovativních metodách pro překonávání těchto obtíží pomocí ochranných nátěrů nanášených na betonové povrchy ihned po odbednění. Toho není dosáhnuto použitím tzv. „curingů“ na beton, ale brzkou aplikací prvního nebo podkladního nátěru speciálních ochranných nátěrových systémů Sika. Toho je dosaženo fyzikálním vytvrzením nátěru na bázi akrylátu Sikagard®-680 S pro vnější zóny 2 a 3. Materiály z řady reaktivních epoxidových pryskyřic Sikagard®-200, jsou používány na vnější zóny 1 a také uvnitř chladicích věží.

Tajemství úspěchu tohoto konceptu spočívá ve vysoké toleranci k vlhkosti, utěsňujících schopnostech produktů, plus penetračních schopnostech těchto speciálních Sika® systémů. Tento postup je dnes známý jako „direct curing“. Aplikace těchto časných nátěrů umožňuje betonu dosáhnout jeho maximální pevnosti a předejít jakékoli počáteční karbonataci.

Vnější zóny 2 a 3: Systémy ochranných nátěrů od začátku: Použití akrylátového 1-komponentního, pigmentovaného, antikarbonatačního a vodu odpuzujícího nátěrového systému Sikagard®-680 S. Alternativní vnější nátěrový systém se schopností překlenovat trhliny používá produkty z řady Sikgard®-500 Elastic.

Vnější zóny 1 a vnitřní povrchy: Systémy ochranných nátěrů od začátku: Použití Sikagard®-253 na vodní bázi nebo rozpouštědlový Icosit®-2406, 2-komponentní pigmentované a chemicky odolné nátěry na bázi epoxidových pryskyřic. Plus Sikagard®-363, jako UV a chemicky odolný vrchní nátěr, který musí být aplikován v horní, slunci vystavené části.

Budování nového betonového komínu za použití posuvného bednění s technologií Sika® ViscoCrete®

20 | 21


Železobetonové komíny a chladicí vě Zahraniční reference EKO, Německo

Turow, Polsko

Projekt: Ocelárna EKO, Eisenhuttenstadt, Německo Nyní vlastněný Arcelorem, největším světovým producentem oceli, továrna má 4 chladicí věže s přirozeným tahem postavené na začátku šedesátých let. Každá věž je 55 metrů vysoká s obvyklým průměrem 33 metrů a celkovou vnitřní a vnější plochou větší než 10,000 m².

Projekt: Elektrárna Turow, Bogatynica, Polsko Elektrárna je hlavním dodavatelem energie v této oblasti na hranicích států Polska, Německa a České republiky. V minulosti byla tato oblast známa jako „černý trojúhelník“ kvůli prostředí znečištěného těžkým průmyslem s více jak 50-ti elektrárnami v okruhu 50-ti kilometrů. Obyvatelé této oblasti mají za cíl, aby oblast, co se týče životního prostředí, byla známá jako „zelený trojúhelník“.

Problém: Během devadesátých let tři věže začaly být nebezpečné a byly zbourány a nahrazeny drahými chladiči s nuceným tahem. Čtvrté věži také v roce 2003 hrozila demolice kvůli rozsahu poškození betonu. Tradiční opravné a zesilovací techniky byly zváženy a shledány jako neproveditelné a extrémně drahé, proto také byla navrhována její demolice. Nicméně jedni z vedoucích německých technických poradců, Leonhardt Andrea a partneři (LAP), navrhli inovativní řešení.

Kontrola kvality betonu. Jádrové odvrty ve stěně. .

Podzim 2004, celý povrch natřen barvou na beton Sikagard®-680 S.

Řešení Sika: Řešení zahrnovalo použití nejnovějších postupů konstrukčního zesilování od firmy Sika v kombinaci s cementovým opravným systémem Sika® MonoTop® a dobře osvědčeným ochranným nátěrovým systémem Sikagard®. Tímto cenově efektivním řešením byla chladicí věž v roce 2004 opravena a zesílena a poté pokračoval provoz na výrobu oceli bez významných přerušení a bez obrovských nákladů na demolici a nahrazení stávající konstrukce. Opravy zahrnovaly ručně aplikované lokální opravy systémem Sika® MonoTop® a velké objemy oprav pomocí SikaCem® Gunite®-212, který byl aplikován suchým stříkáním. Konstrukčního zesílení bylo rychle docíleno použitím extrémně lehké, ale neuvěřitelně pevné tkaniny z uhlíkových vláken SikaWrap®-200C v kombinaci s impregnačním lepidlem Sikadur®-330 na bázi epoxidových pryskyřic. Systémy ochranných nátěrů byly aplikovány na vnitřní plochy Sikagard® VGB schváleným systém a vnější Sikagard®-680 S včetně ploch vyztužených tkaninou ke zlepšení celkového vizuálního projevu.

Problém: V roce 1988 jedna z devíti chladicích věží na této elektrárně zkolabovala kvůli pokročilému poškození železobetonové konstrukce způsobené agresivními vlivy. Tím se spustil rozsáhlý průzkum stávajícího stavu všech těchto konstrukcí v Polsku. .

Zřícená chladicí věž.

Řešení Sika: Chladicí věže Vnitřní plocha

Vnější plocha

Ručně aplikované lokální správky Ručně aplikované lokální správky použitím systému Sika® použitím systému Sika ® MonoTop® MonoTop ® Velkoobjemové opravy použitím suchého stříkání torkretu modifikovaného přísadou Sikacrete® PP1 TU

Velkoobjemové opravy použitím suchého stříkání torkretu modifikovaného přísadou Sikacrete® PP1 TU

Ochrana vnitřního povrchu epoxidovým nátěrem Sika® Icosit ®-2406

Hydrofobní impregnace Sikagard®-700 S následovaná Sikagard®-680 S a pružným nátěrem Sikagard®-550 W na oblasti s rizikem výskytu dalších trhlin

Aplikace ochranného nátěru.


ěže Reference v ČR Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Tisová ČEZ, a.s.

Rok opravy: 2009 Celková vnitřní plocha: 15 000 m2 Skladba systému: Icosit® 2406 + Icosit® 2406 Deck

Rok opravy: 2009 Celková vnitřní plocha: 6 500 m2 Skladba systému: Icosit® 2406 Celková vnější plocha: 1 700 m2 Skladba systému: Sikagard®-550

Elektrárna Prunéřov 1 ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice 2 ČEZ, a.s. Rok opravy: 2007 Celková vnitřní pocha: 29 000 m2 Skladba systému: Icosit® 2406 + Sikafloor®-357 N

Rok opravy: 2006 Celková vnitřní plocha: 9 800 m2 Celková vnější plocha: 2 200 m2 Skladba systému: Sikagard®-552 W + Sikagard®-550 W Elastic

Další významné reference v oblasti chladicích věží akomínů: Spolana a.s. Neratovice, Poříčí, Dětmarovice, Mlěník III, Dukovany ČEZ a.s., Chemopetrol PCH Litvínov, Ledvice ČEZ a.s., Počerady ČEZ a.s., Chomutov ACTHERM.

22 | 23


Chladicí věže a komíny Ochrana a opravy

Váš partner kdekoliv na světě Sika je celosvětově působící společnost, specializovaná v obchodu se stavební chemií. Má pobočky vyrábějící a prodávající výrobky pod obchodním názvem Sika a poskytující technickou podporu ve více než 70 zemích světa. Sika je vedoucí silou na celosvětovém trhu v oblasti technologií řešení vodotěsnosti, utěsňování, lepení, tlumení, zpevňování a ochraně budov a stavebních konstrukcí. Sika má kolem 12 000 zaměstnanců po celém světě a má proto ideální postavení k podpoře úspěchu svých zákazníků. Dále k dispozici:

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 624 00 Brno Česká Republika Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400 www.sika.cz

© 11/2009

Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list výrobku.

Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO 14001.

Chladicí věže a komíny  

Systémy ochrany a oprav betonu, Sika CZ

Advertisement