Page 1


[CARE]

[CAPREOLA]

[BAGS]

[SMART]


[CARE]

interview Ingrid

Welkom

door Rennie

Een hartelijk welkom voor onze nieuwe directeur Ingrid Cornelissen. Nieuwsgierig naar haar persoon en waarom ze bij ons is komen werken? Een reden voor een kennismakingsgesprek. Wat heeft je naar onze school getrokken? Naar aanleiding van de advertentie die was geplaatst heb ik een gesprek gehad met Harry de Ruiter. Door met hem te praten ben ik enthousiast geraakt en besloot ik te gaan solliciteren. Ik was reeds een periode onderdeel van het MT Renn4 breed en dat beviel goed. Dus je kent het speciaal onderwijs? Ja, van oorsprong kom ik zelf ook uit het onderwijs en ik heb jaren voor de klas gestaan als groepsleerkracht op een basisschool voor Montessori onderwijs. Daarna heb ik Zorg Advies Teams (ZAT) opgezet in Groningen in de gemeenten Grootegast, Leek en Zuidhorn. Ik was toen hoofd van de afdeling jeugd en jongerenwerk. Helaas ging die organisatie failliet. De gemeente trok de stekker uit de welzijns organisatie. 3

Ik heb toen gemeend te moeten gaan solliciteren naar een baan op de Professor Grewelschool in Leeuwarden. Daar ben ik begonnen als groepsleerkracht bij het VSO locatie Knoopcollege. Daarnaast heb ik een stagebureau opgezet. Ik heb een kaartenbakje met adressen van werkgevers omgezet in een stagetraject voor de school. Dit is daarna nog veelvuldig door een andere collega verbeterd en het loopt nu als een trein. O.a. de Veenhoopsweg werkt intussen ook op deze manier. Binnenkort zit ik met alle teamleiders en stagebegeleiders om de tafel om te bespreken hoe er gewerkt wordt en hoe dit in de nabije toekomst nog verder vorm gegeven kan gaan worden. Mijn wens is om op termijn een stagebureau Drenthe neer te zetten. Waarom ben je met je oude werk gestopt? De reden dat ik bij het Knoopcollege weg ben gegaan, is dat ik daar niet benoemd ben tot directeur. Ik werkte de laatste periode daar weer als teamleider. Uiteindelijk wilde ik echter toch mijn ambitie achterna en gaan werken in het strategisch en tactisch krachtenveld. Ik wil uiteindelijk dat de Van der Reeschool

gezien wordt als volwaardig partner in onderwijsland, met haar eigen expertise. Welke punten op het werk zijn voor jou belangrijk? Wat is je ideaal? Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen verantwoordelijk is voor een deelgebied in de organisatie. Mijn rol daarin is hier visie op te hebben maar ook sturing op te geven.


[CARE] interview Ingrid Wat is je korte- en wat is je lange termijn visie voor deze school? Mijn korte termijn doelstelling is om het strategisch huisvestings plan om te zetten in doelen voor de korte termijn en lange termijn, zodat er vervolgens een projectgroep kan worden ingericht en er werkgroepen kunnen worden geformeerd en we aan de slag kunnen. Dit betekent voor iedere locatie apart: hoe zit het met de huisvesting en wat moeten we daar aan doen in de komende maanden? Een ander korte termijn doel is: het Risico Inventarisatie en Evaluatie onderzoek. Het rapport moet omgezet worden in een plan van aanpak. Bekijken wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat werken en leren op de Van der Reeschool gezond is. In het verlengde van het RI&E ligt het werkbelevingsonderzoek, dat door het personeel is ingevuld, te bekijken. Ook zal er een gesprek met de ARBO-unie plaatsvinden over de diepte-interviews. Vervolgens zal de uitkomst met de MR en de teams besproken worden, zodat we kunnen overgaan tot prioriteren van hetgeen aangepakt moet worden. Verder wil ik met de teamleiders een aan4

tal zaken verder inhoud en vorm geven, zoals het werken in onderwijszorgprofielen met de daarbij behorende leerlijnen en tegelijkertijd een gezond werkklimaat scheppen voor zowel de leerlingen als voor het personeel. Hoe ga je hier beginnen? Heb je een duidelijk plan voor ogen? Het plan van aanpak op basis van het inspectierapport, dat is mijn insteek. Dit was waar Harry de Ruiter en de teamleiders mee zijn gestart en ik ga daarmee verder. De inhoudelijke kant heeft naast de proceskant hierbij mijn aandacht. Hoe ik het ga aanpakken? Ik ben gisteravond hier geweest en ik heb een roze klok en een spiegeltje opgehangen om te laten zien dat er een vrouw in dit kantoor zit. De spiegel is door kinderen gemaakt en hierin wil ik mezelf altijd kunnen blijven aankijken. Vind je het belangrijk dat er een vrouw aan het hoofd staat? Nee, maar ik vind het wel heel leuk. Er zijn vier mannelijke teamleiders en ik vind het heel leuk dat er een vrouw bij is gekomen. Vrouwen leveren een belangrijk aandeel

in de werkende maatschappij en kunnen meer dan alleen huishoudelijke taken. Ik weet niet precies wat de man-vrouw verhouding op de Van der Reeschool is, maar ik heb gezien dat er hier op de Elzenlaan veel vrouwen rond lopen. Ik vind het belangrijk dat beiden goed vertegenwoordigd zijn. Ik weet dat het heel moeilijk is om goede leerkrachten te vinden, het blijft een belangrijk aandachtspunt voor alle scholen en ik ga voor kwaliteit en niet voor man of vrouw. De lange termijn doelstellingen is: de school inrichten volgens de onderwijszorgprofielen en Passend onderwijs voor iedere leerling. Deel je de visie van het rijk als het gaat om Passend Onderwijs? Ja, die deel ik. We lopen er nu tegen aan, dat als we een leerling hebben die kan schakelen, je aan het steggelen gaat over bij wie een leerling ingeschreven moet staan i.v.m. de bijbehorende financiering. Dit is niet in het belang van het kind en dat stoort mij enorm. We moeten eerst samen kijken waar deze leerling het best op z’n plek is en in mijn beleving kan dat dan best met gesloten beurzen. Wij heb-


[CARE] interview Ingrid ben op de Van der Reeschool en binnen Renn4 veel expertise in huis als het gaat om zorg en omgaan met het gedrag van de leerlingen en we moeten ons vooral richten op datgene waar wij goed in zijn. En als dat niet past in het plaatje van de inspectie? Ik denk dat het uiteindelijk wel past in het plaatje van de inspectie, want ook zij willen passend onderwijs en dat betekent dat wij veel moeten samenwerken met de reguliere scholen. Is dit een tussenstation? Nou even geen tussenstation voor mij. Ik vind dat de Van der Reeschool het verdient dat iemand z’n tanden erin zet. Ik ga niet zozeer voor een functie, ik ga voor een klus. Ik ben hier nu een maand en ik zie en merk dat er bewogen mensen rondlopen met hart voor de zaak. Dan kijk je hoe je die gemotiveerd kunt houden en krijgen, om datgene te doen wat belangrijk is. Ik vind de leerling erg belangrijk dat is onze klant, dat is eigenlijk waar ik het voor doe. Ik kies voor cluster 4 geïndiceerde leerlingen. We geven aan wat we kunnen, maar we geven ook aan wanneer 5

er een grens is, professioneel handelen en betrokken zijn noem ik dat. Ik vind dat geen zwaktebod, maar vind dat duidelijk zijn. Er zijn op dat punt ook andere instellingen, ketenpartners om ons heen bijvoorbeeld, die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op het moment dat een leerling even minder onderwijs nodig heeft, maar juist meer hulp/zorg, dan vind ik ook dat wij vanuit het onderwijs dat moeten aangeven. Wat zijn voor jou de grenzen? Ik vind dat we keuzes moeten gaan maken. Wat je graag zou willen is onderwijs aan iedere individuele leerling geven. Maar dat betekent dat een leerkracht ongelooflijk veel dingen tegelijk moet doen en dat is niet haalbaar. Denk hierbij maar eens aan de huidig bekostiging. Daarom ben ik voorstander van het inrichten van het onderwijs middels de onderwijszorgprofielen, omdat je daarmee al meer groepsgewijs les kunt geven. Het individuele plan is absoluut heel belangrijk, maar je kunt niet alles. We moeten in deze kijken wat wijsheid is. Je kijkt daarnaast welke ketenpartners nodig zijn. Hiervan zijn al veel goede

voorbeelden van samenwerking op de Van der Reeschool zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het reguliere onderwijs en Accare. Wil je nog iets kwijt over je privé? Ik ben 40 jaar en ik ben Groningse van oorsprong, ik woon in Friesland en werk in Drenthe, en heb op die manier iets met drie provincies. Ik woon in Oudega, gemeente Smallingerland samen met mijn partner en twee kinderen. We hebben een zoontje van 2 en een dochter van 4. Mijn partner heeft een bedrijf in/aan huis: een kanowinkel. Ik wil ook dit jaar weer mee doen met de 4 mijl van Groningen, en heb al begrepen dat leerlingen van de ISA ook meelopen. Geweldig, misschien ga ik wel trainen met de ISA! Ik ben wel iemand voor wie het werk ook hobby is. Ik zie mijn werk ook als een levenstijl. Ik verheug mij op mijn klus, mijn werk op de Van der Reeschool en ik hoop dat we in gezamenlijkheid er iets moois van maken.


[CARE] interview Harry De komst van Ingrid Cornelissen betekende ook afscheid nemen van Harry de Ruiter. Hij heeft het veranderingsproces op onze school in gang gezet en daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Voor ons in het begin een onzekere periode over hoe het er in de toekomst uit zou gaan zien. Langzamerhand werden de grote lijnen zichtbaar. Iemand die veel nauwer met jou heeft samengewerkt en ook veel beter heeft leren kennen heeft jou ervaren als een communicatief sterke persoonlijkheid. Je kon met gemak lastige vergaderingen en moeilijke gesprekken in goede banen leiden. Je hebt je snel ingewerkt in de onderwijswereld en goed laten informeren. Voor mij een goede reden om Harry te vragen naar zijn belevenissen op onze school. Hier vindt U zijn verhaal.

6

Afscheid In juli 2007 ben ik via een managementadviesbureau in een selectieprocedure terechtgekomen voor de functie van interim schooldirecteur op de Van der Reeschool. Ik ben vervolgens aangesteld vanwege mijn ervaring met verandermanagement, en het vermogen om mensen mee te nemen in deze verandering. Hierbij wilde RENN4 juist wel iemand met managementervaring buiten het onderwijs. Wat mij zeer aansprak in cluster 4 onderwijs is het uitgangspunt, dat ieder kind er mag zijn, aandacht verdient en op zijn/haar niveau kan groeien. Waar een kind zich veilig kan voelen en kan bouwen aan een stukje zelfvertrouwen! Mijn opdracht bestond uit de volgende onderdelen: het handen en voeten geven aan het Plan van Aanpak; de nieuw benoemde teamleiders in hun nieuwe positie laten groeien; duidelijkheid brengen in de financiĂŤle en formatieve zaken van de Van der Reeschool. Direct in het begin bleek dat er bij de start van het nieuwe schooljaar nog

heel veel operationele zaken geregeld moesten worden. Als MT lukte het ons om steeds meer ruimte te krijgen om iets vooruit te kijken en plannen te maken. Op deze wijze hebben we als teamleiders het Plan van Aanpak op een dag finaal doorgenomen en het tot ons document gemaakt. Vervolgens hebben we de plannen uitgezet. Hierbij hebben we nadrukkelijk gekozen om eerst een hele goede kapstok te maken, waaraan alle nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen opgehangen konden worden. In het hart van de kwaliteitszorg binnen cluster 4 staat de organisatie van het CvB. Zoals jullie weten hebben we een nieuw CvB-structuur neergezet, die dichter bij de afdeling en de docent staat en daarmee een betere hulpstructuur biedt in het belang van de leerling. Daarnaast worden vanuit de CvB allerlei kwaliteitszorgzaken aangestuurd. Deze inspanningen hebben tot een prima resultaat geleid, dat volgens mij garant staat voor steeds betere kwaliteit en bewaking van die kwaliteit. Uiteraard zijn er inhoudelijk nog veel meer zaken veranderd en in beweging ge-


[CARE] interview Harry zet, waarbij de kwaliteit van handelingsplannen het meest in het oog springende onderdeel is. Steeds weer blijkt, dat alles met alles samenhangt. Dit maakt veranderen en verbeteren moeilijk. Dubbel lastig omdat het Plan van Aanpak soms een ander tempo en een andere volgorde van handelen eist dan de ontwikkelingen zoals deze door RENN4 in het kader van de onderwijszorgprofielen wordt aangehouden. Dat brengt mij op de menselijke factor. De samenwerking heb ik vanaf de eerste dag als heel plezierig en constructief ervaren. Iedereen was gemotiveerd voor zijn eigen functie en taken, maar het vertrouwen in de school was laag. Gedurende de afgelopen maanden heb ik toch wel een omslag gezien, waarbij steeds meer gekeken werd naar “wat kan ik bijdragen, ondanks….” aan de ontwikkeling van de school. We moeten afkomen van het idee hier kan nooit iets, naar: op welke wijze maken we zaken mogelijk. Het is mijn overtuiging, dat een goed plan aansluitend op de uitgangspunten van RENN4 alle ruimte heeft. Daarmee wordt een negatieve spiraal doorbroken en krijgt de 7

school weer de ruimte om voor leerlingen én personeel een prachtige school te zijn/ te worden. Ik zie de bespreking van de RI&E en de medewerkers tevredenheids onderzoeken als een geweldige kans om de toekomst van de school samen neer te zetten! Ik heb zelf veel plezier gehad aan het bouwen aan de nieuwe organisatie en het werken aan een zekere cultuurverandering. Vanwege de opdracht ben ik wat meer met structuren en processen bezig geweest, terwijl mijn kracht vooral op de Human Capital-kant ligt. Ik ben gewend om in veel grotere organisaties te werken en dat geeft wat meer mogelijkheden tot het verdelen van taken. Dat heeft mij gedwongen om soms ook heel praktisch bezig te zijn, terwijl ik eigenlijk meer iemand ben van de grote lijnen. Uiteraard wil ik iedereen van harte bedanken voor het vertrouwen en de plezierige contacten en alle succes voor de toekomst toegewenst! Ik ga verder in interim management of ik pak mijn oude vak van HRM manager weer op: een stukje positieve onzekerheid.


[CARE]

van de werkvloer

Afdeling S.O. Elzenlaan

MKD de Vlinder Emmen

8


[ CB A GR ES ]

van de MR

16 april 2008 Het zal niemand zijn ontgaan want met de komst van Ingrid Cornelissen als directeur is er een eind gekomen aan de periode dat de school wordt aangestuurd door een interim management. Harry de Ruiter bedankt voor je inzet en de school rest nog een afscheid van Frank Dresscher voor zijn stuurmanskunsten in de jaren die achter ons liggen. Nieuws uit Groningen: de GMR is na intensief overleg met de algemene directie eindelijk tot overeenstemming over het taakbeleid. Voor iedereen belangrijk want dit document is de grondslag voor alle Renn4 medewerkers en de inzet voor het komende schooljaar. Zodra de definitieve tekst klaar is zal deze worden gepubliceerd op de site van Renn4; personeelsdeel. Onder de kop vastgesteld beleid staan alle documenten waarop instemming of advies is afgegeven. De MR heeft 14 april overleg met het management gehad. Ingrid heeft uitleg gegeven over het Strategisch Huisves-

ting Plan Drenthe (SHP-D) en de samenwerking met de andere Renn4 school die in Drenthe actief is (Ruige Veldschool). Op management niveau zijn er gesprekken met de gemeente Emmen en Assen aangaande huisvesting voor (nieuwe) activiteiten van het speciaal onderwijs. Het formatieplan 2008-2009, de begroting 2008-2009, het rapport van de Arbo Unie Risico Inventarisatie en Evaluatie (R I en E), voortgang in het onderzoek naar de werkbeleving, het jaarplan en ontwikkelingen in het personele deel van de school. Stuk voor stuk onderwerpen die de Van der Reeschool nog beter moet maken dan we nu al zijn. Wie er bij wil zijn moet zich met scheurspoed melden bij de medezeggenschapsraad. Er zijn vacatures voor zowel ouders als personeel. Ook als je interesse hebt voor ĂŠĂŠn van de boven vermelde onderwerpen dan is een mailtje naar de MR voldoende. Groet, Jan van der Werf

Vdrmr@renn4.nl

9


[ CB A GR ES ]

Risico Inventarisatie en Evaluatie

In het najaar van 2007 kwam van mijn geliefde en gewaardeerde teamleider het verzoek of ik preventiemedewerker van onze school wilde worden. Bladzijde 105 van de CAO bracht duidelijkheid over de taak, dus daar was ik snel mee klaar. Een bijeenkomst in groningen voor directeuren, preventiemedewerkers en leden van de GMR bracht wat meer duidelijkheid, in ieder geval moest het hele onderzoek voor 1 januari zijn afgerond. Ik heb daarvoor een bezoek gebracht aan alle afdelingen van onze school. Dat het niet helemaal goed is gesteld met de veiligheid bleek wel, dat iedereen me in staat stelde om in alle hoeken en gaten te loeren om ieder misstand te zien gaf ook weel weer een goed gevoel. Er had zich toch iets bij mij gesetteld dat ik niet wilde dat ik opeens langs kwam om te wijzen wat er allemaal fout is. maar om dat ik hoop dat er in de toekomst wel degelijk wat gaat veranderen aan de werkomstandigheden en de veilligheid op de vloer. Daar hoort ook het zieklteverzuim bij. Ondertussen heeft er een gesprek plaats gevonden met de bedrijfarts, teamleiders, Harry de Ruiter en de preventiemedewerker. Uit cijfers is onder andere gebleken dat het ziekte verzuim op onze school wel wat hoger ligt dan het  landelijk gemidddeld, maar dat de  verzuimfrequentie (dus veel kortdurende ziektes) erg hoog ligt. Samen met de nieuwe directeur, de teamleiders  zijn we nu bezig het plan van aanpak te maken. Omdat ik hoop dat de taak van preventiemederker niet een luchtbel is, vraag ik jullie mij op de hoogte te houden als het gaat om veilkigheid en risico’s.   Gerrit Steenhuizen

10


[ CB A GPR RES ]E O L A ] Schrijver op school

NIEUWE RUBRIEK

Zoals ieder jaar gebruikelijk hebben ook dit jaar weer een gerenomeerde schrijver op school gehad, en wel op de VSO en SO-ISA. In samenwerking met de bibliotheek proberen we ieder jaar weer een kinderboekenschrijver binnen te halen. Dit keer was het de beurt aan Henk van Kerkwijk. Niet alleen kinderboeken, maar ook afleveringen voor de televisie heeft hij geschreven. Henk van Kerkwijk woont zowel in Amsterdam als in Ierland en hij bleek een zeer goede en onderhoudende verhalenverteller te zijn. Zowel op de SO als op De VSO lagen we aan zijn lippen. Boeiend vertelde hij over Ierland, whiskey’s en over zijn boeken. Een uur was te kort.

Dag collega’s. Om het ZMOKJE ook diervriendelijk te houden, komt er op speciaal verzoek van Peter een nieuwe rubriek:

Theater in Meppel Op uitnodiging van de culturele raad van Drenthe reed er bij de VSO ISA een grote touringcar voor. Daar werden alle leerlingen van VSO 1 tot VSO 9 in gepropt en op ging het naar Meppel, naar theater Ogterop voor het bijwonen van de voorstelling van de groep Enge Buren. Drie mannen met allerlei instrumenten, zeer muzikaal en van alle markten thuis, zorgden voor erg veel leven in de brouwerij en voor veel plezier en een gevarieerd aanbod. Nagenoeg iedereen genoot, misschien op de enkeling na die toch niets mooi vindt, maar zo zit het leven in elkaar. Absoluut voor herhaling vatbaar.

11

Het huisdier van… Heb je een leuk huisdier - dat kan natuurlijk van alles zijn - stuur dan een foto of een filmpje met een begeleidend schrijven naar de redactie van het ZMOKJE onder vermelding van Het huisdier van…


[ SCB M A GPRA RESR ]ET O] L Ac u] r s u s B H V Elk bedrijf heeft enkele helden in dienst die zich in geval van nood opwerpen om zoveel mogelijk mensen te redden. Op de Van der Reeschool wordt deze groep helden steeds groter. Elk jaar kunnen collega’s zich weer aanmelden voor de cursus BHV (red. Bedrijfshulpverlening). Deze cursus bestaat uit: het verlenen van eerste hulp, het ontruimen van gebouwen, blussen van brandjes en ga zo maar door.

Hierbij ziet u enkele collega’s in actie. Deze foto’s zijn genomen tijdens een herhalingscursus, want het is zeer belangrijk dat opgedane kennis steeds weer herhaald wordt. We moeten er toch niet aandenken dat er iets naars bij ons op school gebeurd en dat niemand weet hoe te reageren. Heeft u interesse in bedrijfshulpverlening, aarzel niet en vraag uw directleidingevende voor meer informatie. Peter Reinders, BHV-er, Van der Reeschool Smilde 12


[ SCB M A GPRA RESR ]ET O] L Am] o t i v a t i e p r o b l e m e n Bespeur je bij je leerlingen wel eens motivatieproblemen? Zo nee, leg dan maar eens uit hoe je dit stukje onder je neus krijgt, want dan werk je vast niet binnen het cluster 4. Bespeur je bij jezelf wel eens motivatieproblemen? Zo nee, dan lieg je. Iedereen heeft wel eens een moment van zwakte, nietwaar?

13

A

ls kinderen niet van lezen houden, vertel ik ze altijd dat dat niet kan. Je moet alleen het goede boek kiezen. Als kinderen geen zin hebben in school, kan ik me dat best wel eens voorstellen. Dus moet je het ze af en toe eens makkelijk maken om zin te hebben. Dinsdag 18 april zijn Josien en Esther mede om deze reden met klas Kameleon naar Amsterdam geweest. Voorafgaand aan deze dag hebben we een project in de klas gehad over de VOC. Een mooie aanleiding om met de hele klas in de trein naar Amsterdam te gaan!


[ SCB M A GPRA RESR ]ET O] L A ] En wat heeft deze dag een onuitwisbare indruk gemaakt. Zes kinderen (in de leeftijd van groep 6, 7, 8) waren nog nooit met de trein geweest. Eén van de kinderen was er honderd procent van overtuigd dat er in Amsterdam alleen maar prostituees werkten. (“Het zijn allemaal hoeren, juf!”) Twee kinderen vonden het wel een uitdaging om voor het Centraal Station in Amsterdam heel hard “Feyenoord” te gaan roepen (totdat ze de boze blik van ondergetekende zagen…). De hele klas veranderde plotseling in een bang kluitje toen een agressieve zwerver zich plotseling in onze groep mengde. De juffen bleven (uiterlijk) kalm maar waren minstens zo opgelucht als de kinderen toen de man zijn koers wijzigde. Eén jongen wilde perse een foto van het zwerfvuil in de grachten. Vond hij zo mogelijk het meest indrukwekkende beeld van de dag. Een andere jongen vertelde in de trein dat het koekje dat hij kreeg van onbekende Chinezen erg lekker was. (Vertellen ze kinderen tegenwoordig niet meer dat ze niks van vreemden aan mogen nemen…?!) Een meisje dat in de klas altijd stil en teruggetrokken is, heeft de hele dag een brede glimlach op haar gezicht gehad. 14

Een treinreis, een speurtocht op het VOC schip, patat eten voor het station, een rondvaart door de grachten en dan weer terug in de trein naar huis. De meest directe aanleiding voor deze dag was het bezoek aan het VOC schip in Amsterdam. Toch was het niet het schip dat de meeste indruk maakte. Ze hebben geleerd dat je in een trein niet altijd weet naast wie je zit. En dat de trein niet zo snel gaat dat je in je stoel gedrukt wordt. Ook bleken er mensen op andere manieren geld te verdienen dan dat prostituees dat doen. Het eerste wat de meeste kinderen bij terugkomst vertelden was niet hoe weinig ruimte de scheepskok had om voor 300 man te koken. Of hoe mooi het schip was. Nee, die zwerver, dát was pas spannend… Hadden we daarvoor nou zoveel moeite gedaan! Denise onze stagiaire had een extra vrije dag van haar opleiding genomen zodat ze als derde begeleidster mee kon op deze dag. Veiktje stond ons om 17:00 uur op te wachten op het station om ons weer terug te brengen naar Smilde. Waarvoor dank. En Jan, bedankt dat jij ook het nut inziet van dit soort dagen! We zouden het veel vaker moeten doen.


[ SCB M A GPRA RESR ]ET O] L A v] a n e n q u ê t e t o t d a t a b a s e Een aantal maanden geleden hebben wij, als stagiaires Orthopedagogiek, een enquête onder jullie afgenomen. Deze enquête ging over individuele handelingsplanning in het kader van onze masterthesis. Begin dit schooljaar kregen wij vanuit de Van der Reeschool de vraag of wij ook een (op wetenschappelijk literatuur gebaseerde) database zouden kunnen aanmaken met korte- en langetermijndoelen, voornamelijk voor het domein sociaal- en emotionele ontwikkeling (aangezien dit domein centraal staat in het cluster 4 onderwijs). De bedoeling is dat jullie uit deze database bijna kant-en-klare SMART-geformuleerde doelen kunnen halen, vergelijkbaar met de Albert Heijn 1-2-3-4 gerechten. Momenteel is deze database een tabel met lange- en daarbijbehorende kortetermijndoelen, die gekoppeld zijn aan kernwoorden voor de aanpak. Het uiteindelijke doel van deze database is dat jullie minder tijd hoeven te besteden aan het broeden op een SMART-geformuleerd doel en er dus meer tijd over blijft voor het toepassen van de HP’s. Om wat beter in beeld te brengen hoe de stand van zaken is rondom handelingsplanning op de Van der Reeschool is de enquête afgenomen. Er kwam een vijftal vragen aan bod over de gemiddelde tijd om een HP in te vullen, de problemen die jullie als leerkracht 15

ervaren bij het opstellen van een HP, de verschillende domeinen in een HP en de principes van CARE en SMART. Een samenvatting van de uitkomsten: De meesten van jullie zijn 60 tot 90 minuten bezig met het invullen van een individueel handelingsplan. 4 van jullie lukt het om binnen uur een plan af te hebben. Opvallend was dat jullie aangeven het meeste moeite te hebben met en het meeste tijd te besteden aan de doelen voor leerontwikkeling. Het minste moeite hebben jullie met doelen voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Dit ging tegen onze verwachting in, aangezien wij van de orthopedagogen begrepen hadden dat tijdens leerling-besprekingen (CvB-klein) het langst stil gestaan wordt bij de sociale en emotionele ontwikkeling. 2/3e van jullie geeft aan het CARE-principe te kennen en te gebruiken. Helaas zijn er ook nog leerkrachten die nog niet bekend zijn met CARE, maar ‘gelukkig’ zijn dit voornamelijk leerkrachten die nog maar net op de Van der Reeschool werkzaam zijn. Ook geven de meesten van jullie aan SMART-doelen te kunnen formuleren. Een enkeling moet daarbij de betekenis af en toe weer even opzoeken. Tot slot hebben wij jullie de ruimte gegeven voor het plaatsen van opmerkingen over de individuele handelingsplanning. Hier is veel gebruik van gemaakt. De orthopedagogiekstagiaires, Lizan van Dijk, Gerdienke de Lange en Cobie Zetstra

Een kleine selectie van de opmerkingen: • Moeite met toepassen van HP in de klas (implementatie: hoe ga ik 10 HP’s in de klas toepassen?!...) • Moeite met SMART formuleren van doelen, kost veel tijd • Uitleg/betekenis van HP blijft niet altijd lang hangen bij leerling en/of ouders • Koppeling HP & CARE wordt nogal eens over het hoofd gezien • Format HP moet praktischer en overzichtelijker • HP is slecht werkbaar en te uitgebreid • Meer scholing gewenst • Tijdgebrek is groot punt waardoor het niet altijd lukt • HP is wel belangrijk en zinvol - zorgvuldigheid zeer gewenst • Soms zijn dossiers niet duidelijk (opzoeken van gegevens kost tijd) • Aanpak ingewikkeld


zmokjenummer0  

personeelsblad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you