Page 1

Komunikuj się

skutecznie

Kwartalne wyniki spółek giełdowych

III kwartał 2010 r.


Podstawowe dane o spółce  Arteria S.A. ul. Jana Rosoła 10 02-797 Warszawa  tel.: 22 482 02 31 fax: 22 648 40 73

Komentarz Prezesa Zarządu

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (w tys. zł)

1-3Q 2010

1-3Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

79 595

98 765

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

70 645

90 884

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

8 950

7 881

Pozostałe przychody

369

557

Koszty sprzedaży

227

202

2 643

2 247

Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe

426

625

6 023

5 364

285

74

Koszty finansowe

1 854

723

Zysk/strata brutto

4 454

4 715

Podatek dochodowy

638

728

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

6 023

5 364

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

3 813

3 713

Pozostale dochody całkowite

0

0

3 813

3 713

Aktywa trwałe

55 043

54 745

Aktywa obrotowe

37 510

21 653

kapitał własny

38 692

38 022

Dochody całkowite razem

 branża: outsoursing sprzedaży i obsługi klienta  www.arteriasa.com  inwestorzy@arteriasa.com  Prezes Zarządu: Jerzy Bieńkowski

Bilans

Zobowiązania długoterminowe

12 080

6 221

zobowiązania krótkoterminowe

41 781

31 459

P

o III kwartałach 2010 r. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 79,60 mln zł, tj. o 19,41% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównym powodem spadku przychodów była zmiana modelu funkcjonowania spółki Rigall Distribution oraz przejście na inny system rozliczeń z  Citibank Handlowy. Od 1 kwietnia 2010 r. spółka świadczyła usługi według nowych zasad, które są bezpieczniejsze i gwarantują osiąganie stałej marży mimo ograniczenia działalności operacyjnej i niższych przychodów. Dzięki temu, kolejne dwa kwartały wygenerowały rosnący zysk na działalności operacyjnej Rigall. Dzięki wprowadzeniu nowej struktury zarządzania, możliwa stała się bardziej efektywna kontrola kosztów. W  raportowanym okresie koszt własny sprzedaży uległ obniżeniu o 22,27%. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w  raportowanym okresie o  13,56%, EBITDA wzrosła o  15,75%, natomiast zysk z  działalności operacyjnej odpowiednio o 12,29%. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wzrósł do poziomu 3,82 mln zł wobec 3,71 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (zmiana o 2,69%). III kwartał 2010 r. był drugim, pełnym kwartałem, w którym Arteria S.A. prowadziła działalność operacyjną według nowej, spójnej struktury zarządzania. Nowy model biznesowy działalności przyniósł znaczące oszczędności kosztowe oraz poprawę efektywności operacyjnej. Wyniki ostatniego kwartału potwierdziły determinację Zarząd Arteria S.A. w dążeniu do poprawy rentowności oraz w ograniczeniu posiadanego zadłużenia. Wskazane cele stanowią strategiczny kierunek w działalności Spółki na najbliższe kwartały. Wojciech Bieńkowski, Prezes Zarządu Arteria S.A.

2

W 3 kw. 2010 roku Arteria S.A. wypracowała 27,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 32,8 mln zł w 3 kw. 2009 r. Głównym powodem spadku przychodów była jednak zmiana modelu funkcjonowania spółki Rigall Distribution oraz przejście na inny system rozliczeń z  Citibank Handlowy. Wprowadzone zmiany, a  także racjonalizacja kosztów przyniosły jednak pozytywne efekty w postaci zapewnienia wyższej marży. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł bowiem z 2,16 mln zł w 3 kw. 2009 r. do 2,43 mln zł w 3 kw. 2010 r. W efekcie korzystniejszego względem porównywanego okresu bilansu pozostałych kosztów oraz przychodów operacyjnych, zysk EBIT w 3 kw. 2010 ukształtował się na poziomie 2,25 mln zł i był wyższy o 64% względem rezultatu z 3 kw. 2009 r. Spółka odnotowała również istotny przyrost zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów finansowych, osiągając jednak na tym poziomie ujemny wynik rzędu 0,47 mln zł (w 3 kw. 2009 ujemny wynik na poziomie 0,12 mln zł. Zysk netto spółki przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł w 3 kw. 2010 r. do 1,51 mln zł wobec 0,95 mln zł zysku w 3 kw. 2009 r. Daje to dynamikę poprawy rzędu niemal 61%. Jednocześnie należy odnotować, że rentowność netto spółki wzrosła w porównywanych okresach z niecałych 2,9% do poziomu 4,4%, a rentowność EBIT z 4,2% do poziomu 8,3%. Wypracowane w 3 kw. 2010 r. wyniki, choć na poziomie przychodów są niższe względem porównywanego okresu 2009 r. (w efekcie strategicznych zmian dotyczących firmy Rigall Distribution), to potwierdzają jednak pozytywne tendencje chociażby na poziomie zyskowności, czy też rentowności. Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje oraz sezonowo sprzyjające warunki w 4 kwartale, można oczekiwać, że końcówka roku będzie dla spółki również udana. Piotr Cieślak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Zdj. na okładce: © AshDesign - Fotolia.com

Komentarz analityka


Podstawowe dane o spółce  Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów  tel.: 14 633 07 81-85,

Fax: 14 633 07 18  www.azoty.tarnow.pl  azoty@azoty.tarnow.pl  branża: chemiczna  Prezes Zarządu: Jerzy Marciniak

Komentarz Prezesa Zarządu

W

pWynik osiągnięty w III kwartale potwierdza, że obecny rok jest dla Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów bardzo udany. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto za III kwartał 2010 roku wyniosły 411,3 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 zwiększyły się o 144,6 mln zł, tj. o 54,21%. Grupa osiągnęła zysk netto 13,2 mln zł. Wzrost przychodów to wynik uzyskania zarówno wyższej wartości jak i ilości sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. Od początku bieżącego roku stopniowo poprawia się sytuacja na rynkach, na których lokujemy swoje produkty, a więc tworzyw sztucznych i nawozów mineralnych. Rośnie popyt, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Wzrost cen nawozów to efekt rosnącej koniunktury gospodarczej oraz wzrastającej produkcji rolnej. Bieżący rok jest przełomowy dla dalszego funkcjonowania Azotów Tarnów. Od wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych sukcesywnie wzmacniamy naszą działalność w kluczowych obszarach jednocześnie reorganizując działalność w zakresie nie związanym z core biznesem. Objęcie udziałów niemieckiego producenta poliamidów w Guben plasuje GK Azoty Tarnów wśród największych producentów tego tworzywa w Europie. Rynek bardzo pozytywnie przyjął również fuzję z ZAK S.A. w Kędzierzynie, która na wiele lat wytyczy ścieżkę rozwoju nie tylko Azotów Tarnów, ale i w dużej mierze polskiego przemysłu chemicznego. Tworzy się bowiem silny organizm, który będzie skuteczniej konkurować na światowych rynkach. Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azoty Tarnów S.A.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk/strata brutto ze sprzedaży Pozostałe przychody

1 - 3 Q 2010

1 - 3 Q 2009

1 159 973

876 301

-962 880

-752 932

197 093

123 369

14 649

8 000

Koszty sprzedaży

-60 566

-44 845

Koszty ogólnego zarządu

-81 346

-74 102

Pozostałe koszty

-15 619

-20 498

Zysk/strata z działalności operacyjnej

54 211

-8 076

9 416

45 167

Koszty finansowe

-10 381

-39 057

Zysk/strata brutto

53 312

-1 942

-10 296

-3 282

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

43 016

-5 224

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

42 781

-5 651

Przychody finansowe

Podatek dochodowy

Pozostale dochody całkowite Dochody całkowite razem

-29

3 771

42 987

-1 453

1 031 972

993 499

Bilans Aktywa trwałe Aktywa obrotowe

650 758

588 822

1 155 828

1 113 282

Zobowiązania długoterminowe

220 801

208 051

Zobowiązania krótkoterminowe

306 101

260 988

Kapitał własny

Komentarz analityka Spółka wypracowała w trzecim kwartale przychody o 54,2% wyższe niż rok temu. Pozytywnie na wynik spółki wpłynął zarówno segment tworzyw (wzrost o 69,2% r/r) jak i nawozów (42,8% r/r). W przypadku pierwszego segmentu silna poprawa sprzedaży to efekt po pierwsze korzystnych tendencji cenowych za sprawą wzmożonego popytu na tworzywa konstrukcyjne, a więc i poliamid, po drugie rosnących organicznie wolumenów, i wreszcie po trzecie wykazaniem sprzedaży przejętego na początku roku ATT Polymers. W przypadku nawozów pozytywny wpływ miały korzystne zmiany cenowe i ilościowe w zakresie siarczanu amonu oraz wprowadzenie nowego produktu – saletrosanu. Ogólnie rzecz biorąc, pozytywny trend podniósł w trzecim kwartale ceny produktów Azotów Tarnów o średnio 15% r/r. Z drugiej strony nieco negatywnie odbiło się na wynikach eksportowych spółki umocnienie rok do roku polskiego złotego względem euro. Wypadkową tych czynników jest jednak wyraźny wzrost zysku brutto na sprzedaży, przy marży rosnącej z 9,7% rok temu do 15,8% aktualnie, mimo wyraźnie wyższych cen surowców, takich jak amoniak (12% udział w miksie surowców), gaz ziemny (21%), fenol (27%) czy metanol. Warto natomiast odnotować spadek cen węgla (udział 9%) oraz siarki. Na poziomie kosztów ogólnego sprzedaży spółka doświadczyła jedynie wzrostu o 5,6% r/r, a w przypadku kosztów sprzedaży wzrost wyniósł 27,8% - w obu przypadkach wyraźnie poniżej dynamiki przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na dodatnią marżę EBIT w wysokosci 4,0% względem ujemnej marży 9,7% rok temu. Ostatecznie spółka wypracowała zysk netto na poziomie 13,2 mln PLN, przy marży netto 3,2%. Wyniki spółki potwierdzają typowe dla sektora procyklicznego pozytywne tendencje na fali odbicia gospodarczego, w tym poprawy w produkcji rolnej. Miłosz Papst

3


Pionier łączności mobilnej rozwija sieć Wywiad z Tomaszem Basińskim, Wiceprezesem Eurotel S.A.

Ile punktów liczy obecnie Państwa sieć? Jaka jest strategia jej rozwoju? Ilość punktów sprzedaży jest płynna w pewnych granicach, gdyż cały czas trwa naturalny proces zamiany lokali mniej efektywnych na lepsze. Obecnie liczba lokali oscyluje wokół 220 salonów w ramach sieci Era i  80 salonów w  ramach sieci Play, z którą Eurotel współpracuje poprzez spółkę zależną Viamind. Strategią spółki jest posiadanie efektywnej sieci sprzedaży, co nie zawsze związane jest z wielkością sieci. Jednak aby uzyskać pewien poziom przychodów, konieczne jest osiągnięcie pewnej skali. W sieci Era poziom ok. 200 salonów wydaje się optymalny, zaś w  sieci Play będziemy dążyli do dalszego wzrostu ich ilości, aby osiągnąć trzycyfrową liczbę takich salonów w niedługim czasie. Jaki jest Państwa udział w kanale dealerskim sieci Era, a jaki w sieci Play? Jesteśmy leaderem w  ramach sieci dealerskiej operatora Era jako największa sieć sprzedaży zarówno w  rynku prywatnym, jak i  biznesowym. Posiadamy ok. 30% udziału w  wielkości sieci. Natomiast w ramach operatora Play jesteśmy obecnie

4

drugą siecią dealerską pod względem ilości punktów sprzedaży. Od jakich czynników uzależnione jest wynagrodzenie Państwa sieci dealerskich? Sposób rozliczeń z operatorem zmienia się w zależności od oferty, ogólnych tendencji na rynku oraz planów strategicznych danego operatora. System prowizyjny zmieniał się w ciągu tego roku kilka razy, ale można spróbować określić jego najważniejsze elementy. Wynagrodzenie jest uzależnione od ilości podpisanych umów i aneksów, od tego, na jakich warunkach zostały one podpisane (czas trwania, wysokość abonamentu, jaki telefon wybrał klient) oraz od zrealizowania poszczególnych celów sprzedażowych zarówno ilościowych, jak i  dotyczących standardów wymaganych przez operatora. Reasumując, najważniejsze jest, aby podpisać jak najwięcej umów z klientami, na jak najbardziej korzystnych warunkach i  zrealizować nakładane przez operatora plany i zadania. Jaki odsetek zarządzanych przez spółkę punktów sprzedaży jest obecnie niedochodowy? Jaka jest strategia spółki względem takich obiektów? Jest sytuacją normalną, co nie znaczy, że to akceptujemy, że w  niektórych okresach część salonów może nie być wystarczająco rentowna lub wręcz generować straty. Wynikać to może ze zmian na rynku lokalnym powodujących przeniesienie się klientów w  inne miejsca, wahań sezonowych popytu lub wielu innych czynników.

Okoliczności te utrudniają podanie liczby takich salonów, ale łącznie własne salony sprzedaży są rentowne. Część salonów o słabszej rentowności pojawiła się w naszej sieci sprzedaży również w związku z akwizycjami innych podmiotów działających w branży, w skład których wchodziły takie lokalizacje. Jaka część przychodów i zysków grupy pochodzi ze współpracy z siecią Play? Biorąc pod uwagę skalę działania z jednej strony, ale również krótki czas funkcjonowania sieci Viamind w ramach operatora Play, w skonsolidowanym rachunku wyników sieć ta powinna stanowić od 20 do 25%. Na dzień dzisiejszy jest to ok. 15%, ale trzeba również pamiętać, że wynik sieci jest konsolidowany w  70%, co wynika z wielkości udziałów Eurotel w tej spółce. Na mniejsze zyski sieci za trzy kwartały tego roku wpływ miało przede wszystkim intensywne rozbudowywanie sieci w sposób organiczny, co wymagało najpierw poniesienia pewnych nakładów, a  potem czasu na uzyskanie odpowiedniej efektywności. Jaki wpływ na wyniki spółki mają wahania walutowe? Bezpośredni wpływ kursów walut na działalność spółki dotyczy przede wszystkim kosztów czynszu, które zwłaszcza w  sieciach handlowych są przeliczane z  walut obcych – głównie euro. Biorąc pod uwagę, że posiadamy około 70 salonów własnych, ale nie wszystkie mają wyliczany czynsz w  walutach oraz że wielkość tych salonów, jak i sama stawka czynszu nie są jednostkowo znaczące, to zmiany w  kur-

Zdj.: © morganimation, phecsone - Fotolia.com

Proszę powiedzieć, na czym polega Państwa biznes? Tomasz Basiński, Wiceprezes Eurotel S.A.: Podstawowym obszarem działania firmy Eurotel, jak i spółki od niej zależnej Viamind jest współpraca z operatorami sieci telefonii komórkowych Era i  Play. Działalność ta odbywa się poprzez sieć łącznie kilkuset salonów sprzedaży, gdzie oferowane są klientom indywidualnym usługi i  towary będące w  ofercie poszczególnych operatorów. Oprócz tego obie spółki posiadają grupę kilkudziesięciu doradców dedykowanych dla obsługi firm. Spółki uzyskują przychody z  prowizji otrzymywanych od operatora za podpisanie nowych umów z  klientami lub aneksów przedłużających takie umowy. Dodatkowa działalność prowadzona przez Eurotel to współpraca z operatorem Telewizji Nowej Generacji „n“ poprzez sieć równolegle funkcjonujących punktów sprzedaży oraz obsługa terminali uzupełniających konta telefonów komórkowych działających w  systemach bezabonametowych wszystkich operatorów komórkowych obecnych w  Polsce. Terminale te zainstalowane są w różnego rodzaju punktach sprzedaży gwarantujących odpowiedni poziom ruchu klientów.


sach walut nie mają tak istotnego znaczenia dla wyniku spółki, choć na pewno nie pozostają bez znaczenia. Które podmioty stanowią dla spółki najgroźniejszą konkurencję? Na rynku, na jakim działa Eurotel, mamy do czynienia z konkurencją zewnętrzną i wewnętrzną. Każda z nich ma inny wpływ na spółkę i  w  różny sposób staramy się z nimi konkurować. Konkurencja zewnętrzna to przede wszystkim oferta innych operatorów. Tu największe znaczenie ma adekwatna oferta operatora, z  którym współpracujemy i  umiejętność pracowników naszych sieci do wskazania korzyści ze współpracy z  nami. Nie mamy, niestety, wpływu na ofertę, jej warunki, jak i przekaz marketingowy. Konkurencja wewnętrzna to rywalizacja między salonami w  ramach danego operatora, gdzie oferta jest we wszystkich punktach sprzedaży taka sama. Najważniejsze jest wtedy, aby mieć lepszą lokalizację salonu, właściwe zatowarowanie oraz kompetentny personel. Staramy się konkurować z  innymi sieciami we wszystkich tych kategoriach. Czy spółka rozważała bądź rozważa projekty akwizycyjne? W  ramach operatora sieci Era sieć Eurotel posiada wystarczająco silną pozycję, więc dalsze jej umacnianie nie jest celowe nie tylko z  racji pewnych ograniczeń formalnych, ale i ryzyka zbyt silnego uzależnienia się od jednego partnera handlowego. Eurotel prowadzi natomiast cały czas proces optymalizacji sieci sprzedaży polegający na wymianie mniej efektywnych salonów na lepsze. W  ramach sieci Play nasza strategia jest inna. Z racji etapu wzrostu, na jakim ta spółka nadal się znajduje, przewidujemy możliwość dokonywania dalszych akwizycji. Należy jednak pamiętać, że z racji dużego rozdrobnienia sieci sprzedaży w  ramach tego operatora poszczególne transakcje będą mogły dotyczyć raczej mniejszej ilości salonów. Niezależnie od monitorowania rynku w  tym zakresie spółka zależna Viamind podejmuje działania w celu dalszego wzrostu organicznego, co, mamy nadzieję, pozwoli na przekroczenie poziomu trzycyfrowej ilości salonów sprzedaży jeszcze w pierwszej połowie przyszłego roku. Na początku roku spółka narzekała na nowy model rozliczeń wprowadzony przez Erę. Po wynikach trzech kwartałów nie widać negatywnych skutków tych zmian. Czy to oznacza, że nowy system okazał się wbrew pozorom dobry, czy też spółce aż tak sprzyja otoczenie rynkowe? Ilość zmian wprowadzonych przez operatora sieci Era w  tym roku była znacząca, co przy naszej dużej skali działania wymagało czasu na odpowiednie zareagowanie. Oprócz kilku błędów systemowych, na których znaczenie zwracaliśmy uwagę, a które

zostały w pewnym stopniu wyeliminowane, systemy te dają potencjał do poprawy naszych wyników. Obecnie finalizowane są ostatnie sygnalizowane wcześniej przez operatora zmiany, które mogą umożliwić wykorzystanie naszej skali działania. Od nowego roku będziemy mogli w  praktyce ocenić potencjał nowego systemu.

internetu. Czas przyniesie na pewno kolejne rozwiązania i funkcjonalności. Pojawienie się w ostatnim czasie tabletów może wpłynąć na zwiększenie udziału takich urządzeń zamiast tak popularnych obecnie komputerów przenośnych, dzięki synergii z telefonami, łatwości ich obsługi i naturalnemu interfejsowi.

Czy biorąc pod uwagę bardzo dobry wynik spółki po trzech kwartałach, można spodziewać się wyraźnej poprawy rezultatów w całym 2010 r.? Mimo dobrych wyników za trzy kwartały 2010 roku nasze oczekiwania oparte na zakładanym potencjalne naszej sieci były znacznie wyższe. To dobra informacja, gdyż wskazuje na możliwości dalszego wzrostu dotychczasowego wyniku w 2011 roku przy założeniu braku negatywnych czynników dotyczących systemu wynagradzania ustalanego przez operatora, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Czy spółka rozważała wyjście poza rynek polski: np. przejęcie sieci zagranicznych z regionu? Biorąc pod uwagę specyfikę, w jakiej działamy na rynku polskim, czyli modelu bardzo bliskiego do franczyzowego, ze wszystkimi związanymi z tym możliwościami, ale również ograniczeniami, współpraca na rynku zagranicznym wymagałaby i tak podpisania stosownych umów z  operatorem działającym na danym terenie i dostosowania się do wymogów tamtego rynku. Tego rodzaju działalność musiałaby być prowadzona przez kolejną spółkę zależną i, naszym zdaniem, na dzień dzisiejszy nie widzimy specjalnych korzyści takiej strategii, biorąc pod uwagę wspomniane ograniczenia i  inne ryzyka z tym związane. Istnieje jednak taka możliwość w  przypadku pojawienia się oferty spółki działającej na danym rynku, która byłaby zainteresowana sprzedażą swoich udziałów, a jej wyniki i pozycja rynkowa byłyby atrakcyjne dla dalszego rozwoju firmy Eurotel.

Co sądzi Pan o perspektywie finansowej spółki w 2011 r.? Czy widzi Pan szansę na poprawę zarówno rentowności, jak i rezultatów grupy? Czy spółka opublikuje prognozy? Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej zmiany systemowe dające większe możliwości naszej sieci sprzedaży, jak i  potencjał dotyczący efektywności i  jakości sprzedaży tkwiący w samej spółce, istnieje duża szansa na dalsze wzrosty. Jeśli do tego dodamy dalsze zwiększanie skali działania spółki zależnej, jak i poprawę jej efektywności, szanse na to rosną jeszcze bardziej. Co do prognoz na ten rok, to raczej nie będą publikowane. Jak ocenia Pan perspektywy dalszego rozwoju segmentu, w którym działa obecnie Eurotel? Mimo nasycenia rynku perspektywy dla branży łączności mobilnej wydają się niezagrożone. Zwiększenie nasycenia wpływa przecież na zwiększenie potencjału rynku i  ilości klientów, jakich można obsłużyć, podpisując z nimi np. aneks do umowy lub oferując dodatkowe usługi. Tendencje rynkowe preferują mobilność jako podstawowy element, na jaki zwraca się uwagę przy dokonywaniu oceny atrakcyjności danego towaru czy usługi. Znaczenie transmisji głosowej będzie się w  przyszłości zmniejszało na korzyść różnych usług mobilnych, jak np. związanych z  internetem, p ł at n o ś c i a m i mobilnymi czy zarządzaniem kontem bankowym. Telefon już posiada jako standard aparat fotograficzny, GPS czy dostęp do

Czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2010 r.? Zarząd podejmie decyzję o  przedstawieniu rekomendacji co do wypłaty dywidendy po zakończeniu roku obrotowego. Dotychczasowe praktyka, jak i  deklaracje spółki w  tym zakresie dają podstawy do takiej rekomendacji, zwłaszcza że poziom zysku za bieżący rok będzie prawdopodobnie na co najmniej porównywalnym poziomie jak w ubiegłym roku oraz brak w najbliższej przyszłości skonkretyzowanych planów inwestycyjnych spółki. 

5


Podstawowe dane o spółce  Black Lion NFI S.A. 03-808 Warszawa ul. Mińska 25  tel.: 22 323 19 00 fax: 22 323 19 01

Komentarz Zarządu

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (w tys. zł)

1-3 Q 2010

1- 3 Q 2009

Przychody z inwestycji

31 874

1 422

Pozostałe przychody i zyski operacyjne

60 477

118 591

92 351

120 013

Przychody netto razem Koszty i straty z inwestycji

-10 941

-5 110

Pozostałe koszty i straty operacyjne

-68 327

-85 114

Koszty i straty razem

-79 268

-90 224

13 083

29 789

7 739

20 143

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy

29 628

-434

Wynik netto

37 367

19 709

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

37 367

19 709

Zysk/(strata) za okres przypadający na akcjonariuszy funduszu

38 614

17 152

-555

25 124

36 812

44 833

Aktywa trwałe

327 817

709 287

Aktywa obrotowe

243 778

62 880

Razem kapitał własny

424 592

228 495

Zobowiązania długoterminowe

96 591

139 868

Zobowiązania krótkoterminowe

50 412

403 804

Pozostały zysk/(strata) całkowita po opodatkowaniu Zysk/(strata) całkowita Bilans

Z

powodzeniem kontynuujemy realizację strategii, polegającej na polaryzacji oraz reorganizacji posiadanych inwestycji. Skupiamy się na działalności w branży medycznej i oraz na inwestycjach deweloperskich. Aktualnie prowadzony jest proces podziału działalności medycznej na czytelne segmenty operacyjne: lecznictwo ambulatoryjne i  diagnostykę – prowadzone w  spółce Scanmed Multimedis (docelowo obejmujące także opiekę medyczną dla studentów w ramach POZ), opiekę i zabiegi szpitalne – działalność prowadzona w  Scanmed S.A., inwestycje i  zarządzanie nieruchomościami oraz infrastrukturą medyczną – w ramach Scan Development Sp. z o.o. W 3 kwartale zakończyliśmy reorganizację Scanmed S.A. Dzięki temu rozdzielona została działalność medyczna, od działalności związanej z  zarządzaniem nieruchomością i  prowadzeniem na niej inwestycji. Podjęliśmy również wiele obiecującą współpracę z  Carint Sp. z  o.o. Nowo utworzona w jej efekcie spółka Carint Scanmed Sp. z o.o. będzie prowadzić w Szpitalu św. Rafała placówkę kardiologii interwencyjnej dla pacjentów z południowego Krakowa. W  segmencie nieruchomości zawarliśmy umowę o  zarządzanie i  nadzór inwestorski nad projektem „Lofty Biurowe”, zlokalizowanym na Pradze Południe. Z kolei Soho Factory Sp. z o.o. przygotowało projekt zagospodarowania terenu i  podejmuje działania związane z  uzyskanie pozytywnych opinii podmiotów trzecich dotyczących lokalizacji na terenie położonym pomiędzy ulicami Mińską, Żupniczą oraz Chodakowską osiedla mieszkaniowego. Trzeba dodać, że terenie SOHO zostały zrealizowane lub prowadzone są zaawansowane projekty rewitalizacji budynków, o powierzchni przekraczającej 10.000 m2 PUM.

Komentarz analityka

6

 www.blacklion.com.pl  biuro@blacklion.com.pl  branża: private equity/ venture capital, real estate  Prezes Zarządu: Rafał Bauer

Monika Hałupczak, Czlonek Zarządu

Fundusz wypracował w trzecim kwartale przychody i zyski o 15,1% niższe niż przed rokiem, na poziomie 33,6 mln PLN. Na poziom pozostałych przychodów i zysków operacyjnych cały czas negatywnie oddziałuje fakt sprzedaży udziałów w spółce Kolbet, dokonana w pierwszej połowie tego roku – z tego powodu przychody ze sprzedazy produktów i usług są wyraźnie poniżej zeszłorocznych (spadek o 53% r/r). Pozytywnie na wyniki wpłynęło po pierwsze przeszacowanie wartości gruntu, który został sprzedany przez Scanmed (spółkę zależną Black Lion NFI) jej spółce zależnej, Scanmed Development, zgodnie z polityką porządkowania segmentów działalności w grupie. Zysk na transakcji wyniósł 7,533 tys. PLN i został zaksięgowany jako zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych. Po drugie, wyniki funduszu poprawiło rozwiązanie rezerwy na wyburzenia w spółce Soho Factory na kwotę 3 mln PLN. Po stronie przychodów z inwestycji znalazła też swoje odzierciedlenie transakcja sprzedaży akcji spółki VIS Investments sp. z o.o. SKA na rzecz funduszu Progress FIZAN, którego 100% certyfikatów jest w posiadaniu Black Lion NFI. Należność ma zostać spłacona ze wpływów ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością VIS Investments sp. z o.o. SKA. Tutaj jednak warto podkreślić, że jednocześnie zaksięgowano odpis aktualizacyjny wartość tej należności na kwotę aż 1,167 tys. PLN na koniec trzeciego kwartału. Ostatecznie, na poziomie netto spółka wypracowała 3,2 mln PLN dla akcjonariuszy jednostki dominującej (w porównaniu ze stratą 2,3 mln PLN rok temu). Wyniki podane przez fundusz odzwierciedlają zatem po pierwsze kontynuację procesu porządkowania grupy, między innymi w celu optymalizacji możliwości finansowania, z drugiej strony zaś ograniczenie regularnych przychodów po sprzedaży Kolbetu. Miłosz Papst


Podstawowe dane o spółce  Cinema City International N.V.  Siedziba: Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam  tel.: 22 5 666 960, fax: 22 5 666 69 84

 www.cinemacity.nl  j.kotlowska@cinema-city.pl  Branża: usługi  Prezes Zarządu: Moshe J. (Mooky) Greidinger

Komentarz Prezesa Zarządu

P

o wynikach za 3 kwartał z zadowoleniem mogę powiedzieć, że dobry rok dla Cinema City trwa dalej. To przede wszystkim dzięki wielu atrakcyjnym filmom, które trafiają na ekrany oraz otwarciu już 6 nowych multipleksów w naszej sieci od początku roku. Jeszcze do końca grudnia otworzymy kolejny multipleks w  mieście Rousse w  Bułgarii. Natomiast w  całym 2011 roku planujemy uruchomić kolejnych 8-9 multipleksów, w  tym jeden w  Polsce w Toruniu. Warto podkreślić, że rozwijamy naszą działalność nie tylko poprzez otwieranie nowych kin, ale również poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług. Cały czas rozwijamy nasz program cyfryzacji kin, również w  kinach IMAX®. Obecnie dysponujemy ponad 220 cyfrowymi projektorami w  całej sieci. Obserwujemy rosnący udział biletów sprzedawanych na filmy 3D i  planujemy zainstalować kolejnych 100 projektorów w  najbliższych miesiącach. Zakończyliśmy również budowę naszego systemu sprzedaży biletów przez Internet z usługą kup i wydrukuj w domu. Na IV kwartał, podobnie jak na zbliżający się rok 2011, patrzymy pozytywnie. Wierzę, że nadchodzące premiery filmowe, takie jak np. Harry Potter, Zaplątani, Narnia, Piraci z  Karaibów, Megamocny, KungFu Panda, Zmierzch, czy krajowe produkcje zachęcą widzów do odwiedzenia naszych kin, również tych nowych, które planujemy otworzyć w przyszłym roku.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. €)

1-3 Q 2010

1-3 Q 2009

Przychody z działalności związanej z kinami

177 980

130 171

Koszty działalności związanej z kinami

126 918

98 418

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

91 212

23 028

Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości

88 170

12 417

Zysk/strata brutto razem

39 560

30 711

Koszty ogólnego zarządu

9 596

7 354

Zysk/strata z działalności operacyjnej (EBIT)

29 964

23 357

EBITDA

44 508

35 010

Przychody finansowe Koszty finansowe

606

912

-2 310

-2 652

Podatek dochodowy

-3 494

-1 882

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

24 775

19 763

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

24 822

18 922

229 473

230 892

56 744

80 870

Bilans Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny

214 862

176 907

Zobowiązania długoterminowe

30 548

88 972

zobowiązania krótkoterminowe

45 304

49 737

Moshe J. Greidinger, Prezes Zarządu Cinema City International

Komentarz analityka Spółka Ciema City S.A. w 3 kw. 2010 r. kolejny raz udowodniła, że strategia, którą obrała jest strategią słuszną, przynoszącą konsekwentny przyrost przychodów i poprawę wyników finansowych. W największej mierze jest to efekt dobrego repertuaru filmowego, ale także przyrostu liczby sal kinowych, czy też wdrażania formatu 3D. W konsekwencji w 3 kw. 2010 r. spółka zdołała wypracować 61,59 mln Euro przychodów ze sprzedaży wobec 49,8 mln Euro uzyskanych w tym samym okresie 2009 roku. Co ważne przyrost ten znalazł odzwierciedlenie w zysku brutto ze sprzedaży, który wzrósł o 43% względem 3 kw. 2009 r. i wyniósł 11,3 mln Euro. Zysk operacyjny wzrósł natomiast z poziomu 6,14 mln Euro w 3 kw. 2009 r. do 8,24 mln Euro, przy czym w porównywanych okresach odnotowano także niemal 77% wzrost kosztów ogólnego zarządu, które osiągnęły w okresie lipiec-wrzesień 2010 r. wartość 3,1 mln Euro. Finalny wynik netto ukształtował się w 3 kw. 2010 r. na poziomie 7,29 mln Euro, wykazując tym samym dynamikę wzrostu względem 3 kw. 2009 roku na poziomie 44%. Natomiast po trzech kwartałach 2010 r. spółka wypracowała 177,98 mln Euro przychodów oraz 24,8 mln Euro zysku netto, czyli odpowiednio o 37% oraz 31% więcej niż po 9 miesiącach 2009 r. Za dobrymi rezultatami spółki zarówno w 3 kw. 2010 r., jak i w całym 2010 r. stoi przede wszystkim dalszy wzrost liczby sprzedanych biletów wynikający zarówno z otwarcia nowych obiektów, technologii 3D zapewniającej wyższe ceny, ale także bardzo dobrego repertuaru filmowego. Repertuar zaplanowany na ostatni kwartał 2010 r. wygląda optymistycznie. Wymienić można chociażby takie filmy jak Harry Potter 7, Kroniki Narnii cz. 3, czy wiele innych, w tym także zupełnie nowych produkcji. To pozwala patrzeć na ostatnie 3 miesiące roku z optymizmem. Piotr Cieślak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

7


Podstawowe dane o spółce  Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32 22-400 Zamość  tel. 22 212 57 12 tel. kom 608 089 200

Komentarz Prezesa Zarządu

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł) Przychody netto

1P 2010/11

1P 2009/10

19 559

13 622

Koszt własny przychodów

6 916

5 005

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

9 461

7 823

Pozostałe przychody Pozostałe koszty operacyjne Koszty sprzedaży

0

35

1 464

249

0

0

Koszty ogólnego zarządu

1 027

651

Pozostałe koszty działalności podstawowej

1 348

1 529

Zysk/strata z działalności operacyjnej

5 622

5 428

Przychody finansowe

17

25

Koszty finansowe

2 321

1 827

Zysk/strata brutto

3 318

3 626

Podatek dochodowy

354

685

2 965

2 941

Pozostale dochody całkowite

-8 720

6 575

Dochody całkowite razem

-5 755

9 516

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

Bilans Aktywa trwałe

2 263

1 910

141 347

143 709

kapitał własny

91 484

98 615

Zobowiązania długoterminowe

28 054

36 130

zobowiązania krótkoterminowe

23 821

10 836

Aktywa obrotowe

 www.kredytinkaso.pl  kamil.karpicki@kredytinkaso.pl  branża: zarządzanie wierzytelnościami  Prezes Zarządu: Artur Górnik

W

pierwszym półroczu Kredyt Inkaso S.A. osiągnęła 19,56 mln zł przychodów, co daje nam ponad 40%, wzrost w stosunku do roku poprzedniego (13,62 mln zł). Spółka osiągnęła także lepsze wyniki na poziomie EBITDA oraz zysku netto, które wyniosły odpowiednio 5,91 mln zł oraz 2,96 mln zł. Na osiągnięte wyniki wpływ miało przede wszystkim otrzymanie z sądów, ponad 80 tys. klauzul wykonalności, co było następstwem rozpoczęcia działalności e-sądu, jaka miała w  styczniu br. (w  samym styczniu wnieśliśmy tą drogą ponad 58 tys. spraw a w sumie już ponad 100 tys.). Ponadto realizując strategię zaangażowania się w sektor wierzytelności bankowych powołaliśmy spółkę zależną „Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.” z siedzibą w Luksemburgu, która zapewni wzrost efektywności dokonywanych inwestycji dzięki korzystnym regulacjom podatkowym dotyczącym takich spółek. We wrześniu nabyliśmy wszystkie certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego „Kredyt Inkaso I  NS FIZ”, certyfikaty zostały nabyte bezpośrednio jak i za pośrednictwem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Sfinalizowaliśmy również transakcję zakupu istotnego pakietu wierzytelności bankowych o  wartości nominalnej 299 mln zł pochodzącego od banku PKO BP. Artur Górnik, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A.

Komentarz analityka

8

Spółka wypracowała w pierwszej połowie roku obrotowego 2010/2011 przychody na poziomie 19,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 43,6% względem analogicznego okresu rok temu, kiedy to przychody sięgnęły 13,6 mln PLN. Poprawa przychodów wynika po pierwsze z wyższych przychodów z wierzytelności nabytych (wzrost o 28% r/r, czyli o ok. 3,5 mln PLN) oraz przychodów zasądzonych kosztów procesu (wzrost z 0,9 mln PLN rok temu do 3,3 mln PLN, głównie w  pierwszym kwartale). Warto jednak odnotować silniejszy wzrost kosztów nabycia wierzytelności (o 38,2% r/r w pierwszej połowie roku obrotowego) od korespondujących z nimi przychodami z wierzytelności nabytych, co obniżyło marżę brutto na sprzedaży spółki z 57,4% rok temu do 48,4% aktualnie (sam drugi kwartał charakteryzował się spadkiem marżowości z 60,4% przed rokiem do 50,8% aktualnie). W  połączeniu z  dynamicznym wzrostem sprzedaży zaowocowało to jednak mimo wszystko wyraźnym wzrostem zysku brutto na sprzedaży o  20,9% do 9,5 mln PLN. Warto natomiast zwrócić uwagę na pokaźny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych za sprawą odpisów na należności z tytułu kosztów procesu (1,35 mln PLN wobec 0,25 mln PLN przed rokiem), głównie w pierwszym kwartale 2010/2011. Odpisy te mocno zaważyły na wyniku operacyjnym, który wzrósł zaledwie o  3,6% r/r. Zestawiając to z  podwyższonymi kosztami finansowymi (wzrost o  27% do 2,3 mln PLN w  wyniku zwiększonego finansowania obligacjami), uzyskujemy praktycznie płaski rok do roku zysk netto w okolicach 3,0 mln PLN i marżę netto 15,2% wobec 21,6% przed rokiem. W dalszym ciągu inwestorzy muszą wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na efekty postępowań egzekucyjnych, które przełożą się na zwiększone wpływy z wierzytelności w przyszłości Miłosz Papst


Podstawowe dane o spółce  4fun Media S.A. ul. Bobrowiecka 1a 00-128 Warszawa  www.4funmedia.pl  branża: media

 Prezes Zarządu: Ewa Czekała  kontakt dla inwestorów: Tymon Betlej  tel. +48 603073456  e-mail: tymon.betlej@4fun.tv

Komentarz Prezesa Zarządu

D

ziałalność Spółki opiera się na bezpiecznym modelu biznesowym. Polega na dywersyfikacji przychodów i zysków, pochodzących z kilku źródeł: nadawanie własnych telewizji tematycznych, produkcja i  agregacja treści wideo oraz aplikacji interaktywnych, dystrybucja telewizji, treści video oraz aplikacji interaktywnych w różnych formatach. W 3Q 2010 r., Grupa Kapitałowa osiągnęła dynamiczny wzrost przychodów z  reklamy telewizyjnej, dzięki zintensyfikowaniu aktywności reklamowej aktualnych klientów oraz pozyskiwaniu nowych. We wrześniu 2010 r., przychody z emisji reklam wzrosły o 74% w porównaniu do września 2009 r. Trend ten został utrzymany w październiku, gdy odnotowano największe w dotychczasowej działalności przychody z emisji reklam (wzrost o 73% r./r.) W  tym okresie miał miejsce także wzrost przychodów przez spółkę zależną Program. Przyniosły one zwiększenie bazy abonentów dla reprezentowanych nadawców kanałów tematycznych o 25%. Kontynuowany był długookresowy trend zwiększania zasięgu technicznego, np. zasięg techniczny telewizji 4fun.tv wzrósł o 15% w stosunku do 2009 r. Zwiększeniu uległ katalog interaktywnych usług dodanych takich jak: czaty, aplikacje interaktywne, konkursy, itp. W  efekcie przychody ze sprzedaży wyniosły 10.676 tys. zł (wzrost prawie 18% w porównaniu z ubiegłym rokiem) Zysk z działalności operacyjnej wzrósł w raportowanym okresie o 63% z poziomu 2.643 tys. zł po III kwartałach 2009 r. do 4.310 tys. zł w roku bieżącym. EBITDA wzrosła do poziomu 5.199 tys. zł w porównaniu do 3.507 tys. zł w analogicznym okresie (wzrost o 48,2%). Marża EBITDA wyniosła 48% w porównaniu do 39% w analogicznym okresie 2009 r. W efekcie uzyskany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej to 3.196 tys.. zł, który w porównaniu do 2.124 tys. zł uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego, daje wzrost o 50,5%. Ewa Czekała, Prezes Zarządu 4fun Media S.A.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1-3Q 2010

1-3Q 2009

10 676

9 079

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

4 768

4 764

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

5 907

4 314

4

173

Pozostałe przychody Koszty sprzedaży

223

513

1 379

1 331

0

0

Zysk/strata z działalności operacyjnej

4 309

2 643

Przychody (koszty) finansowe - netto

-163

128

4 145

2 771

949

566

3 196

2 124

0

0

3 196

2 205

Aktywa trwałe

13 772

11 315

Aktywa obrotowe

13 418

7 940

Kapitał własny

19 620

12 782

1 818

2 678

Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty

Zysk/strata brutto Podatek dochodowy Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej Pozostale dochody całkowite Dochody całkowite razem Bilans

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

5 751

3 795

Zobowiązania krótkoterminowe

45 472

327 320

* prognoza

Narastająco po 3 kwartałach 2010 roku grupa 4fun Media zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 17,6%, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów sprzedanych usług. Pozwoliło to na wypracowanie większego zysku ze sprzedaży (o 36,9% więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.) oraz zysku z działalności operacyjnej (+63%). Daje to dużą szansę na zrealizowanie prognozy finansowej na 2010 r., która zakłada osiągnięcie 17,6 mln zł przychodów (+29,7%), 6,95 mln zł EBITDA (+39,7%) oraz 4,06 mln zł zysku netto (+29,3%). Ponadto rośnie rentowność biznesu prowadzonego przez spółkę, czyli produkcji i  nadawania (79% przychodów) oraz dystrybucji (21% przychodów) tematycznych programów telewizyjnych. W roku 2009 rentowność ze sprzedaży wyniosła 23,2%, a wskaźnik ROE - aż 24,6%. W okresie I-III kwartał 2010 roku spółka wygenerowała 4,25 mln zł gotówki na poziomie operacyjnym oraz zainwestowała 2,01 mln zł w  majątek, przez co w  rezultacie stan środków pieniężnych wzrósł o  ponad 1 mln zł. Powodem wzrostu aktywów obrotowych o 69% była głównie duża należność od jednego z akcjonariuszy, a na wzrost zobowiązań krótkookresowych o 51,6% wpłynęły zobowiązania z tytułu dywidend. Pozytywnie można ocenić spłatę części zadłużenia długoterminowego (spadek o  32,1%), a  za niepokojącą uznać wysoką wartości firmy (przejęcie Program Sp. z  o.o.), która stanowi ponad 60% aktywów trwałych. Pozyskane z  debiutu giełdowego środki spółka przeznaczy m.in. na uruchomienie nowych kanałów tematycznych, nabycie formatów telewizyjnych oraz akwizycje. Przełoży się to zapewne na dalszy wzrost świadomości marki, wzrost zasięgu i oglądalności, a w konsekwencji przychodów z reklam (70% przychodów). Łukasz Porębski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

* prognoza

Komentarz analityka

9


Podstawowe dane o spółce  Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa  tel.: 22 598 11 16/10 fax: 22 598 11 13

Komentarz Przedstawiciela Spółki

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (mln zł)

1-3 Q 2010

1-3 Q 2009

Wynik z tytułu odsetek

674,5

403,0

Wynik z tytułu prowizji

419,4

354,5

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Dochód operacyjny Koszty ogólne i administracyjne Amortyzacja i utrata wartości aktywów niefinansowych

150,4

279,3

1 244,4

1 036,8

-741,3

-722,0

-56,0

-60,5

Koszty operacyjne razem

-797,3

-782,4

Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych

-180,7

-344,7

Wynik operacyjny

266,4

-90,3

Wynik przed opodatkowaniem

266,4

-83,3

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

213,9

-66,0

44 796,9

43 963,8

Bilans Aktywa razem - w tym należności od Klientów

35 574,7

33 702,9

Zobowiązania razem

40 774,9

41 259,5

- w tym zobowiązania wobec Klientów

33 290,3

30 439,1

4 022,0

2 704,3

Kapitały własne razem

 www.bankmillennium.pl  ir@bankmillennium.pl  branża: banki  Prezes Zarządu: Bogusław Kott

T

rzeci kwartał 2010 r. przyniósł dalszy wzrost zyskowności Grupy Banku Millennium: zysk netto w III kw. wzrósł o 10% w stosunku do II kw. osiągając poziom 76 mln zł, a zysk netto narastająco od początku roku wyniósł 214 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu zysku były większe przychody z działalności podstawowej (tj. odsetek i  prowizji) oraz dobrze zarządzane koszty. Wynik z  tytułu odsetek wzrósł o  9% kwartalnie i  o  51% rocznie a marża odsetkowa netto kontynuowała pozytywny trend osiągając poziom 2,4% w  III kw., przy czym średnia marża na depozytach po raz pierwszy od wielu kwartałów była dodatnia. Koszty operacyjne pozostawały na stabilnym poziomie zarówno w ujęciu rocznym (wzrost o 1,9%) jak i kwartalnym (+1,8%), co potwierdza wysoką dyscyplinę kosztową. Trzeci kwartał przyniósł wysoki poziom sprzedaży kredytów klientom indywidualnym, zarówno hipotecznych (485 mln zł) jak i  konsumpcyjnych (280 mln zł). Natomiast portfel kredytów dla przedsiębiorstw jak również depozyty w  minionym kwartale praktycznie się nie zmieniły. Jakość aktywów Grupy pozostała na wysokim poziomie: kredyty hipoteczne utrzymują niski wskaźnik kredytów zagrożonych (0,77% całego portfela) oraz nastąpiło odwrócenie trendu i poprawa jakości dla kredytów firmowych. Pozwoliło to Grupie obniżyć koszt ryzyka w stosunku do roku poprzedniego. Współczynnik wypłacalności Grupy jest nadal bardzo wysoki: 14,8%. Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Banku Millennium S.A.

Komentarz analityka

10

Bank osiągnął w trzecim kwartale 2010 wynik z tytułu odsetek o 38,2% wyższy niż przed rokiem, na poziomie 261,1 mln PLN. Poprawa nastąpiła za sprawą odbudowy marży odsetkowej z  poziomu 1,75% przed rokiem do 2,36% aktualnie. Wzrost marżowości wynikał zarówno z poprawy marży na kredytach (z 2,79% do 2,98%) jak i depozytach (z -0,29% do 0,03%), sugerując wygaszanie wojny depozytowej na rynku. Z kolei wynik prowizyjny poprawił się o  11,0% r/r do 135,4 mln PLN – tutaj wsparcie bankowi zapewniły karty, fundusze inwestycyjne oraz inne kapitałowe produkty oszczędnościowe (zapewne produkty regularnego oszczędzania). W  efekcie tego oraz wyraźnie wyższego wyniku na instrumentach wycenianych przez rachunek zysków i strat, łączne przychody operacyjne wzrosły o 31,1%, przy relatywnie stabilnej bazie depozytowej, sprzedaży kredytów gotówkowych i  podwyższonej w  stosunku do poprzednich kwartałów produkcji kredytów hipotecznych. Równolegle koszty operacyjne wzrosły jedynie nieznacznie – koszty działania zanotowały wzrost o 5,5% r/r, a amortyzacja nawet się obniżyła o 7,3% r/r. Przełożyło się to na wyraźny spadek wskaźnika kosztów do dochodów do 64,1% z 75,5% przed rokiem (cel długoterminowy banku to poziom poniżej 60%). Nie bez znaczenia jest również zauważalnie niższy poziom kosztów rezerw, które spadły w  trzecim kwartale aż o  68,2% r/r, przy stabilnym wskaźniku kredytów zagrożonych do portfela kredytowego ogółem w  okolicach 5,9% (poniżej średniej rynkowej na poziomie 8,6% wg danych sierpniowych). Podsumowując, wyniki banku odzwierciedlają stabilną produkcję, odbudowujące się marże oraz dobrą jakość portfela, przy jednocześnie wysokiej wypłacalności (wskaźnik kapitału podstawowego na poziomie aż 12,5% wobec 8,7% przed rokiem). Miłosz Papst


Podstawowe dane o spółce  Notoria Serwis S.A. ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa  tel.: 22 654 59 31, fax 22 654 22 46

 www.notoria.pl  notoria@notoria.pl  branża: usługi  Prezes Zarządu: Paulina Sztajnert

Komentarz Prezesa Zarządu

W

III kwartale 2010 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 406,8 tys. zł. Dla porównaniu w analogicznym okresie 2009 roku wyniosły one 419,8 tys. złotych, co oznacza spadek o 3,1%. Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2010 roku wzrosły o 10,1% do kwoty 407,1 tys. zł. W omawianym kwartale Spółka zaczęła amortyzować zakupione serwery co wpłynęło na wyższe koszty działalności. Miesięczna kwota amortyzacji serwerów to koszt w wysokości 3,7 tyś złotych. Zysk brutto wyniósł 27,9 tys., a zysk netto wyniósł 25,8 tys. W III kwartale Spółka podpisała umowy z nowymi klientami instytucjonalnymi, w tym z dwoma portalami internetowymi. Ponadto Spółka prowadziła również renegocjacje kilku istniejących kontraktów. W omawianym okresie Spółka nadal pracowała nad rozpoczętą w drugim kwartale realizacją projektu migracji procesów do nowej infrastruktury (m.in. wirtualizacja środowisk, reorganizacja serwerów – podział na warstwy funkcjonalne). W trzecim kwartale spółka kontynuowała prace nad budową nowej bazy sprawozdań finansowych rozbudowując ją o kolejne funkcjonalności. Trzeci kwartał to także okres testowania finalnej wersji portalu Analizaportfelowa.pl zaoferowanego inwestorom oraz współpraca z nimi nad ulepszeniem i pełniejszym dostosowaniem narzędzi do potrzeb inwestorów. Paulina Sztajnert, Prezes Zarządu Notoria Serwis S.A.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (w tys. zł)

3Q 2010

3Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

406,81

419,84

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

407,10

366,04

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

-0,29

53,79

Zysk/strata z działalności operacyjnej

-0,29

53,79

Przychody finansowe

30,76

0,01

Koszty finansowe

2,53

17,99

Zysk/strata brutto

27,94

35,82

Podatek dochodowy Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

2,19

25,75

35,82

2 282,43

282,29

415,17

195,64

1 867,26

282,29

1 999,51

395,88

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej Pozostale dochody całkowite Dochody całkowite razem Bilans Aktywa trwałe Aktywa obrotowe kapitał własny Zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe

190,79

82,05

Komentarz analityka W III kwartale bieżącego roku Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 3,1% r/r z 419,84 tys. zł do 406,81 tys. zł. Wartość przychodów w trzecim kwartale była nieznacznie niższa w stosunku do drugiego kwartału, kiedy to Emitent osiągnął przychody na poziomie 422,76 tys. zł i jednocześnie zauważalnie wyższa od rezultatu z pierwszego kwartału, w którym przychody wyniosły ze sprzedaży wyniosły 394,18 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej Spółki, które po raz pierwszy w tym roku były wyższe od przychodów ze sprzedaży, sięgnęły poziomu 407,10 tys. zł, co stanowi aż 11,2% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy odpowiedzialny jest wzrost kosztów z tyt. usług obcych oraz rozpoczęcie procesu amortyzacji nowych serwerów zakupionych przez Spółkę. Powyższe działania związane są z realizacją projektu migracji procesów do nowej infrastruktury. Na poziomie wyniku ze sprzedaży Notoria Serwis SA po raz pierwszy w tym roku zanotowała niewielką stratę (-292 zł). Spółka wykazała również ujemną wartość EBIT (-290 zł), podczas gdy rok wcześniej odnotowała zysk operacyjny w wysokości 53 797 zł. Z kolei wynik z działalności gospodarczej dzięki nadwyżce przychodów finansowych nad kosztami finansowymi osiągnął wartość dodatnią w kwocie 27 943 zł, co stanowi jednak rezultat gorszy o 21,9% w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Na poziomie w wyniku netto wartość 25 747 zł była niższa o 28,1% w stosunku do III kw. 2009, kiedy to Emitent zanotował zysk netto w wysokości 35 816 zł. Działania podejmowane przez Spółkę w III kwartale bieżącego roku pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Unowocześnianie infrastruktury, pozyskiwanie nowych klientów, a także finalizacja prac nad portalem Analizaportfelowa.pl powinny przełożyć sie na poprawę wyników w przyszłości Krzysztof Górka, Certus Capital

11


Podstawowe dane o spółce  Orzeł S.A. ul. Willowa 2-4 Ćmiłów, 20-388 Lublin  tel./fax 81 751 80 87

Komentarz Prezesa Zarządu

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł)

1-3 Q 2010

1-3 Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

15 070,62

10 589,37

Koszty działalności operacyjnej

15 560,21

11 279,05

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

-489,59

-689,68

Pozostałe przychody operacyjne

253,20

392,71

43,46

27,29

-279,85

-324,26

Pozostałe koszty operacyjne Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe

32,18

8,33

Koszty finansowe

74,05

52,89

Zysk/strata brutto

-321,72

-368,82

Podatek dochodowy

0,00

22,09

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

0,00

0,00

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

0,00

0,00

Pozostale dochody całkowite

0,00

0,00

-321,72

-390,91

18 562,43

9 288,28

Aktywa obrotowe

7 883,22

6 305,37

Kapitał własny

7 947,89

5 784,77

Zobowiązania długoterminowe

8 232,71

1 430,21

Zobowiązania krótkoterminowe

8 042,62

6 163,47

Dochody całkowite razem Bilans Aktywa trwałe

 www.orzelsa.com  pcharkot@salon-opon.com  branża: handlowa  Prezes Zarządu: Jacek Orzeł

3

Q 2010 roku to czas dalszego dynamicznego rozwoju ORZEŁ S.A. W tym okresie przeprowadziliśmy wiele działań korporacyjnych (emisja akcji, debiut na Catalyst), rynkowych (umowa dystrybucyjna dot. granulatu gumowego, rozpoczęcie budowy grupy kapitałowej spółek oponiarskich) oraz organizacyjnych (rozpoczęcie wdrażania MSSFów, doskonalenie zarządzania przez budżet, zaangażowanie nowej osoby do prowadzenia przyszłego zakładu recyklingu opon).W  ramach rozwoju działalności realizujemy kluczowy projekt budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego. Otrzymaliśmy na to 17,4 mln zł dotacji unijnej. W  ramach gromadzenia środków wyemitowaliśmy obligacje, które w  IIIQ 2010 roku zadebiutowały na rynku Catalyst. Istotnym wydarzeniem była emisja akcji, uchwalona przez NWZ w sierpniu tego roku. Pozyskane środki przeznaczymy na zakup i wzmocnienie kapitałem obrotowym spółki Astor S.A. W ramach linii biznesowej Broker Oponiarski następował dalszy organiczny wzrost przychodów. Wprowadzamy nowe rozwiązania usprawniające obsługę klientów i obrót towarem. Efektem tych działań jest znaczący wzrost przychodów przy niewielkim wzroście funduszu płac (ok. 5%) – głównego składnika kosztów. Objęty kierunek działań polegający na wzroście wolumenu i  restrykcyjnym podejściu do kosztów, przynosi już swoje owoce. Zakładamy, że w tym roku osiągniemy próg rentowności na tej działalności a  od przyszłego zaczniemy walczyć o  coraz wyższe zyski. Należy zaznaczyć, że w  obecnej chwili Broker Oponiarski ponosi wszystkie koszty ogólnogospodarcze, co zmieni się po wprowadzeniu Recyklera. Jacek Orzeł, Prezes Zarządu Orzeł S.A.

Komentarz analityka

12

W trzecim kwartale 2010 roku Orzeł S.A. zanotował przychody ze sprzedaży na poziomie 3 715 633 zł, co stanowi wzrost o 24,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to Spółka osiągnęła 2 974 286 zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie po raz kolejny koszty operacyjne Emitenta były wyższe od przychodów ze sprzedaży i wyniosły one 4 148 081 zł, co stanowi wzrost o 22,5% w stosunku do III kwartału 2009 roku. Spośród najważniejszych grup kosztów największy wzrost miał miejsce w przypadku amortyzacji – wartość odpisów amortyzacyjnych w III kw. 2009 roku wyniosła 54 901 zł, podczas gdy rok później było to już 138 414 zł. Strata na wyniku ze sprzedaży została nieco zmniejszona dzięki znaczącym pozostałym przychodom operacyjnym, na które złożyły się przede wszystkim bonusy posprzedane, otrzymane od dostawców w kwocie 213,8 tys. zł. Na poziomie wyniku z działalności gospodarczej Spółka wykazała stratę w wysokości 334 483 zł, co stanowi wynik o 72,5% gorszy od rezultatu z analogicznego okresu w 2009 roku, kiedy to Firma osiągnęła 193 791 zł straty. Spółka nie odnotowała zmian wyniku z tyt. zdarzeń nadzwyczajnych, nie płaciła również podatku dochodowego, w związku z czym strata netto był równy stracie z działalności gospodarczej. Emitent w trzecim kwartale przeprowadził również emisje obligacji na rynku Catalyst oraz kolejną emisję akcji. Ponadto w przedsiębiorstwie rozpoczęto wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w związku z planowanym utworzeniem Grupy Kapitałowej. Orzeł S.A. realizuje również projekt budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego, na który Spółka pozyskała 17,4 mln zł dotacji unijnej. Działania te mają w najbliższym czasie powinny przełożyć się na osiągniecie rentowności na poziomie netto. Krzysztof Górka, Certus Capital


Podstawowe dane o spółce  PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo  tel. 61 665 17 00, fax 61 665 17 01

 www.pbg-sa.pl  kinga.banaszak@pbg-sa.pl  branża: budownictwo  Prezes Zarządu: Jerzy Wiśniewski

Komentarz Zarządu

W

3Q istotny wpływ na wyniki miała realizacja zleceń z segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej , tj. Budowa kopalni ropy naftowej LMG i budowa PMG Wierzchowice (w sumie ponad 160mln zł przychodów) oraz zlecenia z  segmentu budownictwa przemysłowego: budowy stadionu i  spalarni odpadów w  Gdańsku (w  sumie blisko 135mln zł przychodów). Spółki drogowe wypracowały ponad 80mln zł przychodów ze sprzedaży, taką samą wartość jak za całe półrocze br. Dzięki temu narastająco po 3Q na wszystkich poziomach rachunku zysków i  strat pokazały zyski. Wypracowane przez nas przychody ze sprzedaży na koniec 3Q2010 wyniosły 1,93mld zł (17% więcej niż w ub.r.). Zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o 8% z 238mln zł do 257mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 169mln zł do 171mln zł, co stanowi 2 procentowy wzrost. Zysk netto po 3Q2010 osiągnął poziom 139mln zł, co stanowi 27% więcej w  porównaniu do roku ubiegłego. Na dzień 1 października 2010 roku wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła nieco ponad 6mld zł. Największy udział dzięki podpisaniu kontraktu na budową terminala LNG w Świnoujściu na ponad 2,4 mld netto mają obecnie kontrakty z  segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i  paliw. Kontrakty z  segmentu budowy dróg stanowią 30,3% portfela. To efekt podpisania w czerwcu i lipcu czterech kontraktów na budowę autostrad oraz drogi szybkiego ruchu o wartości ogółem blisko 3,7mld zł netto, z czego udział spółek z Grupy PBG wynosi ok. 1,8mld zł. Kontrakty z segmentu wody to 17 % zamówień w portfelu, budownistwo przemysłowe i mieszkaniowe 15,3%. Ubiegamy się też o  kontrakty warte około 21mld zł w  ofertach złożonych i w prekwalifikacjach. Przemysław Szkudlarczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomii i Finansów PBG S.A.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł)

1-3Q 2010

1-3Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 931 088

1 651 055

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

1 674 148

1 413 088

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

256 940

237 967

Pozostałe przychody operacyjne

30 509

28 048

66

0

Koszty ogólnego zarządu

78 611

82 419

Pozostałe koszty operacyjne

39 196

14 928

171 385

168 668

Przychody finansowe

46 168

19 073

Koszty finansowe

50 158

43 093

Zysk/strata brutto

169 603

147 556

Koszty sprzedaży

Zysk/strata z działalności operacyjnej

Podatek dochodowy

30 250

17 043

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

139 353

130 513

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

139 047

109 105

164 170

189 180

Aktywa trwałe

1 231 895

1 047 215

Aktywa obrotowe

2 833 325

2 821 855

kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

1 529 895

1 278 445

Pozostale dochody całkowite Dochody całkowite razem Bilans

Zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe

537 900

691 612

1 766 015

1 660 499

*64

* % realizacji prognozy rocznej

Trzeci kwartał 2010 r. Grupa PBG S.A. zakończyła dobrymi wynikami finansowymi. Grupa odnotowała w 3 kw. 2010 r. wzrost przychodów wobec 3 kw. 2009 roku z poziomu 702,5 mln zł do 732,8 mln zł. Okazały się jednak o kilkadziesiąt milionów niższe od oczekiwań analityków. Mniejszy kwotowo przyrost kosztów własnych sprzedaży pozwolił spółce poprawić w porównywanym okresie zysk brutto ze sprzedaży z 90,9 mln zł do 96,2 mln zł. Sześcioprocentowy Spadek kosztów ogólnego zarządu oraz nieco korzystniejszy niż w ubiegłym roku bilans pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych pozwolił spółce na wzrost wyniku EBIT w 3 kw. 2010 r. do poziomu 73,6 mln zł względem 66,1 mln zł wypracowanych w 3 kw. 2009 r. Z kolei zdecydowanie korzystniejsze wyniki z działalności finansowej, w tym istotny wzrost przychodów finansowych przy jednoczesnym niemal 60% spadku kosztów finansowych przyczynił się do wzrostu zysku netto w 3 kw. 2010 r. przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego do 58,7 mln zł wobec zaledwie 38,9 mln zł zysku netto w 3 kw. 2009 r. Zaznaczyć przy tym należy, że zarówno zysk netto, jak i zysk EBIT były nieco lepsze od oczekiwań analityków. Na dzień 1 października 2010 roku wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła nieco ponad 6 mld zł, z czego blisko 1,1 mld zł przypada do realizacji w 2010 roku, zaś pozostała część na lata kolejne (głównie 2011 i 2012). Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią w tej chwili kontrakty z segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. Spółka prognozuje, że zarobi w 2010 r. na czysto około 220 mln zł przy około 300 mln zł zysku operacyjnego i około 3 mld zł obrotów. Po trzech kwartałach szacunki zostały zatem wykonane odpowiednio w 63%, 57% i 64% W raporcie za III kwartał zarząd budowlanej grupy podtrzymał prognozy wyników. Ostateczne wyniki zależeć będą niewątpliwie od czynników pogodowych. Piotr Cieślak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

* % realizacji prognozy rocznej

Komentarz analityka

*63

13


Podstawowe dane o spółce  Power Media S.A. ul. Ruska 41-42, 50-079 Wrocław  tel.: +48 71 341 06 96, fax: +48 71 321 00 16

Komentarz Prezesa Zarządu

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł)

1-3 Q 2010

1-3 Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

5216

6108

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

4257

5489

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

958

619

Koszty sprzedaży

534

1541

Koszty ogólnego zarządu

974

1344

-424

-2284

103

214

10

3

-330

-2074

Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

9

97

-339

-2171

S

półka odnotowała pierwszy po siedmiu ujemnych, choć jeszcze nie operacyjnie, kwartał z dodatnim wynikiem finansowym. Udało się wreszcie rozliczyć dotację za poprzedni rok, ponadto realne wydaje się również rozliczenie dotacji za bieżący rok w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponieważ rok 2010 jest już dziesiątym rokiem funkcjonowania serwisu, ifirma.pl otrzyma na nowy rok nową szatę graficzną. Spółka coraz umiejętniej prowadzi promocję internetową serwisu ifirma.pl. Obserwujemy znaczny wzrost rejestracji w serwisie, co powinno wpłynąć pozytywnie na wynik I kwartału przyszłego roku. Ponadto prace dostosowujące serwis ifirma.pl do zmian podatkowych, które będą obowiązywać od nowego roku, szczególnie zmiany stawek VAT, są już na ukończeniu.

Bilans Aktywa trwałe

348

457

Aktywa obrotowe

4242

4722

Kapitał własny

3603

4203

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

 www.power.com.pl  ir@power.com.pl  branża: informatyczna  Prezes Zarządu: Wojciech Narczyński

0

0

860

850

Wojciech Narczyński, Prezes Zarządu Power Media S.A.

Komentarz analityka

14

Trzeci kwartał 2010 stał dla spółki pod znakiem względnej stabilizacji w przychodach (wzrost o 1,9% r/r), co stanowi wyraźną zmianę w stosunku do poprzednich kwartałów 2010, kiedy to przychody spadały rok do roku o około 20%. Za zmianą dynamiki w ostatnim okresie stoi jednak przede wszystkim efekt bazy – w 3Q09 przychody Power Media były o 17,3% i 20,7% niższe niż w odpowiednio 2Q09 i 1Q09. Z kolei w bieżącym roku wzrost przychodów kwartał do kwartału wyniósł jedynie 6,0%. Warto tutaj pamiętać o istotnej kontrybucji umowy z Siemensem, która obowiązywała do 30 listopada 2010 – w czwartym kwartale należy spodziewać się mniejszych wpływów z tego tytułu. Wyraźny spadek kosztu własnego pozwolił jednakże na znaczącą poprawę zysku brutto na sprzedaży ze 145 tys. PLN do 401 tys. PLN. Godny odnotowania jest podwyższony względem zeszłego roku poziom kosztów sprzedaży, prawdopodobnie głównie w wyniku wzmożonych nakładów na budowę wizerunku marki i reklamę serwisu ifirma.pl. Z drugiej strony koszty ogólnego zarządu spadły rok do roku o 10,7% z 373 tys. PLN do 333 tys. PLN. W trzecim kwartale rozliczona została kwota dotacji 118 tys. PLN z I etapu realizacji umowy o dofinsowanie na serwis ifirma.pl, co znalazło swoje odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych. W konsekwencji, spółka zanotowała marginalnie dodatni EBIT na poziomie około 10 tys. PLN, poprawiony dalej o 31 tys. PLN odsetek z lokat. Ostatecznie, zysk netto spółki osiągnął wartość 21 tys. PLN wobec straty 356 tys. PLN przed rokiem. W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy więc poprawę wyników - przede wszystkim za sprawą lepszych marż i rozliczenia części dotacji. W dalszym ciągu kluczową kwestią jest dla spółki rozwój serwisu ifirma.pl, a także negocjacja kolejnej umowy z firmą Siemens . Miłosz Papst


Podstawowe dane o spółce  Telestrada S.A. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa  tel.: 22 203 00 00

 www.telestrada.pl  investor.relations@telestrada.pl  branża: telekomunikacja  Prezes Zarządu: Jacek Lichota

Komentarz Prezesa Zarządu

W

ocenie zarządu głównymi czynnikami kształtującymi wynik finansowy IIIQ2010 roku było znaczące zwiększenie poziomu sprzedaży spółki matki grupy – Telestrada S.A. a także uzyskanie bardzo zadowalającego efektu skali w wyniku nabycia i konsolidacji TELE24 Sp. z o.o. Wyniki finansowe TELE24 Sp. z o.o. są konsolidowane w  pełni od 1 lipca 2010 r. W  III kwartale dokonano pełnej integracji operacyjnej TELE24 z grupą Telestrada S.A. Dokonano przeniesienia działalności operacyjnej z Katowic do Warszawy, przejęto wszystkie działania operacyjne, dokonano oceny możliwości redukcji kosztów i  wdrożono program redukcji kosztów celem osiągnięcia najlepszych efektów synergii. Dokonano również oceny sposobu wdrożenia jednolitego systemu obsługi klientów. Istotne działania operacyjne Grupy W IIIQ2010 Grupa zrealizowała zapowiadane porozumienie w  zakresie wdrożenia usług komórkowych. Podpisano list intencyjny z  firmą Telogic Sp. z  o.o. będącą enablerem usług MVNO w  oparciu o  sieć PTK Centertel. Rozpoczęto prace wdrożeniowe usług komórkowych obejmujących telefonię głosową i  dostęp do Internetu. Grupa planuje oferowanie tych usług zarówno jako usług całkowicie nowych dla klientów nowo pozyskiwanych jak również jako usług dodanych do dotychczasowych pakietów usługowych obejmujących telefonię stacjonarną i internet stacjonarny. W  IIIQ2010 dwie spółki Grupy podpisały umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Poczty Polskiej i wdrożyły usługi pakietowe łączące w sobie usługi telekomunikacyjne i  ochronę ubezpieczeniową mieszkania Abonenta. Pierwszym wdrożonym pakietem ubezpieczeniowym jest ochrona łączna na 50.000 zł. Jacek Lichota, Prezes Zarządu Telestrada S.A.

Podstawowe dane finansowe Dane Finansowe (tys. zł)

3Q 2010

3Q 2009

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

5980,40

4424,23

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2681,46

2833,41

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

3298,94

1590,82

Pozostałe przychody Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk/strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk/strata brutto Podatek dochodowy

0,00

0,00

1201,24

500,21

700,57

400,70

0,00

0,00

1449,40

689,91

447,62

81,34

0,00

0,00

1458,25

734,33

185,40

113,87

Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej

1272,86

620,46

Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej

1272,86

620,46

Pozostale dochody całkowite

0,00

0,00

Dochody całkowite razem

0,00

0,00

Aktywa trwałe

5998,30

3029,58

Aktywa obrotowe

9161,96

7941,44

11144,27

8139,93

Bilans

kapitał własny Zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe

0,00

0,00

3662,65

2810,12

Komentarz analityka W trzecim kwartale spółka osiągnęła przychody o 35,2% wyższe niż przed rokiem, na poziomie niespełna 6 mln PLN. Za tym pokaźnym wzrostem stoją między innymi przychody wypracowane na projektach publicznych oraz pierwszy kwartał konsolidacji przejętej spółki Tele24. Z  drugiej strony koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą lekko spadły o 5,4%, co może wydać się zaskakujące – wynika jednak z faktu, iż koszty poniesione przy realizacji wspomnianych projektów publicznych zostały już rozpoznane w poprzednim kwartale. W efekcie, marża drugiego kwartału była zaniżona, a bieżącego okresu – zawyżona (marża brutto na sprzedaży w 3 kwartale równa 55,2% względem 36,0% rok temu). Tak czy tak, marża narastająco za trzy kwartały również ukształtowała się dużo wyżej niż rok temu (43,6% względem 27,4% rok temu), co potwierdza pozytywne tendencje w działalności operacyjnej spółki. Na uwagę zasługuje bardzo silny wzrost kosztów sprzedaży do 1,2 mln PLN z 0,5 mln PLN przed rokiem. Koszty te jako procent przychodów wzrosły z 11,3% w 3 kwartale 2009 do aż 20,1% w 3 kwartale 2010. Można tylko spekulować, że przynajmniej częściowo stoją za nimi koszty związane z  rozwojem call center. Mimo to, na poziomie EBIT Telestrada zanotowała wyraźny wzrost marży i ponad dwukrotny wzrost zysku operacyjnego. Skok zarówno po stronie przychodów jak i  kosztów finansowych prawdopodobnie jest rezultatem jednej operacji, której wpływ netto na wynik spółki jest zerowy. Ostatecznie spółce udało się również podwoić zysk netto. Warto jednak pamiętać, że od momentu publikacji raportu dokonano podwyższenia kapitału w wyniku wykonania warrantów na akcje serii G – w efekcie łączna liczba akcji wzrosła o 800,000 sztuk, czyli o prawie jedną trzecią . Miłosz Papst

13


Z NAMI SIĘ OPŁACA! Przyłącz się do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Spółki, które udzielają zniżek na swoje produkty członkom SII:

Szczegółowe warunki uzyskania poszczególnych zniżek na:

www.sii.org.pl

Wyniki spółek giełdowych za III kwartał 2010r.  

Wyniki spółek giełdowych uczestniczących w programie 10 na 10. Wiecej na www.10na10.pl.

Advertisement