Page 1

[ Januar 2013 ]

Danmarks

største gymnasium

Nyt fra forældreforeningen > SIDE 3

Studieretningsvalg > SIDE 4

SRP og synopsisprøven > SIDE 6 & 7

naturvidenskab sprog

sport

samfundsfag teater musik

www.silkeborg-gym.dk

www.silkeborg-gym.dk


Leder: Rektor Erik Olesen ----------------------------------------------------------------------------Oslovej 10 DK-8600 Silkeborg Telefon +45 86 81 08 00 Telefax +45 86 81 26 06 E-mail: sag@silkeborg-gym.dk www.silkeborg-gym.dk Rektor: Erik Olesen

Velkommen til Silkeborg Gymnasiums nyhedsbrev Målgruppen er først og fremmest

forældrekredsen, og for at nå ud til alle forældre sendes nyhedsbrevet med almindelig post. Nyhedsbrevet udkommer tre gange om året og vil desuden ligge på vores hjemmeside.

----------------------------------------------------------------------------Formålet med nyhedsbrevet er at give

Årets studieretningsvalg blandt 1g’erne

forældrene og andre interessenter en

har – målt på opfyldelsen af elevønsker

Nyt fra gymnasiet

let tilgængelig mulighed for at følge

– været en stor succes. Det kan man

Aktuel information for forældre til elever på Silkeborg Gymnasium

med i årets gang på gymnasiet.

læse lidt om her i nyhedsbrevet.

Ansvarshavende udgiver: Rektor Erik Olesen

Seks år med vækst og udvikling

Ny tilkørselsvej

Det er nu seks år siden, at Silkeborg

er vi i gang med at forbedre trafik-

Gymnasium blev en selvejende institu-

forholdene omkring skolen. Der er anlagt

tion, og vi har været igennem en

en ny vej, der forbinder skolens nye

Design og produktion: Semios

periode med omfattende udbygning og

parkeringsplads med Gødvad Bygade,

vækst, således at vi nu har en moderne

således at der nu er to tilkørselsveje.

Publicering: Online: http://issuu.com/publications

og tidssvarende bygning med blandt

Vi anbefaler, at man om morgenen

andet en helt ny naturvidenskabsfløj, et

benytter den nye vej, når man kører

nyt auditorium, en ny idrætshal og en

FRA skolen. Det vil forbedre trafik-

række nye og nyrenoverede lokaler.

forholdene, hvis der på tilkørselsvejen

-----------------------------------------------

Ansvarshavende redaktør: Uddannelseschef Jørgen F. Hansen

I samarbejde med Silkeborg Kommune

fra Oslovej så vidt muligt kun er trafik

Danmarks største gymnasium: vi har det hele

op mod gymnasiet. På den nye vej må der gerne være trafik begge veje.

Silkeborg Gymnasium har nu ca. 1350

Silkeborg Gymnasium er det største

elever fordelt i 49 klasser. Det gør os til

Der arbejdes endvidere på at gøre

landets største gymnasium og giver os

området ved tilkørslen fra Oslovej mere

mulighed for at have et udbud af studie-

overskueligt, og vi forventer, at der i

retninger, valgfag og øvrige tilbud, der

løbet af 2013 vil blive anlagt fortov og

er enestående blandt de gymnasiale

cykelsti på begge sider af tilkørselsvejen.

uddannelser i Danmark. Dermed kan

gymnasium i Danmark. Vi udbyder 25

vi imødekomme elevernes behov, og

Forældrene er en ressource

studieretninger og en særdeles bred vifte

de årlige undersøgelser af elevtilfreds-

Som et af de få gymnasier i landet har

af valgfag

heden og det sociale miljø på skolen

vi en forældreforening . Forældre-

viser, at de mange elever i høj grad

foreningens bestyrelse er en aktiv

trives på Silkeborg Gymnasium.

samarbejds- og dialogpartner, som står

Silkeborg Gymnasium er det store gymnasium med de mange muligheder,

skolen bi i stort og småt, bl.a. gennem Uanset hvilken videregående uddannelse

afholdelse af forskellige arrangementer

man måtte vælge – på universitetet,

og i forbindelse med afvikling af elev-

chancen for at få faglige, personlige og

handelshøjskolen, ingeniøruddannel-

fester. Der vil i hver udgave af nyheds-

sociale udfordringer. Gymnasiet ligger i et

serne... mv - har vi en studieretning, der

brevet være et afsnit med nyt fra

naturskønt område i den nordøstlige del

giver den enkelte unge de allerbedste

forældreforeningen.

af Silkeborg.

forudsætninger for at gennemføre den

også når det drejer sig om at give sig selv

ønskede videregående uddannelse.

2


Studiemodul hver onsdag Vi har i dette skoleår indført et

Forårets studierejser

fast studiemodul hver onsdag kl. 11.05 – 12.20, hvor alle elever har mulighed for at gå til lektiecafé

dramatik, mediefag, idræt mv.

I ugerne 11 og 12 tager 2.g’erne på

eller deltage i en af de mange andre

Eleverne har også mulighed for at

deres traditionelle studierejse. 15 klasser

aktiviteter, der er skemalagt i

deltage i elevrådsarbejde og andre

rejser ud i verden (de to musikklasser

studiemodulet: musik, billedkunst,

elevstyrede aktiviteter.

rejser i 3g til Edinburgh i august). Næsten halvdelen af klasserne har valgt at lægge turen til London (dog med

Nyheder på skolens hjemmeside

mange forskellige faglige mål). Andre rejser til Hamborg, Firenze, Istanbul, Barcelona og Berlin. Vores internationale klasse skal på tur over Atlanten til New York.

Forældremøderne i 1.g I marts - april afholdes der forældresamtaler for 1g-årgangen. Ved denne lejlighed har forældrene mulighed for at få en kort samtale Under overskriften ”Aktuelt”

Olympiaden for Gymnasiefilosofi, at

med klassens lærere. Såfremt

bringer vi de aktuelle nyheder fra

2x og 2w har været på studietur til

denne korte samtale ikke opfylder

gymnasiet. Man kan f.eks. her

København, og at holdet 3 SP3 har

behovet, er der mulighed for

læse om, at Silkeborg Gymnasiums

været på en oplevelsesrig tur

at træffe særskilt aftale om en

tre filosofihold i år deltager i

til Málaga.

samtale.

Nyt fra forældreforeningen På forældreforeningens generalfor-

bl.a. fra Matador). Han vil fortælle om

samling 29.oktober konstituerede

“skæve” børn og unges reaktioner på

bestyrelsen sig med ny formand, idet

at vokse op i en dysfunktionel familie.

Peter Nyegaard Jensen afløste Harald Sørensen. Desuden nyvalgtes: Astrid

Foredraget tager udganghspunkt i hans

Gulhammer, Niels Erik Sørensen og

egen opvækst i skyggen af en psykisk

Agnes Engeman. Forældreforeningen

syg mor.

afholder i samarbejde med skolen et foredrag den 19.februar kl. 14-15.20

Alle forældre er velkomne til at komme

ved skuespilleren Jens Arentzen (kendt

og høre foredraget.

www.silkeborg-gym.dk

3


SG hitter på YouTube Elever fra Silkeborg Gymnasium lavede i oktober en PR-video for gymnasiet, hvor de i bedste hip-hop stil prikker drillende til Silkeborg Handelsskole. Videoen blev hurtigt et hit og er i 2012 blevet set mere end 19.000 gange.

Studieretningsvalg -----------------------------------------------------Sidst i grundforløbet skulle samtlige 1.g-elever foretage et valg: Hvilken af de 25 studieretninger, der tilbydes på Silkeborg Gymnasium, ønsker du?

-----------------------------------------------------Som svar herpå var der mange elever, der tilkendegav, at de ønskede den samme studieretning, som de havde valgt, inden de begyndte på gymnasiet. Men der var også mange, der i løbet af grundforløbet havde fået øjnene op for nogle nye faglige områder og derfor ønskede en anden studieretning.

naturvidenskab sprog

sport

der ikke blev optaget på en af de to

klasserne sammen begyndte den første

studieretninger, som de ønskede mest.

skoledag med fælles morgenmad sammen med de to teamlærere, der

Den høje grad af opfyldelse af studie-

har ansvar for klassens trivsel.

retningsønsker skyldes bl.a. Silkeborg Gymnasiums størrelse. Vi kan som et af

Senere i januar venter ’klassens dag’,

de få gymnasier i landet fx oprette en

hvor hele dagen tilbringes sammen

klassisk-sproglig studieretning med latin

med teamlærerne, og hvor det handler

A og græsk A og en ny naturviden-

om at have det sjovt og komme til at

skabelig forsøgs­studieretning med geo-

lære hinanden at kende: Nogle spiller

Ved at oprette 18 forskellige studieret-

videnskab A, matematik A og fysik B.

hockey i hallen, andre bowler eller

ninger lykkedes det at opfylde 95 %

Som resultat af studieretningsvalget er

udfordrer hinanden i brætspil.

af de 456 1.g-elevers 1. prioritet mht.

1.g-eleverne i januar 2013 begyndt i

studieretning. Der var kun fire elever,

nye klasser. For at ryste studieretnings-

samfundsfag teater musik

4


Til Holland for at fyre fysikraketter af Der afholdes mange studiekredse på SG, hvor eleverne kan pleje deres interesse-

Nu også med Canada som studierejsemål I dette skoleår blev der skrevet SG-historie, da Québec i Canada var rejsemålet for en studietur, og æren af at være de første SG-elever til at sætte fod på franskcanadisk jord tilfaldt fransk-eleverne på den supersproglige studieretning. Ud over de faglige forberedelser til turen, som betød et travlt

områder. CanSat-studiekredsen, hvor der arbejdes med faget fysik, er en af disse muligheder. Siden efterårsferien

højt oppe i luften CanSat’en kommer.

har 8 piger og en lærer arbejdet på

Derudover vil pigerne arbejde på at

at komme til Holland i april måned,

måle acceleration, samt hvor meget Uv-

hvor de skal sende en sodavandsdåse

stråling og ozon, der er i atmosfæren.

med elektronikudstyr op med en raket. Der er tale om en international konkur-

Vi ønsker pigerne fra ”SG can Science”

rence, hvor SG-pigerne skal dyste mod

held og lykke til april!

6 andre europæiske lande. CanSat-studiekredsen er blot én af de Op til konkurrencen i Holland arbejdes

mange studiekredse på SG, hvor elev-

der i studiekredsen med at måle-sonden

erne får mulighed for at lege med og

(CanSat’en) skal kunne måle tryk og

udfolde sig inden for de forskellige fag.

temperatur, så man kan beregne, hvor

forår i fransktimerne for eleverne, skulle eleverne bo ved québecske

Julekoncerten den 5. december

værtsfamilier, og det indebar også et forarbejde for eleverne,

Den nye hal var fyldt helt op, da

der skrev breve til deres respek-

den traditionsrige julekoncert

tive værtsfamilier, ligesom de

sørgede for, at julestemningen

udarbejdede et hæfte med

bredte sig til alle de fremmødte.

fransksprogede artikler om Danmark og dansk kultur. Hos

Det var lykkedes musikholdene at

værtsfamilierne i Canada fik

lave et meget varieret program, som

eleverne rig mulighed for at

både indeholdt rap, funk, gospel,

opleve det fransktalende

rock, ballader, metal, jazz, reggae og

samfund på nærmeste hold,

swing ala cajon style. Og Elvis - som

ligesom de fik testet fransk-

gæstede salen lige op til pausen,

kundskaberne - med stor succes.

hvor der blev budt på gløgg og æbleskiver - var sjældent set bedre. Specielt i år var det en usædvanlig stor fornøjelse at se og høre 1gvalgholdene. Som altid en dejlig julekoncert på SG!

www.silkeborg-gym.dk

5


Ministerbesøg

Handels- og investeringsminister

deltager i. I 3. lektion holdt hun oplæg

med Kina erhvervsmæssigt og politisk.

Pia Olsen Dyhr besøgte den 12.

med efterfølgende diskussion for

Spørgelysten og diskussionslysten var

december Silkeborg Gymnasium.

skolens samfundsfagselever og for de

stor blandt eleverne, som fik udfordret

Hun fik orientering om undervisningen

elever som har kinesisk på A-niveau,

deres syn på international politik og

i kinesisk og om projektet “Kina på

om Kinas rolle på den internationale

på Kina som en økonomisk og politisk

skemaet” som Silkeborg Gymnasium

scene og om Danmarks samarbejde

sværvægter.

Synopsisprøven i Almen studieforberedelse

I almen studieforberedelse arbejdes

Alle 3g-elever skal til sommer (maj/

der med betydningsfulde natur- og

juni) til eksamen i Almen studiefor-

kulturfænomener, almenmenneske-

beredelse.

Ja, næppe er den sidste side i

linger og centrale forestillinger fra

Det foregår konkret ved, at de

studieretningsprojektet udskrevet og

fortid og nutid med anvendelse af

i løbet af 30 minutter sammen

opgavebesvarelsen samlet, før en ny

teorier og metoder fra alle områder.

med lærer og censor redegør for

lige spørgsmål, vigtige problemstil-

udfordring melder sig for eleverne i 3g.

6

på SG

og forklarer, udfolder, drøfter og D. 28. januar offentliggøres årets

diskuterer de faglige metoder, som

Synopsisprøven i Almen studiefor-

tema/ den sag, eleverne skal arbejde

de har anvendt fra de to fag, og i

beredelse løber gennem hele foråret

med. De skal inddrage 2 af deres

sammenhæng hermed inddrager

– fra 28. januar til maj/juni måned.

fag i projektet; herefter skal de i

den faglige problemstilling, som de

Almen studieforberedelse er et

forlængelse af forskellige former

har beskrevet i deres synopsis.

samarbejde mellem fag inden for og

for vejledning udarbejde en såkaldt

på tværs af gymnasiets tre faglige

synopsis, som afleveres d. 22. marts

Den opnåede karakter tæller med

hovedområder: naturvidenskab,

og som udleveres til læreren og den

vægten 1,5 på studentereksamens-

humaniora og samfundsvidenskab.

udefrakommende censor.

beviset.


3g’erne fik afleveret deres SRP

I løbet af de første uger efter juleferien fastlægges karakteren for den enkelte opgave af elevens lærer (her fra gymnasiet) og censor gennem telefonisk konference.

- og kunne gå på en fortjent juleferie. Allerede samme dag, vi fik studieret-

Når karakteren er fastlagt, meddeler

ningsprojektopgaverne i hus, blev de

elevens lærer karakteren til eleven

fremsendt til censorerne, som kommer

og begrunder den. Den opnåede

fra gymnasieskoler rundt omkring i

karakter tæller med vægten 2 på

Danmark.

studentereksamensbeviset.

TRE FOREDRAG:

DEN SYMBOLSKE SUPERHELT MENNESKET OG MASKINEN DEMOCRAZY? Oplev tre stærke foredrag i Silkeborg Gymnasiums store auditorium på Oslovej 10 i Silkeborg

Ny sportshal Endelig stod den færdig! Vores nye idrætshal blev taget i brug i august 2012. Med flot blåt gulv, store vinduespartier, der giver masser af lys, er alle enige om, at det er fed oplevelse at have idræt i disse omgivelser. Ud over at blive brugt til idræt, har hallen allerede været i brug til diverse arrangementer: Dimissionen, festen for tidligere elever i september og julekoncerten i december.

Helt gratis og for alle

Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19-21.

Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19-21.

Bjarke Bertram-Nielsen: “Den Symbolske Superhelt - en moderne helteskikkelses mange betydninger.” _______________________________________ POW! CRACK! KA-BOOM! I løbet af det seneste årti er antallet af superheltefilm eksploderet. Den første danske film i genren - Antboy - indspilles netop nu. Hvad er det ved denne moderne mytologiske figur, superhelten, derOslovej fascinerer 10 os så ·meget i disse år, at vi igen og igen 8600 Silkeborg går i biografen for at se mennesker iføre sig masker og www.silkeborg-gym.dk tage kampen op mod formidable modstandere? Hvor stammer superheltene egentlig fra? Hvad siger de om vores samfund og kultur? Og hvad kan vi lære som mennesker af at beskæftige os med Superman, SpiderMan, Batman og alle de andre helte?

Flemming Glerup: “Democrazy? - Medierne og den politiske kommunikation.

Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19-21. Tim Wille-Jørgensen: “Mennesket og maskinen. Det videnskabelige menneskebillede fra krybbe til grav.” _______________________________________ Engang for længe siden var det hele så simpelt. Det er det bare ikke mere. Universet er mere komplekst, vidunderligt, farligt, skræmmende, gåsehudsfremkaldende og uforståeligt end nogensinde før. Det bliver det foredrag, hvor relativititetsteorien udføres live; hvor jeres hjerner kortvarigt holder op med at virke, som I synes de skal. Kom og se virkeligheden dybt i øjnene det bliver både sjovt, smukt og tankevækkende.

_______________________________________ Samspillet mellem medier, politikere og spindoktorer har stor fascinationskraft. TV-serier som Borgen og Forbrydelsen er blot de seneste eksempler. Og samspillet er af stor betydning for demokratiet. Medierne udfylder ikke alene rollen som ”4. statsmagt”, men sætter også rammerne for den politiske kommunikation, og disse rammer er under hastig forandring. Dels i kraft af de sociale medier, dels fordi de politiske forskelle dagbladene imellem er blevet langt tydeligere efter Muhammed-krisen. News er blevet til views. Hertil kommer, at medierne går tættere og tættere på politikerne som privatpersoner. Dyneløfteriet har ingen grænser. Men hvad kan egentlig forklare denne udvikling? Og hvilke konsekvenser får den for demokratiet? _______________________________________

Husk at tilmelde dig Der serveres kaffe og kage i pausen. Tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig med antal deltagende og de ønskede foredrag på tilmelding@silkeborg-gym.dk

Sammen med nyt fitness-lokale og ny multibane er vi i stand til at tilbyde vores elever de bedste og mest moderne faciliteter. Oslovej 10 · Silkeborg · Tlf. 86 81 08 00 · silkeborg-gym.dk

www.silkeborg-gym.dk

7


Fester og Café Skrymer Der afvikles nogenlunde fast hvert skoleår 4 Café ”Skrymer” og 4 elevfester. Disse arrangementer har blandt flere andre til formål at styrke det sociale liv på skolen på tværs af klasser og hold. Café ”Skrymer”, eller de såkaldte fredagscaféer, planlægges og afvikles i et samarbejde mellem lærere, pedeller og elevudvalg, og rammen er nogenlunde fast: Et par timer fredag eftermiddag mødes de elever, som har lyst til det, i kantinen; her kan de lytte til musik, diskutere, spille

spil og måske endda overvære lidt

er den såkaldte ”Gallafest”, hvor

optræden, inden de forlader skolen

skolens lærere også deltager. ”Galla-

og går på weekend.

festen” er lagt an på, at elever og lærere ved festens begyndelse har

Elevfesterne er af lidt mere omfat-

nogle fælles aktiviteter, og som

tende karakter. De planlægges og

navnet siger, lægges der op til, at vi

afvikles af skolens festudvalg (som

her har en fælles fest kendetegnet

består af elever) og pedellerne og

ved stil og elegance - både hvad

repræsentanter for skolens ledelse.

angår udsmykning og påklædning.

Der er ved elevfesterne altid liveband valgt af eleverne, og efter skolens udbygning er det nu også muligt for de elever, som har lyst til det, at hygge sig i lokaler, hvor lydniveauet er mindre end i kantineområdet, hvor der spilles musik og danses. En af de 4 årlige fester

SG musikelever spiller julesang på TV2 Elever fra Silkeborg Gymnasium laver julesang – se klip fra TV2 her.

Kalender 28. januar kl. 19 - 22. Åbent hus 7. februar kl. 19 - 21. Foredrag – “Den Symbolske Superhelt”. Gratis og for alle 19.februar kl. 14-15.20. Foredrag ved skuespilleren Jens Arentzen (kendt bl.a. fra Matador) 21. februar kl. 19 - 21. Foredrag – “Mennesket og maskinen”. Gratis og for alle 28.februar 2013 kl. 19 - 21. Foredrag – “Democrazy”. Gratis og for alle

Nyt fra gymnasiet  

Januar 2013

Nyt fra gymnasiet  

Januar 2013

Advertisement