Page 1

En kortversion av

MÃ…L OCH BUDGET 2018-2020


Omslag: Illustration Sigtuna kommun


Det här är en kortversion av Sigtuna kommuns Mål och budget 2018-2020. Här kan du läsa om hur dina skattepengar används. Under 2018 får Sigtuna kommun omkring 2,5 miljarder kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Varenda krona är öronmärkt för vad den ska användas till. Sigtuna kommun har beslutat att lägga störst fokus och mest pengar på kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg. För att verksamheterna ska fungera på allra bästa sätt, för att vårt gemensamma samhälle ska vara så bra som möjligt både idag och i framtiden, ingår även en stor satsning på trygghetsarbete och miljöarbete. Här kan du se hur pengarna fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna samt vilka åtgärder och satsningar som planeras.

Medelålder 38 46 274 invånare Här bor vi • 60% i Märsta • 20% i Sigtuna stad • 5% i Rosersberg • 15% på landsbygden

ARLANDA

SIGTUNA STAD

MÄRSTA

ROSERSBERG

Sigtuna kommun är största arbetsgivare med 2 975 anställda.

Skattesats Sigtuna kommun 20,00 Landstinget 12,08 Totalt 32,08

Politiskt styre Från och med september 2017 styrs kommunen av en koalition bestående av: • Moderaterna (M) • Samling för Sigtuna (SfS) • Kristdemokraterna (KD) • Centerpartiet (C) • Liberalerna (L) • Miljöpartiet (MP) Kommunalråd är Olov Holst (M).

3


Ur Sigtuna kommuns värdegrund Foto: Rosie Alm

4


De grundläggande politiska utgångspunkterna och principerna Kommunen är till för invånarna, alltså är det invånarna som är Sigtuna kommuns uppdragsgivare. Det ska vara utgångspunkten för såväl tjänstemän som politiker. Därför är det viktigt att invånaren enkelt ska kunna få reda på hur prioriteringarna och satsningarna ser ut, vilka kommunala verksamheter och tjänster som erbjuds och vilka förväntningar som kan ställas på kvaliteten. Ansvar för skattebetalarnas pengar och ordning och reda i kommunens verksamheter och ekonomi är grunden för all verksamhet kommunen utför. Kvalitetsmätningar, utvärderingar, uppföljningar och redovisningar ska finnas lättillgängligt på kommunens hemsida. Sigtuna kommun ska ha ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbarhetsperspektiv i alla beslut som tas och i alla verksamheter. Det innebär exempelvis att: •

Kommunen hushållar med invånarnas skattepengar, prioriterar hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad och kontinuerligt arbetar för att effektivisera alla kommunalt finansierade verksamheter.

Ett strategiskt och långsiktigt miljö- och klimatarbete ska finnas med i all verksamhet.

All form av utanförskap måste motverkas, bland annat genom en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, att ge alla förutsättningar till egen försörjning och bygga på ett sätt som ökar integrationen.

Invånarna, inklusive barnen, måste vara delaktiga. Det ska byggas upp en tydlig struktur för att dela information, tillvarata synpunkter och stärka dialogen mellan invånarna, beslutsfattande politiker och kommunens tjänstemän.

Kärnverksamheterna – skola, vård, omsorg, trygghet och miljö – ska prioriteras vid tilldelning av resurser. När kvalitetsmålen där har uppnåtts kan eventuella överskottsresurser användas till annat.

5


Mål 1 En ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi.För att komma i balans ska intäkterna från skatter och statsbidrag överstiga kostnaderna med minst 2 procent under de kommande tre åren. Ekonomin ska vara oberoende av engångsintäkter såsom exempelvis markförsäljning. Mål 2 Kommunala skattesatsen ska på sikt sänkas. Skattesatsen är idag på 20,0 procent. När ekonomin är i balans och kärnverksamheterna tillförts nödvändiga resurser ska skattesatsen sänkas.

Mål 4 Ekonomisk hållbarhet Sigtuna kommuns invånare ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Entreprenörskap, företagande och tillväxt är grunden för kommunens ekonomiska hållbarhet. Näringslivsklimatet ska vara ett av Sveriges bästa och erbjuda goda förutsättningar för olika branscher och företag att etablera sig och växa i hela kommunen.

Mål 3 Kommunens tjänster ska hålla hög kvalitet till låg kostnad. Kärnverksamheterna i Sigtuna kommun (vård, skola, omsorg, trygghet och miljö) ska kontinuerligt tillhöra de 50 bästa i landet. Tillgängligheten till kommunens lokaler och tjänster ska vara god även för personer med funktionsvariation. Upp till 50 procent av all kommunalt finansierad verksamhet (som inte är myndighetsutövning eller av särskild strategisk betydelse) ska kunna utföras av externa leverantörer om de håller hög kvalitet och samtidigt blir mer effektiva och billigare än om de är i kommunens regi.

Mål 5 Ekologisk hållbarhet Sigtuna kommun ska tillhöra Sveriges mest miljövänliga kommuner. Genom nödvändig service, kunskap, resurser,

6


infrastruktur och rutiner ska det vara enkelt för invånare, brukare, besökare, medarbetare och företagare att agera på ett sätt som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet. Sigtuna kommuns planering utgår från kretsloppstänkande, förnyelsebara och klimateffektiva energikällor och ett giftfritt samhälle.

erbjuda invånarna kvalitativ kärnverksamhet och möta framtiden på bästa vis måste Sigtuna kommun ha rätt kompetens bland medarbetarna. Därför är det viktigt för Sigtuna kommun som arbetsgivare att både kunna behålla befintlig kompetens och locka nya medarbetare. För att anses vara en attraktiv arbetsgivare bör det finns goda utvecklingsmöjligheter, medarbetaren ska känna att det finns förutsättningar att kunna växa och att kunna påverka. Sigtuna kommun ska erbjuda en bra arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald och med en tydlig satsning på hållbar arbetshälsa. En målsättning är att få ner personalomsättningen och sjukfrånvaron.

Mål 6 Social hållbarhet I Sigtuna kommun ska alla människors lika värde stå i centrum. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjligheter till utveckling, kunskap, trygghet, delaktighet och en god hälsa. Mål 7 Demokratisk hållbarhet Sigtuna kommun ska ha en stark demokrati där alla invånare känner att de vill delta i samhällsutvecklingen och engagera sig i beslut som tas. Kommunens utveckling ska ske i nära samförstånd och dialog med invånarna, som på ett enkelt och lättbegripligt sätt ska kunna få en god insyn i de kommunala verksamheterna. Mål 8 Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att kunna

Foto: Rosie Alm och Kari Kohvakka

7


55 uppdrag under 2018 I Mål och budget 2018-2020 finns 55 uppdrag som ska verkställas. Vissa uppdrag handlar till exempel om att utreda hur någonting kan bli bättre eller mer effektivt, andra handlar om att utföra någonting konkret. Samtliga 55 uppdrag hittar du i den kompletta versionen av Mål och budget på sigtuna.se/malochbudget. Här kommer en sammanställning på några av uppdragen: Kommunstyrelsen – uppdrag: • Kommunstyrelsen ska senast 31 januari 2018 ha skapat en utvecklingsenhet, som ska ha som uppgift att se över hur kvaliteten på de tjänster som kommunen levererar kan bli högre och verksamheterna mer effektiva. • Kommunstyrelsen ska kartlägga hur utanförskapet i kommunen ser ut och se vilka åtgärder som kan minska utanförskapet – på alla fronter. • Kommunstyrelsen ska inleda arbetet med att göra om Konsthall Märsta till en träffpunkt för kommunens seniorer. • Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att lägga ut hela eller delar av driften av Utomhusbadet, Midgårdsbadet och badet i Sigtuna fritidscenter på entreprenad. • Kommunstyrelsen ska genomföra de uppdrag som ingår i Trygga Sigtuna (vilka uppdrag det är ser du ett axplock av på sidan 12. Samtliga uppdrag hittar du i bilaga 2 i Mål och budget på sigtuna.se/malochbudget). Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Foto: Kari Kohvakka

8


Barn- och ungdomsnämnden – uppdrag: • Genomföra insatser för minskad segregation och ökad likvärdighet bland kommunens förskolor och skolor. • Ta fram plan för att skapa Framtidens skolbibliotek. • Införa SMS-tjänst eller liknande för samtliga kommunala skolor, så att vårdnadshavare snabbt kan få frånvarorapport. • Ta fram handlingsplan för kemikaliesmart miljö i nya förskolor och skolor, samt handlingsplan för sanering av befintliga lokaler. Barn- och ungdomsnämndens nya skolutvecklingsprogram ska prioriteras. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för den dagliga omsorgen och lärande för barn från 1 till 16 år. I verksamheten ingår förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshemmet. De flesta verksamheter erbjuds både i kommunal och enskild regi.

Äldre- och omsorgsnämnden - uppdrag: • Fler platser för dagverksamhet för personer med demenssjukdom. • Utreda valfrihetssystem, LOV, med början inom hemtjänsten men med målsättningen att införa det inom samtliga verksamheter. • Utreda förutsättningarna för att alla par, oavsett vårdbehov, ska kunna leva tillsammans om de så önskar. • Utarbeta åtgärder för att motverka isolering och främja sociala kontakter för ensamboende äldre. Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, samt för omsorg om funktionshindrade och stöd till psykiskt funktionshindrade.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – uppdrag: • Att stimulera en mångfald vad gäller utförare inom den kommunala vuxenutbildningen. • Utreda ett företags- och jobbcenter, där alla olika aktörer finns samlade inklusive Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att hjälpa den arbetssökande i processen till arbete och egen försörjning. 9


Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna inom kommunen. Det innebär att nämnden har hand om gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskola för gymnasieungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, ungdomsuppföljning samt uppdragsutbildning.

Individ- och familjeomsorgsnämnden – uppdrag: • För att stävja missbruk och kriminalitet bland kommunens ungdomar ska två fältsekreterare arbeta med uppsökande verksamhet samt vara ett stöd till skolor och fritidsgårdar. Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom ett flertal områden. Några exempel på dessa är: förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer, familjerådgivning, uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med missbruksproblem samt beslut och tillsyn enligt alkohollagen.

Kultur- och fritidsnämnden – uppdrag: • Utöka den trygghetsskapande verksamheten med fältarbetare från två till fyra stycken. • Fortsätta att utveckla Sigtuna Museum, där basen ska ligga på det kulturhistoriska och arkeologiska arvet. En eventuell utbyggnad av museet ska utredas liksom hur museet ska drivas och finansieras i framtiden och av vem eller vilka. • Bedriva verksamheter som främjar integration och trygghet. Ett bra exempel är Brobygget. Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan verksamhet i kommunen.

10


Miljö- och hälsoskyddsnämnden – uppdrag: • Att införa ett system som ännu bättre ska kunna mäta kvaliteten på utomhusluften samt på vattnet i hela kommunen. Resultaten ska följas upp och redovisas på kommunens hemsida. • Att inleda samverkan med andra kommuner i syfte att stärka och effektivisera arbetet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att pröva anmälningar och tillstånd samt utöva tillsyn enligt en mängd olika lagar, t ex miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

Bygg- och trafiknämnden - uppdrag: • Rusta upp pendeltågstationen i Märsta med utvidgad biljetthall. • Utreda möjligheterna till en förbättrad pendlarparkering vid Märsta station genom till exempel fler platser och laddstolpar. • Utreda ett ökat bullerskydd mot bil- och tågtrafik för de boende i Rosersberg.

Bygg- och trafiknämnden har hand om kommunens arbete inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. Den övervägande delen av nämndens arbete är myndighetsutövning. Byggoch trafiknämnden beslutar bland annat om förhandsbesked, bygglov, anmälan, strandskyddsdispenser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt adresser.

Foto: Kari Kohvakka

11


Trygghet Känslan av att inte vara trygg har de senaste åren ökat i hela Sverige, så även i Sigtuna kommun visar undersökningar. Det är oacceptabelt eftersom det inskränker människors liv och frihet. Sigtuna kommun tar därför krafttag för att förbättra och förändra situationen. Trygghetsarbetet är högt prioriterat och såväl pengar som personal har öronmärkts för arbetet med att vidta både förebyggande och akuta åtgärder för att skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet i hela kommunen.

För hela bilagan Trygga Sigtuna i Mål och budget, se sigtuna.se/malochbudget

Foto: Rosie Alm

12


Några exempel på det trygghetsarbete som görs är: Fler synliga poliser Sigtuna kommun ska ligga på ännu hårdare för att öka den polisiära närvaron. Valstasatsningen 2.0 Otryggheten i och kring Valsta Centrum har de senaste åren ökat kraftigt. Därför måste en fokuserad insats, både på kort och lång sikt, göras för att återskapa tryggheten, motverka utanförskap och skapa en mer levande kommundel med attraktiva boendemiljöer och ett livskraftigt köpcentrum. Kamerabevakning I brottsförebyggande syfte ska fler bevakningskameror placeras ut på särskilt utsatta platser. Ordningsvakter För att öka tryggheten och förebygga skadegörelse, bråk och brott ska Sigtuna kommun hyra in ordningsvakter med polismans befogenheter. BoTryggt 2030 Genom aktiv stadsplanering som ska utgå från principerna i BoTryggt 2030, ska trygghet och säkerhet uppnås. Till exempel ska platser som tenderar bli ”tillhåll” byggas om, gatubelysning förbättras och snår och buskage tas bort. Trygghetscenter Närpolis, räddningstjänst, fältarbetare, alkoholhandläggare, ordningsvakter, kvinnojouren, kommunens trygghets- och säkerhetspersonal, trafikvakter med flera ska ha en gemensam lokal, ett trygghetscenter. Trygghetscentret ska etableras centralt i Märsta.

13


Vart går skattepengarna? 2017 användes 100 kronor i skatt till kommunen på följande sätt Belopp kr

Verksamhet

23,67 kr

till grundskola år f-9

14,49 kr

till förskola

12,66 kr

till vård och omsorg om äldre

8,44 kr

till gymnasieskola

8,01 kr

till verksamhet för funktionshindrade

6,88 kr

till fritidsverksamhet främst för barn och ungdomar

6,02 kr

till individ- och familjeomsorg

4,57 kr

till kommunövergripande administration

3,79 kr

till infrastruktur, fysisk planering och naturvård

2,35 kr

till arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkl ekonomiskt bistånd

1,82 kr

till vuxenutbildning

1,63 kr

till räddningstjänst

1,57 kr

till bibliotek och kulturverksamhet

1,45 kr

till psykiatriverksamhet

1,02 kr

till kommunfullmäktige och nämndverksamhet

0,90 kr

till kulturskola

0,30 kr

till miljö- och hälsoskyddsverksamhet

0,18 kr

till överförmynderiarbete

0,13 kr

till risk- och säkerhetsåtgärder

0,12 kr

till familjerättsarbete

Foto: Mostphotos

14


Hur fördelas pengarna? Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2018. Totalt har nämndernas budgetar, jämfört med 2017, tillförts netto 98,4 miljoner kronor. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

miljoner kronor

Rambudget 2018 Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast Brandkåren Attunda Särskild verksamhet Anslag oförutsett

224,6 39,5 78,3 5,0

Summa kommunstyrelsen

347,4

Bygg- och trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Äldre- och omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Överförmyndarnämnd Familjerättsnämnd Valnämnd

0,9 109,5 1 048,7 293,7 550,9 124,4 8,8 4,1 3,1 1,3

Summa nämnder

2 145,5

Verksamhetens nettokostnader

2 493,0

15


Investeringsplan Under 2018 avsätts 337 miljoner kronor till att investera i exempelvis belysning, lekparker och upprustning av idrottshallar. De största investeringarna ligger dock på nya förskolor och skolor. Nettoinvesteringar totalt för kommunen (tusen kronor) Inventarier, utrustning och IT

Budget 2018 55 656

Plan 2019 40 700

Plan 2020 40 650

243 860

390 880

523 130

Fastigheter Markförsörjning Gator, vägar, park och lek SUMMA

400

400

400

37 050

25 350

25 350

336 966

457 330

589 530

Av den totala investeringen på fastigheter under 2018-2020 läggs i snitt 78 procent av pengarna på barn- och ungdomsnämnden för nya förskolor och skolor. 90 % 63 % 80 %

Förskolor

Budget 2018 32 800

Plan 2019 133 000

Plan 2020 105 000

Skolor

122 050

180 450

376 150

SUMMA

154 850

313 450

481 150

16


Befolkningsutveckling Under 2014 till 2016 har den årliga befolkningsökningen i Sverige ökat kraftigt. 2016 års befolkningsökning i Sverige var rekordstor och uppgick till 144 000 personer. Invånarantalet i Sigtuna kommun beräknas öka stadigt under perioden 2017-2023 (se nedan), därefter dämpas ökningen något åren 2024-2026. Ålder

Utfall 2016

0-6

4 579

148

162

7-15

5 292

186

16-19

2 214

20-64

Årlig förändring 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

181

215

207

231

145

95

56

27

167

79

250

170

280

204

193

194

179

22

61

149

60

143

74

86

86

54

93

27 397

514

599

554

917

798

1 024

775

509

492

435

65-79

5 222

50

19

-30

12

20

85

51

4

5

37

80-W

1 570

80

93

85

106

105

115

140

117

132

94

Totalt

46 274

1 001

1 100

1 018

1 559

1 443

1 808

1 400

1 004

933

863

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

17


Planerat bostadsbyggande Under de kommande fem åren planeras ett bostadsbyggande i Sigtuna kommun om drygt 3 900 bostäder, cirka 780 nya bostäder per år. I jämförelse med genomsnittet för Stockholms län är detta en hög ambitionsnivå. Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion och tillväxtmotor. Regionen präglas av en stark ekonomisk och befolkningsmässig utveckling, som väntas fortsätta. Därför behöver bostadsmarknaden fungera bättre än vad den gör idag och nya bostäder behöver byggas i snabb takt för att företag ska kunna etablera sig och människor bo nära sina arbetsplatser. Men en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet kräver också utbyggnad av vägnät, tåg- och busstrafik och annan infrastruktur som gör det möjligt för Sigtunas invånare att röra sig i regionen. Sigtuna kommun som befinner sig mitt i det starka och expanderande tillväxtstråket Stockholm-Uppsala, gör stora satsningar på bostadsprojekt för att möta behovet av nya bostäder både genom förtätning och genom uppförande av nya bostadsområden. I och med utbyggnaden av flygplatsstaden Airport City Stockholm kommer många nya arbetsplatser skapas. Det ska byggas bostäder i hela kommunen och mest i Märsta.

Landsbygden 10 % Rosersberg 8%

Märsta 67 %

2000

500 0

18

Småhus/radhus 1 121 st

1000

Bostadsrätter 1 960 st

Sigtuna stad 15 %

Hyresrätter 860 st

1500


Berättelsen om SIGTUNA KOMMUN Många som hör mitt namn tänker på den pittoreska staden vid Mälaren. Det är sant, för det var här jag föddes som Sveriges första stad – som internationell mötesplats och handelsstad – för mer än tusen år sedan. Idag ryms Märsta med Valsta och Steninge, Rosersberg, Arlanda och en levande landsbygd inom mina geografiska gränser. Gränser är annars inget för mig. Jag vågar utmana förutfattade meningar och ser mig själv som en gränsöverskridande kosmopolit. Det internationella och mångkulturella har jag med mig sedan födelsen. Jag välkomnar människor och platser med olika karaktär, för jag vet att olikheter berikar. Varje år passerar många miljoner människor mig via landets största flygplats. Men jag är mer än något man reser till eller från, jag är en plats att komma hem till. Hos mig möts människor, kulturer och företag. Hos mig föds nya tankar och idéer. Hos mig möts dåtid och framtid, natur och stad, Sverige och världen. Välkommen hem till mig.

Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel: 08-591 260 00 www.sigtuna.se

Kortversion mål och budget 2018 2020  

En kortfattad version av Sigtuna kommuns mål och budget för 2018-202

Kortversion mål och budget 2018 2020  

En kortfattad version av Sigtuna kommuns mål och budget för 2018-202

Advertisement