Page 1

Диа г но с т ика Ко нс у л ь т а ция, с ос т а в л е ниепл а нал е че ния Снимо кд иг ит а л ь но г оре нт г е на Снимо кпа нора мно г оре нт г е на( от о па нт омо г ра мма ) Снимо кк омпь ют е рно г от омо г ра фа

5 0EUR 1 0EUR 3 5EUR 5 5EUR

Те ра пе вт иче с ка яс т ома т олог ия Ле че ниез у басо д нимк орне в ымка на л ом Ле че ниез у басд в у мяк орне в ымика на л а ми Ле че ниез у баст ре мяк орне в ымика на л а ми

9 5EUR 1 3 0EUR 1 6 0EUR

Эс т е т иче с ка яс т ома т ол ог ия Эс т е т иче с к оепл омбиро ва ниез у ба( ма л е нь ка япл омба ) Эс т е т иче с к оепл омбиро ва ниез у ба( бо л ь ша япл омба ) Эс т е т иче с ка яре с т а в ра цияз у баскoмпоз ит но йв с т а в к о й Эс т е т иче с ка яре с т а в ра цияз у баск е ра миче с к о йв с т а в к о й Эс т е т иче с ка яре с т а в ра цияз у баскoмпоз ит но йна кл а д к о й Эс т е т иче с ка яре с т а в ра цияз у баск е ра миче с к о йна кл а д к о й

7 5EUR 1 2 0EUR 2 6 0EUR 4 1 0EUR 2 6 0EUR 4 1 0EUR

Про т е з иро ва ние Ме т а л о к е ра миче с ка як оро нка Коро нкаизо к с ид ацирк о ния Вре ме нна як оро нкакл иниче с к о г оиз г от о в л е ния Вре ме нна як оро нкал а бора т орно г оиз г от о в л е ния Съе мныйв ре ме нныйпрот е з( о д наче л юс т ь ) Съе мныйпл а с т ма с с о в ыйпрот е з( о д наче л юс т ь ) Съе мныйме т а лл иче с кийпрот е з( о д наче л юс т ь ) Хиру р г ич е с ка яс т о ма т о л о г ия , импл а нт а ция Уд а л е ниефро нт а л ь но г оз у ба Уд а л е ниемо л ярно г оз у ба Сл о жноеу д а л е ниез у ба( сот крыт ие мд е с ны) Сл о жноеу д а л е ниез у баму д рос т и( сот крыт ие мд е с ны) Ре з е кцияв е рх у шкик орняфро нт а л ь но г оз у ба Ре з е кцияв е рх у шкик орнямо л ярно г оз у баот По д с а д как ос т но йт ка нисис по л ь з о ва ние мис ку с с т в е нно йт ка ниот По д с а д как ос т но йт ка нисис по л ь з о ва ние мс обс т в е нно йт ка ни Сину с л ифт инг Импл а нт а нтма ркиMI S . ( Из ра ил ь )в ме с т еса ба т ме нт ом Импл а нт а нтма ркиNobe l ( Шв е ция)в ме с т еса ба т ме нт ом Импл а нт а нтма ркиS t r a uma nn( Шв е йца рия)в ме с т еса ба т ме нт ом

2 3 0EUR 3 5 0EUR 4 5EUR 9 0EUR 3 1 0EUR 4 2 5EUR 5 6 5EUR 5 5EUR 6 5EUR 9 5EUR 1 5 0EUR 1 4 0EUR 3 0 0EUR 3 1 5EUR 5 8 0EUR 8 9 5EUR 6 9 5EUR 10 5 0EUR 10 5 0EUR

Ко с ме т ич е с ка яс т о ма т о л о г ия , г иг ие напо л о с т ирт а Ул ь т ра з в у к о в оеу д а л е ниез у бныхот л о же ний( о д наче л юс т ь ) 5 0EUR Профе с с ио на л ь на ячис т каз у бо в( у д а л е ниена д д е с не в ыхипо д д е с не в ыхз у бныхот л о же нийс приме не ние мв оз ду шноа бра з ив но йс ис т е мыAi rFl o wипо л иро в капо в е рх нос т из у ба ) ( д в ече л юс т и) 1 2 0EUR Компл е ктд л япрофе с с ио на л ь но г од ома шне г оот бе л ива нияз у бо в 2 4 0EUR Компл е кту с лу гд л япрофе с с ио на л ь но г окл иниче с к о г оот бе л ива нияз у бо в 4 1 0EUR Ле ч е ниепо доб щимна р к о з о м Ане с т е з ияпе рв о г оча с ао пе ра ции Ане с т е з ияв т оро г оипос л е ду ющихча с о во пе ра ции

4 2 0EUR 2 1 0EUR

Стоматологические услуги  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you