Page 1

CV + PORTFOLIO

SIGRID ROSTAD

MASTER I ARKITEKTUR NTNU 2011


' 9 6 6 - ' 9 0 9 1 : - 8% )

4)6732%0-%3+ /3 2 8 % / 8 - 2 * 3 6 1 % 7 . 3 2 5H]U!:PNYPK9VZ[HK (KYLZZL!-SLZILYN ,WVZ[!ZPNYPK'YVZ[HKUV 4VIPS!  -Â¥K[! 

9 8 (% 2 2 - 2 + (\N¶THY!4HZ[LYPHYRP[LR[\Y5;5<;YVUKOLPT (\N¶Q\U!(SSTLUUMHN5\TLKHS=PKLYLNrLUKL:RVSL % 6 & ) - ( 7 ) 6 *% 6 - 2 + (YILPKZLYMHYPUN 1\U(\N! 1\S :LW ! 1\U(\N! 1\U(\N!

(YRP[LR[WYHRZPZOVZ2QL[PS/LP[THUU (YRP[LR[WYHRZPZOVZ2QL[PS/LP[THUU :ULRRLYWYHRZPZ;Â¥TYLYTLZ[LY/HYHSK;LRZSL :ULRRLYWYHRZPZ;Â¥TYLYTLZ[LY/HYHSK;LRZSL


* 6 - : - 0 0 - + % 6 & ) - (

/967

!=HYTLKWr<2(Wr:HTM\UKL[P;YVUKOLPTQVIIL[TLK VTI`NNPUNLUH]9\UKOHSSLU !=HYTLKWrrZ[HY[LZ[\KLU[VYNHUZPZHZQVULU(YRP[LR[OQLSWLU O짜Z[LUHUZ]HYZVWWNH]LYPUULUMVYKYPM[VNWSHUSLNNPUN YLRY\[[LYPUNZ[Y\R[\YLYPUNH]VYNHUPZHZQVULUVNL[HISLYPUN H]RVU[HR[UL[[]LYR !=HYMYP]PSSPNWr=PUQLYVJRMLZ[P]HSLUWr,PKZI\NHYKLUZVTTLYLU QVIIL[TLKZHSN

+LS[VRWr5(3ZR\YZVTRVTT\UPRHZQVUVN IYHUKPUNMVYHYRP[LR[RVU[VYLYPTHYZ

746d/ ,UNLSZRZRYPM[SPNVNT\U[SPN ;`ZRWr]PKLYLNrLUKLUP]r


4 3 6 8 * 3 0 - 3 ) 2 : - 7 ) 6 ) 8 9 8 ( 6 % + % : 4 6 3 7 . ) / 8 ) 2 ) . ) + , % 6 + . 3 68 - 0 ’ 4 ) 8 %: 7 8 9 ( - ) 8 - ( ) 2 4 d 2 8 2 9 & % / ) 6 7 8 ) 6 ) 2 3 : ) 6 7 - / 8 3 : ) 6 4 6 % / 8 - 7 / % 6 & ) - ( 3 + 6 ) 0 ) :% 2 8 ) 6 *% 6 - 2 +


XS

M

W

7%0+7&3(

2 %8 9 6 6 3 1

L

& % 6 2 ) 7 /3 0 )

S

,=88)

,%2(7 32


Ã&#x2026;SVEIEN SKOLE

L

& % 6 2 ) 7 /3 0 )

;VT[HSPNNLYWr)`rZLUP;YVUKOLPTTLKL[[LYYLUNMHSSWrOLSL T4V[ ZÂ¥YVN]LZ[SPNNLY[YHMPRRLY[L]LPLYZVTZRHWLY\[MVYKYPUNLYZWLZPLS[TLK [HURLWrS`KMVYOVSK/V]LKNYLWL[Wr[VT[HLYL[HISLYPUNLUH] IrUKWr []LYZH][LYYLUNL[ZMHSSYL[UPUNZHT[L[HISLYPUNLUH][]LYYMVYIPUKLSZLY TLSSVTKPZZLIrUKLULPMVYTH][YHWWLYYHTWLYVNZRSPLYZVTMHSSLYTLK [LYYLUNL[)`NUPUNZTHZZLULYWSHZZLY[MVYrZRQLYTLZRVSLNrYKLUTV[ [YHMPRRZ[Â¥`ZHT[PKPNZVTKLUOVSKLZSH]MVYrZSPWWLPUUTLZ[T\SPNZVS /0%77):3091

7rZQ\H]IrUKLULSPNNLYMYP[[Z[rLUKL]VS\TLYLUMVYO]LYRSHZZLKLS]PZ SHN[PUUP[LYYLUNL[=VS\TLULPUULOVSKLY[YLRSHZZLYVTLSL]LYWLY YVTL[MLSSLZHYLHSVNLNLUPUUNHUNTLKNHYKLYVIL2SHZZLYVTTLULRHU rWULZTV[MLSSLZHYLHSLULMVYZ[Â¥YYLMSLRZPIPSP[L[PIY\RZTr[L4LSSVT RSHZZLYVTTLULSPNNLYKL[S`ZNrYKLYZVTVNZrM\UNLYLYZVTNY\WWLYVT 3`ZNrYKLULOHYO]P[[NSHZZTV[LUZPKLZSPRH[KL[PRRLLYZPR[MYHRSHZZL YVT[PSRSHZZLYVT


74)7-%0()0

6WWrRSHZZL]VS\TLULSPNNLYL[SHUNZ[YHR[]VS\TZVTPUULOVSKLYHSSL ZWLZPHSYVTLSL]RHU[PULS¤YLYYVTVNHKTPUPZ[YHZQVU,UYHTWLZ[YLRRLY ZLNSHUNZOLSLZWLZPHSKLSLUZSLUNKLVNSHUNZKLUULYHTWLUSPNNLY ]LY[PRHSMVYIPUKLSZLULULK[PSRSHZZL]VS\TLUL(KRVTZ[[PSZWLZPHSYVT ZRQLYMYHYHTWLUVNYVTTLULSPNNLYKLYTLKWrMVYZRQLSSPNLO¥`KLUP]rLY PMVYOVSK[PSO]LYHUKYL-HZHKLUSHUNZYHTWLULYrWLUVNNPY\[ZPR[TV[ ZRVSLNrYKLU-HZHKLUTV[]LPLULYTLYS\RRL[TLKZTHSL S`ZrWUPUNLY 7 /3 0 ) + d 6 (

/]LYRSHZZLOHYZP[[LNL[\[LUK¥YZSLRLHYLHSVWWOVSKZHYLHSWr[HRL[[PS ULZ[L]VS\TZVTSPNNLYSH]LYLP[LYYLUNL[-YH]VS\TLULNrYKL[Z[PLY[PS KLUZ[VYLMLSSLZZRVSLNrYKLUZVTRU`[[LYZLNWrL[UL[[]LYRH][]LYY MVYIPUKLSZLY+LYZ[PLUL\[]PKLYZLNKHUULZKL[HR[P]P[L[ZMSH[LYVN TLSSVTZ[PLULLYIrUKLULKLRRL[H]NYLZZVNTLK[Y¤YWSHU[LY7r Z¥YZPKLUH]ZWLZPHSKLSLULYLUTLY\YIHUKLSH]ZRVSLNrYKLUTLKZTr PUUNHUNZWSHZZLYMYHNH[LZPKLU-VYIPUKLSZLUULK[PSRSHZZL]VS\TLUL ZRQLYWrZ[PLULZVTNrY\UKLYZWLZPHSKLSLUVN]PKLYLPUU[PSKLUNY¥UUL KLSLUH]ZRVSLNrYKLU0UVYKLUKLUH]ZRVSLNrYKLUKLYZ[PLULZ[VWWLY SPNNLYL[SHUNZ[YHR[[HRV]LYI`NN[PSZ`RRLSWHYRLYPUNVNS`MVYYLNU


/0%77):3091

Q


236(*%7%()

7’6*%7%()


74)7-%0:3091

Q


S TA S J O N E N

M

.HTSL9VSSHNZ[HZQVU LYPKL[[LWYVZQLR[L[\[]PKL[MVY r¥RLRHWHZP[L[LUWrZLY]PJL[PSI\KL[VNMVYrR\UUL[QLUL ZVTILZ¥RZZLU[LYMVYUH[\Y]LYULVTYrKL[;YPSSLTHYRH+LU U`LKLSLUSLNNLZ[PSWr¥Z[ZPKLUPLUMVYTZVTZ¥RLYr P]HYL[HKL[RHYHR[LYPZ[PZRLWYLNL[WrLRZPZ[LYLUKL]VS\TVN ZHT[PKPNZ`USPNNQ¥YLI`NUPUNLUZ\[]PRSPUNVNLUKYPUNV]LY[PK

7 ) 6: - ' ) & = + +

*92/7.32)6 !PUULUK¥YZVN\[LUK¥YZZP[[LWSHZZLY !WLPZLZ[\L !RQ¥RRLUTLKSHNLY !ZLY]LYPUNZVNPUMVYTHZQVUZKPZR !\[Z[PSSPUNZHYLHS¸5H[\YYVT¹ !IPISPV[LR !T¥[LYVTNY\WWLYVT !NHYKLYVIL


72-88%% Q


)`NUPUNZRVUZLW[L[LYPUZWPYLY[H]ZVSVNZR`NNL]PYRUPUNLUP[L[[ M\Y\ZRVNZVTKL[MPUULZT`LH]PVTYrKL[:¥`SLULPM¥YZ[L L[HZQLYLWYLZLU[LYLY[YLZ[HTTLULVNKLYLZZ[LYRL]LY[PRHSP[L[TLK \[Z`UNQLUUVTZTHSLZWHS[LY;HRL[M\UNLYLYZVTL[S`ZMPS[LYWr ZHTTLTr[LZVT[YLRYVULULLYL[WLYMVYLY[[HRZVTMPS[YLYLYZVSS`Z VNKHUULYZR`NNLZWPSSWrIHRRLU -¥YZ[LL[HZQLM\UNLYLYWYPT¤Y[ZVTZLY]LYPUNZKLSTLKRQ¥RRLU VNIL[QLUPUNPKLULULLUKLU(UKYLL[HZQLLYOV]LKZHRLSPN \[Z[PSSPUNVNIPISPV[LRTLKSLZLWSHZZLYVNZ[PSSLYVT[PSMLRZT¥[LY 0\UKLYL[HZQLUSPNNLYLUWLPZLZ[\LTLKKVIILS[HRO¥`KLVNL[ NHYKLYVILHUSLNN,US¥M[LWSH[[MVYTNPY[PSNHUN[PSHSSLL[HZQLY

72-88&& Q


40%2

&

40%2

%

%

&

40%29

Q


8% / ) 8 ;HRNYPKL[LYZH[[ZHTTLUH]SPRLKLSLYZVTLY ZRYrZ[PS[WrO]LYHUKYLTLKWYLR\[[LKLZWVY+L[[L NPYYL[UPUNZILZ[LT[LrWUPUNLYZSPRH[\SPRVYPLU[LYPUN Z[`YLYO]VYKHUS`ZL[RVTTLYPUUWrKL\SPRL[HR ]LNNMSH[LUL/짜`ZVTTLYZVSZRQLYTLZH]PZ[VY NYHKTLUZSH]]PU[LYZVSZSPWWLYPUUPI`NNL[+L \SPRLYL[UPUNLULNPYVNZr]HYPLY[VWWSL]LSZLH]\[ZPR[ <UKLYNYPKL[SPNNLYRSPTHZRPSSL[ZVTL[NSHZZQPR[


7’6*%7%() Q


,=88)

SMALL

KVILEBU

2]PSLI\HLYLUSP[LUV]LYUH[[PUNZLUOL[ZVT[PSI`Y !L[Z[LKrO]PSLVNZV]L !L[IVYKrZHTSLZY\UK[ !LULURLSRQ¥RRLURYVR !LURLS[IHK 2]PSLI\HZRHSZRHWLYHTTLYMVYZVZPHS[ZHT]¤YZVTLU]PR[PNKLS H]KL[r]¤YLWr[\Y+LYMVYLYKL[WYPVYP[LY[rSHNLL[rWLU[ZLU[YHS[ VWWOVSKZYVT:LUNLWSHZZLULLY[Y\RRL[[PSIHRLPTLYPU[PTLUPZQLY ZVTVNZrRHUIY\RLZ[PSVWWOVSK6]LYUPZQLULLYKL[OLTZTLK MSLYLZLUNLWSHZZLY


,[V]LYKLRRL[PUUNHUNZWHY[PTLKILURZRHWLYLUTLSSVT ZVULMVYH]VNWrRSLKUPUN\UKLY[HR<[LIVKLULY[LUR[MVY VWWIL]HYPUNH]ZLRRLYZ[¥]SLYZRPVNHUUL[[\Y\[Z[`Y9L[[ PUULUMVYK¥YHLYL[NHYKLYVILHYLHSTLKZRHWVNP[PSSLNNLY KL[VWWIL]HYPUNWSHZZ\UKLY[YHWWLYZLUNLYVNZP[[LILUR =PUK\ZrWUPUNLYLYSHNL[TLK[HURLWrrZRHWL]HYPLY[S`ZVN \[ZPR["PUPZQLULZSPWWLZTVYNLUZVSHPUUNQLUUVTLUZTHS rWUPUNIHRWrI\H[HR]PUK\LYNPYRVU[HR[TLKOPTTLSLU KL[Z[VYL]PUK\L[MVYHUNPYIrKLRVU[HR[TLKSHUKZRHWL[ Y\UK[VNU¤YRVU[HR[TLK[LYYLUNL[MVYHUZVTSPNNLYWr O¥`KLTLKZP[[LILURLU


Q


XS

7%0+7&3(


DIAMANTEN +PHTHU[LUILZ[rYH]LUSL[[[YLRVUZ[Y\RZQVUVNLUK\R[PSr[YLRRLV]LYZVT ILZR`[[LYTV[ZVSLSSLYYLNU2VUZ[Y\RZQVULULYL[I`NNLZL[[PKLSLYZVT LURLS[RHUZL[[LZVWWVNKLTVU[LYLZMVYLMMLR[P]SHNYPUN4LK[YL]LY[PRHSL ]LNNLYVNLUSPRLZPKL[[YLRHU[ZVTI\UU\[NQ¥Y+PHTHU[LULUTVK\SZVT RHUZL[[LZZHTTLUWrTHUNLMVYZRQLSSPNLTr[LYMVYrMVYTLZ[¥YYL ZHTTLUOLUNLUKLZ[Y\R[\YLY 0[PSSLNN[PSr]¤YLZHSNZIVKOHY+PHTHU[LUISP[[IY\R[ZVTZ[HUK[PS HYRP[LR[\Y\[Z[PSSPUNLYWr5;5<VNZVT]LYR[¥`PHYRP[LR[\Y^VYRZOVWWr IHYULVN\UNKVTZZRVSLYP;YVUKOLPT


1 3 2 8 ) 6 - 2 + %: ( - % 1 % 2 8 ) 2


 !YHTTL]LYRPLPR !THYRPS\_K\R


2 4 6 12 10


122

42


:-79%0-7)6-2+3+&-0()&),%2(0-2+


,%2(732

6)+90)6-2+740%2

72)//)646%/7-7

1LNOHY]¤Y[TLKWr\[MVYTPUNH] YLN\SLYPUNZWSHULYMVYO`[[LVN IVSPNVTYrKLYP9VSSHNRVTT\UL .QLUUVTWYHR[PZR[PSU¤YTPUNMPRR QLNNY\UKPNLYLMVYZ[rLSZLMVY WSHUWYVZLZZLUVNVTMHUNL[H] MVYOVSKLULZVTPUU]PYRLYM¥Y WYVZQLR[LYPUNH]ZLS]LI`NUPUNLUL Z[HY[LY

;VZVTTLYLZVTZULRRLYPL[I`NNLMPYTHZVTM¥YLYVWWLULIVSPNLY NH]TLNILKYLPUUZPR[PI`NNLWYVZLZZLUOLS[MYHNY\UUHYILPKVN RVUZ[Y\RZQVUVNMYLT[PSV]LYSL]LYPUN1LN[LNUL[LUH]NHYHZQLULZVT MPYTHL[ZH[[LVWWZVTVNZr]HYLUU`[[PNLYMHYPUNrOHTLKZLN & 3 0= 7 8 9VSSHNRVTT\ULLYLUH]THUNLZTrRVTT\ULYZVTHYILPKLYMVYr ZRHWL¥R[¸IVS`Z[¹VNWrKLUTr[LU¥RL[PSMS`[[PUN[PSRVTT\ULU0 KLS[VRQLNP\[]PRSPUNLUH]L[RVUZLW[MVYL[U`[[IVSPNVTYrKLOLY 7YVZQLR[L[ISL[PSKLS[)VS`Z[TPKSLYMYH29+P


%6/-8)/8,.)04)2

+6%*-7/()7-+2

1LN]HYTLKWrrZ[HY[LZ[\KLU[VYNHUPZHZQVULU(YRP[LR[OQLSWLUP VNOHY]¤Y[HR[P]PVYNHUPZHZQVULUMYLT[PSUr0[PSSLNN[PS LYMHYPUNTLKVYNHUPZHZQVUZHYILPKOHYKL[]¤Y[ZWLUULUKLr QVIILTLKHYRP[LR[\YPL[MVYTPKSPUNZWLYZWLR[P]:VTZ[\KLU[]HY KL[S¤YLYPR[rKPZR\[LYLHYRP[LR[VUPZRLZ]HYWrTLUULZRSPNL ILOV]ZHTTLUTLKLUYLLSSIY\RLY

+LZPZ[LrYLULOHYQLN[H[[WrTLNZTrVWWKYHN PUULUMVYNYHMPZRKLZPNUPSS\Z[YHZQVUSVNVPKLU[P[L[ VN^LIKLZPNUNQLUUVTLURLS[THUUZMVYL[HR

,UNY\UUSLNNLUKL[HURLP(YRP[LR[OQLSWLUOHY]¤Y[rZL[[LMVR\Z WrHYRP[LR[\YVN]LKr]¤YLZ`USPNP;YVUKOLPTNQLUUVTL]LU[Z ^VYRZOVWZVNHYRP[LR[OQLSWYrKNP]UPUNOHYKLU¸]HUSPNL¹ [YVUKOLPTZIVYNLYMr[[LUZTHRLIP[H]O]HHYRP[LR[\YRHU]¤YL

3441d0-2+ 6WWTrSPUNH]KL[NHTSLNrYKZ[\UL[:[H\WWr =VZZPHS[[Â¥TTLYI`NUPUNLYMYH[HSSL[ ;LNUPUNLUL]HYWrILZ[PSSPUNMYHYPRZHU[PR]HYLUP MVYRHU[H]L[YLZ[H\YLYPUNZHYILPK<[MÂ¥Y[ZHTTLU TLKTLKZ[\KLU[LY


sigrids portfolio  

sigrids portfolio

Advertisement