Page 1


Flower. magazine a magazine for floral inspiration and the love of flower

ISSUE 1 - MAY 2016 -


EDITOR"'S NOTE

The New Side of Romantics “ดอกไม้” เป็นสื่อแทนความรู้สึกทางใจได้ดีที่สุด เราใช้ดอกไม้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแสดงความ รัก ความยินดี หรือความเสียใจ ดอกไม้ได้รับเลือกเพื่อน�ำไปมอบให้เป็นอันดับต้นๆ เสมอ สีของดอกไม้ ก็มีความส�ำคัญต่อความรู้สึก จึงมีคนให้นิยามความหมายของสีดอกไม้ไว้ด้วย เช่น สีแดงแทนความรัก สีเหลืองแทนการดูแลเอาใจใส่ และสีขาวแทนความบริสุทธิ์ เป็นต้น และเมื่อดอกไม้มีความส�ำคัญต่อ ความรู้สึกขนาดนี้ การจะน�ำดอกไม้ไปมอบในวาระต่างๆ จึงต้องมีการจัดแต่ง แต่งเติมเพิ่มคุณค่า และ เพิ่มความงามกันขึ้นไป ซึ่งไม่ว่าเราจะน�ำดอกไม้ใบไม้ต่างๆ มาจัดร่วมกันในภาชนะแบบปิด โดยจะจัดจัด เป็นกลุ่มหรือเป็นช่อ การจัดดอกไม้ก็เป็นงานที่อาศัยทักษะด้านศิลปะ เช่นการเลือกสรรรูปทรงภาชนะ การจัดองค์ประกอบผสมผสานกับความเข้าใจในธรรมชาติดอกไม้ซึ่งเป็นผลให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติ รู้จักแยกแยะชนิดและพันธุ์ดอกไม้ เข้าใจลักษณะนิสัยช่วงเวลาของการเบ่งบาน ท�ำให้เราเลือกดอกไม้ มาจัดได้อย่างเหมาะสมและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ แต่การจัดดอกไม้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงตาม หลักทฤษฎีเสียทุกอย่าง เพราะความสวยงาม คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง FLOWER. ได้เน้นย�้ำผ่านตัวอย่างการจัดดอกไม้เพื่อใช้กับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวันได้ตลอดช่วงเวลาทั้งปี ดอกไม้ใบไม้หลายชนิดก็สามารถเด็ดตัดได้จากในสวน หลายชนิดแม้จะเป็นดอกไม้จากแดนไกลก็หาซื้อ ได้จากร้านทั่วไป ภาชนะต่างๆก็เช่นเดียวกัน สามารถหาได้ในบ้านของเรา เริ่มจากถ้วยชามที่ใช้ในครัว ของประดับตกแต่งไปจนถึงของสะสมที่เก็บไว้ในตู้ ส่วนเทคนิคการจัดดอกไม้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เริ่มด้วย การท�ำความสะอาด การตัด และการจัดซึ่งล้วนเป็นเทคนิคง่ายๆ เหมาะกับชีวิตประจ�ำวันที่เน้นความ สะดวกรวดเร็ว เช่น การปักดอกไม้ในแจกันซึ่งเราก็ทำ� กันอยู่ทุกวัน แต่อาจพิถีพิถันขึ้นตรงที่ต้องค่อยๆ ปักให้ก้านเรียงกันเกลียวดูสวยงาม ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แค่เราให้เวลากับการจัดดอกไม้ หรือการ ใช้หลอดน�ำ้ พลาสติกที่มีขายทั่วไปกับการภาชนะที่มีความสูงมากๆ หรือมีรูปทรงเพรียวยาวแทนการ ใส่น�้ำลงไปในภาชนะซึ่งอาจท�ำให้หนักจนยกไปวางไม่ไหว ท�ำความสะอาดยากและอาจก่อให้เกิดความ เสียหายหากภาชนะนั้นเป็นสิ่งของที่ทรงคุณค่า เกร็ดเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม หรือคิดไม่ถึง แต่ FLOWER. ได้พยายามบอกเล่าผ่านการจัดดอกไม้ทั้งหมดในเล่มแรกนี้เพื่อจะช่วยจุด ประกายความคิดของการน�ำดอกไม้มาเติมเต็มความสุขให้ชีวิตในทุกสถานที่ทุกโอกาสทุกช่วงเวลา ไม่ว่า เราจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเช่นไร ดอกไม้เป็นธรรมชาติใกล้ตัวที่เราสามารถหยิบจับเข้าสู่ชีวิตของเรา ได้ไม่ยาก ทั้งยังมีอิธิพลอย่างมากต่อจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ที่จะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย ดังนั้นเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นเท่าไหร่ จิตใจเราก็จะผ่องใส ใจเราก็จะเบิกบาน การใช้ชีวิตก็ดีขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ธรรมชาติสร้างสีสัน รูปทรง กลิ่น และผิวสัมผัสของดอกไม้และใบไม้ให้เป็นความบันเทิงอย่าง ลงตัวฉะนั้นก็อยู่ที่เราแล้วว่า จะหยิบจับน�ำดอกไม้มาให้ความบันเทิงแก่ตัวเอง และคนรอบข้างโดยใช้วิธี อย่างไร นิตยสารเล่มนี้จึงเป็นการสรุปย่อของการน�ำเสนอแนวทางและเทคนิคและวิธีการจัดดอกไม้ที่น�ำ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็น ได้เรียนรู้ ท�ำตามความถนัด ความสนใจ และสามารถ จัดดอกไม้สร้างความบังเทิงได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างความสุขแก่ตนเองและผู้อื่น ขอให้สนุกกับการจัดดอกไม้ พาขวัญ พรมศรี บรรณาธิการอ�ำนวยการ PA - K W A N P R O M S R I

publisher, editor, designer


3

WELCOME

6

Quotes de la fLeurs BOXES OF IDEAS News & Update

8 10

12

Let’s love Let’s FOLLOW

18 20 Hobby 24 Let’s DO

26

NEXT ISSUE flower.magazine.com


QUOTES

6 / Flower.


“ I paint flowers so they will not die. ”

Flower. / 7


8 / Flower.


BOXES

Flower. / 9


Experiment! 12 Photographers Were Given 15 Minutes, Flowers, And A Model In The Same Villa

DESIGN AND TEST Fluida design.com

เมื่อปีที่แล้ว มีการรวมตัวของช่างภาพ ไว้ในห้องของคฤหาสน์แสนสวยแห่งหนึ่ง ในเมือง Tuscany ประเทศอิตาลี การรวมตัวครั้งนี้ก็เพื่อจะท้าทายพวกเขาให้มาถ่าย Portraits ภายในเวลา 15 นาที ซึ่ง แน่นอน ห้ามซ�้ำมุมกัน

นี่เป็นไอเดียของนักตกแต่งดอกไม้ และนักออกแบบ Fluida Design โดยความสนุกอีกอย่างคือ ช่างภาพสามารถเลือกนางแบบมาคนใดคนหนึ่งจากสามคน หรือ เลือกช่างภาพคนอื่นมาเป็นแบบ ก็ได้ เรามาลองดูตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ได้กัน

10 / Flower.


UPDATE

Flower. / 11


12 / Flower.


LET's LOVE

SPACE COSTUME งานอินสตอลเลชั่นที่อวดโฉมความงามของดอกไม้ด้วยการจัด วางบนพื้นที่ว่างอย่างลงตัว PHOTOGRAPHY : COURTESY OF PHKA FROLRAL DESIGN STUDIO WRITER : HARISADHI LEELAYUWAPAN

PHKA floral design studio นับเป็นสตูดิโอออกแบบเจ้าแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เรียก ตัวเองว่าเป็น floral designer ท�ำงานออกแบบ โดยมี ด อกไม้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส�ำ คั ญ ของงาน ความชื่นชอบเสน่ห์และความงามของดอกไม้กับ พื้ น ฐานความรู ้ ด้ า นสถาปั ตยกรรมสะท้ อ นคาแรกเตอร์ที่ชัดเจนของงานออกแบบจาก PHKA ได้อย่างโดดเด่น งานออกแบบดอกไม้ กึ่งอินสตอลเลชั่นของดีไซเนอร์กลุ่มนี้ เน้นการออกแบบ ที่เล่นสนุกกับพื้นที่ว่าง การจับต้นชนปลายสอง สิ่งที่พวกเขาสนใจให้มาอยู่ในงานชิ้นเดียวกันจน สะดุดตาเราอย่างยิ่ง ในยุคที่คนไทยยอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน ให้งานออกแบบ เรายอมรับว่า PHKA สามารถ ตีโจทย์ค่านิยมในเรื่องไลลฟ์สไตล์ได้อย่างแตก กระจุย พวกเขามองเห็นว่าคนที่มีก�ำลังซื้อใน ปัจจุบันก�ำลังแสวงหาความเป็นตัวตน ไม่ใช่ความ รู้และความฟู่ฟ่าเหมือนที่ผ่านมา ลูกค้ามองหาฟัง ก์ชั่นที่ต่างออกไป ทิศทางการออกแบบทุกชิ้นที่ PHKA ได้สร้างสรรค์ออกมานั้นจึงค�ำนึงถึงความ

ต้องการของบุคคล บริบท และพื้นที่ว่างงานเป็น หลัก งานอินสตอลเลชั่นของ PHKA ในช่วงปีที่ ผ่านมาทั้งหมดล้วนอยู่ในรูปแบบของงานอีเวนท์ ทั้งนี้มาจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ดอกไม้สดมัก จะมีอายุค่อนข้างสั้น การท�ำงานของ PHKA floral design studio นั้นอยู่ในรูปแบบสตูดิโอเล็กๆ ที่ประกอบ ด้วยผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ เข้ามาท�ำงานร่วมกัน พวกเขาร่วมกันสร้างงาน ออกแบบดอกไม้และพื้นที่ให้สมบูรณ์แบบและมี เสน่ห์ และด้วยความตั้งใจจะเป็นสตูดิโอที่ท�ำงาน ออกแบบดอกไม้เป็นหลัก PHKA มีสามหัวเรือ ใหญ่ ได้แก่คุณตุน ชมไพศาล, คุณวิศทา และคุณ นิชดา ด้วงวงศ์ศรี โดยได้มีคุณตุนเป็น project manager และมีหน้าที่ดูแลงานในสายโปรดักชั่น คุณวิศทารับหน้าที่ด้านออกแบบทั้งหมดที่เกี่ยว กับดอกไม้ ส่วนคุณนิชดาเป็นผู้ก�ำหนดอาร์ตไดเรกชั่นที่น�ำเสนอเทรนด์ใหม่ๆของงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังมีฝ่ายออกแบบฝ่ายประสานงาน และช่างฝีมืองานดอกไม้มาร่วมทีม

Flower. / 13


ก่ อ นที่ ส ตู ดิ โ อแห่ ง นี้ จ ะพร้ อ มรั บ งาน เป็นรูปเป็นร่าง กลุ่มผู้ก่อตั้ง PHKA ได้หาความ รู้เพิ่มเติมอีกมากโดยเน้นเรื่องเฉพาะทางอย่าง การเรียนรู้เรื่องดอกไม้เพิ่มเติม นอกจากความ รู้ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างที่คุณวิศทา และคุณตุนเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ระหว่างที่ไปเรียน ปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ คุณวิศทาจึงไปหา ประสบการณ์เพิ่มเติม ในการรับจ๊อบพิเศษใน ร้านดอกไม้ ช่วงเวลานั้นนับเป็นช่วงเวลาส�ำคัญ ที่เธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของดอกไม้ การ จัดการกับดอกไม้นั้นเป็นงานละเอียดอ่อนมาก เพราะเมื่ อ เราน� ำ ดอกไม้ ม าจั ด ในรู ป แบบงาน อินสตอลเลชั่นแล้วนั้น เราต้องรู้ว่าดอกไม้ชนิด ไหนต้องการน�ำ้ มากเพียงใด และจะจัดระบบการ โครงสร้างซึ่งเป็นที่อยู่ชั่วคราวให้มันได้อย่างไร ซ้าย - ซ้ายบน : คุณวิศทาขณะก�ำลังจัดเตรียมงาน

installatioN Various shades of purple ซ้าย - กลาง : Sea of Stars แรงบันดาลใจใต้ท้อง

ทะเล ใช้เส้นโค้งจากเกลียวน�ำ้ เป็นฟอร์มหลัก ซ้าย - ขวาล่าง : THE CONTEXTUAL ESTABLISHMENT ขวา - บน : CONSTRUCTIVISM PIONEERING ความผสม ผสานกันระหว่างความเป็นอุตสาหกรรมกับความอบอุ่น สบายของคาเฟ่ประดับประดาด้วยหนังสือพ่นไล่สีจากสี ขาวไปหาสีทองแดงเพิ่มความสว่างห้องด้วยไฟสีเทา 14 / Flower.


ซ้าย - บน : FLORAL INSTALLATION ในงานแต่งงาน ใช้คอนเซปต์ THE CONFLUENCE พูดถึงสายน�ำ้ สอง สาย ตามบริบทจึงแปลงทางพื้นที่เป็นทางเดินให้ กลายเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารความยาวกว่า 100 เมตร ประดับประดาด้วยดอกไม้คู่กับกระจกเงา 16 / Flower.

จากผลงานคุณภาพกว่า 20 โปรเจกต์ใน ระยะเวลาเพียงครึ่งปีที่บริษัทเปิดมาอย่างเป็น ทางการ นับว่า PHKA กล้าเปิดตัวอย่างสวยงาม ในก้าวแรกในก้าวแห่งการเติบโต พวกเขาทั้งสาม วางแผนที่จะฟอร์มทีมให้แข็งแรงและมีก�ำลังคน เพื่อรับงานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ คุณตุนบอกกับ เราว่า เขาก�ำลังมองหาเพื่อนร่วมงานร่วมเส้นทาง ที่มีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกัน ผู้พร้อมจะท�ำงาน ในรูปแบบที่มีหลากหลาย เนื่องจากทางสตูดิโอ PHKA ท�ำงานแบบ multi-discipline ที่ส�ำคัญ พวกเขาต้องการช่างฝีมืองานดอกไม้ที่มีความรู้ ทางด้านคหกรรม เชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคการจัด ดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้ไทย เช่น การร้อยมาลัย การท�ำพานพุ่ม เพราะ PHKA ยังคงความตั้งใจที่ จะใช้ดอกไม้ในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม สอดแทรกงานฝี มื อ ที่ จ ะมาพลิ ก โฉมในงาน อินสตอลเลชั่นให้น่าตื่นตาเพื่อสร้างกระแสความ งามแห่งยุค

ph ak aflo r alde sign stu dio ph ak a_ stu dio www. ph k astu dio . c o m ph k astu dio @ gm ail. c o m


THE F LO R I S T S to follow o n I N S TAG R A M

LET'S FOLLOW

Heartmade by kigpcn

PLANT HOUSE

ร้านนี้สไตล์ดีเริ่ด เจ้าของร้านคือสาวสวยจบเศรษฐศาสตร์มา แต่เพราะ ด้วยความที่เธอหลงรักดอกไม้มากๆ ท�ำให้เธอพัฒนา งานอดิเรกมาเป็นอาชีพ เข้าไปดูผลงานของเธอบอกได้ เลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดา นอกจากจะรับออร์เดอร์แล้ว เธอยัังมีเปิดเวิร์คช็อปเป็นครั้งคราวด้วย

@heartmadebykigpcn

สาวไอเดียบรรเจิดที่เคยท�ำ กราฟิคดีไซน์มาก่อน แต่ด้วยความชอบในดอกไม้ ท�ำให้ เธอดีไซน์แต่ละช่อออกมาได้สวยแบบเก๋ไก๋ไม่ซ�้ำใคร แถมทุกอย่างที่เลือกสรรมานั้น ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้ป่า ผสมอยู่ด้วยนะ ใครรักความเก๋ ลองเข้าไปดูร้านนี้!

@plant_house

18 / Flower.


Tinker Bees

ladybrunch ROCHA FLORASION

ร้านน้องใหม่แกะกล่องแต่พกความ น่ารักสดใสมาเต็มช่อ มีทั้งมงกุฎดอกไม้และบูเกต์แสนสวย ราคาก็เป็นกันเองและวิธีการจัดก็น่ารักฟรุ้งฟริ้งมาก ร้านนี้ แนะน�ำส�ำหรับซื้อให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ งานรับปริญญา @tinkerbees_

เป็นอีกหนึ่ง ร้านที่ใส่ความเป็นไทยลงไปในผลงานได้อย่างลงตัวและ ใครอยากได้พวงมาลัยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ ร้านนี้เหมาะ ที่สุด แต่ละชิ้นนั้นอลังการงานสร้างเยี่ยงต�ำรับชาววังของ แท้ ส่วนงานจัดช่อดอกไม้ เขาก็มีนะ ครบครันมากๆ

@ladybrunch_FLOWERSHOP

ร้านนี้คืองานคุณภาพดี และเก๋ไปอีกแบบด้วยกระดาษห่อสีด�ำที่ไม่เหมือนใคร อยู่ ที่พาร์คเลน เอกมัย ใครแวะผ่านไป เข้าไปดูได้ แต่มั่นใจได้ ว่าทุกช่อที่ซื้อให้เพื่อนหรือคนพิเศษ ไม่ซ�้ำของเดิมแน่นอน!

@rocha.FLORASION

Flower. / 19


20 / Flower.


HOBBY

Flower. / 21


H OW TO : ARRANGE

F L OW E R S

Materials : – various flFLOWERs – vase – one block of oasis -

Tools : – FLORAL shears – knife -


Let's Do

1. When you’re choosing flowers for your arrangement, you’ll need to pick greens for the base, focal flowers, secondary flowers and fillers.

2. In this, We used dusty miller and flowering quince as our base. Our focal flowers were roses and peonies. These blooms are a bit larger than the others, so keep that in mind when you pick focal flowers.

5. One technique to make your arrangement wild is to add branches. We went with flowering quince. The branches are different lengths and are set in the oasis at different angles. This part is really important, as you are creating the structure for your arrangement. Pay attention to the placement of each branch.

6. Next we added dusty miller. We placed the leaves in the oasis at different angles and created a shelf that will support the rest of our blooms.

9. Now add your secondary flowers. making small pods will keep your arrangement from looking spotted. Another tip for the wild look is to pull your flowers slightly away from one another. When all of the flowers are at the same level, you start getting that rounded look, which isn’t a bad thing, but it’s not going to result in an organic shape.

10. Finally, it’s time for the fillers. Check your arrangement for holes and fill them with your small, wispy blooms.Allow the flowers to flow in their natural direction and then place them where they fit the shape of your arrangement. Jasmine provides a great example. If you hold up a piece, you’ll see that the vine twists and turns in all directions.

24 / Flower.


3. Before you start arranging your flowers, you’ll need to prepare your vase. Soak the oasis in water until it is fully saturated. Then cut it to size with your knife. It’s okay if it doesn’t completely cover the bottom of the vase. Now fill your vase about halfway with water.

4. Next, you need to process your blooms. Remove the leaves and cut the stem at an angle. If you’re cutting a branch, you can make a snip in the stem to help it absorb water.

7. Time to add your focal flowers. These are the blooms that will stand out and be the most eye-catching in the group. Look at the shape of the flower and add it to the arrangement in a way that highlights its beauty and enhances the overall shape of the arrangement.

8. Our second focal flower is a peony. It’s always a good idea to group your flowers. Rather than creating a polka-dotted look, put multiple flowers of the same type in a little pod. As you can see, we have three peonies together as a little team.

11. Don’t forget to pull the blooms out just a hair so there is breathing room around each one. Allow a few to be substantially longer or shorter, to pop out rather than sinking into the arrangement. Create flow and don’t be afraid to let your flowers fall over the edge of the vase.

12. The beauty of flower arranging is that you can easily try again if you’re not happy with the shape at the end. Better yet, if you’re just learning, you could make an arrangement and then make a new one the next day with the same flowers. Keep practicing and enjoy your flowers! Flower. / 25


NE X T ISSUE

FLOWER  

แนวคิด : นำเสนอเสน่ห์ของดอกไม้ในมุมมองใหม่ แตกต่างด้วยการจัด การใช้สี ที่เชื่อมโยงกับภาษาดอกไม้ (Floriography) โดยให้ดอกไม้เป็นตัวแทนกลางในก...

FLOWER  

แนวคิด : นำเสนอเสน่ห์ของดอกไม้ในมุมมองใหม่ แตกต่างด้วยการจัด การใช้สี ที่เชื่อมโยงกับภาษาดอกไม้ (Floriography) โดยให้ดอกไม้เป็นตัวแทนกลางในก...

Advertisement