Page 1

HÄR ÄR DU HEMMA

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

ÅRSREDOVISNING | KONCERNREDOVISNING 2013

C M Y

0 16 100

C M Y

100 69 0

K

0

K

11


UNDER 2013 • Vi börjar förmedla våra lägenheter via Bostadsförmedlingen i Stockholm • 28 lägenheter färdigställs efter förnyelse i Frösunda • Vårdcentralen tecknar 7-årigt hyresavtal i Bergshamra • Underhåll gjordes för 88 miljoner kr • Hovrätten godkänner förbättringsarbeten för Ritorp och entreprenaden handlas upp • Energibesparande åtgärder genomförs, bl a installeras perlatorer i armaturer i samtliga lägenheter • Bostadshyrorna höjdes med i genomsnitt 1,32 % from 1 april • Ökad satsning på skötsel och grönytor

UNDER 2014 • Tillsammans med staden och andra aktörer inleds ett utvecklingsstrategiarbete för Hagalund • Förnyelsen i Ritorp startar • Ytterligare lokalförhyrningar kommer att ske i Bergshamra • Vi förbereder för öppet kommunikationsnät • Nya regelverket för redovisning enligt K3 implementeras • Bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 1,47 % from 1 april • Ny värdegrund kommer att implementeras i organisationen • Tillsammans med staden inleds ett utvecklingsstrategiarbete för Bergshamra

2 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

NYCKELTAL Nettoomsättning (tkr)

2013 363 456

Likviditet (%)

159

Soliditet (%)

50,6

Avkastning på totalt kapital (%)

3,5

Underhållskostnader (kr/m2)

266

Räntekostnader (kr/m2) Årets resultat (tkr)

66 27 860

FASTIGHETSBESTÅND 2013 Antal bostäder Antal lokaler (prima) Antal bilplatser Fastigheternas bokförda värden

3 834 166 2 465 1 320 109


2012

2011

352 073

344 367

123

69

48,7

49,3

2,2

2,0

294

269

70

65

8 518

7 414

2012

2011

3 834

3 832

172

170

2 471

2 465

1 351 093

1 518 073

Innehåll VD om året 2013 Hyresgäster & kunder Energi & miljö Ekonomi & finansiering Bygg- & förnyelseprojekt Medarbetare & organisation Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Flerårsöversikt Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Revisionsberättelse Lägenhetsförteckning Fastighetsförteckning Styrelse & ledningsgrupp Våra områden

4 6-9 10-11 12-14 15 16 17-18 19 20-21 22-23 24 25 26-28 30 32-33 34-39 40-41 42-43

en Välkomm a l v att ta de tser våra insa 3! 1 under 20

HÄR ÄR DU HEMMA C M Y

0 16 100

C M Y

100 69 0

K

0

K

11

Signalisten är den allmännyttiga bostads­stiftelsen i Solna stad. Koncernen äger och förvaltar 3 834 lägenheter och 456 lokaler inom kommunen.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 3


VD OM ÅRET 2013

Vi förnyar

Solna!

Urbaniseringen i Sverige slår nya rekord och vi blir allt fler stockholmare för varje dag. Solna är inget undantag och den ökande inflyttningen ställer allt högre krav på såväl nya bostäder som på infrastruktur. Den nya sträckningen av tvärbanan som nu når Solna har öppnat och i slutet av året tecknades en historisk överenskommelse om tunnelbaneutbyggnad i Storstockholm. Solna blir en alltmer attraktiv kommun att bo, leva och verka i och våra bostadsområden utgör en viktig del av visionen att göra vår kommun till en av landets mest trivsamma och tilldragande. Inflyttning till Stockholm gör att vi har en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter. Under februari inledde vi ett samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm vad gäller förmedling av våra lägenheter. Att se hela Storstockholm som en och samma bostadsmarknad känns naturligt i vår region. I och med samarbetet blir det lättare för sökanden att veta vart man vänder sig och förutsägbarheten ökar för när man kan få en lägenhet. Solnaungdomar och +65-boende har fortfarande förtur. Under året tog vi beslut att avbryta detaljplaneändringen för de kommersiella delarna av Bergshamra. I stället bestämdes att göra en mer varlig omdaning av torget och lokalerna runt omkring. Detta blev möjligt sedan vårdcentralen hade krympt sitt lokalbehov. Med tanke på de långa ledtider som ett detaljplanearbete normalt innebär, är detta ett beslut som möjliggör en snabbare process. Projektering för ombyggnad av vårdcentralen är i full gång och i slutet av året har flera lyckosamma uthyrningar gjorts. Vi medverkar också i det strategiarbete som staden har inlett för att få ett mer trivsamt och levande Bergshamra där även nybyggnation kommer att diskuteras.

4 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

Under 2014 kommer också vårt förslag till omgestaltning av torget att presenteras för Bergshamraborna. Under 2013 har mycket fokus legat på förvaltningsfrågor och skötsel. Som ett led i uppföljning av vår kundenkät har extra satsningar återigen gjorts på skötsel och grönytor. Även i år har underhållsinsatserna legat på en mycket hög nivå, i genomsnitt ca 100 kr/kvm mer än Sabo-snittet. Att vi har en god underhållsnivå märks överlag i våra områden. I samband med hyresförhandlingarna förlängdes intervallen för det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet. Vi har dock fortfarande en god och hög underhållsnivå överlag i våra områden. Drygt hälften av vårt bestånd står inför förnyelse med stambyte inom den närmaste 10-årsperioden. Den sista etappen av Frösunda avslutades under året. För Ritorp fick vi hovrättens beslut om godkännande av förbättringsarbeten. Detta gör att den första etappen dras igång i början av 2014. Signalisten ligger väl framme i arbetet med att vara ett hållbart företag och spara energi. I samtliga lägenheter har perlatorer installerats i

armaturer med mål att sänka vattenförbrukningen. Som ett led i vårt miljöarbete men också för ökad trivsel har temperaturmätare monterat i ca 1 000 av våra lägenheter. Detta för att lättare kunna kontrollera temperaturen i varje lägenhet. LEDbelysning har också installerats i källare inom vissa områden. En obefintlig inflation, gynnsam utveckling av räntenivåer samt att vi inte kommit igång i den takt som vi hoppats vad gäller vår förnyelse, har gjort att vi för 2013 visar ett mycket gott resultat. Detta stärker vår soliditet och konsoliderar stiftelsen ytterligare. Vi står härmed rustade inför våra stora utmaningar vad gäller nyproduktion och förnyelse. Jag är stolt över allt vad vi gemensamt gjort på Signalisten under det gångna året. Tillsammans med medarbetare och kretsorganisation vill vi dra vårt strå till stacken för att verka för en trivsam, trygg och mer hållbar boendemiljö och stad. Kort sagt, vi vill att våra hyresgäster ska känna att ”Här är du hemma”!

Nästan

er 3 miljon des

tbetala kronor u batt i HLU-ra ra å till v er hyresgäst

CATARINA JOHANSSON NYMAN, VD


SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 5


HYRESGÄSTER & KUNDER

Här är du hemma

! s u h m o t u n äve

Urban ga rdening = stadspla ntering

Boendeinflytande ledde till grönare gårdar i Bagartorp. Tack vare ett aktivt arbete med boinflytandefrågor får vi många bra idéer och tips ifrån hyresgäster och boråd hur de vill ha det i sina bostadsområden. Våra regelbundna hyresgästundersökningar har också gett underlag till förbättring och utveckling av utemiljön. I Bagartorp genomfördes projektet ”Urban Gardening” som drivs med medel ifrån Signalisten.

Grönt och tryggt Vi arbetar ständigt för att skapa trygga och gröna bostadsområden för att öka trivsel och främja gemenskap. Under 2013 lade vi extra mycket fokus på just utemiljön och det resulterade i bland annat nya grillplatser, sittplatser och gröna oaser. Vi har även satsat mycket på beskärning av buskar och träd för att öka trygghetskänslan kring gångvägar och portar.

Inbrottsförebyggande Som inbrottsförebyggande åtgärd har vi under året bland annat installerat brytskydd på samtliga altandörrar i Agnesberg och tagit bort en del växter

6 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

för att öppna upp gårdarna. Belysningen av gångvägar, källargångar och biutrymmen i våra hus har förstärkts eftersom hyresgästernas trygghetsaspekt är viktig för oss.

Urban Gardening Genom boråden får hyresgästerna själva skapa aktiviteter i grannskapet. I Bagartorp genomfördes projektet ”Urban Gardening” som drivs med medel ifrån Signalisten. Urban Gardening kan översättas som stadsplantering och innebär att de boende planterar och skördar tillsammans i sitt eget närområde. Projektet har resulterat i större engagemang och gemenskap i området och tanken är att tillsammans skapa

det bostadsområde man vill bo i. Sommarens planteringar bjöd både på bär, grönsaker och kryddor och alla boende var välkomna att ta del av skörden.


700

Ca äster hyresg under deltog a agarn kalasd

! a n r e t s ä g s e r hy

Värdefulla kontakter med

Många av våra hyresgäster deltog i våra kalasdagar för miljön. Sol, dansuppvisning, hoppborg och popcorn gjorde kalasen till härliga eftermiddagar. På kalasdagarna anordnades bland annat en tipspromenad med kluriga frågor om energiåtgång i våra hem och tips gavs om hur man kan spara energi.

Möten med hyresgäster

Boråd

Särskilda nyhetsbrev

Under 2013 anordnade Signalisten kalasdagar i Bagartorp, Bergshamra, Råsunda och Hagalund. Syftet var att uppmärksamma Allmännyttans energisparkampanj som vi anslutit oss till. Vi vill också ge våra boende möjlighet att träffa en stor del av vår personal inklusive ledning för att kunna framföra sina åsikter på ett informellt sätt.

I flertalet områden finns boråd. Dessa utgör en viktig länk mellan Signalisten och de boende i området. Borådens främsta uppgift är att verka för trivsel, trygghet och gemenskap inom sitt bostadsområde. Som hjälp finns tillgång till borådslokal och möjlighet att ansöka om fritidspengar för gemensamma aktiviteter som kommer alla hyresgäster till del.

I områden med utvecklingsprojekt ger vi ut särskilda nyhetsbrev till boende och andra intressenter. Detta för att på ett samlat sätt tydliggöra ambitioner och vad som händer. Vår hyresgästtidning Signalen har också utökats i omfång för att vi därigenom ska kunna blanda lättare reportage med mer praktisk information.

700 hyresgäster deltog

Hemsidan utvecklad

På kalasdagarna anordnades bland annat en tipspromenad med kluriga frågor om energiåtgång i våra hem och tips gavs hur man kan spara energi. Ca 700 av våra hyresgäster deltog i kalasdagarna. Sol, dansuppvisning, hoppborg och popcorn gjorde kalasen till härliga eftermiddagar.

Under året har vår hemsida utvecklats ytterligare för att möjliggöra bättre kontakt mellan våra hyresgäster och oss. Det finns numera möjlighet för flertalet hyresgäster att boka tvättider via nätet. Man kan också göra felanmälan samt ta del av vad som händer inom respektive bostadsområde.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 7


HYRESGÄSTER & KUNDER

Nytt sätt att förmedla

lägenheter

25 %

av hyresr ä i Solna in tterna nehas av Signalist en

I Storstockholm råder stor brist på bostäder, mycket på grund av den stora inflyttningen till regionen. Solnas befolkning ökade under 2013 med 1447 personer till 72 740.

Marknad Andelen hyresrätter i Solna har minskat från ca 75 % till ca 40 % av den totala bostadsmarknaden under en 25-årsperiod. Av detta har Signalisten med sina 3 834 lägenheter ca 25 % av hyresrätterna i Solna. Ca 45 % av de boende i Solna utgörs av singelhushåll.

Nytt samarbete

hyresgäster sker förmedling fortfarande via vår hemsida. Det känns naturligt att lämna lediga bostäder till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB eftersom vi finns och verkar på Stockholmsregionens gemensamma bostadsmarknad. För bostadssökande är det också en stor fördel att hitta regionens lediga lägenheter på ett och samma ställe.

Förmedling

Under året började vi lämna våra lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB istället för att vi tidigare haft förmedling av bostadslägenheter till externa sökande genom slumpmässig dragning. Det innebär att förmedling numera sker efter kötid hos Bostadsförmedlingen. För våra befintliga

• 8 enrumslägenheter till solnaungdomar mellan 18-27 år. • 49 lägenheter med korttidskontrakt till solnaungdomar mellan 18-27 år. • 49 lägenheter till Bostadsförmedlingens ordinarie kö. Den genomsnittliga kötiden för de 49 lägenheter som förmedlats genom den ordinarie kön har varit 11,7 år. Den totala omflyttningen var 10,4 % motsvarande 399 lägenheter. Genomsnittshyran är 1 045 kr/m² och år.

Bostadskön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB uppgick vid årsskiftet till ca 431 000 personer. Huvuddelen av vanliga hyresrätter i bostadskön förmedlades 2013 med 5-8 års kötid. Under det första året med Bostadsförmedlingen har vi lämnat totalt 106 lägenheter till kön enligt följande:

KÖTIDER 2013, EXTERNA SÖKANDE (KÖTID I ÅR)

KÖTIDER 2013, INTERN FÖRMEDLING (KÖTID I ÅR)

VIA BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM

7

11 6

8

7

HAGALUND

4

VÄSTRA VÄGEN

HALLEN

HAGALUND

VÄSTRA VÄGEN

KAPTENEN

AGNESBERG

SKYTTEHOLM

BERGSHAMRA

FRÖSUNDA

RÅSUNDA

7

11

AGNESBERG

11

BERGSHAMRA

11

10

10

16 14 12 10 8 6 4 2 0

FRÖSUNDA

13

RÅSUNDA

15 12

BAGARTORP

15 13

BAGARTORP

16 14 12 10 8 6 4 2 0

KÄLLA Uppgifter från Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Statistiska Centralbyrån samt Hyregästföreningen Uppgift från Stockholms Läns Landsting (2012-12-31) 8 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


Prioriterade grupper Solnaungdomar, 18-27 år, har fortfarande företräde till lediga lägenheter med korttidskontrakt samt lediga enrumslägenheter om 35 m2 eller mindre. Även dessa lägenheter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm. För våra +65-lägenheter har äldre boende i Solna förtur. Staden disponerar också ett antal lägenheter hos oss. Socialt kontrakt tecknas för boende som av olika skäl är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden samt är i behov av särskilt stöd.

Träningsboende finns för personer som initialt har svårt att klara ett eget kontrakt. Efter en prövotid har den boende möjligheten att teckna ett eget hyresavtal med Signalisten. För att om möjligt undvika avhysningar har vi ett nära samarbete med staden i bostadssociala frågor.

Lokaler

vakanser vi har (6 % ) beror till största delen på omstrukturering kring Bergshamra Torg. Genomsnittlig hyra inklusive förrådslokaler är 1 115 kr/m². Lokalernas andel av de totala hyresintäkterna är 17 %. Bland våra största lokalhyresgäster finns Stockholms läns Landsting och Solna stad. Vi har dessutom 2 465 bilplatser, både utomhusparkeringar och garageplatser.

I våra fastigheter har vi också lokaler. Av våra 465 lokalkontrakt utgör ca 166 primära verksamhetslokaler. Lokalmarknaden är stabil och de

12

or och förskolor/skol vårdcentraler

4

LÄGENHETSFÖRDELNING (TYP, ANTAL, %) 1 rok, 291 st, 8%

3 rok, 1 629 st, 42%

2 rok, 1 077 st, 28%

4 rok, 699 st, 18%

OMFLYTTNING 2013

5 rok, 136 st, 4% 6 rok, 2 st, 0%

27%

4%

Externt, 34%

8%

1 rok, 8%

18%

2 rok, 28% 28%

Solna Stad, 10%

3 rok, 42% 4 rok, 18%

Byten/överlåtelser, 29% 10%

Tot: 3 834 st

LÄGENHETSFÖRDELNING Internt, 27%

29%

hyr lokaler i

Genomsn råden om våra itts hy ran är 1 045 kr/m²

42%

5-6 rok, 4%

34%

12 år

är genom snittlig kötid för vå externuth ra yrd lägenhete a r

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 9


ENERGI & MILJÖ

Miljödiplomeringen

påbörjad!

376 ton

mindre koldioxid utsläpp pga miljö märkt el

Under 2013 startades arbetet upp med att miljödiplomera Signalistens verksamhet. Vi har under en lång tid arbetat aktivt med miljöfrågor och ser miljödiplomeringen som ett verktyg för att effektivisera och strukturera arbetet med miljöfrågor i verksamheten.

Resultat Signalisten har länge arbetat aktivt med att minska vår miljöpåverkan. Företagets absolut största enskilda utsläpp är från uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. Minskning av energi för uppvärmning har därför fortsatt hög prioritet och vi arbetar kontinuerligt med optimering och uppföljning för att nå våra mål avseende sänkt energiförbrukning. Vi tog under 2013 miljöarbetet ytterligare ett steg genom att besluta att all vår nyproduktion ska vara miljöcertifierad. Vi kommer att se över möjligheten att certifiera vårt kommande ROT-projekt i Ritorp enligt konceptet miljöbyggnad.

är miljöfordon. 65 % av bilarna drivs av gas och 35 % är elbilar. Vi har också under året införskaffat 2 st tjänstecyklar, vilket främjar både miljön och hälsan.

Vattenbesparing Som ett led i vårt miljö- och energiarbete har vi under hösten gjort vattenbesparande åtgärder i samtliga lägenheter. Åtgärden innebär att vi har monterat nya duschhandtag, duschslang och kransilar samt att vi utfört läckagekontroll på wc-stol och blandare. Vi räknar med att under 2014 sänka vattenförbrukningen med 10-20 % vilket motsvarar en sänkning av energiförbrukning med 1-3%.

Trådlös temperaturmätning

Transporter Under 2013 anskaffade vi 6 st nya elbilar som kommer att köras med miljömärkt el. Vi uppfyller nu vårt mål om att samtliga av våra bilar i verksamheten

Vi har under året installerat inomhustemperaturmätning i ca 1 000 lägenheter. Genom att montera en liten trådlös temperaturgivare som placeras centralt i lägenheten, kan vi genom

Som en del av Allmännyttans energisparkampanj delade vi ut magneter till våra hyresgäster för att påminna om rekommenderad temperatur i kyl och frys.

10 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

fjärravläsning se vilken inomhustemperatur som lägenheten håller. Syftet är att vi ska kunna styra tillförseln av värme till fastigheterna på ett mer exakt sätt än innan och få bättre kontroll över inomhustemperaturen i lägenheterna under värmesäsongen.

Miljömärkt el Signalisten använder bara miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval vilket bland annat innebär att elen endast kommer från förnybara källor. Under 2013 har vi minskat koldioxidutsläppen med 376 ton genom att köpa miljömärkt el jämfört med om vi inte gjort ett aktivt val.


Matavfall Signalistens långsiktiga mål är att våra hyresgäster ska ha möjlighet att kunna sortera sitt matavfall. Vi har i dagsläget matavfallsinsamling i 21% av våra lägenheter, under 2014 kommer ytterligare 10% av våra lägenheter att kunna sortera sitt matavfall. Vi ser nu över möjligheterna för matavfallsinsamling i resterande områden.

ndast Vi kör e

lar miljöbi

Energisparkampanj Även under 2013 har vi aktivt deltagit i Allmännyttans energisparkampanj. Vi har bland annat anordnat miljökalas där hyresgästerna fick lära sig att spara energi genom att gå en tipspromenad med frågor om energiåtgång i våra hem. Vi har också under året intensifierat information och tips i vår hyresgästtidning Signalen.

KOLDIOXIDUTSLÄPP 2010 - 2013 fr uppvärmning beräknat i ton

Faktisk Normalår

• Energiprestanda 165,81 kWh/m² • Elförbrukning 9.9 GWh • Fjärrvärme 45,09 GWh (normalårskorrigerat) • Fjärrvärme 43,47 GWh (faktisk förbrukning)

1 044|948

297|330

180|183

607*|631*

2011

2012

2013

2010

* Ökningen av CO2 beror på två större läckage av köldmedium från Norrenergis värmepumpar under 2013

163

166

170

166

166

28

29

28

29

30

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

135

137

142

137

136

2009

2010

2011

2012

2013

ENERGIPRESTANDA 2009 - 2013

ELFÖRBRUKNING 2009 - 2013

FJÄRRVÄRME 2009 - 2013

[KWh/m per år]

[KWh/m per år]

[KWh/m2 per år]

2

2

Den mängd energi som behövs i en byggnad för att uppfylla behov knutna till ett normalt bruk av fastigheten under ett år.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 11


EKONOMI & FINANSIERING

va Posintoiser

Konjunkturutsikterna

prog 2014 inför

ljusare!

Under 2013 har tillväxten i Sverige varit svag men konjunkturutsikterna för 2014 bedöms som goda. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats under 2013. Bostadsmarknaden har blivit allt hetare med litet utbud och ökande priser, inte minst i storstadsregionerna. Kredittillväxten har ökat. Inflationen är i stort sett obefintlig trots en svag ökning av konjunkturen. Prisökningarna har varit låga förutom inom byggsidan. Riksbanken sänkte i december reporäntan till 0,75 procent, en nivå som bedöms ligga kvar under större delen av 2014 och kanske ännu längre. Under 2015 bedöms inflationen ta fart.

Ränte- och refinansieringsrisk Den finansiella riskhanteringen syftar till att säkerställa Signalistens långsiktiga finansieringsbehov och att hantera

finansiella risker på ett kostnadseffektivt sätt. De finansiella riskerna innefattar bl.a. refinansieringsrisker, ränterisker och säkerheter. Signalistens finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy. Den anger hur ansvaret för finansverksamheten fördelas och hur bolagets finansiella risker ska hanteras. För att minska refinansieringsrisken eftersträvas en spridning av låneförfall över tid och mellan kreditgivare. Vid årets utgång uppgick låneport-

följen till 550 (600) mkr. Skuldportföljen utgörs av upplåning i banker. Signalisten har en beviljad checkräkningskredit om 200 mkr varav 0 mkr var utnyttjade per 31 december 2013. För att minska ränterisken använder Signalisten derivat. Den genomsnittliga räntebindningstiden, med hänsyn tagen till derivat, var 5,5 år. Årets snittränta netto fastighetsbelåning, räknad på räntekostnad för lån och derivat, uppgick till 3,42 (3,39) procent.

RÄNTEHISTORIK 2000 - 2013 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

Reporänta

10-årsränta

5-årsränta

2-årsränta

3-månaderssränta Källa: Riksbanken och Nordea Markets

12 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

2013 JULI

2012 JANUARI

2010 JULI

2009 JANUARI

2007 JULI

2006 JANUARI

2004 JULI

2003 OKTOBER

2001 JULI

2000 JANUARI

0,0%


Signalistens finansiering är med kommunal borgen (350 mkr) och med pantbrev (200 mkr) som säkerhet.

Finansiering 2014 Under 2014 kommer Signalisten att omförhandla kapitalbindning och räntevillkor för 300 mkr. Nyupplåning är planerad att ske med 50 mkr beroende på start av förnyelseprojektet i Ritorp.

Marknadsvärdering Samtliga fastigheter har marknadsvärderats per årsskiftet 2013/14. Ett antal nyckelobjekt har värderats externt av värderingsinstitutet NAI Svefa. Utifrån nyckeltal från dessa värderingar har resterande fastigheter värderats internt med hjälp av det internetbaserade verktyget Datscha. Sammantaget visar värderingarna på ett totalt fastighetsvärde om

ca 5,6 miljarder kr. Detta är en uppgång av marknadsvärdet med ca 12 % gentemot förra värderingen för två år sedan. Värdeuppgången beror till största delen på sjunkande avkastningskrav förutom på ökade hyresintäkter.

2,6

är vå ränt etäck r ning sgra d

RÄNTEKOSTNADER & -INTÄKTER

FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING

MKR 40 35

30.0%

30

25,0%

25

20,0%

20

15,0%

15 10,0%

10 5

5,0%

0

0,0%

2009

2010

2011

2012

2013

1 ÅR

2 ÅR

3 ÅR

4 ÅR

5 ÅR

6 ÅR

7 ÅR

= Räntekostnader = Ränteintäkter

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 13


FASTIGHETSKOSTNADER

INTÄKTER 2% 4%

3%

12% 17% 9%

35%

10% 77% 14% 14%

3%

= Fastighetsskötsel, 12%

= Fastighetsankn. adm 14%

= Bostäder, 77%

= Reparationer, 9%

= Underhållskostnader, 35%

= Lokaler, 17%

= Taxebundet, 10%

= Fastighetsskatt, 3%

= Bilplatser samt övr objekt, 4%

(el , vatten, sophantering)

= Övriga intäkter, 2%

= Värmekostnader, 14% = Riskkostnader, 3%

ANVÄNDNING AV INTÄKTER 2% 6%

1% 5%

36%

11%

19% 20%

14 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

=Driftskostnader, 36%

=Central administration, 1%

=Underhållskostnader, 20%

=Finansnetto, 5%

=Fastighetsskatt, 19%

=Bolagsskatt, 2%

=Avskrivningar, 11%

=Resultat, 6%


BYGG- & FÖRNYELSEPROJEKT

Energieffektiv och långsiktig

förnyelse!

Förnyelsen i Frösunda påbörjades 2009 och slutfördes under 2013 med de sista 28 lägenheterna. Därmed har samtliga 248 lägenheter inom området uppgraderats. Förutom renovering av lägenheter har gemensamma utrymmen och utemiljön fräschats upp.

Förnyelse Hela området i Frösunda har en klassisk 50-talsarkitektur vilken har beaktats vid förnyelsen. I samband med projektet har fyra nya lägenheter tillskapats. Dessutom har vi iordningsställt ny gemensamhetslokal och tvättstuga som möjliggör användning dygnet runt. Under hösten godkände hovrätten förbättringsarbetena för Ritorp, första etappen. Efter upphandling kommer förnyelsen att inledas i början av 2014. Målsättningen för hela Ritorp-projektet är att om möjligt hitta 40-årsperspektiv i alla åtgärder. Detta för att underhålla, inte bara för dagens boende, utan också för våra kommande hyresgäster.

Underhåll Vi har även under 2013 satsat mycket på underhåll. Totalt uppgår vår underhållsvolym till 89 (98) miljoner kr. En stor del av detta har satsats på trygghetsskapande åtgärder i och kring

våra hus. Bland annat har ny belysning och så kallade Aptuslås installerats. Vi har också renoverat hissar, trapphus och tvättstugor. Dessutom har energibesparande åtgärder utförts som t.ex. installation av vattenbesparande perlatorer i armaturer. Vårt system för inre underhåll, HLU (hyresgästtyrt underhåll) är mycket uppskattat av våra hyresgäster. Förutom den ekonomiska aspekten ges hyresgästerna en förutsägbarhet kring lägenhetens inre skick. Under 2013 omförhandlades intervallen för HLU. Vi har nu 12 års intervall för målning och tapetsering och 20 år för golv. 3 miljoner kr utbetaldes i rabatt till hyresgäster som avstått från underhåll under året.

Bergshamra Torg För Bergshamra bestämdes under året att återkalla påbörjat detaljplanearbete för de kommersiella delarna. I stället har en försiktig renovering av torget inletts. Tecknandet av ett flerårigt hyresavtal med vårdcentralen

blev startskott för ett omtag. Ytterligare lokaler har därefter hyrts ut och en samverkan med staden har inletts. Bland annat har åtgärder vidtagits kring utemiljö och skötsel av torget. Under 2014 kommer Signalisten att delta i stadens arbete kring framtagande av en utvecklingsstrategi för Bergshamra.

248 läge nheter i Frösun da

har förn yats och fått bättre ute miljö.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 15


MEDARBETARE & ORGANISATION

t a t l u s e r a god

God hälsa medför

Signalist en är en

rökfri arbetspla ts

Fastighetsbranschen har stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och bristen på arbetskraft kommer att bli än mer påtaglig. För oss på Signalisten blir det därför ännu viktigare att förstärka vårt arbetsgivarvarumärke för att utmärka oss som en attraktiv arbetsgivare och säkra framtida pensionsavgångar.

Kompetensförsörjning Ett sätt att bidra till samhällsnyttan samtidigt som vi ökar chanserna att hitta potentiella medarbetare är att erbjuda sommarjobb. Under sommaren 2013 hade vi tre sommarungdomar hos oss, vilket var uppskattat både av ungdomarna själva men även av oss på Signalisten. Därför kommer vi att fortsätta erbjuda sommarjobb till fler ungdomar än tidigare år.

Kompetensutveckling Under året har vi särskilt satsat på utbildning inom elteknik och vitvaror för våra bovärdar. Samtliga chefer har fått extra utbildning inom arbetsmiljöansvar och enskilda medarbetare har fått utbildningar kopplade till deras

kompetens och ansvarsområde. Vi använder kompetensutveckling för att säkra hög kompetens inom verksamheten men även för att säkerställa att våra övergripande mål uppfylls.

God hälsa - goda resultat Under 2013 har vi fokuserat på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Samtliga medarbetare har fått en ergonomiutbildning med individuell uppföljning och cheferna har genomgått arbetsmiljöutbildning. Attraktiva anställningsförmåner som en friskvårdstimme i veckan, massage och friskvårdsbidrag ger våra medarbetare goda förutsättningar för att hålla sig friska både på jobbet men även på fritiden. Vi erbjöd dessutom alla medarbetare en tobaksavvänjningskurs inför

att Signalisten från 2014 skulle bli en rökfri arbetsplats. Under 2013 minskade sjukfrånvaron från 3,3% till 2,3 %.

Medarbetare Under hösten startades ett värdegrundsarbete som skall fortsätta under 2014. Med värdegrunden på plats kommer vi ytterligare att förstärka vårt arbetsgivarvarumärke samtidigt som våra medarbetare kommer att ha en tryggare plattform att utgå ifrån inom arbetets ramar. Inom Signalisten har vi totalt sett en jämn könsfördelning med vissa yrkesgrupper som undantag. Även ledningsgruppen har en jämn könsfördelning vilket vi ser som en styrka.

ÅLDERSFÖRDELNING

MEDELÅLDER

3,6%

ÅR 51

50

50 49

48

48 47

21,8%

29,1%

46 45

Heltidsanställda 45 st Medelålder 48 år Nyrekryterade 9 st Personalomsättning 11% Går i pension inom 10 år 28% Genomsnittlig anställningstid 9 år Total sjukfrånvaro 2,3%

20%

25,5%

45

44 43 42 Kvinnor

Män

Medel

= Medelålder

16 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

20-29 år, 3,6%

50-59 år, 29,1%

30-39 år, 20%

60-69 år, 21,8%

40-49 år, 25,5%


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ORG NR 815200-1148

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013.

Verksamheten Signalisten är en allmännyttig bostadsstiftelse, som bildats av Solna stad och som också tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalistenkoncernen utgörs av moderbolaget Bostadsstiftelsen Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Verksamheten omfattar 3 834 bostadslägenheter och 465 kommersiella lokaler.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret (2013) Den totala omflyttningen uppgick till 10,4 % (10,1%). Uthyrningen till nya hyresgäster (exklusive intern omflyttning och uthyrning till 65+boende) uppgick till 134 lgh (174). From februari 2013 förmedlas alla externa lägenheter (med undantag för +65-boende) via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Solnaungdomar har liksom tidigare förtur till korttidsavtal och enrumslä-

genheter. Även +65-boende har förtur. Kötiden är i genomsnitt ca 12 år (exklusive förtur för Solnaungdomar). 79 lägenheter har förmedlats via Bostadsförmedlingen till Solnaungdomar och 55 lägenheter till övriga sökanden. Intern kötid är i genomsnitt 8 år. Under första kvartalet 2014 slöts en överenskommelse med Hyresgästföreningen om att höja bostadshyrorna med i genomsnitt 1,47% f r o m 1 april 2014. Arbetet med utveckling av Bergshamra Torg har kommit in i ett nytt skede då någon detaljplaneändring ej kommer att göras. Åtgärder kan därför göras snabbare. Nytt hyresavtal har tecknats med vårdcentralen som därigenom blir kvar i befintligt läge men i lokaler som kommer att genomgå en större renovering. Nytt gym flyttar in i början av 2014. Även för andra lokaler pågår planering och ombyggnationer. Ett stort antal av våra fastigheter står inför förnyelse och stamrenovering. Detta är ett arbete som kommer

att pågå under många år framöver. Förnyelsen i Frösunda avslutades under 2013. Under hösten kom beslut i hovrätten avseende åtgärder i Ritorp som därigenom innebär byggstart för första etappen i början av 2014. En brand inträffade i Hagalund i början av året i låghuset med kommersiella lokaler. Återuppbyggnad av huset i ett plan pågår.

Ekonomi Årsresultatet är efter finansnetto men före dispositioner 36,0 (12,2) Mkr. Resultatet är mycket gott men kan till största delen härledas till projekt som ej kommit igång. I resultatet ligger också en återförd hyresförlust efter uppgörelse med lokalhyresgästen CSS med närmare 9 Mkr. Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 363 Mkr (352) medan fastighetskostnaderna blev Mkr 254 (268) och de centrala

Omflyttningsfrekvens 2013 Område

Antal lgh

Internt

*1 Via Bostadsförm .

*2 Solnabor

Byten/överlåtelser

Totalt

Procent

Agnesberg

457

8

7

3

17

35

7,7%

Bagartorp

626

19

13

5

16

53

8,5%

Bergshamra

302

9

2

6

9

26

8,6%

64

0

0

13

1

14

21,9%

Frösunda

248

24

4

4

9

41

16,5%

Hagalund

436

7

9

6

18

40

9,2%

Hallen

234

4

3

13

6

26

11,1%

Bollen

Kaptenen

43

0

1

1

0

2

4,7%

Motorn

114

1

0

2

7

10

8,8%

Ritorp

342

0

0

63

7

70

20,5%

Rudviken

33

0

0

0

0

0

0,0%

Råsunda

570

22

7

5

14

48

8,4%

Skytteholm

146

2

1

6

5

14

9,6%

Västra vägen

219

4

8

3

5

20

9,1%

3 834

100

55

130

114

399

10,4%

25,1

13,8

32,6

28,6

100%

Totalt Totalt %

*1 Avser förmedling via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, gruppen innehåller både boende i Solna och i övriga landet. *2 Solnaungdomar, 65+ m.m.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 17


administrations- och försäljningskostnaderna 6 Mkr (6). Avskrivningarna uppgår till 47,2 Mkr (47,6) och finansnetto till 20 Mkr (20). Under året har investeringar/pågående ny- och ombyggnader utförts i befintliga fastigheter för 89 Mkr (98) varav pågående nybyggnationer avser 16 Mkr (1).

Måluppfyllelse Under 2013 har Signalisten börjat arbeta med ny affärsplan med övergripande mål och strategier. Vår övergripande målsättning är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trygga och hållbara miljöer. Enligt plan har nya byggrätter tillskapats för 10 insprängda lägenheter, lägenheter som kommer att färdigställas under 2014. Vi har däremot inte uppnått vårt resultat vad gäller antalet renoverade lägenheter beroende på den utdragna processen i överprövningsinstanser. Våra ekonomiska mål har väl infriats, mycket på grund av att vi inte kommit igång med byggprojekt som beräknat. Enligt senaste hyresgästenkät är 90 % nöjda med oss som hyresvärd. Prisvärdheten ligger mycket högt på 85%. Ny mätning kommer att göras under 2014. De åsikter som har inkommit i kundenkäten har vi systematsikt arbetat med under året. Bland annat har stora satsningar gjorts på utemiljön. Underhållsvolymen uppgick till 89 Mkr (98), vilket motsvarar 266 (294) kr/m² uthyrbar area. På miljöområdet har under året Signalisten fortsatt sitt framgångsrika

18 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

arbete med att optimera energianvändningen och arbeta för en hållbar utveckling. Vår energiförbrukning ligger väl i nivå med de mål som satts upp inom det sk Skåneinitiativet. Soliditeten för 2013 är 50,6 % vilket överstiger det uppställda målet på minst 36 % för året.

Framtida utveckling Genomförandet av Projekt 1000 - dvs. att bygga 1000 nya lägenheter till år 2020 - förutsätter att Signalisten kan tillskapa motsvarande byggrätter och bygga med bibehållen god ekonomi. Vi har en fortsatt god ekonomi men har svårt att få tillstånd nya byggrätter. Detta gör att styrelsen överväger förändrade mål för vår nyproduktion. Signalisten kommer även i framtiden att leverera samhällsnytta i form av bostäder för alla där äldre och ungdomar ges särskilda prioriteringar. Vi tillhandahåller också lokaler för barnomsorg, dagverksamhet, särskilda boenden osv. Under de närmaste åren kommer satsningar att göras för Bergshamra Torg, både vad gäller lokaler, bostäder och utemiljö. I förhållande till jämförbara fastighetsbolag äger Signalisten en betydligt större andel fastigheter som är i behov av stambyte och förnyelse. Detta i kombination med att vi planerar bygga nytt, gör att vi har en stor utmaning framför oss att leverera och dessutom klara detta med en fortsatt god ekonomi.

Riskbedömning för kommunal borgen Enligt gällande borgenåtagande som har sitt ursprung i det affärsmässiga avtal som slöts mellan staden och Signalisten vid köpet av Solnabostäder 2001, anges en beloppsgräns för kommunal borgen om 1,3 miljarder kr. Vid omläggning av lån under året visade det sig vara mer förmånligt med upplåning mot pantbrev än med kommunal borgen. För närvarande utgår borgen på ett underliggande lånebelopp motsvarande 350 mkr. Viss nyupplåning kan komma att ske under 2014. Med tanke på att Signalistens fastigheter har ett marknadsvärde som avsevärt överstiger detta samt med tanke på marknadssituationen inom Stockholmsområdet, är risken för den kommunala borgen väldigt liten.

Visstidsförordnanden Signalisten tillämpar inte visstidsförordnanden.Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom sex månaders ersättning efter avräkning.


RESULTATRÄKNING TKR

Not

Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Nettoomsättning Hyresintäkter

2

357 570

346 312

243 381

233 683

Övriga förvaltningsintäkter

3

5 886

5 761

6 587

7 599

363 456

352 073

249 968

241 282

-157 604

-161 686

-121 470

-120 519

-88 179

-97 865

-56 277

-75 720

-8 366

-8 806

-5 017

-5 307

-254 149

-268 357

-182 764

-201 546

109 307

83 716

67 204

39 736

Avskrivningar

-47 199

-47 526

-30 245

-30 406

Bruttoresultat

62 108

36 190

36 959

9 330

-5 954

-5 542

-5 845

-5 480

-

2 000

-

-

56 154

32 648

31 114

3 850

1 694

2 690

535

1 596

Räntekostnader och liknande resultatposter

-21 889

-23 136

-21 871

-23 133

Resultat efter finansiella poster

35 959

12 202

9 778

-17 687

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

4

Underhållskostnader Fastighetsskatt

Fastighetskostnader Driftnetto

Centrala administrations- och försäljningskostnader

5,6

Reavinst vid försäljning av fastighet

Rörelseresultat

7

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

8

-8 099

-3 684

-10 453

-89

Bokslutsdispositioner

9

-

-

36 897

16 209

27 860

8 518

36 222

-1 567

Årets resultat

Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst

786 464 000

Erhållet koncernbidrag

20 500 000

Skatt på koncernbidrag

-4 510 000

Årets vinst

36 222 000

838 676 000

Koncernen

Disponeras så att i ny räkning överföres

838 676 000

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 688 958 tkr, varav årets resultat uppgår till 27 860 tkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 19


BALANSRÄKNING TKR Not

Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

1 449 630

1 496 804

2012

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

10

Markanläggningar

11

9 122

Inventarier och maskiner

12

8 257

Pågående ny- och ombyggnader

13

893 454

921 408

9 801

8 172

8 805

9 210

8 256

9 209

16 869

-

16 869

-

1 483 878

1 515 815

926 751

939 422

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

14

-

-

728 000

Andelar i intresseföretag

15

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 483 958

1 515 895

1 654 791

1 667 462

445

2 105

313

1 960

-

-

69 592

44 227

4 295

1 052

807

1 050

749

804

423

717

5 489

3 961

71 135

47 954

Kassa och bank

143 782

102 733

1 046

408

Summa omsättningstillgångar

149 271

106 694

72 181

48 362

1 633 229

1 622 589

1 726 972

1 715 824

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

20 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

16


Not

Koncernen 2013

Moderbolaget 2012

2013

2012

Eget kapital och skulder Eget kapital

17, 18

Bundet eget kapital Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Bundna reserver

49 739

96 147

38 000

38 000

138 202

184 610

126 463

126 463

Balanserat resultat

661 098

596 733

802 454

788 031

Årets resultat

27 860

8 518

36 222

-1 567

688 958

605 251

838 676

786 464

827 160

789 861

965 139

912 927

-

-

28 774

65 671

5 215

5 215

5 215

5 215

46 123

61 649

-

-

Fritt eget kapital

Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver

19

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Avsättning tvist lokalhyresgäst

-

8 425

-

-

51 338

75 289

5 215

5 215

550 000

600 000

550 000

600 000

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

20

Checkräkningskredit

110 620

70 364

110 620

70 364

660 620

670 364

660 620

670 364

Leverantörsskulder

23 769

31 162

14 798

20 155

Aktuella skatteskulder

16 757

5 029

16 757

4 862

Kortfristiga skulder

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

3 719

5 444

2 414

3 652

49 866

45 440

33 255

32 978

94 111

87 075

67 224

61 647

1 633 229

1 622 589

1 726 972

1 715 824

22

200 972

Inga

166 094

Inga

23

412

412

412

412

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 21


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2013

2012

2011

2010

2009

Utdrag ur resultaträkningen Hyresintäkter

357 570

346 312

335 433

335 670

343 004

varav bostäder, brutto

281 944

276 320

264 144

267 669

276 140

65 044

65 443

63 047

61 732

60 831

5 886

5 761

8 934

6 944

7 010

varav lokaler, brutto Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning

363 456

352 073

344 367

342 614

350 014

Driftkostnader

-157 605

-161 686

-159 765

-160 296

-148 243

-88 179

-97 865

-89 260

-84 635

-98 937

Underhållskostnader Fastighetsskatt

-8 365

-8 806

-8 586

-8 753

-8 927

Driftnetto

109 307

83 716

86 756

88 930

93 907

Avskrivningar

-47 199

-47 526

-47 222

-45 612

-47 401

Bruttoresultat

62 108

36 190

39 534

43 318

46 506

Centrala adm. och försäljningskostn.

-5 385

-5 954

-5 542

-5 505

-7 861

Resultat vid fsg av fastighet

-

2 000

-3 014

-48 159

-

Resultat vid fsg av andelar i koncernf.

-

-

-

489 130

-

Rörelseresultat

56 154

32 648

31 015

476 428

41 121

Ränteintäkter

1 694

2 690

968

931

365

Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt

Årets resultat

-

-

78

376

740

-21 889

-23 136

-21 590

-26 696

-31 785

35 959

12 202

10 471

451 039

10 441

-8 099

-3 684

-3 057

-1 459

-6 047

27 860

8 518

7 414

449 580

4 394

Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar Balansomslutning

149 271

106 694

56 737

65 202

37 300

1 633 229

1 622 589

1 586 135

1 555 222

1 558 898

Eget kapital

827 160

789 861

781 342

773 927

324 347

Låneskuld

550 000

600 000

600 000

600 000

1 020 391

94 111

87 080

82 434

108 694

123 769

Kortfristiga skulder

Finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%)

159

123

69

60

30

2. Soliditet (%)

50,6

48,7

49,3

49,8

20,8 1,3

3. Räntetäckningsgrad (ggr)

2,6

1,5

1,5

17,9

4. Genomsnittlig skuldränta (%)

4,0

3,9

3,6

4,5

3,1

5. Avkastning på totalt kapital (%)

3,5

2,2

2,0

30,7

2,7

6. Avkastning på eget kapital (%)

4,3

1,5

1,3

58,3

3,2

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

22 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN TKR 2013

2012

2011

2010

2009

Hyresintäkter

1 078

1 040

1 009

979

954

varav bostäder, brutto

1 045

1 011

967

938

918

varav lokaler, brutto

1 118

1 101

1 070

1 068

1 036

Nettoomsättning

1 096

1 058

1 036

999

974

Nyckeltal - kr/m²

Driftkostnader

475

486

481

467

412

Underhållskostnader

266

294

269

259

275

Avskrivningar

142

143

142

133

132

66

70

65

78

88

Fastigheternas bokförda värden

1 320 109

1 351 093

1 518 073

1 409 745

1 406 001

Taxeringsvärden

4 348 768

3 312 491

3 282 773

3 262 073

2 977 548

3 834

3 834

3 832

3 810

4 210

Räntekostnader

Fastighetsbestånd (31/12)

Antal bostäder Antal lokaler (prima)

166

172

170

169

176

2 465

2 487

2 465

2 438

2 844

273 328

273 328

273 229

271 641

300 680

58 339

59 603

59 112

57 410

58 707

331 668

332 931

332 341

329 051

359 387

Medeltal anställda

42

42

48

47

48

Medelålder

49

47

47

47

46

Antal bilplatser Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m²

Personal

Personalomsättning (%)

11

15

7

6

6

Går i pension inom 10 år (%)

28

33

29

29

34

9

8

8

7

7

2,3

2,7

3,1

6,2

6,2

Fjärrvärme, total, Gwh

43,4

45,1

42,4

52,2

45,9

Normalårskorrigerat, Gwh

45,1

45,8

47,2

47,4

48,4

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

136

138

142

137

135

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

517

536

530

554

577

Genomsnittlig anställningstid (år) Total sjukfrånvaro (%)

Driftfakta

Vattenförbrukning, m³/m²

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Vattenförbrukning m³/lgh

135

140

138

139

137

Fastighetsel, Gwh

9,9

9,5

9,3

10,0

10,0

Fastighetsel, Kwh/m²

30

29

28

29

28

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 23


KASSAFLÖDESANALYS TKR Koncernen 2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

35 959

12 202

9 778

-17 687

Avskrivningar

47 198

47 525

30 245

30 406

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-5 909

3 475

-

-

-16 793

-3 684

-19 930

-6 006

60 455

59 518

20 093

6 713

-1 660

-1 688

-1 648

-1 674

3 189

5 356

-24 828

-19 432

Förändring av leverantörsskulder

-7 395

-3 274

-5 357

-4 241

Förändring av kortfristiga skulder

14 428

7 913

15 902

9 480

-

-122

-

-122

69 017

67 703

7 458

-9 276

-18 223

-34 022

-17 575

-33 368

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av pensionsskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Sålda dotterbolag

-

-

-

-

Investeringar i dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

-

-18 223

-34 022

-17 575

-33 368

Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag

-

-

20 500

22 500

40 255

19 943

40 255

19 943

-50 000

-

-50 000

-

-9 745

19 943

10 755

42 443

Årets kassaflöde

41 049

53 624

638

-201

Likvida medel vid årets början

102 733

49 109

408

609

Likvida medel vid årets slut

143 782

102 733

1 046

408

Upptagna lån Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

24 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäkter Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Lånekostnader

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital samt mot resultaträkningen.

Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar

skillnaden såsom räntekostad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. SÄKRING AV BOLAGETS RÄNTEBINDNING Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs.

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument

Materiella anläggningstillgångar

HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

LÅNESKULDER Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellan-

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 25


NOTER TKR

NOT 2 HYRESINTÄKTER Koncernen 2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

285 519 276 320 206 995 200 023

Lokaler

65 207

65 611

Garage

11 386 6 250 368 362

359 357

P-platser och övriga objekt Summa

-7 509

262

19

86

Fastighetsanknuten administration

40 276

39 061

34 801

36 293

529

478

363

337

-

8 425

-

-

2 895

1 429

875

965

Medel till hyresgästföreningen Avsättning tvist hyresgäst Övriga driftkostnader

Bruttohyror Bostäder

Avskrivna hyresfordringar

31 610

30 823

11 251

7 511

7 390

6 175

5 469

5 457

Summa

157 606 161 686 121 471 120 519

NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONSOCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Koncernen

251 585 243 693

2013 Marknadsföring

Avgår hyresbortfall -574

-830

-494

-717

Lokaler

Bostäder

-3 943

-3 205

-3 306

-2 684

Garage

-2 619

-2 802

-1 655

-1 844

-617

-3 386

-607

-2 683

Summa

-7 753

-10 223

-6 062

-7 928

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder

-3 039

-2 822

-2 141

-2 082

P-platser och övriga objekt

Summa hyresintäkter

357 570

346 312 243 382 233 683

Nettohyror Bostäder

281 906 272 668 204 360

Lokaler

61 264

62 406

Garage

8 767

P-platser och övriga objekt

5 633 357 570

346 312

Summa

197 225

28 303

28 138

8 449

5 855

5 546

2 789

4 863

2 774

2012

146

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Ersättningar från hyresgäster

2 641

2 649

1 292

1 299

Försäljning vatten och värme

1 484

465

117

67

245

866

245

775

-

-

3 981

4 373

1 516

1 781

952

1 085

5 886

5 761

6 587

7 599

Summa

130

5 808

5 410

5 699

5 350

Summa

5 954

5 542

5 845

5 480

NOT 6 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Revisionsuppdrag

521

365

412

304

Konsultationsverksamhet utöver

202

-

202

-

Summa

723

365

614

304

PwC

NOT 7 LÖNER, ANDRA ERSÄTTN. SAMT SOCIALA KOSTNADER Koncernen

Moderbolaget

2012

2013

2012

Medelantalet anställda

Koncernen

Övriga intäkter

2012

146

Central administration

243 381 233 683

NOT 3 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

Fakturerade kostnader koncernbolag

2013

132

2013

Ersättningar från försäkringsbolag

Moderbolaget

Kvinnor

21

19

21

19

Män

24

23

24

23

Summa

45

42

45

42

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

1 724

1 507

1 724

1 507

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

17 495

17 626

17 495

17 626

Summa

19 219

19 133

19 219

19 133

2 451

2 213

2 451

2 213

Löner, ersättningar och sociala kostnader

NOT 4 DRIFTKOSTNADER Koncernen

Moderbolaget

Pensionskostnader för övriga anställda

2013

2012

2013

2012

Fastighetsskötsel

31 137

30 748

24 483

23 661

Övriga sociala kostnader

Reparationer

22 171

16 652

13 949

12 355

Summa

Vattenförbrukning

6 441

6 725

4 624

4 743

Elförbrukning

13 350

12 794

8 857

8 678

Sophantering

5 708

5 612

3 799

3 691

34 352

35 620

25 357

26 214

8 256

3 880

4 344

3 496

Värmekostnader Fastighetsförsäkringar

26 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

6 290

5 972

6 290

5 972

27 960

27 318

27 960

27 318


NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Koncernen Aktuell skatt för året

2013

2012

2013

2012

-8 099

-3 684

-14 963

-5 824

-

-

-

-183

Aktuell skatt avs. tidigare år Aktuell skatt avs. koncernföretag Summa

Ackumulerade uppskrivningar

Moderbolaget

-

-

4 510

5 918

-8 099

-3 684

-10 453

-89

Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-

Återföring av periodiseringsfond

59 497

16 209

Summa

36 897

16 209

Inköp Försäljningar/ utrangeringar

Summa

4 348 768

Ingående anskaffningsvärde

2 238 083 1 828 469 1 579 870

Moderbolaget

3 312 491 3 125 669 2 369 435

Moderbolaget 2013

2012

13 917

13 916

12 661

12 661

-

-

-

-

13 917

13 916

12 661

12 661

-4 115

-3 435

-3 856

-3 223

-680

-680

-633

-633

-4 795

-4 115

-4 489

-3 856

9 122

9 801

8 172

8 805

Ackumulerade avskrivningar

2012

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

1 287

1 681

639

34 101

-5 586

-

-

-

-

33 073

-

-

2 059 053 1 337 807

1 337 168

Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

NOT 12 INVENTARIER OCH MASKINER Koncernen

2 054 754

789 565

2012

Inköp

2 059 053 2 024 299 1 337 168 1 303 067

Överfört från pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 572 363

1 776 405 1 074 408 1 297 200

2013

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

921 407

Taxeringsvärde byggnader

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2013

893 454

Ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK 2012

1 449 630 1 496 804

Koncernen

-22 600

2013

-

Taxeringsvärde mark

2012

Avsättning till periodiseringsfond

Koncernen

-

NOT 11 MARKANLÄGGNINGAR

Moderbolaget

BYGGNADER

-

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB

NOT 9 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2013

-

2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

18 725

18 651

18 465

18 439

67

28

67

26

Försäljningar/utrangeringar

-

46

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 792

18 725

18 532

18 465

-9 515

-8 165

-9 256

-7 953

Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde -735 851

Försäljningar/ utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-692 458 -476 827 -448 357

-

-

-

-

-42 875

-43 393

-28 592

-28 470

-778 726

-735 851

-505 419

-476 827

Inköp

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

Utgående restvärde enl plan

1 276 028 1 323 202

832 388

860 341

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB MARK

Koncernen 2013

2012

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Moderbolaget 2013

Försäljningar/utrangeringar

2012

Utgående redovisat värde

-

-46

-

-

-1 020

-1 304

-1 020

-1 303

-10 535

-9 515

-10 276

-9 256

8 257

9 210

8 256

9 209

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden

173 602

173 602

61 066

61 066

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

173 602

173 602

61 066

61 066

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 27


NOTER TKR NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGN SAMT FÖRSKOTT ANV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Ingående anskaffningsvärde

2012

2013

Grundfonds kapital

2012 759

Bundna reserver

Fria reserver

Summa eget kapital

-

759

-

16 869

-

16 869

-

Eget kapital 2013-12-31

88 463

96 146

605 251

789 860

-

-759

-

-759

Överf mellan fria samt bundna reserver

-

-46 407

55 847

9 440

16 869

0

16 869

0

Överfört färdigställda byggnader Utgående nedlagda kostnader

Koncern

Moderbolaget

2013 Nyinvesteringar under året

NOT 18 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERN

Årets resultat Belopp vid årets utgång

-

-

27 860

27 860

88 463

49 739

688 958

827 160

NOT 14 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolaget

NOT 19 OBESKATTADE RESERVER

Kapital andel

Rösträtts andel

Antal andelar

Ansk. värde

Nedskrivn. Bokfört värde

100%

100%

76 200

1 055 000

327 000

728 000

Solnabostäder AB. Org.nr 556066-7361, Säte i Solna Moderbolaget 2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

1 055 000

1 055 000

Utgående ack. anskaffningsvärde

1 055 000

1 055 000

Ingående nedskrivningar

- 327 000

- 327 000

Utgående ack nedskrivningar

-327 000

- 327 000

0

0

728 000

728 000

Utgående ack. värdeförändringar Utgående restvärde enl. plan

Koncernen

2012

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

-

59 497

Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

6 174

6174

Periodiseringsfond vid 2014 års taxering

22 600

-

Summa

28 774

65 671

NOT 20 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Koncernen 2013

400 000

500 000

400 000

Löper med rörlig ränta

50 000

200 000

50 000

200 000

550 000

600 000

550 000

600 000

2013

2012

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Koncernen

8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

80

80

40

40

NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Koncernen 2013

Moderbolaget

2012

2013

Förutbetalda kostnader

749

804

423

717

749

804

423

717

NOT 17 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAG

Moderbolag

88 463

Bundna reserver

Förutbetalda hyresfordringar Upplupna kostnadsräntor

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

38 000

786 464

912 927

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

25 821

19 451

15 808

11 752

3 048

3 638

3 048

3 638

Övriga upplupna kostnader

20 996

22 351

14 399

17 588

Summa

49 865

45 440

33 255

32 978

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER Koncernen

2012

Summa

Grundfonds kapital

2012

500 000

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Eget kapital 2012-12-31

2013

Moderbolaget

2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderbolaget

2012

Ingångna derivatavtal

Summa

NOT 15 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 2013

Moderbolaget 2013

2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

För egna avsättningar och skulder Avs. skulder till kreditinsti- 200 972 tut. Fastighetsinteckningar

-

166 094

-

Summa ställda säkerheter

0

166 094

0

200 972

NOT 23 ANSVARSFÖRBINDELSER Koncernen 2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

Erhållna koncernbidrag

-

-

20 500

20 500

Skatt på koncernbidrag

-

-

-4 510

-4 510

Garantifond Fastigo

412

412

412

412

Årets resultat

-

-

36 222

36 222

Summa

412

412

412

412

88 463

38 000

838 676

965 139

Belopp vid årets utgång

28 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


SOLNA 2014-03-18

Leif Bergmark Ordförande

Martin Karlsson 1:e vice ordförande

Gösta Mårtensson 2:e vice ordförande

Ingvar Hellman

Björn Sigurdsson

Bekir Yarar

Mats Haapanen

Sara Stjärne

Jan Hjelmér Catarina Johansson Nyman Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-18

Bo Åsell Auktoriserad revisor revisor

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 29


REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen Vi har utfört revision av årsredovisningen för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisningen som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2013.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om styrelsen på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförornandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande Enligt vår upfattning har styrelsens ledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförornandet eller årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 mars 2014

Christer Schön LEKMANNAREVISOR

Bo Åsell AUKTORISERAD REVISOR

30 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 31


LÄGENHETSFÖRTECKNING

Område

Byggår

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

AGNESBERG

1988, 2009

8

143

162

132

12

BAGARTORP

1959-1963

56

62

291

145

72

BERGSHAMRA

1960-1961

26

76

120

77

2

1985

2

42

20

FRÖSUNDA

1952-1953

2

104

142

HAGALUND

1971

29

105

185

104

13

HALLEN

1992

10

116

81

27

KAPTENEN

1969

2

21

20

MOTORN

1982

1

59

28

20

1956-1957

26

121

146

48

24

4

5

BOLLEN

RITORP

6 rok

1

6 1

RUDVIKEN

1985

RÅSUNDA

1949-1951, 2005

63

114

296

83

14

1979, 2010

3

60

53

25

5

1971

63

30

81

33

12

Totalt

291

1 077

1 629

699

136

2

Andel i %

8%

28%

42%

18%

4%

0%

SKYTTEHOLM VÄSTRA VÄGEN

32 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


Antal lägenheter

Område i %

BOA

Snittyta

Hyra bostäder tkr

Hyra/m²

457

12%

34 776,0

76

37 804

1 087,1

626

16%

44 978,3

72

41 043

912,5

302

8%

22 768,6

75

21 352

937,8

64

2%

3 731,5

58

4 287

1 148,9

248

6%

15 775,0

64

17 841

1 131,0

436

11%

31 576,0

72

31 873

1 009,4

234

6%

16 475,5

70

20 505

1 244,6

43

1%

3 017,0

70

3 203

1 061,7

114

3%

8 735,0

77

9 083

1 039,8

342

9%

23 105,0

68

20 945

906,5

33

1%

2 024,5

61

2 327

1 149,4

570

15%

39 479,0

69

45 865

1 161,8

146

4%

11 776,5

81

13 060

1 109,0

219

6%

15 111,0

69

16 330

1 080,7

3 834

100%

273 328,9

71

285 518

1 044,6

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 33


FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26 Fridensborgsvägen 9-17

1988, 2009

1992

Summa

Agnesberg

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

SI

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

SI

Bagartorp

Bagartorp 3

SI

Bagartorp

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

AGNESBERG 457

4

14

457

4

14

1961

30

2

1960

1960

18

Bagartorpsringen 40-48

1960

1960

30

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

1960

3

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

1992

8

SI

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

SI

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1959

1959

69

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

1960

69

3

SI

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

1960

69

2

SI

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

SI

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

1960

24

8

SI

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

1961

36

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

SI

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

1963

1963

42

6

4

SI

Bagartorp

Järva 3:1

Parkering

Summa

Bagartorp

18

626

26

48

BAGARTORP

1 3

1

7

2

BERGSHAMRA SI

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

1960

1960

104

10

5

SI

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

1961

1961

120

17

5

SI

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

1960

1960

78

7

6

Summa

Bergshamra

3

302

34

16

SB

Bollen

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9-13 Idrottsgatan 10

64

11

1

SB

Bollen

Råsunda 3:8

Parkering

Summa

Bollen

2

64

11

1

BOLLEN

34 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

1985

1985


Antal bilplatser

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

41 964

340

34 776

951

318

36 045

408 488

340

34 776

951

318

36 045

408 488

41 964

2 098

206

2 304

20 573

2 107

49

1 478

13 058

1 441

175

2 456

20 884

2 228

573

573

2 977

488

522

522

2 922

344

56

4 998

45 857

4 520

4 893

120

5 013

45 633

4 526

4 942

49

4 991

45 357

4 500

4 942

45

4 987

45 279

4 521

5 272

48 200

4910

11

1 429

12

2 100

4 877

181

65

5 272 1 877

157

2 034

18 097

1 787

1 878

148

2 026

17 882

1 787

1 877

157

2 034

17 712

1 782

9

1 457

25

38

1 520

13 473

1 482

14

1 456

44

8

1 508

13 392

1 551

18

2 595

63

2 658

24 211

2 722

0 41

3 287

1 904

182

345

Specialenhet, vårdbyggnad

602 5 337

5 373

40 503

0

Arrende

1 530

450

44 978

3 584

1 184

49 746

436 010

48 165

52

7 649

2 530

89

10 268

123 800

10 070

179

8 769

2 972

210

11 951

146 200

12 445

89

6 351

1 614

636

8 600

105 200

8 350

320

22 769

7 116

935

30 819

375 200

30 865

3 732

2 403

128

6 263

105 200

8 358

Industrienhet, gatu-parkmark

93

105 200

8 451

22 22

3 732

2 403

128

6 263

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 35


FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Frösunda

Fölet 1

SI

Frösunda

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Förvaltarvägen 2-6

1952 (2012-2013)

1972

84

Hästen 1

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

1953 (2009-2010)

1988

54

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952 (2011)

1997

54

7

SI

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953 (2009-2010)

1976

56

3

Summa

Frösunda

4

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

1970

1970

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 22*

Hagalundsgatan 21

1972

1972

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

ca 1970

Summa

Hagalund

5

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2-4

1992

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8-12 ,Hallgatan 12-18

1992

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7, Spårvägen 4-6

1992

SB

Hallen

Alspåret

Parkering

Summa

Hallen

3

SB

Kaptenen

Kaptenen 1

Summa

Kaptenen

1

SI

Motorn

Motorn 11

Summa

Motorn

1

SI

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1956

1956

37

2

SI

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1956

1956

103

5

SI

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1956

1956

65

9

SI

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

1956

1956

33

3

SI

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2, Fläderstigen 2-6

1957

1957

72

2

3

SI

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

1956

1956

32

1

4

Summa

Ritorp

6

342

3

26

FRÖSUNDA

6

248

6

10

219

1

10

HAGALUND

6

217

2

8

1 436

10

18

67

12

61

1992

86

2

1

1992

81

2

10

234

16

72

43

0

0

114

1

11

114

1

11

HALLEN

KAPTENEN Johan Enbergs väg 1

1969

1969

43

MOTORN Östervägen 20-26

1982

1982

RITORP

* Byggnaden på fastigheten Nordan 22 delvis förstörd i brand 2013 02 24.

36 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


Antal bilplatser

BOA m²

22

5 405

9

3 332

29

3 411

4

3 628

64

15 775

15 918

LOA prima m²

LOA sekunda m²

6 136

3 939

71 732

4 224

245

3 656

72 118

4 271

129

3 757

73 006

4 228

607

374

16 756

321 856

18 859

618

330

16 866

144 434

17 089

1 328

8 465

1 532

0

-

1 851

16 622

167 600

17 146

0

8 168

199

607

680

284

1 156

1 156

Specialenhet, skolbyggnad

40 212

3 782

614

35 972

4 347

2 989

572

7 908

6 225

205

25

6 455

137 401

7 903

5 904

205

60

6 169

130 594

7 552

0

-

647

20 532

267 995

26 092

3 017

45 200

3 203

16 476

3 399

657

3 017

328 667

2 395

31 576

132 132

Hyresintäkter tkr

105 000

430

430

Taxeringsvärden tkr

5 405

1 328

15 658

Uthyrbart m²

Specialenhet, vårdbyggnad

9 990

0

3 017

0

0

3 017

45 200

3 203

98

8 735

113

275

9 123

165 683

10 083

98

8 735

113

275

9 123

165 683

10 083

2 170

30

2 200

29 474

2 033

16

7 118

136

7 254

97 373

6 633

50

4 162

185

4 347

55 183

4 077

2 689

84

2 773

36 420

2 369

54

120

4 781

781

52

5 614

75 866

6 424

2 186

48

396

2 630

30 748

2 040

23 105

829

883

24 817

325 064

23 576

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 37


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

1985

1985

Summa

Rudviken

1

SI

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

SI

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 159-165

1949, 1951 (2001)

SI

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

2005

SI

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

SI

Råsunda

Körsbärsträdet 5

SI

Råsunda

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

RUDVIKEN 33

2

1

33

2

1

36

2

1

8

4

2005

59

2

1949 (1998)

1962

98

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

1949

98

3

1

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

1950 (2001-2002)

1950

175

11

4

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

1951 (2003)

1968

24

SI

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

1949 (1997)

1949

72

1

Summa

Råsunda

8

570

23

14

SI

Skytteholm

Turkosen 1

146

6

23

Summa

Skytteholm

1

146

6

23

RÅSUNDA 1951 (2003)

1981

4 1

3

SKYTTEHOLM Skytteholmsvägen 13-39 Hannebergsgatan 39-41

1979, 2011

2000

VÄSTRA VÄGEN SB

Västra vägen

Platån 18

Garage och lager

1971

1971

SB

Västra vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

4

8

SB

Västra vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

7

16

SB

Västra vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

8

7

SB

Västra vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

5

11

Summa

Västra vägen

5

219

24

45

3 834

166

299

Totalt

59

38 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013

3


Antal bilplatser

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

2 025

73

55

2 153

43 031

2 436

0

2 025

73

55

2 153

43 031

2 436

1

2 507

145

30

2 682

52 386

3 010

536

4 944

66

4 462

190

32

6 622

26

6 508

6

12 284

5 480

Specialenhet, vårdbyggnad

8 994

70

4 722

120 987

7 872

5

6 627

126 010

7 565

219

5

6 732

124 126

7 443

1 662

249

14 195

252 092

16 230

62

1 730

33 691

1 937

4 944

93 476

5 673

1 668 30

4 894

50

161

39 479

7 210

421

47 110

802 768

58 724

124

11 777

3 001

456

15 234

290 600

19 377

124

11 777

3 001

456

15 234

290 600

19 377

4 128

4 128

17 000

2 655

204 3 346

1 354

625

5 325

82 880

6 075

4 605

5 350

660

10 615

144 200

12 511

4 218

3 374

156

7 748

106 326

8 698

2 943

2 763

562

6 268

82 600

6 441

204

15 111

12 841

6 131

34 083

433 006

36 380

2 465

273 329

45 909

12 430

331 668

4 348 768

368 387

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 39


SIGNALISTEN ÄR DEN ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSSTIFTELSEN INOM SOLNA. VERKSAMHETENS ÅRLIGA RESULTAT STANNAR ALLTID KVAR I FÖRETAGET. TILLSAMMANS MED VÅRT HELÄGDA DOTTERBOLAG SOLNABOSTÄDER ÄGER VI TOTALT 3 834 LÄGENHETER OCH 456 LOKALER I FASTIGHETER RUNT OM I SOLNA.


Signalistens styrelse &

p p u r g s g n i n d le

En stiftelse har ingen ägare utan det är stadgarna som beskriver grundarnas vilja och fastställer verksamhetens huvudsakliga inriktning. Stiftelsens styrelse utses av Solna stad.

LEDNING (bakre raden från vänster) Erik Lindfors, Chef Fastighetsutveckling/Teknik Ann-Christin Hultgren, Hyreschef Sara von Essen, HR-ansvarig Elisabeth Latosek-Kovàcs, Distriktschef Jan Silfvast, Ekonomichef (främre raden från vänster) Catarina Johansson Nyman, VD Thomas Andersson, Distriktschef

STYRELSE

Leif Bergmark, ordf

Martin Karlsson, 1:e vice ordf.

Gösta Mårtensson, 2:e vice ordf.

Ingvar Hellman

Mats Haapanen

Jan Hjelmér

Sara Stjärne

Björn Sigurdsson

Bekir Yarar

SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 41


VÅRA OMRÅDEN = > AGNESBERG

BOLLEN

HALLEN

RITORP

SKYTTEHOLM

BAGARTORP

FRÖSUNDA

KAPTENEN

RUDVIKEN

VÄSTRA VÄGEN

BERGSHAMRA

HAGALUND

MOTORN

RÅSUNDA

42 SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013


ETT HEM BESTÅR INTE BARA AV VÄGGAR, GOLV OCH TAK. KÄNSLAN SKA VARA VARM OCH OMSPÄNNA ÄVEN DET SOM SKER UTANFÖR HEMMETS VÄGGAR I DET EGNA OMRÅDET. HOS OSS KOMMER EN TRYGG HEMMAKÄNSLA I FÖRSTA RUMMET.

Här är du hemma

även utomhus! SIGNALISTEN | ÅRSREDOVISNING 2013 43


Här är du hemma

även utomhus! BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA C

0

C

100

M Y K

16 100 0

M Y K

69 0 11

Besöksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 signalisten@signalisten.se

signalisten.se

Signalisten årsredovisning 2013  
Signalisten årsredovisning 2013  
Advertisement