Page 1

========================== = = HAR AR DU HEMMA ========================== C

0

C

100

M Y K

16 100 0

M Y K

69 0 11

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

ÅRSREDOVISNING | KONCERNREDOVISNING 2012


.

INNEHALL Catarina om året 2012 Hyresgäster & kunder Ny organisation | personal Energi & miljö Ekonomi & finansiering Bygg- & förnyelseprojekt Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Flerårsöversikt Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Revisionsberättelse Lägenhetsförteckning Fastighetsförteckning Styrelse & ledningsgrupp Här finns vi

under 2012 • Förnyelse av ytterligare 56 lägenheter i Frösunda • Underhåll gjordes för 98 miljoner kr • Ny organisation • Vi börjar köpa el märkt Bra Miljöval

under 2013 • Fortsatt projektering och planering inför förnyelsen av Bergshamra • Ny affärsplan implementeras • Fortsatt arbete med detaljplan för trygghetsboende • Uppföljning av hyresgästenkät

NYCKELTAL

2012

2011

2010

352 073

344 367

342 614

Likviditet (%)

123

69

60

Soliditet (%)

48,7

49,3

49,8

Avkastning på totalt kapital (%)

2,2

2,0

30,7

Underhållskostnader (kr/m2)

294

269

259

70

65

78

8 518

7 414

449 580

2012

2011

2010

3 834

3 832

3 810

172

170

169

Nettoomsättning (tkr)

Räntekostnader (kr/m2) Årets resultat (tkr)

Fastighetsbestånd Antal bostäder Antal lokaler (prima) Antal bilplatser Fastigheternas bokförda värden

2 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

4-5 6-8 9 10-11 12-15 16 17-18 19 20-21 22-23 24 25 26-28 29 30-31 32-33 34-39 40-41 42-43

2 471

2 465

2 438

1 351 093

1 518 073

1 409 745

HÄR ÄR DU hemma C M Y

0 16 100

C M Y

100 69 0

K

0

K

11

Signalisten är den allmännyttiga bostads­stiftelsen i Solna Stad. Koncernen äger och förvaltar 3834 lägenheter och 456 lokaler inom kommunen.

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 3


=============================================================== catarina om året 2012

Under året har det varit många som har bidragit till vårt goda vårt Signalisten och vårt bidrag till en bättre och mer trivsam Vi vill verkligen att du ska känna att

resultat. Tillsammans skapar vi stad att leva, verka och bo i.

= = HAR AR DU HEMMA Januari

April

Juli

Oktober

December

När året ska summeras slås man av vad mycket som ändå har hänt under året. Tillskottet vad gäller nya lägenheter har varit minimalt men vi har ändå under året lagt en god grund för våra kommande utmaningar. För bättre kundservice börjar vi under januari med kvällsöppet första vardagen i månaden, särskilt värdefullt för våra hyresgäster som flyttar in och ut. From årsskiftet köper vi el märkt Bra Miljöval. I Hallen har vi infört matavfallssortering och hyresgäster får information om detta.

Städmånad. Nu börjar städning och sopning av garage, gång- och cykelbanor och gruset ska bort från gräsmattorna. I våra gemensamma utrymmen gör vi cykelrensningar. Tänk så många cyklar som verkar glömmas bort och som snabbt saknar ägare! Vi tecknar avtal med SL angående byggande av tvärbanans station på vår mark i Hagalund. Det kommer att vara stökigt i området en lång tid framåt men bättre allmänna kommunikationer gynnar våra bostadsområden och hela Solna. Två nya lägenheter färdigställs i Frösunda.

Jag ägnar några dagar åt att åka runt och titta på våra grönytor i en sommarstiltje stad. Vi har för denna säsong satsat extra på skötsel och underhåll av vår utemiljö och det märks! Överlag ser det riktigt bra ut. För året har vi också några hyresgästers barn som sommarjobbare.

Länsstyrelsen upphäver den av staden antagna detaljplanen för Bergshamra Torg. Kanske inte helt oväntat men ändå tråkigt. Men det är bara att kavla upp ärmarna och kämpa vidare. Vi tar nya tag. Nu när allt drar ut på tiden bestämmer vi oss för att ha extra fokus på drift och skötselfrågorna kring torget. Ett bättre samarbete med staden måste till! Friends Arena invigs och jag har nöjet att var där. Mycket folk, fina artister och en fantastisk arena! Kul att verka och leva i en kommun där så mycket positivt händer.

Allmännyttans och vår stora energisparkampanj drar igång. Vi har visserligen lyckats väl med vårt energiarbete genom åren men behöver också samverka med våra boende. Under vinterns kanske kallaste kväll är vi ett gäng ifrån företaget som bjuder på glögg och pepparkakor och pratar framtid med förbipasserande i Bergshamra Torg. Året har ekonomiskt varit gynnsamt så vi kan meddela våra hyresgäster att de kommer att få en återbetalning på hyran. Inte helt fel som försenad julklapp!

November

Solna i mars 2013

Februari Att arbeta med trygghetsskapande åtgärder är viktigt, allt för att våra hyresgäster ska känna sig säkra och trivas i sin boendemiljö. På Erik Sandbergs gata 24-52, kv Ripan installeras elektronisk låsning i portarna, vilket vi upplever uppskattas. I Agnesberg har vi tillsammans med polisen propagerat för Grannsamverkan, vilket gjort att boende alltmer har engagerat sig. Arbetet med att utse trapphusombud börjar.

Maj

Mars

Juni

På Västra Vägen påbörjas förbättring av ventilationen, tvättstugor börjar förnyas i Agnesberg och fyra hissar renoveras i Hagalund. Totalt kommer vi under året att lägga 95 miljoner på underhåll, vilket motsvarar 294 kr/kvm, en i särklass hög siffra.

En av sommarens få sköna kvällar passerar jag Bagartorp och ser några hyresgäster sitta ute och grilla. I området rör sig många barn och vuxna. Det är härligt att se att det fina upprustade området kring plaskis används så flitigt.

4 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

Vi kör igång med ny organisation. Tre distrikt har krympt till två och vissa funktion har tydliggjorts. Med tanke på våra stora utmaningar förstärker vi den egna kompetensen inom projektledning, lokalfrågor och miljö. Våra hyresgäster får möjlighet att bevista Grimmisch, ett sagoäventyr i Bröderna Grimms värld som Teater i Haga visar under första delen av sommaren i Hagaparken.

Augusti Nu är det åter dags att åka runt och titta på grönska. Denna gången ska vi kora en vinnare i vår balkong/uteplatstävling. Vi får se många trevliga och välskötta oaser. Det är så glädjande att se det engagemang som många lägger på sitt boende och på sin närmiljö. Ett engagemang som faktiskt också glädjer grannar och andra. Tre vinnare koras.

September Vi tecknar ett samarbetsavtal angående hemförsäkring för våra hyresgäster. Avtalet innebär en förmånlig premie och vi hoppas att detta innebär att fler faktiskt inser vikten av att ha en bra försäkring ifall skadan slår till. Vår styrelse fattar ett historiskt beslut om att våra externa lägenheter ska förmedlas via Bostad Stockholm. Det finns fördelar med både gammalt och nytt system, men det här innebär ett mer lättbegripligt system som är lättare att få acceptans för. Det är också viktigt att se hela Storstockholm som en enda bostadsmarknad.

Under en kväll delar alla anställda ut hyresgästenkäter i våra områden. Vi vill veta vad våra kunder tycker om oss och genom att aktivera all personal hoppas vi på en hög svarsfrekvens. Själv knatar jag runt i Frösunda och på Johan Enbergs väg. Kul att träffa hyresgäster och bra friskvårdsaktivitet. Kundenkäten blir ett viktigt verktyg för oss i vårt kvalitetsarbete. Deltar på ett bostadsseminarium där det - återigen - diskuteras hur byggandet ska få högre fart i regionen. Ingen enkel lösning finns men långa planprocesser sinkar i stort sett alla nybyggnationer. Alla är eniga om att något måste göras. Sjukdomsinsikten finns men frågan är vad som är den rätta medicinen…

Catarina Johansson Nyman VD

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 5


============================================================== hyresgäster och kunder

Dialogen med våra hyresgästrelation är och vi arbetar aktivt Dialog med hyresgäster Signalistens medarbetare möter dagligen hyresgästerna i bostadsområdena, på kontoren, i telefon och via e-post. En aktiv hyresgästdialog är verkligen grunden för trygghet, trivsel i boendet och hyresgästnöjdheten. Signalisten har anordnat en del hyresgästaktiviteter. Några exempel under 2012 var informationsdagen om grannsamverkan, torgmöten där de boende kunde träffa och ställa frågor till Signalistens representanter, boendemöten mm. Vi genomför också regelbundna hyresgästundersökningar för att mäta hur bra vår service upplevs vara samt hur nöjda våra hyresgäster är med boendet. Resultatet från hyresgästundersökningen ger oss insyn i områden där vi har potential till förbättring. Signalisten har under 2012 haft ett fortsatt samarbete med hyresgästföreningen kring boinflytande. Inom ramen för detta samarbete har hyresgästerna möjlighet att ansöka om medel för aktiviteter som syftar till att öka trygghet, trivsel och gemenskap. Detta sker främst genom våra boråd som främjar samverkan mellan boende inom våra områden.

Trygghet/säkerhet

6 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

Närpolisen samverkar gärna med grupper för grannsamverkan. Här i Agnesberg.

Inom Signalisten anser vi att tryggheten i boendet är av största vikt. Av den anledningen satsade vi flera miljoner på trygghets-/säkerhetsåtgärder i boendet under 2012. Vi jobbade med både mjuka och hårda värden som exempelvis bildande av grupper för grannsamverkan, installation av elektronisk portlåsning, komplettering och förstärkning av utom- och inomhusbelysning, beskärning av buskar och träd, klottersanering inom 24 timmar m m. För att fortsatt upprätthålla det goda resultatet kommer vi kontinuerligt att arbeta med våra trygg- och säkerhetsåtgärder.

hyresgäster samt en långsiktig och ömsesidig mycket betydelsefull. Signalisten har en uttalad strävan för att möta hyresgästerna. Samarbeten med aktörer som närpolisen, Solna Stad, skola och fritidsverksamheter är en naturlig del av detta.

Hemsidan bästa sättet En av våra viktigaste kommunikationskanaler är företagets webbplats, signalisten.se där hyresgästerna kan göra felanmälan, beställa lägenhetsunderhåll, få information och svar på de flesta av sina frågor.

Signalen håller dig uppdaterad Ett annat sätt för oss att nå ut till våra hyresgäster samt informera om vad som händer i företaget är tidningen Signalen som skickas till alla boende fyra gånger per år.

Hyresgästundersökning Nöjda hyresgäster är ett viktigt mål för Signalisten. För att följa upp vår relation till hyresgästerna och definiera framtida förbättringsområden genomför vi regelbundna hyresgästundersökningar. Under november 2012 - januari 2013 har vi i samarbete med AktivBo genomfört en sådan. Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad våra hyresgäster tycker om vår service (serviceindex) och om våra produkter (produktindex) samt att skapa ett bättre, tryggare och mer trivsamt boende. Enkäten delades ut till hälften av våra hyresgäster och vi fick svarsfrekvens på 66, 5 %.

Hyresgästerna är mycket nöjda med bemötandet av Signalistens medarbetare (85 %), att få hjälp när det behövs (89,2%). Däremot upplevs tryggheten och säkerheten i trapphuset och området något sämre (77,2%) samt tillsyn och städningen i allmänna utrymmen bla källare, tvättstugor (70,4%).

Produktindex Produktindex sammanställer vad hyresgästerna tycker om boendet, allmänna utrymmen och utemiljö. Detta resulterade i 76%. Hyresgästerna är mycket nöjda med lägenhetens underhåll (77,2%) och trivs jättebra i sina lägenheter (95%).

Däremot har vår satsning på utemiljö inte slagit igenom ännu (69,3%). Här finns ännu förbättringspotential. Våra lägenheters attraktivitet ligger så högt som på 88,8%. Resultatet från enkäten redovisas och analyseras på bovärds- och fastighetsnivå. Det utgör ett viktigt underlag för kontinuerligt förbättringsarbete, som ska inkludera både kort- och långsiktiga åtgärder.

Signalen håller dig uppd aterad! Följer m ed hyresavie rna 4 ggr/år!

Serviceindex Serviceindex fångar in vad hyresgästerna upplever i ”sanningens ögonblick” i mötet med oss; medarbetare, tjänster med mera. Parametrar som att ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt, hjälp när det behövs uppmättes till 79,9%. SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 7


================================== hyresgäster och kunder

bostadsstiftelsen Signalisten hade 3 834 bostadslägenheter 2012-12-31. Detta motsvarar ca 26 % av hyresrätterna i Solna kommun. Vår omflyttning ligger på 10,1%.

I över 10 år har Signalisten förmedlat lediga bostadslägenheter till externa sökande genom ett delvis omdiskuterat system med slumpdragning och indelning i kategorier. I september 2012 beslutade vår styrelse att lediga lägenheter ska förmedlas genom en internkö till hyresgäster och genom Bostad Stockholm till externa sökande. Det nya sättet att förmedla träder i

kraft 2013 02 11. Förmedling sker i fortsättning efter ködatum. Ködatum för interna sökande, d v s hyresgäster, är boendetiden i nuvarande lägenhet. Förmedling till interna sökande ligger kvar hos oss. Ködatum för externa sökande är registreringsdatum hos Bostad Stockholm. Eftersom vi finns och verkar på Stockholmsregionens gemensamma bostadsmarknad är det för oss naturligt att lämna lediga lägenheter till Bostad Stockholm. För

bostadssökande är det naturligtvis en stor fördel att hitta regionens lediga lägenheter på ett och samma ställe.

antal sökande/lgh i snitt

omflyttning

lägenhetsfördelning

Ny förmedling av bostäder

Solnaungdom har företräde Solnaungdomar, 18-27 år, har fortfarande företräde till lediga lägenheter med korttidskontrakt, s k rivningskontrakt samt lediga enrumslägenheter om 35 m² eller mindre. Även dessa lägenheter förmedlas av Bostad Stockholm efter ködatum.

Antalet sökande i genomsnitt per lägenhet har ökat avsevärt under 2012 jämfört med tidigare år.

====================== ny organisation | personal

I den nya organisationen har vi skapat tydligare roller för att öka chanserna till att bli mer tillgängliga. allt för att kunna möta våra hyresgäster än mer. Ny organisation Den 1 maj 2012 gick Signalisten in i en ny organisation. Tre distrikt blev till två som dessutom fick nya namn; Distrikt Norr och Distrikt Söder. I den nya organisationen har vi skapat tydligare roller och förstärker vissa funktioner inom exempelvis miljö, lokaler och projektledning. Rekryteringen ökade något i antal i samband med detta.

Högre tillgänglighet För att än mer kunna möta våra hyresgäster ändrade vi våra arbetstider något med att ha kvällsöppet varje månadsskifte (ej juni-aug), då kontoret har öppet till kl. 18.15 .

Inom ledning och styrelse har ett affärsplanearbete genomförts. Ett seminarium på temat Förändringsarbete och drivkrafter har genomförts med all personal.

Hälsa/Friskvård

= Internt, 31%

= 1 rok, 8%

= Solnabor, 20%

= 2 rok, 28%

= Solnaungdomar, 23%

= 3 rok, 42%

1 307

1 345

1 330

1773

= Icke Solnabor, 2%

= 4 rok, 18%

2009

2010

2011

2012

= Byten/överlåtelser, 24%

= 5-6 rok, 4%

Heltidsanställda 42 st Medelålder 47 år Medeltal sjukfrånvaro 2,7% Personalomsättning 15%

VD

Kompetensutveckling Under året har företagsinterna utbildningar inom Lagen om offentlig upphandling (LOU), data och vardagsjuridik anordnats. Dessutom har enskilda medarbetare genomgått utbildning inom respektive ansvarsområde.

personal

Som ett led i att förebygga ohälsa ges vår personal möjlighet till en friskvårdstimme per vecka, fri massage en gång i månaden samt friskvårdsbidrag. Under året erbjöds all personal en hälsoundersökning. Majoriteten av deltagarna säger sig ha en god hälsa och goda motionsvanor.

Förvaltning

Distrikt Norr

HR

Kommunikation

Ekonomi

Hyres

Fastighetsutv. /teknik

Distrikt Söder

LÄGENHETSFÖRDELNING (TYP, ANTAL, %) 1 rok, 292 st, 8%

3 rok, 1 631 st, 43%

2 rok, 1 082 st, 28%

4 rok, 688 st, 18%

8 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

5 rok, 139 st, 4% 6 rok, 2 st, 0%

Tot: 3 834 st

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 9


================================================================ Energi & miljö

Energieffektivisering Vi har under året byggt om och moderniserat styr- och reglerutrustningen i en del av våra undercentraler. Det medför att Signalistens driftpersonal kan fjärrstyra samtliga fastigheter och ha bra kontroll över temperatur och energiförbrukning.

Signalisten startade sanering av PCBfog redan 1998 och det arbetet slutfördes under 2012. Idag finns endast en liten mängd inbyggd PCB-fog kvar i en fastighet. Den kommer att saneras i samband med ombyggnad av fastigheten. Sammanlagt har vi sanerat 13,3 km fog med ett beräknat innehåll av 570 kg rent PCB.

Radon och asbest Samtliga hus inom Signalisten är idag mätta efter förekomst av radon. I ett par hus har dessa värden överstigit gränsvärden och åtgärder har vidtagits. Vi har bland annat bytt ut hela ventilationssystemet i höghusen i Bagartorp som en åtgärd för att komma under gällande gränsvärden.

Transporter Det är inte bara vår el- och fjärrvärmeförbrukning och avfall som genererar utsläpp av växthusgaser. Våra transporter genererar utsläpp av främst koldioxid. Idag är 70% av vår bilpark gasfordon och resterande 30 % drivs av fossilt bränsle. Vårt långsiktiga mål är att 100% av våra fordon ska vara miljöbilar.

Genom det har vi undvikit utsläpp av miljöförstörande växthusgaser med 2 276 ton under 2012 jämfört med om vi inte hade gjort ett aktivt val. Det motsvarar utsläppet av koldioxid från hela 2 277 st resor till New York tur och retur. fr uppvärmning beräknat i ton

koldioxidutsläpp 2010 - 2012

= Faktisk = Normalår

Miljöcertifiering nyproduktion Under 2012 beslutade vi att samtlig nyproduktion kommer att miljöcertifieras enligt något av de certifieringssystem som finns på marknaden. Vi beslutade detta bland annat för att få en verifiering på att den utlovade produkten håller vad den lovar och för att kunna erbjuda våra hyresgäster en så pass bra inomhusmiljö som möjligt.

2010

2011

183

PCB

Tappvattenförbrukningen har under senare år haft en relativt oförändrad nivå. 2012 uppgick användningen till 1,6 m³/m². Vi har under året bytt en del gamla omoderna blandare till nya moderna, samtidigt som vattenbesparande åtgärder i beståndet planeras till 2013.

Inför 2012 övergick Signalisten till att använda miljömärkt el enligt Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval.

180

Vi fortsätter att förbättra hanteringen av hushållsavfall, både för miljön generellt samt ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har under året installerat ytterligare markbehållare för hushållsavfall i ett område. Som ett led i vårt miljöarbete har vi under året även installerat utrustning för matavfallsinsamling i ett antal områden som kommer att starta under 2013. De s k SÖRAB-kommunerna, där bl a Solna Stad ingår, har satt som mål att minst 50 procent av matavfallet från restauranger, storkök och butiker samt minst 10 procent av hushållens matavfall ska samlas in och behandlas biologiskt. Det ger våra hyresgäster en chans att vara med och värna om miljön då det insamlade matavfallet blir till biogas.

Tappvatten

Miljömärkt el

300

Hushållsavfall

I våra lägenheter i Kv. Kaptenen har vi under året sanerat asbest i de lägenheter där det påträffats i samband med ventilationsarbeten.

297

Allmännyttans energisparkampanj syftar till att involvera hyresgästerna i energispararbetet så att vi som fastighetsägare tillsammans med hyresgästerna kan föra Sverige närmare de nationella miljömålen. Kampanjen drivs av SABO med ett antal samarbetspartners som Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen samt Energimyndigheten.

Vi har fortsatt vårt utbyte av gamla omoderna pumpar och fläktar till nya moderna med energisnåla motorer. Fönsterbyten har utförts i två fastigheter i Råsunda där samtliga fönster byttes ut i 60 lägenheter och ersattes med nya energisnåla fönster. I våra hus i Hagalund har vi installerat en ny värmepump för återvinning av frånluften. Vi har i samband med det injusterat luftflöden och utfört driftoptimering. Allt för att få en lägre energiförbrukning. På belysningssidan har vi fortsatt vårt arbete med att byta ut gamla energislukande belysningsarmaturer till nya och moderna led-armaturer med gott resultat. Vi har även fortsatt vårt utbyte av gamla omoderna tvågreppsblandare till nya moderna engreppsblandare.

948

Energisparkampanj

Vi är sedan 2008 energiförbrukning. hyresgäster på tåget.

1 044

vi har under många år jobbat aktivt med både energi och miljö. med i Skåneinitiativet och jobbar aktivt med att sänka vår Under året som gick tyckte vi att det var dags att få med våra därför anslöt vi oss till Allmännyttans energisparkampanj.

2012

[KWh/m2 per år]

[KWh/m2 per år]

168

163

166

170

166

2008

2009

2010

2011

2012

Energiprestanda 2008 - 2012 Den mängd energi som behövs i en byggnad för att uppfylla behov knutna till ett normalt bruk av fastigheten under ett år.

10 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

[KWh/m2 per år]

29

28

29

28

29

139

135

137

142

137

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Elförbrukning 2008 - 2012

fjärrvärme 2008 - 2012 Normalår totalt.

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 11


=========================================== ekonomi & finansiering

Året 2012

Riskhantering

Den svenska ekonomin präglades 2012 av den ekonomiska krisen i västvärlden och i synnerhet av euroområdets problematik. Den ekonomiska utvecklingen första halvåret började positivt i jämförelse med euro-området men vändes till en svag BNP-utveckling (+0,8%) med en stigande arbetslöshet (8,1% per nov) och ett fortsatt lågt inflationstryck (0,9%). Både korta och långa marknadsräntor nådde rekordlåga nivåer under 2012.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll och riskhantering inom Signalisten. Riskhanteringen sker alltid med framtidens ökade krav på säkerhet, miljö och hållbarhet i beaktande. I vår verksamhet är vi utsatta för ett flertal risker med koppling till omvärlden. För att möta dessa risker har vi riktlinjer för att hantera dessa:

Svenska långräntor De svenska långräntorna var under 2012 nere på lägsta nivå någonsin. För 2013 bedöms de långa räntorna ligga kvar på låg nivå för att därefter höjas långsamt.

• Identifiering av var riskerna uppstår • Tillförlitliga metoder för att mäta riskerna. • Effektiv hantering av hanterbara risker. • Rapportering enligt fastlagda rapporteringsrutiner.

Ränte- och refinansieringsrisk Den finansiella riskhanteringen syftar till att säkerställa våra långsiktiga finansieringsbehov och att hantera finansiella risker på ett kostnadseffektivt sätt. De finansiella riskerna innefattar bl a refinansierings- och ränterisker samt säkerheter. Vår finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy. Den anger hur ansvaret för finansverksamheten fördelas och hur bolagets finansiella risker ska hanteras. För att minska refinansieringsrisken eftersträvas en spridning av låneförfall över tid och mellan kreditgivare. Vid årets utgång uppgick låneportföljen till 600 (600) mkr.

===================================

Den svenska ekonomin präglades 2012 av den ekonomiska krisen i västvärlden och i synnerhet av euroområdets problematik. detta är fortfarande en källa till osäkerhet. Skuldportföljen utgörs av upplåning i banker. Signalisten har en beviljad checkräkningskredit om 200 mkr varav 70,4 mkr var utnyttjade per 31 december 2012. För att minska ränterisken använder Signalisten derivat. Den genomsnittliga räntebindningstiden, med hänsyn tagen till derivat, var 4,27 år. Årets snittränta netto fastighetsbelåning, räknad på räntekostnad för lån och derivat, uppgick till 3,39 (3,34) procent. Signalistens finansiering är med kommunal borgen som säkerhet.

Framtid Under 2013 kommer Signalisten att omförhandla kapitalbindning och räntevillkor för 250 mkr.

Räntehistorik 2002-2012 6,0% 5,0% 4,0%

FÖRFALLOSTRUKTUR RÄNTEBINDNING

2,0%

25,0%

2,0%

20,0%

1,0%

15,0% 10,0%

0,0%

31/12/02

31/12/04

31/12/06

31/12/08

31/12/10 2

31/12/12

5,0% 0,0%

10-årsränta 12 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

5-årsränta

2-årsränta

3-månaderssränta

1 ÅR

2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR

6 ÅR

7 ÅR

8 år 9 år

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 13


====================

fastighetskostnader

Under 2012 och med början året 2013 har en ny affärsplan tagits fram för 2013-2017. Den kommer snarast att implementeras och vi börjar att arbeta utifrån den under året 2013. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trygga och hållbara miljöer. Vår vision utgörs av devisen ”Här är du hemma”. Denna står för att vi vill öka våra hyresgästers välbefinnande och vi vill även förmedla att en trygg hemkänsla kommer i första rummet. Signalisten vill erbjuda en helhetmiljö utöver själva boendet. För förverkligande av affärsplanen har vi tagit fram ett styrkort där mål samt handlingsplaner kommer att förtydligas löpande under året.

Intäkter

= Fastighetsskötsel, 11%

= Fastighetsankn. adm 14%

= Bostäder, 76%

= Reparationer, 6%

= Övriga driftskostnader, 5%

= Lokaler, 18%

= Taxebundet, 9%

= Underhållskostnader, 36%

= Bilplatser samt övr objekt, 5%

= Värmekostnader, 13%

= Fastighetsskatt, 3%

= Övriga intäkter, 1%

(el , vatten, sophantering)

= Riskkostnader, 1%

användning av Intäkter

RÄNTEkostnader- & -intäkter MKR 40 = Räntekostnader

35

= Ränteintäkter

30

Välkommen! Här är du hemma.

25 20 15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

========================

============================================================================

14 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

Ny affärsplan

=Driftskostnader, 46% =Underhållskostnader, 28% =Fastighetsskatt, 2% =Avskrivningar, 13% =Central administration, 2% =Finansnetto, 6% =Bolagsskatt, 1% =Resultat, 2%

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 15


===================================

===================================

bygg- & förnyelseprojekt

Förvaltningsberättelse | BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA org nr 815200-1148

vår vision om att bygga 1 000 nya lägenheter fram till år 2020 fortsätter. ett aktivt samarbete med Solna Stad HAR påbörjats för att tillsammans göra Bergshamra torg ALLTmer attraktivt.

Styrelsen och verkställande direktören för BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.

Tusen nya hyreslägenheter på 10 år

Bergshamra under förändring

Under 2012 har vi fortsatt vårt arbete med Projekt 1000, där vår vision är att bygga 1000 nya lägenheter fram till år 2020. Hittills har vi byggt 76 nya lägenheter, varav endast 2 st under 2012. Planering pågår för flera nya projekt genom förtätningar med ytterligare bostadshus på egen mark. Dessa förutsätter dock nya detaljplaner, vilket medför en lång tid från ax till limpa. I de flesta fall är detta styrt av faktorer som vi inom Signalisten inte kan påverka.

Bergshamra centrum byggdes åren 1960-62. Med tiden har centrumet blivit något otidsenligt i takt med att de kommersiella förutsättningarna väsentligt har förändrats. Vi har under 2012 fortsatt arbetet med planering av nödvändiga om- och tillbyggnader som är förutsättningar för ett attraktivt centrum. Tyvärr har detaljplanearbetet avseende nya lokaler för vårdcentralen och en ny lokal för dagligvaruhandel försenats. Målsättningen är att den nya detaljplanen ska vinna laga kraft under 2013.

Under året har ett aktivt samarbete med Solna Stad påbörjats för att tillsammans göra Bergshamra Torg med närområde attraktivt. Detta gemensamma arbete tar bl a sikte på bättre skötsel och renhållning och att inom befintlig struktur skapa en trivsam miljö med exempelvis mer grönska.

Förnyelse och underhåll i Frösunda Förnyelsen av våra hus i Frösunda fortsatte under 2012. Under året renoverades två av punkthusen. De renoverade husen har bl a nya el-, vatten- och avloppsledningar samt ny ventilation med värmeåtervinning. Lägenheterna har bl a fått nya kök inkl vitvaror och helt nya badrum. Garagelängan intill punkthusen byggdes under året om till 21 nya funktionella garageplatser. Nu återstår att renovera ett punkthus, vilket beräknas vara klart till sommaren 2013. Då kommer samtliga 246 lägenheter i Frösunda att vara renoverade till modern standard.

Verksamheten Signalisten är en allmännyttig bostadsstiftelse, som bildats av bl a Solna stad och som också tillskjutit grundfondskapitalet. Signalistenkoncernen utgörs av moderbolaget Bostadsstiftelsen Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Verksamheten omfattar 3 834 bostadslägenheter och 456 kommersiella lokaler.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret (2012) Den totala omflyttningen uppgick till 10,1 % (9,7%). Uthyrningen till nya hyresgäster (exklusive intern omflyttning och uthyrning till 65+boende) uppgick till 174 lgh (148). Av dessa lägenheter gick 166/96 % (137/93 %) till Solnabor och 8 st (11) till personer boende utanför Solna. Under året har igenomsnitt ca 1770 (1300) personer anmält

Ett stort antal av våra fastigheter står inför förnyelse och stamrenovering. Detta är ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Förnyelsen i Frösunda pågår och beräknas vara klar 2013. Förnyelsen av Ritorp har godkänts av hyresnämnden men har överklagats till hovrätten. Under året har en organisationsöversyn skett. Det har inneburit att vissa funktioner har tydliggjorts samt att förvaltningen har centraliserats mer genom att tre distrikt har blivit två. En mindre ersättning har erhållits från SL med anledning av nyttjanderätten för byggnation av tvärbanans station vid Hagalund.

Omflyttningsfrekvens 2012 Nya hyresgäster Område

Internt

Solnabor

Solnaungdomar

Icke Solnabor

Byten/överlåtelser

Totalt

Procent

Agnesberg

15

6

1

2

11

35

7,7%

Bagartorp

29

15

7

1

18

70

11,2%

Bergshamra

7

6

7

0

7

27

8,9%

Bollen

0

3

0

0

0

3

4,7%

Frösunda

9

12

3

1

4

29

11,8%

Hagalund

9

8

6

4

6

33

7,6%

Hallen

8

12

0

0

9

29

12,4%

Kaptenen

1

0

0

0

1

2

4,7%

Motorn

3

0

1

0

5

9

7,9%

Ritorp

0

1

54

0

3

58

17,0%

Rudviken

0

0

0

0

2

2

6,1%

Råsunda

23

7

5

0

24

59

10,4%

7

3

0

0

1

11

7,5%

Skytteholm Västra vägen Totalt Totalt %

16 SIGNALISTEN 2012

sig som sökande till varje ledig lägenhet. Fr o m 2013 kommer alla externa lägenheter att förmedlas via Bostad Stockholm. Förtur för Solnaungdomar liksom för +65-boende kommer att var oförändrad. 2012 var sista året för den 3-åriga hyresuppgörelse som har tecknats med hyresgästföreningen. Då hyresgästföreningen sa upp avtalet i förtid, skedde efter en förhandling, en engångsåterbetalning på hyran för december 2012. En hyreshöjning för 2013 har avtalats om 1,32 % from 1 april. Dessutom tillkommer en höjning för de fastigheter som har elektronisk låsning samt att intervallen för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har sträckts ut. Den föreslagna detaljplanen för Bergshamra Centrum upphävdes av länsstyrelsen varvid detaljplaneprocessen nu görs om. Ett arbete har påbörjats kring förtätning av bostäder inom Bergshamra.

9

3

6

0

3

21

9,6%

120

76

90

8

94

388

10,1%

31

20

23

2

24

100

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 17


============================================== Verksamheten Signalisten är den allmännyttiga bostadsstiftelsen inom Solna stad. Signalistenkoncernen utgörs av moderbolaget Bostadsstiftelsen Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Verksamheten omfattar 3 834 bostadslägenheter och 456 kommersiella lokaler.

Ekonomi Koncernens årsresultat efter finansnetto men före dispositioner 12,2 Mkr vilket är 1,7 mkr bättre än 2011. Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 352 mkr (344) medan fastighetskostnaderna blev mkr 268 (258) och de centrala administrations- och försäljningskostnaderna 6 mkr (6). Avskrivningarna uppgår till 48 mkr (47) och finansnetto till 20 mkr (21). Avsättning för tvist med lokalhyresgäst har gjorts med 8,4 mkr i Solnabostäder.

Måluppfyllelse Under 2012 har styrelse och ledning arbetat med att ta fram en ny affärsplan för Signalisten. Denna kommer att börja gälla under första kvartalet 2013 och skall under året implementeras i organisationen. Signalistens övergripande målsättning är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i trygga och hållbara miljöer. Enligt vår nyligen genomförda hyresgästenkät är 88,8% vår attraktivitet hos hyresgästen. Prisvärdheten ligger mycket högt på 85%. Vi ska under 2013 mer systematiskt arbeta med de resultat som framkommit i kundenkäten. I enlighet med tidigare hyresuppgörelse har resultatförbättringar i förhållande till budget oavkortat använts till ökade underhållsinsatser. Underhållsvolymen uppgick till 98 Mkr (89), vilket motsvarar 294 kr/m² uthyrbar area.

På miljöområdet har under året Signalisten fortsatt sitt framgångsrika arbete med att optimera energianvändningen och arbeta för en hållbar utveckling. Vår energiförbrukning ligger väl i nivå med de mål som satts upp inom det sk Skåneinitiativet. I vår strävan att bidra till samhällsnyttan har vi under året via vårt avtal med staden utökat med ytterligare s k försökslägenheter och även tecknat avtal med staden om upplåtelse av lägenheter för sk LSS-boende. Soliditeten för 2012 är 48,7 % vilket överstiger det av styrelsen tidigare uppställda målet på 25 %.

Framtida utveckling Vår nya affärsplan blir ett viktigt styrdokument som kommer att tydliggöra våra fokusområden de närmaste åren. Den kommer att ge stöd till styrelse, ledning och medarbetare i arbetet kring måluppfyllelse. Genomförandet av Projekt 1000 förutsätter att Signalisten kan tillskapa motsvarande byggrätter och bygga med bibehållen god ekonomi. Under 2012 har detaljplanearbete inletts inledas för att bygga trygghetsboende längs Huvudstagatan. I Bergshamra pågår ett detaljplanearbete, som skulle kunna möjliggöra byggandet av minst 150 nya hyreslägenheter. I Bagartorp finns möjligheter till förtätningsprojekt, som skulle kunna skapa ca 60 lägenheter. Signalisten kommer även i framtiden att leverera samhällsnytta i form av bostäder för alla där äldre och ungdomar ges särskilda prioriteringar. Vi tillhandahåller också lokaler för barnomsorg, dagverksamhet, särskilda boenden osv. I förhållande till jämförbara fastighetsbolag äger Signalisten en betydligt större andel fastigheter som är i behov av stambyte och förnyelse.

Detta i kombination med vårt Projekt 1000 gör att vi har en stor utmaning framför oss att leverera och dessutom klara detta med en fortsatt god ekonomi.

Riskbedömmning för kommunal borgen Enligt gällande borgenåtagande som har sitt ursprung i det affärsmässiga avtal som slöts mellan staden och Signalisten vid köpet av Solnabostäder 2001, anges en beloppsgräns för kommunal borgen om 1,3 miljarder kr. För närvarande utgår borgen endast på ett underliggande lånebelopp motsvarande 800 mkr. Med tanke på att Signalistens fastigheter har ett marknadsvärde som avsevärt överstiger detta samt med tanke på marknadssituationen inom Stockholmsområdet, är risken för den kommunala borgen väldigt liten.

Visstidsförordnanden Vd har ett anställningsavtal med sex månader ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning ifrån stiftelsens sida utgår dessutom sex månaders ersättning efter avräkning.

============================================== RESULTATRÄKNING TKR

Not

Moderbolaget

2011

2012

2011

Nettoomsättning Hyresintäkter

2

346 312

335 433

233 683

225 977

Övriga förvaltningsintäkter

3

5 761

8 934

7 599

10 454

352 073

344 367

241 282

236 431

-161 686

-159 765

-120 519

-127 278

-97 865

-89 260

-75 720

-72 659

-8 806

-8 586

-5 307

-5 148

-268 357

-257 611

-201 546

-205 085

Driftnetto

83 716

86 756

39 736

31 346

Avskrivningar

-47 526

-47 222

-30 406

-30 033

Bruttoresultat

39 190

39 534

9 330

1 313

-5 542

-5 505

-5 480

-5 396

2 000

-3 014

-

-

0

0

0

0

32 648

31 015

3 850

-4 083

2 690

968

1 596

480

-

78

-

81

Räntekostnader och liknande resultatposter

-23 136

-21 590

-23 133

-21 587

Resultat efter finansiella poster

12 202

10 471

-17 687

-25 109

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

4

Underhållskostnader Fastighetsskatt

Fastighetskostnader

Centrala administrations- och försäljningskostnader

5,6

Reavinst vid försäljning av fastighet Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

Rörelseresultat

7,8

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntebidrag

==============

Koncernen 2012

Bokslutsdispositioner

9

-

-

16 209

-

Skatt på årets resultat

10

-3 684

-3 057

-89

6 301

8 518

7 414

-1 567

-18 808

Årets resultat

Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Erhållet koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets vinst

Koncernen

771 449 000 22 500 000 -5 917 500 -1 567 247

786 464 253

Disponeras så att i ny räkning överföres

786 464 253

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 605 251 tkr, varav årets resultat uppgår till 8 518 tkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

18 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 19


============================================== BALANSRÄKNING TKR Not

Koncernen 2012

Not

Moderbolaget 2011

2012

Koncernen 2012

2011

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Moderbolaget 2011

2012

2011

18, 19

Bundet eget kapital

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

11

1 496 804

1 507 592

921 408

Markanläggningar

12

Inventarier och maskiner

13

Pågående ny- och ombyggnader

14

915 776

9 801

10 481

8 805

9 438

9 210

10 486

9 209

10 486

-

759

-

759

1 515 815

1 529 318

939 422

936 459

Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Bundna reserver / Reservfond inklusive konsolideringsfond

96 147

108 093

38 000

38 000

184 610

196 556

126 463

126 463

596 733

577 371

788 031

790 257

8 518

7 415

-1 567

-18 808

605 251

584 786

786 464

771 449

789 861

781 342

912 927

897 912

-

-

65 671

81 880

5 215

5 337

5 215

5 337

Fritt eget kapital Fria reserver / Balanserat resultat

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

15

-

-

728 000

728 000

Andelar i intresseföretag

16

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 515 895

1 529 398

1 667 462

1 664 499

Summa anläggningstillgångar

Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver

Omsättningstillgångar

20

Avsättningar

Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2 105

417

1 960

286

Fordringar hos koncernföretag

-

-

44 227

19 949

Latent skatteskuld

20 756

25 019

-

-

Skattefordringar

-

-

-

3 285

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

40 893

41 582

-

-

1 052

4 928

1 050

1 640

Avsättning tvist hyresgäst

804

2 284

717

1 688

3 961

7 629

47 954

26 848

102 733

49 108

408

609

Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

8 425

-

-

-

75 289

71 938

5 215

5 337

Långfristiga skulder Kassa och bank

Checkräkningskredit

70 364

50 420

70 364

50 421

600 000

600 000

600 000

600 000

670 364

650 420

670 364

650 421

Leverantörsskulder

31 162

34 436

20 155

24 395

Aktuella skatteskulder

5 029

2 220

4 862

712

Skulder till kreditinstitut

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

106 694

56 737

48 362

27 457

1 622 589

1 586 135

1 715 824

1 691 956

21

Kortfristiga skulder

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

5 444

4 078

3 652

2 482

45 440

41 702

32 978

28 817

87 075

82 436

61 647

56 406

1 622 589

1 586 136

1 715 824

1 691 956

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

412

375

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

20 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

23

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 21


==============================================

==============================================

FlERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN Tkr

FlERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN tkr 2012

2011

2010

2009

2008

Hyresintäkter

346 312

varav bostäder, brutto

276 320

335 433

335 670

343 004

330 358

Nyckeltal - kr/m²

264 144

267 669

276 140

266 157

Hyresintäkter

65 443

63 047

61 732

60 831

57 980

5 761

8 934

6 944

7 010

7 245

Nettoomsättning

352 073

344 367

342 614

350 014

337 603

Driftkostnader

-161 686

-159 765

-160 296

-148 243

-140 226

-97 865

-89 260

-84 635

-98 937

-91 084

2012

2011

2010

2009

2008

1 040

1 009

979

954

920

Utdrag ur resultaträkningen

varav lokaler, brutto Övriga förvaltningsintäkter

Underhållskostnader

varav bostäder, brutto

1 011

967

938

918

885

varav lokaler, brutto

1 101

1 070

1 068

1 036

990

Nettoomsättning

1 058

1 036

999

974

940

Driftkostnader

486

481

467

412

390

Underhållskostnader

294

269

259

275

254

Avskrivningar

143

142

133

132

133

70

65

78

88

109

Fastighetsskatt

-8 806

-8 586

-8 753

-8 927

-6 098

Driftnetto

83 716

86 756

88 930

93 907

100 195

Avskrivningar

-47 526

-47 222

-45 612

-47 401

-47 681

Bruttoresultat

36 190

39 534

43 318

46 506

52 514

Fastighetsbestånd (31/12)

Centrala adm. och försäljningskostn.

-5 542

-5 505

-7 861

-5 385

-5 197

Fastigheternas bokförda värden

1 351 093

1 518 073

1 409 745

1 406 001

1 384 285

Resultat vid fsg av fastighet

2 000

-3 014

-48 159

-

-

Taxeringsvärden

3 312 491

3 282 773

3 262 073

2 977 548

2 977 548

-

-

489 130

-

-

Antal bostäder

3 834

3 832

3 810

4 210

4 207

Rörelseresultat

32 648

31 015

476 428

41 121

47 317

Antal lokaler (prima)

Ränteintäkter

2 690

968

931

365

2 044

Antal bilplatser

Resultat vid fsg av andelar i koncernf.

Räntebidrag

-

78

376

740

888

-23 136

-21 590

-26 696

-31 785

-39 324

Resultat efter finansiella poster

12 202

10 471

451 039

10 441

10 925

Skatt

-3 684

-3 057

-1 459

-6 047

-4 129

8 518

7 414

449 580

4 394

6 796

Räntekostnader

Årets resultat Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar Balansomslutning Eget kapital Låneskuld Kortfristiga skulder

106 694

56 737

65 202

37 300

85 896

1 622 589

1 586 135

1 555 222

1 558 898

1 503 728

789 861

781 342

773 927

324 347

319 953

600 000

600 000

600 000

1 020 391

1 000 000

87 080

82 434

108 694

123 769

93 785

Räntekostnader

172

170

169

176

179

2 487

2 465

2 438

2 844

2 819

273 328

273 229

271 641

300 680

300 599

59 603

59 112

57 410

58 707

58 570

332 931

332 341

329 051

359 387

359 169

Medeltal anställda

42

48

47

48

45

Medelålder

47

47

47

46

46

Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m²

Personal

Personalomsättning (%)

15

7

6

6

10

Går i pension inom 10 år (%)

33

29

29

34

31

8

8

7

7

7

2,7

3,1

6,2

6,2

6,7

Fjärrvärme, total, Gwh

45,1

42,4

52,2

45,9

44,1

Normalårskorrigerat, Gwh

49,8

Genomsnittlig anställningstid (år) Total sjukfrånvaro (%)

Driftfakta Finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%)

123

69

60

30

92

2. Soliditet (%)

48,7

49,3

49,8

20,8

21,3

45,8

47,2

47,4

48,4

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

138

142

137

135

139

536

530

554

577

587

3. Räntetäckningsgrad (ggr)

1,5

1,5

17,9

1,3

1,3

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

4. Genomsnittlig skuldränta (%)

3,9

3,6

4,5

3,1

3,9

Vattenförbrukning, m³/m²

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

5. Avkastning på totalt kapital (%)

2,2

2,0

30,7

2,7

3,3

Vattenförbrukning m³/lgh

140

138

139

137

139

6. Avkastning på eget kapital (%)

1,5

1,3

58,3

3,2

3,4

Fastighetsel, Gwh

9,5

9,3

10,0

10,0

10,5

Fastighetsel, Kwh/m²

29

28

29

28

29

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

22 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 23


==============================================

==============================================

KASSAFLÖDESANALYS TKR

tilläggsupplysningar Koncernen 2012

NOT 1

Moderbolaget

2011

2012

Redovisnings- och värderingsprinciper

2011

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

12 202

10 471

-17 687

-25 109

Avskrivningar

47 525

47 222

30 406

30 033

3 475

5 122

-

2 108

-3 684

-3 753

-6 006

-800

59 518

59 062

6 713

6 232

Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Intäkter

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar

-1 688

374

-1 674

197

5 356

-930

-19 432

9 606

Förändring av leverantörsskulder

-3 274

-22 329

-4 241

-23 409

Förändring av kortfristiga skulder

7 913

-3 931

9 480

-1 525

-122

33

-122

33

67 703

32 279

-9 276

-8 866

-34 022

-91 721

-33 368

-84 285

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av pensionsskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

Sålda dotterbolag

-

-

-

-

Investeringar i dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

-

-34 022

-91 721

-33 368

-84 285

Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Upptagna lån Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

22 500

27 000

19 943

50 421

19 943

50 421

-

-

-

-

19 943

50 421

42 443

77 421

Årets kassaflöde

53 624

-9 021

-201

-15 730

Likvida medel vid årets början

49 109

58 129

609

16 339

102 733

49 109

408

609

Likvida medel vid årets slut

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital samt mot resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader.

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

24 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs.

Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 25


====================== NOTANTECKNINGAR TKR

Avskrivna hyresfordringar Fastighetsanknuten administration Medel till hyresgästföreningen Avsättning tvist hyresgäst

NOT 2 Hyresintäkter Koncernen 2012

Moderbolaget 2011

2012

2011

Övriga driftkostnader Summa

262

561

86

384

39 061

40 715

36 293

37 686

478

472

337

348

8 425

-

-

-

1 429

3 770

965

161 686 159 765 120 519 127 278

276 320 264 205 200 023 190 930

Lokaler

65 611

63 223

30 823

29 230

Garage

11 251

10 921

7 390

7 116

6 175

6 093

5 457

5 399

359 357 344 442 243 693

232 675

P-platser och övriga objekt Summa

-830

-428

-717

-348

Lokaler

Bostäder

-3 205

-2 145

-2 684

-1 735

Garage

-2 802

-2 835

-1 844

-1 762

-3 386

-830

-2 683

-811

-10 223

-6 238

-7 928

-4 656

P-platser och övriga objekt Summa

-2 822

-2 771

-2 082

-2 041

346 312 335 433 233 683 225 978

272 668 261 006

197 225

188 541

Lokaler

62 406

61 078

28 138

27 495

Garage

8 449

8 086

5 546

5 353

P-platser och övriga objekt

2 789

5 263

2 774

4 588

346 312 335 433 233 683

225 977

Summa

Central administration

2011

132

2012

86

2011

130

5 410

5 419

5 350

5 310

5 505

5 480

5 396

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2011

2012

Revisionsuppdrag

365

422

304

313

Summa

365

422

304

313

NOT 7 löner, andra ersättn. samt sociala kostnader Koncernen

Moderbolaget

2011

2012

2011

Medelantalet anställda Kvinnor

19

26

19

26

Män

23

Summa

42

28

23

28

54

42

54

NOT 3 Övriga förvaltningsintäkter Koncernen

Moderbolaget

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

1 507

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

17 626

2012

2011

2012

2011

Ersättningar från hyresgäster

2 649

2 874

1 299

1 238

Försäljning vatten och värme

465

748

67

84

Ersättningar från försäkringsbolag

866

3 483

775

3 483

-

-

4 373

4 534

Övriga intäkter

1 781

1 828

1 085

1 116

Summa

5 761

8 933

7 599

10 455

Fakturerade kostnader koncernbolag

NOT 4 Driftkostnader Koncernen 2012

2011

Moderbolaget 2012

2011

Fastighetsskötsel

30 748

27 694

23 661

21 763

Reparationer

16 652

15 965

12 355

10 428

6 725

6 532

4 473

4 597

Elförbrukning

12 794

10 881

8 678

7 546

Sophantering

5 612

5 730

3 691

3 717

35 620

33 364

26 214

24 610

3 880

14 081

3 496

13 002

Vattenförbrukning

Värmekostnader Fastighetsförsäkringar

26 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

Summa

19 133

15 185 16 955

1 507 17 626 19 133

1 770 15 185 16 955

61 066

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

173 602

173 602

61 066

61 066

-

-

-

-

1 496 804

1 507 592

921 407

915 776

Kvinnor

2,8%

2,2%

Män

2,7%

3,9%

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år

2,7%

2,4%

Ingående uppskrivningar

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

2,9%

4,0%

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 9 Bokslutsdispositioner 2011

Återföring av periodiseringsfond

16 209

-

Summa

16 209

-

Taxeringsvärde mark

1 074 408

Summa

3 312 491 3 282 273 2 369 435 2 339 217

Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

2011

2012

2011

2012

-5 824

-800

Aktuell skatt avs. tidigare år

-

-3 753

-183

-

Uppskjuten skatt

-

696

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Aktuell skatt avs. koncernföretag

-

-

5 918

7 101

Ackumulerade avskrivningar

-3 684

-3 057

-89

6 301

Ingående avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

Årets avskrivningar NOT 11 Byggnader och mark Koncernen

Moderbolaget

2011

2012

2011

Moderbolaget

2011

2012

2011

13 916

13 189

12 661

11 933

-

727

-

727

13 916

13 916

12 661

12 660

-3 435

-2 779

-3 223

-2 613

Inköp

2012

793 117

Ackumulerade anskaffningsvärden

-

BYGGNADER

789 565

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB

-3 684

Summa

1 077 960

NOT 12 Markanläggningar

NOT 10 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt för året

Ackumulerade uppskrivningar

Taxeringsvärde byggnader 2 238 083 2 204 313 1 579 870 1 546 100 Moderbolaget

-680

-656

-633

-609

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 115

-3 435

-3 856

-3 222

Utgående redovisat värde

9 801

10 481

8 805

9 438

Ackumulerade anskaffningsvärden

Inköp Försäljningar/ utrangeringar Överfört från pågående projekt

Pensionskostnader förl övriga anställda

2 213

2 272

2 213

2 272

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Övriga sociala kostnader

5 972

5 217

5 972

5 217

Ackumulerade avskrivningar

27 318

24 444

27 318

24 444

Summa

61 066

0,9%

Ingående anskaffningsvärde 1 770

173 602

28,8%

2012

2011

173 602

3,1%

2011

2012

Ingående anskaffningsvärden

2,7%

Moderbolaget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

2012

2011

2012

NOT 6 Arvode och kostnadsersättning

Moderbolaget

2011

Ackumulerade anskaffningsvärden

86

5 542

2012

Nettohyror Bostäder

2012 Marknadsföring

Moderbolaget

Koncernen

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder Summa hyresintäkter

Koncernen

Summa

Avgår hyresbortfall

Samtliga anställda

Koncernen 2012

Moderbolaget 2012 Andel långtidssjukfrånvaro

NOT 5 Centrala administrationsoch försäljningskostnader

MARK

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

3 197

Bruttohyror Bostäder

NOT 8 Sjukfrånvaro

Ingående avskrivningar Försäljningar/ utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enl plan

NOT 13 Inventarier och maskiner 2 024 299

1 878 326 1 303 067 1 160 752

1 681

89 588

34 101

82 156

-

-12 471

-

-5 208

33 073

68 856

-

65 368

2 059 053 2 024 299 1 337 168 1 303 068

-692 458

-652 593 -448 357

-423 531

-

7 357

-

4 064

-43 393

-45 073

-28 470

-28 891

-735 851

-690 309 -476 827 -448 358

1 323 202 1 333 990

860 341

Koncernen 2012

Moderbolaget

2011

2012

2011

18 651

17 441

18 439

17 229

Inköp

28

1 402

26

1 402

Försäljningar/utrangeringar

46

-192

-

-192

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 725

18 651

18 465

18 439

-8 165

-6 861

-7 953

-6 649

-46

190

-

190

Årets avskrivningar

-1 304

-1 494

-1 303

-1 494

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 515

-8 165

-9 256

-7 953

Utgående redovisat värde

9 210

10 486

9 209

10 486

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar

854 710

Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 27


====================== NOTANTECKNINGAR TKR

============================================== NOT 19 Förändring av eget kapital - koncern

Solna 2013-03-12

Koncern NOT 14 Pågående nyanläggn samt förskott anv materiella anläggningstillgångar Koncernen

Moderbolaget

2012 Ingående anskaffningsvärde Överfört färdigställda byggnader

Grundfonds kapital

2011

2012

2011

759

69 615

759

66 127

-759

-68 856

-759

-65 368

0

759

0

759

Utgående redovisat värde

NOT 15 Specifikation andelar i koncernföretag

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Eget kapital 2012-12-31

88 463

108 093

584 786

781 342

Överf mellan fria samt bundna reserver

-

-11 947

11 947

-

Årets resultat

-

-

8 518

8 518

88 463

96 146

605 251

789 860

Belopp vid årets utgång

Leif Bergmark Ordförande

Martin Karlsson 1:e vice ordförande

NOT 20 Obeskattade reserver

Moderbolaget

Moderbolaget

Kapital andel

Rösträtts andel

Antal andelar

Ansk. värde

Nedskrivn. Bokfört värde

100%

100%

76 200

1 055 000

327 000

728 000

Solnabostäder AB. Org.nr 556066-7361, Säte i Solna

2012

2011

2011

-

16 209

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

59 497

59 497

Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

Summa

NOT 16 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen

2012 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

Moderbolaget 2012

Husbyggnadsvaror HBV Förening

6 174

81 880

Koncernen 2012

Moderbolaget

2011

2012

2011

Ingångna derivatavtal

400 000

400 000

400 000

400 000

Löper med rörlig ränta

200 000

200 000

200 000

200 000

600 000

600 000

600 000

600 000

8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80

80

40

40

Summa

Utgående redovisat värde

80

80

40

40

NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen 2012

Moderbolaget

2011

2012

2011

Övriga upplupna intäkter

-

592

-

74

Upplupna räntebidrag

-

4

-

4

Förutbetalda kostnader

804

1 688

717

1 610

Summa

804

2 284

717

1 688

Ingvar Hellman

NOT 21 Skulder till kreditinstitut

2011

Ackumulerade anskaffningsvärden

6 174

65 671

Gösta Mårtensson 2:e vice ordförande

2011

2012

2011

Förutbetalda hyresfordringar

19 451

30 454

11 752

18 547

Upplupna kostnadsräntor

3 638

4 255

3 638

4 255

Summa

Anna Attergren Granath

Mats Haapanen Ersätter Jenny Hjalmarsson

Moderbolaget

2012

Övriga upplupna kostnader

Björn Sigurdsson

Bekir Yarar

22 351

6 993

17 588

6 015

45 440

41 702

32 978

28 817

Jan Hjelmér Catarina Johansson Nyman Verkställande direktör

NOT 23 ansvarsförbindelser

Moderbolaget 2012

NOT 18 Förändring av eget kapital - moderbolag

Moderbolag Grundfonds kapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Eget kapital 2012-12-31

88 463

38 000

771 449

897 912

Erhållna koncernbidrag

-

-

22 500

22 500

Skatt på koncernbidrag

-

-

-5 918

-5 918

Årets resultat

-

-

-1 567

-1 567

88 463

38 000

786 464

912 927

Belopp vid årets utgång

2011

Garantifond Fastigo

412

375

Summa

412

375

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-03-19

Bo Åsell Auktoriserad revisor revisor

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor

============================================== 28 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 29


REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisningen som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen

upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för år 2012.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 19 mars 2013

Christer Schön Lekmannarevisor

Bo Åsell AUKTORISERAD REVISOR

30 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

=============================================================================

==============================================

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 31


================================================================= LÄGENHETSFÖRTECKNING

Område

Byggår

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

6 rok

Antal lägenheter

Område i %

BOA

Snittyta

Hyra bostäder tkr

Hyra/m²

Agnesberg

1988, 2009

8

143

162

132

12

457

12%

34 776

76

36 767

1 057

Bagartorp

1959-1963

56

62

291

145

72

626

16%

44 978

72

39 943

888

Bergshamra

1960-1961

26

76

120

77

2

302

8%

22 768

75

20 821

914

1985

2

42

20

64

2%

3 730

58

4 178

1 120

Frösunda

1952-1953

2

104

142

248

6%

15 779

64

16 297

1 033

Hagalund

1971

29

105

185

104

436

11%

31 576

72

30 993

982

Hallen

1992

10

116

81

27

234

6%

16 475

70

19 965

1 212

Kaptenen

1969

2

21

20

43

1%

3 017

70

3 106

1 029

Motorn

1982

1

59

28

20

114

3%

8 735

77

8 832

1 011

1956-1957

26

121

146

48

342

9%

23 104

68

20 654

894

24

5

4

33

1%

2 025

61

2 258

1 115

Bollen

Ritorp

1

13

6 1

Rudviken

1935

Råsunda

1949-1951, 2005

63

114

296

83

14

570

15%

39 478

69

44 031

1 115

1979, 2010

3

60

53

25

5

146

4%

11 777

81

12 678

1 077

1971

63

30

81

33

12

219

6%

15 110

69

15 796

1 045

Totalt

291

1 077

1 630

698

136

2

3 834

100%

273 328

71

276 320

1 011

Andel i %

8%

28%

43%

18%

4%

0%

Skytteholm Västra vägen

======================================

32 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 33


======================================================================= FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26 Fridensborgsvägen 9-17

1988 & 2009

1992

Summa

Agnesberg

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

SI

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

SI

Bagartorp

Bagartorp 3

SI

Bagartorp

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Antal bilplatser

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

Agnesberg 40 782

457

4

14

340

34 776

951

318

36 045

302 618

457

4

14

340

34 776

951

318

36 045

302 618

36 045

1961

30

2

2 098

206

2 304

18 921

2 056

1960

1960

18

49

1 478

12 121

1 397

Bagartorpsringen 40-48

1960

1960

30

175

2 456

19 204

2 175

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

1960

3

573

573

3 024

488

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

1992

5

457

457

3 420

80

SI

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

56

4 997

42 613

4 410

SI

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1959

1959

SI

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

SI

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

SI

Bagartorp

Bagartorp 10

SI

Bagartorp

SI

Bagartorp

3

21

1

11

1 429

7

12

2 100

181

1

4 876

65

69

1

4 893

120

5 013

41 202

4 412

1960

69

3

4 942

49

4 991

42 147

4 375

1960

1960

69

2

4 942

45

4 987

42 080

4 400

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

5 272

44 000

4 781

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

1960

24

9

1 876

157

2 033

16 640

1 739

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

1960

24

8

1 878

148

2 026

16 426

1 740

SI

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

1960

24

9

1 877

157

2 034

16 466

1 738

SI

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

1961

1961

18

1

1

9

1 457

25

38

1 520

12 522

1 449

SI

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

1961

18

1

1

14

1 456

44

8

1 508

12 442

1 504

SI

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

1961

36

1

18

2 595

63

2 658

22 355

2 598

SI

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961

SI

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

1963

SI

Bagartorp

Järva 3:1

Parkering

Summa

Bagartorp

18

5 272

0 1963

42

6

4

41

3 287

1 904

182

345

Specialenhet, vårdbyggnad

600 5 048

5 373

37 086

0

Arrende

1 532

626

23

47

450

44 978

3 518

1 184

49 680

402 669

46 522

Bergshamra SI

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

1960

1960

104

10

5

52

7 649

2 526

89

10 264

115 000

9 891

SI

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

1961

1961

120

17

5

179

8 769

2 994

188

11 951

135 800

12 356

SI

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

1960

1960

78

7

6

89

6 350

1 614

636

8 600

98 000

8 198

Summa

Bergshamra

3

302

34

16

320

22 768

7 134

913

30 815

348 800

30 445

SB

Bollen

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9-13 Idrottsgatan 10

64

11

1

3 730

2 403

6 261

78 800

8 035

SB

Bollen

Råsunda 3:8

Parkering

0

79

Summa

Bollen

2

78 800

8 114

Bollen

34 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

1985

1985

22 64

11

1

22

3 730

2 535

0

6 261

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 35


======================================================================================== FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Frösunda

Fölet 1

SI

Frösunda

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Förvaltarvägen 2-6

1952 (2012-2013)

1952

84

Hästen 1

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

1953 (2009-2010)

1953

54

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952 (2011)

1952

SI

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953 (2009-2010)

1953

Summa

Frösunda

4

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

1970

1970

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

1972

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

ca 1970

Summa

Hagalund

5

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2-4

1992

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8-12 ,Hallgatan 12-18

1992

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7, Spårvägen 4-6

1992

SB

Hallen

Alspåret

Parkering

Summa

Hallen

3

SB

Kaptenen

Kaptenen 1

Summa

Kaptenen

1

SI

Motorn

Motorn 11

Summa

Motorn

1

SI

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1956

1956

37

2

SI

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1956

1956

103

5

SI

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1956

1956

65

9

SI

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

1956

1956

33

3

SI

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2, Fläderstigen 2-6

1957

1957

72

2

3

SI

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

1956

1956

32

1

4

Summa

Ritorp

6

342

3

26

Antal bilplatser

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

Frösunda 5 404

54 800

5 097

8

3 947

33 991

4 072

3 411

223

3 634

36 346

4 070

3

3 632

190

3 822

37 598

4 072

67

15 779

607

421

16 807

168 735

17 311

15 918

618

330

16 866

123 564

16 656

1 349

7 621

1 485

0

-

1 847

22

5 404

1

9

3 332

54

4

33

56

6

5

248

5

11

219

1

10

607

Hagalund

8

1 349 431

217

2

8

8

1

15 658

1

680

284

16 622

141 200

16 705

1 367

4

1 371

6 840

1 381

1 156

Specialenhet, vårdbyggnad

2 388

1 156

436

20

19

67

12

1992

86

1992

81

431

279 225

40 462

31 576

5 170

608

37 364

61

4 347

2 989

542

7 878

2

1

6 224

205

25

6 454

92 503

7 691

2

10

5 904

205

60

6 169

87 566

7 349

0

-

623

20 501

180 069

25 495

3 017

38 200

3 106

Hallen

132 234

16

72

132

16 475

3 399

627

Specialenhet, vårdbyggnad

9 832

Kaptenen Johan Enbergs väg 1

1969

1969

43

3 017

43

0

0

0

3 017

0

0

3 017

38 200

3 106

114

1

10

98

8 735

113

225

9 073

117 530

9 780

114

1

10

98

8 735

113

225

9 073

117 530

9 780

2 169

30

2 199

26 268

1 958

16

7 118

136

7 254

87 480

6 544

50

4 162

185

4 347

49 284

4 021

2 689

84

2 773

33 077

2 363

Motorn Östervägen 20-26

1982

1982

Ritorp

36 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

54

120

4 780

781

52

5 513

70 452

6 301

2 186

48

396

2 630

28 522

2 083

23 104

829

883

24 816

295 083

23 270

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 37


=========================================================================== FASTIGHETSFÖRTECKNING

Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

1985

1985

Summa

Rudviken

1

SI

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

SI

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 159-165

1949, 1951 (2001)

SI

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

2005

SI

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

SI

Råsunda

Körsbärsträdet 5

SI

Råsunda

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Antal bilplatser

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

Rudviken 33

2

1

33

2

1

36

2

1

8

4

2005

59

2

1949 (1998)

1962

98

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

1949

98

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

1950 (2001-2002)

1950

175

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

1951 (2003)

1968

24

SI

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

1949 (1997)

1949

72

1

Summa

Råsunda

8

570

23

SI

Skytteholm

Turkosen 1

146

Summa

Skytteholm

1

146

2 025

73

55

2 153

28 356

2 357

0

2 025

73

55

2 153

28 356

2 357

1

2 506

145

30

2 681

33 372

2 883

536

4 944 257

Råsunda 1951 (2003)

1970

1

66

4 462

1

32

6 622

3

1

27

6 508

11

3

6

12 284

3

5 480

Specialenhet, vårdbyggnad

8 934

3

4 722

85 032

7 683

5

6 627

82 011

7 279

219

5

6 732

77 896

7 109

1 662

233

14 179

164 892

15 602

62

1 729

21 723

1 809

4 943

57 474

5 468

1 667 30

4 893

50

10

162

39 478

7 277

338

47 093

524 400

56 767

6

22

124

11 777

3 001

448

15 226

209 600

18 816

6

22

124

11 777

3 001

448

15 226

209 600

18 816

3

205

4 128

4 128

19 200

3 031

Skytteholm Skytteholmsvägen 13-39 Hannebergsgatan 39-41

1979, 2010

1987

Västra vägen SB

Västra vägen

Platån 18

Garage och lager

1971

1971

SB

Västra vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

4

6

3 345

1 354

593

5 292

63 480

5 939

SB

Västra vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

7

16

4 605

5 350

660

10 615

110 400

12 310

SB

Västra vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

8

7

4 218

3 374

156

7 748

81 326

8 546

SB

Västra vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

5

11

2 942

2 763

562

6 267

64 000

6 304

Summa

Västra vägen

5

219

24

43

205

15 110

12 841

6 099

34 050

338 406

36 130

3 834

172

292

2 471

273 328

47 316

12 287

332 931

3 312 491

359 357

Totalt

59

=============================================

38 SIGNALISTEN | årsredovisning 2012

SIGNALISTEN | årsredovisning 2012 39


=============================================================================

Signalisten är den allmännyttiga bostadsstiftelsen inom solna. verksamhetens årliga resultat stannar alltid kvar i företaget. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger vi totalt 3834 lägenheter och 456 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

En stiftelse har ingen ägare utan det är stadgarna som beskriver grundarnas vilja och fastställer verksamhetens huvudsakliga inriktning. Stiftelsens styrelse utses av Solna Stad.

============================================================================================================= < = styrelse (bakre rad fr vä) Martin Karlsson, 1:e vice ordf. Björn Sigurdsson Bekir Yarar Ingvar Hellman (främre rad fr vä) Jan Hjelmér Anna Attergren Granath Leif Bergmark, ordf Gösta Mårtensson, 2:e vice ordf.

ledning = > (bakre raden fr vä) Erik Lindfors, Chef Fastighetsutveckling/Teknik Jan Silfvast, Ekonomichef Thomas Andersson, Distriktschef (främre rad fr vä) Catarina Johansson Nyman, VD Elisabeth Latosek-Kovàcs , Distiktschef Ann-Christin Hultgren, Hyreschef Saknas på bilden gör Helena Ericson, HR-ansvarig (föräldraledig)


HÄR ÄR DU HEMMA!

=============================================================================

Ett hem består inte bara av väggar, golv och tak. Känslan ska vara varm och omspänna även det som sker utanför hemmets väggar i det egna området. Hos oss kommer en trygg hemmakänsla i första rummet.

============================================================================================================= våra områden = > Agnesberg Bagartorp Bergshamra Bollen Frösunda HagalunD Hallen Kaptenen Motorn Ritorp RUDVIKEN RÅSUNDA SKYTTEHOLM VÄSTRA VÄGEN


= = HAR AR DU HEMMA 0 16 100 0

C M Y K

100 69 0 11

BesÜksadress: Skytteholmsvägen 39 A Postadress: Box 1104, 171 22 Solna Telefon: 08-705 22 00 E-post: signalisten@signalisten.se www.signalisten.se

=============================================================================

C M Y K

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Signalisten årsredovisning år 2012  
Signalisten årsredovisning år 2012  
Advertisement