Page 1

2009

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING


INNEHÅLL Året i korthet Miljö och renoveringar Boende och samhällsnytta

8-9 10-11

Förvaltningsberättelse

12-14

Balansräkning

15 16-17

Kassaflödesanalys

18

Tilläggsupplysningar

19

Flerårsöversikt

20-21

Noter

22-25

Underskrifter

26

Revisionsberättelse

27

Lägenhetsförteckning

28-29

Fastighetsförteckning

30-35

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Koncernen äger och förvaltar cirka 4 200 lägenheter och ca 400 lokaler inom kommunen. Företagsformen är stiftelse och beslutade stadgar styr därmed verksamheten.

2 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

6-7

Medarbetare Resultaträkning

Bra boende, låg hyra och liten miljöbelastning

5


VD har orDet Signalisten är en stiftelse och stiftelser har ingen ägare utan det är stadgarna som beskriver grundarnas vilja och fastställer verksamhetens huvudsakliga inriktning. Utan ägare finns inte heller någon att lämna utdelning till varför verksamhetens hela ekonomiska resultat stannar i företaget. Utan ägare finns inte heller någon som tillskjuter kapital vid behov utan verksamheten måste bära sig själv. Även i en stiftelse har styrelsen en viktig roll i att tolka stadgarna, fastställa målsättningar och ta ansvar för verksamheten.

Signalistens arbete ska bedrivas efter allmännyttiga principer, vilket bland annat innebär en ekonomi med ett långsiktigt självkostnadsperspektiv. Förutsättningarna för att kunna leva upp till syftet - att bygga och erbjuda ett bra hyresboende till rimligt låg hyra – är goda. Signalistenkoncernen, som består av moderbolaget Signalisten och det helägda dotterbolaget Solnabostäder har funnits länge i Solna och den första fastigheten byggdes 1949. Sedan dess har fastighetsbeståndet vuxit till att idag omfatta ca 4 200 lägenheter och många kommersiella lokaler. Signalistens byggande fördelar sig dock mycket ojämnt över åren och under de senaste 20 åren har i stort sett ingen nybyggnation skett. Att förvalta bostadsfastigheter är i princip en evig verksamhet. Nya fastigheter har höga kostnader för lån medan äldre fastigheter med tiden får ett växande behov av kostsamma underhållsinsatser. Det är därför angeläget att ha en jämn åldersfördelning på innehavet så att det även innehåller ”medelålders” fastigheter, som lämnar överskott. Av 2 000 lägenheter (50 % av beståndet) som är byggda före 1965 har 600 renoverats, medan 1 400 står inför ett ökande underhållsbehov. Därefter väntar 1 100 bostäder ur det s k miljonprogrammet på tur i underhållscykeln och det innebär att 60 % av samtliga fastigheter behöver åtgärdas inom överblickbar tid. Sammantaget innebär detta att Signalistens största utmaning den närmaste tioårsperioden blir att tillsammans med hyresgästföreningen hitta fleråriga förhandlingslösningar som klarar balansen mellan nödvändigt underhåll och rimliga hyresökningar.

Signalistens kärnverksamhet är förvaltning av befintliga fastigheter, men i det uppdrag stadgarna ger ingår även att bygga nytt. Vår ambition om att bygga 1 000 nya lägenheter till år 2020 har fastställts. Eftersom reglerna för hyressättning av bostäder ger helt andra ekonomiska förutsättning än byggande av bostadsrätter, måste ett visst mått av egenfinansiering till. Styrelsen har därför beslutat att frigöra investeringskapital genom försäljning av några fastigheter och den processen pågår. Signalistens syfte är i vid mening att leverera samhällsnytta i form av bostäder och lokaler. Samhällsnyttan har kommit alltmer i förgrunden när det gäller våra lokaler – på senare år har vi byggt såväl gruppboenden för människor med särskilda behov, som vanliga förskolor och skolor för autistiska barn och ungdomar. Även våra vanliga bostäder bör i framtiden i ökad omfattning anpassas mot till exempel s k Trygghetsboenden för äldre och även mer renodlade ungdomsbostäder för att tillgodose behov som fastighetsbranschens övriga aktörer inte prioriterar på samma sätt.

Tomas Linderstål VD

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 3


4 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


under 2009 gjorde vi detta... ●

Nybyggnad av 52 lägenheter i Tunet 1 pågår

Nybyggnad av 22 lägenheter i Turkosen 1 påbörjat

Stambyte låghusen i Frösunda pågår

Hyresgästanpassning av gruppboende för socialförvaltning i Platån 20

Hyresgästanpassning av skola för Carema i Sunnan 15

Installation av (FTX-system) tilluft med värmeåtervinning i Bagartorp 10

Ombyggnad resterande badrum i Nordan 20

Installerat sopsug i Turkosen 1

Installation av 16 nya brandgasfläktar i Hagalund

Upprustning utemiljö i Rudviken

Hissrenoveringar i ett flertal fastigheter

Utbyten kyl/frys och spisar på Västra vägen och Rudviken

Ny entré i gatuplan, nya och utökade balkonger samt fasadrenovering i Kaptenen 1

Elektroniskt lås/bokningsystem för dörrar och tvättstugor i Hagalund, Hallen, Rudviken

Enkät om hyresavgörande faktorer vid hyressättning

Åtgärder för energieffektivisering

2010 Kommer vi att göra detta... ●

Nybyggnad av 52 lägenheter i Tunet 1 slutförs

Nybyggnad av 22 lägenheter i Turkosen 1 pågår

Omstart planprocess i Bergshamra för nybyggnad av ca 150 lägenheter

Start av detaljplan för nya bostäder i Bagartorp

Stambyte låghusen i Frösunda fortsätter

Hyresgästanpassning livsmedelsaffär i Gunnarbo 2

Fortsatt satsning på minskad energiförbrukning

Installation av (FTX-system) tilluft med värmeåtervinning i Bagartorp 8,9

Byte av stam- och termostatventiler i resterande låghus i Bagartorp

Uppgradering styr och reglerutrustning på utvalda fastigheter

Flytt av distriktskontor till fastigheten Bagartorp 1

Hemsidan förnyas

Försäljning av Sunnan 14 och 16

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 5


I fRamKaNt föR mIljö- OCh ENERGIEffEKtIVa löSNINGaR Under året har Signalisten påbörjat två nya projekt som rönt mycket stort intresse hos såväl svenska som utländska ”bostadsbolag”. I Bagartorp har inomhusklimatet förbättrats och energiförbrukningen minskats avsevärt med ett helt nytt ventilationssystem. I de nybyggda lågenergihusen i Agnesberg, får hyresgästerna ett behagligare inomhusklimat året om med hjälp av bergskyla.

Installation av ventilationsanläggning med återvinning (FTX-system) i Bagartorp I en första etapp med 80 av 350 lägenheter med radonproblem i Bagartorp har Signalisten med en ny, speciellt framtagen teknik lyckats öka ventilationen i lägenheterna så pass mycket att värdena för radon har sjunkit till en bra bit under godkända nivåer. Det nya systemet sänker också koldioxidhalten och dessutom driftskostnaderna. Ytterligare en fördel med det nya ventilationssystemet är att tilluften filtreras och blir betydligt renare än den luft som tidigare kommit in genom olika springventiler.

1

5

2

“Tilluften filtreras och blir betydligt renare än den luft som tidigare kommit in genom olika springventiler”

3 4

1. Frisk luft tas in från taket. 2. den friska luften går igenom en värmeväxlare där den filtreras och värms upp av utgående luft. 3. Luften är nu uppvärmd och förs genom luftschakt i trapphuset ut i hela lägenheten. 4. den använda luften förs ut via luftschaktet till värmeväxlaren och värmer upp ny luft. 5. Luften släpps ut via taket.

Sammanfattande fördelar Mekanisk frånluft med värmeåtervinning spar ca 4000 kWh/lgh och år. Mekanisk förvärmd och ren filtrerad tilluft fördelas jämnt över hela lägenheten. Springventilerna sätts igen och draget från fönstren minskar. Radonhalten blir mindre än 200 Bq/kvm3. CO2 blir mindre än 1000 ppm i alla rum.

6 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


Nordens första lågenergihus med bergskyla i Agnesberg På Fridensborgsvägen vid den nya Järvastaden är 52 nya lägenheter klara för inflyttning första halvåret 2010. De nya husen byggs med s k lågenergiteknik och kommer att förbruka mindre än 60 procent energi än vad nybyggnationsnormen kräver. I de välisolerade husen sker uppvärmningen till stor del av den värme som de boende alstrar och de elektriska apparater som används. För att förhindra att bostäderna ska bli alltför varma under sommarhalvåret har Signalisten som första bostadsbyggare i Norden installerat en s k bergskylaan-

läggning som ger ett behagligt inomhusklimat årets alla dagar. Projektet med komfortkyla har rönt stort intresse och torde vara en mycket bra lösning för framtidens energisnåla nybyggnation.

Sopsug ger bättre miljö På Skytteholmsvägen har en s k sopsuganläggning installerats vilken ger en bättre miljö för både hyresgäster och sophämtare. Hyresgästerna slipper dålig lukt från soprum och trapphus och vi får en miljöbesparing när soporna kan hämtas av en sopbil på ett enda ställe. Sophämtarnas arbetsmiljö förbättras också avsevärt.

INRIKtNING mOt lÅNGSIKtIG hÅllbaRhEt OCh lItEN mIljöbElaStNING Många av Signalistens fastigheter utgörs av äldre lägenheter som nu kräver omfattande renoveringar för att anpassas till dagens krav vad gäller tillgänglighet och energieffektivitet. Målsättningen är att de reparationer, om- och tillbyggnader som idag görs, ska hålla över en tidshorisont på 40-50 år. Syftet är även att genomföra likadana standardförbättringar i alla lägenheter för att fortlöpande förenkla underhåll och för att även framtida hyresgäster i lägenheterna ska trivas med sin bostadsstandard.

240 lägenheter renoveras i Frösunda. Under året har en första renoveringsetapp av låghusen i Frösunda påbörjats. I intervaller på 8 veckor renoveras 16 lägenheter åt gången och under perioden bor hyresgästerna tillfälligt i paviljonger i området. Signalisten ombesörjer under tiden flytt och förvaring av hyresgästernas bohag. I Frösunda installeras samma slags energibesparande anläggningar som i Bagartorp, s k FTX –system. Tillgänglighet förbättras, stammar renoveras och kök moderniseras. Utemiljön görs om. Vi har startat planeringen för ROT i Ritorp med start 2011. ● Signalistens mångåriga inriktning på en systematisk driftoptimering har för år 2009 inneburit att den normalårsavräknande förbrukningen av fjärrvärme och fastighetsel kunnat sänkas med ytterligare 3% , från 168 till 163 kwh/m2 uthyrbar area.

FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetsskötsel

3%

Reparationer Taxebundna kostnader (el, vatten, sophantering)

11% 5%

Värmekostnader Riskkostnader

11% 39%

Fastighetsanknuten administration Övriga driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt

● I förvaltningen bedrivs ett framgångsrikt arbete med återvinning av verksamhetsavfall. ● Miljöaspekter väger tungt vid inköp av nya fordon och för närvarande utgörs 67% av vagnparken av miljöbilar.

13% 2%

14%

2%

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 7


Bildtext: Sedi to odi nossintio blabore nihil inusanducit

tRIVSamt bOENDE OCh SamhällSNytta Signalistens hyresgäster är överlag mycket nöjda med sitt boende och Signalisten som hyresvärd. Förra årets kundundersökning visade att hela 84% är mycket nöjda. Vår målsättning är att hyresgästerna ska fortsätta att trivas hos oss och därför genomför vi kontinuerliga förbättringar i såväl inomhus- som utomhusmiljö. I kommunen råder också stor efterfrågan på lokaler i samhällets tjänst och Signalisten har under året färdigställt flera lokaler för olika sådana verksamheter.

52 nybyggda lägenheter i Agnesberg, Järvastaden är uthyrda Efterfrågan har varit mycket stor med över 13 000 lägenhetsökande. Inflyttningen påbörjas i januari 2010. I ett antal av lägenheterna erbjuds hyresgästerna en flexibel planlösning vilket innebär att man har möjlighet att anpassa lägenhetsstorleken efter de behov man har i olika skeden av livet. En tvåa kan byggas om till en trea och en trea till en fyra utan att man behöver byta bostad eller betala en högre hyra.

Nybyggnad av 22 lägenheter på Skytteholmsvägen. Under året påbörjades arbetet i kvarteret Turkosen och de nya lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara sommaren 2011. Det sex våningar höga huset kommer att inrymma 22 lägenheter som i första hand uthyrs till Solnabor som är 65 år och äldre. Fastigheten kommer också att rymma kommersiella lokaler i gatuplan.

Lokaler för vård, skola och omsorg Signalisten har en förhållandevis stor andel kommersiella lokaler i sitt bestånd. De ligger överlag i goda Blägen och hyrs ut till marknadsmässiga nivåer. På senare år har andelen lokaler för samhällsnyttiga behov ökat. På Västra vägen har en f d vårdcentral byggts om till ett anpassat gruppboende till psykiskt funktionshindrade. Lokalen inrymmer 12 lägenheter varav 6 är s k träningslägenheter där de boende successivt lär sig att slussas ut i ett vanligt eget boende. Lokalen inrymmer också bostäder för personal dygnet runt. I Hagalund har Carema under året installerat en skola för barn med funktionshinder. I nya kvarteret Tunet i Järvastaden öppnas en förskoleavdelning för Solna stad. Friskolan Spanska skolan på Västra vägen har byggs ut med en låg- och mellanstadieskola.

“Vi gör kontinuerliga förbättringar i såväl inomhussom utomhusmiljön”

8 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


lägenhetsfördelning 4% 8% 1 rok

18%

2 rok

27%

3 rok 4 rok 5-6 rok 43%

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 9


KuNNIGa OCh ENGaGERaDE mEDaRbEtaRE

Våra värderingar och vårt arbetssätt är nyckeln till ett bra samspel och nöjda hyresgäster. Signalisten är en kundorienterad och decentraliserad organisation där många av våra medarbetare står i nära kontakt med hyresgästerna. Fortlöpande kompetensutveckling, förståelse för och förankring av våra värderingar och hur vi lever upp till dem i vårt dagliga arbete, bidrar till att vidareutveckla Signalistens kundservice.

Servicegrad och kundbemötande Inom ramen för ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare ”Vi och våra hyresgäster” som genomfördes förra året, har inriktningen i år fortsatt med ett processinriktat arbetssätt där vi framförallt på våra distriktskontor, arbetar med gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Liknande ärenden ska hanteras likartat inom hela fastighetsbeståndet och servicegraden gentemot våra hyresgäster ska vara densamma oavsett var man bor. Viktigt är också att skapa förståelse hos de anställda för vad olika yrkesgrupper inom företaget gör och alla nyanställda erbjuds introduktion på olika avdelningar.

Mångfald och jämställdhet Medeltalet anställda är 48 personer, varav 31 män och 17 kvinnor. Personalomsättningen sjönk till 6%. Könsfördelningen inom olika yrkesgrupper är traditionell. Vi strävar efter att erbjuda kvinnor och män samma möjligheter och jämställdhet ska gälla vid såväl rekrytering som lönesättning. Ett av målen är att få en jämnare könsfördelning inom olika områden och befattningar. Då medelåldern hos Signalisten är hög - och i hela branschen som helhet, kommer framtida pensionsavgångar kräva att vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare för att på sikt lösa personalförsörjningen. Under de senaste åren har vi också börjat sträva efter att successivt sänka medelåldern i företaget.

10 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

Friskvård och bra arbetsmiljö minskar på sikt sjukfrånvaron Vi satsar aktivt på friskvård och att bygga upp ett väl fungerande arbetsmiljöarbete där personalens hälsa är prioriterad. Vartannat år erbjuds de anställda en hälsoprofil där den fysiska och den psykiska hälsoprofilen genomgås och sedan följs upp. Företaget erbjuder alla anställda en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid och samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag för motion och fritid. För att motverka skador och förslitningar erbjuds de anställda även en kostnadsfri massagebehandling i månaden under arbetstid. Grunden för en bra arbetsmiljö är att alla anställda känner trygghet, trivs och mår såväl fysiskt som psykiskt väl. Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare är ytterligare ett viktigt hjälpmedel i vår strävan att uppnå ett bra arbetsklimat. Att sätta mål för det fortsatta arbetet, kompetensutveckling och skapa förståelse för lönesättning är några av de frågor som är viktiga för alla medarbetares utveckling. I en tidigare gjord medarbetarundersökning visar att personalen är mycket nöjd med arbetsmiljön, såväl psykiskt som fysiskt.


Bildtext: Sedi to odi nossintio blabore nihil inusanducit

“Ett av våra mål är att få en jämnare könsfördelning inom olika områden och befattningar”

anställningstid

Män

Kvinnor

14 12 10

11

8 6 4 2 1

åldersstruktur

Män

30-

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

ÅR

0-4

0

Kvinnor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 65->

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

ÅLDER

antal anställda

arbetstidsfördelning 9% Semester Föräldraledig/vab

2% 5% 1%

Kvinnor, tjänstemän Män, tjänstemän

40%

38%

Män, kollektivanställda

Sjukdom Tjänstledig Arbetad tid

83%

22%

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 11


Omflyttning 16 14 12 10 8 6 4 2 0

12 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

2005

2006

2007

2008

2009


föRValtNINGSbERättElSE

bOStaDSStIftElSEN SIGNalIStEN I SOlNa 815200-1148 Styrelsen och verkställande direktören för BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009.

VERKSAMHETEN Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag bildat av Solna stad. Företaget är en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med den 31 december 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Verksamheten omfattar 4 210 bostadslägenheter och 176 kommersiella lokaler.

UTHyRNING (2008) Den totala omflyttningen uppgick till 12,2 % (10,8 %). Uthyrningen till nya hyresgäster (exkl. intern omflyttning, byten och överlåtelser) uppgick till 186 lägenheter (168). Av dessa lägenheter gick 165 lägenheter till Solnabor och 21 lägenheter till personer boende utanför Solna. 75 av lägenheterna (46 %) hyrdes ut till personer under 28 år. Under året har i genomsnitt ca 1 300 (1 700) personer anmält sig som sökande till varje ledig lägenhet.

HäNDELSER AV BETyDELSE Signalisten och Hyresgästföreningen har inlett ett arbete med avsikt att omfördela hyresnivåerna mellan olika om-

råden för att bättre svara mot den upplevda hyresgästnyttan. Under året genomfördes en enkätundersökning bland 1 600 Solnabor för att utröna medborgarnas uppfattningar i frågan. Sedan allt statligt stöd till nyproduktion av hyresbostäder slopats kommer sådana projekt att kräva en viss del av egenfinansiering för att vara rimligt lönsamma i förhållande till de hyresnivåer som kan framförhandlas. För att kunna leva upp till Projekt 1000 - en med Solna stad gemensamt fastställd ambition att Signalisten skall bygga 1000 nya hyresrätter till år 2020 – behöver Signalisten frigöra kapital till egeninsats i kommande nybyggnationer. Därför har under året förberedelser gjorts för att sälja fastigheterna Sunnan 14 och 16 (totalt 446 lägenheter) till den bostadsrättsförening, som hyresgästerna bildat.

EKONOMI (2008) I anpassning till SABO:s baskontoplan har uppställningen omdisponerats mellan driftkostnader och centrala administration och försäljningskostnader. Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 350 mkr (338) medan fastighetskostnaderna blev 256

Omflyttningsfrekvens Nya hyresgäster Område

Internt

Solnabor

Agnesberg

17

9

2

12

40

9,9%

Bagartorp

21

39

7

10

77

12,3%

Bergshamra

16

7

30

9,9%

8

12,5%

Bollen

Icke Solnabor Byten/överlåtelser

7 8

Totalt

Procent

Frösunda

6

2

4

9

21

8,5%

Hagalund

30

43

4

19

96

10,8%

Hallen

12

13

1

8

34

14,5%

3

2

1

6

14,0%

2

13

11,4%

6

48

14,0%

2

4

12,1%

22

78

13,7%

Kaptenen Motorn

11

Ritorp

18

22

2

Rudviken

2

Råsunda

52

3

7

7

1

15

12,1%

22

10

10

42

19,2% 12,2%

Skytteholm

Västra vägen totalt Totalt %

1

217

165

21

109

512

42%

32%

4%

21%

100%

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 13


mkr (237) och de centrala administrations- och försäljningskostnaderna 5 mkr (5). Avskrivningarna uppgår till 47 mkr (48) och finansnetto till 31 mkr (36). Tillsammans ger detta ett resultat före skatt på 10 mkr (11). Under året har investeringar/pågående ny- och ombyggnader utförts i befintliga fastigheter för 147 mkr (33) varav pågående nybyggnationer avser 97 mkr (8). Genom en aktiv förvaltning av ränteportföljen har 45 % av upplåningen räntesäkrats med en jämn spridning av förfallostrukturen fram till år 2015. Upplåningen uppgick per 2009-12-31 till 1 Mdkr och ränterisken vid ökning av den rörliga räntan med 1 % uppgår till 1,6 Mkr för kommande 12-månadersperiod.

MÅLUPPFyLLELSE Signalistens övergripande affärsmålsättning är att bygga bostäder och hyra ut dem på allmännyttiga villkor för ”Ett bra boende med låg hyra och liten miljöpåverkan”.

ungdomar och lokaler för barnomsorg och för sådana särskilda boenden, som Solna stad har skyldighet att tillhandahålla. I förhållande till jämförbara fastighetsbolag äger Signalisten en betydligt större andel renoveringsmogna fastigheter. År 2010 är 1 500 av våra lägenheter 50 år eller äldre och en stor utmaning blir att klara den renoveringen inom en rimlig tid och inom de ekonomiska ramar som hyresintäkterna kommer att medge.

FöRSLAG TILL VINSTDISPOSITION FöR MODERBOLAGET Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst

276 415 969

erhållet koncernbidrag

9 000 000

skatt på koncernbidrag

-2 367 000

årets förlust

-3 946 434 279 102 535

I enlighet med hyresuppgörelsen har resultatförbättringar i förhållande till budget oavkortat använts till ökade underhållsinsatser. Underhållsvolymen uppgick till 99 Mkr (91), vilket motsvarar 275 kr/m² uthyrbar area. En betydande del av resultatförbättringen kommer från ett framgångsrikt arbete med systematisk energioptimering. Inom Projekt 1000 pågick under året nybyggnation av 52 lägenheter i fastigheten Tunet 1 och av 22 lägenheter i fastigheten Turkosen 1. Enligt styrelsens beslut skall soliditeten öka tills den uppgår till minst 25 procent. 2009-12-31 uppgick soliditeten till 20,8 %.

FRAMTIDEN Genomförandet av Projekt 1000 förutsätter att Signalisten kan förvärva motsvarande byggrätter. I Bergshamra pågår ett detaljplanearbete, som skulle kunna möjliggöra byggandet av uppemot 150 nya hyreslägenheter. I Bagartorp finns möjligheter till förtätningsprojekt, som skulle kunna skapa ca 100 lägenheter. Vid Gränsgatan drivs i samarbete med Skanska en projektidé med potential på ca 350 bostäder. Signalisten kommer även i framtiden att leverera samhällsnytta i form av bostäder för pensionärer och

INTäKTER

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 197 884 tkr, varav årets resultat uppgår till 4 394 tkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. SOLIDITET 25 20 15 10 5 0

2005

2006

2007

Driftkostnader

16%

Underhållskostnader Fastighetsskatt

Bilplatser & övr. objekt

Övriga intäkter

KONCERNEN

76%

Avskrivningar Central administration

9%

2009

Bolagsskatt Resultat

2% 1%

2% 14% 41% 3%

Finansnetto

14 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

2008

exKLuSive reavinSt vid FörSäLjning av FaStighet

2%

Bostäder

Vakanser & rabatter

279 102 535

SÅ ANVäNDS INTäKTERNA 3% 3%

Lokaler

disponeras så att i ny räkning överföres

28%


RESultatRäKNING tKR Not

Koncernen

moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Nettoomsättning Hyresintäkter

1

343 004

330 358

209 497

202 076

övriga förvaltningsintäkter

2

7 010

7 245

9 311

9 661

350 014

337 603

218 808

211 737

-148 243

-140 226

-109 399

-101 458

-98 937

-91 084

-51 576

-40 423

-8 927

-6 098

-4 934

-3 089

-256 107

-237 408

-165 909

-144 970

93 907

100 195

52 899

66 767

-47 401

-47 681

-25 218

-24 953

46 506

52 514

27 681

41 814

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

3

Underhållskostnader Fastighetsskatt fastighetskostnader Driftnetto

Avskrivningar

4

bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

5,6

-5 385

-5 197

-5 263

-5 106

Rörelseresultat

7,8

41 121

47 317

22 418

36 708

övriga ränteintäkter

365

2 044

135

889

Räntebidrag

740

888

701

832

-31 785

-39 324

-31 784

-39 323

10 441

10 925

-8 530

-894

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

9

-

-

4 279

1 202

Skatt på årets resultat

10

-6 047

-4 129

305

-1 077

4 394

6 796

-3 946

-769

Årets resultat

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 15


balaNSRäKNING tKR Not

Koncernen 2009

moderbolaget

2008

2009

2008

tillgångar anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

11

1 397 416

1 378 735

647 345

633 280

Markanläggningar

12

8 585

5 550

7 449

4 912

Inventarier och maskiner

13

6 400

3 245

6 400

3 235

Pågående ny- och ombyggnader

14

109 117

30 222

103 991

17 221

1 521 518

1 417 752

765 185

658 648

728 000

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag

15

-

-

Andelar i intresseföretag

16

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 521 598

1 417 832

1 493 225

1 386 688

1 176

632

707

188

-

-

83 670

123 069

Skattefordringar

3 890

16 293

3 890

11 527

övriga fordringar

1 006

1 224

937

853

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 350

1 892

3 075

1 582

9 422

20 041

92 279

137 219

Kassa och bank

27 878

65 855

14 002

30 137

Summa omsättningstillgångar

37 300

85 896

106 281

167 356

1 558 898

1 503 728

1 599 506

1 554 044

Summa tillgångar

16 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

17


Not

Koncernen

moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Grundfondskapital

88 463

88 463

88 463

88 463

Reservfond inklusive konsolideringsfond

38 000

38 000

38 000

38 000

126 463

126 463

126 463

126 463

193 490

186 694

283 049

277 185

Eget kapital och skulder Eget kapital

18

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

Summa eget kapital

4 394

6 796

-3 946

-769

197 884

193 490

279 103

276 416

324 347

319 953

405 566

402 879

-

-

86 910

91 189

Obeskattade reserver Obeskattade reserver

19

avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 433

5 486

5 433

5 486

Latent skatteskuld

27 526

26 161

-

-

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

57 432

58 343

-

-

90 391

89 990

5 433

5 486

långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut

20

20 391

-

20 391

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 020 391

1 000 000

1 020 391

1 000 000

69 461

44 881

47 290

21 871

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder

3 623

-

-

-

övriga skulder

4 648

4 081

3 692

3 147

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

21

46 037

44 823

30 224

29 472

123 769

93 785

81 206

54 490

1 558 898

1 503 728

1 599 506

1 554 044

Inga

Inga

Inga

Inga

356

342

356

342

ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 17


KaSSaflöDESaNalyS tKR Koncernen

moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Resultat efter finansiella poster

10 441

10 925

-8 530

-895

Avskrivningar

47 401

47 681

25 218

24 953

71

287

11

2

-5 593

-5 293

-2 062

-5 206

52 320

53 600

14 637

18 854

-546

1 585

-519

2 004

Den löpande verksamheten

övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar

11 164

-16 523

45 459

-7 655

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga fordringar

24 581

633

25 419

-5 199

Förändring av kortfristiga skulder

5 403

-48 151

1 296

-49 028

-53

438

-53

438

92 869

-8 418

86 239

-40 586

-151 237

-31 779

-131 765

-19 633

-151 237

-31 779

-131 765

-19 633

Förändring av pensionsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten

-

-

9 000

15 000

Upptagna lån

Erhållet koncernbidrag

20 391

-

20 391

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 391

0

29 391

15 000

-37 977

-40 197

-16 135

-45 219

Likvida medel vid årets början

65 854

106 051

30 137

75 356

likvida medel vid årets slut

27 877

65 854

14 002

30 137

Årets kassaflöde

18 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


tIlläGGSupplySNINGaR ALLMäNNA PRINCIPER

FINANSIELLA INSTRUMENT

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Hyres- och kundfordringar

KONCERNREDOVISNING Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Det koncernmässiga övervärdet på byggnader har avskrivits med 2 procent på anskaffningsvärdet.

REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

VäRDERINGS- OCH OMRäKNINGSPRINCIPER Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförts linjärt över leasingperioden.

MATERIELLA ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tilllämpas: Byggnader som används i rörelsen

Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital samt mot resultaträkningen.

50 år

Byggnadsinventarier som används i rörelsen

5 år

Standardförbättringar som används i rörelsen

10-50 år

Om- och tillbyggnader som används i rörelsen

10-50 år

Markanläggningar som används i rörelsen

20 år

Anslutningsavgifter som används i rörelsen

5 år

Inventarier, maskiner och fordon

5 år

Inköp av datorutrustning har kostnadsförts direkt.

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 19


flERÅRSöVERSIKt KONCERNEN tKR 2009

2008

2007

2006

2005

Hyresintäkter

343 004

330 358

321 237

316 525

309 170

varav bostäder, brutto

276 140

266 157

257 494

256 813

249 682

60 831

57 980

56 543

55 695

55 338

utdrag ur resultaträkningen

varav lokaler, brutto övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Driftkostnader Underhållskostnader

7 010

7 245

7 315

5 595

7 517

350 014

337 603

328 552

322 120

316 687

-148 243

-140 226

-139 225

-138 021

-130 058

-98 937

-91 084

-77 511

-77 687

-65 605

Fastighetsskatt

-8 927

-6 098

-13 833

-12 790

-11 537

Driftnetto

93 907

100 195

97 983

93 622

109 487

Avskrivningar

-47 401

-47 681

-45 559

-45 362

-42 594

Bruttoresultat

46 506

52 514

52 424

48 260

66 893

Centrala adm. och försäljningskostn.

-5 385

-5 197

-4 500

-5 275

-5 339

-

-

73 611

-

-

41 121

47 317

121 535

42 985

61 554

365

2 044

1 094

271

145

Reavinst vid fsg av fastighet Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag

740

888

1 426

2 621

2 164

-31 785

-39 324

-40 105

-37 006

-38 001

Resultat efter finansiella poster

10 441

10 925

83 950

8 871

25 862

Skatt

-6 047

-4 129

-25 844

-5 073

-8 599

4 394

6 796

58 106

3 798

17 263

37 300

85 896

111 154

27 072

22 819

1 558 898

1 503 728

1 545 250

1 495 682

1 506 885

324 347

319 953

317 682

259 576

255 778

1 020 391

1 000 000

1 000 000

1 013 060

1 035 054

123 769

93 785

141 303

109 300

95 394

Räntekostnader

Årets resultat utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar Balansomslutning Eget kapital Låneskuld Kortfristiga skulder finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%)

30

92

79

25

24

20,8

21,3

20,6

17,3

17,0

3. Räntetäckningsgrad (ggr)

1,3

1,3

3,1

1,2

1,7

4. Genomsnittlig skuldränta (%)

3,1

3,9

4,0

3,6

3,7

5. Avkastning på totalt kapital (%)

2,7

3,3

8,0

3,1

4,2

6. Avkastning på eget kapital (%)

3,2

3,4

26,4

3,4

10,1

2. Soliditet (%)

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

20 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


2009

2008

2007

2006

2005

954

920

882

870

850

Nyckeltal - kr/m² Hyresintäkter varav bostäder, brutto

918

885

842

840

817

1 036

990

967

957

958

Nettoomsättning

974

940

902

885

871

Driftkostnader

412

390

388

379

358

Underhållskostnader

275

254

213

213

180

Avskrivningar

132

133

125

125

117

88

109

110

102

105

Fastigheternas bokförda värden

1 406 001

1 384 285

1 422 503

1 466 338

1 481 914

Taxeringsvärden

2 977 548

2 977 548

2 977 548

2 289 314

2 286 242

4210

4 207

4 206

4 273

4 273

varav lokaler, brutto

Räntekostnader Fastighetsbestånd (31/12)

Antal bostäder Antal lokaler

176

179

200

199

205

2 844

2 819

2 819

2 838

2 836

300 680

300 599

300 580

305 618

305 605

58 707

58 570

58 158

58 203

57 780

359 387

359 169

358 738

363 821

363 385

Medeltal anställda

48

45

44

45

45

Medelålder

46

46

47

49

49

6

10

11

9

7

34

31

32

38

33

7

7

8

8

9

6,2

6,7

5,0

4,3

1,5

Fjärrvärme, total, Gwh

45,9

44,1

45,9

47,3

47,0

Normalårskorrigerat, Gwh

48,4

49,8

50,7

50,5

49,8

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

135

139

141

139

137

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

520

587

593

616

599

Vattenförbrukning, m³/m²

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

Antal bilplatser Yta bostäder m² Yta lokaler m² Uthyrningsbar yta m² Personal

Personalomsättning (%) Går i pension inom 10 år (%) Genomsnittlig anställningstid (år) Total sjukfrånvaro (%) Driftfakta

Vattenförbrukning m³/lgh

124

139

139

144

142

Fastighetsel, Gwh

10,0

10,5

10,7

11,4

12,0

28

29

30

31

34

Fastighetsel, Kwh/m²

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 21


NOTANTECKNINGAR TKR NOT 1 Hyresintäkter Koncernen

Moderbolaget

Avskrivna hyresfordringar

2009

Bruttohyror

Fastighetsanknuten administration

Bostäder

Medel till hyresgästföreningen

2009

Lokaler Garage

2008

276 140 266 157 175 654 169 036 60 831

57 980

29 304

27 997

12 541

12 093

6 968

6 626

5 396

4 926

4 639

4 320

P-platser och övriga objekt Summa

2008

354 908 341 156 216 565 207 979

Avgår hyresbortfall

Övriga driftkostnader Summa

33 967

32 355

29 696

505

423

327

245

1 968

1 805

1 257

982

148 243 140 226 109 399 101 458

Moderbolaget 2009

2008

Byggnader inklusive omoch tillbyggnader

42 718

42 934

21 715

21 420

2 933

3 264

1 804

2 129

445

368

405

332

-664

Lokaler

-3 176

-3 693

-1 350

-1 337

Standardförbättringar

Garage

-2 678

-2 425

-1 454

-1 168

Markanläggningar

-760

-606

-731

-585

-8 717

-7 702

-4 866

-3 754

Inventarier och maskiner

1 305

1 115

1 294

1 072

Summa

47 401

47 681

25 218

24 953

NOT 5 Centrala administrations- och försäljningskostnader

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder

-3 187

-3 096

-2 202

Koncernen

-2 149

343 004 330 358 209 497 202 076

Nettohyror 270 850 262 083 172 121 166 223

Lokaler

57 655

54 287

27 954

26 660

Garage

9 863

9 668

5 514

5 458

P-platser och övriga objekt

4 636

4 320

3 908

3 735

Summa

36 110

2008

-1 331

Bostäder

455

Koncernen

-978

Summa hyresintäkter

1 476

2009 -2 103

Summa

636

NOT 4 Avskrivningar

Bostäder

P-platser och övriga objekt

1 637

343 004 330 358 209 497 202 076

2009 Marknadsföring

Moderbolaget

2008

2009

213

261

213

261

Central administration

5 172

4 936

5 050

4 845

Summa

5 385

5 197

5 263

5 106

NOT 6 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Koncernen

NOT 2 Övriga förvaltningsintäkter Koncernen

2008

Moderbolaget

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

357

339

234

247

2009

2008

2009

2008

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Ersättningar från hyresgäster

4 160

3 834

2 385

2 401

Revisionsuppdrag

Försäljning vatten och värme

823

612

130

209

Andra uppdrag

181

94

181

94

18

669

18

383

Summa

538

433

415

341

Ersättningar från försäkringsbolag Fakturerade kostnade koncernbolag

-

-

5 327

5 082

Övriga intäkter

2 009

2 130

1 451

1 586

Summa

7 010

7 245

9 311

9 661

NOT 7 Anställda och personalkostnader Koncernen 2009

Koncernen

2008

Kvinnor

17

14

17

14

Män

31

31

31

31

Summa

48

45

48

45

1 543

1 679

1 543

2008

2009

2008

Fastighetsskötsel

27 982

28 206

22 504

22 914

Reparationer

13 072

13 412

8 039

8 588

7 976

7 363

4 811

4 564

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Elförbrukning

13 419

13 500

8 271

8 130

Sophantering

7 186

7 020

4 549

4 259

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

32 339

30 538

21 571

20 199

6 049

3 356

4 239

1 426

Riskkostnader

2009

Moderbolaget

2009

Värmekostnader

2008

Medelantalet anställda

NOT 3 Driftkostnader

Vattenförbrukning

Moderbolaget

22 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

1 679

16 954 16 625 16 954 16 625


Pensionskostnader till styrelse och VD

600

721

600

721

Pensionskostnader till övriga anställda

1 672

2 541

1 672

2 541

övriga sociala kostnader

6 525

6 411

6 525

6 411

ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

Summa

27 430 27 841 27 430 27 841

Försäljningar/ utrangeringar Årets avskrivningar utgående ackumulerade avskrivningar

-645 740

-599 669 -376 258 -352 708

3 178

127

2 199

-

-45 651

-46 198

-23 519

-23 550

-688 213

-645 740 -397 578 -376 258

NOt 8 Sjukfrånvaro

ackumulerade uppskrivningar

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

Ingående uppskrivningar

5 023

5 023

-

-

utgående ackumulerade uppskrivningar

5 023

5 023

0

0

moderbolaget 2009

2008

Samtliga anställda

6,20%

6,70%

Andel långtidssjukfrånvaro

2,40%

3,10%

Kvinnor

5,40%

8,10%

Män

6,70%

6,10%

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre

1,80%

1,90%

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år

4,50%

12,00%

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

8,60%

1,20%

utgående redovisat värde

1 183 071 1 164 390 586 279 572 214

Taxeringsvärde byggnader 2 016 448 2 016 448 1 271 503 1 271 503 Koncernens byggnader är försäkrade i Sabo Försäkrings AB maRK

Koncernen 2008

2007

moderbolaget 2008

2007

ackumulerade anskaffningsvärden NOt 9 bokslutsdispositioner moderbolaget 2009

2008

Ingående anskaffningsvärde

210 437

210 437

61 066

61 066

utgående ackumulerade anskaffningsvärden

210 437

210 437

61 066

61 066

Avsättning till periodiseringsfond

0

-6 174

Återföring av periodiseringsfond

4 279

7 376

ackumulerade uppskrivningar

Summa

4 279

1 202

Ingående uppskrivningar

3 908

3 908

-

-

utgående ackumulerade uppskrivningar

3 908

3 908

0

0

utgående redovisat värde

214 345

214 345

61 066

61 066

Taxeringsvärde mark

961 100

961 100 643 291 643 291

NOt 10 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt på årets resultat

2009

2008

2009

2008

5 593

5 365

-2 062

-5 277

-

-

2 367

4 200

454

-1 236

-

-

6 047

4 129

305

-1 077

Aktuell skatt avseende koncernföretag Latent skatt Summa

moderbolaget

bokfört värde Byggnader Mark Summa

1 183 071 1 164 390 586 279 572 214 214 345

214 345

61 066

61 066

1 397 416 1 378 735 647 345 633 280

NOt 11 byggnader och mark byGGNaDER

Koncernen 2009

moderbolaget

2008

2009

2008

ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/ utrangeringar överfört från pågående projekt utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 805 107 1 796 886 948 472 943 906 44 557

4 545

30 749

3 566

-3 239

-415

-2 199

-

19 836

4 091

6 835

1 000

1 866 261 1 805 107 983 857 948 472

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 23


NOTANTECKNINGAR TKR NOT 12 Markanläggningar

NOT 14 Pågående ny- och ombyggnader Koncernen 2009

Moderbolaget

2008

2009

2008

7 350

7 350

6 632

6 632

894

-

356

-

2 586

-

2 586

-

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört från pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 830

Ingående anskaffningsvärde

7 350

9 574

6 632

-1 800

-1 432

-1 720

-1 388

-445

-368

-405

-332

-2 245

-1 800

-2 125

-1 720

8 585

5 550

7 449

4 912

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

2008

2009

30 222

NOT 13 Inventarier och maskiner Koncernen

7 609

17 221

2 683

101 317 28 539

96 191

15 538

Överfört färdigställda byggnader

-19 836

-4 091

-6 835

-1 000

Överfört färdigställda markanläggningar

-2 586

-

-2 586

-

-

-1 835

-

-

109 117 30 222 103 991

17 221

Omklassifiseringar

NOT 15 Specifikation andelar i koncernföretag

2009

Moderbolaget

2008

2009

2008

Kapital andel

Rösträtts andel

Antal andelar

Ansk. värde

100%

100%

76 200

1 055 000 327 000

Koncernen

6 156

5 811

5 944

5 599

2009

Inköp

4 468

458

4 468

458

Ackumulerade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar

-352

-113

-352

-113

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 272

6 156

10 060

5 944

Ackumulerade avskrivningar -2 911

-1 907

-2 709

-1 748

344

111

343

111

Årets avskrivningar

-1 305

-1 115

-1 294

-1 072

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 872

-2 911

-3 660

-2 709

6 400

3 245

6 400

3 235

24 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

728 000

NOT 16 Specifikation andelar i intresseföretag

Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar/utrangeringar

Nedskrivn. Bokfört värde

Solnabostäder AB. Org.nr 556066-7361, Säte i Solna

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2008

Moderbolaget

Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar

Moderbolaget

2009 Nyinvesteringar under året

Summa

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

Koncernen

2008

Moderbolaget 2009

2008

Husbyggnadsvaror HBV Förening 8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80

80

40

40

Utgående redovisat värde

80

80

40

40


NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen 2009

NOT 20 Skulder till kreditinstitut

Moderbolaget

2008

2009

272

429

106

251

87

149

83

138

Förutbetalda kostnader

2 991

1 314

2 886

1 193

Summa

3 350

1 892

3 075

1 582

Övriga upplupna intäkter Upplupna räntebidrag

Koncernen

2008

2009

Moderbolaget

2008

2009

2008

Ingångna derivatavtal

550 000

600 000

550 000

600 000

Löper med rörlig ränta

450 000

400 000

450 000

400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Summa

NOT 18 Förändring av eget kapital Moderbolaget

NOT 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Grundfonds kapital

Eget kapital 2008-12-31

88 463

Reservfond Fritt eget inkl konsoli- kapital deringsfond 38 000

Summa eget kapital

276 416 402 879

Koncernbidrag

Koncernen Förutbetalda hyresfordringar

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

28 784

26 454

16 211

15 449

6 069

6 658

6 069

6 658

9 000

9 000

Skatt på koncernbidrag

-2 367

-2 367

Övriga upplupna kostnader 11 184

11 711

7 944

7 365

Årets resultat

-3 946

-3 946

Summa

44 823

30 224

29 472

Belopp vid årets utgång

88 463

38 000

Upplupna kostnadsräntor

46 037

279 103 405 566

NOT 19 Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond vid 2004 års taxering

2009

2008

-

4 279

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering

5 030

5 030

Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

16 209

16 209

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

59 497

59 497

Periodiseringsfond vid 2009 års taxering

6 174

6 174

86 910

91 189

Summa

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 25


Solna 2010-03-16

Leif Bergmark Ordförande

Farouk Kobba Abdennabi 1:e vice ordförande

Christoffer Jönsson 2:e vice ordförande

Jan Hjelmér

Bertil Ternert

Bekir Yarar

Jenny Hjalmarsson

Lennart Jonasson

Louise Sinclair-Fredriksson

Tomas Linderstål Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2010-03-16.

Bo Åsell Auktoriserad revisor

26 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

Christer Schön Av kommunfullmäktige i Solna förtroendevald revisor


REVISIONSbERättElSE

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Solna 2010-03-16

Bo Åsell AUKTORISERAD REVISOR

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 27


läGENhEtSföRtECKNING Område

byggår

Agnesberg

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

1988

7

114

156

118

9

Bagartorp

1959-1963

56

62

291

143

74

Bergshamra

1960-1961

26

76

120

77

2

1985

2

42

20

103

143 26

Bollen Frösunda

1952-1953

Hagalund

1971, 1973

82

199

374

208

Hallen

1992

11

116

80

27

Kaptenen

1969

2

21

20

Motorn

1982

1

59

28

20

1956-1957

26

121

146

48

24

5

4

Ritorp

6 rok

an

1

6 1

Rudviken

1935

Råsunda

1949-1951,2005

63

120

297

76

14

Skytteholm

1979

3

45

53

19

4

Västra vägen

1971

63

30

81

33

12

Totalt

342

1 132

1 814

773

147

2

Andel i %

8%

27%

43%

18%

3%

0%

agnesberg Tunet 1

bagartorp Bagartorp 8

bergshamra Torsken 3

bollen Bollen 2

frösunda Ridskolan 1

hag Nord

motorn Motorn 11

Ritorp Biet 2

Rudviken Rudviken 5

Råsunda Krönet 2

Skytteholm Turkosen 1

Väst Kapt

28 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


k

antal lägenheter

Område i %

bOa

Snittyta

hyra bostäder tkr

hyra/m²

404

10%

31 181

77

29 177

936

626

15%

44 977

72

37 694

838

302

7%

22 766

75

19 298

848

64

2%

3 730

58

3 886

1 042

246

6%

15 680

64

12 975

827

889

21%

64 213

72

58 795

916

234

6%

16 475

70

18 691

1 135

43

1%

3 017

70

2 737

907

114

3%

8 735

77

8 199

939

342

8%

23 104

68

19 476

843

33

1%

2 025

61

2 065

1 020

570

14%

39 479

69

39 722

1 006

124

3%

10 188

82

9 114

895

219

5%

15 110

69

14 311

947

4 210

100%

300 680

71

276 140

918

hagalund Nordan 20

hallen Hallen 10

Västra skogen Kaptenen 1

Västra vägen Platån 19

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 29


faStIGhEtSföRtECKNING ägare

Område

fastighet

adress

byggår (omb år)

Värdeår

antal lägenheter

antal lokaler prima sekunda

SI

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26

1988 - 89

1988

404

2

4

Summa

agnesberg

1

404

2

4

SI

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

1961

30

2

SI

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

1960

1960

18

SI

Bagartorp

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

1960

1960

30

SI

Bagartorp

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

1960

4

SI

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

1992

3

SI

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

SI

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1959

1959

69

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

1960

69

3

SI

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

1960

69

2

SI

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

SI

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

1960

24

8

SI

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

1961

36

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961

SI

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

1963

1963

42

7

4

SI

Bagartorp

Järva 3:1

Parkering

Summa

bagartorp

18

626

24

47

SI

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

1960

1960

104

10

6

SI

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

1961

1961

120

17

5

SI

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

1960

1960

78

7

6

Summa

bergshamra

3

302

34

17

SB

Bollen

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9-13 Idrottsgatan 10

64

10

1

SB

Bollen

Råsunda 3:8

Parkering

Summa

bollen

2

64

10

1

agnesberg

bagartorp

1 3

2

7

1

bergshamra

bollen

30 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

1985

1985


er nda

antal bilplatser

bOa m²

4

309

31 181

668

292

4

309

31 181

668

292

2 098

198

1

11

1 429

7

12

2 100

lOa prima m²

taxeringsvärden tkr

hyresintäkter tkr

32 141

214 679

32 369

32 141

214 679

32 369

2 296

12 561

1 916

49

1 478

7 867

1 323

175

2 454

13 183

2 053

573

573

3 441

525

539

539

3 453

335

6

4 997

27 667

4 160

179

115

lOa sekunda m²

uthyrbart m²

1

4 876

1

4 893

120

5 013

27 030

4 166

3

4 942

49

4 991

27 565

4 137

2

4 942

45

4 987

27 492

4 146

5 272

29 200

4 502

5 272 9

1 876

156

2 032

11 133

1 645

8

1 878

147

2 025

10 939

1 642

9

1 877

156

2 033

10 831

1 639

1

9

1 457

25

38

1 520

8 249

1 371

1

14

1 455

44

4

1 503

8 218

1 425

18

2 595

63

2 658

14 889

2 488

0 4

43

3 287

1 904

182

348

Specialenhet, vårdbyggnad 4 563

5 373

28 050

0

Arrende

1 537

47

455

44 977

3 640

1 127

49 744

271 768

43 573

6

52

7 648

2 526

93

10 267

97 599

9 650

5

180

8 768

2 994

188

11 950

114 800

12 288

6

89

6 350

1 614

818

8 782

81 947

7 753

17

321

22 766

7 134

1 099

30 999

294 346

29 691

3 730

2 383

132

6 245

70 342

7 404

0

74

70 342

7 478

1

22 1

22

3 730

2 383

132

6 245

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 31


Summa

Kaptenen

1

43

0

0

FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Frösunda

Fölet 1

SI

Frösunda

SI

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Förvaltarvägen 2-6

1952

1952

84

Hästen 1

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

1953

1953

54

Frösunda

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952

1952

52

3

SI

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953

1953

56

7

Summa

Frösunda

4

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

1970

1970

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

1972

SB

Hagalund

Sunnan 14

Hagalundsgatan 8-14

1973

1973

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

SB

Hagalund

Sunnan 14/16

P-däck & gård

SB

Hagalund

Sunnan 16

Hagalundsgatan 18-24

Summa

Hagalund

7

SB

Hallen

Hallen 8

Algatan 2-4

1992

SB

Hallen

Hallen 9

Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18

1992

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6

1992

SB

Hallen

Alspåret

Parkering

Summa

Hallen

3

SB

Kaptenen

Kaptenen 1

Summa

Kaptenen

1

SI

Motorn

Motorn 11

Summa

Motorn

1

SI

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1956

1956

37

2

SI

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1956

1956

103

5

SI

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1956

1956

65

9

Frösunda

5

2

246

5

12

219

1

6

Hagalund

10

224

223

ca 1970

1973

1

6

9

1

2

7

1

1973

223

3

6

889

27

26

67

12

60

1992

86

2

1

1992

81

2

10

234

16

71

43

0

0

114

1

10

114

1

10

Hallen

Kaptenen Johan Enbergs väg 1

1969

1969

43

Motorn Östervägen 20-26

1982

1982

Ritorp

32 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


0

er nda

0

3 017

Antal bilplatser

BOA m²

22

5 404

2

8

3 332

3

33

7

12

0

LOA prima m²

0

LOA sekunda m²

3 017

33 800

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

2 737

Hyresintäkter tkr

5 404

47 800

4 631

17

3 956

32 462

3 276

3 312

65

3 377

29 412

3 059

3

3 632

296

3 928

32 504

3 037

66

15 680

607

378

16 665

142 178

14 003

15 918

618

178

16 714

103 214

15 487

1 317

7 143

1 404

0

-

1 818

6

607

1 317 429 6

16 059

1 7

16 090

206

197

16 462

123 600

15 000

1 418

4

1 422

8 204

1 224

272

187

16 549

124 600

15 103

1 156

Specialenhet, vårdbyggnad

1 357

1 156 432

0

-

1 785

16 146

322

194

16 662

102 510

15 052

64 213

5 309

760

70 282

469 271

68 230

60

4 347

2 989

478

7 814

Specialenhet, vårdbyggnad

9 309

1

6 224

205

25

6 454

88 139

7 217

10

5 904

205

60

6 169

84 175

6 890

0

-

599

20 437

172 314

24 015

3 017

33 800

2 737

6

26

861

130

71

130

16 475

3 399

563

3 017

0

0

3 017

0

0

3 017

33 800

2 737

10

98

8 735

113

225

9 073

102 305

9 138

10

98

8 735

113

225

9 073

102 305

9 138

2 169

30

2 199

22 666

1 841

2 5

16

7 118

136

7 254

75 422

6 176

9

50

4 162

185

4 347

42 294

3 771

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 33


faStIGhEtSföRtECKNING ägare

Område

fastighet

adress

byggår (omb år)

Värdeår

SI

Ritorp

Myggan 1

SI

Ritorp

SI Summa

antal lägenheter

antal lokaler prima sekunda

Fläderstigen 11-15

1956

1956

33

Myran 3

Törnbacken 2 Fläderstigen 2-6

1957

1957

72

2

2

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

1956

1956

32

1

4

Ritorp

6

342

3

25

SB

Rudviken

Rudviken 5

33

2

1

Summa

Rudviken

1

33

2

1

SI

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

1951 (2003)

36

1

2

SI

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 163-165

1951 (2001)

SI

Råsunda

Korpen 1

Råsundavägen 159-161

1949 (2001)

2001

8

2

SI

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

2005

2005

59

2

SI

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

1949 (1998)

1962

98

SI

Råsunda

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

1949

98

3

2

SI

Råsunda

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

1950 (200102)

1950

175

11

3

SI

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

1951 (2003)

1968

24

SI

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

1949 (1997)

1949

72

1

Summa

Råsunda

9

570

22

13

SI

Skytteholm

Turkosen 1

124

6

7

Summa

Skytteholm

1

124

6

7

3

Rudviken Regnstigen 7-11

1985

1985

Råsunda 1970

2

1 1

4

Skytteholm Skytteholmsvägen 13-37 Hannebergsgatan 39-41

1979

1979

Västra vägen SB

Västra vägen

Platån 18

Garage och lager

1971

1971

SB

Västra vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

4

7

SB

Västra vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

7

12

SB

Västra vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

8

6

SB

Västra vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

5

10

Summa

Västra vägen

5

219

24

36

4 210

176

270

totalt

34 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

62

1


er nda

antal bilplatser

3 2

54

120

1 1

lOa prima m²

2 689

4

25

bOa m²

0

2

lOa sekunda m²

uthyrbart m²

taxeringsvärden tkr

hyresintäkter tkr

84

2 773

27 808

2 231

4 780

781

25

5 586

59 489

5 995

2 186

48

396

2 630

24 219

1 980

23 104

829

856

24 789

251 898

21 994

2 025

73

55

2 153

26 073

2 159

2 025

73

55

2 153

26 073

2 159

2 506

71

102

2 679

30 820

2 521

Specialenhet, vårdbyggnad

7 900

4 343

4 343

536

584

1 120

11 039

1 038

257

3

4 722

84 342

7 240

5

6 627

74 011

6 503

1

66

4 462

1

32

6 622

2

28

6 509

219

11

6 739

71 687

6 394

3

5

12 284

1 662

233

14 179

147 469

13 969

72

1 739

19 640

1 653

4 943

54 012

4 933

4

1 667 30

4 893

50

13

161

39 479

7 186

426

47 091

493 020

52 151

7

96

10 188

2 306

189

12 683

144 600

13 645

7

96

10 188

2 306

189

12 683

144 600

13 645

1

205

4 096

4 096

13 000

3 268

7

3 345

1 354

648

5 347

55 710

5 534

12

4 605

5 350

629

10 584

94 800

11 065

6

4 218

3 484

91

7 793

70 644

7 991

10

2 942

2 763

543

6 248

56 800

5 867

36

205

15 110

12 951

6 007

34 068

290 954

33 725

70

2 844

300 680

46 598

12 109

359 387

2 977 548

354 908

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 35


Bostadstiftelsen Signalisten i Solna, Box 1104, 171 22 Solna. Tel 08-705 22 00, www.signalisten.se

Signalisten årsredovisning år 2009  
Signalisten årsredovisning år 2009  
Advertisement