Page 1

2008 BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA

ÅRSREDOVISNING & KONCERNREDOVISNING


INNEHÅLL VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

2 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

5 7-10 11 12-13

Kassaflödesanalys

14

Tilläggsupplysningar

15

Flerårsöversikt

16-17

Noter

18-21

Underskrifter

21

Revisionsberättelse

22

Granskningsrapport

23

Lägenhetsförteckning

24-25

Fastighetsförteckning

26-31


Året i korthet

Större underhållsåtgärder under året ●●

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

●●

Ombyggnad 180 badrum i Hagalund

●●

Upprustning utemiljö Västra Vägen

●●

Hyresgästanpassning av kommersiella lokaler

●●

Utbyten tvättutrustning samt kyl/frys

●●

Målning trapphus

●●

Fortsatt satsning på minskad energiförbrukning

Hänt under året ●●

Nybyggnad av 52 lägenheter i Agnesberg har påbörjats

●●

Detaljplanearbete påbörjat för nybyggnad av ca 150 lägenheter i Bergshamra

●●

Detaljplan för nybyggnad av 22 lägenheter i Skytteholm är upprättad

●●

Genomfört kundundersökning för bostadshyresgäster, 84 % nöjda

●●

Energideklarationerna är klara

Kommande händelser (år 2009) ●●

Nybyggnad av 52 lägenheter i Agnesberg färdigställs

●●

Nybyggnad av 22 lägenheter i Skytteholm påbörjas

●●

Installation av (FTX-system) tillluft med värmeåtervinning i Bagartorp 10

●●

Fortsatt satsning på minskad energiförbrukning

●●

Renovering av låghusen i Frösunda

●●

Omdaning av Bergshamra Centrum påbörjas

●●

Installation av sopsug i Skytteholm

●●

Erbjudande om försäljning av Sunnan 14 och 16

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 3


Bra boende, låg hyra och liten miljöbelastning

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostads­ stiftelse. Koncernen äger och förvaltar cirka 4 200 lägenheter och ca 400 lokaler inom kommunen. Företagsformen är stiftelse och beslutade stadgar styr därmed verksamheten.

4 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


VD har ordet Signalisten är en stiftelse, vars syfte är att bygga och erbjuda ett bra och allmännyttigt hyresboende till rimligt låg hyra. Kvittot på hur väl vi lyckas leverera ett bra boende får vi framför allt i det betyg våra hyresgäster ger oss. Under året satsade vi på en bred och omfattande utbildning med temat ”Vi och våra hyresgäster” för alla medarbetare. Målet var att fokusera och utveckla vårt agerande i mötet med hyresgästerna. I årets kundnöjdhetsundersökning uppgav 84 % av bostadshyresgästerna att man är nöjd eller mycket nöjd med Signalisten som hyresvärd. Det tar vi som ett kvitto att vi är på rätt väg och som en utmaning till fortsatta förbättringar.

Ett långsiktigt underhållsarbete Ett bra boende förutsätter en tillräcklig nivå på underhållsinsatserna. Med grund i den treåriga hyresuppgörelse som träffades med hyresgästföreningen för åren 2007-2009 har underhållsarbetet kunnat bedrivas med både långsiktighet och goda resurser. Min förhoppning är att vi genom en ny hyresuppgörelse för de kommande åren skall kunna fortsätta på den inslagna vägen. Ett bra boende förutsätter att vi gör val av servicenivåer och tekniska lösningar, som våra hyresgäster kan förväntas kräva och uppskatta.

Helt nya ventilationslösningar Radon i inomhusluften är en hälsofara. Sedan något år är kraven på befintliga byggnader sänkts till samma nivå (200 Bequrell/m3) som gäller för nybyggnation. Innan år 2020 skall mätning genomföras i alla befintliga byggnader och för höga radonhalter skall åtgärdas. Som ett val för bra boende gjorde Signalisten redan 2007 denna mätning och har med ett undantag åtgärdat de problem, som noterades. För fem höghus i Bagartorp kommer vi under de närmaste åren att åtgärda radonproblemet genom att införa en helt ny ventilationslösning som har till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX), som ger såväl bättre och säkerställd ventilationsfunktion som betydligt lägre energiförbrukning. Metoden har rönt stort intresse i

branschen och även resulterat i en forskningsrapport. Det börjar bli ett allmänt accepterat faktum att all nyproduktion måste ske med någon form av värmeåtervinning för att klara uppställda krav på energieffektivitet. Allt för länge har branschen av investeringsekonomiska skäl framhärdat i att bygga ventilationslösningar med enbart mekanisk frånluft och med tilluft genom ett hål i väggen (springventiler). Idag byggs en allt större del av våra nya hus, med s.k. lågenergiteknik. Detta innebär välisolerade byggnader där uppvärmningsbehovet till stor del klaras genom den värme som alstras av de boende och de elektriska apparater de använder. En sidoeffekt av tekniken är att bostäderna kommer att bli mycket varma under en stor del av sommarhalvåret. I ett par pågående och planerade projekt kommer Signalisten därför att installera ventilationssystem som även medger kylning av bostäderna – ytterligare en dimension av bra boende.

Vi satsar på nybyggnation Under hösten fastställde styrelsen en ambition för kommande nybyggnadsverksamhet under namnet Projekt 1000. Målsättningen är att bygga 1000 nya lägenheter på tio år, varv 300 med inflyttning inom fem år. Kommunfullmäktige i Solna har i ett beslut bekräftat att man vill medverka för att göra detta möjligt. De första 300 lägenheterna är redan på gång – några har redan haft byggstart medan andra är föremål för pågående detaljplanearbete. I våra kommande nybyggen hoppas vi kunna erbjuda ett bra och prisvärt boende för alla som behöver det. Förutom vanliga bostäder tror vi att delar av det framtida nybyggandet kommer att utföras som trygghetsbostäder för seniorer, som bostäder för Solnas ungdomar och som gruppbostäder för Solnabor med särskilda behov.

Tomas Linderstål VD

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 5


Fasadutsmyckning på fastigheten Hallen 10. Skulptör: Anna Brusewitz-Hansson

6 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


Förvaltningsberättelse

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA 815200-1148 Styrelsen och verkställande direktören för BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008.

Verksamheten Bostadsstiftelsen Signalisten är ett allmännyttigt bostadsföretag bildat av Solna stad. Företaget är en stiftelse till vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Signalisten betraktas ur koncernsynpunkt som ett helägt företag. Från och med den 31 december 2001 ingår även det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB i koncernen. Verksamheten omfattar 4 207 bostadslägenheter och 179 prima, kommersiella lokaler. Till detta kommer 2 819 bilplatser och 268 förrådslokaler.

Uthyrning I förhandling med hyresgästföreningen har en överenskommelse om höjning av bostadshyrorna träffats för åren 2007-2009. För 2008 höjdes hyrorna med 30 kr/ m2 (ca 3,4 %) från och med den 1 april. Den totala omflyttningen har minskat något från 11,0 % 2007 till 10,8 % 2008. Nyuthyrningen (exkl. intern omflyttning, byten och överlåtelser) uppgick till 168 lägenheter (216 år 2007). Av de nya hyresgästerna kom 148 från Solna och 20 från gruppen övriga sökande. 77 % av de nya hyresgästerna saknade tidigare eget boende och 59 % av dem var 27 år eller yngre. Varje ledig lägenhet söktes i genomsnitt av knappt 1 700 personer, med en variation på mellan 600 och 2 700

beroende på fastighet och område. En viktig del i Signalistens verksamhet utgörs av de kommersiella lokalerna, som svarar för 18 % av hyresintäkterna. Under 2007/2008 har nyuthyrning skett av ca 3 000 m² och borträknat Bergshamra finns vid årsskiftet bara ca 800 m² hyreslediga lokaler. Den ekonomiska vakansgraden för kommersiella lokaler uppgick 2008 till 6,4 %.

Förvaltning Årets hyresgästundersökning visade att 84 % av alla bostadshyresgäster var nöjda eller mycket nöjda med Signalisten/Solnabostäder, som hyresvärd. Det goda resultatet är ett kvitto på organisationens förmåga att leverera ett bra boende och vi tar det som avstamp för fortsatta förbättringar. Motsvarande undersökning utfördes under året för första gången bland ett urval av lokalhyresgästerna. Den största förbättringspotentialen ligger i att ge varje lokalhyresgäst en ansvarig kontaktperson, vilket blir en utmanade målsättning för verksamheten 2009. En bärande princip i den treåriga hyresuppgörelsen har varit att alla resultatförbättringar utöver budget i så stor utsträckning som möjligt skall återföras till ytterligare underhållsinsatser. För 2008 har effektiviseringar

Omflyttningsfrekvens Nya hyresgäster Område

Internt

Solnabor

Totalt

Procent

Agnesberg

21

11

1

24

57

14,1%

Bagartorp

18

38

4

22

82

13,1%

Bergshamra

20

3

1

8

32

10,6%

Bollen

0

4

0

0

4

6,3%

Frösunda

1

1

2

6

10

4,1%

Hagalund

18

45

8

14

85

9,6%

Hallen

7

12

0

9

28

12,0%

Motorn

10

0

0

4

14

12,3%

Ritorp

19

16

2

4

41

12,0%

Rudviken

1

1

0

0

2

6,1%

Råsunda

47

7

1

11

66

11,6%

Skytteholm

0

5

0

5

10

8,1%

Västra skogen

3

0

0

1

4

9,5%

Västra vägen

4

5

1

9

19

8,7% 10,8%

Totalt Totalt %

Icke Solnabor Byten/överlåtelser

169

148

20

117

454

37%

33%

4%

26%

100%

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 7


omflyttning 16 14 12 10 8

och engagemang i det dagliga förvaltningsarbetet inneburit resultatförbättringar som gjort det möjligt att utföra planerat underhåll för 91,1 Mkr mot budgeterade 72,5 Mkr. Inom ramen för det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet HLU utfördes målnings- och golvunderhåll för 19,7 Mkr och 3 Mkr återbetalades till hyresgästerna, som rabatter för avstått underhåll. I Frösunda pågår ett genomgripande ROT-projekt för samtliga 244 lägenheter. Med stöd i ett forskningsprojekt, som väckt stort intresse i branschen planeras en ny installation av en FTX-lösning i fem höghus i Bagartorp. Det trefaldiga syftet är att skapa ett bättre inomhusklimat, att lösa ett radonproblem och att sänka energiförbrukningen. Bland övriga, större underhållsinsatser märks pågående badrumsrenoveringar i Hagalund och en genomgripande upprustning av utemiljön på Västra vägen. Genom fortsatt fokusering på energioptimering har den totala energiförbrukningen för värme och fastighetsel fortsatt att minska jämfört med tidigare år. Den normalårsomräknade förbrukningen av fjärrvärme 2008 uppgick till 139 kWh/m2 och elförbrukningen till 29 kWh/m2. Under året genomfördes lagstadgad energibesiktning av samtliga fastigheter.

6 4 2 0

2004

2005

2006

2007

2008

lägenhetsfördelning 4% 8% 1 rok

18%

2 rok

27%

3 rok 4 rok 5-6 rok 43%

åldersstruktur

Män

Kvinnor

8 7 6

Organisation och medarbetare

5

Organisation

4

Organisationen är indelad i fyra avdelningar och en stabsfunktion: Hyresavdelningen ansvarar för uthyrning av bostäder och lokaler.

3 2 1 0

anställningstid

Män

15

12

13 11

8

9

6

7

4

5

2

3 1

8 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

30-

25-29

20-24

15-19

10-14

ÅR 5-9

0-4

0

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomi- och finansfrågor samt kundtjänst- och övergripande administration.

Kvinnor

14

10

Fastighetsavdelningen ansvarar för ny- och ombyggnad, det långsiktiga underhållsarbetet och den tekniska driften av värme- och ventilationssystemen.

65->

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

ÅLDER

Förvaltningsavdelningen ansvarar för övriga hyresgästkontakter samt daglig skötsel, tillsyn och reparationer av bostäder, lokaler, byggnader och utemiljö.

Personalstaben ansvarar för personalfrågor.

Bemanning Den 31 december 2008 hade Signalisten 51 anställda, av dessa var 34 män och 17 kvinnor. Personalomsättningen sjönk något under 2008 jmf med 2007. Samtidigt har bemanningen ökat något totalt sett i företaget. Signalisten har under en treårsperiod aktivt strävat att sänka medelåldern i företaget eftersom ca en tredjedel av personalen går i pension inom en tioårsperiod.


antal anställda Kvinnor, tjänstemän Män, tjänstemän Män, kollektivanställda

33% 45%

Kompetensutveckling Under 2008 genomfördes utbildningsprogrammet ”Vi och våra hyresgäster” för samtliga medarbetare. Med utgångspunkt i utbildningens inriktning på utveckling av attityder och beteende kommer verksamheten att inriktas på ett mer processinriktat arbetssätt framöver. Den övergripande målsättningen för detta arbete är helhetssyn för ökad effektivitet och större kundnöjdhet.

22%

arbetstidsfördelning

Arbetsmiljö och friskvård Sjukfrånvaron på Signalisten har ökat något under 2008 jmf med 2007, bl.a. till följd av fler långtidssjukskrivningar. Ett aktivt arbete bedrivs för att minska sjukskrivningstalet från ”normal” till låg nivå. Företaget erbjuder samtliga anställda en friskvårdstimme per vecka och en massagebehandling per månad på betald arbetstid och alla anställda erbjuds friskvårdsbidrag för motion på fritid. Under hösten 2008 genomfördes hälsoundersökningar på samtliga anställda, de flesta uppgav att de generellt sätt mår mycket bra. Under året har Signalisten tillsammans med företagshälsovården Avonova fokuserat på arbetsmiljöfrågorna. Tillsammans arbetar vi aktivt för att bygga upp ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, som på ett naturligt sätt ska integreras i verksamheten. Under hösten 2008 genomförde Signalisten en medarbetarundersökning där resultatet var över medel vad det gäller prestationsindex i jämförelse med övriga bolag i fastighetsbranschen.

8%

1% 7% 1%

Semester Föräldraledig/vab Sjukdom Tjänstledig Arbetad tid

83%

fastighetskostnader 5%

12%

Egen förvaltning

6%

Köpt reparation 7%

Köpt skötsel och tillsyn

Mångfald och jämställdhet

42%

Taxebundet

Könsfördelningen bland Signalistens kollektivanställda och tjänstemän är ojämn och traditionell varför kommande rekryteringsprocesser fortsätter att sträva mot positiv särbehandlig för att motverka detta. Under 2008 fastställdes en ny jämställdhetsplan som har tydliga aktiviteter och mål.

Underhåll

28%

Fastighetsskatt och riskkostnader

Flerårsöversikt Personal

2008 2007 2006 2005

Antal anställda

51

44

45

45

Antal kvinnor

17

14

15

14

Antal män

34

30

30

31

Medelålder

46

47

49

49

soliditet 25 20 15 10

Personalomsättning Genomsnittsanställningstiden

10 % 11 % 8,8 % 6,6 % 7 år 7,5 år

8 år

9 år

Går i pension inom10 år

31 % 32 % 38 % 33 %

Total Sjukfrånvaro

6,7 %

Varav korttidssjukfrånvaro

3,6 % 2,1 % 1,7 % 1,5 %

Varav långtidssjukfrånvaro

3,1 % 2,9 % 2,6 % 0,0 %

5 0

2004

2005

2006

2007

2008

5 % 4,3 % 1,5 %

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 9


intäkter 3% 3%

2%

Nybyggnation

Bostäder Lokaler

15%

Bilplatser & övr. objekt 77%

Vakanser & rabatter Övriga intäkter

så används intäkterna

Exklusive reavinst vid försäljning av fastighet Drift

1%

Underhåll

2% 16%

11%

Taxebundet Administration

14%

Fastighetsskatt & riskostn 3% Avskrivningar Finansnetto

27%

8%

Bolagsskatt Resultat

18%

Under året har en övergripande målsättning – Projekt 1000 fastställts för de kommande årens nyproduktion. Målet är att bygga 1000 nya hyreslägenheter inom tio år, varav 300 med inflyttning inom fem år. Satsningen stöds av ett motsvarande beslut i kommunfullmäktige. Byggstart har skett av ca 50 lägenheter i Agnesberg. Husen som byggs med lågenergiteknik, kommer att förses med komfortkyla för att klara ett drägligt inomhusklimat under sommarhalvåret. En detaljplan för ca 20 nya lägenheter i Skytteholm är klar, men överklagad. En genomförd handelsutredning visar på ett stort behov av att utveckla och förnya de kommersiella lokalerna i Bergshamra centrum. Tillsammans med detta vill Signalisten bygga ca 150 nya hyresbostäder i omedelbar anslutning till Bergshamra centrum. Planarbetet har påbörjats. Tillsammans med Skanska har Signalisten begärt planändring för att kunna bygga totalt ca 400 nya bostäder vid Hallen/Gränsgatan. Framtida nyproduktioner kommer att kräva en viss egenfinansiering för att visa acceptabla kalkyler. Detta aktualiserar frågan om att sälja några av Signalistens fastigheter för att skaffa erforderligt kapital till egen insats i nybyggnadsprojekten.

Ekonomi Hyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 338 Mkr, fastighetskostnaderna till 216 Mkr, avskrivningarna till 48 Mkr och de centrala administrationskostnaderna till 26 Mkr. Rörelseresultat blev 47 Mkr, vilket är ca 1 Mkr sämre än föregående år. Genom en aktiv förvaltning av ränteportföljen har ca 50 % av upplåningen räntesäkrats med en jämn spridning av förfallostrukturen fram till år 2014. Upplåningen uppgick per 2008-12-31 till 1 Mdkr och ränterisken vid ökning av den rörliga räntan med 1 % uppgår till 3 Mkr för kommande 12-månadersperiod. Resultatet efter skatt är 7 mkr (6 Mkr år 2007). Under året har investeringar i befintliga fastigheter utförts för 32 Mkr och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 21,3 %.

Förslag till vinstdisposition för moderbolaget Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst

266 385 450

erhållet koncernbidrag

15 000 000

skatt på koncernbidrag

-4 200 000

årets förlust

-769 481 276 415 969

disponeras så att i ny räkning överföres

276 415 969

Koncernen Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 193 490 tkr, varav årets resultat uppgår till 6 796 tkr. Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar. 10 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


RESULTATRÄKNING TKR Not

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Nettoomsättning Hyresintäkter

1

330 358

321 237

202 076

196 644

Övriga förvaltningsintäkter

2

7 245

7 315

9 661

8 700

337 603

328 552

211 737

205 344

-119 137

-119 462

-82 228

-83 601

-91 084

-77 511

-40 423

-50 332

-6 098

-13 833

-3 089

-8 367

-216 319

-210 806

-125 740

-142 300

121 284

117 746

85 997

63 044

-47 681

-45 559

-24 953

-23 949

73 603

72 187

61 044

39 095

-26 286

-24 263

-24 336

-22 955

-

73 611

-

64 927

47 317

121 535

36 708

81 067

2 044

1 094

889

717

888

1 426

832

1 333

-39 324

-40 105

-39 323

-40 105

10 925

83 950

-894

43 012

Summa nettoomsättning

Driftkostnader

3

Underhållskostnader Fastighetsskatt Fastighetskostnader Driftnetto

Avskrivningar

4

Bruttoresultat

Centrala administrations- och försäljningskostnader

5,6

Reavinst vid försäljning av fastighet Rörelseresultat

7, 8

Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

9

-

-

1 202

-53 802

Skatt på årets resultat

10

-4 129

-25 844

-1 077

2 663

6 796

58 106

-769

-8 127

Årets resultat

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 11


BALANSRÄKNING TKR Not

Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

2007

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

11

1 378 735

1 416 585

633 280

652 264

Markanläggningar

12

5 550

5 918

4 912

5 244

Inventarier och maskiner

13

3 245

3 904

3 235

3 851

Pågående ny- och ombyggnader

14

30 222

7 609

17 221

2 683

1 417 752

1 434 016

658 648

664 042

728 000

728 000

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretagföretag

15

-

-

Andelar i intresseföretag

16

80

80

40

40

80

80

728 040

728 040

1 417 832

1 434 096

1 386 688

1 392 082

632

2 216

188

2 192

-

-

123 069

127 246

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar

16 293

-

11 527

-

Övriga fordringar

1 224

696

853

618

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 892

2 191

1 582

1 512

20 041

5 103

137 219

131 568

Kassa och bank

65 855

106 051

30 137

75 356

Summa omsättningstillgångar

85 896

111 154

167 356

206 924

1 503 728

1 545 250

1 554 044

1 599 006

Summa tillgångar

12 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

17


Not

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Grundfondskapital

88 463

Bundna reserver

38 000

88 463

88 463

88 463

51 756

38 000

38 000

126 463

140 219

126 463

126 463

186 694

119 357

277 185

274 512

Eget kapital och skulder Eget kapital

18

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat

Summa eget kapital

6 796

58 106

-769

-8 127

193 490

177 463

276 416

266 385

319 953

317 682

402 879

392 848

-

-

91 189

92 391

Obeskattade reserver Obeskattade reserver

19

Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 486

5 048

5 486

5 048

Latent skatteskuld

26 161

28 225

-

-

Latent skatteskuld på övervärde byggnader

58 343

52 992

-

-

89 990

86 265

5 486

5 048

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

44 881

44 247

21 871

27 070

-

48 612

-

47 022

4 081

4 368

3 147

3 133

44 823

44 076

29 472

31 494

93 785

141 303

54 490

108 719

1 503 728

1 545 250

1 554 044

1 599 006

Inga

Inga

Inga

Inga

342

319

342

319

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

20

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter

21

Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 13


KASSAFLÖDESANALYS TKR Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

2007

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

10 925

83 950

-895

43 012

Avskrivningar

47 681

45 559

24 953

23 949

Övriga ej likviditetspåverkande poster Betald inkomstskatt

287

-73 923

2

-65 082

-5 293

-52 680

-5 206

-49 977

53 600

2 906

18 854

-48 098

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av hyresfordringar

1 585

-2 040

2 004

-2 048

-16 523

6 224

-7 655

-126 796

Förändring av leverantörsskulder

633

1 011

-5 199

2 383

Förändring av kortfristiga skulder

-48 151

30 990

-49 028

37 410

438

-171

438

-171

-8 418

38 920

-40 586

-137 320

-31 779

-28 810

-19 633

-13 504

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av pensionsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

91 214

-

77 254

-31 779

62 404

-19 633

63 750

-

-

15 000

188 000

Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Amortering av lån

-

-13 060

-

-45 049

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-13 060

15 000

142 951

Årets kassaflöde

-40 197

88 264

-45 219

69 381

Likvida medel vid årets början

106 051

17 787

75 356

5 975

Likvida medel vid årets slut

65 854

106 051

30 137

75 356

14 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


tilläggsupplysningar Allmänna principer

Finansiella instrument

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Hyres- och kundfordringar

Koncernredovisning Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbolaget Solnabostäder AB. Det koncernmässiga övervärdet på byggnader har avskrivits med 2 procent på anskaffningsvärdet.

Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Värderings- och omräkningsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader som används i rörelsen

Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnad. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänks. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändring. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital samt mot resultaträkningen.

50 år

Byggnadsinventarier som används i rörelsen

5 år

Standardförbättringar som används i rörelsen

10-50 år

Om- och tillbyggnader som används i rörelsen

10-50 år

Markanläggningar som används i rörelsen

20 år

Anslutningsavgifter som används i rörelsen

5 år

Inventarier, maskiner och fordon

5 år

Inköp av datorutrustning har kostnadsförts direkt.

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 15


FlERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN Tkr 2008

2007

2006

2005

2004

Hyresintäkter

330 358

321 237

316 525

309 170

300 671

varav bostäder, brutto

266 157

257 494

256 813

249 682

241 941

varav lokaler, brutto

57 980

56 543

55 695

55 338

55 636

7 245

7 315

5 595

7 517

4 756

Utdrag ur resultaträkningen

Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning

337 603

328 552

322 120

316 687

305 427

-119 137

-119 462

-117 452

-113 150

-106 701

-91 084

-77 511

-77 687

-65 605

-56 323

-6 098

-13 833

-12 790

-11 537

-14 490

Driftnetto

121 284

117 746

114 191

126 395

127 913

Avskrivningar

-47 681

-45 559

-45 362

-42 594

-40 415

Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt

Bruttoresultat Centrala adm. och försäljningskostn

73 603

72 187

68 829

83 801

87 498

-26 286

-24 263

-25 844

-22 247

-22 607

Reavinst vid fsg av fastighet

-

73 611

-

-

-

Rörelseresultat

47 317

121 535

42 985

61 554

64 891

Ränteintäkter

2 044

1 094

271

145

207

888

1 426

2 621

2 164

2 888

Räntebidrag Räntekostnader

-39 324

-40 105

-37 006

-38 001

-55 375

Resultat efter finansiella poster

10 925

83 950

8 871

25 862

12 611

Skatt

-4 129

-25 844

-5 073

-8 599

-4 208

6 796

58 106

3 798

17 263

8 403

Årets resultat Utdrag ur balansräkningen Omsättningstillgångar Balansomslutning

85 896

111 154

27 072

22 819

24 105

1 503 728

1 545 250

1 495 682

1 506 885

1 485 489

Eget kapital Låneskuld

319 953

317 682

259 576

255 778

238 515

1 000 000

1 000 000

1 013 060

1 035 054

1 028 501

93 785

141 303

109 300

95 394

90 922

92

79

25

24

27

Kortfristiga skulder Finansiella nyckeltal 1. Likviditet (%) 2. Soliditet (%)

21,3

20,6

17,3

17,0

16,1

3. Räntetäckningsgrad (ggr)

1,3

3,1

1,2

1,7

1,3

4. Genomsnittlig skuldränta (%)

3,9

4,0

3,6

3,7

5,4

5. Avkastning på totalt kapital (%)

3,3

8,0

3,1

4,2

4,6

6. Avkastning på eget kapital (%)

3,4

26,4

3,4

10,1

5,3

1. Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 2. Eget kapital dividerat med balansomslutningen. 3. Rörelseresultat plus ränteintäkter plus räntebidrag, dividerat med räntekostnader. 4. Räntekostnader dividerat med låneskuld. 5. Resultat före avdrag för räntekostnader dividerat med balansomslutningen. 6. Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital.

16 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


2008

2007

2006

2005

2004

Nyckeltal - kr/m² Hyresintäkter

920

882

870

850

844

varav bostäder, brutto

885

842

840

817

804

varav lokaler, brutto

990

967

957

958

1 006

Nettoomsättning

940

902

885

871

858

Driftkostnader

332

328

323

311

300

Underhållskostnader

254

213

213

180

158

Avskrivningar

133

125

125

117

113

Räntekostnader

109

110

102

105

155

Fastigheternas bokförda värden

1 384 285

1 422 503

1 466 338

1 481 914

1 420 854

Taxeringsvärden

2 977 548

2 977 548

2 289 314

2 286 242

2 427 642

4 207

4 206

4 273

4 273

4 210

179

200

199

205

205

Fastighetsbestånd (31/12)

Antal bostäder Antal lokaler Antal bilplatser Yta bostäder m² Yta lokaler m²

2 819

2 819

2 838

2 836

2 826

300 599

300 580

305 618

305 605

300 877

58 570

58 158

58 203

57 780

55 283

359 169

358 738

363 821

363 385

356 160

Antal anställda

51

44

45

45

45

Antal män

34

30

30

31

32

Antal kvinnor

17

14

15

14

13

Fjärrvärme, total, Gwh

44,1

45,9

47,3

47,0

48,6

Normalårskorrigerat, Gwh

49,8

50,7

50,5

49,8

50,5

Normalårskorrigerat, Kwh/m²

139

141

139

137

139

Vattenförbrukning, total m³ (tusental)

587

593

616

599

631

Vattenförbrukning, m³/m²

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

Uthyrningsbar yta m² Personal (31/12)

Driftfakta

Vattenförbrukning m³/lgh

139

139

144

142

150

Fastighetsel, Gwh

10,5

10,7

11,4

12,0

11,4

29

30

31

34

32

Fastighetsel, Kwh/m²

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 17


NOTANTECKNINGAR TKR NOT 1 Hyresintäkter Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

2007

Bruttohyror Bostäder

266 157 257 494 169 036 163 975

Sophantering

7 020

6 601

4 259

4 189

Avgifter för kabel-tv

1 137

2 176

734

1 411

Bevakningskostnader

1 392

1 318

845

809

337

678

145

228

3 877

4 973

1 862

3 459

423

513

245

333

-119

-219

-81

-169

563

296

345

119

568

1 459

480

1 368

119 137 119 462

82 228

83 601

Lokaler

57 980

56 543

27 997

27 158

Garage

12 093

11 582

6 626

6 317

Sotning, kanalrensning

4 926

4 940

4 320

4 366

Riskkostnader

P-platser och övriga objekt Summa

341 156 330 559 207 979 201 816

Förhandlingsersättningar Återvunna fordringar Hyres- och kundförluster

Avgår hyresbortfall -978

-588

-664

-444

Lokaler

Bostäder

-3 693

-2 765

-1 337

-1 424

Garage

-2 425

-2 481

-1 168

-830

-606

-459

-585

-445

-7 702

-6 293

-3 754

-3 143

P-platser och övriga objekt Summa Avgår återbetalning av rabatt för avstått målnings- och golvunderhåll, bostäder

-3 096

-3 029

-2 149

-2 029

Övriga kostnader Summa NOT 4 Avskrivningar

Koncernen 2007

2008

2007

Byggnader inklusive omoch tillbyggnader

42 934

41 061

21 420

20 601

Standardförbättringar

3 264

3 249

2 129

2 177

368

367

332

331

Markanläggningar Summa hyresintäkter

330 358 321 237 202 076 196 644

Moderbolaget

2008

Inventarier och maskiner

1 115

882

1 072

840

Summa

47 681

45 559

24 953

23 949

Nettohyror Bostäder

262 083 253 877 166 223 161 502

Lokaler

54 287

53 778

26 660

25 734

Garage

9 668

9 101

5 458

5 487

P-platser och övriga objekt Summa

4 320

4 481

3 735

3 921

330 358 321 237 202 076 196 644

NOT 2 Övriga förvaltningsintäkter Koncernen 2008

Moderbilaget

2007

2008

2007

Ersättningar från hyresgäster

3 834

3 009

2 401

2 122

Försäljning vatten och värme

612

743

209

83

Ersättningar från försäkringsbolag

669

1 028

383

54

Fakturerade kostnade koncernbolag

-

-

5 082

4 409

Övriga intäkter

2 130

2 535

1 586

2 032

Summa

7 245

7 315

9 661

8 700

NOT 3 Driftkostnader Koncernen

Moderbolaget

NOT 5 Centrala administrations- och försäljningskostnader Koncernen Information och marknadsföring Föreningsavgifter

2007

2008

2007

1 801

2 354

1 446

2 068

602

651

401

651

2 350

1 812

1 458

1 077

Personalkostnader

14 549

11 490

14 549

11 490

IT-kostnader

570

948

570

948

Konsultarvode

195

446

195

446

Övriga kostnader Summa

6 219

6 562

5 717

6 275

26 286

24 263

24 336

22 955

NOT 6 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

2008

2007

2008

2007

18 185

19 301

13 342

13 726

Fastighetsskötsel

25 187

24 633

21 236

21 240

Städning

4 435

4 652

2 551

2 761

Revisionsuppdrag

Skötsel utemiljö

4 705

5 313

3 337

3 746

Andra uppdrag

Värmekostnader

30 538

28 642

20 199

19 052

Elförbrukning

13 526

11 182

8 165

6 745

7 363

7 944

4 564

4 584

18 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

2008

Juridiska kostnader

Reparationer

Vattenförbrukning

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

339

382

247

254

94

12

94

12

433

394

341

266

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Summa


NOT 11 Byggnader och mark

NOT 7 Anställda och personalkostnader Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

BYGGNADER

Koncernen 2008

2007

Moderbolaget

2007

2008

2007

Ackumulerade anskaffningsvärden

Medelantalet anställda Kvinnor

14

14

14

14

Män

31

30

31

30

Summa

45

44

45

44

1 543

Löner och andra ersättningar till övriga anställda

1 517

1 543

1 517

16 625 16 032 16 625 16 032

Pensionskostnader till styrelse och VD

721

625

721

625

Pensionskostnader till övriga anställda

2 541

1 604

2 541

1 604

Inköp

Övriga sociala kostnader

6 411

5 892

6 411

5 892

Överfört från pågående projekt Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 545

18 853

27 841 25 670 27 841 25 670

3 566

8 473

-415 4 091

-19 374

-

-13 537

-

1 000

-

1 805 107 1 796 886 948 472 943 906

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

Summa

1 796 886 1 797 407 943 906 948 970

Försäljningar/ utrangeringar

Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD

Ingående anskaffningsvärde

-599 669

Försäljningar/ utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-560 826 -352 708 -334 264

127

5 467

-

4 334

-46 198

-44 310

-23 550

-22 778

-645 740

-599 669 -376 258 -352 708

NOT 8 Sjukfrånvaro

Ackumulerade uppskrivningar

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

Ingående uppskrivningar

5 023

5 023

-

-

Utgående ackumulerade uppskrivningar

5 023

5 023

-

-

Moderbolaget 2008

2007

Samtliga anställda

6,70%

5,00%

Andel långtidssjukfrånvaro

3,10%

2,90%

Kvinnor

8,10%

6,40%

Män

6,10%

4,40%

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre

1,90%

2,20%

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år

12,00%

9,20%

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre

1,20%

1,00%

Utgående redovisat värde

1 164 390 1 202 240 572 214 591 198

Taxeringsvärde byggnader 2 016 448 2 016 448 1 271 503 1 271 503 Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa MARK

Koncernen 2008

2007

Moderbolaget 2008

2007

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

NOT 9 Bokslutsdispositioner Moderbolaget 2008

2007

Avsättning till periodiseringsfond

6 174

59 497

Återföring av periodiseringsfond

-7 376

-5 695

Summa

-1 202

53 802

NOT 10 Skatt på årets resultat Koncernen Aktuell skatt på årets resultat Aktuell skatt avseende koncernföretag Latent skatt Summa

210 437

214 541

61 066

64 184

-

-4 104

-

-3 118

210 437

210 437

61 066

61 066

Försäljningar utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivningar

3 908

3 908

-

-

Utgående ackumulerade uppskrivningar

3 908

3 908

-

-

Utgående redovisat värde

214 345

214 345

61 066

61 066

Taxeringsvärde mark

961 100

961 100 643 291 643 291

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

5 365

52 680

5 277

49 977

-

-

-4 200

-52 640

-1 236

-26 836

-

-

4 129

25 844

1 077

-2 663

Bokfört värde Byggnader Mark Summa

1 164 390 1 202 240 572 214 591 198 214 345

214 345

61 066

61 066

1 378 735 1 416 585 633 280 652 264 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 19


NOTANTECKNINGAR TKR NOT 12 Markanläggningar

NOT 15 Specifikation andelar i koncernföretag Koncernen 2008

Moderbolaget

2007

2008

2007

Moderbolaget

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

7 350

7 350

6 632

6 632

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 350

7 350

6 632

6 632

-1 432

-1 065

-1 388

-1 057

-368

-367

-332

-331

-1 800

-1 432

-1 720

-1 388

5 550

5 918

4 912

5 244

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Kapital andel

Rösträtts andel

Antal andelar

Ansk. värde

100%

100%

76 200

1 055 000 327 000

728 000

NOT 16 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen 2008

Koncernen 2008

2007

5 811

Inköp Försäljningar/utrangeringar

5 599

458

2 345

458

2 345

-1 512

-113

-1 512

-

1 175

-

963

6 156

5 811

5 944

5 599

Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar

-1 907

-1 611

-1 748

-1 611

Försäljningar/utrangeringar

8 st andelar á nom 10 000 kr

80

80

-

-

4 st andelar á nom 10 000 kr

-

-

40

40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80

80

40

40

Utgående redovisat värde

80

80

40

40

3 803

-113

Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 803

111

1 152

111

1 152

Omklassificeringar

-

-566

-

-449

Årets avskrivningar

-1 115

-882

-1 072

-840

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 911

-1 907

-2 709

-1 748

NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen 2008

3 245

3 904

3 235

3 851

Koncernen 2007

2008

2007

-

2 683

-

Nyinvesteringar under året

28 539

7 609

15 538

2 683

Överfört färdigställda byggnader

-4 091

-

-1 000

-

Omklassifiseringar

-1 835

-

-

-

Summa

30 222

7 609

17 221

2 683

2007

Övriga upplupna intäkter

429

756

251

106

149

178

138

168

Förutbetalda kostnader

1 314

1 257

1 193

1 238

Summa

1 892

2 191

1 582

1 512

18 Förändring av eget kapital Moderbolaget Grundfonds kapital 88 463

Reservfond Fritt eget inkl konsoli- kapital deringsfond 38 000

Summa eget kapital

266 385 392 848

Koncernbidrag

15 000

15 000

Skatt på koncernbidrag

-4 200

-4 200

-769

-769

Belopp vid årets utgång

Moderbolaget

7 609

88 463

38 000

276 416 402 879

NOT 19 Obeskattade reserver Moderbolaget 2008

2007

-

7 376

Periodiseringsfond vid 2004 års taxering

4 279

4 279

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering

5 030

5 030

Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

16 209

16 209

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

59 497

59 497

Periodiseringsfond vid 2003 års taxering

Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Summa

20 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

2008

Årets resultat

NOT 14 Pågående ny- och ombyggnader 2008

Moderbolaget

2007

Upplupna räntebidrag

Eget kapital 2007-12-31 Utgående redovisat värde

2007

2007

Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde

2008

Husbyggnadsvaror HBV Förening

Moderbolaget 2008

Moderbolaget

2007

Ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 13 Inventarier och maskiner

Ingående anskaffningsvärde

Nedskrivn. Bokfört värde

6 174

-

91 189

92 391


NOT 20 Skulder till kreditinstitut Koncernen

NOT 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Ingångna derivatavtal

600 000

700 000

600 000

700 000

Löper med rörlig ränta

400 000

300 000

400 000

300 000

Summa

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Koncernen Förutbetalda hyresfordringar Upplupna kostnadsräntor

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

26 454

24 558

15 449

14 640

6 658

9 347

6 658

9 347

Övriga upplupna kostnader 11 711

10 171

7 365

7 507

Summa

44 076

29 472

31 494

44 823

Solna 2009-03-24

Leif Bergmark Ordförande

Farouk Kobba Abdennabi 1:e vice ordförande

Christoffer Jönsson 2:e vice ordförande

Jan Hjelmér

Bertil Ternert

Bekir Yarar

Pia Magnusson

Lennart Jonasson

Louise Sinclair-Fredriksson

Tomas Linderstål Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 2009-03-24.

Jan Ekholm Auktoriserad revisor SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 21


REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Solna 2009-03-24

Jan Ekholm AUKTORISERAD REVISOR

22 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


GRANSKNINGSRAPPORT

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna Org nr 815200-1148 Jag har granskat stiftelsens verksamhet under år 2008. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Min granskning har utgått från stiftelsens stadgar och har inriktats på att granska att verksamheten bedrivs i linje med vad som sägs. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Jag bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter. Solna 2009-03-24

Christer Schön AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLNA UTSEDD LEKMANNAREVISOR

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 23


LÄGENHETSFÖRTECKNING Område

Byggår

Agnesberg

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

1988

7

114

156

118

9

Bagartorp

1959-1963

56

62

291

143

74

Bergshamra

1960-1961

26

76

120

77

2

1985

2

42

20

102

142 26

Bollen Frösunda

1952-1953

Hagalund

1971,1973

82

199

374

208

Hallen

1992

11

116

80

27

Motorn

1982

1

59

28

20

1956-1957

26

121

146

48

24

5

4

Ritorp

6 rok

1

6 1

Rudviken

1935

Råsunda

1949-1951,2005

63

120

297

76

14

Skytteholm

1979

3

45

53

19

4

Västra skogen

1969

21

21

Västra vägen

1971

63

30

81

33

12

Totalt

340

1 131

1 814

773

147

2

Andel

8%

27%

43%

18%

4%

0%

Agnesberg Tunet 1

Bagartorp Gunnarbo 2

Bergshamra Torsken 3

Bollen Bollen 2

Frösunda Ridskolan 1

Motorn Motorn 11

Ritorp Biet 2

Rudviken Rudviken 5

Råsunda Krönet 2

Skytteholm Turkosen 1

24 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


Antal lägenheter

Område i %

BOA

Snittyta

Hyra bostäder tkr

Hyra/m²

404

10%

31 181

77

28 214

905

626

15%

44 977

72

36 319

808

302

7%

22 766

75

18 524

814

64

2%

3 730

58

3 767

1 010

244

6%

15 553

64

12 342

794

889

21%

64 213

72

56 755

884

234

6%

16 500

71

18 192

1 103

114

3%

8 735

77

7 920

907

342

8%

23 104

68

18 755

812

33

1%

2 025

61

1 961

968

570

14%

39 479

69

38 189

967

124

3%

10 188

82

8 774

861

42

1%

3 038

72

2 637

868

219

5%

15 110

69

13 808

914

4 207

100%

300 599

71

266 157

885

Hagalund Nordan & Sunnan

Hallen Hallen 10

Västra skogen Kaptenen 1

Västra vägen Platån 19

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 25


FASTIGHETSFÖRTECKNING Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

SI

Agnesberg

Tunet 1

Tunvägen 1-39, 2-26

1988 - 89

1988

404

2

4

Summa

Agnesberg

1

404

2

4

SI

Bagartorp

Bagartorp 1

Bagartorpsringen 22-30

1961

1961

30

2

SI

Bagartorp

Bagartorp 2

Bagartorpsringen 32-36

1960

1960

18

SI

Bagartorp

Bagartorp 3

Bagartorpsringen 40-48

1960

1960

30

SI

Bagartorp

Bagartorp 4

Bagartorpsringen 50-52

1960

1960

4

SI

Bagartorp

Bagartorp 5

Bagartorpsringen 54-56

1960

1992

3

SI

Bagartorp

Bagartorp 6

Bagartorpsringen 58

1960

1960

68

SI

Bagartorp

Bagartorp 7

Bagartorpsringen 60-62

1959

1959

69

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 8

Bagartorpsringen 70

1960

1960

69

3

SI

Bagartorp

Bagartorp 9

Bagartorpsringen 78

1960

1960

69

2

SI

Bagartorp

Bagartorp 10

Bagartorpsringen 80

1960

1960

87

SI

Bagartorp

Bagartorp 11

Bagartorpsringen 64-68

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 12

Bagartorpsringen 72-76

1960

1960

24

8

SI

Bagartorp

Bagartorp 13

Bagartorpsringen 82-86

1960

1960

24

9

SI

Bagartorp

Bagartorp 14

Bagartorpsringen 88-92

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 15

Bagartorpsringen 2-6

1961

1961

18

1

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 16

Bagartorpsringen 8-18

1961

1961

36

1

SI

Bagartorp

Bagartorp 18

Bagartorpsringen 38

1961

SI

Bagartorp

Gunnarbo 2

Gunnarbovägen 2 A-B Bagartorpsringen 51-55

1963

SI

Bagartorp

Järva 3:1

Parkering

Summa

Bagartorp

18

SI

Bergshamra

Torsken 2

Björnstigen 6-22

1960

SI

Bergshamra

Torsken 3

Björnstigen 24-40

SI

Bergshamra

Torsken 5

Rådjursstigen 1-7, 11-17

Summa

Bergshamra

3

SB

Bollen

Bollen 2

Stråkvägen 7 Parkvägen 9-13 Idrottsgatan 10

SB

Bollen

Råsunda 3:8

Parkering

Summa

Bollen

2

Agnesberg

Bagartorp

1 3

2

7

1

1 1963

42

7

4

626

25

47

1960

104

10

6

1961

1961

120

16

5

1960

1960

78

7

6

302

33

17

64

10

1

64

10

1

Bergshamra

Bollen

26 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

1985

1985


Antal bilplatser

BOA m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

309

31 181

668

292

32 141

214 679

31 224

309

31 181

668

292

32 141

214 679

31 224

2 098

198

2 296

12 561

1 843

49

1 478

7 867

1 272

175

2 454

13 183

1 983

573

573

3 441

525

539

539

3 453

335

6

4 997

27 667

4 003

4 893

120

5 013

27 030

4 015

4 942

49

4 991

27 565

3 985

4 942

45

4 987

27 492

3 993

5 272

29 200

4 335

11

1 429

12

2 100

4 876

LOA prima m²

179

115

LOA sekunda m²

5 272

Uthyrbart m²

1 876

156

2 032

11 133

1 585

1 878

147

2 025

10 939

1 583

1 877

156

2 033

10 831

1 581

9

1 457

25

38

1 520

8 249

1 320

14

1 455

44

4

1 503

8 218

1 382

18

2 595

63

2 658

14 889

2 395

248

248

43

3 287

1 871

182

5 340

349

Specialenhet, vårdbyggnad 28 050

4 439

Arrende

1 466

456

44 977

3 855

1 127

49 959

271 768

42 040

52

7 648

2 526

93

10 267

97 599

8 951

180

8 768

2 939

188

11 895

114 800

11 764

89

6 350

1 614

818

8 782

81 947

7 467

321

22 766

7 079

1 099

30 944

294 346

28 182

3 730

2 383

132

6 245

70 342

6 918

53

22 22

3 730

2 383

132

6 245

70 342

6 971

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 27


Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

SI

Frösunda

Fölet 1

SI

Frösunda

Hästen 1

SI

Frösunda

SI Summa

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

Förvaltarvägen 2-6

1952

1952

84

Rättarvägen 2-8 Förvaltarvägen 17-29

1953

1953

54

Ponnyn 2

Förvaltarvägen 8-10

1952

1952

52

Frösunda

Ridskolan 1

Förvaltarvägen 1-15

1953

1953

54

1

7

Frösunda

4

244

6

12

SB

Hagalund

Nordan 18

Hagalundsgatan 1-7

1971

1971

219

1

6

SB

Hagalund

Nordan 19

Hagalundsgatan 9

1970

1970

SB

Hagalund

Nordan 18/20

P-däck & gård

SB

Hagalund

Nordan 20

Hagalundsgatan 11-17

1971

1971

SB

Hagalund

Nordan 22

Hagalundsgatan 21

1972

1972

SB

Hagalund

Sunnan 14

Hagalundsgatan 8-14

1973

1973

SB

Hagalund

Sunnan 15

Hagalundsgatan 16

SB

Hagalund

Sunnan 14/16

P-däck & gård

SB

Hagalund

Sunnan 16

Hagalundsgatan 18-24

Summa

Hagalund

7

SB

Hallen

Hallen 8

SB

Hallen

Hallen 9

SB

Hallen

Hallen 10

Hallgatan 1-7, Spårvägen 4-6

SB

Hallen

Alspåret

Parkering

Summa

Hallen

3

SI

Motorn

Motorn 11

Summa

Motorn

1

SI

Ritorp

Biet 2

Törnbacken 10

1956

1956

37

2

SI

Ritorp

Getingen 1

Törnbacken 4-8

1956

1956

103

5

SI

Ritorp

Humlan 1

Törnbacken 1-13

1956

1956

65

9

SI

Ritorp

Myggan 1

Fläderstigen 11-15

1956

1956

33

3

SI

Ritorp

Myran 3

Törnbacken 2 Fläderstigen 2-6

1957

1957

72

2

3

SI

Ritorp

Sländan 2

Fläderstigen 1-9

1956

1956

32

1

4

Summa

Ritorp

6

342

3

26

Frösunda

5

2 3

Hagalund

10

224

223

ca 1970

1973

1

6

9

1

2

7

3

1973

223

3

5

889

29

25

67

11

60

Hallen Algatan 2-4 Spårvägen 8-12, Hallgatan 12-18

1992 1992

1992

86

3

1992

1992

81

2

10

234

16

70

114

1

10

114

1

10

Motorn Östervägen 20-26

1982

1982

Ritorp

28 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER


Antal bilplatser

BOA m²

22

5 404

8

3 332

33

3 312

3

3 505

66

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

5 404

47 800

4 454

17

3 956

32 462

3 075

65

3 377

29 412

2 942

20

296

3 821

32 504

2 878

15 553

627

378

16 558

142 178

13 349

15 918

618

178

16 714

103 214

15 098

1 317

7 143

1 289

607

1 317

1 802

428 16 059

16 090

206

197

16 462

123 600

14 485

1 371

4

1 375

8 204

1 189

272

187

16 549

124 600

14 581

1 169

Specialenhet, vårdbyggnad

1 283

1 169

1 794

431

859

Hyresintäkter tkr

16 146

322

168

16 636

102 510

14 584

64 213

5 275

734

70 222

469 271

66 105

4 372

2 964

478

7 814

Specialenhet, vårdbyggnad

9 163

6 224

230

6 454

88 139

7 024

5 904

205

6 169

84 175

6 704

60

570

130 130

16 500

3 399

538

20 437

172 314

23 461

98

8 735

113

225

9 073

102 305

8 809

98

8 735

113

225

9 073

102 305

8 809

2 169

30

2 199

22 666

1 787

7

7 118

136

7 254

75 422

5 925

35

4 162

185

4 347

42 294

3 591

2 689

84

2 773

27 808

2 147

54

96

4 780

781

52

5 613

59 489

5 776

2 186

48

396

2 630

24 219

1 943

23 104

829

883

24 816

251 898

21 169

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 29


Ägare

Område

Fastighet

Adress

Byggår (omb år)

Värdeår

1985

1985

Antal lägenheter

Antal lokaler prima sekunda

SB

Rudviken

Rudviken 5

Regnstigen 7-11

Summa

Rudviken

1

SI

Råsunda

Blåhäggen 4

Filmgatan 25-35

1951 (2003)

SI

Råsunda

Hängbjörken 1

Råsundavägen 163-165

1951 (2001)

SI

Råsunda

Korpen 1

Råsundavägen 159-161

1949 (2001)

2001

8

2

SI

Råsunda

Krönet 2

Erik Sandbergs gata 25

2005

2005

59

2

SI

Råsunda

Krönet 3

Bergstigen 8-14

1949 (1998)

1962

98

SI

Råsunda

Körsbärsträdet 5

Erik Sandbergs gata 17-23

1949 (1995)

1949

98

3

2

SI

Råsunda

Ripan 1

Erik Sandbergs gata 24-52 Råsundavägen 141-157

1950 (2001-02)

1950

175

11

3

SI

Råsunda

Syrenen 1

Bokvägen 2-8

1951 (2003)

1968

24

SI

Råsunda

Utsikten 1

Bergstigen 5-9

1949 (1997)

1949

72

1

Summa

Råsunda

9

570

22

13

SI

Skytteholm

Turkosen 1

124

6

7

Summa

Skytteholm

1

124

6

7

0

0

Rudviken 33

2

1

33

2

1

36

1

2

Råsunda 1970

2

1 1

4

Skytteholm Skytteholmsvägen 13-37 Hannebergsgatan 39-41

1979

1979

Västra skogen SB

Västra skogen

Kaptenen 1

Summa

Västra skogen 1

Johan Enbergs väg 1

1969

1969

42 42

Västra vägen SB

Västra vägen

Platån 18

Garage och lager

1971

1971

SB

Västra vägen

Platån 19

Västra vägen 5

1971

1971

45

4

7

SB

Västra vägen

Platån 20

Västra vägen 7

1971

1971

72

7

10

SB

Västra vägen

Platån 21

Västra vägen 9

1971

1971

54

8

7

SB

Västra vägen

Platån 22

Västra vägen 11

1971

1971

48

5

10

Summa

Västra vägen

5

219

24

35

4 207

179

268

Totalt

30 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

62

1


Antal bilplatser

0

BOA m²

LOA prima m²

LOA sekunda m²

Uthyrbart m²

Taxeringsvärden tkr

Hyresintäkter tkr

2 025

73

55

2 153

26 073

2 054

2 025

73

55

2 153

26 073

2 054

2 506

71

102

2 679

30 820

2 421

4 343

536

584

1 120

11 039

1 013

66

4 462

257

3

4 722

84 342

7 068

32

6 622

5

6 627

74 011

6 230

28

6 509

219

11

6 739

71 687

6 134

5

12 284

1 662

233

14 179

147 469

13 164

72

1 739

19 640

1 569

4 943

54 012

4 731

1 667

Specialenhet, vårdbyggnad

7 658

4 343

30

4 893

50

161

39 479

7 186

426

47 091

493 020

49 988

96

10 188

2 306

189

12 683

144 600

13 219

96

10 188

2 306

189

12 683

144 600

13 219

3 038

33 800

2 637

0

3 038

33 800

2 637

4 096

4 096

13 000

3 299

3 038 0

3 038

0

205 3 345

1 354

648

5 347

55 710

5 223

4 605

5 266

550

10 421

94 800

10 201

4 218

3 374

105

7 697

70 644

7 545

2 942

2 763

543

6 248

56 800

5 680

205

15 110

12 757

5 942

33 809

290 954

31 948

2 819

300 599

46 550

12 020

359 169

2 977 548

341 156

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 31


Bostadstiftelsen Signalisten i Solna, Box 1104, 171 22 Solna. Tel 08-705 22 00, www.signalisten.se

Signalisten årsredovisning år 2008  
Signalisten årsredovisning år 2008  
Advertisement